Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0023(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0313/2016

Teksty złożone :

A8-0313/2016

Debaty :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Głosowanie :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0066

Teksty przyjęte
PDF 407kWORD 53k
Wtorek, 14 marca 2017 r. - Strasburg
Rtęć ***I
P8_TA(2017)0066A8-0313/2016
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0039),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 192 ust. 1 i art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0021/2016),

–  uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 maja 2016 r.(1),

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez właściwą komisję oraz zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 16 grudnia 2016 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

–  uwzględniając art. 59 i 39 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0313/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zatwierdza oświadczenie Parlamentu załączone do niniejszej rezolucji;

3.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

4.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 303 z 19.8.2016, s. 122.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 marca 2017 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008
P8_TC1-COD(2016)0023

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, rozporządzenia (UE) 2017/852.)


ZAŁĄCZNIK DO REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

OŚWIADCZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W SPRAWIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE RTĘCI ORAZ UCHYLAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE (WE) Nr 1102/2008 (2016/0023(COD))

Zaakceptowanie przez Parlament Europejski aktów wykonawczych dotyczących dopuszczania nowych produktów lub procedur w kontekście negocjacji międzyinstytucjonalnych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie rtęci (2016/0023(COD)) nie może zostać potraktowane jako precedens w przypadku innych podobnych aktów i nie przesądza o rezultacie przyszłych negocjacji międzyinstytucjonalnych w sprawie kryteriów rozgraniczania stosowania aktów delegowanych i aktów wykonawczych.

OŚWIADCZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY W ODNIESIENIU DO RTĘCI

Konwencja z Minamaty i nowe rozporządzenie w sprawie rtęci to ważny wkład w ochronę obywateli przed zanieczyszczeniem rtęcią zarówno na świecie, jak i w UE.

Należy podtrzymać współpracę międzynarodową, aby doprowadzić do wdrożenia konwencji przez wszystkie strony oraz do dalszego wzmocnienia jej postanowień.

W związku z tym Komisja Europejska czuje się zobowiązana do wspierania dalszej współpracy w oparciu o konwencję oraz obowiązujące w UE strategie polityczne, przepisy i procedury, a także do podejmowania działań m.in. w następujących dziedzinach:

–  ograniczanie rozbieżności między prawem UE a postanowieniami konwencji poprzez zastosowanie klauzuli przeglądowej w odniesieniu do wykazu zakazanych produktów z dodatkiem rtęci;

–  w kontekście postanowień konwencji dotyczących finansowania, budowania zdolności i transferu technologii – poprawa identyfikowalności handlu rtęcią i jej wykorzystania, promowanie certyfikacji bezrtęciowego wydobycia złota tradycyjnego i na małą skalę oraz oznakowania dla bezrtęciowego złota, a także podnoszenie zdolności krajów rozwijających się, w tym również w dziedzinie gospodarowania odpadami zawierającymi rtęć.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności