Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2016/0023(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0313/2016

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0313/2016

Díospóireachtaí :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Vótaí :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2017)0066

Téacsanna atá glactha
PDF 324kWORD 46k
Dé Máirt, 14 Márta 2017 - Strasbourg
Mearcair ***I
P8_TA(2017)0066A8-0313/2016
Rún
 Téacs
 Iarscríbhinn

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Márta 2017 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(An gnáthnós imeachta rechtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2016)0039),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 192(1) agus d’Airteagal 207 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C8 0021/2016),

–  ag féachaint don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla ar an mbunús dlí molta,

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) agus d’Airteagal 192(1) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 25 Bealtaine 2016(1),

–  tar éis dóibh dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach arna bhformheas ag an gcoiste freagrach agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 16 Nollaig 2016 chun seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormeas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 agus do Riail 39 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um an gComhshaol, um Shláinte Phoiblí agus um Shábháilteacht Bia (A8-0313/2016),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag formheas an ráitis ó Pharlaimint na hEorpa atá i gceangal leis an rún seo;

3.  ag tabhairt dá haire an ráiteas ón gCoimisiún atá i gceangal leis an rún seo;

4.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach

5.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)IO C 303, 19.8.2016, lch. 122.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 14 Márta 2017 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008
P8_TC1-COD(2016)0023

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Rialachán (AE) 2017/852.)


IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

Ráiteas ó Pharlaimint na hEorpa faoin dréachtrialachán maidir le Mearcair agus lena naisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (2016/0023(cod))

Maidir le Parlaimint na hEorpa a bheith ag glacadh le gníomhartha cur chun feidhme le haghaidh údaruithe ar tháirgí nó ar phróisis nua i gcomhthéacs na caibidlíochta idir-institiúidí faoin togra le haghaidh rialachán maidir le mearcair (2016/0023 (COD)), ní fhéadfar glacadh leis sin mar fhasach le haghaidh comhaid chomhchosúla agus ní réambhreith é ar an gcaibidlíocht idir-institiúideach atá ar na bacáin maidir le cirtéir dhealúcháin le haghaidh úsáid gníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme.

Ráiteas ón gCoimisiún Eorpach maidir le Comhar Idirnáisiúnta i leith Mearcair

Tá coinbhinsiún Minamata agus an Rialachán nua Mearcair ina rannchuidiú mór chun saoránaigh a chosaint ó thruailliú mearcair ar fud an domhain agus in AE.

Ba cheart comhar idirnáisiúnta a choimeád chun a áirithiú go ndéanfaidh na Páirtithe go léir an Coinbhinsiún a chur chun feidhme go rathúil agus a fhorálacha a neartú tuilleadh.

Dá bhrí sin, tá an Coimisiún Eorpach tiomanta do thacú le comhar leantach, i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún agus faoi réir bheartais, rialacha agus nósanna imeachta AE, inter alia, dul i mbun oibre sna réimsí seo a leanas:

–  An bhearna a laghdú idir dlí AE agus forálacha an Choinbhinsiúin tríd an gclásal athbhreithnithe ar liosta na dtáirgí ar cuireadh mearcair leo a bhfuil toirmeasc orthu;

–  I gcomhthéacs fhorálacha an Choinbhinsiúin maidir le maoiniú, fothú acmhainneachta, agus aistriú teicneolaíochta, gníomhaíochtaí amhail inrianaitheacht na trádála mearcair agus a úsáid a fheabhsú, deimhniú mianadóireacht óir cheardaíochta agus mhionscála saor ó mhearcair agus lipéid saor ó mhearcair le haghaidh óir a chur chun cinn, agus méadú ar acmhainneacht tíortha atá i mbeal forbartha, lena n-áirítear i réimse na bainistíochta dramhaíola mearcair.

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais