Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0023(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0313/2016

Pateikti tekstai :

A8-0313/2016

Debatai :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Balsavimas :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0066

Priimti tekstai
PDF 329kWORD 42k
Antradienis, 2017 m. kovo 14 d. - Strasbūras
Gyvsidabris ***I
P8_TA(2017)0066A8-0313/2016
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2017 m. kovo 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0039),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 192 straipsnio 1 dalį ir į 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0021/2016),

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gegužės 25 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį patvirtino atsakingas komitetas ir į 2016 m. gruodžio 16 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A8-0313/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam Parlamento pareiškimui;

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 303, 2016 8 19, p. 122.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. kovo 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/... dėl gyvsidabrio, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1102/2008
P8_TC1-COD(2016)0023

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2017/852.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO PAREIŠKIMAS DĖL REGLAMENTO DĖL GYVSIDABRIO, KURIUO PANAIKINAMAS REGLAMENTAS (EB) NR. 1102/2008, PROJEKTO (2016/0023(COD))

Tai, kad Europos Parlamentas priima įgyvendinimo aktus dėl leidimų naujiems gaminiams ar procesams, atsižvelgiant į tarpinstitucines derybas dėl pasiūlymo dėl Reglamento dėl gyvsidabrio (2016/0023(COD)), negali būti laikoma precedentu panašiose bylose ir nedaro poveikio būsimoms tarpinstitucinėms deryboms dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų taikymo apibrėžimo kriterijų.

EUROPOS KOMISIJOS PAREIŠKIMAS DĖL TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO GYVSIDABRIO KLAUSIMAIS

Minamatos konvencija ir naujuoju reglamentu dėl gyvsidabrio smarkiai prisidedama prie piliečių apsaugos nuo gyvsidabrio taršos pasaulyje ir ES.

Turėtų būti ir toliau bendradarbiaujama tarptautiniu mastu siekiant užtikrinti, kad visos Konvencijos šalys sėkmingai ją įgyvendintų ir kad jos nuostatos būtų dar labiau sustiprintos.

Todėl Europos Komisija yra įsipareigojusi remti tolesnį bendradarbiavimą, laikantis Konvencijos ir atsižvelgiant į taikytiną ES politiką, taisykles ir procedūras, inter alia, vykdant veiklą toliau nurodytose srityse:

–  atotrūkio tarp ES teisės aktų ir Konvencijos nuostatų mažinimas taikant draudžiamų produktų, kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, sąrašo peržiūros nuostatą;

–  atsižvelgiant į Konvencijos nuostatas dėl finansavimo, pajėgumų stiprinimo ir technologijų perdavimo, tokia veikla, kaip prekybos gyvsidabriu ir jo naudojimo atsekamumo gerinimas, amatininkiškos ir mažos apimties aukso gavybos nenaudojant gyvsidabrio sertifikavimo skatinimas ir etikečių auksui, kuris išgautas nenaudojant gyvsidabrio, skatinimas ir besivystančių šalių pajėgumų, be kita ko, gyvsidabrio atliekų tvarkymo srityje, didinimas.

Teisinė informacija - Privatumo politika