Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0269(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0251/2016

Esitatud tekstid :

A8-0251/2016

Arutelud :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Hääletused :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0068

Vastuvõetud tekstid
PDF 245kWORD 65k
Teisipäev, 14. märts 2017 - Strasbourg
Relvade omandamise ja valduse kontroll ***I
P8_TA(2017)0068A8-0251/2016
Resolutsioon
 Tekst
 Lisa

Euroopa Parlamendi 14. märtsi 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta (COM(2015)0750 – C8‑0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0750),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0358/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Poola Senati ja Rootsi Riksdagi poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli (nr 2) alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. aprilli 2016. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 20. detsembri 2016. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni raportit ning kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni arvamust (A8‑0251/2016),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  võtab teadmiseks käesolevale resolutsioonile lisatud komisjoni avalduse;

3.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab selle uue ettepanekuga, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 264, 20.7.2016, lk 77.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 14. märtsil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2017/…, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta
P8_TC1-COD(2015)0269

(Kuna Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid kokkuleppele, vastab Euroopa Parlamendi seisukoht õigusakti (direktiiv (EL) 2017/853) lõplikule kujule).


SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI LISA

KOMISJONI AVALDUS

Komisjon tunnistab, kui tähtis on hästitoimiv laskekõlbmatuks muutmise norm, mis aitab parandada ohutustaset ja annab ametivõimudele kindlustunde selle kohta, et laskekõlbmatuks muudetud relvad on muudetud laskekõlbmatuks nõuetekohaselt ja tulemuslikult.

Komisjon kiirendab seetõttu laskekõlbmatuks muutmise kriteeriumide läbivaatamist puudutavat riiklike ekspertide tööd direktiivi 91/477/EMÜ kohaselt moodustatud komitees, et komisjon saaks direktiiviga 91/477/EMÜ kehtestatud komiteemenetlust järgides ja pärast riiklike ekspertide heakskiidu saamist võtta 2017. aasta mai lõpuks vastu komisjoni rakendusmääruse, millega muudetakse komisjoni 15. detsembri 2015. aasta rakendusmäärust (EL) 2015/2403, millega kehtestatakse tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise norme ja meetodeid käsitlevad ühised suunised, et tagada laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade jäädav kasutuskõlbmatus. Komisjon palub liikmesriikidel selle töö kiirendamist täielikult toetada.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika