Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0272(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0013/2017

Pateikti tekstai :

A8-0013/2017

Debatai :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Balsavimas :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Priimti tekstai
PDF 476kWORD 50k
Antradienis, 2017 m. kovo 14 d. - Strasbūras
Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, baterijų ir akumuliatorių atliekos ir elektros ir elektroninės įrangos atliekos ***I
P8_TA(2017)0069A8-0013/2017

2017 m. kovo 14 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti, išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą ir skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą;
(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti, išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir efektyvų gamtos išteklių naudojimą ir skatinti įgyvendinti žiedinės ekonomikos principus;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)   kuriant švarią, veiksmingą ir tvarią žiedinę ekonomiką reikia pašalinti pavojingas medžiagas iš produktų jų projektavimo etape ir tokiomis sąlygomis žiedinėje ekonomikoje turėtų būti pripažįstamos aiškios nuostatos, išdėstytos 7-ojoje aplinkosaugos veiksmų programoje, kuria raginama plėtoti netoksiškų medžiagų ciklus, kad perdirbtos atliekos galėtų būti naudojamos Sąjungoje kaip labai svarbus ir patikimas žaliavų šaltinis;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(1b)   būtina užtikrinti veiksmingą antrinių žaliavų tvarkymą sunaudojant nedaug energijos, o pirmenybė turėtų būti teikiama MTTP veiklai siekiant šio tikslo. Komisija taip pat turėtų svarstyti galimybę pateikti pasiūlymą dėl atliekų klasifikavimo siekiant paremti Sąjungos antrinių žaliavų rinkos kūrimą;
Pakeitimas 4
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(1c)   kai perdirbta medžiaga reintegruojama į ekonomiką, nes ji nebelaikoma atliekomis, arba atitikdama konkrečius nebelaikymo atliekomis kriterijus, arba kai ji yra įtraukiama į naują produktą, ji turi visiškai atitikti chemines medžiagas reglamentuojančius Sąjungos teisės aktus;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(2a)   pramonės struktūra dėl technologijų pažangos ir didėjančių globalizuotų prekių srautų per pastaruosius metus iš esmės pasikeitė. Dėl šių veiksnių kyla naujų iššūkių aplinkos požiūriu atsakingai tvarkant ir apdorojant atliekas, ir su šiais iššūkiais kovoti reikėtų dedant aktyviau vykdant tyrimus bei taikant tikslines reguliavimo priemones. Suplanuotas nusidėvėjimas yra didėjanti problema, iš esmės prieštaraujanti žiedinės ekonomikos tikslams, todėl ji turėtų būti sprendžiama bendromis visų pagrindinių suinteresuotųjų šalių, pramonės, klientų ir priežiūros institucijų pastangomis siekiant ją įveikti;
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 konstatuojamoji dalis
(3)  valstybių narių teikiami statistiniai duomenys yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas;
(3)  valstybių narių teikiami duomenys ir informacija yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Teikiamų duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų nustatyti bendrą duomenų rinkimo iš patikimų šaltinių ir tvarkymo metodiką, taip pat visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas. Siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo duomenys. Todėl, teikdamos šiose direktyvose nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas, valstybės turi taikyti Komisijos bendradarbiaujant su valstybių narių statistikos biurais ir už atliekų tvarkymą atsakingomis nacionalinės valdžios institucijomis parengtą bendrą metodiką;
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(3a)   valstybės narės turėtų užtikrinti, kad atskirai surinktos elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) atliekos būtų tinkamai apdorojamos. Siekdama užtikrinti vienodas sąlygas ir atliekų teisės aktų laikymąsi bei žiedinės ekonomikos koncepciją, Komisija turėtų parengti bendrus EEĮ tvarkymo standartus, kaip nustatyta Direktyvoje 2012/19/ES;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
(4)  siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti vienodomis sąlygomis veikiančių valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl valstybių narių turėtų būti reikalaujama rengiant aptariamose direktyvose nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas naudoti Komisijos ir valstybių narių statistikos biurų parengtą naujausią metodiką;
(4)  siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti vienodomis sąlygomis veikiančių valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl valstybių narių turėtų būti reikalaujama rengiant aptariamose direktyvose nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas naudoti bendrą duomenų rinkimo ir apdorojimo metodiką, parengtą Komisijos bendradarbiaujant su valstybių narių statistikos biurais;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(4a)   Komisija turėtų skatinti valstybes nares ir skirtingus ūkio sektorius tarpusavyje koordinuotis ir keistis informacija, kad padėtų siekti šioje direktyvoje nustatytų tikslų ir pagreitinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos. Toks keitimasis galėtų būti palengvintas steigiant komunikacijos platformas, kurios padėtų didinti informuotumą apie naujus pramoninius sprendimus ir suteiktų galimybę geriau apžvelgti turimus pajėgumus, taip pat padėtų susieti atliekų pramonę ir kitus sektorius ir remti pramonės simbiozę;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(4b)   Direktyvoje 2008/98/EB nustatyta atliekų hierarchija Sąjungos atliekų prevencijos ir tvarkymo teisės aktuose taikoma kaip prioritetų tvarka. Todėl ta hierarchija taikoma eksploatuoti netinkamų transporto priemonių, baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų atžvilgiu. Vadovaudamosi šios direktyvos tikslu, valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių, kad būtų atsižvelgiama į atliekų hierarchijos prioritetus ir užtikrintas praktinis tų prioritetų įgyvendinimas;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)   kadangi Sąjungoje didėja poreikis tvarkyti ir perdirbti atliekas laikantis žiedinės ekonomikos principų, dėmesys turėtų būti skiriamas tam, kad būtų užtikrinta, jog atliekų vežimas atitiktų Sąjungos aplinkos apsaugos teisės aktų principus ir reikalavimus, visų pirma artumo, naudojimo prioriteto ir pakankamumo principų. Komisija turėtų išnagrinėti, ar esama poreikio nustatyti vieno langelio principą, taikomą administracinei atliekų vežimo procedūrai, siekiant sumažinti administracinę naštą. Valstybės narės turėtų imtis reikiamų priemonių siekdamos užkirsti kelią neteisėtam atliekų vežimui;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
7a konstatuojamoji dalis (nauja)
(7a)   siekiant papildyti tam tikrus neesminius Direktyvos 2000/53/EB ir Direktyvos 2012/19/ES elementus pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl bendros duomenų rinkimo ir apdorojimo metodikos ir duomenų apie netinkamų eksploatuoti transporto priemonių pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo tikslų įgyvendinimą teikimo formos pagal Direktyvą 2000/53/EB ir dėl duomenų rinkimo ir apdorojimo metodikos ir duomenų apie elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir perdirbimo tikslų įgyvendinimą teikimo formos pagal Direktyvą 2012/19/ES. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(7b)   siekiant nustatyti duomenų rinkimo ir tvarkymo metodiką ir duomenų apie baterijas ir akumuliatorius bei baterijų ir akumuliatorių atliekas teikimo formą, pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma, siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus turi gauti tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams turi būti sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio -1 dalis (nauja)
Direktyva 2000/53/EB
6 straipsnio 1 dalis
6 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
„1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad visos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės būtų saugomos (netgi laikinai) ir apdorojamos laikantis Direktyvos 75/442/EEB 4 straipsnyje nustatytų bendrųjų reikalavimų ir būtiniausių techninių reikalavimų, išdėstytų šios direktyvos I priede, nepažeidžiant nacionalinių sveikatos ir aplinkos teisės aktų.“
„1. Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad visos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės būtų saugomos (netgi laikinai) ir apdorojamos laikantis atliekų hierarchijos prioritetų ir Direktyvos 75/442/EEB 4 straipsnyje nustatytų bendrųjų reikalavimų ir būtiniausių techninių reikalavimų, išdėstytų šios direktyvos I priede, nepažeidžiant nacionalinių sveikatos ir aplinkos teisės aktų.“
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2000/53/EB
9 straipsnio 1 a dalis
1a.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų metų duomenis apie 7 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal 1d dalį nustatyta forma. Pirmojoje ataskaitoje pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.
1a.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų metų duomenis apie 7 straipsnio 2 dalies nuostatų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos renka ir tvarko laikydamosi šio straipsnio 1d dalyje nurodytos bendros metodikos ir pateikia elektroniniu būdu per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal 1d dalį nustatyta forma.
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2000/53/EB
9 straipsnio 1 c dalis
1c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas ir jų pateikimo terminų laikymasis. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas trejus metus.
1c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Kol nebus sukurta bendra 1d dalyje nurodyta duomenų rinkimo ir tvarkymo metodika, ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika. Komisija taip pat įvertina duomenų išsamumą, patikimumą, nuoseklumą ir jų pateikimo terminų laikymąsi. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas trejus metus.
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2000/53/EB
9 straipsnio 1 c a dalis (nauja)
1ca.   Į ataskaitą Komisija gali įtraukti informaciją apie šios direktyvos įgyvendinimą apskritai ir apie jos poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Jei reikia, kartu su ataskaita teikiamas pasiūlymas dėl šios direktyvos dalinio keitimo.
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2000/53/EB
9 straipsnio 1 d dalis
1d.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 1a dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 11 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
1d.  Komisija priima deleguotuosius aktus, siekdama papildyti šią direktyvą, nustatydama bendrą duomenų rinkimo ir apdorojimo metodiką ir nurodydama, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 1a dalį.
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punktas
Direktyva 2000/53/EB
9 straipsnio 1 d a dalis (nauja)
1da.   Pagal žiedinės ekonomikos veiksmų planą ir atsižvelgdama į Sąjungos įsipareigojimą pereiti prie žiedinės ekonomikos, Komisija, remdamasi poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į Sąjungos žiedinės ekonomikos politikos tikslus ir iniciatyvas, iki 2018 m. gruodžio 31 d. persvarsto visą šią direktyvą ir ypač jos taikymo sritį ir tikslus. Ypatingas dėmesys skiriamas naudotų transporto priemonių vežimui, kai įtariama, kad tai yra netinkamos eksploatuoti transporto priemonės. Tuo tikslu naudojamasi Susirašinėtojų gairėmis Nr. 9 dėl transporto priemonių atliekų vežimo. Komisija taip pat išnagrinėja galimybę nustatyti tikslus, skirtus konkretiems ištekliams, pirmiausia ypatingos svarbos žaliavoms. Prireikus kartu su persvarstymo ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Direktyva 2000/53/EB
9 a straipsnis (naujas)
Įterpiamas šis straipsnis:
„9a straipsnis
Perėjimo prie labiau žiedinės ekonomikos skatinimo priemonės
Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje išdėstytų tikslų, valstybės narės naudojasi tinkamomis ekonominėmis priemonėmis ir imasi kitų priemonių, kad būtų skatinama taikyti atliekų hierarchiją.. Šios priemonės gali apimti Direktyvos 2008/98/EB IVa priede nurodytas priemones.“
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
22 a straipsnis (naujas)
1a)   Įterpiamas šis straipsnis:
„22a straipsnis
Duomenys
1.   Prie duomenų, kuriuos valstybė narė teikia pagal 10 ir 12 straipsnius, pridedama kokybės patikros ataskaita.
2.   Komisija pagal 23a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais papildoma ši direktyva, nustatant duomenų rinkimo ir apdorojimo metodiką ir ataskaitų teikimo formą.“
Pakeitimas 22
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
23 straipsnio pavadinimas
-a)   23 straipsnio antraštė pakeičiama taip:
„Peržiūra“
„Ataskaitų teikimas ir peržiūra“
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Direktyva 2006/66/EB
23 straipsnio 1 dalis
1.  Komisija ne vėliau kaip iki 2016 m. pabaigos parengia ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą ir jos poveikį aplinkai ir vidaus rinkos veikimui.
1.  Komisija ne vėliau kaip iki 2016 m. pabaigos, o po to – kas trejus metus parengia ataskaitą apie šios direktyvos įgyvendinimą ir jos poveikį aplinkai ir vidaus rinkos veikimui.
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 9 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
23 straipsnio 3 a dalis (nauja)
ba)   Papildoma šia dalimi:
„3a. Pagal žiedinės ekonomikos veiksmų planą ir atsižvelgdama į Sąjungos įsipareigojimą pereiti prie žiedinės ekonomikos, Komisija, remdamasi poveikio vertinimu, iki 2018 m. gruodžio 31 d. persvarsto visą šią direktyvą ir ypač jos taikymo sritį ir tikslus. Atliekant šį persvarstymą turi būti atsižvelgta į Sąjungos žiedinės ekonomikos politikos tikslus ir iniciatyvas ir į techninį naujų tipų baterijų, kuriose nenaudojamos pavojingos medžiagos, visų pirma sunkieji ir kiti metalai arba metalo jonai, kūrimą. Komisija taip pat išnagrinėja galimybę nustatyti tikslus, skirtus konkretiems ištekliams, pirmiausia ypatingos svarbos žaliavoms. Prireikus kartu su persvarstymo ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.“
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2006/66/EB
23 a a straipsnis (naujas)
2a)   Įterpiamas šis straipsnis:
„23aa straipsnis
Perėjimo prie labiau žiedinės ekonomikos skatinimo priemonės
Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje išdėstytų tikslų, valstybės narės naudojasi tinkamomis ekonominėmis priemonėmis ir imasi kitų priemonių, kad būtų skatinama taikyti atliekų hierarchiją. Šios priemonės gali apimti Direktyvos 2008/98/EB IVa priede nurodytas priemones.“
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva 2012/19/ES
8 straipsnio 5 dalies 4 pastraipa
-1)   8 straipsnio 5 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:
„Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio įgyvendinimo sąlygas, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi minimalūs kokybės standartai, visų pirma grindžiami Europos standartizacijos organizacijų parengtais standartais. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“;
„Siekdama užtikrinti vienodas šio straipsnio įgyvendinimo sąlygas ir laikydamasi Direktyvoje 2012/19/ES nustatyto įgaliojimo, Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomi minimalūs kokybės standartai Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Direktyva 2012/19/ES
16 straipsnio 5a dalis
5a.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų metų duomenis apie 16 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys pateikiami Komisijos pagal 5d dalį nustatyta forma. Pirmojoje ataskaitoje pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.
5a.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų metų duomenis apie 16 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos renka ir tvarko laikydamosi šio straipsnio 5d dalyje nurodytos bendros metodikos ir pateikia elektroniniu būdu per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Valstybės narės užtikrina, kad būtų teikiami iš visų elektros ir elektroninės įrangos atliekas renkančių arba apdorojančių subjektų gaunami duomenys. Duomenys pateikiami Komisijos pagal 5d dalį nustatyta forma.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Direktyva 2012/19/ES
16 straipsnio 5c dalis
5c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas ir jų pateikimo terminų laikymasis. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas trejus metus.
5c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Kol nebus sukurta bendra 5d dalyje nurodyta duomenų rinkimo ir tvarkymo metodika, ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika. Komisija taip pat įvertina duomenų išsamumą, patikimumą, nuoseklumą ir jų pateikimo terminų laikymąsi. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas trejus metus.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Direktyva 2012/19/ES
16 straipsnio 5 c a dalis (nauja)
5ca.   Į ataskaitą Komisija įtraukia informaciją apie šios direktyvos įgyvendinimą apskritai ir apie jos poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Jei reikia, kartu su ataskaita teikiamas pasiūlymas dėl šios direktyvos dalinio keitimo.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Direktyva 2012/19/ES
16 straipsnio 5 d dalis
5d.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 5a dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.
5d.  Komisija pagal 20 straipsnį priima deleguotuosius aktus, siekdama papildyti šią direktyvą nuostatomis, kuriose nustatoma bendra duomenų rinkimo ir apdorojimo metodika ir nurodoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 5a dalį.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktis
Direktyva 2012/19/ES
16 straipsnio 5 d a dalis (nauja)
5da.   5c dalyje nurodyto persvarstymo metu pagal žiedinės ekonomikos veiksmų planą ir atsižvelgdama į Sąjungos įsipareigojimą pereiti prie žiedinės ekonomikos, Komisija, remdamasi poveikio vertinimu ir atsižvelgdama į Sąjungos žiedinės ekonomikos politikos tikslus ir iniciatyvas, persvarsto visą šią direktyvą ir ypač jos taikymo sritį ir tikslus. Komisija išnagrinėja galimybę nustatyti tikslus, skirtus konkretiems ištekliams, pirmiausia ypatingos svarbos žaliavoms. Prireikus kartu su persvarstymo ataskaita pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Direktyva 2012/19/ES
16 a straipsnis (naujas)
1a)   Įterpiamas šis straipsnis:
„16a straipsnis
Perėjimo prie labiau žiedinės ekonomikos skatinimo priemonės
Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje išdėstytų tikslų, valstybės narės naudojasi tinkamomis ekonominėmis priemonėmis ir imasi kitų priemonių, kad būtų skatinama taikyti atliekų hierarchiją. Šios priemonės gali apimti Direktyvos 2008/98/EB IVa priede nurodytas priemones.“

(1) Klausimas buvo grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0013/2017).

Teisinė informacija - Privatumo politika