Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0272(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0013/2017

Внесени текстове :

A8-0013/2017

Разисквания :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Гласувания :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Приети текстове
PDF 635kWORD 66k
Вторник, 14 март 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Излезли от употреба превозни средства, отпадъци от батерии и акумулатори и отпадъци от електрическо и електронно оборудване ***I
P8_TA(2017)0069A8-0013/2017

Изменения, приети от Европейския парламент на 14 март 2017 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 2000/53/EО относно излезлите от употреба превозни средства, 2006/66/ЕО относно батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори и 2012/19/EС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва общественото здраве, да се гарантира внимателното и рационалното използване на природните ресурси и да се насърчава икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика.
(1)  Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва общественото здраве, да се гарантира внимателното и ефективното използване на природните ресурси и да се насърчават принципите на кръговата икономика.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение 1 а (ново)
(1a)   Чистата, ефективна и устойчива кръгова икономика изисква опасните вещества да се отстраняват от продуктите на етапа на разработване и във връзка с това кръговата икономика трябва да следва изричните разпоредби в Седмата програма за действие за околната среда, в която се призовава за развитието на цикли на нетоксични материали, така че рециклираните отпадъци да могат да се използват като основен и надежден източник на суровини за Съюза.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 1 б (ново)
(1б)   Необходимо е да се гарантира ефективното управление на вторичните суровини при ниско потребление на енергия и следва да се отдава приоритет на научноизследователската и развойната дейност с цел постигането на посочената цел. Комисията следва също така да разгледа възможността за внасяне на предложение относно класификацията на отпадъците, за да се подпомогне създаването на пазар за вторични суровини в Съюза.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение 1 в (ново)
(1в)   В момента, в който рециклираният материал влезе обратно в икономиката, тъй като получава статус за край на отпадъка поради това, че отговаря на специфичните критерии за статус на край на отпадъка или че е станал част от нов продукт, той трябва да бъде в пълно съответствие със законодателството на Съюза относно химикалите.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 2 а (ново)
(2a)   През последните години положението в промишлеността се промени съществено в резултат на напредъка на технологиите и на нарастващите глобализирани потоци от стоки. Тези фактори пораждат нови предизвикателства за екологично отговорното управление и третиране на отпадъците, на които следва да се отговори чрез съчетаване на повишени научноизследователски усилия и целенасочени регулаторни инструменти. Програмираното остаряване е задълбочаващ се проблем, по същество противоречащ на целите на кръговата икономика, поради което следва да се предприемат мерки с цел неговото решаване чрез съгласувани действия на всички основни заинтересовани страни, промишлеността, клиентите и регулаторните органи.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Статистическите данни, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държавите членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на статистическите данни следва да се подобрят чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните.
(3)  Данните и информацията, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държави членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на съобщаваните данни следва да се подобрят чрез създаването на обща методика за събиране и обработка на данни от надеждни източници и чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните. Надеждността на съобщаването на данните относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между държавите членки. Поради това, при изготвяне на докладите за постигането на целите, определени в съответните директиви, държавите членки следва да използват общата методика, разработена от Комисията в сътрудничество с националните статистически служби на държавите членки и с националните органи, отговарящи за управлението на отпадъците.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 3 а (ново)
(3a)   Държавите членки следва да гарантират, че разделното събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) е последвано от подходящо третиране. За да се гарантират еднакви условия на конкуренция, както и съответствие със законодателството в областта на отпадъците и с концепцията за кръгова икономика, Комисията следва да разработи общи стандарти за третиране на ОЕЕО, в съответствие с възложения ѝ съгласно Директива 2012/19/ЕС мандат.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Надеждността на съобщаването на статистическите данни относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между действащи при еднакви условия на конкуренция държави членки. Поради това, при изготвяне на докладите за спазването на целите, определени в съответните директиви, от държавите членки следва да се изисква да използват най-актуалната методика, разработена от Комисията и от националните статистически служби на държавите членки.
(4)  Надеждността на съобщаването на статистическите данни относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между действащи при еднакви условия на конкуренция държави членки. Поради това, при изготвяне на докладите за спазването на целите, определени в съответните директиви, от държавите членки следва да се изисква да използват общата методика за събиране и обработка на данни, разработена от Комисията в сътрудничество с националните статистически служби на държавите членки.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 4 а (ново)
(4a)   За постигането на целите, заложени в настоящата директива, и за насърчаването на прехода към кръгова икономика Комисията следва да поощрява съгласуването и обмена на информация и най-добри практики между държавите членки и между различните отрасли на икономиката. Този обмен може да бъде улеснен посредством комуникационни платформи, които биха могли да спомогнат за повишаване на информираността относно новите промишлени решения и да предоставят възможност за по-добър преглед на наличния капацитет, и ще допринесе за изграждането на връзки между сектора за преработка на отпадъци и другите сектори, както и за подпомагане на промишлената симбиоза.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 4 б (ново)
(4б)   Йерархията на отпадъците, посочена в Директива 2008/98/ЕО, се прилага като ред на приоритетите в законодателството на Съюза за предотвратяване и управление на отпадъците. Следователно посочената йерархия се прилага по отношение на излезлите от употреба превозни средства, на батериите и акумулаторите и отпадъците от батерии и акумулатори и на отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Когато гарантират съответствието с целта на настоящата директива, държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, за да вземат предвид приоритетите на йерархията на отпадъците и да осигурят практическото прилагане на тези приоритети.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 5 а (ново)
(5a)   Тъй като съществува нарастваща потребност от третиране и рециклиране на отпадъците в рамките на Съюза в съответствие с кръговата икономика, следва да се постави акцент върху това да се гарантира, че превозите на отпадъци са в съответствие с принципите и изискванията на законодателството на Съюза за опазване на околната среда, и по-специално принципите на близост, приоритетност на оползотворяването и самодостатъчност. Комисията следва да проучи доколко е желателно да се въведе обслужване на едно гише за административната процедура за превоз на отпадъци, с цел да се намали административната тежест. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на незаконния превоз на отпадъци.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 7 а (ново)
(7a)   За допълнение на определени несъществени елементи от Директива 2000/53/ЕО и Директива 2012/19/ЕС, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с общата методика за събиране и обработване на данни и на формàта, в който се съобщават данните относно изпълнението на целите за повторна употреба и оползотворяване за излезли от употреба превозни средства съгласно Директива 2000/53/ЕО и във връзка с методиката за събиране и обработване на данни и на формàта , в който се съобщават данните относно изпълнението на определените цели за събирането и оползотворяването на електрическо и електронно оборудване съгласно Директива 2012/19/ЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 7 б (ново)
(7б)   С цел да се определи методиката за събирането на данни и обработването и формàта за докладване на данните за батерии и акумулатори и отпадъци от батерии и акумулатори, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 14
Предложение за директива
Член 1 – параграф -1 (нов)
Директива 2000/53/ЕО
Член 6 – параграф 1
В член 6 параграф 1 се заменя със следното:
„1. Държавите-членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че всички излезли от употреба превозни средства се складират (дори временно) и се третират в съответствие с общите изисквания, посочени в член 4 на Директива 75/442/ЕИО, и в съответствие с минималните технически изисквания, посочени в приложение I към тази директива, без да се нарушават националните здравни и екологични наредби.“
„1. Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че всички излезли от употреба превозни средства се складират (дори временно) и се третират в съответствие с приоритетите съгласно йерархията на отпадъците и общите изисквания, посочени в член 4 на Директива 75/442/ЕИО, и в съответствие с минималните технически изисквания, посочени в приложение I към тази директива, без да се нарушават националните здравни и екологични наредби.“
Изменение 15
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2000/53/ЕО
Член 9 – параграф 1 а
1a.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно прилагането на член 7, параграф 2 за всяка календарна година. Те съобщават тези данни по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 1г. Първият доклад обхваща данните за периода от 1 януари [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година] до 31 декември [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година].
1a.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно прилагането на член 7, параграф 2 за всяка календарна година. Те събират и обработват тези данни в съответствие с общата методика, посочена в параграф 1г от настоящия член, и ги съобщават по електронен път в рамките на 12 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се съобщават във формата, определен от Комисията в съответствие с параграф 1г.
Изменение 16
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2000/53/ЕО
Член 9 – параграф 1 в
1в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.
1в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. До установяването на общата методика за събиране и обработка на данни, посочена в параграф 1г, докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки. Комисията оценява също така пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.
Изменение 17
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2000/53/ЕО
Член 9 – параграф 1 ва (нов)
1вa.   В доклада Комисията може да включва информация относно изпълнението на настоящата директива като цяло и нейното въздействие върху околната среда и здравето на човека. По целесъобразност, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на директивата.
Изменение 18
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2000/53/ЕО
Член 9 – параграф 1 г
1г.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 1а. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 11, параграф 2.
1г.  Комисията приема делегирани актове за допълнение на настоящата директива чрез установяване на общата методика за събиране и обработване на данни и формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 1а.
Изменение 19
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Директива 2000/53/ЕО
Член 9 – параграф 1 га (нов)
1гa.   До 31 декември 2018 г., в контекста на Плана за действие за кръгова икономика и с оглед на ангажимента на Съюза да осъществи преход към кръгова икономика, Комисията преразглежда настоящата директива като цяло, и по-специално нейния обхват и нейните цели, въз основа на оценка на въздействието и взема под внимание целите на политиката и инициативите на Съюза в областта на кръговата икономика. Поставя се специален акцент върху превоза на употребявани превозни средства, за които има съмнения, че са излезли от употреба превозни средства. За целта се използват Насоки № 9 на кореспондентите относно превоза на излезли от употреба превозни средства. Комисията проучва също така възможността за определяне на специфични за различните ресурси цели, по-специално за суровините от изключителна важност. Прегледът се придружава от законодателно предложение, по целесъобразност.
Изменение 20
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 а (нов)
Директива 2000/53/ЕО
Член 9 а (нов)
Вмъква се следният член:
„Член 9а
Инструменти за насърчаване на прехода към по-кръгова икономика
За да се допринесе за постигането на целите, посочени в настоящата директива, държавите членки използват подходящи икономически инструменти и предприемат други мерки за осигуряване на стимули за прилагането на йерархията на отпадъците. Тези инструменти и мерки могат да включват посочените в приложение ІVа към Директива 2008/98/ЕО.“
Изменение 21
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 22 а (нов)
(1a)   Вмъква се следният член:
„Член 22a
Данни
1.   Данните, съобщавани от държавите членки в съответствие с членове 10 и 12, се придружават от доклад за проверка на качеството.
2.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 23а, за допълнение на настоящата директива чрез установяване на методиката за събиране и обработка на данни и формàта, в който се съобщават данните.“
Изменение 22
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква -a (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 23 – заглавие
(-a)   В член 23 заглавието се заменя със следния текст:
Преглед
Докладване и преглед
Изменение 23
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква a
Директива 2006/66/ЕО
Член 23 – параграф 1
1.  Най-късно до края на 2016 г. Комисията изготвя доклад за прилагането на настоящата директива и произтичащите от това последици за околната среда и за функционирането на вътрешния пазар.
1.  Най-късно до края на 2016 г. Комисията изготвя доклад за прилагането на настоящата директива и произтичащите от това последици за околната среда и за функционирането на вътрешния пазар, и на всеки три години след това.
Изменение 24
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 – буква б a (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 23 – параграф 3 а (нов)
бa)   Добавя се следният параграф:
„3a. До 31 декември 2018 г., в контекста на Плана за действие за кръгова икономика и с оглед на ангажимента на Съюза да осъществи преход към кръгова икономика, Комисията преразглежда настоящата директива като цяло, и по-специално нейния обхват и нейните цели, въз основа на оценка на въздействието. Прегледът взема под внимание целите на политиката и инициативите на Съюза в областта на кръговата икономика и техническия напредък в разработването на нови видове батерии, в които не се използват опасни вещества, и по-специално тежки и други метали или метални йони. Комисията проучва също така възможността за определяне на специфични за различните ресурси цели, по-специално за суровините от изключителна важност. Прегледът се придружава от законодателно предложение, по целесъобразност.“
Изменение 25
Предложение за директива
Член 2 – параграф 1 – точка 2 а (нова)
Директива 2006/66/ЕО
Член 23 аа (нов)
(2a)   Вмъква се следният член:
„Член 23аa
Инструменти за насърчаване на преход към по-кръгова икономика
За да се допринесе за постигането на целите, посочени в настоящата директива, държавите членки използват подходящи икономически инструменти и предприемат други мерки за осигуряване на стимули за прилагането на йерархията на отпадъците. Тези инструменти и мерки могат да включват посочените в приложение ІVа към Директива 2008/98/ЕО.“
Изменение 27
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 2012/19/ЕС
Член 8 – параграф 5 – алинея 4
(-1)   В член 8, параграф 5, алинея 4 се заменя със следното:
„За да се осигурят еднакви условия за прилагане на настоящия член, Комисията може да приеме актове за изпълнение за определяне на минимални стандарти за качество, основани по-специално на стандартите, разработени от европейските организации по стандартизация. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.“
„За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия член и в съответствие с възложения ѝ съгласно Директива 2012/19/ЕС мандат, Комисията приема актове за изпълнение за определяне на минимални стандарти за качество. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 21, параграф 2.“
Изменение 28
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2012/19/ЕС
Член 16 – параграф 5а
5a.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно прилагането на член 16, параграф 4 за всяка календарна година. Те съобщават тези данни по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията съгласно параграф 5г. Първият доклад обхваща данните за периода от 1 януари [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година] до 31 декември [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година].
5a.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно прилагането на член 16, параграф 4 за всяка календарна година. Те събират и обработват тези данни в съответствие с общата методика, посочена в параграф 5г от настоящия член, и ги съобщават по електронен път в рамките на 12 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Държавите членки гарантират съобщаването на данни от всички субекти, които участват в събирането или третирането на ОЕЕО. Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията съгласно параграф 5г.
Изменение 29
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2012/19/ЕС
Член 16 – параграф 5в
5в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.
5в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. До установяването на общата методика за събиране и обработка на данни, посочена в параграф 5г, докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки. Комисията оценява също така пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.
Изменение 30
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2012/19/ЕС
Член 16 – параграф 5ва (нов)
5вa.   В доклада Комисията включва информация относно прилагането на директивата като цяло и нейното въздействие върху околната среда и здравето на човека. По целесъобразност, докладът се придружава от законодателно предложение за изменение на директивата.
Изменение 31
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2012/19/ЕС
Член 16 – параграф 5 г
5г.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 5а. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 21, параграф 2.
5г.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 20 за допълнение на настоящата директива чрез установяване на общата методика за събиране и обработване на данни и формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 5а.
Изменение 32
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Директива 2012/19/ЕС
Член 16 – параграф 5 га (нов)
5гa.   По време на прегледа, посочен в параграф 5в, в контекста на Плана за действие за кръгова икономика и с оглед на ангажимента на Съюза да осъществи преход към кръгова икономика, Комисията преразглежда настоящата директива като цяло, и по-специално нейния обхват и нейните цели, въз основа на оценка на въздействието и взема под внимание целите на политиката и инициативите на Съюза в областта на кръговата икономика. Комисията проучва възможността за определяне на специфични за различните ресурси цели, по-специално за суровините от изключителна важност. Прегледът се придружава от законодателно предложение, по целесъобразност.
Изменение 33
Предложение за директива
Член 3 – параграф 1 – точка 1 а (нова)
Директива 2012/19/ЕС
Член 16 а (нов)
(1a)   Вмъква се следният член:
„Член 16a
Инструменти за насърчаване на преход към по-кръгова икономика
За да се допринесе за постигането на целите, посочени в настоящата директива, държавите членки използват подходящи икономически инструменти и предприемат други мерки за осигуряване на стимули за прилагането на йерархията на отпадъците. Тези инструменти и мерки могат да включват посочените в приложение ІVа към Директива 2008/98/ЕО.“

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея (А8-0013/2017).

Правна информация - Политика за поверителност