Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0272(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0013/2017

Předložené texty :

A8-0013/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hlasování :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Přijaté texty
PDF 562kWORD 54k
Úterý, 14. března 2017 - Štrasburk
Vozidla s ukončenou životností, odpadní baterie a akumulátory a odpadní elektrická a elektronická zařízení ***I
P8_TA(2017)0069A8-0013/2017

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 14. března 2017 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů a posílit oběhové hospodářství.
(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a účinné využívání přírodních zdrojů a prosadit zásady oběhového hospodářství.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)   Čisté, účinné a udržitelné oběhové hospodářství vyžaduje odstranění nebezpečných látek z výrobků ve fázi návrhu a v této souvislosti by mělo přihlížet k výslovným ustanovením sedmého akčního programu pro životní prostředí, který vyzývá k rozvíjení koloběhu netoxických materiálů, aby mohl být recyklovaný odpad využíván jako hlavní a spolehlivý zdroj surovin pro Unii.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)
(1b)   Je nezbytné zajistit účinné a nízkoenergetické řízení druhotných surovin a upřednostňovat úsilí v oblasti výzkumu a vývoje směřující k tomuto cíli. Komise by rovněž měla zvážit předložení návrhu o klasifikaci odpadu, který by podpořil zavádění unijního trhu s druhotnými surovinami.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 c (nový)
(1c)   Jednou recyklovaný materiál, který je znovu uveden do hospodářství v důsledku toho, že se dostal do stavu, kdy odpad přestává být odpadem, neboť splnil specifická kritéria stanovující, kdy odpad přestává být odpadem, nebo byl použit v novém výrobku, musí být plně v souladu s právními předpisy Unie týkajícími se chemických látek.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)
(2a)   V důsledku technologického pokroku a narůstajících celosvětových toků zboží se průmyslová krajina v uplynulých letech výrazně změnila. Tyto faktory přinášejí nové úkoly pro environmentálně odpovědné řízení odpadů a nakládání s nimi, které je třeba realizovat prostřednictvím kombinace většího úsilí v oblasti výzkumu a cílených regulačních nástrojů. Plánované zastarávání je rostoucím problémem, který je svojí podstatou v rozporu s cíli oběhového hospodářství, a musí se k němu tudíž přistupovat s cílem vymýtit jej spojeným úsilím všech hlavních zúčastněných stran, průmyslu, spotřebitelů i regulačních orgánů.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Statistické údaje oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů.
(3)  Údaje a informace oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost oznámených údajů by mělo zlepšit zavedení společné metodiky pro sběr a zpracování údajů získaných ze spolehlivých zdrojů a zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů. Předávání spolehlivých údajů týkajících se nakládání s odpady je nanejvýš důležité pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů, jež členské státy poskytují. Při podávání zpráv o dosažení cílů stanovených v těchto směrnicích by proto členské státy měly používat společnou metodiku vypracovanou Komisí ve spolupráci s národními statistickými úřady členských států a s vnitrostátními orgány zodpovědnými za nakládání s odpady.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
(3a)   Členské státy by měly zajistit, aby po odděleném sběru odpadního elektrického a elektronického zařízení (OEEZ) následovalo jejich vhodné zpracování. Aby byly zajištěny rovné podmínky a soulad s právními předpisy týkajícími se odpadů a koncepcí oběhového hospodářství, měla by Komise vypracovat společné normy pro zpracování OEEZ, jak je stanoveno směrnicí 2012/19/EU.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů za rovných podmínek mezi členskými státy je nanejvýš důležité předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady. Při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených v těchto směrnicích by proto od členských států mělo být vyžadováno, aby používaly nejnovější metodiku, kterou vypracovala Komise a národní statistické úřady členských států.
(4)  Pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů za rovných podmínek mezi členskými státy je nanejvýš důležité předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady. Při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených v těchto směrnicích by proto od členských států mělo být vyžadováno, aby používaly společnou metodiku pro sběr a zpracování údajů, kterou vypracovala Komise ve spolupráci s národními statistickými úřady členských států.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)   Komise by měla prosazovat koordinaci a výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy a mezi různými odvětvími hospodářství, aby tak přispěla k dosažení cílů stanovených v této směrnici a podpořila přechod k oběhovému hospodářství. Tuto výměnu by usnadnilo zavedení komunikačních platforem, které by mohly pomoci zvýšit povědomí o nových průmyslových řešeních, poskytnout lepší přehled o dostupných kapacitách, podpořit vazby mezi odvětvím nakládání s odpady a dalšími sektory a posílit průmyslovou součinnost.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)
(4b)   Hierarchie způsobů nakládání s odpady, jak ji stanoví směrnice 2008/98/ES, se v rámci unijních právních předpisů týkajících se předcházení vzniku odpadu a nakládání s ním uplatňuje jakožto žebříček priorit. Tato hierarchie se tudíž uplatňuje v souvislosti s vozidly s ukončenou životností, bateriemi a akumulátory a odpadními bateriemi a akumulátory a odpadním elektrickým a elektronickým zařízením. Při dosahování cílů této směrnice by členské státy měly přijímat opatření nezbytná pro zohlednění priorit hierarchie způsobů nakládání s odpady a pro praktické uplatňování těchto priorit.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)   Jelikož v Unii vzrůstá potřeba zpracování a recyklace odpadu, v souladu s oběhovým hospodářstvím, je třeba se soustředit na zajištění toho, aby přeprava odpadu probíhala v souladu se zásadami a požadavky práva Unie v oblasti živostního prostředí, zejména se zásadou blízkosti, prioritou přiznávanou opětovnému zužitkování a soběstačností. Komise by měla zvážit vhodnost zavedení jednotného kontaktního místa pro správní postup spojený s přepravou odpadu s cílem snížit administrativní zátěž. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření, aby předcházely nezákonné přepravě odpadu.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7a (nový)
(7a)   Za účelem doplnění jiných než podstatných prvků směrnice 2000/53/ES a směrnice 2012/19/EU by na Komisi měla být přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o společnou metodiku pro sběr a zpracování údajů a formát pro vykazování údajů týkajících se uskutečňování cílů opětovného použití a využití vozidel s ukončenou životností podle směrnice 2000/53/ES a metodiku pro sběr a zpracování údajů a formát pro vykazování údajů týkajících se uskutečňování cílů pro sběr a využití elektrického a elektronického zařízení podle směrnice 2012/19/EU. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 b (nový)
(7b)   S cílem stanovit metodiku pro sběr a zpracování údajů a formát pro vykazování údajů o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. -1 (nový)
Směrnice 2000/53/ES
Čl. 6 – odst. 1
Čl. 6 odst. 1 se nahrazuje tímto:
„1. Členské státy přijmou opatření, aby všechna vozidla s ukončenou životností byla skladována (i dočasně) a zpracovávána v souladu s obecnými požadavky stanovenými v článku 4 směrnice 75/442/EHS a v souladu s minimálními technickými požadavky stanovenými v příloze I této směrnice, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy upravující ochranu zdraví a životního prostředí.“
„1. Členské státy přijmou opatření, aby všechna vozidla s ukončenou životností byla skladována (i dočasně) a zpracovávána v souladu s prioritami hierarchie způsobů nakládání s odpady a s obecnými požadavky stanovenými v článku 4 směrnice 75/442/EHS a v souladu s minimálními technickými požadavky stanovenými v příloze I této směrnice, aniž jsou dotčeny vnitrostátní předpisy upravující ochranu zdraví a životního prostředí.“
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2000/53/ES
Čl. 9 – odst. 1 a
1a.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 7 odst. 2 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 1d. První zpráva musí zahrnovat údaje za období od 1. ledna [enter year of transposition of this Directive + 1 year] do 31. prosince [enter year of transposition of this Directive + 1 year].
1a.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 7 odst. 2 za každý kalendářní rok. Shromažďují a zpracovávají tyto údaje v souladu se společnou metodikou uvedenou v odstavci 1d tohoto článku a předávají je elektronicky před uplynutím 12 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 1d.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2000/53/ES
Čl. 9 – odst. 1 c
1c.  Komise přezkoumá údaje předané v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva posoudí organizaci sběru údajů, zdrojů údajů a metodiku použitou v členských státech a rovněž úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistentnost těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.
1c.  Komise přezkoumá údaje předané v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Dokud nebude stanovena společná metodika pro sběr a zpracování dat podle odstavce 1d, zpráva posoudí organizaci sběru údajů, zdrojů údajů a metodiku použitou v členských státech. Komise také posoudí úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistentnost těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2000/53/ES
Čl. 9 – odst. 1 c a (nový)
1ca.   Komise do zprávy může zahrnout informace týkající se provádění této směrnice jako celku a jejího dopadu na životní prostředí a lidské zdraví. V případě potřeby bude ke zprávě přiložen legislativní návrh na změnu této směrnice.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2000/53/ES
Čl. 9 – odst. 1 d
1d.  Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení formátu pro vykazování údajů v souladu s odstavcem 1a. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 11 odst. 2.
1d.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění této směrnice stanovením společné metodiky pro sběr a zpracování údajů a formátu pro vykazování údajů v souladu s odstavcem 1a.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2
Směrnice 2000/53/ES
Čl. 9 – odst. 1 d a (nový)
1da.   Komise do 31. prosince 2018 v souvislosti s akčním plánem a s ohledem na závazek Unie uskutečnit přeměnu na oběhové hospodářství přezkoumá na základě posouzení dopadů tuto směrnici jako celek, a zejména její oblast působnosti a cíle, a zohlední cíle a iniciativy politiky Unie v oblasti oběhového hospodářství. Zvláštní důraz se klade na přepravu použitých vozidel, u nichž existuje podezření, že se jedná o vozidla s ukončenou životností. Za tímto účelem se použijí pokyny kontaktních subjektů č. 9 o přepravě vozidel s ukončenou životností. Komise také přezkoumá možnost stanovení konkrétních cílů v oblasti zdrojů, zejména u kritických surovin. K tomuto přezkumu se v případě potřeby připojí legislativní návrh.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)
Směrnice 2000/53/ES
Článek 9 a (nový)
Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 9a
Nástroje na podporu přechodu k intenzivnějšímu oběhovému hospodářství
S cílem přispět k plnění cílů stanovených v této směrnici uplatní členské státy přiměřené hospodářské nástroje a přijmou další opatření k vytvoření pobídek pro uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady. Tyto nástroje a opatření mohou zahrnout nástroje a opatření uvedené v příloze IVa směrnice 2008/98/ES.“
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2006/66/ES
Článek 22 a (nový)
1a)   Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 22a
Údaje
1.   K údajům, jež členský stát předloží podle článků 10 a 12, je připojena zpráva o kontrole kvality.
2.   Komise přijímá akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 23a za účelem doplnění této směrnice zavedením metodiky pro sběr a zpracovávání údajů a formátu předávání údajů.“
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. -a (nové)
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 23 – název
-a)   V článku 23 se název nahrazuje tímto:
„Přezkum“
„Předkládání zpráv a přezkum“
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 23 – odst. 1
1.  Nejpozději do konce roku 2016 vypracuje Komise zprávu o provádění této směrnice a jejím dopadu na životní prostředí a na fungování vnitřního trhu.
1.  Nejpozději do konce roku 2016 a poté každé tři roky vypracuje Komise zprávu o provádění této směrnice a jejím dopadu na životní prostředí a na fungování vnitřního trhu.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)
Směrnice 2006/66/ES
Čl. 23 –odst. 3 a (nový)
ba)   Doplňuje se nový odstavec, který zní:
„3a. Komise do 31. prosince 2018 v souvislosti s akčním plánem pro oběhové hospodářství, s ohledem na závazek Unie k přeměně na oběhové hospodářství a na základě posouzení dopadů přezkoumá tuto směrnici jako celek, zejména její oblast působnosti a cíle. Přezkum zohlední cíle a iniciativy politiky Unie v oblasti oběhového hospodářství a technický vývoj nových typů baterií, v nichž se nepoužívají nebezpečné látky, zvláště těžké nebo jiné kovy či kovové ionty. Komise také přezkoumá možnost stanovení konkrétních cílů v oblasti zdrojů, zejména u kritických surovin. K tomuto přezkumu se v případě potřeby připojí legislativní návrh.“
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2006/66/ES
Článek 23 aa (nový)
2a)   Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 23aa
Nástroje na podporu přechodu k intenzivnějšímu oběhovému hospodářství
S cílem přispět k plnění cílů stanovených v této směrnici uplatní členské státy přiměřené hospodářské nástroje a přijmou další opatření s cílem vytvářet pobídky pro uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady. Tyto nástroje a opatření mohou zahrnout nástroje a opatření uvedené v příloze IVa směrnice 2008/98/ES.“
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2012/19/EU
Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 4
-1)   V čl. 8 odst. 5 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:
„Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto článku může Komise přijmout prováděcí akty, jež stanoví minimální normy kvality vycházející zejména z norem vypracovaných evropskými normalizačními organizacemi. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2.“
„Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto článku a v souladu se zmocněním podle směrnice 2012/19/EU přijme Komise prováděcí akty, jež stanoví minimální normy kvality. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2012/19/EU
Čl. 16 – odst. 5 a
5a.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 16 odst. 4 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 5d. První zpráva musí zahrnovat údaje za období od 1. ledna [enter year of transposition of this Directive + 1 year] do 31. prosince [enter year of transposition of this Directive + 1 year].
5a.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 16 odst. 4 za každý kalendářní rok. Shromažďují a zpracovávají tyto údaje v souladu se společnou metodikou uvedenou v odst. 5d tohoto článku a předávají je elektronicky před uplynutím dvanácti měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Členské státy zajistí, aby byly předávány údaje od všech subjektů, které shromažďují nebo zpracovávají OEEZ. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 5d.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2012/19/EU
Čl. 16 – odst. 5 c
5c.  Komise přezkoumá údaje předané v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva zahrnuje posouzení organizace sběru údajů, zdrojů údajů a metodiky použité v členských státech a rovněž posouzení úplnosti, spolehlivosti, včasnostikonzistentnosti těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.
5c.  Komise přezkoumá údaje předané v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Do doby, než bude vytvořena společná metodika pro sběr a zpracování údajů podle odstavce 5d, zahrnuje zpráva posouzení organizace sběru údajů, zdrojů údajů a metodiky použité v členských státech. Komise posoudí také úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistentnost těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2012/19/EU
Čl. 16 – odst. 5 c a (nový)
5ca.   Komise do zprávy zahrne informace týkající se provádění této směrnice jako celku a jejího dopadu na životní prostředí a lidské zdraví. V případě potřeby bude ke zprávě přiložen legislativní návrh na změnu této směrnice.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2012/19/EU
Čl. 16 – odst. 5 d
5d.  Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení formátu pro vykazování údajů v souladu s odstavcem 5a. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2.
5d.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 20 za účelem doplnění této směrnice stanovením společné metodiky pro sběr a zpracování a pro formát vykazování údajů v souladu s odstavcem 5a.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2012/19/EU
Čl. 16 – odst. 5 d a (nový)
5da.   Během přezkumu podle odst. 5c Komise v souvislosti s akčním plánem pro oběhové hospodářství a s ohledem na závazek Unie uskutečnit přechod k oběhovému hospodářství přezkoumá tuto směrnici jako celek a na základě posouzení dopadu zejména její oblast působnosti a cíle, a zohlední cíle a iniciativy politiky Unie v oblasti oběhového hospodářství. Komise prozkoumá možnost stanovení konkrétních cílů v oblasti zdrojů, zejména u kritických surovin. K tomuto přezkumu se v případě potřeby připojí legislativní návrh.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2012/19/EU
Článek 16 a (nový)
1a)   Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 16a
Nástroje na podporu přechodu k intenzivnějšímu oběhovému hospodářství
S cílem přispět k plnění cílů stanovených v této směrnici uplatní členské státy přiměřené hospodářské nástroje a přijmou další opatření k vytváření pobídek pro uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady. Tyto nástroje a opatření mohou zahrnout nástroje a opatření uvedené v příloze IVa směrnice 2008/98/ES.“

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0013/2017).

Právní upozornění - Ochrana soukromí