Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0272(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0013/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0013/2017

Keskustelut :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Äänestykset :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Hyväksytyt tekstit
PDF 391kWORD 50k
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
Romuajoneuvot, käytetyt paristot ja akut sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu ***I
P8_TA(2017)0069A8-0013/2017

Euroopan parlamentin tarkistukset 14. maaliskuuta 2017 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi romuajoneuvoista annetun direktiivin 2000/53/EY, paristoista ja akuista sekä käytetyistä paristoista ja akuista annetun direktiivin 2006/66/EY ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU muuttamisesta (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi, luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön varmistamiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi.
(1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi ja sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja tehokkaan käytön varmistamiseksi sekä kiertotalouden periaatteiden edistämiseksi.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)   Puhtaan, tehokkaan ja kestävän kiertotalouden edellytyksenä on vaarallisten aineiden poistaminen tuotteista suunnitteluvaiheessa, ja kiertotaloudessa olisi tunnustettava siksi seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman nimenomaiset säännökset, joissa kehotetaan kehittämään myrkyttömiä materiaalikierron järjestelmiä, jotta kierrätettyä jätettä voidaan käyttää unionissa merkittävänä ja luotettavana raaka-aineiden lähteenä.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
(1 b)   On tarpeen varmistaa uusioraaka-aineiden tehokas ja vain vähän energiaa kuluttava käsittely, ja tämä tavoite olisi asetettava etusijalle tutkimuksessa ja kehittämisessä. Komission olisi myös harkittava jätteen luokittelua koskevan ehdotuksen antamista, jotta voidaan tukea unionin uusioraaka-aineiden markkinoiden luomista.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 c kappale (uusi)
(1 c)   Kierrätetyn materiaalin on täytettävä kaikki unionin kemikaalilainsäädännön vaatimukset sen jälkeen, kun se palautetaan taloudelliseen käyttöön sen perusteella, että sitä ei enää luokitella jätteeksi, joko siksi, että se täyttää tietyt jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat vaatimukset, tai siksi, että se sisällytetään osaksi uutta tuotetta.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)
(2 a)   Teollisuuden ala on viime vuosina muuttunut merkittävästi tekniikan edistymisen ja tavaroiden entistä maailmanlaajuisemman liikkumisen seurauksena. Nämä tekijät aiheuttavat uusia haasteita ympäristövastuulliselle jätehuollolle ja jätteenkäsittelylle, ja niihin olisi vastattava toteuttamalla lisää tutkimustoimia ja käyttämällä kohdennettuja sääntelyvälineitä. Suunniteltu vanheneminen on kasvava ongelma, joka on luonnostaan ristiriidassa kiertotalouden tavoitteiden kanssa ja joka olisi pyrittävä poistamaan toteuttamalla yhteisiä toimia kaikkien tärkeimpien sidosryhmien, teollisuuden, asiakkaiden ja sääntelyviranomaisten kanssa.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Jäsenvaltioiden toimittamat tilastotiedot ovat oleellinen osa komission suorittamaa jätelainsäädännön noudattamisen arviointia kaikissa jäsenvaltioissa. Tilastojen laatua ja luotettavuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laadun tarkastuksia koskeva raportointi.
(3)  Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat välttämättömiä, jotta komissio voi arvioida jätelainsäädännön noudattamista kaikissa jäsenvaltioissa. Toimitettujen tietojen laatua, luotettavuutta ja vertailtavuutta olisi parannettava laatimalla yhteinen menetelmä luotettaviin lähteisiin perustuvan tiedon keräämistä ja käsittelemistä varten sekä ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laadun tarkastuksia koskeva raportointi. Jätehuollon tietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon kannalta ja jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi näissä direktiiveissä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista koskevia kertomuksia toimittaessaan käytettävä komission yhteistyössä kansallisten tilastotoimistojen sekä jätehuollosta vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa kehittämää yhteistä menetelmää.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)
(3 a)   Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että erikseen kerätty sähkö- ja elektroniikkalaiteromu käsitellään asianmukaisesti. Kuten direktiivissä 2012/19/EU on säädetty, komission olisi kehitettävä yhteiset standardit sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyä varten varmistaakseen tasapuoliset toimintaedellytykset sekä jätelainsäädännön ja itse kiertotalouden käsitteen noudattamisen.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Jätehuollon tilastotietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon ja jäsenvaltioiden tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi jätelainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden noudattamista koskevia kertomuksia laatiessaan käytettävä uusinta komission ja kansallisten tilastotoimistojen kehittämää menetelmää.
(4)  Jätehuollon tilastotietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon ja tietojen vertailukelpoisuuteen liittyvien jäsenvaltioiden tasapuolisten toimintaedellytysten kannalta. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi jätelainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden noudattamista koskevia kertomuksia laatiessaan käytettävä komission yhteistyössä kansallisten tilastotoimistojen kanssa kehittämää yhteistä menetelmää tietojen keräämistä ja käsittelemistä varten.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)   Tässä direktiivissä säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi ja kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseksi komission olisi edistettävä koordinointia ja tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä jäsenvaltioiden välillä että talouden eri alojen välillä. Vaihtoa voitaisiin helpottaa viestintäfoorumeilla, joiden avulla voitaisiin tiedottaa uusista teollisista ratkaisuista ja mahdollistaa paremman yleiskuvan saaminen käytettävissä olevasta kapasiteetista ja jotka edistäisivät myös yhteyksien luomista jätealan ja muiden alojen välille ja tukisivat teollista symbioosia.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)
(4 b)   Jätteen syntymisen ehkäisemistä ja jätehuoltoa koskevassa unionin lainsäädännössä sovelletaan direktiivissä 2008/98/EY säädetyn jätehierarkian mukaista tärkeysjärjestystä. Kyseistä hierarkiaa sovelletaan siten romuajoneuvoihin, paristoihin ja akkuihin sekä käytettyihin paristoihin ja akkuihin ja sähkö- ja elektroniikkalaiteromuun. Jäsenvaltioiden olisi tämän direktiivin tavoitteisiin pyrkiessään toteutettava tarvittavat toimenpiteet ottaakseen jätehierarkiaan perustuvan tärkeysjärjestyksen huomioon ja varmistaakseen sen soveltamisen käytännössä.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)   Koska tarve käsitellä ja kierrättää jätettä unionissa kasvaa kiertotalouden myötä, olisi korostettava sen varmistamista, että jätteen siirtoa koskevat menettelyt ovat unionin ympäristölainsäädännön periaatteiden ja vaatimusten ja erityisesti läheisyyttä, hyödyntämisen ensisijaisuutta ja omavaraisuutta koskevien periaatteiden mukaisia. Komission olisi hallinnollisen rasituksen vähentämiseksi harkittava, olisiko jätteen siirtoja koskevissa hallintomenettelyissä otettava käyttöön yhden asiointipisteen järjestelmä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet laittomien jätteen siirtojen estämiseksi.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7a kappale (uusi)
(7 a)   Komissiolle olisi tiettyjen direktiivin 2000/53/EY ja direktiivin 2012/19/EU muiden kuin olennaisten osien täydentämiseksi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tietojen keräämistä ja käsittelemistä koskevan yhteisen menetelmän sekä romuautojen uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteiden saavuttamista koskevien tietojen toimittamista varten direktiivin 2000/53/EY nojalla käytettävän mallin osalta ja tietojen keräämistä ja käsittelemistä koskevan menetelmän ja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräämis- ja kierrätystavoitteiden saavuttamista koskevien tietojen toimittamista varten direktiivin 2012/19/EU nojalla käytettävän mallin osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)
(7 b)   Jotta voitaisiin määrittää paristoja ja akkuja sekä käytettyjä paristoja ja akkuja koskevien tietojen keräämistä ja käsittelemistä koskeva yhteinen menetelmä sekä malli tietojen toimittamista varten, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – -1 kohta (uusi)
Direktiivi 2000/53/EY
6 artikla – 1 kohta
Korvataan 6 artiklan 1 kohta seuraavasti:
1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki romuajoneuvot varastoidaan (myös väliaikaisesti) ja käsitellään direktiivin 75/442/ETY 4 artiklassa säädettyjen yleisten vaatimusten sekä tämän direktiivin liitteessä I asetettujen teknisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta terveyttä ja ympäristöä koskevien kansallisten säännösten soveltamista.
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaikki romuajoneuvot varastoidaan (myös väliaikaisesti) ja käsitellään jätehierarkian painopisteiden, direktiivin 75/442/ETY 4 artiklassa säädettyjen yleisten vaatimusten sekä tämän direktiivin liitteessä I asetettujen teknisten vähimmäisvaatimusten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta terveyttä ja ympäristöä koskevien kansallisten säännösten soveltamista.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2000/53/EY
9 artikla – 1 a kohta
1 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 1 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen raportoinnin on katettava tiedot 1 päivän tammikuuta [vuosi, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä + 1 vuosi] ja 31 päivän joulukuuta [vuosi, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä + 1 vuosi] väliseltä ajalta.
1 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on kerättävä ja käsiteltävä nämä tiedot tämän artiklan 1 d kohdassa tarkoitetun yhteisen menetelmän mukaisesti ja toimitettava ne sähköisesti 12 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 1 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2000/53/EY
9 artikla – 1 c kohta
1 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelun tuloksista kertomuksen. Kyseisessä kertomuksessa arvioidaan tietojenkeruun järjestämistä, tietolähteitä ja jäsenvaltioissa käytettyjä menetelmiä sekä kyseisten tietojen täydellisyyttä, luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja johdonmukaisuutta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan kolmen vuoden välein.
1 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelun tuloksista kertomuksen. Kyseisessä kertomuksessa arvioidaan tietojenkeruun järjestämistä, tietolähteitä ja jäsenvaltioissa käytettyjä menetelmiä, kunnes käyttöön otetaan 1 d kohdassa tarkoitettu yhteinen menetelmä tietojen keräämistä ja käsittelemistä varten. Komissio arvioi myös kyseisten tietojen täydellisyyttä, luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja johdonmukaisuutta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan kolmen vuoden välein.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2000/53/EY
9 artikla – 1 c a kohta (uusi)
1 c  a. Komissio voi sisällyttää kertomukseen tietoja tämän direktiivin täytäntöönpanosta kokonaisuudessaan sekä sen vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän direktiivin muuttamisesta.
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2000/53/EY
9 artikla – 1 d kohta
1 d.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan malli 1 a kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.
1 d.  Komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla yhteinen menetelmä tietojen keräämistä ja käsittelemistä varten sekä malli 1 a kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Direktiivi 2000/53/EY
9 artikla – 1 d a kohta (uusi)
1 d  a. Kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä ja ottaen huomioon unionin sitoumuksen siirtyä kohti kiertotaloutta komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä uudelleen tätä direktiiviä kokonaisuudessaan ja erityisesti sen soveltamisalaa ja tavoitteita vaikutustenarvioinnin pohjalta ja ottaen huomioon unionin kiertotaloutta koskevat toimintapoliittiset tavoitteet ja aloitteet. Erityistä huomiota kiinnitetään romuajoneuvoiksi epäiltyjen käytettyjen ajoneuvojen siirtoon. Tätä varten käytetään romuajoneuvojen siirtoja koskevia yhteyshenkilöiden suuntaviivoja N:o 9. Komissio tutkii myös mahdollisuutta asettaa resurssikohtaisia tavoitteita, etenkin kriittisille raaka-aineille. Uudelleentarkasteluun liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 a kohta (uusi)
Direktiivi 2000/53/EY
9 aartikla (uusi)
Lisätään artikla seuraavasti:
”9 a artikla
Välineet toimivampaan kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi
Jäsenvaltioiden on tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistääkseen sovellettava riittäviä taloudellisia välineitä ja toteutettava muita toimenpiteitä, joilla kannustetaan soveltamaan jätehierarkiaa. Tällaisia välineitä ja toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi direktiivin 2008/98/EY liitteessä IV a esitetyt välineet ja toimenpiteet.”
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
22 aartikla (uusi)
1 a)   Lisätään artikla seuraavasti:
”22 a artikla
Tiedot
1.   Jäsenvaltioiden 10 ja 12 artiklan mukaisesti toimittamiin tietoihin on liitettävä laaduntarkastusraportti.
2.   Komissio antaa 23 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla menetelmä tietojen keräämistä ja käsittelemistä varten sekä malli tietojen toimittamista varten.”
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
23 artikla – otsikko
-a)   Korvataan 23 artiklan otsikko seuraavasti:
Uudelleentarkastelu
”Raportointi ja uudelleentarkastelu
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2006/66/EY
23 artikla – 1 kohta
1.  Komissio laatii vuoden 2016 loppuun mennessä kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta sekä sen vaikutuksista ympäristöön ja sisämarkkinoiden toimintaan.
1.  Komissio laatii vuoden 2016 loppuun mennessä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta sekä sen vaikutuksista ympäristöön ja sisämarkkinoiden toimintaan.
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
23 artikla – 3 a kohta (uusi)
b a)   lisätään kohta seuraavasti:
”3 a. Kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä ja ottaen huomioon unionin sitoumuksen siirtyä kohti kiertotaloutta komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä uudelleen tätä direktiiviä kokonaisuudessaan ja erityisesti sen soveltamisalaa ja tavoitteita vaikutustenarvioinnin pohjalta. Uudelleentarkastelussa otetaan huomioon unionin kiertotaloutta koskevat toimintapoliittiset tavoitteet ja aloitteet sekä sellaisten uusien paristotyyppien tekninen kehitys, joissa ei käytetä vaarallisia aineita eikä varsinkaan raskas- ja muita metalleja tai metalli-ioneja. Komissio tutkii myös mahdollisuutta asettaa resurssikohtaisia tavoitteita, etenkin kriittisille raaka-aineille. Uudelleentarkasteluun liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.”
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
2 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2006/66/EY
23 aa artikla (uusi)
2 a)   Lisätään artikla seuraavasti:
”23 a a artikla
Välineet toimivampaan kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi
Jäsenvaltioiden on tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistääkseen sovellettava riittäviä taloudellisia välineitä ja toteutettava muita toimenpiteitä, joilla kannustetaan soveltamaan jätehierarkiaa. Tällaisia välineitä ja toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi direktiivin 2008/98/EY liitteessä IV a esitetyt välineet ja toimenpiteet.”
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2012/19/EU
8 artikla – 5 kohta – 4 alakohta
-1)   Korvataan 8 artiklan 5 kohdan neljäs alakohta seuraavasti:
Tämän artiklan täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvistetaan vähimmäislaatunormit, jotka perustuvat erityisesti Euroopan standardisointijärjestöjen laatimiin normeihin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tämän artiklan täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi ja direktiivissä 2012/19/EU annettujen toimivaltuuksien mukaisesti komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädökset, joilla vahvistetaan vähimmäislaatunormit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2012/19/EU
16 artikla – 5 a kohta
5 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 16 artiklan 4 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 5 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen raportoinnin on katettava tiedot 1 päivän tammikuuta [vuosi, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä + 1 vuosi] ja 31 päivän joulukuuta [vuosi, jona tämä direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä + 1 vuosi] väliseltä ajalta.
5 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle 16 artiklan 4 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on kerättävä ja käsiteltävä nämä tiedot tämän artiklan 5 d kohdassa tarkoitetun yhteisen menetelmän mukaisesti ja toimitettava ne sähköisesti 12 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tiedot toimitetaan kaikilta sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämiseen ja/tai käsittelyyn osallistuvilta toimijoilta. Tiedot on toimitettava komission 5 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2012/19/EU
16 artikla – 5 c kohta
5 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelun tuloksista kertomuksen. Kyseinen kertomus kattaa arvioinnin tietojenkeruun järjestämisestä, tietolähteistä ja jäsenvaltioissa käytetyistä menetelmistä sekä kyseisten tietojen täydellisyydestä, luotettavuudesta, ajankohtaisuudesta ja johdonmukaisuudesta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan kolmen vuoden välein.
5 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelun tuloksista kertomuksen. Kyseinen kertomus kattaa arvioinnin tietojenkeruun järjestämisestä, tietolähteistä ja jäsenvaltioissa käytetyistä menetelmistä, kunnes käyttöön otetaan 5 d kohdassa tarkoitettu yhteinen menetelmä tietojen keräämistä ja käsittelemistä varten. Komissio arvioi myös kyseisten tietojen täydellisyyttä, luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja johdonmukaisuutta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan kolmen vuoden välein.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2012/19/EU
16 artikla – 5 c a kohta (uusi)
5 c  a. Komissio sisällyttää kertomukseen tämän direktiivin täytäntöönpanosta kokonaisuudessaan sekä sen vaikutuksista ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tämän direktiivin muuttamisesta.
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2012/19/EU
16 artikla – 5 d kohta
5 d.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan malli 5 a kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
5 d.  Komissio hyväksyy 20 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä direktiiviä vahvistamalla yhteinen menetelmä tietojen keräämistä ja käsittelemistä varten sekä malli 5 a kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2012/19/EU
16 artikla – 5 d a kohta (uusi)
5 d  a. Edellä 5 c kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun aikana kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä ja ottaen huomioon unionin sitoumuksen siirtyä kohti kiertotaloutta komissio tarkastelee uudelleen tätä direktiiviä kokonaisuudessaan ja erityisesti sen soveltamisalaa ja tavoitteita vaikutustenarvioinnin pohjalta ja ottaen huomioon unionin kiertotaloutta koskevat toimintapoliittiset tavoitteet ja aloitteet. Komissio tutkii mahdollisuutta asettaa resurssikohtaisia tavoitteita, etenkin kriittisille raaka-aineille. Uudelleentarkasteluun liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
3 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2012/19/EU
16 aartikla (uusi)
1 a)   Lisätään artikla seuraavasti:
”16 a artikla
Välineet toimivampaan kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi
Jäsenvaltioiden on tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistääkseen sovellettava riittäviä taloudellisia välineitä ja toteutettava muita toimenpiteitä, joilla kannustetaan soveltamaan jätehierarkiaa. Tällaisia välineitä ja toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi direktiivin 2008/98/EY liitteessä IV a esitetyt välineet ja toimenpiteet.”

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0013/2017).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö