Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0023(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0313/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0313/2016

Keskustelut :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Äänestykset :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0066

Hyväksytyt tekstit
PDF 243kWORD 44k
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
Elohopea ***I
P8_TA(2017)0066A8-0313/2016
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. maaliskuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0039),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 192 artiklan 1 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0021/2016),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan ja 192 artiklan 1 kohdan,

–  ottaa huomioon 25. toukokuuta 2016 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 16. joulukuuta 2016 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 ja 39 artiklan,

–  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä kansainvälisen kaupan valiokunnan lausunnon (A8‑0313/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan Euroopan parlamentin lausuman;

3.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

4.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, tekee siihen huomattavia muutoksia tai aikoo tehdä siihen huomattavia muutoksia;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 303, 19.8.2016, s. 122.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi elohopeasta ja asetuksen (EY) N:o 1102/2008 kumoamisesta
P8_TC1-COD(2016)0023

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2017/852.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

EUROOPAN PARLAMENTIN LAUSUMA EHDOTUKSESTA ASETUKSEKSI ELOHOPEASTA JA ASETUKSEN (EY) N:o 1102/2008 KUMOAMISESTA (2016/0023(COD))

Euroopan parlamentin hyväksyntää uusien tuotteiden tai prosessien hyväksymistä koskeville täytäntöönpanosäädöksille elohopeaa koskevasta asetuksesta (2016/0023(COD)) käytävien toimielinten välisten neuvottelujen yhteydessä ei voida käyttää ennakkotapauksena vastaaville menettelyille, eikä se vaikuta tuleviin toimielinten välisiin neuvotteluihin delegoitujen säädösten ja täytäntöönpanosäädösten käyttämisen erottelukriteereistä.

KOMISSION LAUSUMA ELOHOPEAA KOSKEVASTA KANSAINVÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ

Minamata-yleissopimus ja uusi elohopea-asetus ovat tärkeitä askeleita kansalaisten suojelemiseksi elohopean aiheuttamalta saastumiselta globaalisti sekä EU:ssa.

Kansainvälistä yhteistyötä olisi jatkettava, jotta voidaan varmistaa yleissopimuksen onnistunut täytäntöönpano kaikkien osapuolten toimesta ja jotta sopimuksen määräyksiä voitaisiin vahvistaa entisestään.

Siksi komissio on sitoutunut tukemaan jatkuvaa yhteistyötä yleissopimuksen mukaisesti ja noudattaen asiaan liittyviä EU:n politiikkatoimia, sääntöjä ja menettelyjä. Komissio toimii muun muassa seuraavilla aloilla:

–  EU:n lainsäädännön ja yleissopimuksen määräysten välisen kuilun kaventaminen lisättyä elohopeaa sisältävien kiellettyjen tuotteiden luetteloa koskevan tarkistuslausekkeen avulla;

–  rahoitusta, valmiuksien kehittämistä ja teknologian siirtoa koskevien yleissopimuksen määräysten yhteydessä toimet, joilla parannetaan elohopean kaupan ja käytön jäljitettävyyttä, edistetään ilman elohopeaa harjoitettavan käsiteollisen ja pienen mittakaavan kullankaivun sertifiointia sekä kullan merkintöjä, jotka osoittavat, ettei elohopeaa ole käytetty, ja elohopeajätteen käsittelyä koskevan kehittyvien maiden kapasiteetin lisääminen.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö