Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0272(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0013/2017

Ingivna texter :

A8-0013/2017

Debatter :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.5
CRE 14/03/2017 - 6.5
PV 18/04/2018 - 12.8
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0069
P8_TA(2018)0113

Antagna texter
PDF 408kWORD 54k
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg
Uttjänta fordon, förbrukade batterier och ackumulatorer samt avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter ***I
P8_TA(2017)0069A8-0013/2017

Europaparlamentets ändringar antagna den 14 mars 2017 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter (COM(2015)0593 – C8-0383/2015 – 2015/0272(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra kvaliteten på miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt samt främja en mer cirkulär ekonomi.
(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra kvaliteten på miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser används varsamt och ändamålsenligt samt främja principerna för den cirkulära ekonomin.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
(1a)   En ren, effektiv och hållbar cirkulär ekonomi kräver att farliga ämnen tas bort från produkter redan på projekteringsstadiet och här bör man inom den cirkulära ekonomin erkänna att det sjunde miljöhandlingsprogrammet uttryckligen påbjudit utveckling av giftfria materialkretslopp, så att återvunnet avfall kan användas som en viktig och tillförlitlig råvarukälla för unionen.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)
(1b)   En effektiv och energisnål förvaltning av sekundära råvaror måste säkerställas, och man bör prioritera FoU-insatser för att uppnå detta mål. Kommissionen bör också överväga att lägga fram ett förslag om klassificering av avfall för att stödja en unionsmarknad för sekundära råvaror.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl 1c (nytt)
(1c)   När återvunnet material kommer in i ekonomin på nytt eftersom det upphört att vara avfall, antingen genom att uppfylla särskilda kriterier för att så ska ske eller genom att tas med i en ny produkt, då måste unionens kemikalielagstiftning fullständigt efterlevas.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl 2a (nytt)
(2a)   Det industriella landskapet har förändrats kraftigt under de senaste åren som ett resultat av teknikens framsteg och av ökade globala varuflöden. Dessa faktorer innebär nya utmaningar för en miljöansvarsfull avfallshantering och avfallsbehandling, som man bör gripa sig an genom en kombination av ökade forskningsinsatser och riktade regleringsverktyg. Planerat åldrande är ett växande problem, som i sig strider mot målen för en cirkulär ekonomi, och åtgärder för att avskaffa det bör därför vidtas, genom att alla huvudaktörer, näringslivet, kunder och tillsynsmyndigheter gör en gemensam insats.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  Medlemsstaternas rapportering av statistiska uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. Statistikens kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport.
(3)  Medlemsstaternas rapportering av uppgifter och information är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. De rapporterade uppgifternas kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man fastställer gemensamma metoder för insamling och behandling av uppgifter från vederhäftiga källor, och inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport. Tillförlitlig rapportering av uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att säkerställa jämförbarhet för uppgifter mellan medlemsstater. När medlemsstaterna rapporterar om hur målen i dessa direktiv har uppnåtts bör de därför använda de gemensamma metoder som kommissionen tagit fram, i samarbete med medlemsstaternas nationella statistikbyråer och de nationella myndigheterna med ansvar för avfallshantering.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
(3a)   Medlemsstaterna bör säkerställa att den separata insamlingen av avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE) följs av en lämplig behandling. För att säkerställa lika villkor och efterlevnad av avfallslagstiftningen och begreppet cirkulär ekonomi bör kommissionen ta fram gemensamma standarder för behandlingen av WEEE, såsom det uppdrogs åt kommissionen i direktiv 2012/19/EU.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att säkerställa jämförbarhet för uppgifter och lika villkor mellan medlemsstater. När medlemsstaterna utarbetar rapporterna om uppfyllelsen av målen i dessa direktiv bör de därför åläggas att använda de senaste metoderna som har tagits fram av kommissionen och medlemsstaternas nationella statistikkontor.
(4)  Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att säkerställa jämförbarhet för uppgifter och lika villkor mellan medlemsstater. När medlemsstaterna utarbetar rapporterna om uppfyllelsen av målen i dessa direktiv bör de därför åläggas att använda de gemensamma metoder för insamling och behandling av uppgifter som har tagits fram av kommissionen i samarbete med medlemsstaternas nationella statistikbyråer.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
(4a)   För att bidra till uppnåendet av målen i detta direktiv och till att stimulera övergången till en cirkulär ekonomi bör kommissionen främja samarbetet och utbytet av information och bästa praxis, dels mellan medlemsstaterna, dels mellan olika sektorer av ekonomin. Detta utbyte skulle kunna underlättas med hjälp av kommunikationsplattformar som skulle kunna hjälpa till att öka medvetenheten om nya industriella lösningar och ge en bättre överblick över tillgänglig kapacitet, och det skulle bidra, dels till att skapa kopplingar mellan avfallsindustrin och andra sektorer, dels till att stödja industriell symbios.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 4b (nytt)
(4b)   Den avfallshierarki som fastställs i direktiv 2008/98/EG gäller som prioritetsordning för unionens lagstiftning om förebyggande och hantering av avfall. Hierarkin gäller därför för uttjänta fordon, batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer samt för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter När medlemsstaterna uppfyller målet i detta direktiv bör de vidta nödvändiga åtgärder för att beakta de avfallshierarkiska prioriteringarna och säkerställa att de genomförs i praktiken.
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)   Eftersom det finns ett växande behov av att hantera och materialåtervinna avfall inom unionen, i överensstämmelse med den cirkulära ekonomin, bör tonvikt läggas på att säkerställa att avfallstransporterna sker i enlighet med principerna och kraven i miljörätten, framför allt närhetsprincipen, principen om att återvinning ska ha företräde och principen om självförsörjning. Kommissionen bör undersöka om det är önskvärt att införa en enda kontaktpunkt för det administrativa förfarandet för avfallstransporter, i syfte att minska den administrativa bördan. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra olagliga avfallstransporter.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
(7a)   I syfte att komplettera vissa icke-väsentliga delar av direktiv 2000/53/EG och direktiv 2012/19/EU bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på de gemensamma metoderna för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapportering av uppgifter om genomförandet av målen för återanvändning och återvinning av uttjänta fordon under direktiv 2000/53/EG, samt metoderna för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapportering av uppgifter om genomförandet av de mål som fastställs för insamling och återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning enligt direktiv 2012/19/EU.. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
________________
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 7b (nytt)
(7b)   I syfte att fastställa metoderna för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapportering av uppgifter om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led -1 (nytt)
Direktiv 2000/53/EG
Artikel 6 – punkt 1
Artikel 6.1 ska ersättas med följande:
”1. Medlemsstaterna skall genom erforderliga åtgärder se till att alla uttjänta fordon lagras (även tillfälligt) och behandlas i enlighet med de allmänna krav som fastställs i artikel 4 i direktiv 75/442/EEG, och i överensstämmelse med de tekniska minimikrav som fastställs i bilaga I till det här direktivet, utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om hälsoskydd och miljö.”
”1. Medlemsstaterna ska genom erforderliga åtgärder se till att alla uttjänta fordon lagras (även tillfälligt) och behandlas i enlighet med de avfallshierarkiska prioriteringar och allmänna krav som fastställs i artikel 4 i direktiv 75/442/EEG, och i överensstämmelse med de tekniska minimikrav som fastställs i bilaga I till det här direktivet, utan att det påverkar tillämpningen av nationella bestämmelser om hälsoskydd och miljö.”
Ändring 15
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2000/53/EG
Artikel 9 – punkt 1a
1a.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 7.2 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 1d. Den första rapporten ska omfatta perioden 1 januari [år för införlivande av detta direktiv + 1 år]–31 december [år för införlivande av detta direktiv + 1 år].
1a.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 7.2 till kommissionen. De ska samla in och behandla dessa uppgifter i enlighet med de gemensamma metoder som avses i punkt 1d i denna artikel, och rapportera dem elektroniskt inom 12 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 1d.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2000/53/EG
Artikel 9 – punkt 1c
1c.  Kommissionen ska granska de uppgifter rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Rapporten ska omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.
1c.  Kommissionen ska granska de uppgifter som rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Tills de gemensamma metoderna för insamling och behandling av uppgifter, som avses i punkt 1d, har fastställts ska rapporten omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad och av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna. Kommissionen ska också bedöma uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.
Ändring 17
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2000/53/EG
Artikel 9 – punkt 1ca (ny)
1ca.   I rapporten får kommissionen inkludera information om genomförandet av detta direktiv som helhet och dess konsekvenser för miljön och människors hälsa. I förekommande fall ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av detta direktiv.
Ändring 18
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2000/53/EG
Artikel 9 – punkt 1d
1d.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 1a. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 11.2.
1d.  Kommissionen ska anta delegerade akter för att komplettera detta direktiv genom att fastställa de gemensamma metoderna för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 1a.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2
Direktiv 2000/53/EG
Artikel 9 – punkt 1da (ny)
1da.   Senast den 31 december 2018, i samband med handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och med beaktande av unionens åtagande om att övergå till en cirkulär ekonomi, ska kommissionen se över detta direktiv som helhet, och särskilt dess räckvidd och mål, på grundval av en konsekvensbedömning, och beakta målen och initiativen för unionens politik för en cirkulär ekonomi. Särskild uppmärksamhet ska ägnas transporter av begagnade fordon som misstänks vara uttjänta fordon. För detta ändamål ska riktlinjerna n:r 9 för kontaktorganen för transporter av uttjänta fordon användas. Kommissionen ska även undersöka om det går att fastställa resursspecifika mål, framför allt för råvaror av avgörande betydelse. I förekommande fall ska översynen åtföljas av ett lagstiftningsförslag.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2000/53/EG
Artikel 9a (ny)
Följande artikel ska införas:
”Artikel 9a
Instrument för att främja en övergång till en mer cirkulär ekonomi
För att bidra till målen i detta direktiv ska medlemsstaterna använda lämpliga ekonomiska instrument och vidta andra åtgärder för att ge incitament till tillämpning av avfallshierarkin. Dessa instrument och åtgärder får också innefatta de instrument och åtgärder som anges i bilaga IVa till direktiv 2008/98/EG.”
Ändring 21
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1a (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 22a (ny)
(1a)   Följande artikel ska införas:
”Artikel 22a
Uppgifter
1.   De uppgifter som medlemsstaterna rapporterar i enlighet med artiklarna 10 och 12 ska åtföljas av en kvalitetskontrollrapport.
2.   Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 23a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa metoder för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapportering av dem.”
Ändring 22
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led -a (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 23 – rubriken
(-a)   I artikel 23 ska rubriken ersättas med följande:
”Översyn”
Rapportering och översyn”
Ändring 23
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led a
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 23 – punkt 1
1.  ”Kommissionen ska före utgången av 2016 utarbeta en rapport om genomförandet av detta direktiv och dess konsekvenser för miljön och för den inre marknadens funktion.”
1.  ”Kommissionen ska före utgången av 2016 och vart tredje år därefter utarbeta en rapport om genomförandet av detta direktiv och dess konsekvenser för miljön och för den inre marknadens funktion.”
Ändring 24
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2 – led ba (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 23 – punkt 3a (ny)
(ba)   Följande punkt ska läggas till:
”3a. Senast den 31 december 2018, i samband med handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, och med beaktande av unionens åtagande om att övergå till en cirkulär ekonomi, ska kommissionen se över detta direktiv som helhet, och särskilt dess räckvidd och mål, på grundval av en konsekvensbedömning. Vid översynen ska det tas hänsyn till målen och initiativen för unionens politik för en cirkulär ekonomi, och till den tekniska utvecklingen av nya batterityper där det inte används farliga ämnen, framför allt inte några tungmetaller eller andra metaller eller metalljoner. Kommissionen ska även undersöka om det går att fastställa resursspecifika mål, framför allt för råvaror av avgörande betydelse. I förekommande fall ska översynen åtföljas av ett lagstiftningsförslag.”
Ändring 25
Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2a (nytt)
Direktiv 2006/66/EG
Artikel 23aa (ny)
(2a)   Följande artikel ska införas:
”Artikel 23aa
Instrument för att främja en övergång till en mer cirkulär ekonomi
För att bidra till målen i detta direktiv ska medlemsstaterna använda lämpliga ekonomiska instrument och vidta andra åtgärder för att ge incitament till tillämpning av avfallshierarkin. Dessa instrument och åtgärder får också innefatta de instrument och åtgärder som anges i bilaga IVa till direktiv 2008/98/EG.”
Ändring 27
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led -1 (nytt)
Direktiv 2012/19/EU
Artikel 8 – punkt 5 – stycke 4
(-1)   I artikel 8.5 ska fjärde stycket ersättas med följande:
”För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna artikel, får kommissionen anta genomförandeakter som fastställer minimikvalitetsnormer som särskilt ska bygga på de standarder som tagits fram av de europeiska standardiseringsorganen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.”
”För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna artikel och i enlighet med det uppdrag som ges i direktiv 2012/19/EU, ska kommissionen anta genomförandeakter som fastställer minimikvalitetsnormer. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 21.2.”
Ändring 28
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1 – led b
Direktiv 2012/19/EU
Artikel 16 – punkt 5a
5a.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 16.4 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 5d. Den första rapporten ska omfatta perioden 1 januari [år för införlivande av detta direktiv + 1 år]–31 december [år för införlivande av detta direktiv + 1 år].
5a.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 16.4 till kommissionen. De ska samla in och behandla dessa uppgifter i enlighet med de gemensamma metoder som avses i punkt 5d i denna artikel, och rapportera dem elektroniskt inom 12 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. De ska säkerställa att det rapporteras uppgifter om alla aktörer som arbetar med insamling och/eller hantering av WEEE. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 5d.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1 – led b
Direktiv 2012/19/EU
Artikel 16 – punkt 5c
5c.  Kommissionen ska granska de uppgifter rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Rapporten ska omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.
5c.  Kommissionen ska granska de uppgifter rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Tills de gemensamma metoderna för insamling och behandling av uppgifter, som avses i punkt 5d, har fastställts ska rapporten omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad och av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna. Kommissionen ska också bedöma uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1 – led b
Direktiv 2012/19/EU
Artikel 16 – punkt 5ca (ny)
5ca.   Kommissionen ska i rapporten inkludera information om genomförandet av direktivet som helhet och dess konsekvenser för miljön och människors hälsa. I förekommande fall ska rapporten åtföljas av ett lagstiftningsförslag om ändring av detta direktiv.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1 – led b
Direktiv 2012/19/EU
Artikel 16 – punkt 5d
5d.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 5a. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 21.2.
5d.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 20 för att komplettera detta direktiv genom att fastställa de gemensamma metoderna för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 5a.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1 – led b
Direktiv 2012/19/EU
Artikel 16 – punkt 5da (ny)
5da.   Vid den översyn som avses i punkt 5c ska kommissionen, inom ramen för handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och med beaktande av unionens åtagande om att övergå till en cirkulär ekonomi, se över detta direktiv som helhet, och särskilt dess räckvidd och mål, på grundval av en konsekvensbedömning, och beakta målen och initiativen för unionens politik för en cirkulär ekonomi. Kommissionen ska undersöka om det går att fastställa resursspecifika mål, framför allt för råvaror av avgörande betydelse. I förekommande fall ska översynen åtföljas av ett lagstiftningsförslag.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Artikel 3 – led 1a (nytt)
Direktiv 2012/19/EU
Artikel 16a (ny)
(1a)   Följande artikel ska införas:
”Artikel 16a
Instrument för att främja en övergång till en mer cirkulär ekonomi
För att bidra till målen i detta direktiv ska medlemsstaterna använda lämpliga ekonomiska instrument och vidta andra åtgärder för att ge incitament till tillämpning av avfallshierarkin. Dessa instrument och åtgärder får också innefatta de instrument och åtgärder som anges i bilaga IVa till direktiv 2008/98/EG.”

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0013/2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy