Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0272(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0013/2017

Teksty złożone :

A8-0013/2017

Debaty :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Głosowanie :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Teksty przyjęte
PDF 570kWORD 59k
Wtorek, 14 marca 2017 r. - Strasburg
Pojazdy wycofane z eksploatacji, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ***I
P8_TA(2017)0069A8-0013/2017

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 14 marca 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów i 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym.
(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i efektywnego korzystania z zasobów naturalnych oraz wspierania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)
(1a)   Czysta, efektywna i zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym wymaga eliminacji niebezpiecznych substancji z produktów na etapie projektowania i w związku z tym w gospodarce o obiegu zamkniętym należy uznać wyraźne przepisy siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska, w którym wezwano do opracowywania nietoksycznych cykli materiałowych, aby odpady poddane recyklingowi mogły być wykorzystywane jako ważne, pewne źródło surowców w Unii.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 b (nowy)
(1b)   Konieczne jest zapewnienie efektywnego i energooszczędnego gospodarowania surowcami wtórnymi, więc priorytetowo należy traktować prace badawczo-rozwojowe zmierzające ku temu celowi. Komisja powinna również rozważyć przedstawienie wniosku dotyczącego klasyfikacji odpadów z myślą o stworzeniu unijnego rynku surowców wtórnych.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 c (nowy)
(1c)   W momencie gdy materiał pochodzący z recyklingu ponownie trafia do gospodarki, gdyż utracił status odpadu dzięki spełnieniu szczególnych kryteriów znoszących status odpadu lub został zastosowany w nowym produkcie, musi on być w pełni zgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi chemikaliów.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2 a (nowy)
(2a)   Krajobraz przemysłowy uległ w ostatnich latach dużej zmianie w wyniku postępu technologicznego i coraz większej skali zglobalizowanych przepływów towarowych. Czynniki te stawiają przed odpowiedzialnym pod względem środowiskowym gospodarowaniem odpadami i ich przetwarzaniem nowe wyzwania, którym należy stawić czoła przez połączenie wzmożonych wysiłków badawczych i ukierunkowanych narzędzi regulacyjnych. Coraz większym problemem staje się sztuczne skracanie cyklu życia produktów, co jest wewnętrznie sprzeczne z celami gospodarki o obiegu zamkniętym, a zatem należy dążyć do wyeliminowania tej praktyki dzięki wspólnym staraniom wszystkich głównych zainteresowanych stron, przedsiębiorstw, klientów i organów regulacyjnych.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)  Dane statystyczne zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność statystyk dzięki wprowadzeniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych.
(3)  Dane i informacje przekazywane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność przekazywanych danych dzięki ustanowieniu wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych z wiarygodnych źródeł oraz dzięki wprowadzeniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych. Przekazywanie wiarygodnych danych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego wdrażania przepisów i zapewnienia porównywalności danych ze wszystkich państw członkowskich. W związku z tym w sprawozdaniach na temat osiągnięcia celów określonych w tych dyrektywach państwa członkowskie powinny stosować wspólną metodykę opracowaną przez Komisję we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkowskich oraz krajowymi organami odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3 a (nowy)
(3a)   Państwa członkowskie powinny dopilnować, aby po selektywnej zbiórce zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) następowało jego właściwe przetworzenie. W celu zapewnienia równych warunków działania i zgodności z przepisami dotyczącymi odpadów oraz z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja powinna opracować wspólne normy dotyczące przetwarzania WEEE, jak przewidziano w dyrektywie 2012/19/UE.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)  Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnej realizacji i zapewnienia porównywalności danych w równych warunkach działania we wszystkich państwach członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w przepisach tych dyrektyw państwa członkowskie powinny być zobowiązane do stosowania najnowszej metodyki opracowanej przez Komisję i krajowe urzędy statystyczne państw członkowskich.
(4)  Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnej realizacji i zapewnienia porównywalności danych w równych warunkach działania we wszystkich państwach członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w przepisach tych dyrektyw państwa członkowskie powinny być zobowiązane do stosowania wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych opracowanej przez Komisję we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkowskich.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)
(4a)   Aby przyczynić się do osiągnięcia celów założonych w niniejszej dyrektywie i wspomóc przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym, Komisja powinna sprzyjać koordynacji oraz wymianie informacji i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz między poszczególnymi sektorami gospodarki. Wymianę tę można ułatwić za pomocą platform komunikacyjnych, które mogą przyczynić się do rozpowszechniania wiedzy o nowych rozwiązaniach przemysłowych oraz umożliwić lepszy ogląd dostępnych zdolności, a także przyczynią się do powiązania sektora gospodarowania odpadami z innymi sektorami oraz do wspierania symbiozy przemysłowej.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 b (nowy)
(4b)   W unijnych przepisach dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania odpadami stosuje się jako porządek pierwszeństwa hierarchię postępowania z odpadami określoną w dyrektywie 2008/98/WE. Ta hierarchia ma zatem zastosowanie do pojazdów wycofanych z eksploatacji, do baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, jak również do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dążąc do osiągnięcia celu niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie powinny podejmować niezbędne środki w celu uwzględnienia priorytetów hierarchii postępowania z odpadami i zadbania o stosowanie tych priorytetów w praktyce.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)
(5a)   Ponieważ – zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym – wzrasta konieczność przetwarzania i recyklingu odpadów w obrębie Unii, należy położyć nacisk na to, by przemieszczanie odpadów było zgodne z przepisami i wymogami unijnego prawa ochrony środowiska, a zwłaszcza z zasadami bliskości geograficznej, priorytetu dla odzysku odpadów i samowystarczalności. W trosce o zmniejszenie obciążeń administracyjnych Komisja powinna zbadać przydatność wprowadzenia punktu kompleksowej obsługi procedury administracyjnej dotyczącej przemieszczania odpadów. Państwa członkowskie powinny podejmować niezbędne działania w celu zapobiegania nielegalnemu przemieszczaniu odpadów.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7a (nowy)
(7a)   W celu uzupełnienie niektórych innych, niż istotne elementów dyrektyw 2000/53/WE i 2012/19/UE należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych oraz formatu zgłaszania danych dotyczących osiągnięcia celów w zakresie ponownego użycia i odzysku pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z dyrektywą 2000/53/WE oraz metodyki gromadzenia i przetwarzania danych oraz formatu zgłaszania danych dotyczących osiągnięcia celów w zakresie zbierania i odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 b (nowy)
(7b)   W celu ustalenia metodyki gromadzenia i przetwarzania danych oraz formatu zgłaszania danych dotyczących baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit -1 (nowy)
Dyrektywa 2000/53/WE
Artykuł 6 – ustęp 1
art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa Członkowskie podejmą niezbędne środki w celu zapewnienia, że wszystkie pojazdy wycofane z eksploatacji są magazynowane (nawet czasowo) i przetwarzane zgodnie z ogólnymi wymaganiami określonymi w art. 4 dyrektywy 75/442/EWG, oraz zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi przedstawionymi w załączniku I do niniejszej dyrektywy, bez naruszania krajowych regulacji dotyczących ochrony zdrowia i środowiska naturalnego”
„1. Państwa członkowskie podejmą niezbędne środki w celu zapewnienia, że wszystkie pojazdy wycofane z eksploatacji są magazynowane (nawet czasowo) i przetwarzane zgodnie z priorytetami hierarchii postępowania z odpadami i ogólnymi wymaganiami określonymi w art. 4 dyrektywy 75/442/EWG, oraz zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi przedstawionymi w załączniku I do niniejszej dyrektywy, bez naruszania krajowych regulacji dotyczących ochrony zdrowia i środowiska naturalnego.”;
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2000/53/WE
Artykuł 9 – ustęp 1 a
1a.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 7 ust. 2 za każdy rok kalendarzowy. Zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 1d. Pierwsze sprawozdanie obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r.
1a.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 7 ust. 2 za każdy rok kalendarzowy. Państwa członkowskie gromadzą i przetwarzają te dane zgodnie ze wspólną metodyką, o której mowa w ust. 1d niniejszego artykułu, i zgłaszają je drogą elektroniczną w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 1d.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2000/53/WE
Artykuł 9 – ustęp 1 c
1c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. W sprawozdaniu tym ocenia się organizację gromadzenia danych, źródła danych i metodę stosowaną przez państwa członkowskie, jak również kompletność, rzetelność, aktualność oraz spójność tych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane co trzy lata.
1c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Do czasu ustanowienia wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych, o której mowa w ust. 1d, w sprawozdaniu tym ocenia się organizację gromadzenia danych, źródła danych i metodę stosowaną przez państwa członkowskie. Komisja ocenia również kompletność, rzetelność, aktualność oraz spójność tych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane co trzy lata.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2000/53/WE
Artykuł 9 – ustęp 1 c a (nowy)
1ca.   W sprawozdaniu Komisja może przedstawić informacje na temat wykonywania całej niniejszej dyrektywy oraz jej wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie. W stosownym przypadku sprawozdaniu towarzyszy wniosek w sprawie zmiany niniejszej dyrektywy.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2000/53/WE
Artykuł 9 – ustęp 1 d
1d.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające format zgłaszania danych zgodnie z ust. 1a. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 11 ust. 2.
1d.  Komisja przyjmuje akty delegowane w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez ustanowienie wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych oraz formatu zgłaszania danych zgodnie z ust. 1a.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2
Dyrektywa 2000/53/WE
Artykuł 9 – ustęp 1 d a (nowy)
1da.   Do dnia 31 grudnia 2018 r., w związku z planem działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz z uwagi na zobowiązanie Unii do przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, Komisja dokona przeglądu całej niniejszej dyrektywy, a w szczególności jej zakresu i celów, w oparciu o ocenę skutków i z uwzględnieniem unijnych celów i inicjatyw w zakresie polityki gospodarki o obiegu zamkniętym. Szczególny nacisk kładzie się na przemieszczanie używanych pojazdów, co do których zachodzi podejrzenie, że są pojazdami wycofanymi z eksploatacji. W tym celu stosuje się wytyczne korespondentów nr 9 w sprawie przemieszczania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Komisja zbada również możliwość określenia celów odnoszących się do zasobów, w szczególności w odniesieniu do surowców krytycznych. W stosownym przypadku przeglądowi towarzyszy wniosek ustawodawczy.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 a (nowy)
Dyrektywa 2000/53/WE
Artykuł 9 a (nowy)
dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 9a
Instrumenty wspierające przechodzenie na gospodarkę opartą w większym stopniu na obiegu zamkniętym
Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne i podejmują inne środki stanowiące zachętę do stosowania hierarchii postępowania z odpadami. Takie instrumenty i środki mogą obejmować instrumenty i środki wskazane z załączniku IVa do dyrektywy 2008/98/WE.”;
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 22 a (nowy)
1a)   dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 22a
Dane
1.   Danym zgłaszanym przez państwo członkowskie zgodnie z art. 10 i 12 towarzyszy sprawozdanie z kontroli jakości.
2.   Komisja przyjmuje akty delegowane uzupełniające niniejszą dyrektywę przez ustanowienie metodyki gromadzenia i przetwarzania danych oraz formatu ich zgłaszania, zgodnie z art. 23a.”;
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 23 – nagłówek
-a)   tytuł art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Przegląd”
„Sprawozdawczość i przegląd”;
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 23 – ustęp 1
1.  Najpóźniej do końca 2016 r. Komisja sporządza sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy oraz jej wpływu na środowisko i na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
1.  Najpóźniej do końca 2016 r., a następnie co trzy lata, Komisja sporządza sprawozdanie z wykonania niniejszej dyrektywy oraz jej wpływu na środowisko i na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)
ba)   dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3a. Do dnia 31 grudnia 2018 r., w związku z planem działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zobowiązaniem Unii do przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, Komisja dokona przeglądu całej niniejszej dyrektywy, a w szczególności jej zakresu i celów, w oparciu o ocenę skutków. W przeglądzie uwzględnia się unijne cele i inicjatywy w zakresie polityki gospodarki o obiegu zamkniętym oraz rozwój techniczny nowych rodzajów baterii, w których nie stosuje się materiałów niebezpiecznych, w szczególności żadnych metali ciężkich ani innych metali czy jonów metali. Komisja zbada również możliwość określenia celów odnoszących się do zasobów, w szczególności w odniesieniu do surowców krytycznych. W stosownym przypadku przeglądowi towarzyszy wniosek ustawodawczy.”;
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2006/66/WE
Artykuł 23 a a (nowy)
2a)   dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 23aa
Instrumenty wspierające przechodzenie na gospodarkę opartą w większym stopniu na obiegu zamkniętym
Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne i podejmują inne środki stanowiące zachętę do stosowania hierarchii postępowania z odpadami. Takie instrumenty i środki mogą obejmować instrumenty i środki wskazane z załączniku IVa do dyrektywy 2008/98/WE.”;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2012/19/UE.
Artykuł 8 – ustęp 5 – akapit 4
-1)   w art. 8 ust. 5 akapit czwarty otrzymuje brzmienie:
„Aby zapewnić jednolite warunki wykonywania niniejszego artykułu, Komisja może przyjąć akty wykonawcze, określające minimalne standardy jakości, w szczególności w oparciu o standardy opracowane przez europejskie organizacje normalizacyjne. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.”
„Aby zapewnić jednolite warunki wykonywania niniejszego artykułu oraz zgodnie z mandatem zawartym w dyrektywie 2012/19/UE, Komisja przyjmuje akty wykonawcze, określające minimalne standardy jakości. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 21 ust. 2.”;
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2012/19/UE.
Artykuł 16 – ustęp 5 a
5a.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 16 ust. 4 za każdy rok kalendarzowy. Zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 5d. Pierwsze sprawozdanie obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r.
5a.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 16 ust. 4 za każdy rok kalendarzowy. Państwa członkowskie gromadzą i przetwarzają te dane zgodnie ze wspólną metodyką, o której mowa w ust. 5d niniejszego artykułu, i zgłaszają je drogą elektroniczną w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Państwa członkowskie dopilnowują, by wszystkie podmioty zbierające i przetwarzające WEEE zgłaszały dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 5d.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2012/19/UE.
Artykuł 16 – ustęp 5 c
5c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Sprawozdanie to obejmuje ocenę organizacji gromadzenia danych, źródeł danych i metody stosowanej przez państwa członkowskie, jak również kompletności, rzetelności, aktualności oraz spójności tych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane co trzy lata.
5c.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Do czasu ustanowienia wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych, o której mowa w ust. 5d, w sprawozdaniu tym ocenia się organizację gromadzenia danych, źródła danych i metodę stosowaną przez państwa członkowskie. Komisja ocenia również kompletność, rzetelność, aktualność oraz spójność tych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane co trzy lata.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2012/19/UE.
Artykuł 16 – ustęp 5 c a (nowy)
5ca.   W sprawozdaniu Komisja przedstawia informacje na temat wykonywania całej dyrektywy oraz jej wpływu na środowisko i zdrowie ludzkie. W stosownym przypadku sprawozdaniu towarzyszy wniosek w sprawie zmiany niniejszej dyrektywy.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2012/19/UE.
Artykuł 16 – ustęp 5 d
5d.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające format zgłaszania danych zgodnie z ust. 5a. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 21 ust. 2.
5d.  Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 20 w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez ustanowienie wspólnej metodyki gromadzenia i przetwarzania danych oraz formatu zgłaszania danych zgodnie z ust. 5a.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 – litera b
Dyrektywa 2012/19/UE.
Artykuł 16 – ustęp 5 d a (nowy)
5da.   Podczas przeglądu, o którym mowa w ust. 5c, w związku z planem działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz z uwagi na zobowiązanie Unii do przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, Komisja dokona przeglądu całej niniejszej dyrektywy, a w szczególności jej zakresu i celów, w oparciu o ocenę skutków i z uwzględnieniem unijnych celów i inicjatyw w zakresie polityki gospodarki o obiegu zamkniętym. Komisja zbada możliwość określenia celów odnoszących się do zasobów, w szczególności w odniesieniu do surowców krytycznych. W stosownym przypadku przeglądowi towarzyszy wniosek ustawodawczy.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 3 – akapit 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2012/19/UE.
Artykuł 16 a (nowy)
1a)   dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 16a
Instrumenty wspierające przechodzenie na gospodarkę opartą w większym stopniu na obiegu zamkniętym
Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne i podejmują inne środki stanowiące zachętę do stosowania hierarchii postępowania z odpadami. Takie instrumenty i środki mogą obejmować instrumenty i środki wskazane z załączniku IVa do dyrektywy 2008/98/WE.”.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0013/2017).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności