Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0023(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0313/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0313/2016

Debates :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Balsojumi :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0066

Pieņemtie teksti
PDF 396kWORD 48k
Otrdiena, 2017. gada 14. marts - Strasbūra
Dzīvsudrabs ***I
P8_TA(2017)0066A8-0313/2016
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 14. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0039),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 192. panta 1. punktu un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0021/2016),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas atzinumu par ierosināto juridisko pamatu,

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu un 192. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 25. maija atzinumu(1),

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru apstiprinājusi atbildīgā komiteja, kā arī Padomes pārstāvja 2016. gada 16. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. un 39. pantu,

–  ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A8-0313/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  apstiprina Eiropas Parlamenta paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

3.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šai rezolūcijai;

4.  prasa Komisijai priekšlikumu Eiropas Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 303, 19.8.2016., 122.lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 14. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/... par dzīvsudrabu un ar ko atceļ Regulu (EK) 1102/2008
P8_TC1-COD(2016)0023

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Regulai (ES) 2017/852.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA PAZIŅOJUMS PAR PROJEKTU REGULAI PAR DZĪVSUDRABU UN AR KO ATCEĻ REGULU (EK) NR. 1102/2008 (2016/0023(COD))

Kaut arī iestāžu sarunās par priekšlikumu regulai par dzīvsudrabu (2016/0023(COD)) Eiropas Parlaments ir piekritis, ka ar īstenošanas aktiem nosaka atļaujas jauniem produktiem vai procesiem, to nevar uzskatīt par precedentu līdzīgu tiesību aktu procedūrās un tas neietekmē gaidāmās iestāžu sarunas par kritērijiem, pēc kuriem nosaka, vai ir jāizmanto deleģētie akti vai īstenošanas akti.

EIROPAS KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PAR STARPTAUTISKO SADARBĪBU DZĪVSUDRABA JOMĀ

Minamatas konvencija un jaunā regula par dzīvsudrabu ir būtiski svarīgas, lai aizsargātu iedzīvotājus no dzīvsudraba piesārņojuma gan pasaulē, gan ES.

Lai nodrošinātu, ka visas konvencijas puses to veiksmīgi īsteno un lai padarītu tās noteikumus vēl stingrākus, ir jāuztur starptautiskā sadarbība.

Tādēļ Eiropas Komisijai ir apņēmusies atbalstīt nepārtrauktu sadarbība saskaņā ar konvenciju un atbilstīgi attiecīgajiem ES politikas virzieniem, noteikumiem un procedūrām, tostarp strādājot šādās jomās:

–  mazināt atšķirības starp ES tiesību aktiem un konvencijas noteikumiem, izmantojot pārskatīšanas klauzulu attiecībā uz aizliegto dzīvsudrabu saturošo produktu sarakstu;

–  saistībā ar konvencijas noteikumiem par finansēšanu, spēju veidošanu un tehnoloģiju nodošanu — pasākumi dzīvsudraba tirdzniecības un izmantošanas izsekojamības uzlabošanai, pasākumi, lai veicinātu sertifikācijas ieviešanu attiecībā uz bezdzīvsudraba nerūpniecisko un mazapjoma zelta ieguvi un marķēšanu zeltam, kas iegūts neizmantojot dzīvsudrabu, kā arī pasākumi jaunattīstības valstu spēju veidošanai, tostarp dzīvsudraba atkritumu apsaimniekošanas jomā

Juridisks paziņojums - Privātuma politika