Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0269(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0251/2016

Ingivna texter :

A8-0251/2016

Debatter :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0068

Antagna texter
PDF 249kWORD 59k
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg
Kontroll av förvärv och innehav av vapen ***I
P8_TA(2017)0068A8-0251/2016
Resolution
 Text
 Bilaga

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 mars 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0750),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0358/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den polska senaten och Sveriges riksdag som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2016(1),

–  med beaktande av den provisoriska överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet enligt artikel 69f(4) i arbetsordningen och med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 20 december 2016 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0251/2016), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet tar del av kommissionens uttalande, som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1) EUT C 264, 20.7.2016, s. 77.


Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 14 mars 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen
P8_TC1-COD(2015)0269

(Text av betydelse för EES)(Eftersom det nåddes en överenskommelse mellan parlamentet och rådet, motsvarar parlamentets ståndpunkt den slutliga rättsakten, direktiv (EU) 2017/853.)


BILAGA TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTIONEN

KOMMISSIONENS UTTALANDE

Kommissionen erkänner vikten av en välfungerande deaktiveringsstandard som bidrar till ökad säkerhet och ger myndigheterna ytterligare en försäkran om att deaktiverade skjutvapen deaktiverats på korrekt och ändamålsenligt sätt.

Kommissionen kommer därför att påskynda det arbete med översynen av deaktiveringskriterierna som de nationella experterna utför inom ramen för den kommitté som inrättats enligt direktiv 91/477/EEG i syfte att göra det möjligt för kommissionen att senast i slutet av maj 2017, i enlighet med kommittéförfarandet enligt direktiv 91/477/EEC och på grundval av ett positivt yttrande från de nationella experterna, anta en genomförandeförordning om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2403 av den 15 december 2015 om fastställande av gemensamma riktlinjer om standarder och metoder för deaktivering i syfte att se till att deaktiverade skjutvapen görs irreversibelt funktionsodugliga. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att utan inskränkningar bidra till att detta arbete påskyndas.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy