Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/2078(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0014/2017

Předložené texty :

A8-0014/2017

Rozpravy :

PV 13/03/2017 - 17
CRE 13/03/2017 - 17

Hlasování :

PV 14/03/2017 - 6.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0065

Přijaté texty
PDF 377kWORD 58k
Úterý, 14. března 2017 - Štrasburk
Odpovědné vlastnictví a péče o koňovité
P8_TA(2017)0065A8-0014/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2017 o odpovědném vlastnictví a péči o koňovité (2016/2078(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na články 39, 42 a 43 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) týkající se fungování společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky,

–  s ohledem na článek 114 SFEU týkající se zřízení a fungování jednotného trhu,

–  s ohledem na protokol č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality,

–  s ohledem na čl. 168 odst. 4 písm. b) SFEU týkající se opatření ve veterinární a rostlinolékařské oblasti, která mají za svůj přímý cíl ochranu veřejného zdraví,

–  s ohledem na článek 13 SFEU, ve kterém se stanoví, že při stanovování a provádění politik Unie v oblastech zemědělství, rybolovu, dopravy, vnitřního trhu, výzkumu a technologického rozvoje a vesmíru zohledňují Unie a členské státy plně požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí; přitom zohlední právní nebo správní předpisy a zvyklosti členských států spojené zejména s náboženskými obřady, kulturními tradicemi a regionálním dědictvím,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“)(1),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97(2),

–  s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování(3),

–  s ohledem na směrnici Rady 98/58/ES ze dne 20. července 1998 o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely(4),

–  s ohledem na prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 ze dne 17. února 2015, kterým se stanoví pravidla podle směrnic Rady 90/427/EHS a 2009/156/ES, pokud jde o metody identifikace koňovitých („nařízení o průkazu koňovitých“)(5),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005(6),

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008(7),

–  s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 23. dubna 2015 ve věci C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH v. Stadt Kempten,

–  s ohledem na sdělení Komise nazvané „Evropa 2020 – strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění“ (COM(2010)2020),

–  s ohledem na provádění nařízení Komise (EU) č. 1337/2013 ze dne 13. prosince 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EU) č. 1169/2011(8), pokud jde o uvádění země původu nebo místa provenience u masa,

–  s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropa jako přední světová destinace cestovního ruchu – nový politický rámec pro evropský cestovní ruch (COM(2010)0352),

–  s ohledem na závěry studie EDUCAWEL, kterou zadala Komise(9),

–  s ohledem na zásady subsidiarity a proporcionality,

–  s ohledem na Evropskou dohodu o ochraně zvířat chovaných pro hospodářské účely,

–  s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0014/2017),

A.  vzhledem k tomu, že hodnota odvětví koňovitých v EU dosahuje více než 100 miliard EUR ročně(10) a toto odvětví vytvořilo jen v roce 2013 další obrat ve výši 27,3 miliardy EUR v oblasti uzavírání sázek, z čehož 1,1 miliardy EUR obdržely orgány veřejné správy členských států(11);

B.  vzhledem k tomu, že jen samotné odvětví jezdeckého sportu vytváří přibližně 900 000 pracovních míst a že pět až sedm koňovitých vytváří jedno pracovní místo na celý úvazek, přičemž se tato pracovní místa, která nelze přemístit, nacházejí ve venkovských oblastech, které jsou v současnosti hospodářsky zranitelné;

C.  vzhledem k tomu, že odvětví koňovitých plní cíle politiky EU v oblasti rozvoje venkova, která se zakládá na životaschopnosti zemědělství, udržitelném řízení přírodních zdrojů a podpoře sociálního začleňování ve venkovských komunitách; vzhledem k tomu, že koňovití jsou stále velmi využíváni v zemědělství, přičemž jsou stále objevovány nové způsoby jejich využití, jako je například produkce oslího mléka, a nové možnosti a přínosy pro producenty i spotřebitele, pokud jde o další rozvoj těchto produktů;

D.  vzhledem k tomu, že odvětví koňovitých hraje aktivní úlohu při plnění cíle strategie Evropa 2020, kterým je dosažení udržitelného růstu založeného na ekologičtějším hospodářství a inkluzivním růstu, a vzhledem k významu odvětví koňovitých, které významně přispívá k environmentálnímu, hospodářskému a sociálnímu rozvoji ve venkovských oblastech;

E.  vzhledem k tomu, že Evropská unie představuje pro jezdecký sport v celosvětovém měřítku největší trh(12);

F.  vzhledem k tomu, že v EU se nachází odhadem asi 7 milionů koňovitých, kteří mají odvěký vztah s člověkem a vykonávají velmi různorodé úlohy, od dostihů a soutěží po zvířata v zájmovém chovu, zvířata používaná k práci v dopravě, cestovním ruchu, k rehabilitaci a vzdělávacím terapiím, ve sportu, vzdělávání, v lesnictví a zemědělství, jako zdroj mléka a masa, zvířata sloužící k výzkumu a divoká a polozdivočelá zvířata; a vzhledem k tomu, že koňovití také napomáhají zachování biologické rozmanitosti a udržitelnosti venkovských oblastí a mohou během svého života zastávat několik těchto úloh;

G.  vzhledem k tomu, že zodpovědné vlastnictví a péče o koňovité začíná řádnou pozorností věnovanou zdraví zvířat a jejich dobrým životním podmínkám, a vzhledem k tomu, že otázky spojené s dobrými životními podmínkami musí být ústředním prvkem veškerých činností souvisejících s koňovitými; vzhledem k tomu, že regulační situace se na úrovni EU mezi jednotlivými členskými státy liší a že stávající právní předpisy jsou v rámci EU prováděny různě, což vede k narušování hospodářské soutěž a zhoršování životních podmínek zvířat;

H.  vzhledem k tomu, že koňovití jsou v poměru ke stavu populace nejčastěji převáženými zvířaty v Evropě(13), a vzhledem k tomu, že doba přepravy zvířat vyvolává vážné znepokojení u občanů EU, kteří požadují, aby byla kratší, neboť koňovití jsou často v EU i mimo ni přepravováni ve vozidlech, která nejsou pro jejich převoz vhodná, a než dosáhnou své cílové destinace, musí překonat dlouhé vzdálenosti v rámci silniční, letecké a námořní dopravy;

I.  vzhledem k tomu, že údaje o přesunech koňovitých pro komerční účely se zaznamenávají prostřednictvím obchodního řídicího a expertního systému (TRACES), ale tyto údaje se zveřejňují pouze jednou ročně a s dvouletým odstupem;

J.  vzhledem k tomu, že by okamžitě dostupné údaje mohly příslušným orgánům a jiným organizacím pomoci při lepším monitorování dopadů na zdraví zvířat a při vyšetřování následných známek nedostatečné biologické bezpečnosti;

K.  vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici dostatečné údaje k přímému vyčíslení počtu koňovitých, kteří jsou využíváni k práci v malých a částečně soběstačných zemědělských podnicích, z nichž se velká část nachází v nových členských státech, a v oblasti cestovního ruchu;

L.  vzhledem k tomu, že Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) přijala v květnu 2016 pokyny týkající se koňovitých používaných k práci(14), pokud jde o dodržování pěti základních svobod zvířat, tj. jejich práva na život bez hladu, žízně a podvýživy, bez strachu a stresu, bez fyzického a tepelného nepohodlí, bez bolesti a práva na (co nejvíce) přirozené chování;

M.  vzhledem k tomu, že koňovití vytváří pro obce a venkovské regiony cenná pracovní místa a příjmy v oblasti zemědělství, jezdeckých aktivit a cestovního ruchu, které nelze přemístit, avšak životní podmínky některých koňovitých jsou špatné a turisté jsou většinou bohužel málo informovaní na to, aby poznali problémy v oblasti dobrých životních podmínek a zjednali jejich nápravu(15);

N.  vzhledem k tomu, že pomocí označení potvrzujícího dobré životní podmínky zvířat, které toto odvětví zavedlo, lze zajistit, aby dotčené činnosti byly prováděny řádně a veřejnost obdržela nezbytné informace;

O.  vzhledem k tomu, že neomezené, neselektivní a nezodpovědné rozmnožování koňovitých může mít za následek zvířata, která nemají ekonomickou hodnotu a žijí ve velmi problematických podmínkách, zejména pak v době hospodářského útlumu; vzhledem k tomu, že Parlament a Rada nedávno přijaly právní předpisy harmonizující zootechnické a genealogické podmínky pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, včetně koňovitých, jejichž cílem je zvýšit konkurenceschopnost plemenářství EU a zkvalitnit jeho organizaci a zlepšit dostupné informace o plemenitbě čistokrevných zvířat a o čistokrevných plemenných zvířatech, zejména pokud jde o koňovité;

P.  vzhledem k tomu, že k opouštění koňovitých dochází v západních členských státech od roku 2008 stále častěji, zejména tam, kde se koňovití stali nákladným luxusem a zvířata spíše než zdroj příjmů představují velkou finanční zátěž; vzhledem k tomu, že Komise ani členské státy na tento problém odpovídajícím a uspokojivým způsobem nereagovaly;

Q.  vzhledem k tomu, že většina případů takovéhoto jednání se týká soukromých vlastníků a nejsou typické pro většinu odborníků v odvětví koňů v Evropě;

R.  vzhledem k tomu, že koňovití jsou společenská zvířata s kognitivními schopnostmi a silným afiliativním chováním, a vzhledem k tomu, že koňovití se používají v řadě vzdělávacích, školících, terapeutických a rehabilitačních programů, včetně případů poruch autistického spektra, mozkové obrny, cévních mozkových příhod, potíží a postižení v oblasti učení a osvojování jazyka, dále rehabilitace pachatelů, psychoterapie, programů pro léčbu posttraumatické stresové poruchy a závislosti;

S.  vzhledem k tomu, že majitelé čelí těžkým rozhodnutím, pokud už nejsou schopni o své koňovité odpovídajícím způsobem pečovat, částečně kvůli velkým nákladům spojeným s veterinární péčí, a vzhledem k tomu, že v některých členských státech se až příliš často majitelé, kteří již nejsou schopni nést náklady spojené s veterinární péčí a zajištěním dobrých životních podmínek koňovitých, uchylují k eutanazii jako k prvnímu a velmi nákladnému řešení; vzhledem k tomu, že v jiných členských státech mohou být koňovití utraceni pouze tehdy, je-li jasné, že je utracení nutné z veterinárního hlediska, bez ohledu na dlouhodobé životní podmínky dotčeného zvířete;

T.  vzhledem k tomu, že koňovití nejsou v mnoha zemích mimo Unii považováni za zvířata k produkci potravin, a vzhledem k tomu, že koňské maso je tak z těchto zemí běžně dováženo za účelem jeho prodeje a uvádění na trh v EU; vzhledem k tomu, že tato situace vede k problémům v oblasti dobrých životných podmínek zvířat a k narušování hospodářské soutěže, neboť EU v současnosti nedovoluje, aby se do potravinového řetězce dostalo maso z koní, kteří nebyli původně určeni pro produkci masa a porážku, zatímco na maso dovážené ze třetích zemí se uplatňuje větší flexibilita;

1.  uznává značný hospodářský, environmentální a sociální přínos koňovitých v celé EU a zásadní kulturní a vzdělávací hodnoty, které jsou s nimi přímo spojeny, jako je úcta ke zvířatům a životnímu prostředí;

2.  zdůrazňuje, že koňovití jsou v zemědělských podnicích v rostoucí míře využíváni pro sportovní a rekreační účely, protože zemědělci se snaží diverzifikovat své činnosti a rozšířit svůj základ příjmů, a zdůrazňuje, že koňovití usnadňují multifunkčnost zemědělských podniků, což vede ke zvyšování zaměstnanosti ve venkovských oblastech a přispívá k rozvoji vztahů mezi městy a venkovem, místní udržitelnosti a k soudržnosti;

3.  vyzývá k tomu, aby byl na úrovni EU přiznán větší význam odvětví koňovitých a aby byly uznány jeho přínosy pro hospodářství venkova a to, že významným způsobem přispívá k obecným a strategickým cílům EU, a aby bylo toto odvětví ve větší míře začleňováno do různých prvků SZP, včetně přímé podpory v rámci prvního nebo druhého pilíře;

4.  konstatuje, že dobrý zdravotní stav a životní podmínky koňovitých zvyšují hospodářskou výkonnost zemědělských i jiných podniků a obecně přispívají k hospodářství venkova a současně splňují rostoucí požadavky občanů EU, které se týkají zdraví zvířat a jejich životních podmínek;

5.  vyzývá Komisi, aby koňovitým přiznala statut zvířete používaného k práci, neboť se jedná o významný nástroj při zemědělské činnosti ve venkovských oblastech Evropy, zejména v horských oblastech a v oblastech, do nichž je obtížný přístup;

6.  zdůrazňuje, že majitelé koňovitých by měli mít minimální úroveň znalostí o chovu koňovitých a že s vlastnictvím je spojena osobní odpovědnost zajištění dobré úrovně zdravotního stavu a životních podmínek zvířat v péči majitele;

7.  zdůrazňuje, že důležitým nástrojem k uspokojení těchto potřeb by měla být výměna znalostí nejen mezi majiteli koňovitých, ale také mezi členskými státy, a konstatuje, že současně s nově získanými vědeckými poznatky a vývojem v legislativní oblasti a nových učebních metod zlepšili i odborníci zabývající se koňovitými své pracovní metody způsobem, který umožňuje zlepšovat životní podmínky koňovitých;

8.  konstatuje, že většina chovatelů koňovitých a osob, které se o tato zvířata starají, se chová odpovědně; zdůrazňuje, že větší podpora dobrých životních podmínek zvířat má největší šanci uspět v rámci ekonomicky životaschopných systémů produkce;

9.  poznamenává, že profesionálové potřebují zůstat ekonomicky životaschopní a zároveň účinně reagovat na nové výzvy, jako jsou omezené přírodní zdroje, dopady změny klimatu nebo výskyt a šíření nových nemocí;

10.  vybízí členské státy, aby vytvořily podmínky, které zajistí životaschopnost zemědělských podniků;

11.  v souvislosti s 10 zásadami Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) zdůrazňuje význam budoucích referenčních center pro dobré životní podmínky zvířat, pokud jde o lepší úroveň dodržování právních předpisů a jejich soudržného prosazování, spolu s šířením informací a osvědčených postupů týkajících se dobrých životních podmínek zvířat;

12.  vyzývá Komisi, aby zadala Eurostatu studii, v níž bude analyzován hospodářský, environmentální a sociální dopad všech aspektů odvětví koňovitých, a aby pravidelně poskytovala statistické údaje o využívání služeb, přepravě a porážce koňovitých;

13.  vyzývá Komisi, aby ve spolupráci se zainteresovanými stranami a organizacemi působícími v odvětví koňovitých vypracovala evropské pokyny k osvědčeným postupům v odvětví koňovitých, které budou určeny různým uživatelům a odborníkům a budou vycházet ze stávajících pokynů, včetně postupů zaměřených vedle péče na konci života také na životní podmínky specifických druhů a behaviorální péči;

14.  vyzývá Komisi, aby zajistila stejnoměrné provádění pokynů EU a uvolnila zdroje pro překlad tohoto dokumentu;

15.  vyzývá Komisi, aby shromažďovala osvědčené postupy a vzdělávací programy jednotlivých členských států v oblasti životních podmínek zvířat a vybízela k jejich výměně a aby podpořila vytváření a šíření těchto informací o tom, jak naplňovat potřeby koňovitých, ať už plní jakoukoliv úlohu, na základě „pěti svobod“ a při zohlednění celého života koňovitých;

16.  vyzývá Komisi, aby při vypracovávání evropských pokynů k osvědčeným postupům v odvětví koňovitých zohlednila multifunkční úlohu koňovitých a své pokyny zaměřila také na odpovědné rozmnožování, zdraví a dobré životní podmínky zvířat, výhody sterilizace koňovitých, práci v odvětví cestovního ruchu, zemědělství a lesnictví, vhodné způsoby přepravy a porážky pro koňovité a ochranu před podvodnými praktikami včetně dopingu, a doporučuje, aby byly tyto pokyny, ve spolupráci se zástupci Unií uznaných profesních zemědělských organizací, šířeny chovatelům, společnostem zabývajícím se koňovitými, zemědělským podnikům, stájím, útulkům, přepravcům a jatkám a aby byly dostupné v různých formátech a jazycích;

17.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly činnost Evropské sítě chovatelů koní a Evropského sdružení státních koňských chovů (European State Studs Association), neboť tyto subjekty hrají významnou úlohu v evropském odvětví koní díky tomu, že slouží jako platforma pro výměnu osvědčených postupů a zachovávají tradice, dovednosti, stará koňská plemena a vliv tohoto odvětví;

18.  naléhavě vybízí Komisi, aby navýšila své zdroje na vzdělávání v oblasti dobrých životních podmínek v zemědělských podnicích zaměřené jak na odborníky s přímým kontaktem s koňovitými, jako jsou veterináři, chovatelé zvířat a majitelé koní, tak na širší okruh uživatelů, tak aby toto vzdělávání pokrývalo i dobré životní podmínky a chov koňovitých, přičemž je nezbytné zdůrazňovat význam vzdělávání a informací, a to prostřednictvím zemědělského poradního systému;

19.  vyzývá Komisi a členské státy, aby rovněž využívaly systémy pro sdílení znalostí za účelem výměny osvědčených postupů a podnikatelských modelů, aby zvyšovaly povědomí o příslušných tématech a podporovaly inovace a nové myšlenky; konstatuje, že v některých členských státech systémy na sdílení znalostí v odvětví koňovitých již existují;

20.  vyzývá Komisi, aby se znovu zavázala k vypracování Evropské listiny udržitelného a odpovědného cestovního ruchu a spolu s tím k šíření jasných informací, které turistům a subjektům zainteresovaným v cestovním ruchu pomohou zohlednit otázku dobrých životních podmínek zvířat při rozhodování o tom, zda využít služeb koňovitých používaných k práci; zdůrazňuje, že tato listina by měla vycházet z již existujících kvalitních listin, které vypracovaly uznávané, reprezentativní a profesní zemědělské organizace, a poznamenává, že zatímco v některých členských státech mají přísné pokyny týkající se pracovních podmínek a pracovní doby, v jiných taková ochrana chybí;

21.  vyzývá Komisi, aby vydala obecné pokyny pro členské státy ohledně modelů cestovního ruchu příznivých vůči životním podmínkám zvířat s ohledem na koňovité používané k práci;

22.  naléhavě vybízí členské státy, aby zavedly dobrovolné obecné pokyny, které by zahrnovaly denní pracovní dobu a dobu odpočinku, a chránily tak koňovité používané k práci před přehnaným pracovním nasazením a ekonomickým vykořisťováním;

23.  vyzývá Komisi, aby zajistila, že údaje ze systému TRACES budou veřejnosti dostupné mnohem rychleji, než je tomu nyní;

24.  zdůrazňuje, že stávající právní předpisy EU na ochranu zvířat během přepravy a souvisejících operací si kladou za cíl předcházet zraněním a utrpení zvířat a zajistit, aby byla zvířata přepravována za vhodných podmínek a doba přepravy byla přiměřená, a je znepokojen nedostatky, které se projevují v prosazování právních předpisů upravujících životní podmínky zvířat v souvislosti s jejich přepravou ze strany mnoha příslušných orgánů členských států;

25.  vyzývá Komisi, aby zajistila řádné uplatňování a účinné a jednotné vymáhání stávajících právních předpisů EU týkajících se přepravy zvířat a právně závazné podávání zpráv ve všech členských státech;

26.  vyzývá členské státy, které se zabývají vývozem koňovitých, aby nalezly způsoby, jak podněcovat porážku na vlastním území, s cílem co nejvíce se vyhnout přepravě živých zvířat, a vyzývá Komisi, aby v rámci budoucího i stávajícího právního rámce stanovila mechanismus pro účinnou kontrolu dodržování právních a správních předpisů;

27.  požaduje, aby Komise navrhla zkrácení maximální délky cesty pro veškerou přepravu koní za účelem porážky, a to s ohledem na závěry Evropského úřadu pro bezpečnost potravin a na pokyny pro přepravu koňovitých, které vypracovaly profesní organizace tohoto odvětví, přičemž by měly být zohledněny specifické charakteristiky tohoto odvětví v různých zemích;

28.  vyzývá Komisi a členské státy, aby vypracovaly obecné pokyny, usnadňovaly a podporovaly vědecký výzkum týkající se životních podmínek koňovitých v době porážky, stávající poznatky z výzkumu v této oblasti uplatňovaly v praxi s cílem vyvinout humánní způsoby porážky, které budou lépe přizpůsobené koňovitým, a poskytovaly tyto obecné pokyny příslušným orgánům členských států;

29.  vyzývá Komisi a členské státy, aby se plně a řádně zavázaly k provádění inspekcí a pravidelných auditů na jatkách, která se nacházejí na jejich území a mají licenci na porážení koňovitých, aby bylo zajištěno, že jatka splňují zvláštní potřeby koňovitých týkající se jejich dobrých životních podmínek, zejména pokud jde o zařízení a kvalifikaci personálu;

30.  vyzývá Komisi, aby se zavázala k vypracování potvrzených ukazatelů dobrých životních podmínek zvířat, které by měly být použity k posouzení životních podmínek koňovitých, odhalení stávajících problémů a k usnadnění rychlejšího zlepšení při současném zajištění praktického provádění a přínosů pro odvětví, a domnívá se, že je důležité zapojit do tohoto procesu vytváření těchto ukazatelů také zainteresované strany, které obdobné nástroje již v EU uplatňují, a úzce přitom spolupracovat se zástupci profesních organizací z odvětví koňovitých;

31.  naléhavě žádá Komisi a členské státy, aby vybízely majitele koní ke zřizování sdružení;

32.  zdůrazňuje význam humánního zacházení s koňovitými a dobrých životních těchto zvířat a také zásadu, podle níž nelze za žádných okolností a nikde tolerovat kruté či poškozující zacházení s těmito zvířaty ze strany majitele, trenéra, ošetřovatele koní či jiné osoby;

33.  vyzývá členské státy, aby uplatňovaly přísnější právní předpisy ohledně špatného zacházení se zvířaty a jejich opouštění, včetně mimořádných opatření proti opouštění zvířat, a aby plně a řádně vyšetřily zprávy o nelidském zacházení a porušování zásady dobrých životních podmínek ve vztahu ke koňovitým;

34.  konstatuje, že existují rozdíly mezi druhy koňovitých a že tyto rozdíly mají vliv na potřeby související s životními podmínkami, včetně potřeb v oblasti péče o tyto zvířata na konci jejich života a požadavků týkající se jejich porážky;

35.  vyzývá Komisi, aby vypracovala studii a tyto rozdíly zdokumentovala a aby vydala zvláštní pokyny pro jednotlivé druhy s cílem zajistit dobré životní podmínky;

36.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly výzkum a vývoj systémů chovu přizpůsobených konkrétnímu druhu v odvětví koňovitých, přičemž by mělo být zohledněno přirozené chování koňovitých jakožto stádních zvířat se sklonem plašit se;

37.  vyzývá Komisi, aby si jako jednu z priorit stanovila pilotní projekt, který přezkoumá možnost použití nových a stávajících režimů financování jako odměny za výsledky v oblasti dobrých životních podmínek koňovitých používaných k práci, včetně zvířat žijících v malých a částečně soběstačných zemědělských podnicích;

38.  vyzývá členské státy, aby zajistily, že bude plně a náležitě provedeno prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/262 (nařízení o průkazu koňovitých);

39.  konstatuje, že cena veterinárních léčivých přípravků, náklady na likvidaci mrtvých zvířat a náklady na eutanazii, je-li povolena, se mohou stát samy o sobě překážkou k ukončení života koňovitých, což vede k prodlužování utrpení;

40.  vyzývá členské státy, aby vyšetřily ohlášené případy nelidského zacházení při eutanazii a porušování zásady dobrých životních podmínek, např. nevhodného užití léčivých přípravků, a aby o těchto porušeních podaly Komisi zprávu;

41.  je si vědom nárůstu produkce oslího a koňského mléka a vyzývá Komisi, aby vydala pokyny k chovu oslů a koní na mléko;

42.  vyzývá členské státy, aby se ve spolupráci s profesními, reprezentativními a uznávanými zemědělskými organizacemi zavázaly k provedení většího počtu kontrol v zemědělských podnicích chovajících osly a koně na mléko;

43.  vyjadřuje vážné znepokojení nad dovozem a používáním veterinárních léčivých přípravků obsahujících sérový gonadotropin březích klisen (PMSG);

44.  vyzývá ředitelství Komise pro audity a analýzy v oblasti zdraví a potravin, aby prostřednictvím auditů přezkoumalo, zda certifikovaní producenti hormonu PMSG dodržují v průběhu procesu produkce hormonu ustanovení o dobrých životních podmínkách zvířat, a aby přezkoumalo životní podmínky klisen využívaných pro získávání hormonů pro využití ve farmaceutickém průmyslu a zacházení s nimi a aby o tom vypracovalo zprávu;

45.  zdůrazňuje, že stále neexistuje spravedlivý daňový systém, který by byl uzpůsoben potřebám jednotlivých členských států a umožnil by profesionálním zemědělcům, kteří se věnují chovu koňovitých, aby měli dostatečné příjmy, které jim umožní pokračovat v hospodářské činnosti v evropských zemědělských podnicích věnujících se chovu koňovitých;

46.  konstatuje, že zavedení spravedlivějšího daňového systému pro odvětví koňovitých by tomuto odvětví umožnilo fungovat na základě rovných podmínek, zvýšilo by transparentnost činností týkající se koňovitých, a tím by rovněž přispělo k boji proti podvodům a k řešení otázek šedé ekonomiky a umožnilo by profesionálním chovatelům koní vytvářet příjmy, které jsou potřebné pro zachování hospodářské činnosti;

47.  domnívá se, že je třeba, aby byly během nadcházející revize o DPH vyjasněny právní předpisy v oblasti DPH vztahující se na odvětví koňovitých, čímž by se podpořil rozvoj odvětví koňovitých, které by se orientovalo na růst a tvorbu pracovních míst;

48.  vyzývá Komisi, aby učinila kroky s cílem poskytnout členským státům větší flexibilitu při zavádění snížené sazby DPH pro všechny aktivity v tomto odvětví, a je přesvědčen, že výsledkem tohoto upřesnění by mělo být vytvoření jednotného, spolehlivého a cíleného rámce pro snížené sazby DPH, jenž poskytne členským státům dostatečný prostor, aby mohly samy formulovat své daňové politiky;

49.  zdůrazňuje rozdíly v přísnosti norem na ochranu zdraví, které jsou uplatňovány na maso koňovitých v Evropě, a norem uplatňovaných na toto maso dovážené ze třetích zemí;

50.  připomíná, že je nezbytné zavést účinnou sledovatelnost koňského masa, a zdůrazňuje, že je třeba, aby byla evropským spotřebitelům zjištěna rovnocenná úroveň zdravotních požadavků a požadavků na bezpečnost potravin a aby byl zaručen soulad dovážených produktů s těmito požadavky bez ohledu na původ koňského masa, které je předmětem spotřeby;

51.  vyzývá Komisi, aby přijala kroky zaměřené na obnovení rovnováhy mezi úrovní požadavků v EU a požadavků, jejichž dodržování je kontrolováno na hranicích, přičemž je třeba zaručit spotřebitelům zdravotní nezávadnost;

52.  vyzývá proto Komisi, aby stanovila povinnost uvádět u všech zpracovaných výrobků z koňského masa zemi původu;

53.  vyzývá Komisi, aby zvýšila počet auditů prováděných na jatkách mimo Unii, jež mají povolení vyvážet maso koňovitých do EU, a aby podmíněně pozastavila dovoz masa koňovitých vyprodukovaného ve třetích zemích, které nesplňují požadavky EU na sledovatelnost a bezpečnost potravin;

54.  zdůrazňuje, že je třeba překonat tabu spojené s ukončením života koňovitých; domnívá se, že usnadnění konce života u koní nevylučuje jejich vstup do potravinového řetězce;

55.  vyzývá Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost péči na konci života u koňovitých, včetně otázky maximálních limitů reziduí u běžně používaných veterinárních léčiv, jako je např. fenylbutazon, s cílem zaručit bezpečnost potravinového řetězce;

56.  vyzývá členské státy, aby podporovala opětovné začlenění do potravinového řetězce prostřednictvím systému ochranné lhůty, který bude vycházet z vědeckého výzkumu a umožní, aby mohlo být zvíře opětovně začleněno do řetězce poté, co mu byly naposled podány léčivé přípravky, přičemž je třeba zaručit spotřebitelům zdravotní nezávadnost;

57.  konstatuje, že v případě koňovitých, kteří nejsou určeni na porážku za účelem produkce potravin pro lidskou spotřebu (registrováni jako zvířata, která „nejsou určena k použití v potravinářské výrobě“), neexistují v některých členských státech záznamy o léčivých přípravcích, které jim byly podány, a je možné, že by tato zvířata mohla být nelegálně jatečně zpracována, a ohrozit tak vážným způsobem veřejné zdraví; žádá Komisi, aby tuto mezeru v právní úpravě odstranila;

58.  vybízí Komisi, aby společně s Federací evropských veterinárních asociací pro medicínu koní (FEEVA) zvážila harmonizaci přístupu k léčbě a léčivým přípravkům na celém evropském území;

59.  domnívá se, že přínosem této harmonizace by bylo zabránění narušování hospodářské soutěže, usnadnění šířeji dostupné léčby chorob koní a účinnější zmírňování bolesti u tohoto zvířete;

60.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly výměnu osvědčených postupů s cílem usnadňovat racionální využívání léčivých přípravků u koňovitých;

61.  konstatuje, že ačkoli léčba a veterinární léčivé přípravky jsou v některých případech jistě nezbytné a vhodné, je třeba vynakládat více úsilí na vyřešení problému nízké úrovně investic a nedostatku léčivých přípravků, včetně očkování, které jsou dostupné pro léčbu koňovitých;

62.  upozorňuje dále na to, že je třeba rozvíjet farmaceutický výzkum a inovace v oblasti podávání léčivých přípravků koňovitým, neboť v tomto odvětví panuje akutní nedostatek léčivých přípravků přizpůsobených metabolismu koňovitých;

63.  vyzývá Komisi, aby financovala dodatečný výzkum zabývající se možnými dopady různých léčivých přípravků na život koňovitých;

64.  konstatuje, že některá plemena koňovitých chovaná v členských státech jsou místními plemeny, která jsou součástí způsobu života a kultury některých komunit, a že některé členské státy zahrnuly to svých programů rozvoje venkova opatření k ochraně a dalšímu šíření těchto plemen;

65.  vyzývá Komisi, aby se zavázala k zavedení programů finanční podpory určených na zachování a ochranu původních druhů koňovitých, které v EU žijí volně nebo jim hrozí vyhynutí;

66.  uznává vysokou ekologickou a přírodní hodnotu populací volně žijících koňovitých, kteří kromě toho, že mají hodnotu z hlediska cestovního ruchu, přispívají k pročišťování a zúrodňování oblastí, v nichž žijí, a vyzývá k tomu, aby byl proveden rozsáhlejší výzkum zaměřený na problémy, kterým tyto populace čelí;

67.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) Úř. věst. L 84, 31.3.2016, s. 1.
(2) Úř. věst. L 3, 5.1.2005, s. 1.
(3) Úř. věst. L 303, 18.11.2009, s. 1.
(4) Úř. věst. L 221, 8.8.1998, s. 23.
(5) Úř. věst. L 59, 3.3.2015, s. 1.
(6) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 487.
(7) Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 549.
(8) Úř. věst. L 335, 14.12.2013, s. 19.
(9) Viz http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_eu-strategy_study_edu-info-activ.pdf.
(10) Fédération Equestre Internationale (FEI), FAQs on High Health, High Performance Horse (HHP) (Často kladené otázky a odpovědi ohledně vysoce výkonných v koní ve skvělé kondici.) Předloha přijata na plenárním zasedání organizace OIE v květnu 2014.
(11) Výroční zpráva Mezinárodní federace orgánů v oblasti koňských dostihů.
(12) Databáze FEI, navštíveno dne 22. září 2014.
(13) Databáze TRACES 2012.
(14) Světová organizace pro zdraví zvířat – Terrestrial Animal Health Code (Zdravotní kodex suchozemských zvířat, 2016), kapitola 7.12.
(15) Santorini Donkey and Mule Taxis – an Independent Animal Welfare Report for the Donkey Sanctuary (Oslí a mezčí taxi na Santorini – nezávislá zpráva o životních podmínkách zvířat pro organizaci Donkey Sanctuary), 2013.

Právní upozornění - Ochrana soukromí