Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0275(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0034/2017

Внесени текстове :

A8-0034/2017

Разисквания :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Гласувания :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Обяснение на вота
PV 18/04/2018 - 12.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Приети текстове
PDF 1218kWORD 144k
Вторник, 14 март 2017 г. - Страсбург
Отпадъци ***I
P8_TA(2017)0070A8-0034/2017

Изменения, приети от Европейския парламент на 14 март 2017 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение -1 (ново)
(-1)   Целта на настоящата директива е да се определят мерки за защита на околната среда и човешкото здраве чрез предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъци, чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурсите, чрез повишаване на ефективността на това използване, както и чрез признаването на отпадъците като ресурс, с цел допринасяне за развитието на кръгова икономика в Съюза.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение -1 а (ново)
(-1a)   С оглед на зависимостта на Съюза от вноса на суровини и бързото изчерпване на значително количество природни ресурси в краткосрочен план, повторното използване на възможно най-много ресурси в рамките на Съюза и засилването на прехода към кръгова икономика представляват ключово предизвикателство.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение -1 б (ново)
(-1б) Кръговата икономика предлага важни възможности за местните икономики, както и потенциал за създаване на взаимни ползи за всички участващи заинтересовани страни.
Изменение 4
Предложение за директива
Съображение -1 в (ново)
(-1в) Управлението на отпадъците следва да се превърне в устойчиво управление на материалите. Преразглеждането на Директива 2008/98/ЕО дава възможност за това.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение -1 г (ново)
(-1г) За да се премине успешно към кръгова икономика, освен преразглеждането и пълното прилагане на директивите относно отпадъците, е необходимо да се изпълни изцяло планът за действие „Затваряне на цикъла – план за действие на ЕС за кръговата икономика“. Планът за действие следва да увеличи също така съгласуваността, последователността и полезните взаимодействия между кръговата икономика и политиките в областта на енергетиката, климата, селското стопанство, промишлеността и научните изследвания.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение -1 д (ново)
(-1д) На 9 юли 2015 г. Европейският парламент прие резолюция относно „Ефективно използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика“, в която по-специално се подчертава необходимостта от определяне на задължителни цели за намаляване на отпадъците, разработване на мерки за предотвратяване на отпадъците и установяване на ясни и недвусмислени определения.
_______________
Приети текстове, P8_TA(2015)0266.
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира внимателното и рационалното използване на природните ресурси и да се насърчава икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика.
(1)  Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира внимателното и ефективно използване на природните ресурси, да се насърчават принципите на кръговата икономика, да се увеличава разпространението на енергия от възобновяеми източници, да се повишава енергийната ефективност и да се намалява зависимостта на Съюза от вносни ресурси, като се осигуряват нови икономически възможности и дългосрочна конкурентоспособност. С цел икономиката да стане действително кръгова, е необходимо да се предприемат допълнителни мерки за устойчиво производство и потребление, като акцентът се постави върху целия жизнен цикъл на продуктите по начин, който позволява опазване на ресурсите и затваряне на цикъла на използването им. По-ефективното използване на ресурсите би довело също така до значителни нетни икономии за предприятията, публичните органи и потребителите в рамките на Съюза, като същевременно се намаляват общите годишни емисии на парникови газове.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 1 а (ново)
(1a)   Увеличените усилия за преминаване към кръгова икономика биха могли да доведат до намаляване на емисиите на парникови газове с 2 до 4% годишно, което представлява ясен стимул за инвестиции в кръговата икономика. Повишаването на производителността на ресурсите чрез увеличаване на ефективността и намаляване на разхищението на ресурси може значително да намали потреблението на ресурси и емисиите на парникови газове. Затова кръговата икономика следва да бъде неразделна част от политиката за климата, тъй като тя създава полезни взаимодействия, както се подчертава в докладите на Международната комисия за ресурсите.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 1 б (ново)
(1б)  При кръговата икономика следва да се вземат предвид изричните разпоредби на Седмата програма за действие за околната среда, които призовават за развитието на нетоксични цикли на материалите, така че рециклираните отпадъци да могат да се използват като основен и надежден източник на суровини за Съюза.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Целите, определени в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета14 за подготовката за повторна употреба и рециклирането на отпадъците, следва да се изменят, за да отразяват по-добре стремежа на Съюза към преминаване към кръгова икономика.
(2)  Целите, определени в Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета14 за подготовката за повторна употреба и рециклирането на отпадъците, следва да се завишат, за да отразяват по-добре стремежа на Съюза към преминаване към ресурсно ефективна кръгова икономика, като се вземат необходимите мерки за гарантиране, че отпадъците се разглеждат като полезен ресурс.
__________________
__________________
14 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
14 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 3
(3)  Много държави членки все още трябва да работят за изграждането на необходимата инфраструктура за управление на отпадъците. Ето защо е от основно значение да се определят дългосрочни цели на политиката, за да се насочват мерките и инвестициите, по-специално като се предотвратява създаването на структурен свръхкапацитет за третиране на остатъчни отпадъци и блокирането на рециклируеми материали в долната част на йерархията на отпадъците.
(3)  Много държави членки все още трябва да работят за изграждането на необходимата инфраструктура за управление на отпадъците. Ето защо е от основно значение да се определят дългосрочни цели на политиката и да се осигури финансова и политическа подкрепа, за да се насочват мерките и инвестициите, по-специално като се предотвратява създаването на структурен свръхкапацитет за третиране на остатъчни отпадъци и блокирането на рециклируеми материали в по-долните нива на йерархията на отпадъците. В този контекст, за да се постигнат съответните цели, е важно европейските структурни и инвестиционни фондове да се използват за финансиране на развитието на необходимата инфраструктура за управление на отпадъците с цел предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на отпадъците. Също така от съществено значение за някои държави членки е да изменят своите съществуващи програми за предотвратяването на отпадъци в съответствие с настоящата директива и да адаптират респективно своите инвестиции.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  Битовите отпадъци представляват около 7 — 10 % от общия обем на отпадъците, образувани в Съюза; въпреки това този поток от отпадъци е един от най-сложните за управление, а начинът, по който се управлява, като цяло е добър показател за качеството на цялата система за управление на отпадъците в дадена държава. Предизвикателствата с оглед на управлението на битовите отпадъци произтичат от техния твърде сложен и смесен състав, непосредствената близост на образуваните отпадъци до гражданите и много голямата видимост в рамките на обществото. Вследствие на това управлението на тези отпадъци изисква много сложна система за управление, включваща ефикасна система за събиране, необходимост от активно участие на гражданите и предприятията и от инфраструктура, адаптирана към конкретния състав на отпадъците, и добре изградена система за финансиране. Като цяло държавите, които са разработили ефикасни системи за управление на битовите отпадъци, отбелязват по-добри резултати в цялостното управление на отпадъците.
(4)  Битовите отпадъци представляват около 7 — 10 % от общия обем на отпадъците, образувани в Съюза; въпреки това този поток от отпадъци е един от най-сложните за управление, а начинът, по който се управлява, като цяло е добър показател за качеството на цялата система за управление на отпадъците в дадена държава. Предизвикателствата с оглед на управлението на битовите отпадъци произтичат от техния твърде сложен и смесен състав, непосредствената близост на образуваните отпадъци до гражданите, много голямата видимост в рамките на обществото, както и от тяхното въздействие върху околната среда и човешкото здраве. Вследствие на това управлението на тези отпадъци изисква много сложна система за управление, включваща ефикасна система за събиране, ефективна система за сортиране, подходящо проследяване на потоците от отпадъци, необходимост от активно участие на гражданите и предприятията и от инфраструктура, адаптирана към конкретния състав на отпадъците, и добре изградена система за финансиране. Като цяло държавите, които са разработили ефикасни системи за управление на битовите отпадъци, отбелязват по-добри резултати в цялостното управление на отпадъците, включително изпълнението на целите във връзка с рециклирането. Въпреки това, правилното управление на битовите отпадъци само по себе си не е достатъчно, за да се даде тласък на прехода към кръгова икономика, при която отпадъците се разглеждат като ресурс. Необходим е подход към продуктите и отпадъците, основан на техния жизнен цикъл, за да се задейства този преход.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 4 а (ново)
(4a)   Опитът показва, че и публично, и частно управляваните системи могат да спомогнат за постигане на система за кръгова икономика, като решението дали да се използва дадена система или не често зависи от географските и структурните условия. Правилата, предвидени в настоящата директива, позволяват както система, при която общината носи общата отговорност за събиране на битовите отпадъци, така и система, при която тези услуги са възложени с договор на частни оператори. Държавите членки следва да отговарят за избора на едната или другата система.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  В Директива 2008/98/ЕО следва да се включат определения за „битови отпадъци“, „отпадъци от строителство и разрушаване“, „краен процес на рециклиране“ и „насипване“, за да се внесе яснота в обхвата на тези понятия.
(5)  В Директива 2008/98/ЕО следва да се включат определения за „битови отпадъци“, „търговски и промишлени отпадъци“, „отпадъци от строителство и разрушаване“, „оператор, осъществяващ подготовка за повторна употреба“, „органично рециклиране“, „краен процес на рециклиране“, „насипване“, „сортиране“, „нерегламентирано изхвърляне на отпадъци“ и „хранителни отпадъци“, за да се внесе яснота в обхвата на тези понятия.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 5 а (ново)
(5a)   Въз основа на нотификации от държавите членки, както и на развитието на съдебната практика на Съда на Европейския съюз, Комисията следва периодично да прави преглед на насоките за тълкуване на основните разпоредби на Директива 2008/98/ЕО с цел подобряване, привеждане в съответствие и хармонизиране на понятията за отпадъци и странични продукти в държавите членки.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 5 б (ново)
(5б)   Трябва да се гарантира съгласуваността между Директива 2008/98/ЕО и свързаните законодателни актове на Съюза, като например Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета. По-специално трябва да се гарантира съгласуваното тълкуване и прилагане на определенията за „отпадък“, „йерархия на отпадъците“ и „страничен продукт“ в рамките на тези законодателни актове.
_________________
Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 5 в (ново)
(5в)   Опасните и неопасните отпадъци следва да бъдат определени в съответствие с Решение 2014/955/ЕС1a на Комисията и Регламент (ЕС) № 1357/2014.
______________
Решение 2014/955/ЕС на Комисията от 18 декември 2014 г. за изменение на Решение 2000/532/ЕО, отнасящо се за списъка на отпадъците съгласно Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 370, 30.12.2014 г., стр. 44).
Регламент (ЕС) № 1357/2014 на Комисията от 18 декември 2014 г. за замяна на приложение III към Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 365, 19.12.2014 г., стр. 89).
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  За да се гарантира, че целите за рециклиране се основават на надеждни и съпоставими данни и да се даде възможност за по-ефективен мониторинг на напредъка към постигането на тези цели, определението за битови отпадъци в Директива 2008/98/ЕО следва да съответства на определението, използвано за статистически цели от Статистическата служба на ЕС и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, въз основа на коeто държавите членки от години съобщават данни. Определението за битови отпадъци в настоящата директива е неутрално по отношение на публичноправния или частноправния статус на оператора, действащ по управление на отпадъците.
(6)  За да се гарантира, че целите за рециклиране се основават на надеждни и съпоставими данни и да се даде възможност за по-ефективен мониторинг на напредъка към постигането на тези цели, определението за битови отпадъци в Директива 2008/98/ЕО следва да бъде приведено в съответствие с определението, използвано за статистически цели от Статистическата служба на ЕС и от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, въз основа на коeто държавите членки от години съобщават данни. Определението за битови отпадъци в настоящата директива е неутрално по отношение на публичноправния или частноправния статус на оператора, действащ по управление на отпадъците.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Държавите членки следва да въведат подходящи стимули за прилагането на йерархията на отпадъците, по-специално чрез финансови стимули, насочени към постигането на целите по настоящата директива за предотвратяване и рециклиране на отпадъците, като например такси за депониране и изгаряне, схеми на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“, режими на разширена отговорност на производителя и стимули за местните органи.
(7)  Държавите членки следва да въведат подходящи стимули за прилагането на йерархията на отпадъците, по-специално чрез финансови, икономически и регулаторни стимули, насочени към постигането на целите по настоящата директива за предотвратяване и рециклиране на отпадъците, като например такси за депониране и изгаряне, схеми на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“, режими на разширена отговорност на производителя, улесняване на даряването на храни и стимули за местните органи. За да допринесат за постигането на заложените в настоящата директива цели, държавите членки могат да използват икономически инструменти или мерки, като например тези, които са посочени в индикативния списък от приложението към настоящата директива. Държавите членки следва също така да предприемат мерки за подпомагане на постигането на високо качество на сортираните материали.
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 7 а (ново)
(7a)   Държавите членки следва да въведат мерки за насърчаване на разработването, производството и предлагането на пазара на продукти, които са подходящи за многократна употреба, устойчиви са от техническа гледна точка и се ремонтират лесно, и които, след като са се превърнали в отпадъци и са били подготвени за повторна употреба, са подходящи да бъдат пуснати отново на пазара, за да се улесни правилното прилагане на йерархията на отпадъците. При тези мерки следва да се отчита въздействието на продуктите през целия им жизнен цикъл и йерархията на отпадъците.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  За да се предостави по-голяма сигурност на операторите, действащи на пазарите на вторични суровини, при определянето дали веществата или предметите са със статус на отпадък или не и за да се насърчават еднакви условия на конкуренция, е важно да се установят хармонизирани на равнището на Съюза условия, въз основа на които веществата или предметите да бъдат признавани за странични продукти, а отпадъците, преминали през дейност по оползотворяване, вече да не бъдат считани за отпадъци. Когато е необходимо да се осигури безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар или високо ниво на опазване на околната среда в рамките на Съюза, на Комисията следва да се предостави правомощието да приема делегирани актове за установяване на подробни критерии относно прилагането на такива хармонизирани условия по отношение на определени отпадъци, включително в случай на използване за специфични цели.
(8)  За да се предостави по-голяма сигурност на операторите, действащи на пазарите на вторични суровини, при определянето дали веществата или предметите са със статус на отпадък или не и за да се насърчават еднакви условия на конкуренция, е важно да се установят ясни правила, въз основа на които веществата или предметите да бъдат признавани за странични продукти, а отпадъците, преминали през дейност по оползотворяване, вече да не бъдат считани за отпадъци.
Изменение 22
Предложение за директива
Съображение 8 а (ново)
(8a)   С цел да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар, вещества или предмети, получени от производствен процес, чиято основна цел не е производството на тези вещества или предмети, следва по правило да се разглеждат като странични продукти, при спазване на определени хармонизирани условия и при гарантиране на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве в рамките на целия Съюз. На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приема делегирани актове за определянето на подробни критерии във връзка с прилагането на статуса на страничните продукти, като се дава приоритет на съществуващи и възпроизводими практики на промишлена и земеделска симбиоза. При липсата на такива критерии, държавите членки следва да могат да определят подробни критерии за прилагането на статуса на страничните продукти за всеки отделен случай.
Изменение 23
Предложение за директива
Съображение 8 б (ново)
(8б)   С цел да се гарантира гладкото функциониране на вътрешния пазар и високо равнище на защита на околната среда и човешкото здраве в рамките на Съюза, на Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да приема делегирани актове за определяне на хармонизирани разпоредби, свързани със статуса за край на отпадъка по отношение на определени видове отпадъци. Следва да се разгледат специфични критерии за край на отпадъка най-малкото за инертни материали, хартия, стъкло, метал, автомобилни гуми и текстил. Когато не са определени критерии на равнището на Съюза, държавите членки следва да могат да определят на национално равнище подробни критерии за край на отпадъка по отношение на някои отпадъци, в съответствие с условията, установени на равнището на Съюза. Когато подобни подробни критерии липсват и на национално равнище, държавите членки следва да гарантират, че отпадъците, които са подложени на дейност по оползотворяване, престават да се считат за отпадъци, ако отговарят на условията, определени на равнището на Съюза. Това следва да се проверява за всеки случай поотделно от компетентния национален орган в съответната държава членка. Комисията следва да бъде оправомощена да приема делегирани актове за допълване на настоящата директива чрез установяване на общи изисквания, които да бъдат следвани от държавите членки при приемането на технически разпоредби по член 6.
Изменение 24
Предложение за директива
Съображение 8 в (ново)
(8в)   Когато рециклираните материали влизат обратно в икономиката, тъй като получават статус за край на отпадъка поради това, че отговарят на специфичните критерии за получаване на този статус или че са включени в състава на нов продукт, те трябва да бъдат в пълно съответствие със законодателството на Съюза относно химикалите.
Изменение 25
Предложение за директива
Съображение 8 г (ново)
(8г)   При прехода към кръгова икономика следва да се използват пълноценно иновациите в областта на цифровите технологии. За тази цел следва да се разработят електронни средства, например онлайн платформа за търговия с отпадъци като нови ресурси, с цел да се улеснят търговските операции и да се намали административната тежест за операторите, като така се повиши промишлената симбиоза.
Изменение 26
Предложение за директива
Съображение 8 д (ново)
(8д)   Разпоредбите за разширената отговорност на производителя в настоящата директива целят да се подкрепи разработването и производството на стоки, при които се взема напълно под внимание и се улеснява ефективното използване на ресурсите през целия жизнен цикъл на продуктите, включително техния ремонт, повторна употреба, демонтаж и рециклиране, без да се възпрепятства свободното движение на стоките в рамките на вътрешния пазар. Разширената отговорност на производителя е индивидуално задължение на производителите, които следва да носят отговорност за управлението на излезлите от употреба продукти, пуснати от тях на пазара. Все пак производителите следва да могат да поемат своята отговорност индивидуално или колективно. Държавите членки следва да гарантират създаването на режими на разширена отговорност на производителя поне по отношение на опаковките, електрическото и електронното оборудване, батериите и акумулаторите, както и излезлите от употреба превозни средства.
Изменение 27
Предложение за директива
Съображение 8 e (ново)
(8е)   Режимите на разширена отговорност на производителя следва да се разглеждат като набор от правила, установени от държавите членки с цел да гарантират, че производителите на продукти носят финансовата и/или оперативна отговорност за управлението на етапа от жизнения цикъл на продукта, настъпващ след ползване от потребителя. Тези правила не следва да пречат на производителите да изпълняват тези задължения индивидуално или колективно.
Изменение 28
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  Режимите на разширена отговорност на производителя са основна част от ефикасното управление на отпадъците, но тяхната ефективност и резултатност се различават значително в отделните държави членки. Поради това е необходимо да се определят минимални изисквания относно функционирането на разширената отговорност на производителя. Тези изисквания следва да позволят да се намалят разходите и да се подобрят резултатите, както и да се осигурят еднакви условия на конкуренция, включително за малките и средните предприятия, и да се предотвратят пречки пред безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар. Те следва също така да допринесат за включването в цената на продукта на разходите, свързани с края на жизнения му цикъл, и да създадат стимули за производителите да отделят по-голямо внимание при разработването на продуктите на тяхната пригодност за рециклиране и повторна употреба. Изискванията следва да се прилагат както за новите, така и за съществуващите режими на разширена отговорност на производителя. Необходим обаче е преходен период за съществуващите режими на разширена отговорност на производителя, за да се адаптират техните структури и процедури към новите изисквания.
(9)  Режимите на разширена отговорност на производителя са основна част от ефикасното управление на отпадъците, но тяхната ефективност и резултатност се различават значително в отделните държави членки. Поради това е необходимо да се определят минимални изисквания относно функционирането на режимите на разширена отговорност на производителя, независимо дали те са индивидуални или колективни. Необходимо е да се прави разлика между минималните изисквания, които се прилагат за всички режими, и тези, които се прилагат само за колективните режими. Все пак тези изисквания следва да позволят да се намалят разходите и да се подобрят резултатите чрез някои мерки, като например улесняване на по-доброто прилагане на разделното събиране и сортирането, гарантиране на по-добро качество на рециклирането и подпомагане за обезпечаването на сигурен достъп до вторични суровини по разходоефективен начин, както и да се осигурят еднакви условия на конкуренция, включително за малките и средните предприятия, както и за предприятията за електронна търговия, и да се избягват пречки пред безпрепятственото функциониране на вътрешния пазар. Тези изисквания следва също така да допринесат за включването в цената на продукта на разходите, свързани с края на жизнения му цикъл, и да създадат стимули за производителите да развиват интелигентни бизнес модели и да вземат предвид йерархията на отпадъците при разработването на продуктите, като насърчават тяхната трайност, пригодност за рециклиране, повторна употреба и възможност за ремонт. Те следва да поощряват постепенното заместване на вещества, пораждащи сериозно безпокойство съгласно определеното в член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, ако съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии, които да са икономически и технически приложими. Прилагането на минималните изисквания относно разширената отговорност на производителя следва да се наблюдава от независими органи и не следва да създава никаква допълнителна финансова или административна тежест за публичните органи, стопанските субекти и потребителите. Изискванията следва да се прилагат както за новите, така и за съществуващите режими на разширена отговорност на производителя. Необходим обаче е преходен период за съществуващите режими на разширена отговорност на производителя, за да се адаптират техните структури и процедури към новите изисквания.
Изменение 29
Предложение за директива
Съображение 9 а (ново)
(9a)   Разпоредбите на настоящата директива относно разширената отговорност на производителя следва да се прилагат, без да се засягат разпоредбите за разширената отговорност на производителя, съдържащи се в други правни актове на Съюза, и по-специално разпоредбите относно определени потоци от отпадъци.
Изменение 30
Предложение за директива
Съображение 9 б (ново)
(9б)   Комисията следва незабавно да приеме насоки за модулиране на вноските на производителите в режимите на разширена отговорност на производителя, за да подпомогне държавите членки при прилагането на настоящата директива с цел насърчаване на вътрешния пазар. За да се осигури съгласуваност в рамките на вътрешния пазар, Комисията следва също така да може да приема хармонизирани критерии за тази цел чрез делегирани актове.
Изменение 31
Предложение за директива
Съображение 9 в (ново)
(9в)   При установяването на режими за колективно прилагане на разширената отговорност на производителя държавите членки следва да въвеждат гаранции срещу конфликтите на интереси между изпълнители и организации, работещи в областта на разширената отговорност на производителя.
Изменение 32
Предложение за директива
Съображение 10
(10)  Предотвратяването на отпадъци е най-ефикасният начин за подобряване на ресурсната ефективност и за намаляване на въздействието на отпадъците върху околната среда. Поради това е важно държавите членки да предприемат подходящи мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, да наблюдават и оценяват напредъка в прилагането на такива мерки. За да се осигури еднакво измерване на общия напредък в прилагането на мерките за предотвратяване на отпадъци, следва да се определят общи показатели.
(10)  Предотвратяването на отпадъци е най-ефикасният начин за подобряване на ресурсната ефективност, за намаляване на въздействието на отпадъците върху околната среда, за насърчаване на трайните, рециклируеми и повторно употребими висококачествени материали и за намаляване на зависимостта от вноса на все по-редки суровини. Развитието на иновативни бизнес модели е от ключово значение в това отношение. Поради това е важно държавите членки да заложат цели за предотвратяване на отпадъците и да предприемат подходящи мерки за предотвратяване образуването на отпадъци и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, включително използването на икономически инструменти и други мерки за постепенно заместване на веществата, пораждащи сериозно безпокойство съгласно определеното в член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, ако съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии, които са икономически и технически приложими, допринасят за борба с планираното остаряване на продуктите, подпомагат повторната употреба, засилват ролята на потребителите чрез подобрена информация за продуктите и насърчават провеждането на информационни кампании за предотвратяване на отпадъците. Държавите членки следва също така да наблюдават и оценяват напредъка, постигнат в прилагането на такива мерки, както и напредъка по отношение на намаляването на образуването на отпадъци, като се стремят да го отделят от икономическия растеж. За да се осигури еднакво измерване на общия напредък, постигнат в прилагането на мерките за предотвратяване на отпадъци, следва да се определят общи показатели и методики.
Изменение 33
Предложение за директива
Съображение 10 а (ново)
(10a)   Насърчаването на устойчивостта при производството и потреблението може да допринесе съществено за предотвратяването на отпадъците. Държавите членки следва да предприемат мерки за съответно повишаване на информираността на потребителите и да ги насърчават да допринасят по-активно за подобряване на ресурсната ефективност.
Изменение 34
Предложение за директива
Съображение 10 б (ново)
(10б)   Първоначалният производител на отпадъци играе ключова роля при предотвратяването на отпадъците, както и по време на първия етап от сортирането.
Изменение 35
Предложение за директива
Съображение 11 а (ново)
(11a)   За да се намали загубата на храни и да се предотвратят хранителните отпадъци по цялата верига на доставки, следва да се установи йерархия на хранителните отпадъци съгласно предвиденото в член 4а.
Изменение 36
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  Държавите членки следва да предприемат мерки, за да насърчават предотвратяването на хранителните отпадъци в съответствие с програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г., приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г., и по-специално с поставената в нея цел за намаляване наполовина на хранителните отпадъци до 2030 г. Тези мерки следва да са насочени към предотвратяването на хранителните отпадъци в първичното производство, преработването и промишленото производство, при търговията на дребно и разпространението по друг начин на храни, в ресторантите и заведенията за хранене, както и в домакинствата. Като се вземат предвид екологичните и икономическите ползи от предотвратяването на хранителните отпадъци, държавите членки следва да въведат конкретни мерки за предотвратяване на хранителните отпадъци и да измерват напредъка в намаляването на тези отпадъци. С цел улесняване обмена на добри практики в рамките на ЕС — както между държавите членки, така и между стопанските субекти в областта на храните — следва да се установят еднакви методики за това измерване. Съобщаването на данните за равнищата на хранителните отпадъци следва да се осъществява на всеки две години.
(12)  Държавите членки следва да предприемат мерки, за да насърчават предотвратяването и намаляването на хранителните отпадъци в съответствие с програмата за устойчиво развитие за периода до 2030 г., приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г., и по-специално с поставената в нея цел за намаляване с 50 % на хранителните отпадъци до 2030 г. Тези мерки следва да са насочени към предотвратяването и намаляването на общия обем на образуваните хранителни отпадъци и ограничаването на загубите на храна по цялата верига на доставки, включително загубите при първичното производство, транспортирането и съхранението. Като се вземат предвид екологичните, социалните и икономическите ползи от предотвратяването на хранителните отпадъци, държавите членки следва да въведат конкретни мерки за предотвратяване на хранителните отпадъци, включително информационни кампании, които показват начините за предотвратяване на хранителните отпадъци, в техните програми за предотвратяване на отпадъците. С тези мерки държавите членки следва да се стремят към постигане на целта за намаляване на хранителните отпадъци на територията на целия Европейски съюз с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г. Държавите членки следва също така да измерват напредъка, постигнат при намаляването на хранителните отпадъци и загубите на храна. С цел измерване на този напредък и улесняване обмена на добри практики в рамките на ЕС — както между държавите членки, така и между стопанските субекти в областта на храните — следва да се установи обща методика за това измерване. Съобщаването на данните за равнищата на хранителните отпадъци следва да се осъществява на годишна основа.
Изменение 37
Предложение за директива
Съображение 12 а (ново)
(12a)   За предотвратяване на разхищението на храни, държавите членки следва да предвидят стимули за събиране на непродадените хранителни продукти при търговията на дребно и заведенията за хранене, както и за преразпределянето им на благотворителни организации. С цел намаляване на хранителните отпадъци, следва също така да се повиши информираността на потребителите относно значението на датата на минимална трайност („най-добър до“).
Изменение 39
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  Промишлените отпадъци, определени части от отпадъците от търговски дейности и миннодобивните отпадъци се различават изключително много от гледна точка на състава и обема си и зависят много от икономическата структура на съответната държава членка, от структурата на промишления или търговски отрасъл, образуващ отпадъците, и от развитието на промишлеността или търговията в дадена географска зона. Поради това един секторен подход, при който при разглеждането на конкретните въпроси във връзка с управлението на даден вид отпадъци се използват референтни документи за най-добрите налични техники и подобни инструменти, е подходящо решение за повечето промишлени и миннодобивни отпадъци16. Промишлените и търговските отпадъци от опаковки следва да продължат обаче да са в обхвата на изискванията по Директива 94/62/ЕО и Директива 2008/98/ЕО, включително съответните им изменения.
(13)  Промишлените отпадъци, определени части от отпадъците от търговски дейности и миннодобивните отпадъци се различават изключително много от гледна точка на състава и обема си и зависят много от икономическата структура на съответната държава членка, от структурата на промишления или търговски отрасъл, образуващ отпадъците, и от развитието на промишлеността или търговията в дадена географска зона. Секторен подход, при който при разглеждането на конкретните въпроси във връзка с управлението на даден вид отпадъци се използват референтни документи за най-добрите налични техники и подобни инструменти, е временно решение за постигане на целите на кръговата икономика за повечето промишлени и миннодобивни отпадъци16. Тъй като промишлените и търговските отпадъци попадат в обхвата на изискванията по Директива 94/62/ЕО и Директива 2008/98/ЕО, Комисията следва да разгледа възможността за определяне до 31 декември 2018 г. на цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на търговски отпадъци и неопасни промишлени отпадъци, които да бъдат изпълнени до 2025 и 2030 г.
Изменение 40
Предложение за директива
Съображение 13 а (ново)
(13a)   Комисията следва да насърчава активно платформите за споделяне като стопански модел на кръговата икономика. Тя следва да създаде по-добра интеграция между плана за действие за кръговата икономика и насоките относно икономиката на споделянето и да проучи всички възможни мерки за осигуряване на стимули за нея.
Изменение 41
Предложение за директива
Съображение 13 б (ново)
(13б)   Преминаването към кръгова икономика трябва да бъде насочено към постигане на целите за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, заложени в стратегията „Европа 2020“, особено по отношение на целите, свързани с опазването на околната среда, прехода към чисти източници на енергия, устойчивото развитие на териториите и повишаването на заетостта в държавите членки. Следователно развитието на кръгова икономика следва да насърчава също така приобщаването на субекти, като например малки и средни предприятия, предприятия на социалната икономика, институции с нестопанска цел и организации, работещи на регионално и местно равнище в областта на управлението на отпадъците, с цел подобряване на цялостното управление, улесняване на иновациите по отношение на процеси и продукти и развитие на заетостта в съответните територии.
Изменение 42
Предложение за директива
Съображение 14
(14)  Целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци следва да бъдат завишени, за да се извлекат съществени екологични, икономически и социални ползи.
(14)  Целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране на битовите отпадъци следва да бъдат завишени на минимум 60 % до 2025 г. и на минимум 70 % до 2030 г., за да се извлекат съществени екологични, икономически и социални ползи и да се ускори преходът към кръгова икономика.
Изменение 43
Предложение за директива
Съображение 14 а (ново)
(14a)   Държавите членки следва да подкрепят създаването на системи, които да насърчават дейностите за повторна употреба и удължаването на живота на продуктите, при условие че качеството и безопасността на продуктите не са изложени на риск. Такива системи следва да бъдат създадени по-специално за електрическо и електронно оборудване, текстил, мебели, строителни материали, автомобилни гуми, както и за опаковки съгласно определеното в член 5 от Директива 94/62/EО.
Изменение 44
Предложение за директива
Съображение 14 б (ново)
(14б)   С цел насърчаване на повторната употреба, държавите членки следва да могат да определят количествени цели и следва да предприемат необходимите мерки спрямо производителите, за да могат операторите, осъществяващи повторна употреба, да получат лесен достъп до инструкциите за ползване, резервните части и техническата информация, които са необходими за повторната употреба на продуктите.
Изменение 45
Предложение за директива
Съображение 14 в (ново)
(14в)   Ролята на предприятията от социалната икономика в сектора на повторната употреба и подготовката за повторна употреба трябва да бъде призната и засилена. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки за насърчаване на ролята на предприятията от социалната икономика в този сектор, включително, по целесъобразност, чрез икономически инструменти, обществени поръчки, улеснен достъп до пунктовете за събиране на отпадъци, както и всякакви други подходящи икономически или регулаторни стимули. Новата регулаторна рамка, установена чрез пакета от мерки за кръговата икономика, следва да гарантира възможността на заинтересованите страни да продължат своята работа в сектора на повторната употреба и подготовката за повторна употреба.
Изменение 46
Предложение за директива
Съображение 14 г (ново)
(14г)   Преминаването към кръгова икономика предлага многобройни положителни аспекти: икономически (например, оптимизация на използването на суровини), екологични (например, опазване на околната среда и намаляване на замърсяването с отпадъци) и социални (например, потенциал за създаване на социално приобщаващи работни места и развитие на социалните връзки). Кръговата икономика съответства на естеството на социалната и солидарната икономика и прилагането на практика на кръговата икономика следва преди всичко да осигурява възможности за създаването на екологични и социални ползи.
Изменение 47
Предложение за директива
Съображение 14 д (ново)
(14д)   Участниците от сферата на социалната и солидарната икономика следва да допринасят посредством своята дейност, включително подготовката за повторна употреба и самата повторна употреба, за насърчаване на социалната и солидарната икономика. Следва да се предприемат мерки за гарантиране на устойчивостта на тези дейности в рамките на Съюза.
Изменение 48
Предложение за директива
Съображение 15
(15)  Чрез постепенно завишаване на съществуващите цели за подготовката за повторна употреба и рециклирането на битовите отпадъци следва да се гарантира, че икономически ценните отпадъчни материали се употребяват повторно и се рециклират ефективно, и че ценните материали в отпадъците се насочват обратно към европейската икономика, като така се осъществява напредък по изпълнението на инициативата за суровините17 и към създаването на кръгова икономика.
(15)  Чрез постепенно завишаване на съществуващите цели за подготовката за повторна употреба и рециклирането на битовите отпадъци следва да се гарантира, че икономически ценните отпадъчни материали се подготвят за повторна употреба и се рециклират ефективно, като същевременно се осигурява високо равнище на защита на човешкото здраве и околната среда, и че ценните материали в отпадъците се насочват обратно към европейската икономика, като така се осъществява напредък по изпълнението на инициативата за суровините17 и към създаването на кръгова икономика.
__________________
__________________
17 COM(2008)0699 и COM(2014)0297.
17 COM(2008)0699 и COM(2014)0297.
Изменение 49
Предложение за директива
Съображение 16
(16)  Съществуват големи разлики между държавите членки във връзка с постигнатите от тях резултати в управлението на отпадъците, особено по отношение на рециклирането на битовите отпадъци. За да се вземат предвид тези разлики, следва на държавите членки, които по данни на Евростат са рециклирали по-малко от 20 % от битовите си отпадъци през 2013 г., да бъде предоставено допълнително време за постигането на определените за 2025 и 2030 г. цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране. С оглед на средните годишни темпове на напредък, наблюдавани в държавите членки през последните петнадесет години, въпросните държави членки би трябвало да увеличат капацитета си за рециклиране до нива, които далеч надхвърлят предходните средни стойности, за да могат да изпълнят посочените цели. За да се гарантира, че се постига стабилен напредък към изпълнението на целите и че пропуските в изпълнението своевременно се отстраняват, държавите членки, на които е предоставено допълнително време, следва да постигат междинни цели и да изготвят план за изпълнение.
(16)  Съществуват големи разлики между държавите членки във връзка с постигнатите от тях резултати в управлението на отпадъците, особено по отношение на рециклирането на битовите отпадъци. За да се вземат предвид тези разлики, следва на държавите членки, които по данни на Евростат са рециклирали по-малко от 20% от битовите си отпадъци през 2013 г. и които не се считат за изложени на риск от непостигане на целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на най-малко 50% от битовите си отпадъци до 2025 г., да бъде предоставено допълнително време за постигането на определените за 2025 и 2030 г. цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране. На тези държави членки би могло също така да се даде допълнително време, за да изпълнят заложените за 2030 г. цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране, ако те не се считат за изложени на риск от непостигане на целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране на най-малко 60% от битовите отпадъци до 2030 г. С оглед на средните годишни темпове на напредък, наблюдавани в държавите членки през последните петнадесет години, въпросните държави членки би трябвало да увеличат капацитета си за рециклиране до нива, които далеч надхвърлят предходните средни стойности, за да могат да изпълнят посочените цели. За да се гарантира, че се постига стабилен напредък към изпълнението на целите и че пропуските в изпълнението своевременно се отстраняват, държавите членки, на които е предоставено допълнително време, следва да постигат междинни цели и да изготвят планове за изпълнение, чиято ефективност следва да се оценява от Комисията въз основа на определени критерии.
Изменение 50
Предложение за директива
Съображение 16 а (ново)
(16a)   За да се гарантира усвояването на висококачествени вторични суровини, резултатите от крайния процес на рециклиране следва да са в съответствие със стандартите за качество. За целта Комисията следва да отправи искане към европейските организации по стандартизация да разработят стандарти за отпадъчните материали, включвани в крайния процес на рециклиране, и за вторичните суровини, по-специално пластмасите, въз основа на най-добрите производствени практики на пазара.
Изменение 51
Предложение за директива
Съображение 17
(17)  С цел да се гарантира надеждността на събраните данни за подготовката за повторна употреба от основно значение е да се установят общи правила за съобщаване на данните. По сходни причини е важно да се определят по-точни правила, съгласно които държавите членки следва да съобщават количествата, които са действително рециклирани и може да бъдат взети предвид с оглед на постигането на целите за рециклиране. За тази цел по принцип съобщаването на информацията относно постигането на целите за рециклиране трябва да е въз основа на входящите материали, включвани в крайния процес на рециклиране. С цел да се ограничи административната тежест следва на държавите членки да се позволи, при спазването на строги условия, да отчитат процентите на рециклиране въз основа на изходните материали от съоръженията за сортиране. От теглото на отчетените като рециклирани отпадъци следва да не се приспада загубата на тегло на материалите или веществата, дължаща се на процеси на физическа и/или химическа преработка, присъщи на крайния процес на рециклиране.
(17)  С цел да се гарантира надеждността на събраните данни за подготовката за повторна употреба, от основно значение е да се установят общи правила за съобщаване на данните, като се взема предвид необходимостта от избягване на налагането на прекомерна административна тежест върху малките и средните оператори. По сходни причини е важно да се определят по-точни правила, съгласно които държавите членки следва да съобщават количествата, които са действително рециклирани и може да бъдат взети предвид с оглед на постигането на целите за рециклиране. Изчисляването на рециклираните битови отпадъци следва да се основава на хармонизиран метод, който ще попречи на държавите членки да отчитат изхвърлените отпадъци като рециклирани. За тази цел съобщаването на информацията относно постигането на целите за рециклиране трябва да е въз основа на входящите материали, включвани в крайния процес на рециклиране. От теглото на отчетените като рециклирани отпадъци следва да не се приспада загубата на тегло на материалите или веществата, дължаща се на процеси на физическа и/или химическа преработка, присъщи на крайния процес на рециклиране.
Изменение 52
Предложение за директива
Съображение 18
(18)  За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране, държавите членки следва да могат да вземат предвид продуктите и компонентите, които са подготвени за повторна употреба от признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, и в рамките на признати схеми за обратно изкупуване, както и рециклирането на метали, осъществявано съвместно с изгаряне. За да се осигури еднакъв подход при изчисляването на тези данни, Комисията ще приеме подробни правила относно определянето на признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, и на признати схеми за обратно изкупуване, относно критериите за качество за рециклираните метали и относно събирането, проверката и съобщаването на данните.
(18)  За да се осигури еднакъв подход при изчисляването на данните относно подготовката за повторна употреба и рециклирането, Комисията следва да приеме подробни правила относно определянето на признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, на признати схеми за обратно изкупуване и на оператори, извършващи крайно рециклиране, включително специфични правила относно събирането, проследяването, проверката и съобщаването на данните, както и относно критериите за качество на рециклираните метали, чието рециклиране е осъществено съвместно с изгаряне или комбинирано изгаряне. За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране и след приемането на хармонизирана методика за изчисляване, държавите членки следва да могат да вземат предвид рециклирането на метали, осъществявано съвместно с изгаряне или комбинирано изгаряне, като например оползотворяването на енергия.
Изменение 53
Предложение за директива
Съображение 20
(20)  Спазването на задължението за създаване на системи на разделно събиране за хартия, метали, пластмаса и стъкло е от основно значение, за да се увеличат процентите на подготовка за повторна употреба и рециклиране в държавите членки. Освен това следва биоотпадъците да се събират разделно, за да се допринесе за увеличаването на процентите на подготовка за повторна употреба и рециклиране и за предотвратяването на замърсяването на сухите рециклируеми материали.
(20)  Спазването на задължението за създаване на системи на разделно събиране за хартия, метали, пластмаса, стъкло, текстил и биоотпадъци е от основно значение, за да се увеличат процентите на подготовка за повторна употреба и рециклиране в държавите членки. Освен това следва биоотпадъците да се събират разделно и да се рециклират, за да се допринесе за увеличаването на процентите на подготовка за повторна употреба и рециклиране и за предотвратяването на замърсяването на сухите рециклируеми материали, както и за предотвратяване на изгарянето и депонирането. Освен това следва да бъдат насърчавани и засилени научните изследвания във връзка с възможни системи за събиране и рециклиране за други потоци и нови материали.
Изменение 54
Предложение за директива
Съображение 20 а (ново)
(20a)   Биоикономиката играе решаваща роля за гарантиране на наличността на суровини в рамките на Съюза. По-ефективното използване на битовите отпадъци може да създаде важен стимул за веригата на доставки на биоикономиката. По-специално устойчивото управление на биоотпадъците дава възможност суровините на базата на изкопаеми горива да бъдат заменени с възобновяеми източници при производството на материали и стоки.
Изменение 55
Предложение за директива
Съображение 20 б (ново)
(20б)   С цел да се избегне третирането на отпадъци, при което се задържат ресурси на по-ниските нива на йерархията на отпадъците, да се осигурят възможности за висококачествено рециклиране и да се насърчи усвояването на качествени вторични суровини, държавите членки следва да гарантират, че биоотпадъците се събират разделно и се подлагат на органично рециклиране по начин, осигуряващ висока степен на защита на околната среда, като резултатите от прилагането му отговарят на съответните стандарти за високо качество.
Изменение 56
Предложение за директива
Съображение 20 в (ново)
(20в)   Въпреки разделното събиране, много рециклируеми материали все още попадат в смесените отпадъци. При наличие на висококачествено сортиране, по-специално оптично сортиране, значително количество материали може да бъде отделено от остатъчните отпадъци и впоследствие — рециклирано и преработено във вторични суровини. Ето защо държавите членки следва да предприемат мерки, за да гарантират, че дори и отпадъците, които не са събрани разделно, все пак се сортират.
Изменение 57
Предложение за директива
Съображение 20 г (ново)
(20г)   За да се избегне замърсяването на битовите отпадъци с опасни вещества, което би могло да намали качеството на рециклирането и по този начин да възпрепятства усвояването на вторичните суровини, държавите членки следва да въведат отделно събиране на опасните отпадъци от домакинствата.
Изменение 58
Предложение за директива
Съображение 21
(21)  Правилното управление на опасните отпадъци все още представлява проблем в Съюза и част от данните за третирането им липсват. По тази причина е необходимо да се усъвършенстват механизмите за документиране и проследяване чрез създаване на електронни регистри за опасните отпадъци в държавите членки. Събирането на електронни данни следва да се разшири и към други видове отпадъци, когато това е целесъобразно, за да се улеснят предприятията и администрациите при документирането и за да се подобри мониторингът на потоците от отпадъци в Съюза.
(21)  Правилното управление на опасните отпадъци все още представлява проблем в Съюза и част от данните за третирането им липсват. По тази причина е необходимо да се усъвършенстват механизмите за документиране и проследяване чрез създаване на електронни регистри за опасните отпадъци в държавите членки. Събирането на електронни данни следва да се разшири и към други видове отпадъци, за да се улеснят предприятията и администрациите при документирането и за да се подобри мониторингът на потоците от отпадъци в Съюза.
Изменение 59
Предложение за директива
Съображение 21 а (ново)
(21a)   Разделното събиране и регенерирането на отработени масла носи значителни икономически и екологични ползи, включително по отношение на сигурността на доставките. Следва да бъде установено разделно събиране, както и цели за регенерирането на отработените масла.
Изменение 60
Предложение за директива
Съображение 22
(22)  С настоящата директива се определят дългосрочни цели за управлението на отпадъците в Съюза и се предоставят ясни насоки на икономическите оператори и държавите членки за инвестициите, необходими за постигането на целите по настоящата директива. При разработването на националните си стратегии за управление на отпадъците и при планирането на инвестициите в инфраструктура за управление на отпадъците, държавите членки следва да използват по разумен начин европейските структурни и инвестиционни фондове, като — в съответствие с йерархията на отпадъците — насърчават предотвратяването, повторната употреба и рециклирането.
(22)  С настоящата директива се определят дългосрочни цели за управлението на отпадъците в Съюза и се предоставят ясни насоки на икономическите оператори и държавите членки за инвестициите, необходими за постигането на целите по настоящата директива. При разработването на националните си стратегии за управление на отпадъците и при планирането на инвестициите в инфраструктура и кръговата икономика за управление на отпадъците, държавите членки следва да използват по разумен начин европейските структурни и инвестиционни фондове, като — в съответствие с йерархията на отпадъците — насърчават на първо място предотвратяването и повторната употреба, а след това рециклирането. Комисията следва да създаде, в съответствие с йерархията на отпадъците, възможност за използване на програма „Хоризонт 2020“ и европейските структурни и инвестиционни фондове, за да се развие ефективна финансова рамка, помагаща на местните органи да изпълнят изискванията на настоящата директива и да финансират въвеждането на иновативни технологии и управление на отпадъците.
Изменение 61
Предложение за директива
Съображение 23
(23)  Някои суровини са от голямо значение за икономиката на Съюза и снабдяването с тях е свързано с голям риск. С оглед на сигурността на доставките на тези суровини и в съответствие с инициативата за суровините и целите и целевите стойности на Европейското партньорство за иновации в областта на суровините, държавите членки следва да предприемат мерки за постигане на възможно най-доброто управление на отпадъците, съдържащи значително количество от тези суровини, като вземат предвид осъществимостта от икономическа и технологична гледна точка и ползите за околната среда. Комисията изготви списък на суровините от изключителна важност за ЕС18. Този списък се подлага редовно на преглед от Комисията.
(23)  Някои суровини са от голямо значение за икономиката на Съюза и снабдяването с тях е свързано с голям риск. С оглед на сигурността на доставките на тези суровини и в съответствие с инициативата за суровините и целите и целевите стойности на Европейското партньорство за иновации в областта на суровините, държавите членки следва да предприемат мерки за насърчаване на повторната употреба на продуктите и рециклирането на отпадъците, съдържащи значително количество суровини от изключителна важност, и да гарантират, че те се управляват ефективно, като вземат предвид осъществимостта от икономическа и технологична гледна точка и ползите за околната среда и здравето. Комисията изготви списък на суровините от изключителна важност за ЕС18. Този списък се подлага редовно на преглед от Комисията.
__________________
__________________
18 COM(2014)0297.
18 COM(2014)0297.
Изменение 62
Предложение за директива
Съображение 24
(24)  За да подпомагат в по-голяма степен ефективното изпълнение на инициативата за суровините, държавите членки следва да насърчават и повторната употреба на продукти, представляващи основни източници на суровини. Те следва също така да включват в плановете си за управление на отпадъците целесъобразни на национално равнище мерки относно събирането и оползотворяването на отпадъци, съдържащи значително количество от тези суровини. Мерките следва да бъдат включени в плановете за управление на отпадъците при първото актуализиране на плановете след влизането в сила на настоящата директива. Комисията ще предостави информация относно съответните групи продукти и потоци от отпадъци на равнището на ЕС. Тази разпоредба не изключва възможността държавите членки да предприемат мерки по отношение на други суровини, считани за важни за съответната национална икономика.
(24)  За да подпомагат в по-голяма степен ефективното изпълнение на инициативата за суровините, държавите членки следва да включват в плановете си за управление на отпадъците също и целесъобразни на национално равнище мерки относно събирането, сортирането и оползотворяването на отпадъци, съдържащи значително количество от тези суровини. Мерките следва да бъдат включени в плановете за управление на отпадъците при първото актуализиране на плановете след влизането в сила на настоящата директива. Комисията ще предостави информация относно съответните групи продукти и потоци от отпадъци на равнището на ЕС. Тази разпоредба не изключва възможността държавите членки да предприемат мерки по отношение на други суровини, считани за важни за съответната национална икономика.
Изменение 63
Предложение за директива
Съображение 25
(25)  Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци има преки отрицателни последици за околната среда, а високите разходи за дейностите по почистването им представляват ненужна икономическа тежест за обществото. Въвеждането на специални мерки в рамките на плановете за управление на отпадъците и необходимото правоприлагане от страна на компетентните органи следва да допринесат за решаването на този проблем.
(25)  Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци има преки и непреки отрицателни последици за околната среда, благосъстоянието на гражданите и икономиката. Високите разходи за дейностите по почистването им представляват ненужна икономическа тежест за обществото. Въвеждането на специални мерки в рамките на плановете за управление на отпадъците и необходимото правоприлагане от страна на компетентните органи следва да допринесат за решаването на този проблем. Предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци е за предпочитане пред тяхното почистване. Предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци следва да бъде споделено усилие на компетентните органи, производителите и потребителите. Поради това от съществено значение е да се промени неправилното поведение на потребителите, с цел да се предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. Производителите, чиито продукти е вероятно да се превърнат в нерегламентирано изхвърлени отпадъци, следва да насърчават устойчивата употреба на своите продукти, за да предотвратяват нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Освен това образованието и повишаването на информираността играят ключова роля за стимулиране на промяна в поведението.
Изменение 64
Предложение за директива
Съображение 25 а (ново)
(25a)   Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a е задължителният правен инструмент на равнището на Съюза за оценка, мониторинг и определяне на екологични цели за достигане на добро състояние на околната среда във връзка с нерегламентираните отпадъци в морето. Основните източници на нерегламентирани отпадъци в морето обаче са от наземни дейности и се дължат на лоши практики в областта на управлението на твърдите отпадъци, липса на инфраструктура и недостатъчна осведоменост на обществеността. Поради тази причина държавите членки следва да предприемат мерки за намаляване на нерегламентираните отпадъци от наземни източници, за които съществува вероятност да попаднат в морската среда, в съответствие с Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, приета от Общото събрание на Организацията на обединените нации на 25 септември 2015 г., и по-специално с поставената цел за намаляване на нерегламентираните отпадъци в морето с 50 % до 2030 г. на равнището на Съюза. Като се вземат предвид екологичните и икономическите ползи от предотвратяването на морските нерегламентирани отпадъци, държавите членки следва да въведат конкретни мерки за това предотвратяване и да измерват напредъка в своите програми за намаляване на отпадъците. С тези мерки държавите членки следва да се стремят към постигане на целите за намаляване на морските нерегламентирани отпадъци на територията на целия Европейски съюз с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г. С цел измерване на напредъка за постигане на тези цели и улесняване на обмена на добри практики между държавите членки на територията на Съюза следва да се установят единни методики за измерване на морските нерегламентирани отпадъци с произход от сушата. Съобщаването на данни относно равнищата на нерегламентирани отпадъци в морето следва да се прави ежегодно.
______________
1a Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (ОВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
Изменение 65
Предложение за директива
Съображение 25 б (ново)
(25б)   Неправилното обезвреждане на отпадъци чрез нерегламентирани отпадъци и изхвърляне на отпадъчни води и твърди отпадъци, като пластмаса, има отрицателно въздействие върху морската среда и човешкото здраве, както и значителна икономическа и социална цена. Такива отпадъци също така нарушават приоритетния ред в йерархията на отпадъците, по-специално чрез избягване на подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване преди обезвреждането. Предвид трансграничния характер на морските нерегламентирани отпадъци и необходимостта да се гарантира хармонизация в усилията, държавите членки следва да предприемат мерки за постигане на цел за тяхното намаляване, като използват протоколите от наблюдение, установени съгласно член 11 от Директива 2008/56/ЕО.
Изменение 66
Предложение за директива
Съображение 25 в (ново)
(25в)   Микрочастиците в отмиващите се козметични продукти и продукти за лична хигиена, които попадат в битовите, търговските или промишлените отводнителни системи са един от най-предотвратимите източници на пряко замърсяване от пластмасови микрочастици. С цел да се допринесе за целите, определени в настоящата директива, държавите членки следва да предприемат мерки за предотвратяване на навлизането на микрочастици и пластмасови микрочастици в системите за пречистване на отпадъчни води и изхвърлянето им в морската среда.
Изменение 67
Предложение за директива
Съображение 27
(27)  Докладите за прилагането, които държавите членки изготвят на всеки три години, не се оказаха ефективен инструмент за проверка на спазването на разпоредбите и за гарантиране на правилното им прилагане, и пораждат ненужна административна тежест. По тази причина е целесъобразно да се отменят разпоредбите, съгласно които държавите членки трябва да изготвят такива доклади. Вместо това мониторингът на спазването следва да се основава изключително на статистическите данни, които държавите членки съобщават всяка година на Комисията.
(27)  Докладите за прилагането, които държавите членки изготвят на всеки три години, не се оказаха ефективен инструмент за проверка на спазването на разпоредбите и за гарантиране на правилното им прилагане, и пораждат ненужна административна тежест. По тази причина е целесъобразно да се отменят разпоредбите, съгласно които държавите членки трябва да изготвят такива доклади. Вместо това мониторингът на спазването следва да се основава на статистическите данни, които държавите членки съобщават всяка година на Комисията. Независимо от това, по искане на Комисията, държавите членки следва незабавно да предоставят всякаква информация, която е необходима на Комисията във връзка с оценката на изпълнението на настоящата директива като цяло, както и на нейното въздействие върху околната среда и човешкото здраве.
Изменение 68
Предложение за директива
Съображение 28
(28)  Статистическите данни, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държави членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на статистическите данни следва да се подобрят чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните. Поради това, при изготвяне на докладите за спазването на целите по законодателството в областта на отпадъците, държавите членки трябва да използват най-актуалната методика, разработена от Комисията и от националните статистически служби на държавите членки.
(28)  Данните и информацията, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държави членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на съобщаваните данни следва да се подобрят чрез създаването на обща методика за събиране и обработка на данни от надеждни източници и чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните. Поради това, при изготвяне на докладите за спазването на целите по законодателството в областта на отпадъците, държавите членки трябва да използват единната методика, разработена от Комисията в сътрудничество с националните статистически служби на държавите членки и с националните, регионални и местни органи, отговарящи за управлението на отпадъците.
Изменение 69
Предложение за директива
Съображение 28 а (ново)
(28a)   На всеки три години Комисията следва да публикува доклад въз основа на съобщените от държавите членки данни и информация, за да отчете пред Парламента и Съвета постигнатия напредък по отношение на изпълнението на целите за рециклиране и на установените в настоящата директива нови задължения. В тези тригодишни доклади следва също така да се прави оценка на въздействието на Директива 2008/98/ЕО като цяло върху околната среда и човешкото здраве и да се оценява необходимостта от изменения, които да гарантират пригодността на Директива 2008/98/ЕО за постигане на целите на кръговата икономика.
Изменение 70
Предложение за директива
Съображение 28 б (ново)
(28б)   С цел да допринесе за подходящо управление, правоприлагане, трансгранично сътрудничество и разпространение на най-добри практики и иновации в областта на отпадъците и за да гарантира ефективното и последователно изпълнение на целите, предвидени в Директива 2008/98/ЕО, Комисията следва да създаде платформа за обмен на информация и споделяне на най-добри практики между Комисията и държавите членки относно практическото прилагане на тази директива. Резултатите от работата на тази платформа следва да са публично достъпни.
Изменение 71
Предложение за директива
Съображение 28 в (ново)
(28в)   Икономическият потенциал, както и екологичните ползи от преминаването към кръгова икономика и по-голяма ресурсна ефективност са добре установени. Стъпки за затваряне на кръга са представени в различни документи за политиката и предложения, които обхващат манифеста на Европейската платформа за ефективно използване на ресурсите (EREP) и препоръките на политиката за по-ресурсноефективна Европа, публикувани на 17 декември 2012 г., доклада по собствена инициатива на Европейския парламент относно преминаване към кръгова икономика, приет на 25 юни 2015 г., и накрая, плана за действие на Комисията за кръговата икономика, публикуван на 2 декември 2015 г. Всички те представляват действия отвъд отпадъците, обхващащи целия цикъл, и следва не само да насочват нивото на амбиция на законодателството на Съюза в областта на отпадъците, но и да гарантират, че се предприемат амбициозни действия за затваряне на целия кръг.
Изменение 72
Предложение за директива
Съображение 28 г (ново)
(28г)   Научните изследвания и иновациите, както и създаването на интелигентни бизнес модели въз основа на ресурсната ефективност, са от съществено значение за подпомагане на прехода на Съюза към кръгова икономика, при която отпадъците се разглеждат като нов ресурс. За постигането на тази цел е необходимо да се подпомогнат, в рамките на „Хоризонт 2020“, проектите, свързани с научни изследвания и иновации, чрез които може да се демонстрира и изпита на практика икономическата и екологичната устойчивост на кръговата икономика. Същевременно, при възприемане на системен подход, тези проекти могат да допринесат за разработването на законодателство, което е благоприятно за иновациите и лесно за прилагане, като се определят възможните аспекти на регулаторна несигурност, пречки и пропуски, които възпрепятстват развитието на стопански модели, основаващи се на ефективното използване на ресурсите.
Изменение 73
Предложение за директива
Съображение 28 д (ново)
(28д)   На 2 декември 2015 г. Комисията представи план за действие на ЕС за кръговата икономика, за да се стимулира преходът на Европа към кръгова икономика. Тъй като Комисията въведе конкретна и амбициозна програма за действия, включваща мерки, които обхващат целия цикъл, ускоряването на прехода създава потребност от допълнителни мерки.
Изменение 74
Предложение за директива
Съображение 28 e (ново)
(28е)   По-доброто използване на ресурсите може да донесе значителни нетни икономии за предприятията в Съюза, публичните органи и потребителите, като в същото време се намалят общите годишни емисии на парникови газове. Поради тази причина Комисията следва до края на 2018 г. да предложи водещ показател и таблица от подпоказатели за ефективно използване на ресурсите с цел мониторинг на напредъка към постигането на целта за увеличаване на ефективността на ресурсите на равнището на Съюза с 30 % до 2030 г. в сравнение с равнищата от 2014 г.
Изменение 75
Предложение за директива
Съображение 29
(29)  За да се допълва или изменя Директива 2008/98/EО, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на член 5, параграф 2, член 6, параграф 2, член 7, параграф 1, член 11а, параграфи 2 и 6, член 26, член 27, параграфи 1 и 4, член 38, параграфи 1, 2 и 3. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.
(29)  За допълнение или изменение на Директива 2008/98/EО, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на:
—   подробни критерии за прилагането на условията, при които вещества или предмети трябва да се разглеждат като странични продукти или да се счита, че са престанали да бъдат отпадъци,
—  общи изисквания, които да бъдат следвани от държавите членки при приемането на технически регламенти за статуса за край на отпадъка,
—  изготвянето на списък на отпадъците,
—  хармонизирани критерии, които трябва да се следват при изчисляването на финансовите вноски, плащани от производителите, за да спазват своята разширена отговорност на производителя, модулирано спрямо разходите, свързани с края на жизнения цикъл на продуктите,
—  показатели за измерване на напредъка към намаляване на образуването на отпадъци и към изпълнението на мерките за предотвратяване на отпадъци,
—  обща методика, включително минимални изисквания за качество, за еднакво измерване на равнищата на хранителни отпадъци,
—   обща методика, включително минимални изисквания за качество, за единно измерване на нерегламентирани отпадъци в морето от наземни източници,
—   минимални изисквания относно качеството и функционирането във връзка с определянето на признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, схеми за връщане на депозит, както и на оператори, извършващи крайно рециклиране, включително специфични правила относно събирането, проследимостта, проверката и съобщаването на данните,
—  обща методика за изчисляването на теглото на металите, рециклирани съвместно с изгаряне, включително критерии за качество за рециклираните метали,
—  техническите критерии и оперативните процедури за операции по обезвреждане D2, D3, D4, D6, D7 и D12, както са изброени в приложение I към Директива 2008/98/ЕО и, ако е целесъобразно, забрана за онези операции, ако те не отговарят на някои критерии, свързани с опазването на човешкото здраве и околната среда,
—  минимални технически стандарти относно дейности по третиране на отпадъци, които изискват разрешение съгласно Директива 2008/98/ЕО, когато са налице доказателства, че такива стандарти ще донесат полза по отношение на опазването на човешкото здраве и околната среда,
—  минимални стандарти относно дейности, които изискват регистрация съгласно Директива 2008/98/ЕО, когато са налице доказателства, че такива стандарти ще донесат полза по отношение на опазването на човешкото здраве и околната среда или ще допринесат да се избегнат нарушения на вътрешния пазар,
—  спецификациите относно прилагането на формулата за инсталациите за изгаряне, посочена в точка R1 от приложение II към Директива 2008/98/ЕО,
—  методиката за събиране и обработка, организирането на събирането и източниците на данни, както и формàта, в който се съобщават от държавите членки на Комисията данните относно постигането на целите за хранителните отпадъци и нерегламентираните отпадъци в морето, които се подготвят за повторна употреба, рециклиране и насипване, както и за отпадните масла, и
—  приспособяването на приложения І—V към Директива 2008/98/ЕО с оглед на научно-техническия прогрес, и
От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, предвидени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равноправно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 76
Предложение за директива
Съображение 30
(30)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на Директива 2008/98/, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на член 9, параграфи 4 и 5, член 33, параграф 2, член 35, параграф 5 и член 37, параграф 6. Тези правомощия следва да бъдат изпълнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета19.
(30)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Директива 2008/98/ЕО, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия по отношение на:
—  формàта за нотифицирането на информацията относно приемането и съществените изменения на плановете за управление на отпадъци и програмите за предотвратяване на образуването на отпадъци, и
—  минималните условия за дейността на електронните регистри на опасните отпадъци.
Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета19.
__________________
__________________
19 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
19 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 77
Предложение за директива
Съображение 33
(33)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно усъвършенстване на управлението на отпадъците в Съюза, като така се допринесе за опазването, съхранението и подобряването на качеството на околната среда, на доброто състояние на океаните и на безопасността на морските храни чрез намаляване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в морето и за внимателното и рационалното използване на природните ресурси в Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба или последиците от мерките могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,
(33)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно усъвършенстване на управлението на отпадъците в Съюза, като така се допринесе за опазването, съхранението и подобряването на качеството на околната среда, на доброто състояние на океаните и на безопасността на морските храни чрез намаляване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци в морето и за внимателното, намаленото и рационалното използване на природните ресурси в Съюза, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба или последиците от мерките могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,
Изменение 78
Предложение за директива
Съображение 33 а (ново)
(33a)   Държавите членки следва да гарантират, че са въведени изисквания за високо ниво на безопасни и здравословни условия на труд в секторите на производството, рециклирането, ремонтирането, подготовката за повторна употреба и в сектора на отпадъците, като отчитат специфичните рискове, пред които са изправени работещите в тези сектори, и следва да гарантират правилното прилагане и изпълнение на действащото законодателство на Съюза в тази област.
Изменение 79
Предложение за директива
Съображение 33 б (ново)
(33б)   Настоящата директива е приета, като се отчитат ангажиментите, посочени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, и следва да бъде изпълнявана и прилагана в съответствие с насоките, съдържащи се в посоченото споразумение.
Изменение 80
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 1 – параграф 1
(-1)   В член 1 параграф 1 се заменя със следното:
Настоящата директива определя мерките за защита на околната среда и човешкото здраве посредством предотвратяване или намаляване на вредното въздействие от образуването и управлението на отпадъци, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване на ефективността на това използване.
„Настоящата директива определя мерките за защита на околната среда и човешкото здраве посредством предотвратяване или намаляване на образуването на отпадъци, на вредното въздействие от образуването и на управлението на отпадъци, както и чрез намаляване на цялостното въздействие от използването на ресурси и чрез повишаване на ефективността на това използване, което е от изключително значение за прехода към кръгова икономика и за гарантиране на дългосрочната конкурентоспособност на Съюза.
Изменение 81
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 1 а (нова)
„1a. „битови отпадъци“ са:
„1a. „битови отпадъци“ са:
a)  смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от домакинства, включително:
a)  смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от домакинства, включително:
—  хартия и картон, стъкло, метали, пластмаса, биоотпадъци, дървесина, текстил, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, отпадъци от батерии и акумулатори,
—  хартия и картон, стъкло, метали, пластмаса, биоотпадъци, дървесина, текстил, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, отпадъци от батерии и акумулатори,
—  едрогабаритни отпадъци, включително електродомакински уреди, дюшеци, мебели,
—  едрогабаритни отпадъци, включително дюшеци и мебели,
—  градински отпадъци, включително листа, отпадъци при косене на трева;
—  градински отпадъци, включително листа, отпадъци при косене на трева;
б)  смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от други източници, подобни по естество, състав и количество на отпадъците от домакинства;
б)  смесени отпадъци или разделно събирани отпадъци от малки предприятия, административни сгради и институции, включително училища, болници, както и правителствени сгради, подобни по естество, състав и количество на отпадъците от домакинства;
в)  отпадъци при почистване на пазари и отпадъци вследствие на услугите по почистване на улиците, включително метене на улиците, съдържанието на контейнерите за отпадъци, отпадъци от поддръжката на паркове и градини.
в)  отпадъци при почистване на пазари и отпадъци вследствие на услугите по почистване на улиците, включително метене на улиците, съдържанието на контейнерите за отпадъци, отпадъци от поддръжката на паркове и градини.
Битовите отпадъци не включват отпадъците от канализационната система и от третирането на отпадъчните води, включително утайки от пречистване на отпадъчни води и отпадъци от строителство и разрушаване;“;
Битовите отпадъци не включват отпадъците от канализационната система и от третирането на отпадъчните води, включително утайки от пречистване на отпадъчни води и отпадъци от строителство и разрушаване.
Определението за битови отпадъци в настоящата директива се прилага без значение публичноправния или частноправния статус на оператора, действащ по управление на отпадъците.
Изменение 82
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква a а (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 1 б (нова)
аа)   вмъква се следната точка:
„1б. „търговски и промишлени отпадъци“ са смесени отпадъци и разделно събирани отпадъци от търговски и промишлени дейности и/или обекти.
В търговските и промишлените отпадъци не се включват битовите отпадъци, отпадъците от строителство и разрушаване, отпадъците от канализационната система или от третирането на отпадъчните води, включително утайки от пречистване на отпадъчни води;“;
Изменение 83
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – буква 2 а
2a.  „неопасни отпадъци“ са отпадъци, които не притежават нито едно от опасните свойства, посочени в приложение III;“;
2a.  „неопасни отпадъци“ са отпадъци, които не попадат в приложното поле на точка 2 от настоящия член;
Изменение 84
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 4
4.  „биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти за търговия на дребно, подобните отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост и други отпадъци, които са със сходни свойства по отношение на биоразградимостта и които са подобни по естество, състав и количество;“;
4.  „биоотпадъци“ са биоразградими отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти за търговия на дребно, подобните отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост и други отпадъци, които са със сходни свойства по отношение на биоразградимостта и компостируемостта;
Изменение 85
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г а (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 9
га)   точка 9 се заменя със следното:
9.  “управление на отпадъци" означава събирането, превозването, оползотворяването и обезвреждането на отпадъци, включително надзорът върху тези дейности и следексплоатационните дейности по депата, както и действията, предприети в качеството на търговец или брокер;
„9. „управление на отпадъци“ означава събирането, превозването, сортирането, оползотворяването и обезвреждането на отпадъци, включително надзорът върху тези дейности и следексплоатационните дейности по депата, както и действията, предприети в качеството на търговец или брокер;
Изменение 86
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г б (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 11
гб)   точка 11 се заменя със следното:
11.  “разделно събиране" е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфична обработка;
„11. „разделно събиране“ е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците с оглед улесняване на специфична обработка, и по-специално дейностите по подготовка за повторна употреба и рециклиране;
Изменение 87
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква д
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 16
16.  „подготовка за повторна употреба“ са дейностите по оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, чрез които отпадъците, продуктите или компонентите на продукти, които са събрани от признат оператор, осъществяващ подготовка за повторна употреба, или в рамките на призната схема за обратно изкупуване, се подготвят, за да могат да бъдат употребени повторно без каквато и да е друга предварителна обработка;“;
16.  „подготовка за повторна употреба“ са дейностите по оползотворяване, представляващи проверка, почистване или ремонт, чрез които продуктите или компонентите на продукти, които са станали отпадък и са събрани от признат оператор, осъществяващ подготовка за повторна употреба, се подготвят, за да могат да бъдат употребени повторно без каквато и да е друга предварителна обработка;
Изменение 88
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква д а (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 16 а (нова)
да)   създава се следната точка:
„16a. „оператор, осъществяващ подготовка за повторна употреба“ е предприятие, което извършва обработка на отпадъци, като работи в рамките на веригата на процеса на подготовка за повторна употреба, при зачитане на съответните нормативни актове в областта на отпадъците и други относими нормативни документи;
Изменение 89
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква д б (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 16 б (нова)
дб)   създава се следната точка:
„16б. „преработване“ е процесът на привеждане на даден продукт в почти ново състояние чрез повторна употреба, възстановяване и подмяна на съставни части.“;
Изменение 90
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква д в (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 17
дв)   точка 17 се заменя със следния текст:
17.  „рециклиране“ означава всяка дейност по оползотворяване, посредством която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва преработването на органични материали, но не включва оползотворяване за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности;
„17. „рециклиране“ означава всяка дейност по оползотворяване, посредством която отпадъчните материали се преработват в продукти, материали или вещества за първоначалната им цел или за други цели. То включва органичното рециклиране, но не включва оползотворяване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности;
Изменение 91
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква д г (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка -17 а (нова)
дг)   създава се следната точка:
„-17a. органично рециклиране“ е аеробно или анаеробно третиране, или друго третиране на биологично разградимите части на отпадъци, при което се образуват продукти, материали или вещества; Механичното биологично третиране и депонирането не се считат за форма на органично рециклиране;“;
Изменение 92
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква е
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 17 а
17a.  „краен процес на рециклиране“ е процесът на рециклиране, започващ тогава, когато вече не е необходима допълнителна дейност по механично сортиране и отпадъчните материали постъпват в производствен процес и действително се преработват в продукти, материали или вещества;
17a.  „краен процес на рециклиране“ е процесът на рециклиране, започващ тогава, когато вече не е необходима дейност по сортиране и отпадъчните материали действително се преработват в продукти, материали или вещества;
Изменение 93
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква е
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 17 б
17б.  „насипване“ е всяка една дейност по оползотворяване, при която подходящи отпадъци се използват за рекултивационни цели в изкопните зони или за инженерни цели в ландшафтното устройство или в строителството вместо други неотпадъчни материали, които в противен случай биха били използвани за тази цел;“;
17б.  „насипване“ е всяка една дейност по оползотворяване, различна от рециклиране, при която подходящи неопасни инертни или други неопасни отпадъци се използват за рекултивационни цели в изкопните зони или за инженерни цели в ландшафтното устройство или в строителството вместо други неотпадъчни материали, които в противен случай биха били използвани за тази цел, и се използват в количества, които не превишават строго необходимото за рекламацията или инженерната цел;
Изменение 94
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква е а (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 17 в (нова)
еа)   създава се следната точка:
„17в. „разреждане“ е смесването на отпадък с един (или повече) други материали или отпадъци с цел намаляване без химична преработка на концентрацията на един (или повече) елементи, присъстващи в отпадъка, за да може разреденият отпадък да бъде подложен на обработка или рециклиране, които не са разрешени за неразредения отпадък.“
Изменение 95
Предложение за директива
Член 1 – точка 2 – буква e б (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 20 а (нова)
еб)   добавя се следната точка:
„20а. „обеззаразяване“ е процес, който се състои в отстраняване или третиране на нежеланите или замърсяващи опасни съставки на отпадъците с цел да бъдат унищожени;“;
Изменение 96
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква е в (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 20 б (нова)
ев)   добавя се следната точка:
„20б. „сортиране“ е всяка дейност по управление на отпадъците, при която събраните отпадъци се разделят на различни фракции и подфракции;
Изменение 97
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква е г (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 20 в (нова)
ег)   добавя се следната точка:
„20в. „нерегламентирано изхвърлени отпадъци“ са отпадъци в публично достъпни райони в околната среда, които са неправилно изхвърлени, независимо дали нарочно или по невнимание;“
Изменение 98
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква е д (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 20 г (нова)
ед)   добавя се следната точка:
„20г. „хранителни отпадъци“ е годна или негодна за консумация храна, отстранена от веригата на доставки или изхвърлена на равнище производство, преработка, търговия на дребно и потребители, и загуби на храна по цялата верига на производство и доставки, с изключение загубите от първичното производство;“;
Изменение 99
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква е е (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 3 – точка 20 д (нова)
ее)   добавя се следната точка:
„20д. „остатъчни отпадъци“ са отпадъци в резултат на обработка или дейност по оползотворяване, включително рециклиране, дейност, след която не може да се извърши последващо оползотворяване и вследствие на което тези отпадъци трябва да се обезвредят“;
Изменение 101
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 а (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 4 – параграф 2 – алинея 1
2а)   В член 4, параграф 2 първата алинея се заменя със следното:
2.  При прилагането на посочената в параграф 1 йерархия на отпадъците, държавите-членки предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават най-благоприятните за околната среда резултати като цяло. Това може да наложи специфични потоци от отпадъци да се отклонят от йерархията, когато това се основава на съображения, свързани с жизнения цикъл на отпадъците, във връзка с цялостното въздействие на образуването и управлението на такива отпадъци.
„2. При прилагането на посочената в параграф 1 йерархия на отпадъците, държавите-членки предприемат мерки за насърчаване на вариантите, които обезпечават най-благоприятните за околната среда резултати като цяло. Това може да наложи специфични потоци от отпадъци да се отклонят от йерархията, когато това се основава на съображения, свързани с жизнения цикъл на отпадъците, във връзка с цялостното въздействие на образуването и управлението на такива отпадъци. Това може да наложи някои отпадъци да преминат през процес на обеззаразяване преди по-нататъшната им обработка.
Изменение 102
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2008/98/ЕО
Член 4 – параграф 3 – алинея 1
3.  Държавите членки използват подходящи икономически инструменти, за да предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците.
3.  Държавите членки използват подходящи икономически инструменти и други мерки, за да предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците. Тези инструменти и мерки могат да включват инструменти и мерки, посочени в приложение IVa, за да насърчат изпълнението на програмите за предотвратяване на отпадъци, посочени в член 29, и да подкрепят дейностите, насочени към постигането на целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране, посочени в параграф 2 от член 11, за да се увеличи максимално използването на вторични суровини и да се компенсират разликите в цените на неизползваните суровини.
Изменение 103
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 2008/98/ЕО
Член 4 – параграф 3 – алинея 2
Държавите членки представят на Комисията доклад за специфичните инструменти, въведени в съответствие с настоящия параграф, не по-късно от [добавете дата — осемнадесет месеца след влизането в сила на настоящата директива] и на всеки пет години след тази дата.“;
Държавите членки представят на Комисията доклад за специфичните инструменти, въведени в съответствие с настоящия параграф, не по-късно от [добавете дата — осемнадесет месеца след влизането в сила на настоящата директива] и на всеки три години след тази дата.
Изменение 104
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 а (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 4 – параграф 3 а (нов)
3а)   в член 4 се добавя следният параграф:
“3a. Държавите членки създават системи от такси, за да се гарантират финансирането на инфраструктурата за управление на битовите отпадъци, която е необходима за прилагането на настоящата директива.
Изменение 105
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 4 – параграф 3 б (нов)
(3б)   в член 4 се добавя следният параграф:
„3б. Държавите членки прилагат йерархията на отпадъците, за да се засили преходът към кръгова икономика. За тази цел в съответствие с Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета1a държавите членки следва да прилагат йерархията на отпадъците при разпределянето на средствата от Съюза и всички те дават приоритет на предотвратяване, повторна употреба, подготовка за повторна употреба и рециклиране в инвестициите в инфраструктурата за управление на отпадъците.
_________________
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 320)“.
Изменение 107
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 в (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 4 а (нов)
3в)   Създава се следният член:
„Член 4а
Йерархия на хранителните отпадъци
1.   В законодателството и в политиката за предотвратяване и управление на отпадъците се прилага като приоритетен ред следната специфична йерархия на хранителните отпадъци:
a)   предотвратяване на източниците;
б)   запазване на годната за консумация храна, като се дава приоритет на храните, предназначени за консумация от хора, пред фуражните продукти и преработката в нехранителни продукти;
в)   органично рециклиране;
г)   оползотворяване на енергията;
д)   обезвреждане.
2.   Държавите членки предоставят стимули за предотвратяване на хранителните отпадъци, като създаване на доброволни споразумения, улесняващи даренията, или, когато е целесъобразно, финансови и фискални мерки.“
Изменение 108
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а
Директива 2008/98/ЕО
Член 5 – параграф 1 – уводна част
1.  Държавите членки гарантират, че вещество или предмет, които са резултат от производствен процес, чиято основна цел не е производството на това вещество или предмет, не се считат за отпадъци, а за странични продукти, ако са спазени следните условия:
1.  Вещество или предмет, които са резултат от производствен процес, чиято основна цел не е производството на това вещество или предмет, не се считат за отпадъци, а за странични продукти, ако са спазени следните условия:
Изменение 109
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б
Директива 2008/98/ЕО
Член 5 – параграф 2
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38а, за да определя подробни критерии относно прилагането на условията по параграф 1 по отношение на конкретни вещества или предмети.
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38а, за да допълни настоящата директива, като определя подробни критерии относно прилагането на условията по параграф 1 по отношение на конкретни вещества или предмети. При разработването на подробните критерии Комисията дава приоритет на съществуващите и възпроизводими практики на промишлена симбиоза.
Изменение 110
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква б а (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 5 – параграф 2 а (нов)
ба)   създава се следният параграф:
“2a. Когато не са определени критерии на равнището на Съюза в съответствие с процедурата, посочена в параграф 2, държавите членки могат, за всеки отделен случай, да установят подробни критерии за прилагането на предвидените в параграф 1 условия по отношение на конкретни вещества или предмети, включително пределно допустими стойности за замърсителите, по целесъобразност.“
Изменение 111
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в
Директива 2008/98/ЕО
Член 5 – параграф 3
3.  Държавите членки нотифицират Комисията за техническите регламенти, приети по силата на параграф 1, в съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество (*), когато това се изисква от разпоредбите на посочената директива.
3.  Държавите членки нотифицират Комисията за техническите регламенти, приети по силата на параграф , в съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета, когато това се изисква от разпоредбите на посочената директива*.
_______________
______________
(*) ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр.1.
*Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г. установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество, (ОВ L 241, 17.9.2015 г., стр. 1).
Изменение 112
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а – подточка i
Директива 2008/98/ЕО
Член 6 – параграф 1 – уводна част
1.  Държавите членки гарантират, че отпадъците, които са подложени на дейност по оползотворяване, престават да се считат за отпадъци, ако отговарят на следните условия:
1.  Държавите членки гарантират, че отпадъците, които са подложени на рециклиране или на друга дейност по оползотворяване, престават да се считат за отпадъци, ако отговарят на следните условия:
Изменение 113
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Директива 2008/98/ЕО
Член 6 – параграф 2
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38а, за да определя подробни критерии относно прилагането на условията по параграф 1 по отношение на определени отпадъци. Тези подробни критерии включват пределно допустими стойности за замърсителите, когато това е необходимо, и отчитат вероятни вредни въздействия на веществото или предмета върху околната среда.
2.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38а, въз основа на наблюдението на ситуациите в държавите членки, за да допълни настоящата директива, като определя подробни критерии относно прилагането на условията по параграф 1 по отношение на конкретни отпадъци. Тези подробни критерии включват пределно допустими стойности за замърсителите, когато това е необходимо, и отчитат вероятни вредни въздействия на веществото или предмета върху човешкото здраве и/или околната среда.
Изменение 114
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Директива 2008/98/ЕО
Член 6 – параграф 3
3.  Отпадъци, които в съответствие с параграф 1 са престанали да се считат за отпадъци, може да се разглеждат като подготвени за повторна употреба, рециклирани или оползотворени за целите на изчисляването на степента на постигане на целите, посочени съответно в настоящата директива, в Директива 94/62/ЕО, Директива 2000/53/ЕО, Директива 2006/66/ЕО и Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(*), ако са били подложени на подготовка за повторна употреба, рециклиране или оползотворяване в съответствие с посочените директиви.
3.  Отпадъци, които в съответствие с параграф 1 са престанали да са отпадъци, може да се вземат предвид за целите на изчисляването на степента на постигане на целите за подготовка за повторна употреба, рециклиране или оползотворяване, посочени съответно в настоящата директива, в Директива 94/62/ЕО, Директива 2000/53/ЕО, Директива 2006/66/ЕО и Директива 2012/19/ЕС на Европейския парламент и на Съвета(*), ако са били подложени на подготовка за повторна употреба, рециклиране или оползотворяване в съответствие с посочените директиви. Тегловното количество на отпадъците, които се престанали да се считат за отпадъци, ако могат да бъдат отчетени като рециклирани материали или вещества, които са престанали да бъдат отпадъци, следва да бъдат обект на преработка, с изключение на оползотворяване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива или за насипни дейности.
Изменение 115
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Директива 2008/98/ЕО
Член 6 – параграф 3 a (нов)
3a.   Когато не са определени критерии на равнището на Съюза в съответствие с процедурата, посочена в параграф 2, държавите членки могат да определят подробни критерии за прилагането на условията, предвидени в параграф 1 по отношение на конкретни отпадъци, включително пределно допустими стойности за замърсителите.
Изменение 116
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Директива 2008/98/ЕО
Член 6 – параграф 3 б (нов)
3б.   Когато тези критерии не са определени на национално равнище, държавите членки гарантират, че отпадъците, които са подложени на дейност по оползотворяване, престават да се считат за отпадъци, ако отговарят на условията, посочени в параграф 1, което се проверява за всеки отделен случай от компетентния национален орган.
Изменение 117
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Директива 2008/98/ЕО
Член 6 – параграф 3 в (нов)
3в.   С цел да се гарантира съгласуваност в рамките на вътрешния пазар Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 38а за допълване на настоящата директива чрез установяване на общи изисквания, които да бъдат следвани от държавите членки при приемането на технически регламенти по силата на параграфи 3а и 3б от настоящия член.
Изменение 118
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Директива 2008/98/ЕО
Член 6 – параграф 4
4.  Държавите членки нотифицират Комисията за техническите регламенти, приети по силата на параграф 1, в съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета, когато това се изисква от разпоредбите на посочената директива.
4.  Държавите членки нотифицират Комисията за техническите регламенти, приети по силата на параграфи 3а и 3б в съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535.
Изменение 119
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква a а (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 7 – параграф 4
аа)   параграф 4 се заменя със следното:
4.  Прекласификацията на опасните отпадъци като неопасни отпадъци не може да се извършва чрез разреждане или смесване на отпадъците с цел намаляване на началните концентрации на опасни вещества до нива под праговете, определящи отпадъците като опасни.
„4. Прекласификацията на опасните отпадъци като неопасни отпадъци или промяната на опасните свойства не може да се извършва чрез разреждане или смесване на отпадъците с цел намаляване на началните концентрации на опасни вещества до нива под праговете, определящи отпадъците като опасни или установяващи наличието на опасно свойство.“;
Изменение 120
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква -а (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 8 – параграф 1 – алинея 1
—  a) В параграф 1 първата алинея се заменя със следното:
1.  За да се засили повторната употреба, предотвратяването на отпадъците, рециклирането и друг вид оползотворяване на отпадъците, държавите членки могат да предприемат законодателни или незаконодателни мерки, за да гарантират, че всяко физическо или юридическо лице, което по занятие разработва, произвежда, обработва, третира, продава или внася продукти (производител на продукта) носи разширена отговорност на производител.
„1. За да се засили повторната употреба, предотвратяването на отпадъците, рециклирането и друг вид оползотворяване на отпадъците, държавите членки предприемат законодателни или незаконодателни мерки, за да гарантират, че всяко физическо или юридическо лице, което по занятие разработва, произвежда, обработва, третира, продава или внася продукти (производител на продукта) носи разширена отговорност на производител.“;
Изменение 121
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а
Директива 2008/98/ЕО
Член 8 – параграф 1 – алинея 3
Тези мерки могат също така да включват създаването на режими на разширена отговорност на производителя, с които се определят специфичните оперативни и финансови задължения на производителите на продукти.
Тези мерки могат също така да включват създаването на режими на разширена отговорност на производителя, които обхващат индивидуално или колективно изпълнение на разширената отговорност на производителя. Тези схеми се състоят от набор от правила, с които се определят специфичните оперативни и/или финансови задължения на производителите на продукти, в които отговорността на производителя е разширена, за да обхване етапа на жизнения цикъл на продукта след потреблението му. Държавите членки създават такива схеми поне по отношение на опаковките, определени в член 3, точка 1 от Директива 94/62/ЕО, електрическото и електронното оборудване, определено в член 3, параграф 1, буква а) от Директива 2012/19/ЕС, батериите и акумулаторите, определени в член 3, точка 1 от Директива 2006/66/ЕО и излезлите от употреба превозни средства, определени в член 2, точка 2 от Директива 2000/53/ЕО.
Изменение 122
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква a а (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 8 – параграф 2 – алинея 1
аа)   В параграф 2 първата алинея се заменя със следното:
2.  Държавите членки могат да предприемат съответни мерки за насърчаване на разработването на продукти, за да се намали въздействието им върху околната среда и образуването на отпадъци в процеса на производството и последващата употреба на продуктите, както и за да се гарантира, че оползотворяването и обезвреждането на продуктите, които са се превърнали в отпадъци, се извършва в съответствие с членове 4 и 13.
„2. Държавите членки предприемат съответни мерки, с които производителите се насърчават да усъвършенстват разработването на продукти и компоненти на продукти, за да се повиши ресурсната ефективност, да се намали въздействието им върху околната среда и образуването на отпадъци в процеса на производството и последващата употреба на продуктите, както и за да се гарантира, че оползотворяването и обезвреждането на продуктите, които са се превърнали в отпадъци, се извършва в съответствие с членове 4 и 13.“;
Изменение 123
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б
Директива 2008/98/ЕО
Член 8 – параграф 2 – алинея 2
С тези мерки може да се насърчават, inter alia, разработването, производството и предлагането на пазара на продукти, които са подходящи за многократна употреба, които са устойчиви от техническа гледна точка и които, след като са станали отпадъци, са подходящи за подготовка за повторна употреба и рециклиране, за да се улесни доброто прилагане на йерархията на отпадъците. При тези мерки следва да се отчита въздействието на продуктите през целия им жизнен цикъл.
С тези мерки се насърчават разработването, производството и предлагането на пазара на продукти и материали, които са подходящи за многократна употреба, които са устойчиви от техническа гледна точка и се ремонтират лесно и които, след като са станали отпадъци и са били подготвени за повторна употреба или са били рециклирани, са подходящи да бъдат пуснати на пазара, за да се улесни доброто прилагане на йерархията на отпадъците. При тези мерки се отчита въздействието на продуктите през целия им жизнен цикъл, включително потенциалът за многократно рециклиране, когато това е уместно, и йерархията на отпадъците.
Изменение 124
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква б а (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 8 – параграф 2 а (нов)
ба)   Вмъква се следният параграф:
„2a. Държавите членки уведомяват Комисията за мерките, приети съгласно параграфи 1 и 2, не по-късно от [да се въведе дата – тридесет и шест месеца след влизането в сила на настоящата директива] и след това на всеки три години след тази дата. Комисията публикува получените уведомления.“;
Изменение 125
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква бб (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 8 – параграф 4
бб)   В параграф 4 се заменя със следното:
4.  Засилената отговорност на производителя се прилага, без да се засяга отговорността за управление на отпадъците, предвидена в член 15, параграф 1, и без да се засягат разпоредбите на съществуващото специфично законодателство в областта на потоците от отпадъци и на продуктите.
„4. Засилената отговорност на производителя се прилага, без да се засяга отговорността за управление на отпадъците, предвидена в член 15, параграф 1. Разпоредбите на членове 8 и 8a не засягат разпоредбите относно разширената отговорност на производителя, съдържащи се в други правни актове на Съюза.“
Изменение 126
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в
Директива 2008/98/ЕО
Член 8 – параграф 5
5.  Комисията организира обмен на информация между държавите членки и действащите лица, участващи в режими на отговорност на производителя, относно практическото прилагане на изискванията, определени в член 8а, и относно най-добрите практики за осигуряване на подходящо управление и трансгранично сътрудничество в рамките на режимите на разширена отговорност на производителя. Това включва, inter alia, обмен на информация относно организационните характеристики и мониторинга на организациите за отговорност на производителите, подбора на операторите по управление на отпадъците и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Комисията публикува резултатите от обмена на информация.
5.  Не по-късно от ... [да се въведе дата – 6 месеца след влизането в сила на настоящата директива] Комисията създава платформа за обмен на информация между държавите членки, организациите на гражданското общество, регионалните и местните органи и действащите лица, участващи в режими на отговорност на производителя, относно практическото прилагане на изискванията, определени в член 8а, и относно най-добрите практики за осигуряване на подходящо управление и трансгранично сътрудничество в рамките на режимите на разширена отговорност на производителя, както и гладко функциониране на вътрешния пазар. Това включва, inter alia, обмен на информация относно организационните характеристики и мониторинга на организациите за отговорност на производителите, разработването на хармонизирани критерии за финансовите вноски, посочени в член 8а, параграф 4, буква б), подбора на операторите по управление на отпадъците и предотвратяването на образуването и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Комисията публикува резултатите от обмена на информация и може да предостави насоки относно приложимите аспекти.
Не по-късно от ... [да се въведе дата – 12 месеца след влизането в сила на настоящата директива], въз основа на проучване и като се вземе предвид приносът от платформата, Комисията приема насоки за определяне на финансовите вноски, посочени в член 8а, параграф 4, буква б). За да се гарантира съгласуваност в рамките на вътрешния пазар, Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 38а с цел допълване на настоящата директива чрез установяване на хармонизирани критерии, които да бъдат следвани от държавите членки при определяне на финансовите вноски, посочени в член 8а, параграф 4, буква б).
Изменение 127
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 8 а – заглавие
Общи изисквания по отношение на режимите на разширена отговорност на производителя
Общи минимални изисквания по отношение на режимите на разширена отговорност на производителя
Изменение 128
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 12 – параграф 1 – тире 1
—  се дефинират ясно ролите и отговорностите на производителите на продукти, които пускат стоки на пазара на Съюза, на организациите, носещи разширената отговорност на производителя от тяхно име, на частните или публични оператори, действащи в областта на отпадъците, на местните органи и когато е целесъобразно, на признатите оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба;
—  се дефинират ясно ролите и отговорностите на всички действащи лица, включително на производителите на продукти, които пускат стоки на пазара на Съюза, на организациите, носещи разширената отговорност на производителя от тяхно име в рамките на колективните схеми, на частните или публични оператори, действащи в областта на отпадъците, на дистрибуторите, на регионалните и местните органи и когато е целесъобразно, на мрежите за повторна употреба и ремонт, на предприятията на социалната икономика и на признатите оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба;
Изменение 129
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 12 – параграф 1 – тире 2
—  се дефинират измерими цели за управлението на отпадъците, които са в съответствие с йерархията на отпадъците и с които се цели постигането най-малко на количествените цели, относими за режима, съгласно определеното в настоящата директива, в Директива 94/62/ЕО, Директива 2000/53/ЕО, Директива 2006/66/ЕО и Директива 2012/19/ЕС;
—  се дефинират измерими цели за намаляване на отпадъците и цели за управлението на отпадъците, които са в съответствие с йерархията на отпадъците и с които се цели постигането най-малко на количествените цели, относими за режима, съгласно определеното в настоящата директива, в Директива 94/62/ЕО, Директива 2000/53/ЕО, Директива 2006/66/ЕО и Директива 2012/19/ЕС;
Изменение 130
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 8а – параграф 1 – тире 3
—  се създава система за докладване на данни, за да се събират данни за продуктите, пускани на пазара на Съюза от производителите, които подлежат на разширена отговорност на производителя. След като тези продукти са станали отпадъци, със системата за докладване на данни се гарантира, че са събрани данните относно събирането и третирането на тези отпадъци, като са уточнени потоците от отпадъчни материали, когато това е целесъобразно;
—  се създава система за докладване на данни, за да се събират надеждни и точни данни за продуктите, пускани на пазара на Съюза от производителите, които подлежат на разширена отговорност на производителя. След като тези продукти са станали отпадъци, със системата за докладване на данни се гарантира, че са събрани надеждни и точни данни относно събирането и третирането на тези отпадъци, като са уточнени потоците от отпадъчни материали, когато това е целесъобразно;
Изменение 131
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 8а – параграф 1 – тире 4
—  се гарантира еднакво третиране и недискриминация на производителите на продукти и по отношение на малките и средните предприятия.
—  се гарантира еднакво третиране и недискриминация на производителите на продукти, както и между доставчиците на услуги по събиране, транспорт и третиране и по отношение на малките и средните предприятия.
Изменение 132
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 8a – параграф 2
2.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че притежателите на отпадъци, за които се отнасят режимите на разширена отговорност на производителя, създадени в съответствие с член 8, параграф 1, са информирани за наличните системи за събиране на отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Държавите членки предприемат също така необходимите мерки, за да създадат стимули за притежателите на отпадъци за участие в създадените системи за разделно събиране, по-специално чрез икономически стимули или нормативни разпоредби, когато това е целесъобразно.
2.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че притежателите на отпадъци, за които се отнасят режимите на разширена отговорност на производителя, създадени в съответствие с член 8, параграф 1, са информирани за наличните системи за обратно събиране, мрежи за повторна употреба и ремонт, признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, системи за събиране на отпадъци и предотвратяването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци. Държавите членки предприемат също така необходимите мерки, за да създадат стимули за притежателите на отпадъци да поемат отговорност да предават своите отпадъци в създадените системи за разделно събиране, по-специално чрез икономически стимули или нормативни разпоредби, когато това е целесъобразно.
Изменение 133
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 8 а – параграф 3 – буква а
a)  има ясно дефиниран обхват на дейността от географска гледна точка и от гледна точка на продуктите и материалите;
a)  има ясно дефиниран обхват на дейността от географска гледна точка и от гледна точка на продуктите и материалите, който се основава на областта, в която се извършват продажбите, и без тези области да се ограничават до териториите, в които събирането и управлението на отпадъци е рентабилно;
Изменение 134
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 8 а – параграф 3 – буква б
б)  разполага с необходимите оперативни и финансови средства, за да изпълнява своите задължения, произтичащи от разширената отговорност на производителя;
б)  разполага с необходимите оперативни и/или финансови средства, за да изпълнява своите задължения, произтичащи от разширената отговорност на производителя;
Изменение 135
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 7 – параграф 3 – буква г) – тире 2
—  финансовите вноски, плащани от производителите,
—  в рамките на колективните схеми – финансовите вноски, плащани от производителите за продадена единица или за тон продукти, пуснати на пазара;
Изменение 136
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 7 – параграф 3 – буква г) – тире 3
—  процедурата по подбор на операторите по управление на отпадъците.
—  в рамките на колективните схеми – процедурата по подбор на операторите по управление на отпадъците;
Изменение 137
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 7 – параграф 3 – буква г) – тире 3 а (ново)
—  постигането на целите за намаляване на отпадъците и на целите за управление на отпадъците, посочени в параграф 1, второ тире.
Изменение 139
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 8 а – параграф 4 – буква а - уводна част и тире 1
a)  покриват изцяло разходите по управлението на отпадъците от продуктите, които той пуска на пазара на Съюза, включително всички разходи, посочени по-долу:
a)  покриват изцяло разходите по управлението на отпадъците от продуктите, които той пуска на пазара на Съюза, както следва:
—  разходите във връзка с дейностите по разделно събиране, сортиране и третиране, които се изискват с оглед постигането на посочените в параграф 1, второ тире цели за управлението на отпадъците, при отчитане на приходите от повторната употреба или продажбата на вторичните суровини от тези продукти,
—  разходите във връзка с дейностите по разделно събиране, сортиране, транспорт и третиране, които се изискват, за да се гарантира надлежно управление на отпадъците, при отчитане на приходите от повторната употреба или продажбата на вторичните суровини от тези продукти,
Изменение 140
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 8 а – параграф 4 – буква б
б)  са съобразени така, че да се основават на реалните разходи, свързани с края на жизнения цикъл на отделните продукти или групи от сходни продукти, по-специално като се отчита тяхната пригодност за повторна употреба и рециклиране;
б)  са съобразени така, че да се основават на реалните разходи, свързани с края на жизнения цикъл на отделните продукти или групи от сходни продукти, по-специално като се отчита тяхната устойчивост, пригодност за ремонтиране, за повторна употреба и за рециклиране и наличието на опасни вещества чрез основан на жизнения цикъл подход и в синхрон с изискванията, предвидени в относимото законодателство на Съюза, и когато са налични, въз основа на хармонизирани критерии, за да се осигури гладко функциониране на вътрешния пазар;
Изменение 141
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 8 а – параграф 4 – буква в
в)  се основават на оптимизираните разходи за предлаганите услуги в случаите, когато публични оператори по управление на отпадъците отговарят за изпълнението на оперативните задачи от името на участващите в режима на разширена отговорност на производителя.
в)  се основават на оптимизираните разходи за предлаганите услуги в случаите, когато публични оператори по управление на отпадъците отговарят за изпълнението на оперативните задачи от името на участващите в режима на разширена отговорност на производителя. Оптимизираните разходи за услугата са прозрачни и отразяват разходите на публичните оператори по управление на отпадъците при изпълнението на оперативните задачи от името на режими на разширена отговорност на производителя.
Изменение 142
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 8a – параграф 5 – алинея 1
Държавите членки създават подходяща нормативна уредба за мониторинг и правоприлагане, за да се гарантира, че производителите на продукти изпълняват своите задължения, произтичащи от разширената отговорност на производителя, че финансовите средства са правилно използвани и че всички действащи лица, участващи в изпълнението на режима, съобщават надеждни данни.
Държавите членки създават подходяща нормативна уредба за мониторинг и правоприлагане, за да се гарантира, че производителите на продукти изпълняват своите задължения, произтичащи от разширената отговорност на производителя, включително при продажби от разстояние, че финансовите средства са правилно използвани и че всички действащи лица, участващи в изпълнението на режима, съобщават надеждни данни.
Изменение 143
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 8a – параграф 5 – алинея 2
Когато на територията на държава членка няколко организации изпълняват от името на производителите задълженията, произтичащи от разширената отговорност на производителя, въпросната държава членка създава независим орган, който да осъществява надзор над изпълнението на задълженията, произтичащи от разширената отговорност на производителя.
Държавите членки определят или създават независим орган, който да осъществява надзор над изпълнението на задълженията, произтичащи от разширената отговорност на производителя, и по-специално да проверява дали организациите в областта на разширената отговорност на производителя спазват изискванията, определени в настоящата директива.
Изменение 144
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Директива 2008/98/ЕО
Член 8a – параграф 6
6.  Държавите членки създават платформа, за да се гарантира провеждането на редовен диалог между заинтересованите страни, участващи в изпълнението на разширената отговорност на производителя, включително частните или публични оператори, действащи в областта на отпадъците, местните органи и ако е приложимо, признатите оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба.
6.  Държавите членки определят или създават платформа, за да се гарантира провеждането на редовен диалог между всички заинтересовани страни, участващи в изпълнението на разширената отговорност на производителя, включително производителите и дистрибуторите, частните или публичните оператори, действащи в областта на отпадъците, действащите лица в социалната икономика, местните органи, организациите на гражданското общество и ако е приложимо, мрежите за повторна употреба и за ремонт, както и признатите оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба.
Изменение 145
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2008/98/ЕО
Член 9 – параграф -1 (нов)
-1.   За да се допринесе за предотвратяването на отпадъци, държавите членки се стремят към постигане най-малко на следните цели:
a)   значително намаляване на образуването на отпадъци;
б)   прекъсване на връзката между образуването на отпадъци и икономическия растеж;
в)   постепенно заместване на вещества, пораждащи сериозно безпокойство съгласно определеното в член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, ако съществуват подходящи алтернативни вещества или технологии, които да са икономически и технически приложими;
г)   цел на Съюза за намаляване на хранителните отпадъци с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г. в сравнение с базовата линия за 2014 г.;
д)   цел на Съюза за намаляване на нерегламентираните отпадъци в морето с 30% до 2025 г. и с 50% до 2030 г. в сравнение с базовата линия за 2014 г.
Изменение 146
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2008/98/ЕО
Член 9 – параграф 1
1.  Държавите членки предприемат мерки за предотвратяване образуването на отпадъци. С тези мерки:
1.  За постигане на целите, посочени в параграф -1, държавите членки предприемат най-малко следните мерки:
—  се насърчава използването на продукти, които позволяват ефективно използване на ресурсите и които са трайни, могат да бъдат ремонтирани и рециклирани;
—  насърчаване и подпомагане на устойчиви модели на производство и потребление, както и използването на продукти, които позволяват ефективно използване на ресурсите и които са трайни, лесни за споделяне, пригодни за повторна употреба, ремонт и рециклиране;
—  предотвратяване на пускането на пазара на продукти с планирано остаряване;
—  се набелязват и проследяват продукти, представляващи основни източници на суровини, които са от голямо значение за икономиката на Съюза и снабдяването с които е свързано с голям риск, така че да се предотврати превръщането на тези материали в отпадъци;
—  набелязване и проследяване на продукти, представляващи основни източници на суровини, които са от голямо значение за икономиката на Съюза и снабдяването с които е свързано с голям риск, така че да се предотврати превръщането на тези материали в отпадъци;
—  се насърчава създаването на системи за популяризиране на дейностите по повторна употреба, включително и по-специално на електрическо и електронно оборудване, текстил и мебели;
—  стимулиране на удължаването на жизнения цикъл на продуктите, когато е полезно за околната среда, и подпомагане на създаването на системи за популяризиране на дейностите по ремонтиране, повторна употреба, повторно производство и възстановяване на продуктите, посочени в член 9а;
—  се намалява образуването на отпадъци при процеси, свързани с промишленото производство, добива на минерали и строителството и разрушаването, като се отчитат най-добрите налични техники;
—  намаляване на образуването на отпадъци при процеси, свързани с промишленото производство, производството, добива на минерали, строителството и разрушаването, включително чрез средства, като например одити преди разрушаването, и в процесите, свързани с търговията и услугите, като се отчитат най-добрите налични техники и най-добрите практики;
—  се намалява образуването на хранителни отпадъци в първичното производство, преработването и промишленото производство, при търговията на дребно и разпространението по друг начин на храни, в ресторантите и заведенията за хранене, както и в домакинствата.
—  намаляване на общия обем на образуването на хранителни отпадъци;
—   намаляване на загубата на храни по цялата верига на доставки, включително в първичното производство, транспортирането и съхранението;
—  предотвратяване на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци чрез идентифициране на продуктите, които са основни източници на нерегламентирани отпадъци в природната среда, включително в морската среда, и предприемане на мерки за намаляване на нерегламентираните отпадъци от тези източници;
—   осигуряване на комуникация за вещества, пораждащи сериозно безпокойство, от веригата на доставки до потребителите и операторите, осъществяващи третиране на отпадъци;
—  разработване и подпомагане на информационни кампании за повишаване на осведомеността по въпросите, свързани с предотвратяването и нерегламентираното изхвърляне на отпадъци.
Изменение 147
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2008/98/ЕО
Член 9 – параграф 2
2.  Държавите членки упражняват мониторинг и оценяват прилагането на мерките за предотвратяване на отпадъци. За тази цел те трябва да използват подходящи качествени или количествени показатели и цели, и по-точно относно количеството обезвредени или подложени на оползотворяване на енергия битови отпадъци на глава от населението.
2.  Държавите членки упражняват мониторинг и оценяват прилагането на мерките за предотвратяване на отпадъци. За тази цел те трябва да използват подходящи качествени или количествени показатели и цели, и по-точно относно количеството образувани битови отпадъци на глава от населението и количеството обезвредени или подложени на оползотворяване на енергия битови отпадъци на глава от населението.
Изменение 148
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2008/98/ЕО
Член 9 – параграф 2 а (нов)
2a.   Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 38а, за да допълни настоящата директива чрез установяване на показатели за измерване на напредъка при намаляването на образуването на отпадъци и при прилагането на мерките за предотвратяване на отпадъци, посочени в параграф 1 от настоящия член. Тези делегирани актове се приемат в срок от 18 месеца от влизането в сила на настоящата директива.
Изменение 149
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2008/98/ЕО
Член 9 – параграф 3
3.  Държавите членки упражняват мониторинг и оценяват прилагането на своите мерките за предотвратяване на хранителните отпадъци, като измерват хранителните отпадъци въз основа на методики, установени в съответствие с параграф 4.
3.  Държавите членки упражняват мониторинг и оценяват прилагането на своите мерки за предотвратяване на хранителните отпадъци, като измерват нивата на хранителните отпадъци въз основа на обща методика. В срок до 31 декември 2017 г. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 38а, за допълнение на настоящата директива чрез установяване на методиката, включително минималните изисквания за качество, с цел еднакво измерване на нивата на хранителните отпадъци. Тази методика взема предвид мерките за предотвратяване на образуването на отпадъци, прилагани чрез дарения или други начини за предотвратяване на превръщането на хранителни продукти в отпадъци.
Изменение 236
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2008/98/ЕО
Член 9 – параграф 3 а (нов)
3a.   В срок до 31 декември 2020 г. Комисията проучва възможността за определяне на обвързващи цели за предотвратяване на хранителните отпадъци, валидни за целия Съюз, които да бъдат изпълнени до 2025 и 2030 г. въз основа на измерванията, изчислявани по общата методология, установена съгласно параграф 3. За тази цел Комисията изготвя доклад, придружен по целесъобразност от законодателно предложение, който се представя на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 150
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2008/98/ЕО
Член 9 – параграф 3 б (нов)
3б.   Държавите членки извършват мониторинг и оценяват изпълнението на своите мерки за предотвратяване на нерегламентираните отпадъци от наземни източници в морето, като измерват нивата на тези отпадъци въз основа на обща методика. В срок до 31 декември 2017 г. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 38а, за да определи методиката, включително минималните изисквания за качество, с цел еднакво измерване на нерегламентираните отпадъци от наземни източници в морето.
Изменение 151
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2008/98/ЕО
Член 9 – параграф 3 в (нов)
3в.   В срок до 31 декември 2018 г. Комисията проучва възможността за определяне на цели за предотвратяване на отпадъците, валидни за целия Съюз, които да бъдат изпълнени до 2025 и 2030 г. въз основа на общ показател, който се изчислява спрямо общото количество образувани битови отпадъци на глава от населението. За тази цел Комисията изготвя доклад, придружен по целесъобразност от законодателно предложение, който се представя на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 152
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2008/98/ЕО
Член 9 – параграф 4
4.   Комисията може да приема актове за изпълнение за определяне на показатели за измерване на общия напредък в прилагането на мерките за предотвратяване на отпадъци. За да се осигури еднакво измерване на нивата на хранителните отпадъци, Комисията приема акт за изпълнение за определяне на обща методика, включително минимални изисквания за качество. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 39, параграф 2.
заличава се
Изменение 153
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 2008/98/ЕО
Член 9 – параграф 5
5.   Всяка година Европейската агенция за околна среда публикува доклад, в който се описва развитието във връзка с предотвратяването на образуването на отпадъци за всяка държава членка поотделно и за Съюза като цяло, като се включва и информация за напредъка, който е осъществен в посока на прекъсване на връзката между образуването на отпадъците и икономическия растеж и във връзка с прехода към кръгова икономика.
заличава се
Изменение 154
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 9 а (нов)
(9a)   Вмъква се следният член:
„Член 9а
Повторна употреба
1.   Държавите членки подкрепят създаването на системи, които да насърчават дейностите за повторна употреба и удължаването на живота на продуктите, при условие че качеството и безопасността на продуктите не са изложени на риск.
2.   Държавите членки предприемат мерки за насърчаване на повторната употреба на продукти, по-специално на такива, които съдържат значително количество суровини от изключителна важност. Тези мерки могат да включват насърчаване на създаването и подпомагането на признати мрежи за повторна употреба, схеми за обратно изкупуване и за връщане за повторно пълнене, както и стимулиране на повторното производство, обновяването и повторната употреба на продуктите.
Държавите членки използват икономически инструменти и мерки и може да определят количествени цели.
3.   Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да дадат възможност на операторите, осъществяващи повторна употреба, да имат достъп до инструкции за използване, резервни части, техническа информация или до всякакви други инструменти, оборудване или софтуери, които се изискват за повторната употреба на продуктите, без да се засягат правата върху интелектуална собственост.“;
Изменение 155
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 9 б (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 9 б (нов)
(9б)  Вмъква се следният член:
„Член 9б
Платформи за споделяне
1.  Комисията активно насърчава платформите за споделяне като стопански модел. Комисията създава силна обвързаност между тези платформи и новите насоки относно икономика на споделянето и проучва всички възможни мерки за осигуряване на стимули в тази връзка, включително разширена отговорност на производителя, обществени поръчки и екопроектиране.
2.  Държавите членки подкрепят създаването на схеми за популяризиране на платформите за споделяне във всички отрасли.“;
Изменение 156
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 в (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 10 – параграф 2
9в)   В член 10 параграф 2 се заменя със следното:
2.  Когато е необходимо за спазването на разпоредбата на параграф 1, и за улесняване или подобряване на оползотворяването, отпадъците се събират разделно, ако това е осъществимо от техническа, екологична и икономическа гледна точка, и не се смесват с други отпадъци или други материали с различни свойства.
„2. С цел спазване на разпоредбата на параграф 1 и улесняване или подобряване на оползотворяването, отпадъците се събират разделно и не се смесват с други отпадъци или други материали с различни свойства.
Чрез дерогация от първа алинея държавите членки могат да изключват слабо населените райони, в които е видно, че разделното събиране на отпадъци не дава най-благоприятните за околната среда резултати като цяло, като се вземе предвид концепцията за жизнения цикъл.
Държавите членки уведомяват Комисията за намерението си да се възползват от тази дерогация. Комисията прави преглед на уведомлението и оценява основателността на дерогацията, като взема под внимание целите на настоящата директива. Когато Комисията не повдигне възражения в срок от девет месеца от уведомлението, дерогацията се счита за приета. Когато Комисията повдигне възражение, тя приема решение и информира държавата членка за това.“;
Изменение 157
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 г (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 10 – параграф 2 а (нов)
9г)   В член 10 се добавя следният параграф:
„2a. Държавите членки предприемат мерки, за да гарантират, че отпадъците, които се събират разделно в съответствие с член 11, параграф 1 и член 22, не се приемат в инсталация за изгаряне, с изключение на остатъци, получени от сортирането на тези отпадъци.“;
Изменение 158
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 д (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 10 – параграф 2 б (нов)
9е)   В член 10 се добавя следният параграф:
„2б. Държавите членки предприемат необходимите мерки за обеззаразяване на опасните отпадъци преди тяхното оползотворяване, когато това е целесъобразно.“;
Изменение 159
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква -а (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 11 – заглавие
-a)   Заглавието се заменя със следното:
Повторна употреба и рециклиране
Подготовка за повторна употреба и рециклиране“;
Изменение 160
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а
Директива 2008/98/ЕО
Член 11 – параграф 1 – алинея 1
1.  Държавите членки предприемат мерки по целесъобразност за популяризиране на дейности по подготовка за повторна употреба, по-специално чрез насърчаване създаването на мрежи за повторна употреба и ремонт и оказването на подкрепа за такива мрежи, както и чрез улесняване на достъпа на такива мрежи до пунктовете за събиране на отпадъци и чрез популяризиране използването на икономически инструменти, критерии за обществени поръчки, количествени цели или други мерки.
1.  Държавите членки предприемат мерки за популяризиране на дейности по подготовка за повторна употреба, inter alia чрез улесняване на създаването и признаването на оператори и мрежи, осъществяващи подготовка за повторна употреба, по-специално тези, които действат като социални предприятия, чрез улесняване на достъпа на такива признати оператори и мрежи до пунктовете за събиране на отпадъци, както и и чрез популяризиране на използването на икономически инструменти, критерии за обществени поръчки, количествени цели или други мерки.
Изменение 161
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а
Директива 2008/98/ЕО
Член 11 – параграф 1 – алинея 2
Държавите членки предприемат мерки за насърчаване на висококачествено рециклиране и за тази цел въвеждат схеми за разделно събиране на отпадъци, когато това е технически, екологично и икономически приложимо и целесъобразно, за да се гарантират необходимите стандарти за качество на съответните рециклиращи сектори и за да се постигнат целите по параграф 2.
Държавите членки предприемат мерки за насърчаване на висококачествено рециклиране и за тази цел въвеждат схеми за разделно събиране на отпадъци, посочени в член 10, параграф 2, за да се гарантират необходимите стандарти за качество на съответните рециклиращи сектори.
Изменение 162
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква a а (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 11 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
аа)   В параграф 1 се вмъква следната алинея:
„Държавите членки използват регулаторни и икономически инструменти, за да стимулират използването на вторични суровини.“;
Изменение 164
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 –точка 10 – буква а б (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 11 – параграф 1 – алинея 3
аб)   В параграф 1 третата алинея се заменя със следното:
„При спазване на член 10, параграф 2, в срок до 2015 г. се въвежда разделно събиране най-малко за следните отпадъчни продукти: хартия, метал, пластмаса и стъкло.“
„При спазване на член 10, параграф 2, в срок до 2015 г. се въвежда разделно събиране най-малко за следните отпадъчни продукти: хартия, метал, пластмаса и стъкло. Освен това в срок до 2020 г. държавите членки създават задължителни схеми за разделно събиране на текстил.“;
Изменение 165
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б
Директива 2008/98/ЕО
Член 11 – параграф 1 – алинея 4
Държавите членки предприемат мерки за насърчаване на системи за сортиране за отпадъците от строителство и разрушаване и най-малко за следното: дървесина, инертни материали, метали, стъкло и гипс.
Държавите членки предприемат мерки за осигуряване на сортирането на отпадъци от строителство и разрушаване, най-малко за следното: дървесина, минерални фракции (бетон, тухли, керемиди и керамични материали), метали, пластмаса, суров гипс, стъкло и гипс. Държавите членки могат да използват мерки, посочени в приложение IVa.
Държавите членки стимулират извършването на одити преди разрушаването, за да се сведе до минимум съдържанието на замърсители или други нежелани вещества в отпадъците от строителство и разрушаване на постройки и по този начин да се допринесе за висококачествено рециклиране.
Изменение 166
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква б а (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 11 – параграф 1 – алинея 4а (нова)
ба)   В параграф 1 се вмъква следната алинея:
„Държавите членки предприемат мерки за насърчаване на системи за сортиране за търговски и промишлени отпадъците, най-малко за следното: метали, пластмаси, хартия и картон, биологични отпадъци, стъкло и дървесина.“;
Изменение 167
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква бб (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 11 – параграф 2 – уводна част
бб)   уводната част на параграф 2 се заменя със следното:
За постигане на съответствие с целите на настоящата директива и за превръщането на Европа в рециклиращо общество с високо ниво на ефективност при използването на ресурсите, държавите членки предприемат необходимите мерки, насочени към постигането на следните цели:
„За постигане на съответствие с целите на настоящата директива и за превръщането на Европа в кръгова икономика с високо ниво на ефективност при използването на ресурсите, държавите членки предприемат необходимите мерки, насочени към постигането на следните цели:
Изменение 168
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква г)
Директива 2008/98/ЕО
Член 11 – параграф 2 – буква в
в)  до 2025 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци следва да се увеличат най-малко до 60% от теглото;
в)  до 2025 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци следва да се увеличат най-малко до 60% от теглото на образуваните битови отпадъци, включително най-малко 3% от битовите отпадъци, подготвени за повторна употреба;
Изменение 169
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква г)
Директива 2008/98/ЕО
Член 11 – параграф 2 – буква г
г)  до 2030 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци следва да се увеличат най-малко до 65% от теглото;
г)  до 2030 г. подготовката за повторна употреба и рециклирането на битови отпадъци следва да се увеличат най-малко до 70% от теглото на образуваните битови отпадъци, включително най-малко 5% от битовите отпадъци, подготвени за повторна употреба;
Изменение 170
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква д)
Директива 2008/98/ЕО
Член 11 – параграф 3 – алинея 1
3.  На Естония, Гърция, Хърватия, Латвия, Малта, Румъния и Словакия може да бъдат предоставени пет допълнителни години за постигането на целите, посочени в параграф 2, букви в) и г). Държавите членки уведомяват Комисията за намерението си да използват тази разпоредба най-малко 24 месеца преди съответните срокове, определени в параграф 2, букви в) и г). В случай на удължаване на срока държавите членки предприемат необходимите мерки, за да се увеличат подготовката за повторна употреба и рециклирането на битовите отпадъци най-малко до 50% и 60% от теглото съответно до 2025 и 2030 г.
3.  Дадена държава членка може да поиска още пет години за постигането на целта, посочена в параграф 2, буква в), ако отговаря на следните условия:
a)   подготвила е за повторна употреба и е рециклирала по-малко от 20% от битовите си отпадъци през 2013 г.; и
б)   не е включена в списъка на държавите членки, за които съществува риск да не постигнат целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране от най-малко 50% от битовите си отпадъци до 2025 г., определена съгласно член 11б, параграф 2, буква б).
Държавата членка подава молба до Комисията да получи такова удължаване най-късно 24 месеца преди срока, определен в параграф 2, буква в), но не преди публикуването на доклада, посочен в член 11б по отношение на постигането на целта, посочена в настоящия параграф.
Изменение 171
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква д)
Директива 2008/98/ЕО
Член 11 – параграф 3 – алинея 2
Уведомлението се придружава от план за изпълнение, в който се представят мерките, необходими, за да се осигури целите да бъдат спазени преди новия срок. В плана също така се съдържа подробен график за изпълнението на предложените мерки, както и оценка на очакваното въздействие от тях.
Молбата за удължаване се придружава от план за изпълнение, в който се представят мерките, необходими, за да се осигури целта да бъде спазена преди новия срок. Планът се изготвя въз основа на оценка на съществуващите планове за управление на отпадъците и в него също така се съдържа подробен график за изпълнението на предложените мерки, както и оценка на очакваното въздействие от тях.
Освен това планът, посочен в третата алинея, отговаря най-малко на следните изисквания:
a)   използва подходящи икономически инструменти, за да се предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците, както е посочено в член 4, параграф 1 от настоящата директива;
б)   показва ефикасно и ефективно използване на структурните фондове и Кохезионния фонд и други мерки чрез доказани дългосрочни инвестиции, които финансират изграждането на инфраструктурата за управление на отпадъците, необходима за постигане на съответните цели;
в)   подобрява качеството на статистическата информация и изготвя точни прогнози за капацитета за управление на отпадъците и за отдалечеността от постигането на целите по член 11, параграф 2 от настоящата директива, член 6, параграф 1 от Директива 94/62/ЕО и член 5, параграфи 2а, 2б и 2в от Директива 1999/31/ЕО;
г)   определя програми за предотвратяването на отпадъци, съгласно посоченото в член 29 от настоящата директива.
Комисията оценява дали изискванията, посочени в букви а) – г) от четвъртата алинея, са изпълнени. Ако Комисията не повдигне възражения по представения план в срок от пет месеца след датата на неговото получаване, молбата за удължаване на срока се счита за приета.
Ако Комисията повдигне възражения по представения план, тя изисква от съответната държава членка да представи преразгледан план в срок до два месеца след получаване на тези възражения.
Комисията оценява преразгледания план в срок от два месеца след получаването му и приема или отхвърля писмено молбата за удължаване на срока. При липса на решение от страна на Комисията в този срок молбата за удължаване се счита за приета.
Комисията информира Европейския парламент и Съвета за резултата от своите решения в срок от два месеца от тяхното вземане.
В случай че удължаването, посочено в първата алинея, е предоставено, но държавата членка не е подготвена за повторна употреба и рециклиране на най-малко 50% от битовите си отпадъци до 2025 г., удължаването автоматично се счита за отменено.
Изменение 172
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква д)
Директива 2008/98/ЕО
Член 11 – параграф 3 a (нов)
3a.   Дадена държава членка може да поиска още пет години за постигането на целта, посочена в параграф 2, буква г), ако отговаря на следните условия:
a)   отговаря на условията, посочени в параграф 3, първа алинея, букви а) и б); и
б)   не е включена в списъка на държавите членки, за които съществува риск да не постигнат целта за подготовка за повторна употреба и рециклиране от най-малко 60% от битовите си отпадъци до 2030 г., определена съгласно член 11б, параграф 2, буква б).
За да поиска удължаване на срока, посочен в първата алинея от настоящия член, държавата членка подава молбата си до Комисията в съответствие с параграф 3 от настоящия член най-малко 24 месеца преди крайния срок, определен в параграф 2, буква г) от настоящия член, но не преди публикуването на доклада, посочен в член 11б по отношение на постигането на целта, посочена в настоящия параграф.
Ако е предоставено такова удължаване, но държавата членка не е подготвена за повторна употреба и рециклиране на най-малко 60 % от битовите си отпадъци до 2030 г., удължаването автоматично се счита за отменено.
Изменение 173
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква д)
Директива 2008/98/ЕО
Член 11 – параграф 4
4.  Не по-късно от 31 декември 2024 г. Комисията проучва целта, посочена в параграф 2, буква г), с цел да определи по-висока стойност и да обмисли определянето на цели за други потоци от отпадъци. За тази цел на Европейския парламент и на Съвета се представя доклад на Комисията, придружен от предложение, ако е целесъобразно.
4.  Не по-късно от 31 декември 2024 г. Комисията проучва целта, посочена в параграф 2, буква г), с цел да определи по-висока стойност, като взема предвид най-добрите практики и мерките, използвани от държавите членки за постигане на тази цел. За тази цел на Европейския парламент и на Съвета се представя доклад на Комисията, придружен от предложение, ако е целесъобразно.
Изменение 174
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква д)
Директива 2008/98/ЕО
Член 11 – параграф 4 а (нов)
4a.   Комисията проучва възможността за определяне на цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране, които се прилагат за отпадъци от търговски дейности, неопасни промишлени отпадъци и други потоци от отпадъци и трябва да бъдат изпълнени до 2025 и 2030 г. За тази цел Комисията изготвя до 31 декември 2018 г. доклад, придружен по целесъобразност от законодателно предложение, който се представя на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 175
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква д)
Директива 2008/98/ЕО
Член 11 – параграф 4 б (нов)
4б.   Комисията разглежда възможността за определяне на цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране, които се прилагат за отпадъци от строителството и разрушаването и трябва да бъдат изпълнени до 2025 и 2030 г. За тази цел Комисията изготвя до 31 декември 2018 г. доклад, придружен по целесъобразност от законодателно предложение, който се представя на Европейския парламент и на Съвета.
Изменение 176
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2008/98/ЕО
Член 11a – параграф 1
1.  За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите по член 11, параграф 2, букви в) и г) и член 11, параграф 3:
1.  За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите по член 11, параграф 2, букви в) и г) и член 11, параграф 3:
a)  теглото на рециклираните битови отпадъци се разбира като теглото на входящите отпадъци, включвани в крайния процес на рециклиране;
a)  теглото на рециклираните битови отпадъци се изчислява като теглото на входящите отпадъци, включвани в краен процес на рециклиране за дадена година;
б)  теглото на подготвените за повторна употреба битови отпадъци се разбира като теглото на битовите отпадъци, които са оползотворени или събрани от признат оператор, осъществяващ подготовка за повторна употреба, и са били подложени на всички необходими дейности по проверка, почистване и ремонт, така че да е възможно да бъдат употребени повторно без допълнително сортиране или предварителна обработка;
б)  теглото на подготвените за повторна употреба битови отпадъци се изчислява като теглото на битовите отпадъци, които са оползотворени или събрани през дадена година от признат оператор, осъществяващ подготовка за повторна употреба, и са били подложени на всички необходими дейности по проверка, почистване и ремонт, така че да е възможно да бъдат употребени повторно без допълнително сортиране или предварителна обработка;
в)   държавите членки могат да включват продукти и компоненти, подготвени за повторна употреба от признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, или в рамките на признати схеми за обратно изкупуване. За изчисляването на коригирания процент на битовите отпадъци, подготвени за повторна употреба и рециклирани, като се отчита теглото на продуктите и компонентите, подготвени за повторна употреба, държавите членки използват предоставени от операторите проверени данни и прилагат формулата, посочена в приложение VІ.
Изменение 177
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2008/98/ЕО
Член 11а – параграф 1 а (нов)
1a.   Не по-късно от 31 декември 2018 г. Комисията отправя искане към европейските организации по стандартизация да разработят основани на най-добрите налични практики европейски стандарти за качество за отпадъчните материали, включвани в крайния процес на рециклиране, и за вторични суровини, по-специално пластмаси.
Изменение 178
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2008/98/ЕО
Член 11а – параграф 2
2.  За да се гарантират хармонизирани условия за прилагането на параграф 1, букви б) и в) и на приложение ІV, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 21а за установяване на минималните изисквания относно качеството и функционирането във връзка с определянето на признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, и на признати схеми за обратно изкупуване, включително специфични правила относно събирането, проверката и съобщаването на данните.
2.  За да се гарантират хармонизирани условия за прилагането на параграф 1, букви а) и б), Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 38а за установяване на минималните изисквания относно качеството и функционирането във връзка с определянето на признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, на признати схеми за обратно изкупуване и на оператори, извършващи крайно рециклиране, включително специфични правила относно събирането, проследимостта, проверката и съобщаването на данните.
Изменение 179
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2008/98/ЕО
Член 11а – параграф 3
3.  Чрез дерогация от параграф 1 теглото на изходните материали от каквато и да е дейност по сортиране може да бъде отчетено като тегло на рециклирани битови отпадъци, при условие че:
3.  Държавите членки гарантират съхраняването на данните относно теглото на продуктите и материалите, напускащи съоръжението (напр. продукция) за оползотворяване или рециклиране/подготовка за повторна употреба.
а)   тези изходни отпадъци се изпращат за включване в краен процес на рециклиране;
б)   теглото на материалите или веществата, които не се подлагат на краен процес на рециклиране и които се обезвреждат или се подлагат на оползотворяване на енергия, остава под 10 % от общото тегло на отпадъците, отчетени като рециклирани.
Изменение 180
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2008/98/ЕО
Член 11а – параграф 4
4.  Държавите членки създават ефективна система за качествен контрол и проследимост на битовите отпадъци, за да се гарантира спазването на условията по параграф 3, букви а) и б). Системата може да се състои в електронни регистри, създадени съгласно член 35, параграф 4, в технически спецификации за изискванията относно качеството на сортираните отпадъци или в равностойна мярка за осигуряване на надеждността и точността на събраните данни относно рециклираните отпадъци.
4.  В съответствие с параграф 2 държавите членки създават ефективна система за качествен контрол и проследимост на битовите отпадъци, за да се гарантира съответствието с правилата по параграф 1. Системата може да се състои в електронни регистри, създадени съгласно член 35, параграф 4, в технически спецификации за изискванията относно качеството на сортираните отпадъци или в равностойна мярка за осигуряване на надеждността и точността на събраните данни относно рециклираните отпадъци. Държавите членки информират Комисията за избрания метод за качествен контрол и проследимост.
Изменение 181
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2008/98/ЕО
Член 11а – параграф 5
5.  За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите по член 11, параграф 2, букви в) и г) и член 11, параграф 3 държавите членки може да вземат предвид рециклирането на метали, осъществявано съвместно с изгаряне, в съотношение, съответстващо на дяла на изгорените битови отпадъци, при условие че рециклираните метали отговарят на определени изисквания за качество.
5.  За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите по член 11, параграф 2, букви в) и г) и член 11, параграф 3 държавите членки може, след приемането от Комисията на делегираните актове, посочени в параграф 6 от настоящия член, да вземат предвид рециклирането на метали, осъществявано съвместно с изгаряне или комбинирано изгаряне, в съотношение, съответстващо на дяла на изгорените или комбинирано изгорените битови отпадъци, при условие че рециклираните метали отговарят на определени изисквания за качество и тези отпадъци са били сортирани преди изгарянето, или е спазено задължението за създаване на разделно събиране на хартия, метал, пластмаса, стъкло и биологични отпадъци.
Изменение 182
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Директива 2008/98/ЕО
Член 11а – параграф 6
6.  За да се гарантират хармонизирани условия за прилагането на параграф 5, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 38а за установяване на обща методика за изчисляването на теглото на металите, рециклирани съвместно с изгаряне, включително критерии за качество за рециклираните метали.
6.  За да се гарантират хармонизирани условия за прилагането на параграф 5, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 38а за установяване на обща методика за изчисляването на теглото на металите, рециклирани съвместно с изгаряне или комбинирано изгаряне, включително критерии за качество за рециклираните метали.
Изменение 183
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Директива 2008/98/ЕО
Член 11б – параграф 1
1.  Комисията, в сътрудничество с Европейската агенция за околна среда, изготвя доклади относно напредъка във връзка с постигането на целите по член 11, параграф 2, букви в) и г) и член 11, параграф 3 не по-късно от три години преди всеки от посочените в тези разпоредби срокове.
1.  Комисията, в сътрудничество с Европейската агенция за околна среда, изготвя доклади относно напредъка във връзка с постигането на целите по член 11, параграф 2, буква в), член 11, параграф 3 и член 21, параграф 1а) не по-късно от три години преди всеки от посочените в тези разпоредби срокове.
Изменение 184
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Директива 2008/98/ЕО
Член 48в – параграф 2 – буква б а (нова)
ба)   примери за най-добри практики, които се използват в целия Съюз и които биха могли да дадат насоки за стъпките към постигане на целите.
Изменение 185
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Директива 2008/98/ЕО
Член 11б – параграф 2 а (нов)
2a.   Ако е необходимо, докладите по параграф 1 обхващат изпълнението на други изисквания на настоящата директива, като например прогнозиране на постигането на целите, съдържащи се в програмите за предотвратяване на отпадъци, посочени в член 29, и процента и количеството обезвредени и подложени на оползотворяване на енергия битови отпадъци на глава от населението.
Изменение 186
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 12 – параграф 1 a (нов)
12a)   В член 12 се добавя следният параграф:
“1a. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят до 2030 г. количеството на обезвредените битови отпадъци да бъде намалено до не повече от 10 % от общото количество образувани битови отпадъци.
Изменение 187
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 б (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 12 – параграф 1 б (нов)
12б)   В член 12 се добавя следният параграф:
„1б. Комисията прави преглед на дейностите по обезвреждане, изброени в приложение І. В светлината на този преглед Комисията приема делегирани актове, допълващи настоящата директива, за установяване на технически критерии и оперативните процедури, свързани с дейностите по обезвреждане D2, D3, D4, D6, D7 и D12. Ако е подходящо, тези делегирани актове установяват забрана на дейностите по обезвреждане, които не отговарят на изискванията, определени в член 13.“;
Изменение 188
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 в (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 12 – параграф 1 в (нов)
(12в)   В член 12 се добавя следният параграф:
“1в. Държавите членки предприемат специални мерки за предотвратяване на прякото и косвеното обезвреждане на отпадъци в морска среда. Държавите членки представят на Комисията доклад за мерките, въведени за изпълнението на настоящия параграф, 18 месеца след влизането в сила на настоящата директива и на всеки две години след тази дата. На всеки две години Комисията публикува доклад въз основа на информацията, предоставена в рамките на шест месеца.
Комисията приема актове за изпълнение за определяне на условията и показателите за прилагането на настоящия параграф. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 39, параграф 2.“;
Изменение 189
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 г (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 15 – параграф 4 а (нов)
(12г)   В член 15 се добавя следният параграф:
“4a. В съответствие с Директива 2014/24/ЕС държавите членки могат да предприемат мерки, за да гарантират, че процедурата за подбор на оператори за управление на отпадъците, провеждана от местните органи и от организациите, прилагащи разширената отговорност на производителя от името на даден производител на продукти, включва социални клаузи с цел да се подкрепи ролята на социалните и солидарните предприятия и платформи.“;
Изменение 190
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – буква 12 д (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 18 – параграф 3
12д)   В член 18 параграф 3 се заменя със следното:
3.  Когато опасни отпадъци са смесени по начин, който противоречи на правилото, посочено в параграф 1, се извършва разделяне, когато това е възможно и необходимо, съобразно критериите за техническа и икономическа осъществимост, за да се спази член 13.
“3. Когато опасни отпадъци са смесени по начин, който противоречи на правилото, посочено в параграф 1, държавите членки гарантират, без да се засягат разпоредбите на член 36, че разделянето се извършва, когато това е технически възможно.
Когато разделянето не е технически възможно, смесените отпадъци се третират в инсталация, която има разрешение за третиране на подобна смес, както и на отделните компоненти на тази смес.“;
Изменение 191
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 e (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 20 – алинея 1 а (нова)
12е)   В член 20 се създава следната алинея:
„До 1 януари 2020 г. държавите членки въвеждат системи за разделно събиране и приемане на опасни отпадъци, генерирани от домакинствата, за да гарантират, че опасните отпадъци се третират правилно и не замърсяват други потоци от битови отпадъци.“;
Изменение 192
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 5 ж (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 20 – алинея 1 б (нова)
12ж)   В член 20 се създава следната алинея:
Не по-късно от ... [18 месеца след влизането в сила на настоящата директива] Комисията изготвя насоки за подпомагане и улесняване на държавите членки при събирането и безопасното управление на опасните отпадъци, генерирани от домакинствата.“;
Изменение 193
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 з (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 21 – параграф 1 – буква а
12з)   В член 21, параграф 1 буква а) се заменя със следното:
а)  отработените масла се събират разделно, когато това е технически възможно;
“а) отработените масла се събират разделно;“;
Изменение 194
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 и (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 21 – параграф 1 – буква в)
12и)   В член 21, параграф 1 буква в) се заменя със следното:
в)   когато това е технически изпълнимо и икономически приложимо, не се смесват отработени масла с различни характеристики, както и не се смесват отработени масла с други видове отпадъци или вещества, ако такова смесване затруднява третирането им.
“в) не се смесват отработени масла с различни характеристики, както и не се смесват отработени масла с други видове отпадъци или вещества, ако такова смесване затруднява регенерирането им.“
Изменение 195
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 й (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 21 – параграф 1 a (нов)
12й)  В член 21 се създава следният параграф:
“1a. Държавите членки предприемат необходимите мерки с цел до 2025 г. да се постигне увеличаване на регенерирането на отработените масла най-малко до 85% от генерираните отработени масла.
Отработените масла, изпратени в друга държава членка с цел регенериране във въпросната друга държава членка, могат да бъдат взети предвид с оглед постигането на целта само от държавата членка, в която са събрани тези отработени масла, и при условие че са спазени съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно трансграничните превози на опасни отпадъци.
Отработените масла, изнасяни извън Съюза за регенериране, подготовка за повторна употреба или рециклиране, се вземат предвид с оглед на постигането на целта от държавата членка, в която те са били събрани, ако в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 износителят може да докаже, че при превоза на отпадъците са спазени изискванията на посочения регламент и че третирането на отпадъците с цел регенериране извън Съюза е извършено при условия, равностойни на изискванията на съответното законодателство на Съюза в областта на околната среда.“;
Изменение 196
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 к (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 21 – параграф 2
12к)  В член 21 параграф 2 се заменя със следното:
2.  За целите на разделното събиране на отработени масла и правилното им третиране, държавите членки могат, според националните си условия, да прилагат допълнителни мерки като технически изисквания, отговорност на производителя, икономически инструменти или доброволни споразумения.
“2. За да изпълнят задълженията, определени в параграфи 1 и 1а, държавите членки могат, според националните си условия, да прилагат допълнителни мерки като технически изисквания, отговорност на производителя, икономически инструменти или доброволни споразумения.“;
Изменение 197
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 12 л (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 21 – параграф 3
12л)  В член 21 параграф 3 се заменя със следното:
3.  Ако съгласно националното законодателство за отработените масла съществуват изисквания за регенериране, държавите членки могат да предвидят изискване за регенерирането на тези отработени масла, ако това е технически изпълнимо, и, чрез прилагане на членове 11 или 12 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, могат да ограничат трансграничните превози на отработени масла от техните територии до инсталациите за изгаряне или за съвместно изгаряне, за да дадат приоритет на регенерирането на отработени масла.
3. В случаите, в които се прилагат членове 11 или 12 от Регламент (ЕО) № 1013/2006, държавите членки могат да ограничат трансграничните превози на отработени масла от техните територии до инсталациите за изгаряне или за съвместно изгаряне, за да дадат приоритет на регенерирането на отработени масла.“;
Изменение 198
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива 2008/98/ЕО
Член 22 – параграф 1 – алинея 1
Държавите членки осигуряват разделното събиране на биоотпадъците, когато това е технически, екологично и икономически приложимо и целесъобразно, за да се гарантират необходимите стандарти за качество на компоста и за да се постигнат целите по член 11, параграф 2, букви а), в) и г) и член 11, параграф 3.
1.   Държавите членки осигуряват разделното събиране при източника на биоотпадъците в съответствие с член 10, параграф 2.
Изменение 199
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива 2008/98/ЕО
Член 22 – параграф 1 a (нов)
1a.   Държавите членки насърчават домашното компостиране.
Изменение 237
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива 2008/98/ЕО
Член 22 – параграф 1 – алинея 2
Те предприемат мерки, по целесъобразност и в съответствие с членове 4 и 13, за да насърчат:
2.  Държавите членки предприемат мерки, включително системи за проследимост и гарантиране на качеството при входа и изхода, в съответствие с членове 4 и 13, за да гарантират органичното рециклиране на биоотпадъците по начин, който осигурява високо равнище на опазване на околната среда и резултатите от който отговарят на съответните високи стандарти за качество.
а)   рециклирането, включително компостиране, и разграждането на биоотпадъците;
б)   третирането на биоотпадъците по начин, с който се осигурява висока степен на опазване на околната среда;
в)   използването на безопасни за околната среда материали, произведени от биологични отпадъци.
Изменение 242
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива 2008/98/ЕО
Член 22 – параграф 2а (нов)
2а.  Теглото на рециклираните биоотпадъци се разбира като теглото на входящите отпадъци, включвани в органичен процес на рециклиране на годишна база.
Теглото на материалите или веществата, които не се подлагат на краен процес на рециклиране и които се обезвреждат или се подлагат на оползотворяване на енергия, не са рециклирани.
Изменение 201
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива 2008/98/ЕО
Член 22 – параграф 2 б (нов)
2б.   До 31 декември 2018 г. Комисията предлага изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета с цел въвеждане на европейски кодове за отпадъците за битови биоотпадъци, събрани разделно при източника.
_______________
Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г. относно статистиката на отпадъците (ОВ L 332, 9.12.2002 г., стр. 1).
Изменение 238
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Директива 2008/98/ЕО
Член 22 – параграф 2 в (нов)
2в.  Не по-късно от 31 декември 2018 г. Комисията отправя искане към европейските организации по стандартизация да разработят европейски стандарти за качество за биоотпадъците, включвани в крайния процес на рециклиране, за компоста и ферментационните продукти, въз основа на най-добрите налични практики.
Изменение 202
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 13 a (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 24 – параграф 1 – буква б
13a)   В член 24 буква б) се заменя със следното:
б)  оползотворяване на отпадъци.
„б) оползотворяване на неопасни отпадъци.“;
Изменение 203
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Директива 2008/98/ЕО
Член 26 – параграф 3
Държавите членки могат да освободят компетентните органи от задължението да поддържат регистър на организациите или предприятията, които събират или транспортират количества неопасни отпадъци, които не надхвърлят 20 тона годишно.
Държавите членки могат да освободят компетентните органи от задължението да поддържат регистър на организациите или предприятията, които събират или транспортират количества неопасни отпадъци, които не надхвърлят 20 тона, и опасни отпадъци, които не надхвърлят 2 тона годишно.
Изменение 204
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Директива 2008/98/ЕО
Член 26 – параграф 4
Комисията може да приема делегирани актове в съответствие с член 38а, за да променя прага за количествата на неопасните отпадъци.
заличава се
Изменение 205
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а
Директива 2008/98/ЕО
Член 27 – параграф 1
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38а за определяне на минималните технически стандарти за дейностите по третиране, за които се които изисква разрешение съгласно член 23, когато е установено, че такива минимални стандарти ще са от полза за опазването на човешкото здраве и на околната среда.
1.  На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38а за определяне на минималните технически стандарти за всички дейности по третиране, по-специално за разделно събиране, сортиране и рециклиране на отпадъци, за които се изисква разрешение съгласно член 23, когато е установено, че такива минимални стандарти ще са от полза за опазването на човешкото здраве и на околната среда.
Изменение 206
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква а – подточка ii
Директива 2008/98/ЕО
Член 28 – параграф 3 – буква е
е)  мерки за борба с всички форми на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и за почистване на всички видове нерегламентирано изхвърлени отпадъци.
е)  мерки за борба с и предотвратяване на всички форми на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци и за почистване на всички видове нерегламентирано изхвърлени отпадъци.
Изменение 207
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква а – подточка ii а (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 28 – параграф 3 – буква e а (нова)
iiа)  добавя се следната буква:
„еа) достатъчни възможности за финансиране за местните органи с цел насърчаване на предотвратяването на отпадъците и разработването на оптимални схеми за разделно събиране и инфраструктура с оглед на изпълнението на целите, определени в настоящата директива.“;
Изменение 208
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Директива 2008/98/ЕО
Член 28 – параграф 5
5.  Плановете за управление на отпадъците трябва да са в съответствие с изискванията към планирането на отпадъците по член 14 от Директива 94/62/ЕО, с целите по член 11, параграфи 2 и 3 от настоящата директива и с изискванията по член 5 от Директива 1999/31/ЕО.
5.  Плановете за управление на отпадъците трябва да са в съответствие с изискванията към планирането на отпадъците по член 14 от Директива 94/62/ЕО, с целите по член 11, параграф 2 от настоящата директива и с изискванията по член 5 от Директива 1999/31/ЕО.
Изменение 209
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17 – буква а
Директива 2008/98/ЕО
Член 29 – параграф 1 – алинея 1
1.  Държавите членки разработват програми за предотвратяване на отпадъци, в които определят мерки за предотвратяване на отпадъците в съответствие с членове 1, 4 и 9.
1.   С цел да допринесат за постигането най-малко на целите, посочени в член 1, член 4 и член 9, параграф -1, държавите членки създават програми за предотвратяване на отпадъци, като определят най-малко мерки за предотвратяване на отпадъците в съответствие с член 9, параграф 1.
Изменение 210
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17 – буква a а (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 29 – параграф 1 – алинея 2
аа)   В параграф 1 втората алинея се заменя със следното:
Такива програми се включват, по целесъобразност, или в предвидените в член 28 планове за управление на отпадъците, или в други програми по политиката в областта на околната среда, или функционират като отделни програми. Ако такава програма бъде включена в план за управление на отпадъците или в други програми, мерките за предотвратяване на отпадъци следва да бъдат ясно определени.
„Такива програми се включват, по целесъобразност, или в предвидените в член 28 планове за управление на отпадъците, или в други програми по политиката в областта на околната среда, или функционират като отделни програми. Ако такава програма бъде включена в план за управление на отпадъците или в други програми, целите и мерките за предотвратяване на отпадъци следва да бъдат ясно определени.“
Изменение 211
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17 – буква а б (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 29 – параграф 2
аб)   В параграф 2 първата алинея се заменя със следното:
2.  В предвидените в параграф 1 програми се поставят целите за предотвратяване на отпадъци. Държавите членки описват съществуващите мерки за предотвратяване на образуването на отпадъци и правят оценка на ползата от посочените в приложение IV примерни мерки или от други подходящи мерки.
"2. В предвидените в параграф 1 програми държавите членки описват най-малко изпълнението на мерките за предотвратяване на образуването на отпадъци, посочени в член 9, параграф 1, и техния принос за постигането на целите, определени в член 9, параграф -1. Държавите членки описват, където е относимо, приноса на инструментите и мерките, изброени в приложение ІVа и правят оценка на ползата от посочените в приложение IV примерни мерки или от други подходящи мерки.
Изменение 212
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 –точка 17 – буква а в (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 29 – параграф 2 a (нов)
ав)   Създава се следният параграф:
“2a. Държавите членки приемат специфични национални програми за предотвратяване на образуването на хранителни отпадъци в рамките на националните си програми за предотвратяване на отпадъците, както е посочено в настоящия член.“;
Изменение 213
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 17 a (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 30 – параграф 2
17a)   В член 30 параграф 2 се заменя със следното:
2.  Европейската агенция за околна среда се приканва да включи в годишния си доклад преглед на напредъка по изпълнението и прилагането на програми за предотвратяване на отпадъци.
"2. Европейската агенция за околна среда публикува на всеки две години доклад, съдържащ преглед на постигнатия напредък по изпълнението и прилагането на програми за предотвратяване на отпадъци, както и постиженията по отношение на целите на програмите за предотвратяване на отпадъци за всяка държава членка поотделно и за Съюза като цяло, включително информация за напредъка, осъществен в посока прекъсване на връзката между образуването на отпадъци и икономическия растеж и във връзка с прехода към кръгова икономика.“;
Изменение 214
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 19 – буква б
Директива 2008/98/ЕО
Член 35 – параграф 4
4.  Държавите членки създават електронен регистър или свързани регистри за документиране на данните за опасните отпадъци, посочени в параграф 1, като се обхваща цялата географска територия на съответната държава членка. Държавите членки може да създават такива регистри за други потоци от отпадъци, по-специално за тези потоци от отпадъци, за които са определени цели в законодателството на Съюза. Държавите членки използват данните относно отпадъците, които са съобщени от промишлените оператори в Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители, създаден съгласно Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета (*).
4.  Държавите членки създават електронен регистър или свързани регистри или използват вече създадените електронни регистри или свързани регистри за документиране на данните за опасните отпадъци, посочени в параграф 1, като се обхваща цялата географска територия на съответната държава членка. Държавите членки създават такива регистри най-малко за потоците от отпадъци, за които са определени цели в законодателството на Съюза. Държавите членки използват данните относно отпадъците, които са съобщени от промишлените оператори в Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители, създаден съгласно Регламент (ЕО) № 166/2006 на Европейския парламент и на Съвета (*).
Изменение 215
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Директива 2008/98/ЕО
Член 37 – параграф 1
1.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно изпълнението на член 11, параграф 2, букви а) – г) и член 11, параграф 3, за всяка календарна година. Те съобщават тези данни по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 6. Първото съобщаване на данни обхваща данните за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г.
1.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно напредъка към постигането на целите, определени в член 9, параграф -1, член 11, параграф 2, букви а) – г), член 11, параграф 3 и член 21 за всяка календарна година. Те събират и обработват тези данни в съответствие с общата методика, посочена в параграф 6 от настоящия член, и ги съобщават по електронен път в рамките на 12 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 6. Първото съобщаване на данни във връзка с целите по член 11, параграф 2, букви в) и г) и член 11, параграф 3 обхваща данните за периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2020 г.
Изменение 216
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Директива 2008/98/ЕО
Член 37 – параграф 2
2.   Държавите членки съобщават на Комисията данните относно изпълнението на член 9, параграф 4, всяка втора година. Те съобщават тези данни по електронен път в рамките на 18 месеца от края на периода на докладване, за който се събират данните. Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 6. Първото съобщаване на данни обхваща периода от 1 януари 2020 г. до 31 декември 2021 г.
заличава се
Изменение 217
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Директива 2008/98/ЕО
Член 37 – параграф 3 a (нов)
3a.   За целите на проверката на съответствието с член 11, параграф 2, буква г) количеството битови отпадъци, подготвени за повторна употреба, се отчитат отделно от количеството рециклирани отпадъци.
Изменение 218
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Директива 2008/98/ЕО
Член 37 – параграф 5
5.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.
5.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. До приемането на делегираните актове, посочени в параграф 6 докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки. Комисията оценява при всички случаи пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя девет месеца след първото докладване на данните от държавите членки и на всеки три години след това.
Изменение 219
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Директива 2008/98/ЕО
Член 37 – параграф 5 a (нов)
5a.   В доклада по параграф 5 Комисията включва информация относно прилагането на настоящата директива като цяло и оценява въздействието ѝ върху околната среда и човешкото здраве. По целесъобразност докладът може да бъде придружен от предложение за преразглеждане на директивата.
Изменение 220
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Директива 2008/98/ЕО
Член 37 – параграф 6
6.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграфи 1 и 2 и за съобщаването на данните относно дейностите по насипване. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 39, параграф 2.
6.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 38а, за да допълни настоящата директива чрез установяване на общата методика за събиране и обработка на данни, организиране на събирането на данни, източниците на данни и правилата относно формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 1, и за съобщаването на данните относно подготовката за повторна употреба и дейностите по насипване.
Изменение 221
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21 a (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 37 а (нов)
21a)   създава се следният член:
„Член 37a
Рамка за кръговата икономика
За да подпомогне мерките, посочени в член 1, и не по-късно от 31 декември 2018 г. Комисията:
а)   изготвя доклад с оценка на необходимостта от цели на Съюза, по-специално от цел на Съюза за ефективно използване на ресурсите, както и от хоризонтални регулаторни мерки в областта на устойчивото потребление и производство. По целесъобразност докладът се придружава от законодателно предложение;
б)   изготвя доклад относно съгласуваността между регулаторните рамки на Съюза за продуктите, отпадъците и химикалите, за да установи пречките, които възпрепятстват прехода към кръгова икономика;
в)   изготвя доклад за установяване на взаимодействията между законодателните актове, които могат да възпрепятстват развитието на синергични ефекти между различните промишлени отрасли и пречат на последващото използване на странични продукти и на подготовката за повторна употреба и рециклиране на отпадъци за специални приложения. Този доклад се придружава от законодателно предложение, ако това е целесъобразно, или от насока относно начините за отстраняване на установените пречки и за разгръщане на пазарния потенциал на страничните продукти и вторичните суровини;
г)   представя цялостен преглед на законодателството на Съюза в областта на екодизайна с цел да се разшири приложното му поле, така че да обхване всички основни групи продукти, включително такива, които не са свързани с енергопотреблението, и постепенно да включи релевантни характеристики на ефективното използване на ресурсите в задължителните изисквания за дизайн на продуктите и да адаптира разпоредбите за екомаркировка.“;
Изменение 222
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 21 a (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Член 38 – заглавие
21a)   В член 38 заглавието се заменя със следното:
„Тълкуване и адаптиране към техническия прогрес“
„Обмен на информация и споделяне на най-добри практики, тълкуване и адаптиране към техническия прогрес“
Изменение 223
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2008/98/ЕО
Член 38 – параграф -1 (нов)
—  1. Комисията създава платформа за редовен и структуриран обмен на информация и споделяне на най-добри практики между Комисията и държавите членки, включително с регионалните и общинските органи, относно практическото изпълнение на изискванията на настоящата директива с оглед да се гарантира подходящо управление, правоприлагане, трансгранично сътрудничество и разпространение на най-добрите практики и иновациите в областта на управлението на отпадъците.
По-специално платформата се използва за:
—   обмен на информация и споделяне на най-добри практики във връзка с инструментите и стимулите, използвани съгласно член 4, параграф 3, за да се ускори постигането на целите, определени в член 4.
—   обмен на информация и споделяне на най-добри практики по отношение на мерките, определени в член 8, параграфи 1 и 2;
—   обмен на информация и споделяне на най-добри практики по отношение на предотвратяването на отпадъци и на създаването на системи, насърчаващи дейностите по повторна употреба и удължаване на живота на продуктите;
—   обмен на информация и споделяне на най-добри практики относно изпълнението на задълженията по отношение на разделното събиране;
—   обмен на информация и споделяне на най-добри практики по отношение на инструментите и стимулите за постигане на целите, определени в член 11, параграф 2, букви в) и г) и член 21;
—   споделяне на най-добри практики за разработване на мерки и системи за проследяване на потоците от битови отпадъци от сортирането до крайния процес на рециклиране, което е от решаващо значение за контрола на качеството и измерването на загубите в рамките на потоците от отпадъци и процесите на рециклиране.
Комисията предоставя публичен достъп до резултатите от този обмен на информация и споделяне на най-добри практики.
Изменение 224
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2008/98/ЕО
Член 38 – параграф 1 – алинея 1
Комисията може да разработи насоки за тълкуване на определенията за оползотворяване и обезвреждане.
Комисията разработва насоки за тълкуване на определенията за отпадъци, битови отпадъци, предотвратяване на отпадъци, повторна употреба, подготовка за повторна употреба, оползотворяване и обезвреждане.
Изменение 225
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 22
Директива 2008/98/ЕО
Член 38 – параграф 3
3.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 38а, когато е необходимо да се измени приложение VІ.
заличава се
Изменение 226
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Директива 2008/98/ЕО
Член 38 a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 2, член 6, параграф 2, член 7, параграф 1, член 11а, параграфи 2 и 6, член 26, член 27, параграфи 1 и 4 и член 38, параграфи 1, 2 и 3, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [впишете датата на влизане в сила на настоящата директива].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 5, параграф 2, член 6, параграфи 2 и 4, член 7, параграф 1, член 8, параграф 5, член 9, параграфи 2а, 3 и 3а, член 11а, параграфи 2 и 6, член 12, параграф 1б, член 27, параграфи 1 и 4, член 37, параграф 6 и член 38, параграфи 1 и 2, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [впишете датата на влизане в сила на настоящата директива].
Изменение 227
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Директива 2008/98/ЕО
Член 38 a – параграф 3
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 2, член 6, параграф 2, член 7, параграф 1, член 11а, параграфи 2 и 6, член 26, член 27, параграфи 1 и 4 и член 38, параграфи 1, 2 и 3, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 5, параграф 2, член 6, параграфи 2 и 4, член 7, параграф 1, член 8, параграф 5, член 9, параграфи 2а, 3 и 3а, член 11а, параграфи 2 и 6, член 12, параграф 1б, член 27, параграфи 1 и 4, член 37, параграф 6 и член 38, параграфи 1 и 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.
Изменение 228
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Директива 2008/98/ЕО
Член 38 а – параграф 3 a (нов)
3a.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, установени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.
Изменение 229
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Директива 2008/98/ЕО
Член 38 a – параграф 5
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 2, член 6, параграф 2, член 7, параграф 1, член 11а, параграфи 2 и 6, член 26, член 27, параграфи 1 и 4 и член 38, параграфи 1, 2 и 3, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
5.  Делегиран акт, приет съгласно член 5, параграф 2, член 6, параграфи 2 и 4, член 7, параграф 1, член 8, параграф 5, член 9, параграфи 2а, 3 и 3а, член 11а, параграфи 2 и 6, член 12, параграф 1б, член 27, параграфи 1 и 4, член 37, параграф 6 и член 38, параграфи 1и 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.
Изменение 230
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 24 a (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Приложение II – точка С13 а (нова)
24a)   в приложение II се създава следната точка:
„R13 a: подготовка за повторна употреба.“;
Изменение 231
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 24 б (нова)
Директива 2008/98/ЕО
Приложение IV а (ново)
24б)   Създава се приложение IVa в съответствие с приложението към настоящата директива.
Изменение 232
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 25
Директива 2008/98/ЕО
Приложение VI (ново)
(25)   добавя се приложение VІ в съответствие с приложението към настоящата директива.
заличава се
Изменение 233
Предложение за директива
Приложение І
Директива 2008/98/ЕО
Приложение VI
Метод за изчисление във връзка с подготовката за повторна употреба на продукти и компоненти, използван за целите на член 11, параграф 2, букви в) и г) и член 11, параграф 3
заличава се
За изчисляването на коригирания процент на рециклиране и подготовка за повторна употреба в съответствие с член 11, параграф 2, букви в) и г) и член 11, параграф 3 държавите членки трябва да използват следната формула:
20170314-P8_TA(2017)0070_BG-p0000002.png
E: коригиран процент на рециклиране и подготовка за повторна употреба за дадена година;
A: тегло на рециклираните или подготвени за повторна употреба битови отпадъци за дадена година;
R: тегло на подготвените за повторна употреба продукти и компоненти за дадена година;
P: тегло на образуваните битови отпадъци за дадена година.
Изменение 234
Предложение за директива
Приложение -І (ново)
Директива 2008/98/ЕО
Приложение IV а (ново)
Приложение -І
Създава се следното приложение IVа:
„Приложение IVа
Индикативен списък на инструментите за насърчаване на преход към кръгова икономика
1.   Икономически средства:
1.1   постепенно увеличаване на данъците и/или таксите за депониране за всички категории отпадъци (битови, инертни и др.);
1.2   въвеждане или увеличаване на данъците и/или таксите за изгаряне на отпадъци;
1.3   въвеждане на системи на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“;
1.4   мерки за подобряване на икономическата ефективност на съществуващите и бъдещите режими на отговорност на производителя;
1.5   разширяване на обхвата на финансовата и/или оперативната отговорност на производителя, така че да се обхванат нови потоци от отпадъци;
1.6   икономически стимули за местните органи да насърчават предотвратяването на отпадъците и развитието и по-широкото използване на схемите за разделно събиране;
1.7   мерки за подпомагане на развитието на сектора за повторна употреба;
1.8   мерки за премахване на субсидиите, които не са в съответствие с йерархията на отпадъците;
2.   Други мерки:
2.1   устойчиво възлагане на обществени поръчки за насърчаване на устойчиво производство и потребление;
2.2   технически и фискални мерки за подпомагане на развитието на пазарите на продукти за повторна употреба и рециклирани (включително компостирани) материали, както и за повишаване на качеството на рециклираните материали;
2.3   прилагане на най-добрите съществуващи техники за третирането на отпадъци, имащи за цел отстраняване на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, там, където това е технически и икономически осъществимо;
2.4   мерки за увеличаване на обществената осведоменост относно значението на доброто управление на отпадъците и ограничаването на нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, включително ad hoc кампании за намаляване на отпадъците при източника и за по-голямо участие в схемите за разделно събиране;
2.5   мерки за гарантиране на подходяща координация, включително с цифрови средства, между всички компетентни публични органи, които участват в управлението на отпадъците, и за гарантиране на участието на други основни заинтересовани страни;
2.6   използване на европейските структурни и инвестиционни фондове за финансиране на развитието на инфраструктурата за управление на отпадъците, която е необходима за изпълнение на съответните цели.“.

(1)Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея (A8-0034/2017).

Правна информация - Политика за поверителност