Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0269(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0251/2016

Indgivne tekster :

A8-0251/2016

Forhandlinger :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Afstemninger :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0068

Vedtagne tekster
PDF 254kWORD 66k
Tirsdag den 14. marts 2017 - Strasbourg
Kontrol med erhvervelse og besiddelse af våben ***I
P8_TA(2017)0068A8-0251/2016
Beslutning
 Tekst
 Bilag

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 14. marts 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0750),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0358/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det polske senat og det svenske parlament, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 27. april 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til den foreløbige aftale, der er godkendt af det ansvarlige udvalg i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 20. december 2016 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelse fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0251/2016),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  tager Kommissionens erklæring, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, til efterretning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter sit forslag eller ændrer eller agter at ændre det i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 264 af 20.7.2016, s. 77.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 14. marts 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/... om ændring af Rådets direktiv 91/477/EØF om erhvervelse og besiddelse af våben
P8_TC1-COD(2015)0269

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2017/853.)


BILAG TIL DEN LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

KOMMISSIONENS ERKLÆRING

Kommissionen anerkender betydningen af velegnede normer for inaktivering, der bidrager til forbedrede sikkerhedsniveauet og giver myndighederne sikkerhed for, at inaktiverede våben rent faktisk er inaktiveret korrekt.

Kommissionen vil derfor fremskynde arbejdet med revisionen af inaktiveringskriterierne, der udføres af nationale eksperter i det i henhold til direktiv 91/477//EØF nedsatte udvalg, så Kommissionen i slutningen af maj 2017 i overensstemmelse med udvalgsproceduren i direktiv 91/477/EØF, med forbehold af en positiv udtalelse fra de nationale eksperter, kan vedtage Kommissionens gennemførelsesforordning om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2403 af 15. december 2015 om fælles retningslinjer for inaktiveringsstandarder og inaktiveringsteknikker med henblik på at sikre, at inaktiverede skydevåben er gjort definitivt ubrugelige. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at støtte fuldt fremskyndelse af dette arbejde.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik