Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0023(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0313/2016

Esitatud tekstid :

A8-0313/2016

Arutelud :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Hääletused :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0066

Vastuvõetud tekstid
PDF 244kWORD 47k
Teisipäev, 14. märts 2017 - Strasbourg
Elavhõbe ***I
P8_TA(2017)0066A8-0313/2016
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elavhõbeda kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8‑0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0039),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 192 lõiget 1 ja artiklit 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0021/2016),

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3 ja artikli 192 lõiget 1,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 25. mai 2016. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 16. detsembri 2016. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 39,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A8‑0313/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  kiidab heaks käesolevale resolutsioonile lisatud Euroopa Parlamendi avalduse;

3.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

4.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 303, 19.8.2016, lk 122.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14 märtsil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/... elavhõbeda kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1102/2008
P8_TC1-COD(2016)0023

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (määrus (EL) 2017/852) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

EUROOPA PARLAMENDI AVALDUS, MIS KÄSITLEB ETTEPANEKUT VÕTTA VASTU MÄÄRUS ELAVHÕBEDA KOHTA JA MILLEGA TUNNISTATAKSE KEHTETUKS MÄÄRUS (EÜ) NR 1102/2008 (2016/0023(COD))

Euroopa Parlamendi nõusolekut rakendusaktidega uutele toodetele või protsessidele loa andmiseks elavhõbedat käsitleva määruse ettepaneku (2016/0023(COD)) üle peetavate institutsioonidevaheliste läbirääkimiste kontekstis ei tohi käsitada pretsedendina sarnaste ettepanekute jaoks ja see ei mõjuta tulevasi institutsioonidevahelisi läbirääkimisi delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide kasutamise piiritlemiskriteeriumide üle.

EUROOPA KOMISJONI AVALDUS RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖ KOHTA ELAVHÕBEDA VALDKONNAS

Minamata konventsioon ja uus elavhõbedat käsitlev määrus on peamised vahendid kodanike kaitsmiseks elavhõbedasaaste eest kogu maailmas ja ELis.

Et tagada konventsiooni edukas rakendamine kõigi osaliste poolt ja tugevdada veelgi selle sätteid, tuleks jätkata pidevat rahvusvahelist koostööd.

Seetõttu on Euroopa Komisjon pühendunud jätkuva koostöö toetamisele kooskõlas konventsiooniga ning vastavalt kohaldatavatele ELi poliitikameetmetele, eeskirjadele ja menetlustele, tehes muu hulgas tööd järgmistes valdkondades:

–  ELi õiguse ja konventsiooni sätete vaheliste erinevuste vähendamine elavhõbedat sisaldavate keelatud toodete loetelu läbivaatamisklausli kaudu;

–  konventsiooni rahastamist, suutlikkuse suurendamist ja tehnosiiret puudutavate sätete kontekstis tegevused, nagu elavhõbedaga kauplemise ja selle kasutamise jälgitavuse parandamine, elavhõbedavaba käsitööndusliku ja väiksemahulise kullakaevandamise sertifitseerimise ja elavhõbedavaba kulla märgiste edendamine ning arenguriikide suutlikkuse suurendamine, sealhulgas elavhõbedajäätmete käitlemise valdkonnas.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika