Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0269(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0251/2016

Předložené texty :

A8-0251/2016

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Hlasování :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0068

Přijaté texty
PDF 404kWORD 56k
Úterý, 14. března 2017 - Štrasburk
Kontrola nabývání a držení zbraní ***I
P8_TA(2017)0068A8-0251/2016
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2017 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0750),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0358/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená polským Senátem a švédským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2016(1),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. prosince 2016 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a stanoviska Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0251/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 264, 20.7.2016, s. 77.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. března 2017 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/..., kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní
P8_TC1-COD(2015)0269

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2017/853.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

PROHLÁŠENÍ KOMISE

„Komise uznává důležitost dobře fungující normy pro znehodnocení, která přispěje k zlepšení úrovní bezpečnosti a poskytne příslušným orgánům jistotu, že znehodnocené zbraně byly znehodnoceny řádně a účinně.

Komise proto urychlí práci na přezkumu kritérií pro znehodnocení prováděném vnitrostátními experty ve výboru zřízeném podle směrnice 91/477/EHS, což by mělo umožnit Komisi do konce května 2017, v souladu s postupem výboru zřízeného směrnicí 91/477/EHS na základě kladného stanoviska vnitrostátních expertů, přijmout prováděcí nařízení Komise, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2403 ze dne 15. prosince 2015 o společných pokynech týkajících se standardů a technik znehodnocování, aby se zajistilo, že znehodnocené střelné zbraně budou nevratně neschopny střelby. Komise vyzývá členské státy, aby urychlení této práce plně podpořily.“

Právní upozornění - Ochrana soukromí