Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0023(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0313/2016

Indgivne tekster :

A8-0313/2016

Forhandlinger :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Afstemninger :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0066

Vedtagne tekster
PDF 254kWORD 52k
Tirsdag den 14. marts 2017 - Strasbourg
Kviksølv ***I
P8_TA(2017)0066A8-0313/2016
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. marts 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0039),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 192, stk. 1, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0021/2016),

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 25. maj 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til den foreløbige aftale, der er godkendt af det ansvarlige udvalg, og til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 16. december 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0313/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender Europa-Parlamentets erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

3.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

4.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter sit forslag eller ændrer eller agter at ændre det i væsentlig grad:

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 303 af 19.8.2016, s. 122.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/... om kviksølv og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1102/2008
P8_TC1-COD(2016)0023

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2017/852.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING OM FORSLAG TIL FORORDNING OM KVIKSØLV OG OM OPHÆVELSE AF FORORDNING (EF) NR. 1102/2008 (2016/0023(COD))

Europa-Parlamentets godkendelse af gennemførelsesretsakter for tilladelse af nye produkter og nye fremstillingsprocesser i forbindelse med de interinstitutionelle forhandlinger om forslag til forordning om kviksølv (2016/0023(COD)) danner ikke præcedens for lignende sager og berører ikke de forestående interinstitutionelle forhandlinger om afgrænsningskriterier for anvendelsen af delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter.

EUROPA-KOMMISSIONENS ERKLÆRING OM INTERNATIONALT SAMARBEJDE OM KVIKSØLV

Minamatakonventionen og den nye forordning om kviksølv yder et betydeligt bidrag til at beskytte borgerne mod forurening fra kviksølv på verdensplan og i EU.

Det internationale samarbejde bør videreføres for at sikre en vellykket gennemførelse af konventionen af alle parter og yderligere styrkelse af dens bestemmelser.

Europa-Kommissionen er derfor forpligtet til at støtte det videre samarbejde i overensstemmelse med konventionen og i henhold til de gældende EU-politikker, regler og procedurer, bl.a. ved at gøre en indsats på følgende områder:

–  at mindske kløften mellem EU-retten og konventionens bestemmelser ved hjælp af bestemmelsen om revision af listen over forbudte produkter tilsat kviksølv

–  i forbindelse med konventionens bestemmelser om finansiering, kapacitetsopbygning og teknologioverførsel aktiviteter som forbedring af sporbarheden i forbindelse med handel med og anvendelse af kviksølv, fremme af certificering af kviksølvfri småguldminedrift og mærkning af guld udvundet uden brug af kviksølv samt øgning af udviklingslandenes kapacitet, herunder på området for håndtering af kviksølvaffald.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik