Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0023(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0313/2016

Ingivna texter :

A8-0313/2016

Debatter :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0066

Antagna texter
PDF 246kWORD 42k
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg
Kvicksilver ***I
P8_TA(2017)0066A8-0313/2016
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 mars 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0039),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 192.1 och 207 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0021/2016),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artiklarna 294.3 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 25 maj 2016(1),

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av den provisoriska överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 16 december 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0313/2016).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner Europaparlamentets uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 303, 19.8.2016, s. 122.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 mars 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/… om kvicksilver och om upphävande av förordning (EG) nr 1102/2008
P8_TC1-COD(2016)0023

(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, förordning (EU) 2017/852.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

UTTALANDE FRÅN EUROPAPARLAMENTET OM FÖRSLAGET TILL FÖRORDNING OM KVICKSILVER OCH OM UPPHÄVANDE AV FÖRORDNING (EG) NR 1102/2008 (2016/0023(COD))

Europaparlamentets godtagande av genomförandeakter för tillstånd för nya produkter eller processer inom ramen för de interinstitutionella förhandlingarna om förslaget till förordning om kvicksilver (2016/0023(COD)) får inte uppfattas som prejudicerande för liknande ärenden och innebär inte att man föregriper resultatet av de kommande interinstitutionella förhandlingarna om avgränsningskriterier vid användning av delegerade akter och genomförandeakter.

UTTALANDE FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN OM INTERNATIONELLT SAMARBETE OM KVICKSILVER

Minamatakonventionen och den nya förordningen om kvicksilver utgör viktiga bidrag när det gäller att skydda medborgarna mot kvicksilverförorening globalt och inom EU.

Det internationella samarbetet bör upprätthållas för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande av konventionen från alla parters sida och ytterligare stärka dess bestämmelser.

Europeiska kommissionen har därför åtagit sig att stödja fortsatt samarbete, i enlighet med konventionen och EU:s tillämpliga strategier, regler och förfaranden, inbegripet arbete på följande områden:

–  Åtgärder för att minska klyftan mellan EU:s lagstiftning och bestämmelserna i konventionen genom översynsklausulen vad gäller förteckningen över förbjudna produkter med kvicksilver tillsatt.

–  Med avseende på konventionens bestämmelser om finansiering, kapacitetsuppbyggnad och tekniköverföring: t.ex. verksamheter för att förbättra spårbarheten för handel med och användning av kvicksilver, främja certifiering av kvicksilverfri icke-industriell och småskalig guldutvinning och användning av motsvarande etiketter för kvicksilverfritt guld, samt öka kapaciteten för utvecklingsländer, också vad gäller hantering av kvicksilverhaltigt avfall.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy