Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/0272(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0013/2017

Esitatud tekstid :

A8-0013/2017

Arutelud :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hääletused :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Vastuvõetud tekstid
PDF 398kWORD 59k
Teisipäev, 14. märts 2017 - Strasbourg
Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid, patarei- ja akujäätmed ning elektroonikaromud ***I
P8_TA(2017)0069A8-0013/2017

Euroopa Parlamendi 14. märtsil 2017. aastal vastu võetud muudatusettepanekud ettepanekule võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/53/EÜ kasutuselt kõrvaldatud sõidukite kohta, direktiivi 2006/66/EÜ, mis käsitleb patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid, ning direktiivi 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) kohta (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))(1)

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Komisjoni ettepanek   Muudatusettepanek
Muudatusettepanek 1
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1
(1)  Liidus tuleks jäätmekäitlust parandada, et kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist, tagada loodusvarade heaperemehelik ja mõistlik kasutamine ning edendada ringmajandust.
(1)  Liidus tuleks jäätmekäitlust parandada, et kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist, tagada loodusvarade heaperemehelik ja tõhus kasutamine ning edendada ringmajanduse põhimõtteid.
Muudatusettepanek 2
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 a (uus)
(1a)   Puhas, tõhus ja säästev ringmajandus nõuab ohtlike ainete kõrvaldamist toodetest projekteerimise etapis ning sellega seoses peaks ringmajanduses arvestama seitsmenda keskkonnaalane tegevusprogrammi selgeid sätteid, milles nõutakse mürgivabade materjalitsüklite väljakujundamist, et ringlussevõetud jäätmeid saaks liidus kasutada olulise ja usaldusväärse tooraineallikana.
Muudatusettepanek 3
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 b (uus)
(1b)   Vaja on tagada teisese tooraine tulemuslik ja väikese energiamahuga käitlemine ning esmatähtsaks tuleks pidada jõupingutusi, mida selle eesmärgi saavutamiseks tehakse teadus- ja arendustegevuses. Komisjon peaks ka kaaluma ettepaneku esitamist jäätmete klassifitseerimise kohta, et toetada liidu teisese tooraine turu loomist.
Muudatusettepanek 4
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 1 c (uus)
(1c)   Kui ringlussevõetud materjal uuesti majandusse siseneb, kui see saab jäätmete lakkamise staatuse, täites konkreetsed jäätmete lakkamise kriteeriumid või olles inkorporeeritud uude tootesse, peab see olema täielikus kooskõlas liidu kemikaale käsitlevate õigusaktidega.
Muudatusettepanek 5
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 2 a (uus)
(2a)   Tööstusmaastik on tehnoloogia arengu ja suurenevate ülemaailmsete kaubavoogude tulemusel viimastel aastatel oluliselt muutunud. Need tegurid kujutavad endast uusi väljakutseid keskkonna seisukohast vastutustundlikule jäätmekäitlusele ja -töötlusele, millega tuleb tegeleda ulatuslikuma teadustöö ja sihipäraste regulatiivsete vahendite kombineerimise abil. Kavandatud aegumine on laienev probleem, mis on oma olemuselt vastuolus ringmajanduse eesmärkidega, mistõttu tuleb sellega tegeleda, et see välja juurida, tehes seda kõikide peamiste sidusrühmade, tööstuse, tarbijate ja reguleerivate asutuste ühiste pingutuste teel.
Muudatusettepanek 6
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3
(3)  Liikmesriikide esitatud statistilised andmed on komisjoni jaoks olulised, et hinnata jäätmealaste õigusaktide järgimist liikmesriikides. Statistiliste andmete kvaliteeti, usaldusväärsust ja võrreldavust tuleks parandada. Selleks tuleks kehtestada üks ühine koht kõigi jäätmeandmete sisestamiseks, jätta välja aegunud aruandlusnõuded, hinnata liikmesriikide aruandlusmeetodeid ja võtta kasutusele andmekvaliteedi kontrolli aruanne.
(3)  Liikmesriikide esitatud andmed ja teave on komisjoni jaoks olulised, et hinnata jäätmealaste õigusaktide järgimist liikmesriikides. Esitatud andmete kvaliteeti, usaldusväärsust ja võrreldavust tuleks parandada. Selleks tuleks kehtestada usaldusväärsetest allikatest pärit andmete kogumise ja töötlemise ühtne metoodika ning kehtestada üks ühine koht kõigi jäätmeandmete sisestamiseks, jätta välja aegunud aruandlusnõuded, hinnata liikmesriikide aruandlusmeetodeid ja võtta kasutusele andmekvaliteedi kontrolli aruanne. Jäätmekäitlust käsitlevate andmete usaldusväärne esitamine on äärmiselt oluline, et tagada tõhus rakendamine ja andmete võrreldavus liikmesriikide vahel. Seepärast peaksid liikmesriigid kasutama nendes direktiivides sätestatud sihtarvude saavutamise kohta aru andmisel ühtset metoodikat, mille on välja töötanud komisjon koostöös liikmesriikide statistikaametite ja jäätmekäitluse eest vastutavate riiklike ametiasutustega.
Muudatusettepanek 7
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 3 a (uus)
(3a)   Liikmesriigid peaksid tagama, et elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) liigiti kogumisele järgneb nõuetekohane käitlus. Võrdsete tingimuste ning jäätmealaste õigusaktide ja ringmajanduse kontseptsiooni järgimise tagamiseks peaks komisjon töötama välja ühised standardid elektroonikaromude töötlemise kohta, nagu on nõutud direktiivis 2012/19/EL.
Muudatusettepanek 8
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4
(4)  Jäätmekäitluse statistiliste andmete usaldusväärne esitamine on äärmiselt oluline, et tagada tõhus rakendamine ja liikmesriikide andmete võrreldavus võrdsetel tingimustel. Seepärast tuleks nõuda, et liikmesriigid kasutaksid kõnealustes direktiivides sätestatud sihtarvude järgimist käsitlevate aruannete koostamisel kõige uuemat metoodikat, mille on välja töötanud komisjon ja liikmesriikide statistikaametid.
(4)  Jäätmekäitluse statistiliste andmete usaldusväärne esitamine on äärmiselt oluline, et tagada tõhus rakendamine ja liikmesriikide andmete võrreldavus võrdsetel tingimustel. Seepärast tuleks nõuda, et liikmesriigid kasutaksid kõnealustes direktiivides sätestatud sihtarvude järgimist käsitlevate aruannete koostamisel andmete kogumise ja töötlemise ühtset metoodikat, mille on välja töötanud komisjon koostöös liikmesriikide statistikaametitega.
Muudatusettepanek 9
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 a (uus)
(4a)   Selleks et aidata kaasa käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamisele ning aidata kiirendada üleminekut ringmajandusele, peaks komisjon edendama kooskõlastamist ja teabe ning parimate tavade vahetamist nii liikmesriikide kui ka eri majandussektorite vahel. Teabevahetust võiksid hõlbustada suhtlusplatvormid, mis võiksid aidata suurendada teadlikkust uutest tööstuslahendustest, võimaldaksid parema ülevaate saamist olemasolevast võimsusest, aitaksid ühendada jäätmetööstust ja muid sektoreid ning toetada tööstussümbioosi.
Muudatusettepanek 10
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 4 b (uus)
(4b)   Direktiivis 2008/98/EÜ sätestatud jäätmehierarhiat kohaldatakse jäätmetekke vältimist ja jäätmete käitlemist käsitlevates liidu õigusaktides prioriteetide järjestuses. Seega kohaldatakse seda hierarhiat kasutuselt kõrvaldatud sõidukite, patareide ja akude ning patarei- ja akujäätmete ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete suhtes. Käesoleva direktiivi eesmärki täites peaksid liikmesriigid võtma vajalikke meetmeid jäätmehierarhia prioriteetide arvesse võtmiseks ning tagama nende prioriteetide rakendamise.
Muudatusettepanek 11
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 5 a (uus)
(5a)   Kuna kooskõlas ringmajandusega suureneb liidus jäätmete käitlemise ja ringlussevõtu vajadus, tuleb keskenduda sellele, et jäätmesaadetiste vedamine oleks kooskõlas keskkonnaalaste õigusaktide põhimõtete ja nõuetega, eelkõige läheduse põhimõtte, taaskasutamise prioriteedi ja sõltumatusega. Komisjon peaks uurima, kas on soovitav luua jäätmesaadetiste haldusmenetluste ühtne kontaktpunkt, mis peaks vähendama halduskoormust. Liikmesriigid peaksid võtma vajalikke meetmeid jäätmete ebaseadusliku vedamise ärahoidmiseks.
Muudatusettepanek 12
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7a (uus)
(7a)   Selleks et täiendada direktiivide 2000/53/EÜ ja 2012/19/EL teatavaid mitteolemuslikke osi, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga  290 vastu delegeeritud õigusakte andmete kogumise ja töötlemise ühtse metoodika ning vormi kohta, mille alusel esitatakse andmeid kasutuselt kõrvaldatud sõidukite korduskasutamise ja taaskasutamise sihtarvude direktiivi 2000/53/EÜ kohase saavutamise kohta, ning andmete kogumise ja töötlemise metoodika ning vormi kohta, mille alusel esitatakse andmeid elektri- ja elektroonikaseadmete kogumiseks ja taaskasutamiseks kehtestatud sihtarvude direktiivi 2012/19/EL kohase saavutamise kohta. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises võrdne osalemine, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 13
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 7 b (uus)
(7b)   Selleks et kehtestada andmete kogumise ja töötlemise metoodika ning vorm andmete esitamiseks patareide ja akude ning patareide ja akude jäätmete kohta, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises parema õigusloome kokkuleppes sätestatud põhimõtetega. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide koostamises, saavad Euroopa Parlament ja nõukogu kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel on pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, millel arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.
Muudatusettepanek 14
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik -1 (uus)
Direktiiv 2000/53/EÜ
Artikkel 6 – lõige 1
Artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:
„1. Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et kõik kasutuselt kõrvaldatud sõidukid ladustatakse (ka ajutiselt) ning käideldakse direktiivi 75/442/EMÜ artiklis 4 ettenähtud üldnõuete kohaselt ning kooskõlas käesoleva direktiivi I lisas sätestatud tehniliste miinimumnõuetega, ilma et see piiraks tervishoiu- ja keskkonnaalaste siseriiklike määruste kohaldamist.“
„1. Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et kõik kasutuselt kõrvaldatud sõidukid ladustatakse (ka ajutiselt) ning käideldakse jäätmehierarhia prioriteetide ja direktiivi 75/442/EMÜ artiklis 4 ettenähtud üldnõuete kohaselt ning kooskõlas käesoleva direktiivi I lisas sätestatud tehniliste miinimumnõuetega, ilma et see piiraks tervishoiu- ja keskkonnaalaste siseriiklike määruste kohaldamist.“
Muudatusettepanek 15
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2000/53/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1 a
1 a. Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta artikli 7 lõike 2 rakendamise andmed. Nad esitavad need andmed elektrooniliselt 18 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Andmed tuleb esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 1d. Esimene aruanne hõlmab andmeid ajavahemikul alates 1. jaanuarist [sisestage käesoleva direktiivi ülevõtmise aasta + 1 aasta] kuni 31. detsembrini [sisestage käesoleva direktiivi ülevõtmise aasta + 1 aasta].
1a.  Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta artikli 7 lõike 2 rakendamise andmed. Nad koguvad ja töötlevad neid andmeid käesoleva artikli lõikes 1d osutatud ühtse metoodika kohaselt ja esitavad need elektrooniliselt 12 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Andmed tuleb esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 1d.
Muudatusettepanek 16
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2000/53/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1c
1c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Aruandes hinnatakse liikmesriigi andmekogumise korraldust, andmeallikaid ja metoodikat, samuti andmete täielikkust, usaldusväärsust, ajakohasust ja järjepidevust. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse iga kolme aasta tagant.
1c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Kuni lõikes 1d osutatud andmete kogumise ja töötlemise ühtse metoodika kehtestamiseni hinnatakse aruandes liikmesriigi andmekogumise korraldust, andmeallikaid ja metoodikat. Komisjon hindab ka andmete täielikkust, usaldusväärsust, ajakohasust ja järjepidevust. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse iga kolme aasta tagant.
Muudatusettepanek 17
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2000/53/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1 ca (uus)
1ca.   Komisjon võib lisada aruandesse teabe käesoleva direktiivi rakendamise kohta tervikuna ning selle mõju kohta keskkonnale ja inimeste tervisele. Vajaduse korral lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek käesoleva direktiivi muutmiseks.
Muudatusettepanek 18
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2000/53/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1 d
1d.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse vorm andmete esitamiseks lõike 1a kohaselt. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 11 lõikes 2 osutatud menetlusega.
1d.  Komisjon võtab käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse andmete kogumise ja töötlemise ühtne metoodika ning vorm andmete esitamiseks lõike 1a kohaselt.
Muudatusettepanek 19
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2
Direktiiv 2000/53/EÜ
Artikkel 9 – lõige 1 da (uus)
1da.   Ringmajanduse tegevuskava raames ning võttes arvesse liidu võetud kohustust minna üle ringmajandusele, vaatab komisjon 31. detsembriks 2018 mõjuhinnangu alusel läbi käesoleva direktiivi tervikuna ja eelkõige selle kohaldamisala ja eesmärgid ning võtab arvesse liidu ringmajanduse poliitika eesmärke ja algatusi. Erilist tähelepanu pööratakse kasutatud sõidukite saadetistele, mille puhul kahtlustatakse, et tegu on kasutuselt kõrvaldatud sõidukitega. Sel eesmärgil kasutatakse saadetisi käsitlevaid suuniseid nr 9 kasutuselt kõrvaldatud sõidukite saadetiste kohta. Komisjon uurib ka võimalust kehtestada ressursipõhised eesmärgid, eelkõige seoses esmatähtsate toorainetega. Vajaduse korral kaasneb selle läbivaatamisega seadusandlik ettepanek.
Muudatusettepanek 20
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 1 – lõik 1 a (uus)
Direktiiv 2000/53/EÜ
Artikkel 9 a (uus)
Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 9a
Ringmajandusele ülemineku toetamise vahendid
Selleks, et aidata kaasa käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamisele, kasutavad liikmesriigid asjakohaseid majandushoobasid ja võtavad muid meetmeid, et stimuleerida jäätmehierarhia kohaldamist. Selliste vahendite ja meetmete hulka võivad kuuluda direktiivi 2008/98/EÜ IVa lisas nimetatud vahendid ja meetmed.“
Muudatusettepanek 21
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 22 a (uus)
(1a)   Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 22a
Andmed
1.   Liikmesriigi poolt artiklite 10 ja 12 kohaselt esitatud andmetele lisatakse kvaliteedikontrolli aruanne.
2.   Komisjon võtab kooskõlas artikliga 23a vastu delegeeritud õigusaktid, et täiendada käesolevat direktiivi andmete kogumise ja töötlemise metoodika ning aruandluse vormi kehtestamise teel.“
Muudatusettepanek 22
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt -a (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 23 – pealkiri
(-a)   Artikli 23 pealkiri asendatakse järgmisega:
Läbivaatamine
Aruandlus ja läbivaatamine
Muudatusettepanek 23
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 23 – lõige 1
1.  Komisjon koostab hiljemalt 2016. aasta lõpuks aruande, milles käsitletakse käesoleva direktiivi rakendamist ning selle mõju keskkonnale ja siseturu toimimisele.
1.  Komisjon koostab hiljemalt 2016. aasta lõpuks ning seejärel iga kolme aasta järel aruande, milles käsitletakse käesoleva direktiivi rakendamist ning selle mõju keskkonnale ja siseturu toimimisele.
Muudatusettepanek 24
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt b a (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 23 – lõige 3 a (uus)
ba)   Lisatakse järgmine lõige:
„3a. Ringmajanduse tegevuskava raames ning arvestades liidu võetud kohustust minna üle ringmajandusele, vaatab komisjon 31. detsembriks 2018 mõjuhinnangu alusel läbi käesoleva direktiivi tervikuna ning eelkõige selle kohaldamisala ja eesmärgid. Läbivaatamisel võetakse arvesse liidu ringmajanduse poliitika eesmärke ja algatusi ning tehnilist arengut seoses uut tüüpi patareidega, milles ei kasutata ohtlikke aineid, eelkõige raske- või muid metalle või metalliioone. Komisjon uurib ka võimalust kehtestada ressursipõhised eesmärgid, eelkõige seoses esmatähtsate toorainetega. Vajaduse korral kaasneb selle läbivaatamisega seadusandlik ettepanek.“
Muudatusettepanek 25
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)
Direktiiv 2006/66/EÜ
Artikkel 23 aa (uus)
2a)   Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 23aa
Ringmajandusele ülemineku toetamise vahendid
Selleks, et aidata kaasa käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamisele, kasutavad liikmesriigid asjakohaseid majandushoobasid ja võtavad muid meetmeid, et stimuleerida jäätmehierarhia kohaldamist. Selliste vahendite ja meetmete hulka võivad kuuluda direktiivi 2008/98/EÜ IVa lisas nimetatud vahendid ja meetmed.“
Muudatusettepanek 27
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt -1 (uus)
Direktiiv 2012/19/EL
Artikkel 8 – lõige 5 – lõik 4
-1)   Artikli 8 lõike 5 neljas lõik asendatakse järgmisega:
„Käesoleva artikli rakendamise ühetaoliste tingimuste tagamiseks võib komisjon võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse kvaliteedi miinimumstandardid, mis põhinevad eelkõige Euroopa standardiorganisatsioonide väljatöötatud standarditel. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.”
„Käesoleva artikli rakendamise ühetaoliste tingimuste tagamiseks ja kooskõlas direktiivis 2012/19/EL sätestatud mandaadiga võtab komisjon vastu rakendusakte, millega kehtestatakse kvaliteedi miinimumstandardid. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.”
Muudatusettepanek 28
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2012/19/EL
Artikkel 16 – lõige 5a
5a.  Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta artikli 16 lõike 4 rakendamise andmed. Nad esitavad need andmed elektrooniliselt 18 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Andmed tuleb esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 5d. Esimene aruanne hõlmab andmeid ajavahemikul alates 1. jaanuarist [sisestage käesoleva direktiivi ülevõtmise aasta + 1 aasta] kuni 31. detsembrini [sisestage käesoleva direktiivi ülevõtmise aasta + 1 aasta].
5a.  Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta artikli 16 lõike 4 rakendamise andmed. Nad koguvad ja töötlevad neid andmeid käesoleva artikli lõikes 5d osutatud ühtse metoodika kohaselt ja esitavad need elektrooniliselt 12 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse. Liikmesriigid tagavad, et esitatakse andmed kõigi osalejate kohta, kes tegelevad elektroonikaromude kogumise või töötlemisega. Andmed tuleb esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 5d.
Muudatusettepanek 29
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2012/19/EL
Artikkel 16 – lõige 5c
5c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Aruanne hõlmab hinnangut liikmesriigi andmekogumise korralduse, andmeallikate ja metoodika, samuti andmete täielikkuse, usaldusväärsuse, ajakohasuse ja järjepidevuse kohta. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse iga kolme aasta tagant.
5c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Kuni lõikes 5d osutatud andmete kogumise ja töötlemise ühtse metoodika kehtestamiseni hõlmab aruanne hinnangut liikmesriigi andmekogumise korralduse, andmeallikate ja metoodika kohta. Komisjon hindab ka andmete täielikkust, usaldusväärsust, ajakohasust ja järjepidevust. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse iga kolme aasta tagant.
Muudatusettepanek 30
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2012/19/EL
Artikkel 16 – lõige 5 ca (uus)
5ca.   Komisjon lisab aruandesse teabe direktiivi rakendamise kohta tervikuna ning selle mõju kohta keskkonnale ja inimeste tervisele. Vajaduse korral lisatakse aruandele seadusandlik ettepanek käesoleva direktiivi muutmiseks.
Muudatusettepanek 31
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2012/19/EL
Artikkel 16 – lõige 5 d
5d.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse vorm andmete esitamiseks lõike 5a kohaselt. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud menetlusega.
5d.  Kooskõlas artikliga 20 võtab komisjon käesoleva määruse täiendamiseks vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse andmete kogumise ja töötlemise ühtne metoodika ning vorm andmete esitamiseks lõike 5a kohaselt.
Muudatusettepanek 32
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b
Direktiiv 2012/19/EL
Artikkel 16 – lõige 5 da (uus)
5da.   Lõikes 5c osutatud ülevaatamise ajal, ringmajanduse tegevuskava raames ning arvestades liidu võetud kohustust minna üle ringmajandusele, vaatab komisjon mõjuhinnangu alusel läbi käesoleva direktiivi tervikuna ning eelkõige selle kohaldamisala ja eesmärgid ning võtab arvesse liidu ringmajanduse poliitika eesmärke ja algatusi. Komisjon uurib võimalust kehtestada ressursipõhised eesmärgid, eelkõige seoses esmatähtsate toorainetega. Vajaduse korral kaasneb selle läbivaatamisega seadusandlik ettepanek.
Muudatusettepanek 33
Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 3 – lõik 1 – punkt 1 a (uus)
Direktiiv 2012/19/EL
Artikkel 16 a (uus)
1a)   Lisatakse järgmine artikkel:
„Artikkel 16a
Ringmajandusele ülemineku toetamise vahendid
Selleks, et aidata kaasa käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamisele, kasutavad liikmesriigid asjakohaseid majandushoobasid ja võtavad muid meetmeid, et stimuleerida jäätmehierarhia kohaldamist. Selliste vahendite ja meetmete hulka võivad kuuluda direktiivi 2008/98/EÜ IVa lisas nimetatud vahendid ja meetmed.“

(1) Asi saadeti vastavalt kodukorra artikli 59 lõike 4 neljandale lõigule vastutavale komisjonile tagasi institutsioonidevahelisteks läbirääkimisteks (A8‑0013/2017).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika