Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0269(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0251/2016

Teksty złożone :

A8-0251/2016

Debaty :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Głosowanie :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0068

Teksty przyjęte
PDF 404kWORD 66k
Wtorek, 14 marca 2017 r. - Strasburg
Kontrola nabywania i posiadania broni ***I
P8_TA(2017)0068A8-0251/2016
Rezolucja
 Tekst
 Załącznik

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0750),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0358/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez polski Senat i parlament Szwecji, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 r.(1),

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez właściwą komisję na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 20 grudnia 2016 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinię Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0251/2016),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  przyjmuje do wiadomości oświadczenie Komisji załączone do niniejszej rezolucji;

3.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. C 264 z 20.7.2016, s. 77.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 marca 2017 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/... zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni
P8_TC1-COD(2015)0269

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej wersji aktu prawnego, dyrektywy (UE) 2017/853.)


ZAŁĄCZNIK DO TREZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

OŚWIADCZENIE KOMISJI

Komisja uznaje znaczenie dobrze funkcjonującego standardu pozbawiania broni palnej cech użytkowych, który przyczynia się do poprawy poziomu bezpieczeństwa organów i upewnia organy, że broń pozbawiona cech użytkowych jest odpowiednio i skutecznie zdezaktywowana.

W związku z tym Komisja przyspieszy prace nad zmianą kryteriów pozbawiania broni palnej cech użytkowych przez ekspertów krajowych w ramach komitetu ustanowionego na mocy dyrektywy 91/477/EWG, co umożliwi Komisji przyjęcie do końca maja 2017 r. – zgodnie z procedurą komitetową ustanowioną w dyrektywie 91/477/EWG i pod warunkiem wydania pozytywnej opinii przez ekspertów krajowych – rozporządzenia wykonawczego Komisji zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (EU) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiające wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku. Komisja wzywa państwa członkowskie do udzielenia pełnego wsparcia na rzecz przyspieszenia tych prac.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności