Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/0272(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0013/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0013/2017

Rasprave :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Usvojeni tekstovi
PDF 479kWORD 59k
Utorak, 14. ožujka 2017. - Strasbourg
Otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori te otpadna električna i elektronička oprema ***I
P8_TA(2017)0069A8-0013/2017

Amandmani koje je usvojio Europski parlament 14. ožujka 2017. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2000/53/EZ o otpadnim vozilima, 2006/66/EZ o baterijama i akumulatorima i o otpadnim baterijama i akumulatorima te 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.
(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa te promicanja više kružnoga gospodarstva.
(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i učinkovite uporabe prirodnih resursa te promicanja načela kružnoga gospodarstva.
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1a)   Za postizanje čistog, djelotvornog i održivog kružnog gospodarstva potrebno je ukloniti štetne tvari iz proizvoda prilikom njihova osmišljavanja i u tom bi kontekstu u okviru kružnog gospodarstva trebalo prepoznati izričite odredbe Sedmog programa djelovanja za okoliš, kojim se poziva na razvoj ciklusa netoksičnih materijala kako bi se reciklirani otpad mogao iskoristiti kao važan i pouzdan izvor sirovina za Uniju.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.b (nova)
(1b)   Potrebno je pobrinuti se za uspješno gospodarenje sekundarnim sirovinama s niskom potrošnjom energije, a prednost bi trebalo dati nastojanjima u području istraživanja i razvoja usmjerenim prema tom cilju. Komisija bi također trebala razmotriti mogućnost donošenja prijedloga o kategorizaciji otpada kako bi se poduprlo stvaranje tržišta sekundarnih sirovina u Uniji.
Amandman 4
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.c (nova)
(1c)   Kada reciklirani materijal ponovno ulazi u gospodarstvo jer mu je priznat prestanak statusa otpada, bilo zbog ispunjenja konkretnih kriterija za prestanak statusa otpada bilo zbog toga što je postao dio novog proizvoda, mora biti u potpunosti u skladu sa zakonodavstvom Unije o kemikalijama.
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.a (nova)
(2a)   Industrijski se sektor zbog tehnoloških dostignuća i povećanih globalnih tokova robe tijekom posljednjih godina bitno izmijenio. Ti faktori postavljaju nove izazove za ekološki odgovorno gospodarenje otpadom i obradu otpada, a na njih bi trebalo odgovoriti kombinacijom povećanih istraživačkih napora i ciljanih regulatornih instrumenata. Planirano zastarijevanje sve je istaknutiji problem koji je u svojoj biti proturječan ciljevima kružnog gospodarstva te bi stoga cilj trebao biti njegovo iskorjenjivanje usklađenim naporima svih glavnih dionika, industrije, potrošača i regulatornih tijela.
Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.
(3)  Statistički podatci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost statističkih podataka.
(3)  Podatci i informacije koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Određivanjem zajedničke metodologije za prikupljanje i obradu podataka na temelju pouzdanih izvora te uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost dostavljenih podataka. Pouzdano dostavljanje podataka o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka među državama članicama. Stoga bi države članice pri izvješćivanju o ostvarenju ciljeva utvrđenih u ovim direktivama trebale primjenjivati zajedničku metodologiju koju je Komisija razvila u suradnji s nacionalnim statističkim uredima država članica i nacionalnim tijelima zaduženima za gospodarenje otpadom.
Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 3.a (nova)
(3a)   Države članice trebale bi osigurati da nakon odvojenog prikupljanja otpadne električne i elektroničke opreme uslijedi pravilna obrada. Kako bi se zajamčili jednaki uvjeti za sve i usklađenost sa zakonodavstvom o otpadu i pojmom kružnog gospodarstva, Komisija bi trebala osmisliti zajedničke standarde za obradu otpadne električne i elektroničke opreme, kao što je utvrđeno u Direktivi 2012/19/EU.
Amandman 8
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.
(4)  Pouzdano izvješćivanje o statističkim podatcima o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka u ravnopravnim uvjetima među državama članicama. Stoga bi od država članica pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima u tim direktivama trebalo zatražiti da upotrebljavaju najnoviju metodologiju koju su razvile Komisija i nacionalni statistički uredi država članica.
(4)  Pouzdano izvješćivanje o statističkim podatcima o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka u ravnopravnim uvjetima među državama članicama. Stoga bi od država članica pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima u tim direktivama trebalo zatražiti da upotrebljavaju zajedničku metodologiju prikupljanja i obrade podataka koju je razvila Komisija u suradnji s nacionalnim statističkim uredima država članica.
Amandman 9
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.a (nova)
(4.a)   U cilju postizanja ciljeva iz ove Direktive i pospješivanja prijelaza na kružno gospodarstvo, Komisija bi trebala poticati koordinaciju i razmjenu informacija i najboljih praksi među državama članicama i među različitim sektorima gospodarstva. Ta bi se razmjena mogla olakšati komunikacijskim platformama kojima bi se podigla razina osviještenosti o novim industrijskim rješenjima i omogućio bolji pregled raspoloživih kapaciteta te doprinijelo povezivanju sektora zbrinjavanja otpada s drugim sektorima i podržavanju industrijske simbioze.
Amandman 10
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.b (nova)
(4.b)   Hijerarhija otpada utvrđena Direktivom 2008/98/EZ primjenjuje se kao redoslijed prioriteta u pravu Unije o sprječavanju nastanka otpada i gospodarenju otpadom. Ta se hijerarhija stoga primjenjuje u kontekstu otpadnih vozila, baterija i akumulatora, otpadnih baterija i akumulatora te otpadne električne i elektroničke opreme. U okviru ispunjavanja ciljeva ove Direktive države članice trebale bi poduzeti nužne mjere kako bi se prioriteti hijerarhije otpada uzeli u obzir i kako bi se zajamčila njihova praktična provedba.
Amandman 11
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5a)   Budući da je potreba za obradom i recikliranjem otpada u Uniji sve veća, u skladu s kružnim gospodarstvom, naglasak bi trebao biti na tome da pošiljke otpada budu u skladu s načelima i zahtjevima prava okoliša u Uniji, a osobito s načelom blizine, prioritetom za oporabu i samodostatnosti. Komisija bi trebala razmotriti je li poželjno primijeniti načelo „sve na jednom mjestu” (one-stop-shop) za administrativni postupak za pošiljke otpada, u cilju smanjenja administrativnog opterećenja. Države članice trebale bi poduzimati potrebne mjere kako bi spriječile nezakonite pošiljke otpada.
Amandman 12
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.a (nova)
(7a)   Kako bi se dopunili određeni elementi Direktive 2000/53/EZ i Direktive 2012/19/EU koji nisu ključni, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s zajedničkom metodologijom za prikupljanje i obradu podataka i u pogledu formata za dostavu podataka o provedbi ciljeva ponovne uporabe i oporabe otpadnih vozila na temelju Direktive 2000/53/EZ te metodologijom za prikupljanje i obradu podataka i formatom za dostavu podataka o provedbi postavljenih ciljeva prikupljanja i oporabe električne i elektroničke opreme na temelju Direktive 2012/19/EU. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
Amandman 13
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.b (nova)
(7b)   Kako bi se utvrdila metodologija za prikupljanje i obradu podataka te formata za dostavu podataka u vezi s baterijama i akumulatorima te otpadnim baterijama i akumulatorima, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.. Osobito, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata.
Amandman 14
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak -1. (novi)
Direktiva 2000/53/EZ
Članak 6. – stavak 1.
U članku 6., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
„1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da su sva otpadna vozila uskladištena (makar privremeno) i obrađena u skladu s općim zahtjevima utvrđenima u članku 4. Direktive 75/442/EEZ i u skladu s minimalnim tehničkim uvjetima utvrđenim u Prilogu I. ovoj Direktivi, ne dovodeći u pitanje nacionalne propise o zaštiti zdravlja i okoliša.”
„1. Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da su sva otpadna vozila uskladištena (makar privremeno) i obrađena u skladu s prioritetima hijerarhije otpada i općim zahtjevima utvrđenima u članku 4. Direktive 75/442/EEZ i u skladu s minimalnim tehničkim uvjetima utvrđenim u Prilogu I. ovoj Direktivi, ne dovodeći u pitanje nacionalne propise o zaštiti zdravlja i okoliša.”
Amandman 15
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2000/53/EZ
Članak 9. – stavak 1.a
1.a  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 7. stavka 2. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji je odredila Komisija u skladu sa stavkom 1.d. Prvim se izvješćem obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina].
1.a  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 7. stavka 2. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke prikupljaju i obrađuju u skladu sa zajedničkom metodologijom iz stavka 1.d ovog članka te ih dostavljaju elektroničkim putem u roku od 12 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji je odredila Komisija u skladu sa stavkom 1.d.
Amandman 16
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2000/53/EZ
Članak 9. – stavak 1.c
1.c  Komisija revidira podatke dostavljene u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama te cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje svake tri godine.
1.c  Komisija revidira podatke dostavljene u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Dok se ne utvrdi zajednička metodologija za prikupljanje i obradu podataka iz stavka 1.d, izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama. Komisija također procjenjuje cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje svake tri godine.
Amandman 17
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2000/53/EZ
Članak 9. – stavak 1.ca (novi)
1.ca   Komisija u tom izvješću može navesti i informacije o provedbi ove Direktive u cijelosti i o njezinu utjecaju na okoliš i ljudsko zdravlje. Po potrebi se izvješću prilaže zakonodavni prijedlog o izmjeni ove Direktive.
Amandman 18
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2000/53/EZ
Članak 9. – stavak 1.d
1.d  Komisija donosi provedbene akte o utvrđivanju formata za dostavu podataka u skladu sa stavkom 1.a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 11. stavka 2.
1.d  Komisija donosi delegirane akte kako bi dopunila ovu Direktivu utvrđivanjem zajedničke metodologije za prikupljanje i obradu podataka i formata za dostavu podataka u skladu sa stavkom 1.a.
Amandman 19
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2.
Direktiva 2000/53/EZ
Članak 9. – stavak 1.da (novi)
1.da   U kontekstu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo i s obzirom na predanost EU-a ostvarenju prelaska na kružno gospodarstvo Komisija do 31. prosinca 2018. preispituje ovu Direktivu u cjelini, a posebno njezino područje primjene i ciljeve, na temelju procjene učinka i uzimajući u obzir ciljeve i inicijative politike Unije o kružnom gospodarstvu. Poseban naglasak stavlja se na pošiljke rabljenih vozila za koja se vjeruje da su otpadna vozila. U tu se svrhu primjenjuju smjernice dopisnika br. 9 o pošiljkama otpadnih vozila. Komisija također razmatra mogućnost uspostavljanja posebnih ciljeva za svaki resurs, osobito za ključne sirovine. Revizija je, po potrebi, popraćena zakonodavnim prijedlogom.
Amandman 20
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1.a (novi)
Direktiva 2000/53/EZ
Članak 9.a (novi)
Umeće se sljedeći članak:
„Članak 9.a
Instrumenti za promicanje prelaska na gospodarstvo s izraženijom kružnom dimenzijom
Kako bi doprinijele ostvarenju ciljeva utvrđenih ovom Direktivom, države članice koriste odgovarajuće ekonomske instrumente i poduzimaju druge mjere kako bi dale poticaj za primjenu hijerarhije otpada. Ti instrumenti i mjere mogu uključivati instrumente i mjere navedene u Prilogu IV.a Direktivi 2008/98/EZ.”
Amandman 21
Prijedlog direktive
Članak 2. – točka 1. – stavak 1.a (novi)
Direktiva 2006/66/EZ
Članak 22.a (novi)
(1a)   Umeće se sljedeći članak:
„Članak 22.a
Podatci
1.   Podatcima o kojima država članica izvješćuje u skladu s člancima 10. i 12. prilaže se izvješće o potvrdi kvalitete.
2.   Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 23.a radi dopune ove Direktive utvrđivanjem metodologije za prikupljanje i obradu podataka te formata za dostavu podataka.”
Amandman 22
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 2. – podtočka -a (nova)
Direktiva 2006/66/EZ
Članak 23. – naslov
(-a)   U članku 23. naslov se zamjenjuje sljedećim:
„Preispitivanje
„Izvješćivanje i preispitivanje”
Amandman 23
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a
Direktiva 2006/66/EZ
Članak 23. – stavak 1.
1.  Komisija najkasnije do kraja 2016. sastavlja izvješće o provedbi ove Direktive te o njezinu utjecaju na okoliš i funkcioniranje unutarnjeg tržišta.
1.  Komisija najkasnije do kraja 2016., a nakon toga jednom svake tri godine, sastavlja izvješće o provedbi ove Direktive te o njezinu utjecaju na okoliš i funkcioniranje unutarnjeg tržišta.
Amandman 24
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ba (nova)
Direktiva 2006/66/EZ
Članak 23. – stavak 3.a (novi)
(ba)   Dodaje se sljedeći stavak:
„3.a U kontekstu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo i s obzirom na predanost EU-a ostvarenju prelaska na kružno gospodarstvo Komisija do 31. prosinca 2018. preispituje ovu Direktivu u cjelini, a posebno njezino područje primjene i ciljeve, na temelju procjene učinka. U okviru tog izvješća mora se uzeti u obzir ciljevi i inicijative politike Unije o kružnom gospodarstvu i tehnički razvoj novih vrsta baterija u kojima se ne koriste opasne tvari, prije svega teški metali ili drugi metali ili ioni metala. Komisija također razmatra mogućnost uspostavljanja posebnih ciljeva za svaki resurs, osobito za ključne sirovine. Revizija je, po potrebi, popraćena zakonodavnim prijedlogom.”
Amandman 25
Prijedlog direktive
Članak 2. – stavak 1. – točka 2.a (nova)
Direktiva 2006/66/EZ
Članak 23.aa (novi)
(2a)   Umeće se sljedeći članak:
„Članak 23.aa
Instrumenti za promicanje prelaska na gospodarstvo s izraženijom kružnom dimenzijom
Kako bi doprinijele ostvarenju ciljeva utvrđenih ovom Direktivom, države članice koriste odgovarajuće ekonomske instrumente i poduzimaju druge mjere kako bi dale poticaj za primjenu hijerarhije otpada. Ti instrumenti i mjere mogu uključivati instrumente i mjere navedene u Prilogu IV.a Direktivi 2008/98/EZ.”
Amandman 27
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1. – točka -1. (nova)
Direktiva 2012/19/EU
Članak 8. – stavak 5. – podstavak 4.
(-1)   U članku 8. stavku 5. podstavak 4. zamjenjuje se sljedećim:
„Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ovog članka, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju minimalne norme kvalitete, posebno na temelju normi koje razviju Europske organizacije za normizaciju. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 21. stavka 2.”
„Da bi se osigurali jednaki uvjeti za provedbu ovog članka te u skladu s mandatom iz Direktive 2012/19/EU, Komisija donosi provedbene akte kojima se utvrđuju minimalne norme kvalitete. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom pregleda iz članka 21. stavka 2.”
Amandman 28
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2012/19/EU
Članak 16. – stavak 5.a
5.a  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 16. stavka 4. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji je odredila Komisija u skladu sa stavkom 5.d. Prvim se izvješćem obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina].
5.a  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 16. stavka 4. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke prikupljaju i obrađuju u skladu sa zajedničkom metodologijom iz stavka 5.d ovog članka te ih dostavljaju elektroničkim putem u roku od 12 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Države članice osiguravaju da svi subjekti koji prikupljaju ili obrađuju otpadnu električnu i elektroničku opremu dostavljaju podatke. Podatci se dostavljaju u formatu koji je odredila Komisija u skladu sa stavkom 5.d.
Amandman 29
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2012/19/EU
Članak 16. – stavak 5.c
5 c.  Komisija revidira podatke dostavljene u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama te cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje svake tri godine.
5 c.  Komisija revidira podatke dostavljene u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Dok se ne utvrdi zajednička metodologija za prikupljanje i obradu podataka iz stavka 5.d, izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama. Komisija također procjenjuje cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje svake tri godine.
Amandman 30
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2012/19/EU
Članak 16. – stavak 5.ca (novi)
5.ca   Komisija u tom izvješću navodi informacije o provedbi ove Direktive u cijelosti i o njezinu utjecaju na okoliš i ljudsko zdravlje. Po potrebi se izvješću prilaže zakonodavni prijedlog o izmjeni ove Direktive.
Amandman 31
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2012/19/EU
Članak 16. – stavak 5.d
5 d.  Komisija donosi provedbene akte o utvrđivanju formata za dostavu podataka u skladu sa stavkom 5.a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.
5 d.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s postupkom iz članka 20. kako bi dopunila ovu Direktivu utvrđivanjem zajedničkih metodologija za prikupljanje i obradu podataka i formata za dostavu podataka u skladu sa stavkom 5.a. Ti se delegirani akti donose
Amandman 32
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1. – točka 1. – podtočka b
Direktiva 2012/19/EU
Članak 16. – stavak 5.da (novi)
5.da   U kontekstu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo i s obzirom na predanost EU-a ostvarenju prelaska na kružno gospodarstvo Komisija tijekom revizije iz stavka 5.c preispituje ovu Direktivu u cjelini, a posebno njezino područje primjene i ciljeve, na temelju procjene učinka i uzimajući u obzir ciljeve i inicijative politike Unije o kružnom gospodarstvu. Komisija razmatra mogućnost uspostavljanja posebnih ciljeva za svaki resurs, osobito za ključne sirovine. Revizija je, po potrebi, popraćena zakonodavnim prijedlogom.
Amandman 33
Prijedlog direktive
Članak 3. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
Direktiva 2012/19/EU
Članak 16.a (novi)
(1a)   Umeće se sljedeći članak:
„Članak 16.a
Instrumenti za promicanje prelaska na gospodarstvo s izraženijom kružnom dimenzijom
Kako bi doprinijele ostvarenju ciljeva utvrđenih ovom Direktivom, države članice koriste odgovarajuće ekonomske instrumente i poduzimaju druge mjere kako bi dale poticaj za primjenu hijerarhije otpada. Ti instrumenti i mjere mogu uključivati instrumente i mjere navedene u Prilogu IV.a Direktivi 2008/98/EZ.”

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucionalne pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom (A8-0013/2017)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti