Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0272(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0013/2017

Texte depuse :

A8-0013/2017

Dezbateri :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Texte adoptate
PDF 414kWORD 58k
Marţi, 14 martie 2017 - Strasbourg
Vehiculele scoase din uz, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile de echipamente electrice și electronice ***I
P8_TA(2017)0069A8-0013/2017

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 martie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea umană, pentru a asigura utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale și pentru a promova o economie mai circulară.
(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea umană, pentru a asigura utilizarea prudentă și eficientă a resurselor naturale și pentru a promova principiile economiei circulare.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)
(1a)   O economie circulară curată, eficace și sustenabilă impune eliminarea substanțelor periculoase din produse în etapa de concepere a acestora și, în acest context, economia circulară ar trebui să țină seama de prevederile explicite din cel de-al șaptelea Program de acțiune pentru mediu, care propune crearea de cicluri bazate pe materiale netoxice, pentru ca deșeurile reciclate să poată fi folosite ca sursă majoră și fiabilă de materii prime în Uniune.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 1 b (nou)
(1b)   Este necesar să se asigure gestionarea eficace și cu un consum redus de energie a materiilor prime secundare și ar trebui să se acorde prioritate eforturilor de cercetare și dezvoltare îndreptate către acest obiectiv. Comisia ar trebui, de asemenea, să ia în considerare posibilitatea prezentării unei propuneri privind clasificarea deșeurilor în vederea sprijinirii unei piețe a Uniunii pentru materiile prime secundare.
Amendamentul 4
Propunere de directivă
Considerentul 1 c (nou)
(1c)   Odată ce materialele reciclate sunt din nou introduse în circuitul economic după ce încetează statutul de deșeu, fie deoarece respectă anumite criterii pentru ridicarea statutului de deșeu, fie deoarece sunt integrate într-un produs nou, aceste materiale trebuie să respecte întru totul legislația Uniunii privind substanțele chimice.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 2 a (nou)
(2a)   Panorama industrială s-a modificat substanțial în ultimii ani ca rezultat al progreselor tehnologice și al intensificării fluxurilor de mărfuri globalizate. Acești factori creează noi provocări în ceea ce privește gestionarea și tratarea deșeurilor într-un mod responsabil din punctul de vedere al mediului, iar aceste provocări trebuie abordate prin combinarea eforturilor sporite de cercetare cu instrumente de reglementare focalizate. Obsolescența programată reprezintă o problemă de tot mai mare amploare, în contradicție intrinsecă cu obiectivele unei economii circulare, și ar trebui deci abordată în vederea eradicării sale prin efortul concertat al tuturor părților interesate principale, al industriei, al clienților și al autorităților de reglementare.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 3
(3)  Datele statistice raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în vederea evaluării respectării legislației în domeniul deșeurilor în toate statele membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea statisticilor ar trebui îmbunătățite prin introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport privind verificarea calității datelor.
(3)  Datele și informațiile raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în vederea evaluării respectării legislației privind deșeurile în statele membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea datelor raportate ar trebui îmbunătățite prin stabilirea unei metodologii comune pentru colectarea și prelucrarea datelor pe baza unor surse fiabile și introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologiilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport de verificare a calității datelor. Raportarea fiabilă a datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru punerea în aplicare eficientă și asigurarea comparabilității datelor între statele membre. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele privind realizarea obiectivelor stabilite în aceste directive, statele membre ar trebui să utilizeze metodologia comună elaborată de Comisie în colaborare cu institutele naționale de statistică ale statelor membre și cu autoritățile naționale responsabile de gestionarea deșeurilor.
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 3 a (nou)
(3a)   Statele membre ar trebui să se asigure că colectarea separată a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) este urmată de un tratament adecvat. Pentru a asigura condiții de concurență echitabile și respectarea legislației privind deșeurile și a conceptului de economie circulară, Comisia ar trebui să elaboreze standarde comune pentru tratarea DEEE, astfel cum se prevede în Directiva 2012/19/UE.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 4
(4)  Raportarea fiabilă a datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru punerea în aplicare eficientă și asigurarea comparabilității datelor în cadrul unor condiții de concurență echitabile între statele membre. Prin urmare, atunci când elaborează rapoartele privind realizarea obiectivelor stabilite în aceste directive, statele membre ar trebui să aibă obligația de a utiliza cea mai recentă metodologie elaborată de Comisie și de institutele naționale de statistică ale statelor membre.
(4)  Raportarea fiabilă a datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru punerea în aplicare eficientă și asigurarea comparabilității datelor în cadrul unor condiții de concurență echitabile între statele membre. Prin urmare, atunci când elaborează rapoartele privind realizarea obiectivelor stabilite în aceste directive, statele membre ar trebui să aibă obligația de a utiliza metodologia comună pentru colectarea și prelucrarea datelor elaborată de Comisie în colaborare cu institutele naționale de statistică ale statelor membre.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 4 a (nou)
(4a)   Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă și la impulsionarea tranziției către o economie circulară, Comisia ar trebui să promoveze coordonarea și schimbul de informații și bune practici între statele membre și între diferite sectoare ale economiei. Aceste schimburi ar putea fi facilitate prin intermediul platformelor de comunicare ce ar putea contribui la ridicarea gradului de cunoaștere a noilor soluții industriale, ar face posibilă o vedere de ansamblu mai bună a capacităților disponibile și ar contribui la conectarea industriei deșeurilor și a altor sectoare și la sprijinirea simbiozei industriale.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 4 b (nou)
(4b)   Ierarhia deșeurilor stabilită în Directiva 2008/98/CE stabilește ordinea priorităților în legislația Uniunii privind prevenirea și gestionarea deșeurilor. Prin urmare, ierarhia în cauză se aplică în contextul vehiculelor scoase din uz, al bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și al deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Atunci când se conformează obiectivului prezentei directive, statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a ține seama de prioritățile ierarhiei deșeurilor și pentru a asigura punerea în practică a respectivelor priorități.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   Având în vedere că există o nevoie tot mai mare de a gestiona și de a recicla deșeurile în interiorul Uniunii, în conformitate cu economia circulară, ar trebui să se pună accent pe asigurarea faptului că transferul de deșeuri se face în conformitate cu principiile și cerințele legislației Uniunii în materie de mediu, în special cu principiile proximității, priorității de recuperare și autosuficienței. Comisia ar trebui să analizeze oportunitatea introducerii unui ghișeu unic pentru procedura administrativă de transferare de deșeuri, în vederea reducerii sarcinii administrative. Statele membre ar trebui să ia măsurile necesare pentru a preveni transferul ilegal de deșeuri.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 7 (nou)
(7a)   Pentru completarea anumitor elemente neesențiale ale Directivei 2000/53/CE și ale Directivei 2012/19/UE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește metodologia comună de colectare și prelucrare a datelor și formatul de raportare a datelor referitoare la punerea în aplicare a obiectivelor privind refolosirea și recuperarea vehiculelor scoase din uz, în temeiul Directivei 2000/53/CE precum și metodologia de colectare și prelucrare a datelor și formatul de raportare a datelor referitoare la punerea în aplicare a obiectivelor stabilite pentru colectarea și valorificarea echipamentelor electrice și electronice în temeiul Directivei 2012/19/UE. . Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 7 b (nou)
(7b)   În vederea stabilirii metodologiei pentru colectarea și prelucrarea datelor și a formatului de raportare a datelor pentru baterii și acumulatori și pentru deșeurile de baterii și acumulatori, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca aceste consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul -1 (nou)
Directiva 2000/53/CE
Articolul 6 – alineatul 1
La articolul 6, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
„1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că toate vehiculele scoase din uz sunt depozitate (chiar și temporar) și tratate în conformitate cu cerințele generale stabilite la art. 4 din Directiva 75/442/CEE și în conformitate cu cerințele tehnice minime stabilite la anexa I din această directivă, fără a aduce atingere reglementărilor de drept intern cu privire la sănătate și la mediu.”
„1. Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că toate vehiculele scoase din uz sunt depozitate (chiar și temporar) și tratate în conformitate cu prioritățile privind ierarhia deșeurilor și cu cerințele generale stabilite la articolul 4 din Directiva 75/442/CEE și în conformitate cu cerințele tehnice minime stabilite la anexa I din această directivă, fără a aduce atingere reglementărilor de drept intern cu privire la sănătate și la mediu.”
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2
Directiva 2000/53/CE
Articolul 9 – alineatul 1 a
1a.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 7 alineatul (2). Statele membre raportează datele pe cale electronică în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (1d). Primul raport are ca obiect datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an] și 31 decembrie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an].
1a.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 7 alineatul (2). Acestea colectează și prelucrează datele în conformitate cu metodologia comună menționată la alineatul (1d) din prezentul articol și le raportează pe cale electronică în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (1d).
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2
Directiva 2000/53/CE
Articolul 9 - alineatul 1 c
1c.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport privind rezultatele analizei respective. Raportul evaluează modul de organizare a colectării datelor, sursele datelor și metodologia utilizată în statele membre, precum și caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența datelor respective. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează o dată la trei ani.
1c.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport privind rezultatele analizei respective. Până când se va stabili metodologia comună pentru colectarea și prelucrarea datelor menționată la alineatul (1d), raportul evaluează modul de organizare a colectării datelor, sursele datelor și metodologia utilizată în statele membre. Comisia evaluează, de asemenea, caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența datelor respective. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează o dată la trei ani.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2
Directiva 2000/53/CE
Articolul 9 – alineatul 1 ca (nou)
1ca.   În raport, Comisia poate include informații cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive în ansamblul ei și la impactul acesteia asupra mediului și a sănătății umane. După caz, raportul este însoțit de o propunere legislativă de modificare a prezentei directive.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2
Directiva 2000/53/CE
Articolul 9 – alineatul 1 d
1d.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc formatul pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatul (1a). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 11 alineatul (2).
1d.  Comisia adoptă acte delegate pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea metodologiei comune de colectare și prelucrare a datelor și formatul pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatul (1a).
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2
Directiva 2000/53/CE
Articolul 9 – alineatul 1 da (nou)
1da.   Până la data de 31 decembrie 2018, în contextul planului de acțiune privind economia circulară și având în vedere angajamentul Uniunii de a realiza tranziția către o economie circulară, Comisia revizuiește prezenta directivă în ansamblul ei și, în special, domeniul său de aplicare și obiectivele sale, pe baza unei evaluări a impactului, și ține seama de obiectivele și inițiativele politice ale Uniunii în materie de economie circulară. Se va acorda o atenție deosebită transferului de vehicule uzate despre care se crede că ar putea fi vehicule scoase din uz. În acest scop se recurge la orientările corespondenților nr. 9 privind transferul de vehicule scoase din uz. Comisia examinează și posibilitatea stabilirii unor ținte pentru fiecare tip de resursă, în special pentru materiile prime de importanță critică. Raportul este însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul.
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)
Directiva 2000/53/CE
Articolul 9 a (nou)
Se introduce următorul articol:
„Articolul 9a
Instrumentele de promovare a tranziției către o economie mai circulară
Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre utilizează instrumente economice adecvate și iau alte măsuri pentru a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor. Aceste instrumente și măsuri pot include cele indicate în anexa IVa la Directiva 2008/98/CE.”
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 22 a (nou)
(1a)   Se introduce următorul articol:
„Articolul 22a
Data
1.   Datele raportate de statul membru în conformitate cu articolele 10 și 12 sunt însoțite de un raport de verificare a calității.
2.   Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 23a cu scopul de a completa prezenta directivă prin stabilirea metodologiei de colectare și prelucrare a datelor și a formatului de raportare.”
Amendamentul 22
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 23 – titlu
(-a)   La articolul 23, titlul se înlocuiește cu următorul text:
„Reexaminare”
„Raportarea și revizuirea”
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 – litera a (nouă)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 23 – alineatul 1
1.  Până cel târziu la sfârșitul anului 2016, Comisia elaborează un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive și impactul acesteia asupra mediului și a funcționării pieței interne.
1.  Până cel târziu la sfârșitul anului 2016 și, ulterior, o dată la trei ani, Comisia elaborează un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive și impactul acesteia asupra mediului și a funcționării pieței interne.
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 – litera ba (nouă)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)
(ba)   Se adaugă următorul alineat:
„3a. Până la data de 31 decembrie 2018, în contextul planului de acțiune privind economia circulară și având în vedere angajamentul Uniunii de a realiza tranziția către o economie circulară, Comisia revizuiește prezenta directivă în ansamblul ei și, în special, domeniul său de aplicare și obiectivele sale, pe baza unei evaluări a impactului. Această revizuire ține seama de obiectivele și inițiativele politice ale Uniunii în materie de economie circulară, precum și de evoluția tehnică a unor noi tipuri de baterii care nu folosesc substanțe periculoase, în special metale grele sau alte metale sau ioni de metale. Comisia examinează și posibilitatea stabilirii unor ținte pentru fiecare tip de resursă, în special pentru materiile prime de importanță critică. Revizuirea este însoțită de o propunere legislativă, dacă este cazul.”
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 2006/66/CE
Articolul 23 aa (nou)
(2a)   Se introduce următorul articol:
„Articolul 23aa
Instrumente de promovare a tranziției către o economie mai circulară
Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre utilizează instrumente economice adecvate și iau alte măsuri pentru a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor. Aceste instrumente și măsuri pot include cele indicate în anexa IVa la Directiva 2008/98/CE.”
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 2012/19/UE
Articolul 8 – alineatul 5 – paragraful 4
(-1)   La articolul 8 alineatul (5), al patrulea paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului articol, Comisia poate să adopte acte de punere în aplicare prin care să se stabilească standarde calitative minime bazate în special pe standardele dezvoltate de organismele europene de standardizare. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).”
„În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului articol și în conformitate cu mandatul prevăzut în Directiva 2012/19/UE, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care să se stabilească standarde calitative minime. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 21 alineatul (2).”
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2012/19/UE
Articolul 16 – alineatul 5 a
5a.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (4). Statele membre raportează datele pe cale electronică în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Acestea se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (5d). Primul raport are ca obiect datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an] și 31 decembrie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an].
5a.  Statele membre raportează Comisiei, pentru fiecare an calendaristic, datele privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatul (4). Acestea colectează și prelucrează datele în conformitate cu metodologia comună menționată la alineatul (5d) din prezentul articol și le raportează pe cale electronică în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Statele membre se asigură că se raportează date de la toți actorii care colectează sau tratează DEEE. Datele se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (5d).
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2012/19/UE
Articolul 16 – alineatul 5 c
5c.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport privind rezultatele analizei respective. Raportul cuprinde o evaluare a modului de organizare a colectării datelor, a surselor datelor și a metodologiei utilizate în statele membre, precum și a caracterului complet, a fiabilității, a actualității și a consecvenței datelor respective. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează o dată la trei ani.
5c.  Comisia analizează datele raportate în conformitate cu prezentul articol și publică un raport privind rezultatele analizei respective. Până când se va stabili metodologia comună pentru colectarea și prelucrarea datelor menționată la alineatul (5d), raportul evaluează modul de organizare a colectării datelor, sursele datelor și metodologia utilizată în statele membre. Comisia evaluează, de asemenea, caracterul complet, fiabilitatea, actualitatea și consecvența datelor respective. Evaluarea poate include recomandări specifice de îmbunătățire. Raportul se elaborează o dată la trei ani.
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2012/19/UE
Articolul 16 – alineatul 5 ca (nou)
5ca.   În raport, Comisia include informații cu privire la punerea în aplicare a prezentei directive în ansamblul ei și la impactul acesteia asupra mediului și a sănătății umane. După caz, raportul este însoțit de o propunere legislativă de modificare a prezentei directive.
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2012/19/UE
Articolul 16 – alineatul 5 d
5d.  Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc formatul pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatul (5a). Aceste acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 21 alineatul (2).
5d.  Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 20 pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea metodologiei comune de colectare și prelucrare a datelor și formatul pentru raportarea datelor în conformitate cu alineatul (5a).
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 – litera b
Directiva 2012/19/UE
Articolul 16 – alineatul 5 da (nou)
5da.   În timpul revizuirii menționate la alineatul (5c), în contextul planului de acțiune privind economia circulară și având în vedere angajamentul Uniunii de a realiza tranziția către o economie circulară, Comisia revizuiește prezenta directivă în ansamblul ei și, în special, domeniul său de aplicare și obiectivele sale, pe baza unei evaluări a impactului, și ține seama de obiectivele și inițiativele politice ale Uniunii în materie de economie circulară. Comisia examinează posibilitatea stabilirii unor ținte pentru fiecare tip de resursă, în special pentru materiile prime de importanță critică. Raportul este însoțit de o propunere legislativă, dacă este cazul.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 2012/19/UE
Articolul 16 a (nou)
(1a)   Se introduce următorul articol:
„Articolul 16a
Instrumente de promovare a tranziției către o economie mai circulară
Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre utilizează instrumente economice adecvate și iau alte măsuri pentru a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor. Aceste instrumente și măsuri pot include cele indicate în anexa IVa la Directiva 2008/98/CE.”

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0013/2017).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate