Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2014/0121(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0158/2015

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0158/2015

Díospóireachtaí :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Vótaí :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Mínithe ar vótaí
PV 14/03/2017 - 6.3

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Téacsanna atá glactha
PDF 237kWORD 52k
Dé Máirt, 14 Márta 2017 - Strasbourg
Rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha agus ráiteas rialachais chorparáidigh***I
P8_TA(2017)0067A8-0158/2015
Rún
 Téacs

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 14 Márta 2017 ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha agus Treoir 2013/34/AE maidir le gnéithe áirithe den ráiteas rialachais chorparáidigh (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))

(An gnáthnós imeachta rechtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2014)0213),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 50 agus d’Airteagal 114 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C7‑0147/2014),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 9 Iúil 2014(1),

–  ag féachaint don chomhaontú sealadach arna bhformheas ag an gcoiste freagrach faoi Riail 69f(4) dá Rialacha Nós Imeachta agus don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle i litir dar dáta an 16 Nollaig 2016 chun seasamh Pharlaimint na hEorpa a fhormeas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Eacnamaíochta agus Airgeadaíochta (A8-0158/2015),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo(2);

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig an bParlaimint arís má chuireann sé téacs eile in ionad a thogra, má leasaíonn sé go suntasach é nó má tá sé ar intinn aige é a leasú go suntasach;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig an parlaimintí náisiúnta.

(1) IO C 451, 16.12.2014, lch. 87.
(2) Glacann an seasamh seo ionad na leasuithe arna nglacadh an 8 Iúil 2015 (Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2015)0257).


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 14 Márta 2017 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2017/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha
P8_TC1-COD(2014)0121

(Ós rud é gur tháinig an Pharlaimint agus an Chomhairle ar chomhaontú, comhfhreagraíonn seasamh na Parlaiminte don ghníomh reachtach críochnaitheach, Treoir (AE) 2017/828.)

Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais