Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2078(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0014/2017

Indgivne tekster :

A8-0014/2017

Forhandlinger :

PV 13/03/2017 - 17
CRE 13/03/2017 - 17

Afstemninger :

PV 14/03/2017 - 6.1
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0065

Vedtagne tekster
PDF 204kWORD 58k
Tirsdag den 14. marts 2017 - Strasbourg
Ansvarlighed ved hestehold og -pasning
P8_TA(2017)0065A8-0014/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 14. marts 2017 om ansvarlighed ved hestehold og -pasning (2016/2078(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 39, 42 og 43 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om den fælles landbrugspolitik og den fælles fiskeripolitik,

–  der henviser til artikel 114 i TEUF om det indre markeds oprettelse og funktionsmåde,

–  der henviser til protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

–  der henviser til artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF om foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet, der direkte har til formål at beskytte folkesundheden,

–  der henviser til artikel 13 i TEUF, hvori det fastsættes, at Unionen og medlemsstaterne tager fuldt hensyn til velfærden hos dyr, da de er følende væsener, når Unionens politikker inden for landbrug, fiskeri, transport, det indre marked, forskning og teknologisk udvikling samt rummet fastlægges og gennemføres, samtidig med at de respekterer medlemsstaternes love og administrative bestemmelser samt deres skikke, navnlig med hensyn til religiøse ritualer, kulturelle traditioner og regionale skikke,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed ("dyresundhedsloven")(1),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1099/2009 af 24. september 2009 om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet(3),

–  der henviser til Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål(4),

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF (hestepasforordningen)(5),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1012 af 8. juni 2016 om zootekniske og genealogiske betingelser for avl, handel med og indførsel til Unionen af racerene avlsdyr, hybridavlssvin og avlsmateriale herfra og om ændring af forordning (EU) nr. 652/2014, Rådets direktiv 89/608/EØF og 90/425/EØF og ophævelse af visse retsakter på området for dyreavl ("dyreavlsforordningen"),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 af 17. december 2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005(6),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 af 17. december 2013 om finansiering, forvaltning og overvågning af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 352/78, (EF) nr. 165/94, (EF) nr. 2799/98, (EF) nr. 814/2000, (EF) nr. 1290/2005 og (EF) nr. 485/2008(7),

–  der henviser til EU-Domstolens dom af 23. april 2015 i sag C-424/13, Zuchtvieh-Export GmbH v Stadt Kempten,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse "Energi 2020 - En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst" (COM(2010)2020),

–  der henviser til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1337/2013 af 13. december 2013 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EU) nr. 1169/2011(8), hvad angår angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for kød,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en ny turismepolitik for Europa – verdens førende rejsemål (COM(2010)0352),

–  der henviser til konklusionerne af Kommissionens EDUCAWEL-undersøgelse(9),

–  der henviser til nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

–  der henviser til den europæiske konvention om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0014/2017),

A.  der henviser til, at sektoren for dyr af hestefamilien i EU repræsenterer en værdi på over 100 mia. EUR pr. år(10), hvortil kom, alene i 2013, en yderligere samlet omsætning fra hestevæddemål på 27,3 mia. EUR, hvoraf medlemsstaternes regeringer inkasserede 1,1 mia. EUR(11);

B.  der henviser til, at hestesportsbranchen alene tegner sig for ca. 900 000 job, at der for hver fem-syv dyr af hestefamilien er behov for et fuldtidsjob, og at disse job, som ikke kan flyttes, findes i landdistrikter, som i dag er økonomisk sårbare;

C.  der henviser til, at sektoren for dyr af hestefamilien opfylder målsætningerne for EU's politik for udvikling af landdistrikterne, som er baseret på landbrugets levedygtighed, bæredygtig forvaltning af naturressourcerne og fremme af social integration i landdistrikterne; der henviser til, at dyr af hestefamilien fortsat i høj grad anvendes inden for landbruget, og at der findes nye anvendelser herfor som f.eks. produktion af æselmælk, samt nye muligheder og nytteværdier i forbindelse med en yderligere udvikling af disse produkter for producenter og forbrugere;

D.  der henviser til, at sektoren for hestefamilien spiller en aktiv rolle i opfyldelsen af Europa 2020-strategiens mål om at skabe bæredygtig vækst baseret på både en grønnere økonomi og inklusiv vækst, og at sektoren for dyr af hestefamilien er vigtig på grund af dens store bidrag til en miljømæssig, økonomisk og social udvikling i landdistrikterne;

E.  der henviser til, at EU er hestesportsbranchens største marked på globalt plan(12);

F.  der henviser til, at anslåede 7 mio. dyr af hestefamilien i EU udfører meget forskelligartede opgaver, og at der eksisterer en meget gammel forbindelse mellem dyr af hestefamilien og mennesket, som strækker sig over dyr i konkurrencer til transport og turisme, adfærds- og undervisningsmæssige terapier, sport og undervisning, skovbrug og landbrug, produktion af mælk og kød, dyr brugt til forskning og endelig også tilknytninger til vilde og delvist vilde dyr; der henviser til, at disse dyr af hestefamilien bidrager til at bevare biodiversiteten og landdistrikternes levedygtighed og kan have flere forskellige funktioner i deres levetid;

G.  der henviser til, at et ansvarligt ejerskab og pasning af dyr af hestefamilien begynder med at tage hensyn til dyresundhed og -velfærd, og at dyrevelfærd således skal stå i centrum for alle aktiviteter, hvori dyr af hestefamilien indgår; der henviser til, at de lovgivningsmæssige rammer på EU-plan varierer fra medlemsstat til medlemsstat, og at den eksisterende lovgivning gennemføres på forskellig måde inden for EU, hvilket fører til konkurrenceforvridning og mindsket dyrevelfærd;

H.  der henviser til, at dyr af hestefamilien er de dyr i EU, der i forhold til deres antal(13) transporteres mest i Europa, og at transport af dyr i stor grad bekymrer EU's borgere, der efterspørger kortere transporttider, da dyr af hestefamilien undertiden transporteres i og fra EU i køretøjer, der er uegnede til transport af dyr af hestefamilien over lange afstande ad vej, til havs eller i luften, før de når deres endelige bestemmelsessted;

I.  der henviser til, at data om transport af dyr af hestefamilien til kommercielle formål registreres via Traces-systemet (Trade Control and Expert System), men at disse data kun frigives en gang om året og med to års forsinkelse;

J.  der henviser til, at umiddelbart tilgængelige data kunne hjælpe kompetente myndigheder og andre organisationer til bedre at overvåge indvirkningerne på dyrenes sundhed og udforske efterfølgende tegn på dårlig biosikkerhed;

K.  der henviser til, at der ikke er tilstrækkelige data til rådighed til direkte at sætte tal på, hvor mange brugsdyr af hestefamilien der anvendes dels i små og delvis selvforsynende landbrugsbedrifter, hvoraf mange findes i de nyere medlemsstater, og dels inden for turismen;

L.  der henviser til, at Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE) i maj 2016(14) vedtog retningslinjer vedrørende brugsheste for så vidt angår efterlevelse af dyrs fem grundlæggende frihedsrettigheder, nemlig frihed fra sult, tørst og fejlernæring, frihed fra frygt og lidelse og fra fysisk ubehag og overophedning samt fra smerte og ret til at kunne udvise normal adfærd;

M.  der henviser til, at dyr af hestefamilien for lokalsamfund og landdistrikter er en kilde til værdifuld beskæftigelse og indtægt fra landbrug, rideaktiviteter og turisme, der ikke kan udflyttes, og at velfærden for visse dyr af hestefamilien er truet, og at turister alt for ofte ikke er tilstrækkeligt informeret til at fastslå og afhjælpe disse velfærdsproblemer(15);

N.  der henviser til, at de velfærdsmærkningsordninger, som industrien har indført, kan bidrage til at sikre, at aktiviteter udfolder sig hensigtsmæssigt, og at offentligheden får den nødvendige information;

O.  der henviser til, at ubegrænset, vilkårlig og uansvarlig avl af dyr af hestefamilien kan resultere i dyr, der ikke har nogen økonomisk værdi og ofte efterlades med alvorlige velfærdsproblemer til følge, især i en tid med økonomisk afmatning; der henviser til, at Parlamentet og Rådet for nylig vedtog lovgivning, der harmoniserer bestemmelserne om zootekniske og genealogiske betingelser for avl af racerene avlsdyr, herunder dyr af hestefamilien med det formål at gøre avlssektoren i EU mere konkurrencedygtig og bedre organiseret og forbedre de oplysninger, der er til rådighed om avl med racerene avlsdyr, navnlig dyr af hestefamilien;

P.  der henviser til, at siden 2008 er antallet af efterladte dyr af hestefamilien steget i de vestlige medlemsstater, især hvor disse er blevet dyre luksusvarer, der udgør en økonomisk byrde snarere end en indtægtskilde; der henviser til, at der ikke er kommet tilstrækkelige og tilfredsstillende løsninger på dette problem fra Kommissionen og medlemsstaterne;

Q.  der henviser til, at de fleste af disse tilfælde kan tilskrives private ejere, og at disse ikke er repræsentative for størstedelen af den professionelle hestesektor i Europa;

R.  der henviser til, at dyr af hestefamilien er sociale dyr med kognitive evner og stærke følelsesmæssige bånd, og at de anvendes i en række undervisnings- og uddannelsesprogrammer samt til behandlings- og rehabiliteringsprogrammer, herunder i tilfælde af autismespektrumforstyrrelser, cerebral parese, hjerneblødning, indlærings- eller sprogvanskeligheder, rehabilitering af lovovertrædere, psykoterapi, posttraumatisk stresssyndrom og afhængighed;

S.  der henviser til, at ejere står over for vanskelige beslutninger, når de ikke længere er i stand til i tilstrækkelig grad at tage sig af deres dyr af hestefamilien, hvilket delvist skyldes høje udgifter til dyrlæge, og bemærker, at i visse medlemsstater er aktiv dødshjælp alt for ofte det første valg, der træffes, og at dette er dyrt for ejere, som ikke længere er i stand til at betale udgifterne til dyrlægebehandling og omkostningerne ved at sikre velfærd for dyr af hestefamilien; der henviser til, at i andre medlemsstater kan dyr kun aflives, hvis der er er tydeligt veterinært behov herfor, uanset det pågældende dyrs velfærd på lang sigt;

T.  der henviser til, at dyr af hestefamilien i mange lande uden for Unionen ikke betragtes som fødevareproducerende dyr, og at der regelmæssigt indføres hestekød fra disse lande, som bringes i omsætning og sælges på EU-markedet; der henviser til, at denne situation rejser spørgsmål om dyrevelfærd og konkurrenceforvridning, fordi EU i øjeblikket ikke tillader at kød fra heste, som ikke oprindelig er bestemt hertil, slagtes til kødproduktion, mens der er mere fleksibilitet for kød importeret fra tredjelande;

1.  anerkender det betydelige økonomiske, sociale og miljømæssige bidrag, der ydes af dyr af hestefamilien i hele EU, og de vigtige kulturelle og uddannelsesmæssige værdier, der er direkte knyttet hertil, som f.eks. respekt for dyr og for miljøet;

2.  påpeger, at dyr af hestefamilien i stigende grad anvendes til undervisningsmæssige, sportslige, terapeutiske og rekreative formål på landbrugsbedrifter, hvor landbrugerne ønsker at diversificere deres aktiviteter og øge deres indkomst, og understreger, at tilstedeværelsen af dyr af hestefamilien letter udviklingen af multifunktionalitet i landbrugsvirksomheder, hvilket fremmer beskæftigelsen i landdistrikterne og bidrager til udviklingen af relationerne mellem land- og byområder, lokal bæredygtighed og samhørighed;

3.  opfordrer til større anerkendelse på EU-plan af dyr af hestefamilien og deres fordele for økonomien i landdistrikterne, som yder et væsentligt bidrag til EU's generelle og strategiske mål, og ser gerne, at den i højere grad indgår i de forskellige komponenter i den fælles landbrugspolitik, herunder den direkte støtte under første søjle eller under anden søjle;

4.  bemærker, at dyrenes gode sundhed og velfærd styrker bedrifternes og virksomhedernes økonomiske resultat og gavner økonomien i landdistrikterne generelt, samtidig med at EU-borgernes tiltagende krav om højere dyresundheds- og velfærdsstandarder imødekommes;

5.  opfordrer Kommissionen til at anerkende dyr af hestefamiliens status som brugsdyr, idet de er et væsentligt redskab i landbrugsaktiviteterne i Europas landdistrikter, navnlig i bjergområder og vanskeligt tilgængelige områder;

6.  understreger, at ejere af dyr af hestefamilien bør have et minimum af viden om dyrenes pasning, og at der med ejerskabet følger et personligt ansvar for at sikre sundhed og velfærd for de dyr, de har i deres varetægt;

7.  understreger, at videnudveksling mellem ejere af dyr af hestefamilien og mellem medlemsstaterne bør være et vigtigt redskab til at opfylde disse behov, og bemærker, at sammen med ny videnskabelige viden, udviklingen i lovgivningen og læringsmetoder har fagfolkene på området forbedret deres arbejdsmetoder med henblik på at forbedre velfærden for dyr af hestefamilien;

8.  bemærker, at de fleste ejere af dyr af hestefamilien og fagfolk, der har med disse dyr at gøre, udviser en ansvarlig adfærd; fremhæver, at der er de største muligheder for at øge dyrevelfærden inden for rammerne af økonomisk bæredygtige produktionssystemer;

9.  mener, at fagfolkene fortsat skal kunne være økonomisk levedygtige og samtidig skal kunne reagere effektivt på nye udfordringer såsom begrænsede naturressourcer, virkningerne af klimaforandringerne eller fremkomst og spredning af nye sygdomme;

10.  opfordrer medlemsstaterne til at skabe et miljø, hvor virksomhederne på bedrifterne er levedygtige;

11.  understreger under henvisning til de 10 OIE-principper vigtigheden af de kommende referencecentre for dyrevelfærd for en bedre overholdelse og konsekvent håndhævelse af lovgivningen samt for formidling af information og bedste praksis vedrørende dyrevelfærd;

12.  opfordrer Kommissionen til at bestille en Eurostat-undersøgelse for at analysere den økonomiske og sociale indvirkning af samtlige aspekter af sektoren for dyr af hestefamilien samt til regelmæssigt at offentliggøre årlige statistiske oplysninger om de opgaver, som dyr af hestefamilien bruges til, samt om transport og slagtning af dem;

13.  opfordrer Kommissionen til at udarbejde europæiske retningslinjer om god praksis i sektoren for dyr af hestefamilien for forskellige brugere og specialister i samråd med de berørte parter og organisationer fra sektoren for dyr af hestefamilien og baseret på eksisterende retningslinjer, herunder med fokus på dyrevelfærd og adfærdsbehov foruden terminalbehandling og -pleje;

14.  opfordrer Kommissionen til at sikre en ensartet anvendelse af EU's retningslinjer og til at frigive ressourcer til oversættelse af dette dokument;

15.  opfordrer Kommissionen til at fremme og indsamle udveksling af bedste praksis og undervisningsprogrammer fra forskellige medlemsstater, for så vidt angår dyrevelfærd, og til at støtte udarbejdelsen og formidlingen af information om, hvordan man kan opfylde de behov, som alle dyr af hestefamilien har uanset deres funktioner på grundlag af de "fem friheder" og for hele deres levetid;

16.  opfordrer Kommissionen til ved udarbejdelsen af europæiske retningslinjer for god praksis at tage højde for de multifunktionelle opgaver, som dyr af hestefamilien udfylder, herunder vejledning om ansvarligt opdræt, dyresundhed og -velfærd og fordele ved sterilisering, deres rolle i turisme, landbrug og skovbrug, hensigtsmæssig transport og slagtning, beskyttelse mod snyd, herunder doping, og anbefaler, at disse retningslinjer formidles i samarbejde med EU-anerkendte repræsentative faglige landbrugsorganisationer til avlerne, foreninger, landbrug, stalde, reservatsansvarlige, transportører og slagterier, og at den bliver tilgængelig i forskellige formater og på forskellige sprog;

17.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte det arbejde, som European Horse Network og European State Stud Association udfører, da de spiller en vigtig rolle i udviklingen af den europæiske hestesektor ved at fungere som en platform for udveksling af bedste praksis og ved at bevare traditioner, færdigheder, gamle hesteracer og sikre sektorens betydning;

18.  opfordrer indtrængende Kommissionen til at sikre flere ressourcer til uddannelse om velfærd i bedrifter, rettet mod både specialister, der er i direkte kontakt med dyr af hestefamilien, såsom dyrlæger, dyreavlere og hesteejere, samt for en bredere kreds af brugere, således at velfærd og avl af dyr af hestefamilien omfattes heraf, og understreger vigtigheden af uddannelse og oplysning via bedriftsrådgivningsordningen;

19.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at anvende videnoverførselsordninger med henblik på at udveksle bedste praksis og forretningsmodeller, øge bevidstheden om alle spørgsmål og fremme innovation og nye ideer; konstaterer, at videnoverførselsordninger allerede eksisterer i visse medlemsstater for sektoren for dyr af hestefamilien;

20.  opfordrer Kommissionen til på ny at forpligte sig til at udvikle et europæisk charter for bæredygtig og ansvarlig turisme, der indeholder klare oplysninger, således at turister og interessenter inden for turismen kan træffe velfærdsorienterede valg i forbindelse med anvendelse af dyr af hestefamilien; understreger, at dette charter bør være baseret på eksisterende kvalitetschartre, som er blevet oprettet af anerkendte, repræsentative og faglige sammenslutninger inden for landbruget, og bemærker, at nogle medlemsstater har strenge retningslinjer for arbejdsvilkår og arbejdstider, mens disse mangler i andre medlemsstater;

21.  opfordrer Kommissionen til at udstede retningslinjer til medlemsstaterne om velfærdsorienterede turismemodeller med hensyn til brugsdyr af hestefamilien;

22.  opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at indføre retningslinjer for frivillig arbejdskraft, herunder daglige arbejds- og hvileperioder for at beskytte dyr af hestefamilien fra overarbejde og økonomisk udnyttelse;

23.  opfordrer Kommissionen til at gøre data fra Traces tilgængelige for offentligheden langt hurtigere, end det er tilfældet i dag;

24.  understreger, at EU's eksisterende lovgivning om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter er udformet til at beskytte dyrene mod skader og lidelser, og at sikre, at dyrene transporteres under passende betingelser og tidsfrister, og er bekymret over mange medlemsstaters manglende overholdelse af EU's lovgivning om dyrevelfærd;

25.  opfordrer Kommissionen til at sikre en korrekt anvendelse og en effektiv og ensartet håndhævelse af eksisterende EU-lovgivning om dyretransport og juridisk bindende indberetningskrav i samtlige medlemsstater;

26.  opfordrer de medlemsstater, der eksporterer dyr af hestefamilien, til at finde metoder til at tilskynde til slagtning på deres område med henblik på så vidt muligt at undgå transport af levende dyr af hestefamilien, og opfordrer Kommissionen til at oprette en mekanisme til effektiv overvågning af overholdelsen af love og administrative bestemmelser både i den fremtidige og nuværende retlige ramme;

27.  anmoder Kommissionen om at foreslå en nedsat maksimumsgrænse for alle transporter af heste til slagtning, der er baseret på resultater fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og på de retningslinjer om transport af dyr af hestefamilien, der er udarbejdet af branchefolk, hvori der tages hensyn til specificiteterne i de forskellige landes hesteindustri;

28.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udforme retningslinjer og lette og fremme videnskabelig forskning og gennemførelse af eksisterende forskning om beskyttelse af dyr af hestefamilien på slagtetidspunktet med henblik på at udvikle mere humane slagtemetoder for disse dyr og til at formidle disse vejledende dokumenter til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne;

29.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til fuldt ud og korrekt at forpligte sig til inspektioner og til at gennemføre regelmæssige revisioner af slagterierne på deres område, som er godkendt til at modtage dyr af hestefamilien, for at sikre, at de er i stand til at opfylde de særlige velfærdsbehov hos dyr af hestefamilien, navnlig med hensyn til faciliteter og uddannelse af personale;

30.  opfordrer Kommissionen til at forpligte sig til at udarbejde validerede dyrevelfærdsindikatorer, der bør anvendes til at vurdere velfærd for dyr af hestefamilien, finde frem til eksisterende problemer og skabe forbedringer, og samtidig sikre den praktiske gennemførelse til gavn for sektoren, og mener, at det er vigtigt at inddrage de interessenter, der har gennemført lignende værktøjer på EU-plan, og at arbejde i tæt samarbejde med repræsentanter for de faglige organisationer i sektoren for dyr af hestefamilien i arbejdet med at indføre indikatorer for dyrevelfærd;

31.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at tilskynde hesteejere til at stifte sammenslutninger;

32.  understreger vigtigheden af at sikre dyr af hestefamilien en human behandling og velfærd, og fremhæver betydningen af princippet om, at enhver ond eller grov behandling fra ejer, træner, staldpersonale eller andre personer ikke må tolereres nogen steder og under nogen omstændigheder;

33.  opfordrer medlemsstaterne til strengere lovgivning om mishandling af dyr og af at efterlade dyr til deres egen skæbne, herunder ekstraordinære foranstaltninger til bekæmpelse af den handling at efterlade dyr og til fuldt ud og ordentligt at efterforske rapporter om krænkelser af umenneskelige praksis og krænkelser af velfærden hos dyr af hestefamilien;

34.  konstaterer, at der er forskelle mellem de enkelte arter af dyr i hestefamilien, og at disse forskelle påvirker dyrevelfærdsbehovene, herunder i forbindelse med terminalpleje og slagtning;

35.  opfordrer Kommissionen til at gennemføre en undersøgelse for at dokumentere disse forskelle samt til at udstede artsspecifikke retningslinjer med henblik på at sikre opretholdelse af velfærdsstandarder for disse dyr;

36.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at støtte forskning i og udvikling af artstilpassede opdrætssystemer i sektoren for dyr af hestefamilien, hvor der tages hensyn til den naturlig adfærd af dyr af hestefamilien som flokdyr, der har en tendens til at flygte;

37.  opfordrer Kommissionen til at prioritere et pilotprojekt med henblik på at undersøge anvendelsen af nye og eksisterende finansieringsordninger til belønning af gode velfærdsresultater for brugsdyr af hestefamilien, herunder ordninger for små og delvis selvforsynende landbrug;

38.  opfordrer medlemsstaterne til at sikre en fuldstændig og korrekt gennemførelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 (hestepasforordningen);

39.  påpeger, at de høje priser på veterinærlægemidler, udgifterne til bortskaffelse af døde dyr og omkostningerne til aflivning, når dette er tilladt, i sig selv kan lægge hindringer i vejen for afslutningen af et dyr af hestefamiliens liv og føre til langvarige lidelser;

40.  opfordrer medlemsstaterne til at efterforske indberetninger om umenneskelig praksis under aflivning og krænkelser af velfærd såsom misbrug af lægemidler og til at indberette overtrædelser til Kommissionen;

41.  bemærker væksten i heste- og æselmælkproduktion og opfordrer Kommissionen til at udsende en vejledning om produktion af æsel- og hestemælk;

42.  opfordrer medlemsstaterne til i samarbejde med faglige, repræsentative og anerkendte landbrugsorganisationer at forpligte sig til at øge antallet af inspektioner på bedrifter, der fremstiller æsel- og hestemælk;

43.  udtrykker alvorlig bekymring med hensyn til import og anvendelse af veterinærlægemidler, der indeholder Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG);

44.  opfordrer Kommissionens direktorat for audit og analyse på sundheds- og fødevareområdet til i de foretagender, som er certificerede for produktion af hormonet Pregnant mare serum gonadotropin, at kontrollere, om de overholder gældende dyrebeskyttelsesbestemmelser, og til at udarbejde en rapport om velfærd og behandling af hopper, der anvendes til indsamling af hormoner til anvendelse i medicinalindustrien;

45.  understreger at der endnu ikke er indført en retfærdig beskatningsordning, som er tilpasset de enkelte medlemsstaters behov, og som sikrer professionelle opdrættere af dyr af hestefamilien de nødvendige indtægter til, at den økonomiske virksomhed på de europæiske bedrifter kan opretholdes;

46.  bemærker, at et mere retfærdigt skattesystem for opdræt af dyr af hestefamilien ville sætte sektoren i stand til at drive forretning på lige vilkår, øge gennemsigtigheden af aktiviteter, der involverer dyr af hestefamilien, og dermed bekæmpe svig og problemer med grå økonomi og give professionelle hesteopdrættere de nødvendige indtægter til at opretholde deres økonomiske aktivitet;

47.  mener, at de momsbestemmelser, der finder anvendelse på hestesektoren, bør præciseres i den kommende revision af momsdirektivet for at fremme udviklingen af en vækst- og joborienteret hestesektor;

48.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger med henblik på at give medlemsstaterne større fleksibilitet for så vidt angår indførelse af en nedsat momssats for alle aktiviteter i sektoren, og mener, at en sådan præcisering bør bevirke, at der indføres en ensartet, pålidelig og målrettet ramme for nedsatte momssatser, der giver medlemsstaterne tilstrækkeligt spillerum til at udforme deres egne skattepolitikker;

49.  understreger, at der er forskel på de krav, der finder anvendelse på kød fra dyr af hestefamilien, produceret i Europa, og kød, der importeres fra tredjelande;

50.  minder om behovet for at etablere en effektiv sporing af hestekød, og understreger, at det er ønskeligt at have et ensartet niveau for sundheds- og fødevaresikkerhedsmæssige krav og krav til import af hensyn til de europæiske forbrugere og dette uanset oprindelsen af det hestekød, der forbruges;

51.  opfordrer Kommissionen til at træffe foranstaltninger til at genskabe balancen mellem kravene i EU, og de krav for hvilke der udføres kontrol ved grænserne, og samtidig beskytte forbrugernes sundhed;

52.  opfordrer derfor Kommissionen til at gøre det lovpligtigt at angive oprindelsesland for alle forarbejdede hestekødsprodukter;

53.  opfordrer Kommissionen til at øge antallet af kontroller, som gennemføres på slagterier uden for Unionen med godkendelse til eksport af hestekød til EU, og til betinget at suspendere importen af kød fra dyr af hestefamilien, som er produceret i tredjelande, der ikke opfylder EU's krav om sporbarhed og fødevaresikkerhed;

54.  understreger behovet for at bryde tabuet omkring livets afslutning for dyr af hestefamilien; mener, at fremme af afslutningen på en hests liv ikke bør udelukke den fra at komme ind i fødevarekæden;

55.  opfordrer Kommissionen til at være opmærksom på terminalbehandling og -pleje for dyr af hestefamilien, herunder med fastlæggelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer for almindeligt anvendte veterinærlægemidler såsom Phenylbutazon for at garantere sikkerhed i fødevarekæden;

56.  opfordrer medlemsstaterne til at fremme reintegration i fødevarekæden ved hjælp af et "tilbageholdelsestid"-system baseret på videnskabelig forskning, der vil gøre det muligt at bringe et dyr tilbage i fødekæden, efter at et lægemiddel er blevet anvendt til det for sidste gang, og samtidig beskytte forbrugernes sundhed;

57.  konstaterer, at der for dyr af hestefamilien, som ikke er beregnet til slagtning med henblik på produktion af fødevarer til konsum (registreret som værende uegnede til konsum), i visse medlemslande ikke findes nogen fortegnelse over de lægemidler, der er brugt, og at der er mulighed for, at de bliver slagtet ulovligt og dermed kommer til at udgøre en alvorlig fare for folkesundheden; opfordrer derfor Kommissionen til at lukke dette smuthul i lovgivningen;

58.  opfordrer Kommissionen til sammen med Federation of European Equine Veterinary Associations at undersøge spørgsmålet om harmonisering af adgangen til behandling og lægemidler på hele det europæiske område;

59.  mener, at denne harmonisering ville indebære den fordel at det vil være muligt at undgå konkurrencefordrejninger, lette den bredere behandling af sygdomme hos dyr af hestefamilien og mere effektivt lindre dyrets smerter;

60.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme udveksling af god praksis med henblik på at fremme en rationel anvendelse af lægemidler til dyr af hestefamilien;

61.  konstaterer, at mens terapi og veterinærlægemidler i nogle tilfælde er nødvendige og passende, er der behov for en større indsats for at håndtere de lave investeringsniveauer samt manglen på lægemidler, herunder vacciner, der er tilgængelige for behandling af dyr af hestefamilien;

62.  minder desuden om nødvendigheden af at udvikle den medicinske forskning og innovation vedrørende indgivelse af lægemidler til dyr af hestefamilien, eftersom sektoren oplever en alvorlig mangel på lægemidler, der er tilpasset stofskiftet hos dyr af hestefamilien;

63.  opfordrer Kommissionen til at finansiere yderligere forskning i forskellige lægemidlers indvirkning på dyr af hestefamiliens liv;

64.  bemærker, at nogle af de hesteracer, som opdrættes i medlemsstaterne, er lokale racer, der er en del af visse befolkningsgruppers livsstil og kultur, og at nogle medlemsstater i deres programmer for udvikling af landdistrikterne har medtaget foranstaltninger for at beskytte og yderligere udbrede disse racer;

65.  opfordrer Kommissionen til at forpligte sig til at finansiere programmer for bevarelse og beskyttelse af EU's hjemmehørende arter af hestefamilien, som lever vildt eller risikerer at uddø;

66.  anerkender den store økologiske og naturlige værdi af populationer af vildtlevende dyr af hestefamilien, som bidrager til at rydde og gøde de områder, hvor de lever, og bemærker, at disse vilde populationer skaber en stor turismerelateret værdi, og opfordrer til mere forskning i de problemer, som disse populationer står over for;

67.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.
(2) EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1.
(3) EUT L 303 af 18.11.2009, s. 1.
(4) EFT L 221 af 8.8.1998, s. 23.
(5) EUT L 59 af 3.3.2015, s. 1.
(6) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 487.
(7) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 549.
(8) EUT L 335 af 14.12.2013, s. 19.
(9) Jf. http://ec.europa.eu/food/animals/docs/aw_eu-strategy_study_edu-info-activ.pdf.
(10) Det Internationale Rideforbund (FEI), FAQs on High Health, High Performance Horse (HHP) Concept som vedtaget på generalforsamlingen i OIE (Verdensorganisationen for Dyresundhed) i maj 2014.
(11) Årsberetning fra International Federation of Horseracing Authorities (internationalt forbund af hestevæddeløbsmyndigheder).
(12) FEI’s database, konsulteret den 22.9.2014.
(13) TRACES-databasen 2012.
(14) World Organisation for Animal Health – Terrestrial Animal Health Code (2016), kapitel 7.12.
(15) Santorini Æsel- og Muldyrstaxi - en uafhængig dyrevelfærdsrapport for Donkey Sanctuary, 2013.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik