Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0023(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0313/2016

Внесени текстове :

A8-0313/2016

Разисквания :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Гласувания :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0066

Приети текстове
PDF 481kWORD 49k
Вторник, 14 март 2017 г. - Страсбург
Живак ***I
P8_TA(2017)0066A8-0313/2016
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2017 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8‑0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0039),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 192, параграф 1 и член 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0021/2016),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 25 май 2016 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия и поетия с писмо от 16 декември 2016 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0313/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява изявлението на Парламента, приложено към настоящата резолюция;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) OВ C 303, 19.8.2016 г., стр. 122.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 март 2017 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008
P8_TC1-COD(2016)0023

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/852.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ПРОЕКТА НА РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЖИВАКА И ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1102/2008 (2016/0023(COD))

Приемането от Европейския парламент на актове за изпълнение за разрешение на нови продукти или процеси в контекста на междуинституционалните преговори относно предложението за регламент относно живака (2016/0023 (COD)) не може да се разглежда като прецедент за подобни досиета и не предопределя предстоящите междуинституционални преговори за критерии относно критериите за разграничаването за използването на делегирани актове и на актове за изпълнение.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЖИВАКА

Конвенцията от Минамата и новият регламент относно живака представляват огромен принос за защитата на гражданите от замърсяването с живак в световен мащаб и в ЕС.

Международното сътрудничество следва да се поддържа, за да се гарантира успешното прилагане на Конвенцията от всички страни и по-нататъшното засилване на нейните разпоредби.

Ето защо Европейската комисия се ангажира да подкрепя непрекъснатото сътрудничество, в съответствие с Конвенцията и съгласно приложимите политики, правила и процедури на ЕС, като, наред с другото, се предприемат мерки в следните области:

—  Намаляване на разминаването между законодателството на ЕС и разпоредбите на Конвенцията чрез клаузата за преразглеждане на списъка на забранените продукти с добавен живак;

—  В контекста на разпоредбите на Конвенцията относно финансирането, изграждането на капацитет и трансфера на технологии, дейности, като например подобряването на проследимостта на търговията с живак и използването на живак, насърчаването на сертифициране на безживачния ръчен и дребномащабен добив на злато и на безживачните етикети за злато, както и увеличаването на капацитета на развиващите се страни, включително в областта на управлението на отпадъците от живак.

Правна информация - Политика за поверителност