Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0272(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0013/2017

Indgivne tekster :

A8-0013/2017

Forhandlinger :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Afstemninger :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Vedtagne tekster
PDF 413kWORD 64k
Tirsdag den 14. marts 2017 - Strasbourg
Udrangerede køretøjer, udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr ***I
P8_TA(2017)0069A8-0013/2017

Europa-Parlamentets ændringer af 14. marts 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (COM(2015)0593 – C8–0383/2015 – 2015/0272(COD))(1)

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne og fremme en mere cirkulær økonomi.
(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og effektiv anvendelse af naturressourcerne og fremme principperne om den cirkulære økonomi.
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)
(1a)   En ren, effektiv og bæredygtig cirkulær økonomi kræver, at farlige stoffer fjernes fra produkterne i udformningsfasen, og i den forbindelse bør den cirkulære økonomi anerkende udtrykkelige bestemmelser i det syvende miljøhandlingsprogram, som opfordrer til udvikling af ikke-giftige materialecyklusser, således at genanvendt affald kan anvendes som en omfattende, pålidelig råstofkilde for Unionen.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)
(1b)   Det er nødvendigt at sikre effektiv håndtering af sekundære råstoffer med lavt energiforbrug, og F&U-indsatsen for at opfylde dette mål bør prioriteres. Kommissionen bør ligeledes overveje at fremsætte et forslag om klassifikation af affald til at understøtte oprettelsen af et EU-marked for sekundære råstoffer.
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 1 c (ny)
(1c)   Når genbrugsmateriale genindgår i økonomien, idet det får status som affaldsfasens ophør, enten ved at overholde kriterierne for affaldsfasens ophør eller ved at blive indarbejdet i et nyt produkt, kræves det, at det er i fuld overensstemmelse med Unionens kemikalielovgivning.
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 2 a (ny)
(2a)   Det industrielle landskab har ændret sig væsentligt i de senere år som følge af teknologiske fremskridt og stadig større globaliserede varestrømme. Disse faktorer skaber nye udfordringer for miljømæssigt forsvarlig håndtering og behandling af affald, som bør tackles ved hjælp af en øget forskningsindsats kombineret med målrettede reguleringsredskaber. Planlagt forældelse er et voksende problem, der er i grundlæggende strid med målene om en cirkulær økonomi, og som derfor bør tackles med det mål at udrydde det ved hjælp af en fælles indsats fra alle centrale aktører, industrien, kunder og reguleringsmyndigheder.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  Medlemsstaternes rapportering af statistiske data er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten.
(3)  Medlemsstaternes rapportering af data og oplysninger er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Rapporterede datas kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at fastlægge en fælles metode til dataindsamling og -behandling på grundlag af pålidelige kilder og ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten. Pålidelig rapportering af data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor ved rapporteringen om opfyldelsen af målene i disse direktiver anvende den fælles metode, der er udarbejdet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaternes nationale statistiske kontorer og de nationale myndigheder, der er ansvarlige for affaldshåndtering.
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)
(3a)   Medlemsstaterne bør sikre, at den særskilte indsamling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) følges op af korrekt behandling. For at sikre lige konkurrencevilkår og overholdelse af affaldslovgivningen og princippet om den cirkulære økonomi bør Kommissionen udarbejde fælles standarder for behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, således som den fik mandat til i direktiv 2012/19/EU.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 4
(4)  Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af datasammenlignelighed blandt og lige vilkår for medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør derfor pålægges ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i disse direktiver at anvende den nyeste metode, der er udviklet af Kommissionen og medlemsstaternes nationale statistiske kontorer.
(4)  Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af datasammenlignelighed blandt og lige vilkår for medlemsstaterne. Medlemsstaterne bør derfor pålægges ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i disse direktiver at anvende den fælles metode til dataindsamling og -behandling, der er udviklet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaternes nationale statistiske kontorer.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
(4a)   For at bidrage til at nå målene i dette direktiv og fremme omstillingen til en cirkulær økonomi bør Kommissionen fremme koordinationen og udvekslingen af oplysninger og bedste praksis mellem medlemsstaterne og mellem forskellige sektorer af økonomien. Denne udveksling kan fremmes gennem kommunikationsplatforme, som kan hjælpe med at øge bevidstheden om nye industriløsninger og give et bedre overblik over tilgængelig kapacitet, og som kan bidrage til at forbinde affaldsindustrien og andre sektorer og til at støtte en industriel symbiose.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 4 b (ny)
(4b)   Det affaldshierarki, der er fastsat i direktiv 2008/98/EF, anvendes i form af en prioritetsrækkefølge i EU-lovgivningen om affaldsforebyggelse og -håndtering. Hierarkiet finder derfor anvendelse i forbindelse med udrangerede køretøjer, batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved opfyldelse af målet i dette direktiv bør medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger for at tage hensyn til affaldshierarkiets prioriteringer og sikre den praktiske gennemførelse af disse prioriteringer.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   Da der er et stigende behov for at håndtere og genanvende affald i Unionen i overensstemmelse med den cirkulære økonomi, bør der lægges vægt på at sikre, at overførsel af affald er i overensstemmelse med EU-miljørettens principper og krav, navnlig nærhedsprincippet, prioritering af nyttiggørelse og tilstrækkelig egenkapacitet. Kommissionen bør derfor undersøge, om det er ønskværdigt at indføre en one-stop-shop for den administrative procedure for overførsler af affald, med henblik på at mindske den administrative byrde. Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger til at forhindre ulovlig overførsel af affald.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 7a (ny)
(7a)   For at supplere visse ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2000/53/EF og direktiv 2012/19/EU bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for så vidt angår den fælles metode til dataindsamling og -behandling og formatet for rapportering af data vedrørende gennemførelsen af målene for genbrug og nyttiggørelse af udrangerede køretøjer i henhold til direktiv 2000/53/EF og metoden til dataindsamling og -behandling og formatet for rapportering af data vedrørende gennemførelsen af målene for indsamling og nyttiggørelse af elektrisk og elektronisk udstyr i henhold til direktiv 2012/19/EU. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 7 b (ny)
(7b)   For at fastlægge metoden til dataindsamling og -behandling og formatet for rapportering af data om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer, bør beføjelsen til at vedtage retsakter delegeres til Kommissionen i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. -1 (nyt)
Direktiv 2000/53/EF
Artikel 6 – stk. 1
Artikel 6, stk. 1, affattes således:
"1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle udrangerede køretøjer oplagres (også midlertidigt) og behandles i henhold til de generelle krav i artikel 4 i direktiv 75/442/EØF og i overensstemmelse med de tekniske mindstekrav, der er angivet i bilag I til nærværende direktiv, dog uden at nationale sundheds- og miljøbestemmelser berøres."
"1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle udrangerede køretøjer oplagres (også midlertidigt) og behandles i henhold til prioriteterne i affaldshierarkiet og de generelle krav i artikel 4 i direktiv 75/442/EØF og i overensstemmelse med de tekniske mindstekrav, der er angivet i bilag I til nærværende direktiv, dog uden at nationale sundheds- og miljøbestemmelser berøres.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2000/53/EF
Artikel 9 – stk. 1 a
1a.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 7, stk. 2, til Kommissionen. Disse data rapporteres elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, Kommissionen har fastsat i henhold til stk. 1d. Den første rapport skal dække data for perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år].
1a.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 7, stk. 2, til Kommissionen. De skal indsamle og behandle disse data i overensstemmelse med den fælles metode, der er omhandlet i stk. 1d, og rapportere disse elektronisk senest 12 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilken dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, Kommissionen har fastsat i henhold til stk. 1d.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2000/53/EF
Artikel 9 – stk. 1 c
1c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. I rapporten vurderes tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes hvert tredje år.
1c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Indtil den fælles metode til dataindsamling og -behandling, der er omhandlet i stk. 1d, er blevet fastlagt, skal rapporten omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne. Kommissionen vurderer ligeledes dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes hvert tredje år.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2000/53/EF
Artikel 9 – stk. 1 ca (nyt)
1ca.   I rapporten kan Kommissionen angive oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv som helhed og indvirkningen heraf på miljøet og menneskers sundhed. Rapporten vedlægges om nødvendigt et lovgivningsforslag om ændring af dette direktiv.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2000/53/EF
Artikel 9 – stk. 1 d
1d.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet for data, der rapporteres i henhold til stk. 1a. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter den procedure, der omhandles i artikel 11, stk. 2.
1d.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter for at supplere dette direktiv ved at fastlægge den fælles metode til dataindsamling og -behandling og formatet for data, der rapporteres i henhold til stk. 1a.
Ændring 19
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2
Direktiv 2000/53/EF
Artikel 9 – stk. 1 da (nyt)
1da.   Inden for rammerne af handlingsplanen for den cirkulære økonomi og på baggrund af Unionens tilsagn om at gennemføre omstillingen til en cirkulær økonomi reviderer Kommissionen senest den 31. december 2018 dette direktiv som helhed, navnlig dets anvendelsesområde og mål, på grundlag af en konsekvensanalyse, og tager hensyn til Unionens politiske mål, og initiativer vedrørende den cirkulære økonomi. Der skal især lægges vægt på overførsler af brugte køretøjer, der mistænkes for at være udrangerede køretøjer. Til dette formål anvendes kontaktorganernes retningslinjer nr. 9 om overførsel af udrangerede køretøjer. Kommissionen undersøger også muligheden for at fastsætte ressourcespecifikke mål, navnlig for kritiske råstoffer. Revisionen ledsages om nødvendigt af et lovgivningsforslag.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2000/53/EF
Artikel 9 a (ny)
Følgende artikel indsættes:
"Artikel 9a
Instrumenter til fremme af en omstilling til en mere cirkulær økonomi
Med henblik på at bidrage til at nå målene i dette direktiv skal medlemsstaterne anvende passende økonomiske instrumenter og træffe andre foranstaltninger til tilvejebringelse af incitamenter til at anvende affaldshierarkiet. Sådanne instrumenter og foranstaltninger kan omfatte dem, som er angivet i direktiv 2008/98/EF, bilag IVa."
Ændring 21
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 22 a (ny)
1a)   Følgende artikel indsættes:
"Artikel 22a
Data
1.   Data, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til artikel 10 og 12, ledsages af en kvalitetskontrolrapport.
2.   Kommissionen vedtager delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 23a for at supplere dette direktiv ved at fastsætte en metode for dataindsamling og -behandling og rapporteringsformatet."
Ændring 22
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra -a (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 23 – overskrift
-a)   I artikel 23 affattes overskriften således:
"Revision"
"Rapportering og revision"
Ændring 23
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra a
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 23 – stk. 1
1.  Kommissionen udarbejder en rapport om gennemførelsen af dette direktiv og dets indvirkning på miljøet og på det indre markeds funktion senest ved udgangen af 2016.
1.  Kommissionen udarbejder en rapport om gennemførelsen af dette direktiv og dets indvirkning på miljøet og på det indre markeds funktion senest ved udgangen af 2016 og herefter hvert tredje år.
Ændring 24
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 – litra b a (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)
ba)   Følgende stykke tilføjes:
“3a. Inden for rammerne af handlingsplanen for den cirkulære økonomi og på baggrund af Unionens forpligtelse til at gennemføre omstillingen til en cirkulær økonomi reviderer Kommissionen senest den 31. december 2018 dette direktiv som helhed, navnlig dets anvendelsesområde og mål, på grundlag af en konsekvensanalyse. Denne revision skal tage Unionens politiske mål og initiativer vedrørende den cirkulære økonomi i betragtning tillige med den tekniske udvikling af nye batterityper, hvor der ikke benyttes farlige stoffer, navnlig tungmetaller eller andre metaller eller metalioner. Kommissionen undersøger også muligheden for at fastsætte ressourcespecifikke mål, navnlig for kritiske råstoffer. Revisionen ledsages om nødvendigt af et lovgivningsforslag."
Ændring 25
Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2006/66/EF
Artikel 23 aa (ny)
2a)   Følgende artikel indsættes:
"Artikel 23aa
Instrumenter til fremme af en omstilling til en mere cirkulær økonomi
Med henblik på at bidrage til at nå målene i dette direktiv anvender medlemsstaterne passende økonomiske instrumenter og træffer andre foranstaltninger til fremme af anvendelsen af affaldshierarkiet. Sådanne instrumenter og foranstaltninger kan omfatte dem, som er angivet i direktiv 2008/98/EF, bilag IVa."
Ændring 27
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)
Direktiv 2012/19/EU
Artikel 8 – stk. 5 – afsnit 4
-1)   Artikel 8, stk. 5, afsnit 4, affattes således:
”For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne artikel kan Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter, der fastsætter minimumskvalitetsstandarder baseret især på de standarder, der er udviklet af de europæiske standardiseringsorganisationer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2.”
For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne artikel og i overensstemmelse med mandatet i direktiv 2012/19/EU vedtager Kommissionen gennemførelsesretsakter, der fastsætter minimumskvalitetsstandarder. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 21, stk. 2."
Ændring 28
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b
Direktiv 2012/19/EU
Artikel 16 – stk. 5a
5a.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 16, stk. 4, til Kommissionen. Disse data rapporteres elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet. Dataene rapporteres i det format, der er udformet af Kommissionen i henhold til stk. 5d. Den første rapport skal dække data for perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs gennemførelse + 1 år].
5a.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende gennemførelsen af artikel 16, stk. 4, til Kommissionen. De skal indsamle og behandle data i overensstemmelse med den fælles metode, der er omhandlet i stk. 5d, og rapportere disse elektronisk senest 12 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilken dataene er indsamlet. Medlemsstaterne sikrer, at data fra alle aktører, der indsamler eller behandler WEEE, rapporteres. Dataene rapporteres i det format, der er udformet af Kommissionen i henhold til stk. 5d.
Ændring 29
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2012/19/EU
Artikel 16 – stk. 5c
5c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Rapporten skal omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes hvert tredje år.
5c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Indtil den fælles metode til dataindsamling og -behandling, der er omhandlet i stk. 5d, er blevet fastlagt, skal rapporten omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne. Kommissionen vurderer ligeledes dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes hvert tredje år.
Ændring 30
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2012/19/EU
Artikel 16 – stk. 5 ca (nyt)
5ca.   I rapporten angiver Kommissionen oplysninger om gennemførelsen af direktivet som helhed og indvirkningen heraf på miljøet og menneskers sundhed. Rapporten vedlægges om nødvendigt et lovgivningsforslag om ændring af dette direktiv.
Ændring 31
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2012/19/EU
Artikel 16 – stk. 5 d
5d.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet for data, der rapporteres i henhold til stk. 5a. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2.
5d.  Kommissionen vedtager delegerede retsakteri overensstemmelse med artikel 20 for at supplere dette direktiv ved at fastlægge den fælles metode til dataindsamling og -behandling og formatet for data, der rapporteres i henhold til stk. 5a.
Ændring 32
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 – litra b
Direktiv 2012/19/EU
Artikel 16 – stk. 5 da (nyt)
5da.   Inden for rammerne af handlingsplanen for den cirkulære økonomi og på baggrund af Unionens tilsagn om at gennemføre omstillingen til en cirkulær økonomi reviderer Kommissionen i forbindelse med den revision, der er omhandlet i stk. 5c, dette direktiv som helhed, navnlig dets anvendelsesområde og mål, på grundlag af en konsekvensanalyse, og tager hensyn til Unionens politiske mål og initiativer vedrørende den cirkulære økonomi. Kommissionen undersøger muligheden for at fastsætte ressourcespecifikke mål, navnlig for kritiske råstoffer. Revisionen ledsages om nødvendigt af et lovgivningsforslag.
Ændring 33
Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt)
Direktiv 2012/19/EU
Artikel 16 a (ny)
1a)   Følgende artikel indsættes:
"Artikel 16a
Instrumenter til fremme af en omstilling til en mere cirkulær økonomi
Med henblik på at bidrage til at nå målene i dette direktiv anvender medlemsstaterne passende økonomiske instrumenter og træffer andre foranstaltninger til fremme af anvendelsen af affaldshierarkiet. Sådanne instrumenter og foranstaltninger kan omfatte dem, som er angivet i direktiv 2008/98/EF, bilag IVa."

(1) Efter vedtagelsen af ændringerne blev sagen henvist til fornyet behandling i udvalget med henblik på interinstitutionelle forhandlinger, jf. forretningsordenens artikel 59, stk. 4, fjerde afsnit (A8-0013/2017).

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik