Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0269(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0251/2016

Внесени текстове :

A8-0251/2016

Разисквания :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Гласувания :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0068

Приети текстове
PDF 478kWORD 67k
Вторник, 14 март 2017 г. - Страсбург
Контрол на придобиването и притежаването на оръжие ***I
P8_TA(2017)0068A8-0251/2016
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 март 2017 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0750),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0358/2015),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Сената на Република Полша и Риксдага на Кралство Швеция, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2016 г.(1),

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя правилник и поетия с писмо от 20 декември 2016 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0251/2016),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) ОВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 77.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 14 март 2017 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) 2017/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета относно контрола на придобиването и притежаването на оръжие
P8_TC1-COD(2015)0269

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 2017/853.)


ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Комисията отчита значението на добре функциониращ стандарт за дезактивиране, който допринася за по-добри равнища на сигурност и дава на органите увереност, че дезактивираните оръжия са правилно и ефективно дезактивирани.

Комисията следователно ще ускори работата по преразглеждането на критериите за дезактивиране, която се осъществява от националните експерти в комитета, създаден съобразно Директива 91/477/ЕИО, за да позволи на Комисията да приеме, до края на май 2017 г., в съответствие с процедурата на комитет съобразно Директива 91/477/ЕИО, при положително становище от националните експерти, регламент за изпълнение на Комисията за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2403 на Комисията от 15 декември 2015 г. за определяне на общи насоки относно стандартите и методите за дезактивиране с цел осигуряване на гаранции, че дезактивираните огнестрелни оръжия са приведени в състояние на необратима нефункционалност. Комисията призовава държавите членки в пълна степен да подкрепят ускоряването на тази работа.

Правна информация - Политика за поверителност