Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0269(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0251/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0251/2016

Keskustelut :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Äänestykset :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0068

Hyväksytyt tekstit
PDF 240kWORD 55k
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
Aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonta ***I
P8_TA(2017)0068A8-0251/2016
Päätöslauselma
 Teksti
 Liite

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. maaliskuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0750),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0358/2015),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Puolan senaatin ja Ruotsin valtiopäivien toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. huhtikuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan nojalla hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 20. joulukuuta 2016 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan lausunnon (A8‑0251/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevan komission lausuman;

3.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, tekee siihen huomattavia muutoksia tai aikoo tehdä siihen huomattavia muutoksia;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 264, 20.7.2016, s. 77.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2017/… antamiseksi aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin 91/477/ETY muuttamisesta
P8_TC1-COD(2015)0269

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä (EU) 2017/853.)


LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE

KOMISSION LAUSUMA

Komissio pitää tärkeänä toimivaa deaktivointistandardia, joka parantaa turvallisuutta ja antaa viranomaisille varmuuden siitä, että deaktivoidut aseet on deaktivoitu asianmukaisesti ja tehokkaasti.

Siksi komissio nopeuttaa deaktivointivaatimuksien tarkistamista koskevaa kansallisten asiantuntijoiden työtä direktiivin 91/477/ETY mukaisessa komiteassa, jotta komissio voi toukokuun 2017 loppuun mennessä hyväksyä direktiivissä 91/477/ETY vahvistettua komiteamenettelyä noudattaen kansallisten asiantuntijoiden myönteisen lausunnon jälkeen komission täytäntöönpanoasetuksen, jolla muutetaan komission 15. joulukuuta 2015 antamaa täytäntöönpanoasetusta (EU) 2015/2403 deaktivointistandardeja ja -tekniikoita koskevien yhteisten suuntaviivojen vahvistamisesta sen varmistamiseksi, että deaktivoidut ampuma-aseet tehdään pysyvästi ampumakelvottomiksi. Komissio kehottaa jäsenvaltioita tukemaan täysin tämän työn nopeuttamista.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö