Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/0272(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0013/2017

Predložena besedila :

A8-0013/2017

Razprave :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Sprejeta besedila
PDF 402kWORD 58k
Torek, 14. marec 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Izrabljena vozila, odpadne baterije in akumulatorji ter odpadna električna in elektronska oprema ***I
P8_TA(2017)0069A8-0013/2017

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 14. marca 2017 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/53/ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava 1
(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in preudarne rabe naravnih virov ter spodbujanja bolj krožnega gospodarstva.
(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in učinkovite rabe naravnih virov ter spodbujanja načel krožnega gospodarstva.
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)
(1a)   Za čisto, učinkovito in trajnostno krožno gospodarstvo je treba v fazi zasnove iz izdelkov odstraniti nevarne snovi, zato bi moralo krožno gospodarstvo priznavati izrecne določbe sedmega okoljskega akcijskega programa, ki pozivajo k vzpostavitvi ciklov nestrupenih materialov, da bi lahko reciklirane odpadke uporabljali kot pomemben, zanesljiv vir surovin za Unijo.
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 b (novo)
(1b)   Zagotoviti je treba učinkovito in nizko porabo energije in sekundarnih surovin, prednost pa bi morale imeti raziskave in razvoj za uresničitev tega cilja. Komisija bi morala razmisliti tudi o predložitvi predloga o razvrstitvi odpadkov, da bi podprla vzpostavitev trga sekundarnih surovin v Uniji.
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 c (novo)
(1c)   Ko se reciklirani materiali vrnejo v gospodarski cikel, ker nimajo več statusa odpadka in za to izpolnjujejo posebna merila ali postanejo del novega izdelka, morajo biti v celoti v skladu z zakonodajo Unije o kemikalijah.
Sprememba 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)   Industrijski sektor se je v zadnjih letih znatno spremenil zaradi tehnološkega napredka in vse bolj globaliziranih blagovnih tokov. Ti dejavniki prinašajo nove izzive za okolju prijazno upravljanje in ravnanje z odpadki, ki bi ga bilo treba obravnavati s kombinacijo povečanih raziskovalnih prizadevanj in usmerjenih regulativnih orodij. Vse pomembnejše vprašanje je načrtovana zastarelost, ki je že sama po sebi v nasprotju s cilji krožnega gospodarstva, zato bi moral biti cilj, da se jo odpravi s skupnim prizadevanjem vseh najpomembnejših deležnikov, industrije, strank in regulativnih organov.
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 3
(3)  Statistični podatki, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost statističnih podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov.
(3)  Podatki in informacije, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost predloženih podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo skupne metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov iz zanesljivih virov ter z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov. Zanesljivo sporočanje podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi morale države članice pri poročanju o uresničevanju ciljev iz teh direktiv uporabljati skupno metodologijo, ki jo razvije Komisija v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic in nacionalnimi organi, ki so pristojni za ravnanje z odpadki.
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)   Države članice bi morale zagotoviti, da bo ločeno zbrana odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) tudi ustrezno obdelana. Da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji ter skladnost z zakonodajo o odpadkih in konceptom krožnega gospodarstva, bi morala Komisija razviti skupne standarde za obdelavo OEEO, kot je določeno v Direktivi 2012/19/EU.
Sprememba 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 4
(4)  Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da pri pripravi poročil o izpolnjevanju ciljev iz teh direktiv uporabljajo najnovejšo metodologijo, ki jo razvijejo Komisija in nacionalni statistični uradi držav članic.
(4)  Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da pri pripravi poročil o izpolnjevanju ciljev iz teh direktiv uporabljajo skupno metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov, ki jo razvije Komisija v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic.
Sprememba 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)   Da bi pripomogla k uresničevanju ciljev iz te direktive in spodbujanju prehoda na krožno gospodarstvo, bi morala Komisija spodbujati usklajevanje in izmenjavo informacij in dobrih praks med državami članicami in med različnimi gospodarskimi sektorji. To izmenjavo bi bilo mogoče pospešiti s komunikacijskimi platformami, ki bi pripomogle k ozaveščanju o novih industrijskih rešitvah, omogočile boljši pregled nad razpoložljivimi zmogljivostmi in prispevale k povezovanju industrije odpadkov in drugih sektorjev ter tako podprle industrijsko simbiozo.
Sprememba 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 b (novo)
(4b)   Hierarhija ravnanja z odpadki iz Direktive 2008/98/ES ima prednost pri zakonodaji Unije o preprečevanju odpadkov in ravnanju z njimi. Hierarhija se zato uporablja za izrabljena vozila, baterije in akumulatorje, odpadne baterije in akumulatorje ter odpadno električno in elektronsko opremo. Države članice bi morale pri uresničevanju cilja te direktive sprejeti potrebne ukrepe za upoštevanje prednostnih vidikov hierarhije ravnanja z odpadki in zagotoviti njihovo praktično izvajanje.
Sprememba 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)   Ker v skladu s krožnim gospodarstvom vse bolj naraščajo potrebe po obdelavi in recikliranju odpadkov znotraj Unije, bi morali še posebej skrbno zagotoviti, da je pošiljanje odpadkov v skladu z načeli in zahtevami okoljske zakonodaje Unije, zlasti z načelom bližine, prednosti predelave in samozadostnosti. Komisija bi morala preučiti, ali bi bilo za upravni postopek za pošiljke odpadkov zaželeno uvesti točko „vse na enem mestu“, da bi zmanjšali upravne obremenitve. Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe za preprečevanje nezakonitega pošiljanja odpadkov.
Sprememba 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 7a (novo)
(7a)   Da se dopolnijo nekatere nebistvene določbe Direktive 2000/53/ES in Direktive 2012/19/EU, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije sprejme akte v zvezi s skupno metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov ter obliko za podatke, ki se sporočijo v zvezi z uresničevanjem ciljev ponovne uporabe in predelave za izrabljena vozila na podlagi Direktive 2000/53/ES in z metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov ter obliko za podatke, ki se sporočijo v zvezi z uresničevanjem ciljev, določenih za zbiranje in predelavo električne in elektronske opreme na podlagi Direktive 2012/19/EU. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 7 b (novo)
(7b)   Za določitev metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov ter oblike za podatke, ki se sporočijo za baterije in akumulatorje ter odpadne baterije in akumulatorje, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 14
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek -1 (novo)
Direktiva 2000/53/ES
Člen 6 – odstavek 1
V členu 6 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
"1. Države članice storijo vse potrebno za zagotovitev, da se vsa izrabljena vozila skladiščijo (tudi začasno) in obdelujejo skladno s splošnimi zahtevami, določenimi v členu 4 Direktive 75/442/EGS, in skladno z minimalnimi tehničnimi zahtevami iz Priloge I k tej direktivi, ne da bi to posegalo v nacionalne predpise o zdravju in okolju.“
„1. Države članice storijo vse potrebno za zagotovitev, da se vsa izrabljena vozila skladiščijo (tudi začasno) in obdelujejo skladno s prednostnim vrstnim redom iz hierarhije ravnanja z odpadki in splošnimi zahtevami, določenimi v členu 4 Direktive 75/442/EGS, in skladno z minimalnimi tehničnimi zahtevami iz Priloge I k tej direktivi, ne da bi to posegalo v nacionalne predpise o zdravju in okolju.“
Sprememba 15
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2000/53/ES
Člen 9 – odstavek 1 a
1a.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 7(2) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Te podatke sporočijo v elektronski obliki v 18 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 1d. Prvo poročilo zajema podatke za obdobje od 1. januarja [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto] do 31. decembra [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto].
1a.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 7(2) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Podatke zberejo in obdelajo v skladu s skupno metodologijo iz odstavka 1d tega člena ter jih sporočijo v elektronski obliki v 12 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 1d.
Sprememba 16
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2000/53/ES
Člen 9 – odstavek 1 c
1c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Poročilo vsebuje oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah ter popolnosti, zanesljivosti, pravočasnosti sporočanja in doslednosti teh podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi vsaka tri leta.
1c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Do vzpostavitve skupne metodologije zbiranja in obdelave podatkov iz odstavka 1d poročilo vsebuje oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah. Komisija oceni tudi popolnost, zanesljivost, pravočasnost sporočanja in doslednost teh podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi vsaka tri leta.
Sprememba 17
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2000/53/ES
Člen 9 – odstavek 1 ca (novo)
1ca.   Komisija v poročilo lahko vključi informacije o izvajanju te direktive kot celote in o njenem vplivu na okolje in zdravje ljudi. Poročilu se po potrebi priloži zakonodajni predlog za spremembo te direktive.
Sprememba 18
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2000/53/ES
Člen 9 – odstavek 1 d
1d.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 1a. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 11(2).
1d.  Komisija sprejme delegirane akte za dopolnitev te direktive, s katerimi določi skupno metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov ter obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 1a.
Sprememba 19
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 2000/53/ES
Člen 9 – odstavek 1 da (novo)
1da.   Komisija do 31. decembra 2018 v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo in glede na zavezo Unije o prehodu na krožno gospodarstvo pregleda to direktivo kot celoto in zlasti njeno področje uporabe ter cilje na osnovi ocene učinka ter ob upoštevanju ciljev in pobud Unije v okviru politike krožnega gospodarstva. Posebna pozornost se nameni pošiljkam rabljenih vozil, za katera se sumi, da so izrabljena vozila. V ta namen se uporabijo Smernice informatorjev št. 9 o pošiljkah izrabljenih vozil. Komisija preuči tudi možnost določitve ciljev za posamezne vire, zlasti za kritične surovine. Pregledu se po potrebi priloži zakonodajni predlog.
Sprememba 20
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 a (novo)
Direktiva 2000/53/ES
Člen 9 a (novo)
Vstavi se naslednji člen:
„Člen 9a
Instrumenti za spodbujanje prehoda na bolj krožno gospodarstvo
Da bi prispevale k ciljem, določenim v tej direktivi, države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente in druge ukrepe za spodbujanje izvajanja hierarhije ravnanja z odpadki. Ti instrumenti in ukrepi lahko zajemajo tiste iz Priloge IVa k Direktivi 2008/98/ES.“
Sprememba 21
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2006/66/ES
Člen 22 a (novo)
(1a)   Vstavi se naslednji člen:
„Člen 22a
Podatki
1.   Podatkom, ki jih država članica sporoči v skladu s členoma 10 in 12, se priloži poročilo o preverjanju kakovosti.
2.   Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 23a, da bi to direktivo dopolnila z metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov ter obliko za poročanje.“
Sprememba 22
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka -a (novo)
Direktiva 2006/66/ES
Člen 23 – naslov
(-a)   V členu 23 se naslov nadomesti z naslednjim:
„Pregled“
„Poročanje in pregled“
Sprememba 23
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 2006/66/ES
Člen 23 – odstavek 1
1.  Komisija najpozneje do konca leta 2016 pripravi poročilo o izvajanju te direktive ter njenem vplivu na okolje in delovanje notranjega trga.
1.  Komisija najpozneje do konca leta 2016 in zatem vsaka tri leta pripravi poročilo o izvajanju te direktive ter njenem vplivu na okolje in delovanje notranjega trga.
Sprememba 24
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka b a (novo)
Direktiva 2006/66/ES
Člen 23 – odstavek 3 a (novo)
(ba)   Doda se naslednji odstavek:
„3a. Komisija do 31. decembra 2018 v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo, glede na zavezo Unije o prehodu na krožno gospodarstvo in na osnovi ocene učinka v celoti pregleda to direktivo in zlasti njeno področje uporabe ter cilje. V pregledu upošteva cilje in pobude Unije v okviru politike krožnega gospodarstva in tehnični razvoj novih tipov baterij, ki ne uporabljajo nevarnih snovi, zlasti ne težkih kovin ter drugih kovin in kovinskih ionov. Komisija preuči tudi možnost določitve ciljev za posamezne vire, zlasti za kritične surovine. Pregledu se po potrebi priloži zakonodajni predlog.“
Sprememba 25
Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2006/66/ES
Člen 23 aa (novo)
(2a)   Vstavi se naslednji člen:
„Člen 23aa
Instrumenti za spodbujanje prehoda na bolj krožno gospodarstvo
Da bi prispevale k ciljem, določenim v tej direktivi, države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente in druge ukrepe za spodbujanje izvajanja hierarhije ravnanja z odpadki. Ti instrumenti in ukrepi lahko zajemajo tiste iz Priloge IVa k Direktivi 2008/98/ES.“
Sprememba 27
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2012/19/EU
Člen 8 – odstavek 5 – pododstavek 4
(-1)   V členu 8(5) se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:
„Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje tega člena, lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi minimalne standarde kakovosti, temelječe zlasti na standardih, ki jih razvijejo evropske organizacije za standardizacijo. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2).“
„Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje tega člena in v skladu z mandatom v Direktivi 2012/19/EU, Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi minimalne standarde kakovosti. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 21(2).“
Sprememba 28
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2012/19/EU
Člen 16 – odstavek 5 a
5a.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 16(4) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Te podatke sporočijo v elektronski obliki v 18 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 5d. Prvo poročilo zajema podatke za obdobje od 1. januarja [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto] do 31. decembra [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto].
5a.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 16(4) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Podatke zberejo in obdelajo v skladu s skupno metodologijo iz odstavka 6 tega člena ter jih sporočijo v elektronski obliki v 12 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Države članice zagotovijo poročanje o podatkih vseh akterjev, ki zbirajo ali obdelujejo OEEO. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 5d.
Sprememba 29
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2012/19/EU
Člen 16 – odstavek 5 c
5c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Poročilo zajema oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah ter popolnosti, zanesljivosti, pravočasnosti sporočanja in doslednosti teh podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi vsaka tri leta.
5c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Do vzpostavitve skupne metodologije zbiranja in obdelave podatkov iz odstavka 5d poročilo zajema oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah. Komisija oceni tudi popolnost, zanesljivost, pravočasnost sporočanja in doslednost teh podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi vsaka tri leta.
Sprememba 30
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2012/19/EU
Člen 16 – odstavek 5 ca (novo)
5ca.   Komisija v poročilo vključi informacije o izvajanju direktive kot celote in o njenem vplivu na okolje in zdravje ljudi. Poročilu se po potrebi priloži zakonodajni predlog za spremembo te direktive.
Sprememba 31
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2012/19/EU
Člen 16 – odstavek 5 d
5d.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 5a. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21(2).“.
5d.  Komisija sprejme delegirane akte za dopolnitev te direktive v skladu s členom 20, s katerimi določi skupno metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov ter obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 5a.
Sprememba 32
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 – točka b
Direktiva 2012/19/EU
Člen 16 – odstavek 5 da (novo)
5da.   Med pregledom iz odstavka 5c Komisija v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo in glede na zavezo Unije o prehodu na krožno gospodarstvo pregleda to direktivo kot celoto in zlasti njeno področje uporabe ter cilje na osnovi ocene učinka ter ob upoštevanju ciljev in pobud Unije v okviru politike krožnega gospodarstva. Komisija preuči možnost določitve ciljev za posamezne vire, zlasti za kritične surovine. Pregledu se po potrebi priloži zakonodajni predlog.
Sprememba 33
Predlog direktive
Člen 3 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2012/19/EU
Člen 16 a (novo)
(1a)   Vstavi se naslednji člen:
„Člen 16a
Instrumenti za spodbujanje prehoda na bolj krožno gospodarstvo
Da bi prispevale k ciljem, določenim v tej direktivi, države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente in druge ukrepe za spodbujanje izvajanja hierarhije ravnanja z odpadki. Ti instrumenti in ukrepi lahko zajemajo tiste iz Priloge IVa k Direktivi 2008/98/ES.“

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0013/2017).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov