Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0269(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0251/2016

Pateikti tekstai :

A8-0251/2016

Debatai :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Balsavimas :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0068

Priimti tekstai
PDF 329kWORD 56k
Antradienis, 2017 m. kovo 14 d. - Strasbūras
Ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolė ***I
P8_TA(2017)0068A8-0251/2016
Rezoliucija
 Tekstas
 Priedas

2017 m. kovo 14 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0750),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0358/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Lenkijos Senato ir Švedijos Karalystės Riksdago pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį ir į 2016 m. gruodžio 20 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonę (A8-0251/2016),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 264, 2016 7 20, p. 77.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. kovo 14 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/..., kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės
P8_TC1-COD(2015)0269

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2017/853.)


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Komisija pripažįsta, kad svarbu taikyti gerai veikiantį deaktyvavimo standartą, kuris padėtų užtikrinti geresnę saugą ir užtikrintų valdžios institucijoms, jog deaktyvuoti ginklai būtų deaktyvuoti tinkamai ir veiksmingai.

Todėl Komisija paspartins deaktyvavimo kriterijų peržiūros darbus, kuriuos pagal Direktyvą 91/477/EEB įsteigtame komitete vykdo nacionaliniai ekspertai, kad Komisija galėtų iki 2017 m. gegužės mėn. pabaigos laikydamasi Direktyva 91/477/EEB nustatytos komiteto procedūros, nacionaliniams ekspertams priėmus teigiamą nuomonę, priimti Komisijos įgyvendinimo reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas 2015 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2403, kuriuo nustatomos bendrosios deaktyvacijos standartų ir metodų gairės siekiant užtikrinti, kad deaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų visiškai netinkami naudoti. Komisija ragina valstybes nares visapusiškai remti šio darbo paspartinimą.

Teisinė informacija - Privatumo politika