Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0269(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0251/2016

Iesniegtie teksti :

A8-0251/2016

Debates :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Balsojumi :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0068

Pieņemtie teksti
PDF 398kWORD 66k
Otrdiena, 2017. gada 14. marts - Strasbūra
Ieroču iegādes un glabāšanas kontrole ***I
P8_TA(2017)0068A8-0251/2016
Rezolūcija
 Teksts
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2017. gada 14. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0750),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0358/2015),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Polijas Senāts un Zviedrijas parlaments un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2016. gada 27. aprīļa atzinumu(1),

–  ņemot vērā provizorisko vienošanos, kuru atbildīgā komiteja apstiprinājusi saskaņā ar Reglamenta 69.f panta 4. punktu, kā arī Padomes pārstāvja 2016. gada 20. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas atzinumu (A8-0251/2016),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  pieņem zināšanai Komisijas paziņojumu, kas pievienots šīs rezolūcijas pielikumā;

3.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 264, 20.7.2016., 77. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2017. gada 14. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2017/..., ar ko groza Padomes Direktīvu 91/477/EEK par ieroču iegādes un glabāšanas kontroli
P8_TC1-COD(2015)0269

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai (ES) 2017/853.)


NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PIELIKUMS

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS

Komisija apzinās, cik svarīgi ir, lai pareizi tiktu piemērots dezaktivēšanas standarts, kas sekmē drošības līmeņa paaugstināšanos un sniedz varas iestādēm pārliecību, ka ieroču dezaktivēšana notiek pienācīgi un ir efektīva.

Tāpēc Komisija paātrina darbu pie dezaktivēšanas kritēriju pārskatīšanas, ko saskaņā ar Direktīvu Nr. 477/91/EEK izveidotajā komitejā veic valstu eksperti, lai Komisija līdz 2017. gada maija beigām saskaņā ar Direktīvā Nr. 91/477/EEK paredzēto komitejas procedūru un pēc labvēlīga atzinuma saņemšanas no valstu ekspertiem varētu pieņemt Komisijas 2015. gada 15. decembra Īstenošanas regulu (ES) 2015/2403, ar ko izstrādā kopīgas pamatnostādnes par dezaktivēšanas standartiem un metodēm, lai nodrošinātu, ka dezaktivētie šaujamieroči tiek padarīti neatgriezeniski neizmantojami. Komisija aicina dalībvalstis pilnībā atbalstīt šā darba paātrināšanu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika