Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0023(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0313/2016

Predkladané texty :

A8-0313/2016

Rozpravy :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Hlasovanie :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0066

Prijaté texty
PDF 337kWORD 47k
Utorok, 14. marca 2017 - Štrasburg
Ortuť ***I
P8_TA(2017)0066A8-0313/2016
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. marca 2017 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0039),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 a článok 207 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0021/2016),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhovanému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 25. mája 2016(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú príslušným výborom a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 16. decembra 2016, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0313/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje vyhlásenie Európskeho parlamentu, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 303, 19.8.2016, s. 122.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 14. marca 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/... o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008
P8_TC1-COD(2016)0023

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2017/852.)


PRÍLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

VYHLÁSENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU K NÁVRHU NARIADENIA O ORTUTI A O ZRUŠENÍ NARIADENIA (ES) Č. 1102/2008 (2016/0023(COD))

Súhlas Európskeho parlamentu s použitím vykonávacích aktov na účely povolení nových produktov alebo postupov v kontexte medziinštitucionálnych rokovaní o návrhu nariadenia o ortuti (2016/0023(COD)) nesmie slúžiť ako precedens pre podobné spisy a nemá vplyv na blížiace sa medziinštitucionálne rokovania o vymedzujúcich kritériách pre používanie delegovaných a vykonávacích aktov.

VYHLÁSENIE EURÓPSKEJ KOMISIE O MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCI TÝKAJÚCEJ SA ORTUTE

Minamatský dohovor a nové nariadenie o ortuti majú hlavný podiel na ochrane občanov od znečistenia ortuťou celosvetovo a v EÚ.

V záujme zabezpečenia toho, aby všetky zmluvné strany dohovor úspešne vykonávali a aby sa ďalej posilňovali jeho ustanovenia by sa mala zachovať medzinárodná spolupráca.

Európska komisia je preto odhodlaná podporovať pokračujúcu spoluprácu v súlade s dohovorom a príslušnými politikami EÚ, pravidlami a postupmi, okrem iného činnosťou v týchto oblastiach:

–  zníženie rozdielu medzi právom EÚ a ustanoveniami dohovoru prostredníctvom doložky o preskúmaní zoznamu zakázaných produktov s prídavkom ortuti;

–  v súvislosti s ustanoveniami dohovoru o financovaní, budovaní kapacít a transfere technológií činnosťami, ako napríklad zlepšenie vysledovateľnosti obchodovania s ortuťou a jej použitia, podpora certifikácie remeselnej a drobnej ťažby zlata bez použitia ortuti a štítkov, ktoré informujú o neprítomnosti ortute v zlate, ako aj zvýšenie kapacity rozvojových krajín, a to aj v oblasti nakladania s odpadovou ortuťou.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia