Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0275(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0034/2017

Předložené texty :

A8-0034/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Hlasování :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Vysvětlení hlasování
PV 18/04/2018 - 12.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Přijaté texty
PDF 1165kWORD 130k
Úterý, 14. března 2017 - Štrasburk
Odpady ***I
P8_TA(2017)0070A8-0034/2017

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 14. března 2017 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 (nový)
(-1)   Cílem této směrnice je stanovit opatření k ochraně životního prostředí a lidského zdraví tím, že se zamezí nepříznivým dopadům produkce odpadu a nakládání s ním nebo že se tyto dopady omezí a že se sníží celkové dopady využívání zdrojů a zvýší se účinnost tohoto využívání a zajistí se, aby byl odpad považován za zdroj, a to s cílem přispět k vytvoření oběhového hospodářství v Unii.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 a (nový)
(-1a)   Vzhledem k závislosti Unie na dovozu surovin a k tomu, že v dohledné době dojde k rychlému vyčerpání značného množství přírodních zdrojů, je opětovné získání co největšího množství těchto zdrojů v rámci Unie a urychlení přechodu k oběhovému hospodářství velmi důležitým úkolem.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 b (nový)
(-1b)   Oběhové hospodářství nabízí místním hospodářstvím významné příležitosti a na jeho základě lze dosáhnout situace výhodné pro všechny dotčené zúčastněné strany.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 c (nový)
(-1c)  Nakládání s odpady by mělo být přeměněno na udržitelné nakládání s materiály. Příležitost k tomu nabízí přepracování směrnice 2008/98/ES.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 d (nový)
(-1d)   V zájmu úspěšného přechodu na oběhové hospodářství je nezbytné plně provést akční plán „Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové hospodářství“, jakož i přezkoumat a v plném rozsahu provést směrnice týkající se odpadu. Tento akční plán by měl rovněž posílit soudržnost, soulad a součinnost mezi oběhovým hospodářstvím a politikami v oblasti energetiky, klimatu, zemědělství, průmyslu a výzkumu.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 e (nový)
(-1e)   Dne 9. července 2015 přijal Evropský parlament usnesení o účinném využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství1a, v němž zejména zdůraznil, že je třeba stanovit závazné cíle v oblasti snižování množství odpadu, přijmout opatření k předcházení vzniku odpadů a stanovit jasné a jednoznačné definice.
_______________
1aPřijaté texty, P8_TA(2015)0266.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů a posílit oběhové hospodářství.
(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a účinné využívání přírodních zdrojů, posílit zásady oběhového hospodářství, rozšířit využívání energie z obnovitelných zdrojů, zvýšit energetickou účinnost, snížit závislost Unie na dovážených zdrojích a zajistit nové hospodářské příležitosti a dlouhodobou konkurenceschopnost. Aby se hospodářství stalo skutečně oběhovým, je nezbytné přijmout dodatečná opatření v oblasti udržitelné výroby a spotřeby zaměřená na celý životní cyklus výrobků, a to způsobem, který zachová zdroje a uzavře okruh. Účinnější využívání zdrojů by také přineslo podstatné čisté úspory podnikům, veřejným orgánům a spotřebitelům v Unii a současně snížilo celkové roční emise skleníkových plynů.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)   Větší úsilí o přechod k oběhovému hospodářství by mohlo přinést 2 až 4% snížení emisí skleníkových plynů ročně, což představuje jasnou pobídku k investicím do oběhového hospodářství. Zvyšování produktivity zdrojů prostřednictvím vyšší účinnosti a omezení odpadů ze zdrojů může výrazně snížit jak spotřebu zdrojů, tak emise skleníkových plynů. Oběhové hospodářství by proto mělo tvořit nedílnou součást politiky v oblasti klimatu, neboť vytváří synergie, jak zdůrazňuje Mezinárodní panel pro zdroje ve svých zprávách.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)
(1b)  Oběhové hospodářství by mělo rovněž zohledňovat explicitní ustanovení sedmého akčního programu pro životní prostředí, která požadují vytvoření cyklů netoxických materiálů, tak aby recyklovaný odpad mohl být v Unii využíván jako hlavní a spolehlivý zdroj surovin.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Cíle stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES14, pokud jde o přípravu k opětovnému použití a recyklaci u odpadů je třeba pozměnit, aby lépe odrážely ambice Unie spojené s přechodem na oběhové hospodářství.
(2)  Cíle stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES14, pokud jde o přípravu k opětovnému použití a recyklaci u odpadů je třeba zvýšit, aby lépe odrážely ambice Unie spojené s přechodem na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje, a to tím, že se přijmou nezbytná opatření, která zajistí, aby byl odpad považován za užitečný zdroj.
__________________
__________________
14Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
14Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Mnoho členských států musí ještě vyvinout nezbytnou infrastrukturu pro nakládání s odpady. Je proto nutné stanovit dlouhodobé cíle politiky, aby se poskytlo vodítko pro opatření a investice a aby se zamezilo zejména vytváření nadměrných strukturálních kapacit pro nakládání se zbytkovým odpadem a zamezilo se zablokování recyklovatelných materiálů ve spodní části hierarchie způsobů nakládání s odpady.
(3)  Mnoho členských států musí ještě vyvinout nezbytnou infrastrukturu pro nakládání s odpady. Je proto nutné stanovit dlouhodobé cíle politiky a udělit finanční a politickou podporu, aby se poskytlo vodítko pro opatření a investice a aby se zamezilo zejména vytváření nadměrných strukturálních kapacit pro nakládání se zbytkovým odpadem a zamezilo se zablokování recyklovatelných materiálů v nižších úrovních hierarchie způsobů nakládání s odpady. Aby se podařilo splnit příslušné cíle, je v této souvislosti nutné využít evropské strukturální a investiční fondy k financování rozvoje infrastruktury pro nakládání s odpady, jež je nutná pro prevenci vzniku odpadů a jejich opětovné použití a recyklaci. Dále je nezbytné, aby členské státy upravily své stávající programy předcházení vzniku odpadů v souladu s touto směrnicí a přizpůsobily tomu své investice.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  Komunální odpad představuje přibližně 7 až 10 % celkového odpadu vzniklého v Unii; nakládání s tímto druhem odpadu však patří k nejsložitějším a způsob nakládání s tímto odpadem zpravidla poskytuje dobrou představu o kvalitě celkového systému nakládání s odpady v dané zemi. Problémy spojené s nakládáním s komunálním odpadem vyplývají z velmi složitého a smíšeného složení tohoto odpadu a skutečnosti, že vzniklý odpad se nachází v bezprostřední blízkosti občanů a veřejnosti na očích. Nakládání s tímto odpadem proto vyžaduje velmi složitý systém nakládání s odpady, včetně účinného sběru odpadů, aktivní zapojení občanů a podniků, přizpůsobení infrastruktury zvláštnímu složení tohoto odpadu a vypracování systému financování. Země, které vyvinuly účinné systémy nakládání s komunálním odpadem, dosahují obvykle lepších výsledků při celkovém nakládání s odpady.
(4)  Komunální odpad představuje přibližně 7 až 10 % celkového odpadu vzniklého v Unii; nakládání s tímto druhem odpadu však patří k nejsložitějším a způsob nakládání s tímto odpadem zpravidla poskytuje dobrou představu o kvalitě celkového systému nakládání s odpady v dané zemi. Problémy spojené s nakládáním s komunálním odpadem vyplývají z velmi složitého a smíšeného složení tohoto odpadu a skutečnosti, že vzniklý odpad se nachází v bezprostřední blízkosti občanů a veřejnosti na očích, a také z jeho dopadu na životní prostředí a lidské zdraví. Nakládání s tímto odpadem proto vyžaduje velmi složitý systém nakládání s odpady, včetně účinného sběru odpadů, účinného systému třídění a řádného sledování toků odpadů, aktivní zapojení občanů a podniků, přizpůsobení infrastruktury zvláštnímu složení tohoto odpadu a vypracování systému financování. Země, které vyvinuly účinné systémy nakládání s komunálním odpadem, dosahují obvykle lepších výsledků při celkovém nakládání s odpady, včetně plnění cílů v oblasti recyklace. Pouze řádné nakládání s komunálním odpadem však nepostačuje k podpoře přechodu na oběhové hospodářství, v rámci něhož je odpad považován za zdroj. Ke stimulaci tohoto přechodu je nezbytné přistupovat k výrobkům a odpadu na základě životního cyklu.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)   Ze zkušeností vyplývá, že veřejně i soukromě řízené systémy mohou přispět k zavedení systému oběhového hospodářství, přičemž rozhodnutí, zda využít určitý systém, či nikoli, zpravidla závisí na zeměpisných a strukturálních podmínkách. Pravidla stanovená v této směrnici umožňují zavést systém, podle nějž nese obecnou odpovědnost za sběr komunálního odpadu obec, jakož i systém, v němž jsou na tyto služby uzavřeny smlouvy se soukromými provozovateli. Členské státy by měly mít možnost zvolit se mezi těmito systémy.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Do směrnice 2008/98/ES by měly být zahrnuty definice komunálního odpadu, stavebního a demoličního odpadu, procesu konečné recyklace a zasypávání za účelem objasnění těchto pojmů.
(5)  Do směrnice 2008/98/ES by měly být zahrnuty definice komunálního odpadu, komerčního a průmyslového odpadu, stavebního a demoličního odpadu, přípravy pro provozovatele opětovného využití, organické recyklace, procesu konečné recyklace a zasypávání, třídění, odhozených odpadků a odpadu z potravin za účelem objasnění těchto pojmů.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)   Na základě sdělení předložených členskými státy a vývoje judikatury Soudního dvora Evropské unie by měla Komise pravidelně přezkoumávat Pokyny pro výklad klíčových ustanovení směrnice 2008/98/ES s cílem zlepšit, sladit a harmonizovat pojmy týkající se odpadu a vedlejších produktů napříč členskými státy.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)
(5b)   Měla by být zajištěna soudržnost směrnice 2008/98/ES a souvisejících právních předpisů Unie, jako je směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES1a a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/20061b. Zejména musí být podle těchto právních předpisů zajištěn soudržný výklad a uplatňování definicí pojmů „odpad“, „hierarchie způsobů nakládání s odpady“ a „vedlejší produkt“.
_________________
1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES (Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16).
1bNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1).
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 c (nový)
(5c)   Nebezpečný odpad a odpad, který nebezpečný není, by měl být určován v souladu s rozhodnutím Komise 2014/955/EU1a a nařízením Komise (EU) č. 1357/20141b.
______________
1aRozhodnutí Komise 2014/955/EU ze dne 18. prosince 2014, kterým se mění rozhodnutí 2000/532/ES o seznamu odpadů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (Úř. věst. L 370, 30.12.2014, s. 44).
1bNařízení Komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 365, 19.12.2014, s. 89).
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Aby se zajistilo, že cíle v oblasti recyklace budou vycházet ze spolehlivých a srovnatelných údajů, a umožnilo se účinnější sledování pokroku při dosahování těchto cílů, měla by být definice komunálního odpadu ve směrnici 2008/98/ES v souladu s definicí používanou pro statistické účely Evropským statistickým úřadem a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, na základě které členské státy již po několik let oznamují příslušné údaje. Definice komunálního odpadu v této směrnici je neutrální z hlediska toho, zda provozovatel, jenž s odpady nakládá, je veřejným nebo soukromým subjektem.
(6)  Aby se zajistilo, že cíle v oblasti recyklace budou vycházet ze spolehlivých a srovnatelných údajů, a umožnilo se účinnější sledování pokroku při dosahování těchto cílů, měla by být definice komunálního odpadu ve směrnici 2008/98/ES uvedena do souladu s definicí používanou pro statistické účely Evropským statistickým úřadem a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, na základě které členské státy již po několik let oznamují příslušné údaje. Definice komunálního odpadu v této směrnici je neutrální z hlediska toho, zda provozovatel, jenž s odpady nakládá, je veřejným nebo soukromým subjektem.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  Členské státy by měly zavést přiměřené pobídky pro uplatňování hierarchie nakládání s odpady, a to zejména formou finančních pobídek zaměřených na dosažení cílů této směrnice v oblasti předcházení vzniku odpadů a recyklace, například poplatků za ukládání na skládkách a poplatků za spalování, režimů platby podle množství odpadu, systémů rozšířené odpovědnosti výrobce a pobídek pro místní orgány.
(7)  Členské státy by měly zavést přiměřené pobídky pro uplatňování hierarchie nakládání s odpady, a to zejména formou finančních, ekonomických a regulačních pobídek zaměřených na dosažení cílů této směrnice v oblasti předcházení vzniku odpadů a recyklace, například poplatků za ukládání na skládkách a poplatků za spalování, režimů platby podle množství odpadu, systémů rozšířené odpovědnosti výrobce, usnadnění darování potravin a pobídek pro místní orgány. Aby členské státy přispěly k plnění cílů stanovených v této směrnici, měly by mít možnost využívat hospodářské nástroje nebo opatření, jako jsou nástroje a opatření stanovené v orientačním seznamu v příloze této směrnice. Členské státy by měly přijmout také opatření, která napomohou k dosažení vysoké kvality roztříděných materiálů.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)
(7a)   Členské státy by měly přijmout opatření, jež budou podporovat vývoj, výrobu a uvádění na trh takových výrobků, které jsou vhodné pro více použití, jsou trvanlivé po technické stránce a poté, co se stanou odpadem a byly připraveny k opětovnému použití nebo recyklovány, jsou vhodné k uvedení na trh, aby se usnadnilo náležité uplatňování hierarchie nakládání s odpady. Tato opatření by měla brát v úvahu dopady výrobků během jejich celého životního cyklu a hierarchii způsobů nakládání s odpady.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Aby se provozovatelům na trzích s recyklovanými surovinami poskytla větší jistota ohledně toho, zda látky nebo předměty jsou, anebo nejsou odpadem, a podpořily se rovné podmínky, je důležité vytvořit na úrovni Unie harmonizované podmínky pro uznávání látek nebo předmětů jako vedlejších produktů a pro uznávání odpadu, který byl předmětem některého způsobu využití a lze ho uznat jako materiál, jenž přestal být odpadem. Tam, kde je nutné zajistit hladké fungování vnitřního trhu nebo vysokou úroveň ochrany životního prostředí v celé Unii, by Komise měla být oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci, které zavedou podrobná kritéria pro uplatňování takových harmonizovaných podmínek pro určité druhy odpadu včetně konkrétních použití.
(8)  Aby se provozovatelům na trzích s recyklovanými surovinami poskytla větší jistota ohledně toho, zda látky nebo předměty jsou, anebo nejsou odpadem, a podpořily se rovné podmínky, je důležité vytvořit jednoznačná pravidla pro uznávání látek nebo předmětů jako vedlejších produktů a pro uznávání odpadu, který byl předmětem některého způsobu využití a lze ho uznat jako materiál, jenž přestal být odpadem.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)   Za účelem zajištění hladkého fungování vnitřního trhu by látka nebo předmět získané z výrobního postupu, jehož prvořadým cílem není výroba takového předmětu nebo látky, obecně měly být považovány za vedlejší produkt, pod podmínkou dodržení určitých harmonizovaných podmínek a zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví v celé Unii. Komise by měla být zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem stanovení podrobných kritérií uplatňování tohoto statusu vedlejšího produktu, přičemž by měla upřednostňovat stávající a replikovatelné postupy průmyslové a zemědělské symbiózy. V případě, že taková kritéria nebudou stanovena, měly by mít členské státy možnost pouze na základě posouzení jednotlivých případů stanovit podrobná kritéria použití statusu vedlejšího produktu.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 b (nový)
(8b)   S cílem zajištit hladké fungování vnitřního trhu a vysoká úroveň ochrany životního prostředí a lidského zdraví v celé Unii by měla být Komise obecně zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci, jimiž se v  případech určitých typů odpadu stanoví harmonizovaná ustanovení týkající se stavu, kdy odpad přestává být odpadem. Specifická kritéria stanovující, kdy odpad přestává být odpadem, by měla být zvážena alespoň pro agregáty, papír, sklo, kovy, pneumatiky a textilie. Pokud kritéria nebyla stanovena na úrovni Unie, měly by mít členské státy možnost stanovit na vnitrostátní úrovni u určitého odpadu podrobná kritéria týkající se stavu, kdy odpad přestává být odpadem, v souladu s podmínkami stanovenými na úrovni Unie. Nejsou-li taková podrobná kritéria stanovena ani na vnitrostátní úrovni, měly členské státy zajistit, aby odpad, který byl předmětem některého způsobu využití, nebyl již nadále považován za odpad, splňuje-li podmínky stanovené na úrovni Unie, jež by měly být ověřovány případ od případu příslušným orgánem v dotčeném členském státě. Komise by měla být zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem doplnění této směrnice tím, že stanoví obecné požadavky, které by měly členské státy splňovat, pokud přijímají technické předpisy podle článku 6.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 c (nový)
(8c)   Jakmile je recyklovaný materiál znovu uveden do hospodářství v důsledku toho, že se dostal do stavu, kdy přestal být odpadem, neboť splnil specifická kritéria stanovující, kdy odpad přestává být odpadem, nebo byl použit v novém výrobku, musí být plně v souladu s právními předpisy Unie týkajícími se chemických látek.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 d (nový)
(8d)   Přechod k oběhovému hospodářství by měl plně využít digitálních inovací. Za tím účelem je třeba vytvořit elektronické nástroje, jako jsou on-line platformy pro obchodování s odpady coby novými zdroji, s cílem usnadnit obchodní operace a snížit administrativní zátěž provozovatelů, a posílit tak symbiózu průmyslu.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 e (nový)
(8e)   Cílem ustanovení týkajících se rozšířené odpovědnosti výrobce obsažených v této směrnicí je podpořit navrhování a výrobu zboží, jež zcela zohledňuje a umožňuje účinné využívání zdrojů během celého životního cyklu výrobků, včetně jejich opravy, opětovného použití, demontáže a recyklace, aniž by byl ohrožen volný pohyb zboží na vnitřním trhu. Rozšířená odpovědnost výrobce je individuální povinnost výrobců, kteří by měli být odpovědní za nakládání s výrobky, které uvádějí na trh, související s ukončením jejich životnosti. Výrobci by však měli mít možnost nést svou odpovědnost individuálně nebo kolektivně. Členské státy by měly zajistit ustavení systémů rozšířené odpovědnosti výrobce alespoň pro obaly, elektrická a elektronická zařízení, baterie, akumulátory a vozidla s ukončenou životností.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 f (nový)
(8f)   Systémy rozšířené odpovědnosti výrobce musí být chápány jako soubor pravidel stanovených členskými státy, jejichž cílem je zajistit, aby výrobci výrobků nesli finanční nebo provozní odpovědnost za výrobek v rámci jeho životního cyklu poté, co jej spotřebitel přestal používat. Tato pravidla by výrobcům neměla bránit v tom, aby tyto povinnosti plnili individuálně nebo kolektivně.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
(9)  Nezbytnou součástí účinného nakládání s odpady jsou systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, jejich efektivnost a výkonnost se však mezi jednotlivými členskými státy značně liší. Proto je nezbytné stanovit pro rozšířenou odpovědnost výrobce minimální provozní požadavky. Tyto požadavky by měly snížit náklady a podpořit výkonnost a měly by zajistit rovné podmínky, a to i pro malé a střední podniky, a zamezit překážkám bránícím hladkému fungování vnitřního trhu. Měly by také napomoci zahrnutí nákladů souvisejících s ukončením životnosti výrobku do cen výrobků a motivovat výrobce, aby při navrhování svých výrobků brali více ohled na jejich recyklovatelnostopětovnou použitelnost. Tyto požadavky by se měly uplatnit na nové i stávající systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. Je však nezbytné přechodné období, aby stávající systémy rozšířené odpovědnosti výrobce mohly přizpůsobit své struktury a postupy novým požadavkům.
(9)  Nezbytnou součástí účinného nakládání s odpady jsou systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, jejich efektivnost a výkonnost se však mezi jednotlivými členskými státy značně liší. Proto je nezbytné stanovit pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce minimální provozní požadavky, ať už individuální, nebo kolektivní. Je nutné rozlišovat mezi minimálními požadavky, které platí pro všechny systémy, a požadavky, které platí pouze pro systémy kolektivní odpovědnosti. Veškeré tyto požadavky by nicméně měly snížit náklady a podpořit výkonnost na základě opatření, která například umožní lepší provádění odděleného sběru a třídění, zajistí kvalitnější recyklaci, pomohou zabezpečit přístup k druhotným surovinám nákladově efektivním způsobem, jakož i zajistit rovné podmínky, a to i pro malé a střední podniky a podniky zabývající se elektronickým obchodováním, a zamezit překážkám bránícím hladkému fungování vnitřního trhu. Tyto požadavky by také měly napomoci zahrnutí nákladů souvisejících s ukončením životnosti výrobku do cen výrobků a motivovat výrobce, aby rozvíjeli inteligentní obchodní modely a zohledňovali při navrhování svých výrobků hierarchii způsobů nakládání s odpady prostřednictvím stimulování trvanlivosti, recyklovatelnosti, opětovné použitelnosti a opravitelnosti. Měly by podporovat postupné nahrazení látek vzbuzujících mimořádné obavy, jak jsou definovány v článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud existují vhodné alternativní látky nebo technologie, které je možné z ekonomického a technického hlediska realizovat. Plnění minimálních požadavků vztahujících se na rozšířenou odpovědnost výrobce by mělo podléhat dohledu nezávislých orgánů a nemělo by vytvářet žádnou dodatečnou administrativní zátěž pro veřejné subjekty, hospodářské subjekty a pro spotřebitele. Tyto požadavky by se měly uplatnit na nové i stávající systémy rozšířené odpovědnosti výrobce. Je však nezbytné přechodné období, aby stávající systémy rozšířené odpovědnosti výrobce mohly přizpůsobit své struktury a postupy novým požadavkům.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)
(9a)   Ustanoveními této směrnice týkající se rozšířené odpovědnosti výroby by neměla být dotčena ustanovení týkající se rozšířené odpovědnosti výrobce obsažená v jiných právních aktech Unie, zejména v aktech vztahujících se na zvláštní toky odpadů.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 b (nový)
(9b)   Komise by měla bez dalších prodlev schválit pokyny týkající se změn příspěvků výrobců v rámci systémů rozšířené odpovědnosti výrobce, aby členským státům poskytla pomoc při provádění této směrnice za účelem podpory vnitřního trhu. V zájmu zajištění soudržnosti vnitřního trhu by Komise měla mít také možnost přijmout za tímto účelem prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci harmonizovaná kritéria.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 c (nový)
(9c)   Při vytváření systémů pro kolektivní provádění rozšířené odpovědnosti výrobce by členské státy měly zavést záruky, které zabrání střetu zájmů mezi smluvními stranami a organizacemi zabývajícími se rozšířenou odpovědností výrobce.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
(10)  Nejúčinnějším způsobem, jak zvýšit účinné využívání zdrojůsnížit dopad odpadů na životní prostředí, je předcházení vzniku odpadů. Je proto důležité, aby členské státy přijaly vhodná opatření na podporu předcházení vzniku odpadů a sledováníposuzování pokroku při provádění těchto opatření. Aby se zajistilo jednotné měření celkového pokroku při provádění opatření pro předcházení vzniku odpadů, měly by být stanoveny společné ukazatele.
(10)  Nejúčinnějším způsobem, jak zvýšit účinné využívání zdrojů, snížit dopad odpadů na životní prostředí, podporovat trvanlivé, recyklovatelné, opětovně použitelné vysoce kvalitní materiály a omezit závislost na dovozu stále vzácnějších surovin, je předcházení vzniku odpadů. V této souvislosti má zásadní význam rozvoj inovativních obchodních modelů. Je proto důležité, aby členské státy stanovily cíle v oblasti předcházení vzniku odpadů a přijaly opatření na podporu předcházení vzniku odpadů a jeho vyhazování, včetně používání hospodářských nástrojůdalších opatření vedoucích k  postupnému nahrazení látek vzbuzujících mimořádné obavy, jak jsou definovány v článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud existují vhodné alternativní látky nebo technologie, které je možné z ekonomického a technického hlediska realizovat, a aby bojovaly proti plánovanému zastarávání, podporovaly opětovné využití, zlepšovaly postavení spotřebitele prostřednictvím kvalitnějších informací o výrobcích a podporovaly informační kampaně o předcházení vzniku odpadů. Členské státy by také měly sledovat a posuzovat pokrok při provádění těchto opatření, jakož i pokrok při omezování vzniku odpadů, a měly by usilovat o to, aby pokrok v této oblasti nezávisel na hospodářském růstu. Aby se zajistilo jednotné měření celkového pokroku dosaženého při provádění opatření pro předcházení vzniku odpadů, měly by být stanoveny společné ukazatele a metodiky.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)
(10a)   Podporou udržitelnosti ve výrobě a spotřebě lze významnou měrou přispět k předcházení vzniku odpadů. Členské státy by měly podniknout kroky, které spotřebitele na tuto skutečnost upozorní, a vybízet je k aktivnější účasti s cílem dosáhnout účinnějšího využívání zdrojů.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 b (nový)
(10b)   Původní původce odpadu hraje rozhodující úlohu v předcházení vzniku odpadu a v prvotním předtřídění.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)
(11a)   V zájmu omezování ztrát potravin a předcházení vzniku potravinového odpadu v celém dodavatelském řetězci je třeba vytvořit hierarchii způsobů nakládání s odpady, jak je stanoveno v článku 4a.
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)  Členské státy by měly přijmout opatření na podporu předcházení vzniku potravinového odpadu v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 přijatou Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 25. září 2015, a zejména svého cíle snížení potravinového odpadu do roku 2030 na polovinu. Tato opatření by měla být zaměřena na předcházení vzniku potravinového odpadu v prvovýrobě, při zpracovávání a výrobě, v maloobchodě a jiných způsobech distribuce potravin, v restauracíchpohostinství a také v domácnostech. Pokud jde o environmentální a hospodářský přínos předcházení vzniku potravinového odpadu, měly by členské státy stanovit konkrétní opatření k předcházení vzniku potravinového odpadu a měly by měřit pokrok při omezování tohoto odpadu. Pro takové měření by se měly zavést jednotné metodiky, aby se usnadnilo předávání osvědčených postupů v celé EU mezi členskými státy i mezi provozovateli potravinářských podniků. Každé dva roky by měly být podávány zprávy o úrovních potravinového odpadu.
(12)  Členské státy by měly přijmout opatření na podporu předcházení a omezování vzniku potravinového odpadu v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 přijatou Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 25. září 2015, a zejména svého cíle snížení potravinového odpadu do roku 2030 o 50 %. Tato opatření by měla být zaměřena na předcházení a omezení celkového vzniku potravinového odpadu v celém dodavatelském řetězci, včetně ztrát během prvovýroby, přepravyskladování. Pokud jde o environmentální a hospodářský přínos předcházení vzniku potravinového odpadu, měly by členské státy stanovit konkrétní opatření k předcházení vzniku potravinového odpadu, včetně osvětových kampaní, které by názorně ukázaly, jak předcházet vzniku potravinového odpadu,byly součástí jejich programů pro přecházení vzniku odpadu. Pomocí těchto opatření by měly členské státy usilovat o dosažení celounijního cíle snížení potravinového odpadu o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030. Členské státy by také měly měřit pokrok dosažený při omezování tohoto odpadu a ztrát potravin. Pro měření tohoto pokroku a usnadnění výměny osvědčených postupů v celé EU mezi členskými státy i mezi provozovateli potravinářských podniků by měla být vytvořena jednotná metodika. Každý rok by měly být podávány zprávy o úrovních potravinového odpadu.
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)
(12a)   S cílem předcházet vzniku potravinového odpadu by členské státy měly poskytovat pobídky pro sběr neprodaných potravinářských výrobků v maloobchodním prodeji potravin a stravovacích službách, jež by byly přerozdělovány dobročinným organizacím. S cílem omezit potravinový odpad by mělo být zlepšeno povědomí spotřebitelů o významu data „spotřeby“.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Průmyslové odpady, určité části obchodního odpadu a těžební odpad jsou mimořádně rozmanité, pokud jde o složení a objem, a velmi rozdílné v závislosti na ekonomické struktuře daného členského státu, struktuře průmyslového nebo obchodního odvětví, které odpad produkuje, a hustotě průmyslových podniků či obchodů v dané zeměpisné oblasti. U většiny průmyslových odpadů a těžebních odpadů je proto vhodným řešením přístup zaměřený na průmysl s využitím referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách a podobných nástrojů, pokud jde o řešení záležitostí souvisejících s nakládáním s daným druhem odpadů 16. Na průmyslové a obchodní obalové odpady se však budou i nadále vztahovat požadavky stanovené ve směrnici 94/62/ES a směrnici 2008/98/ES včetně příslušných zdokonalení.
(13)  Průmyslové odpady, určité části obchodního odpadu a těžební odpad jsou mimořádně rozmanité, pokud jde o složení a objem, a velmi rozdílné v závislosti na ekonomické struktuře daného členského státu, struktuře průmyslového nebo obchodního odvětví, které odpad produkuje, a hustotě průmyslových podniků či obchodů v dané zeměpisné oblasti. U většiny průmyslových odpadů a těžebních odpadů je přístup zaměřený na průmysl s využitím referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách a podobných nástrojů, pokud jde o řešení záležitostí souvisejících s nakládáním s daným druhem odpadů 16, dočasným řešením, jehož účelem je dosažení cílů oběhového hospodářství. Vzhledem k tomu, že na průmyslové a obchodní odpady se vztahují požadavky stanovené ve směrnici 94/62/ES a směrnici 2008/98/ES, měla by Komise zvážit možnost stanovit do 31. prosince 2018 cíle v oblasti přípravy k opětovnému použití a recyklace pro obchodní odpad a pro nikoli nebezpečný průmyslový odpad, které by měly být splněny do roku 2025 a do roku 2030.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)
(13a)   Komise by měla aktivně podporovat platformy sdílení coby obchodní model oběhového hospodářství. Měla by dosáhnout silnější integraci mezi akčním plánem pro oběhové hospodářství a pokyny pro ekonomiku sdílení a prozkoumat všechna možná opatření, jak ji stimulovat.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 b (nový)
(13b)   Je třeba, aby přechod na oběhové hospodářství usiloval o naplnění cílů inteligentního a udržitelného rozvoje podporujícího začlenění stanovených ve strategii Evropa 2020, zejména pokud jde o cíle v oblasti ochrany životního prostředí, přechodu k čistým zdrojům energie, udržitelnému místnímu rozvoji a vyšší zaměstnanosti v členských státech. Rozvoj oběhového hospodářství by proto měl rovněž podporovat zapojení takových subjektů, jako jsou malé a střední podniky, podniky sociální ekonomiky, neziskové instituce a subjekty pro nakládání s odpady, které působí na regionální i místní úrovni, s cílem podpořit jejich celkové řízení, inovace v postupech a výrobcích, jakož i rozvíjet zaměstnanost v dotčených oblastech.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14
(14)  Cíle pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci komunálního odpadu by měly být zvýšeny, aby přinesly podstatné přínosy pro životní prostředí i hospodářské a sociální přínosy.
(14)  Cíle pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci komunálního odpadu by měly být navýšeny alespoň na 60 % do roku 2025 a alespoň na 70 % do roku 2030, aby přinesly podstatné přínosy pro životní prostředí i hospodářské a sociální přínosy a urychlily přechod na oběhové hospodářství.
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)   Členské státy by měly podporovat vytvoření systémů, které prosazují činnost zaměřenou na opětovné použití výrobků a prodlužování jejich životnosti, pokud to nemá negativní vliv na jejich kvalitu a bezpečnost. Takovéto systémy by měly být vytvořeny především pro elektrická a elektronická zařízení, textilie, nábytek, stavební materiál, pneumatiky a, jak uvádí článek 5 směrnice 94/62/ES, pro obaly.
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 b (nový)
(14b)   Za účelem podpory opětovného použití by členské státy měly mít možnost stanovit kvantitativní cíle a měly by přijmout veškerá nezbytná opatření zaměřená na výrobce, aby umožnily  provozovatelům zařízení pro přípravu odpadů k opětovnému použití snadný přístup k návodům k použití, náhradním dílům a technickým údajům potřebným pro opětovné použití výrobků.
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Bod odůvodnění14 c (nový)
(14c)   Je třeba uznat a upevnit úlohu podniků sociální ekonomiky v odvětví opětovného použití a přípravy k opětovnému použití. Členské státy by měly přijmout nezbytná opatření k podpoře úlohy podniků sociální ekonomiky v tomto odvětví, a to případně i prostřednictvím hospodářských nástrojů, zadávání veřejných zakázek, snadného přístupu ke sběrným místům pro odpady a veškerých dalších vhodných hospodářských či regulačních pobídek. Nový regulační rámec stanovený balíčkem opatření pro oběhové hospodářství by měl zaručit, aby zainteresované strany mohly pokračovat ve své činnosti v odvětví opětovného použití a přípravy k opětovnému použití.
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 d (nový)
(14d)   Přechod na oběhové hospodářství nabízí mnoho pozitivních aspektů, jak hospodářských (jako je optimální využívání zdrojů surovin), environmentálních (jako je ochrana životního prostředí a omezování znečištění odpady), tak sociálních (jako jsou možnosti tvorby pracovních míst podporující sociální začlenění a rozvoj sociálních sítí). Oběhové hospodářství je v souladu se zásadami sociální a solidární ekonomiky a jeho realizace by v prvé řadě měla umožnit dosažení environmentálních a sociálních přínosů.
Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 e (nový)
(14e)   Subjekty zapojené do sociální a solidární ekonomiky by měly v rámci svých činností, včetně přípravy k opětovnému použití a samotného opětovného použití, přispívat k podpoře sociální a solidární ekonomiky. Je třeba podniknout kroky, které zajistí pokračování těchto činností v Unii.
Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  Postupným navyšováním stávajících cílů týkajících se přípravy k opětovnému použití a recyklaci komunálního odpadu by se mělo zajistit, aby ekonomicky hodnotné odpadní materiály byly opětovné používányúčinně recyklovány a hodnotné materiály nacházející se v odpadech vráceny do evropského hospodářství, a aby tak bylo dosaženo pokroku při provádění iniciativy v oblasti surovin17 a vytváření oběhového hospodářství.
(15)  Postupným navyšováním stávajících cílů týkajících se přípravy k opětovnému použití a recyklaci komunálního odpadu by se mělo zajistit, aby ekonomicky hodnotné odpadní materiály byly účinně připravovány pro opětovné použití a recyklovány, přičemž musí být zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdravíživotního prostředí, a aby hodnotné materiály nacházející se v odpadech byly vráceny do evropského hospodářství, a aby tak bylo dosaženo pokroku při provádění iniciativy v oblasti surovin17 a vytváření oběhového hospodářství.
__________________
__________________
17 COM(2008)0699 and COM(2014)0297.
17 COM(2008)0699 and COM(2014)0297.
Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16
(16)  Existují velké rozdíly mezi členskými státy týkající se jejich výkonnost při nakládání s odpady, zejména pokud jde o recyklaci komunálního odpadu. Aby se tyto rozdíly zohlednily, mělo by se členským státům, které podle údajů Eurostatu v roce 2013 recyklovaly méně než 20 % svého komunálního odpadu, poskytnout více času, aby mohly dodržet cíle pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci stanovené na léta 2025 a 2030. Pokud mají uvedené členské státy plnit dané cíle, měly by vzhledem k průměrným ročním mírám pokroku zjištěným v členských státech během uplynulých patnácti let zvýšit své recyklační kapacity na úrovně, které významně přesahují průměry dosahované v minulosti. Aby se zajistilo dosahování trvalého pokroku směrem ke stanoveným cílům a aby se včas řešily nedostatky v provádění, měly by členské státy, kterým je poskytnuto více času, splnit přechodné cíle a vypracovat plán provádění.
(16)  Existují velké rozdíly mezi členskými státy týkající se jejich výkonnost při nakládání s odpady, zejména pokud jde o recyklaci komunálního odpadu. Aby se tyto rozdíly zohlednily, mělo by se členským státům, které podle údajů Eurostatu v roce 2013 recyklovaly méně než 20 % a  které nebyly považovány za státy, jimž hrozí, že nesplní cíl v oblasti přípravy pro opětovné použití a recyklace stanovený na nejméně 50 % jejich komunálního odpadu do roku 2025, poskytnout více času, aby mohly dodržet cíle v oblasti přípravy k opětovnému použití a recyklace stanovené do roku 2025. Týmž státům by mohlo být poskytnuto rovněž více času, aby mohly dodržet cíle pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci stanovené pro rok 2030, pokud nejsou považovány za státy, kterým hrozí, že nedodrží cíl v oblasti přípravy k opětovnému použitírecyklace stanovený na nejméně 60 % komunálního odpadu do roku 2030. Pokud mají uvedené členské státy plnit dané cíle, měly by vzhledem k průměrným ročním mírám pokroku zjištěným v členských státech během uplynulých patnácti let zvýšit své recyklační kapacity na úrovně, které významně přesahují průměry dosahované v minulosti. Aby se zajistilo dosahování trvalého pokroku směrem ke stanoveným cílům a aby se včas řešily nedostatky v provádění, měly by členské státy, kterým je poskytnuto více času, splnit přechodné cíle a vypracovat plány provádění, jejichž účinnost by měla Komise zhodnotit na základě stanovených kritérií.
Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)   S cílem zajistit využívání druhotných surovin vysoké kvality by měl výstup procesu konečné recyklace splňovat normy v oblasti kvality. Za tímto účelem by měla Komise požádat evropské normalizační organizace, aby na základě osvědčených postupů na trhu vytvořily evropské normy kvality pro odpadní materiály vstupující do procesu konečné recyklace a druhotné suroviny, zejména pro plasty.
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
(17)  Aby se zvýšila spolehlivost shromažďovaných údajů o přípravě k opětovnému použití, je nezbytné stanovit společná pravidla pro podávání zpráv. Podobně je důležité stanovit přesnější pravidla, jak by měly členské státy podávat zprávy o tom, co je účinně recyklováno a může být započteno pro dosažení cílů týkajících se recyklace. Obecné pravidlo je, že za tímto účelem se musí dosažení cílů týkajících se recyklace vykazovat na bázi vstupu do procesu konečné recyklace. Pro snížení administrativní zátěže by členským státům mělo být umožněno, aby při dodržení přísných podmínek mohly míru recyklace vykazovat na bázi výstupu z třídicích zařízení. Ztráty materiálů či látek na váze v důsledku fyzikálních procesů a/nebo procesů chemické přeměny, které jsou procesu konečné recyklace vlastní, by neměly být odečítány od hmotnosti odpadu, který se vykazuje jako recyklovaný.
(17)  Aby se zvýšila spolehlivost shromažďovaných údajů o přípravě k opětovnému použití, je nezbytné stanovit společná pravidla pro podávání zpráv, přičemž je nutné zabránit tomu, aby malýmstředním provozovatelům vznikla nepřiměřená administrativní zátěž. Podobně je důležité stanovit přesnější pravidla, jak by měly členské státy podávat zprávy o tom, co je účinně recyklováno a může být započteno pro dosažení cílů týkajících se recyklace. Výpočet recyklovaného komunálního odpadu by měl být založen na jedné spolehlivé harmonizované metodě, která členským státům zamezí ve vykazování vyhozeného odpadu jakožto recyklovaného odpadu. Za tímto účelem se musí dosažení cílů týkajících se recyklace vykazovat na bázi vstupu do procesu konečné recyklace. Ztráty materiálů či látek na váze v důsledku fyzikálních procesů nebo procesů chemické přeměny, které jsou procesu konečné recyklace vlastní, by neměly být odečítány od hmotnosti odpadu, který se vykazuje jako recyklovaný.
Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
(18)  Pro účely výpočtu toho, zda bylo dosaženo cílů týkajících se přípravy k opětovnému použití a recyklace, by členské státy měly být schopny brát v úvahu výrobky a části, které jsou uznanými provozovateli zařízení pro opětovné použití a v rámci systémů zálohování a zpětného odběru připraveny k opětovnému použití, a recyklaci kovů, ke které dochází v souvislosti se spalováním. S cílem zajistit jednotný výpočet těchto údajů přijme Komise podrobná pravidla pro určování přípravy k opětovnému použití uznanými provozovateli zařízení pro přípravu k opětovnému použití a v rámci systémů zálohování a zpětného odběru, kvalitativní kritéria pro recyklované kovy a pro sběr, kontrolu a vykazování údajů.
(18)  S cílem zajistit jednotný výpočet údajů o přípravě pro opětovné použití a recyklaci by Komise měla přijmout podrobná pravidla pro určování uznaných provozovatelů zařízení pro přípravu k opětovnému použití, systémů zálohování a zpětného odběru a provozovatelů zařízení pro konečnou recyklaci, včetně specifických pravidel pro sběr, dohledatelnost, ověřování a vykazování údajů, jakož i pro kvalitativní kritéria pro recyklované kovy, jež byly recyklovány v souvislosti se spalováním nebo spoluspalováním. Pro účely výpočtu, zda byly cíle pro přípravu k opětovnému použití a recyklace dosaženy, a po přijetí harmonizovaných metod výpočtu, by měly být členské státy schopné zohlednit recyklaci kovů, ke které dochází v souvislosti se spalováním nebo spoluspalováním, jako je energetické využití.
Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
(20)  Dodržení povinnosti vytvořit systémy odděleného sběru pro papír, kovy, plasty a sklo je nezbytné pro vyšší úroveň přípravy k opětovnému použití a míry recyklace odpadu v členských státech. Biologický odpad by se měl mimoto sbírat odděleně, což by mělo přispět k vyšší úrovni přípravy k opětovnému použití a míry recyklace a k předcházení znečištění suchých recyklovatelných materiálů.
(20)  Dodržení povinnosti vytvořit systémy odděleného sběru pro papír, kovy, plasty, sklo, textiliebiologický odpad je nezbytné pro vyšší úroveň přípravy k opětovnému použití a míry recyklace odpadu v členských státech. Biologický odpad by se měl mimoto sbírat odděleně a měl by být recyklován, což by mělo přispět k vyšší úrovni přípravy k opětovnému použití a míry recyklace a k předcházení znečištění suchých recyklovatelných materiálů a k prevenci spalování a skládkování. Mimoto je třeba podporovat a zintenzívnit výzkum možných systémů sběru a recyklace i u jiných toků a nových materiálů.
Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)
(20a)   Zásadní úlohu při zajišťování dostupnosti surovin v Unii hraje biohospodářství. Účinnější využívání komunálního odpadu by vytvořilo významnou pobídku pro zásobovací řetězec biohospodářství. Udržitelné řízení biologického odpadu konkrétně nabízí možnost nahradit při výrobě materiálů a zboží suroviny založené na fosilních palivech obnovitelnými zdroji.
Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 b (nový)
(20b)   S cílem zabránit nakládání s odpady, které by blokovalo zdroje v nižších úrovních hierarchie odpadů, umožnila se recyklace vysoké kvality a podpořilo se využívání druhotných surovin, by měly členské státy zajistit, aby byl prováděn oddělený sběr biologického odpadu a tento odpad procházel biologickou recyklací způsobem, který bude splňovat vysokou úroveň ochrany životního prostředí a příslušné normy v oblasti vysoké kvality.
Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 c (nový)
(20c)   Velká část recyklovatelných materiálů končí i přes oddělený sběr ve směsném odpadu. Pomocí vysoce kvalitního třídění, zejména optického třídění, lze ze zbytkového odpadu vytřídit značné množství materiálů, které lze následně recyklovat a znovu zpracovat na druhotné suroviny. Členské státy by proto měly přijmout opatření, jež zajistí, že i odděleně sbíraný odpad je nicméně tříděn.
Pozměňovací návrh 57
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 d (nový)
(20d)   Aby se zabránilo kontaminaci komunálního odpadu nebezpečnými látkami, které by mohly snížit kvalitu recyklace a tím zabránit využití druhotných surovin, měly by členské státy zavést oddělený sběr nebezpečného odpadu z domácností.
Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
(21)  Řádné nakládání s nebezpečným odpadem představuje v Unii dosud problém a částečně chybějí údaje o zpracování tohoto odpadu. Je proto nezbytné posílit mechanismy vedení záznamů a sledovatelnosti vytvořením elektronických registrů nebezpečného odpadu v členských státech. V zájmu zjednodušení vedení záznamů pro podniky a správní orgány a zlepšení sledování toků odpadů v Unii by se elektronický sběr dat měl v příslušných případech rozšířit i na ostatní druhy odpadů.
(21)  Řádné nakládání s nebezpečným odpadem představuje v Unii dosud problém a částečně chybějí údaje o zpracování tohoto odpadu. Je proto nezbytné posílit mechanismy vedení záznamů a sledovatelnosti vytvořením elektronických registrů nebezpečného odpadu v členských státech. V zájmu zjednodušení vedení záznamů pro podniky a správní orgány a zlepšení sledování toků odpadů v Unii by se elektronický sběr dat měl rozšířit i na ostatní druhy odpadů.
Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)
(21a)   Tříděný sběr a regenerace odpadních olejů má významné hospodářské a environmentální přínosy, a to i z hlediska zabezpečení dodávek. Je třeba zavést oddělený sběr odpadních olejů a cíle v oblasti jejich regenerace.
Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22
(22)  Tato směrnice stanoví dlouhodobé cíle týkající se nakládání s odpady v Unii a poskytuje hospodářským subjektům a členským státům jasné vodítko pro směrování investic, které jsou potřebné pro dosažení cílů této směrnice. Při přípravě vnitrostátních strategií pro nakládání s odpady a plánování investic do infrastruktury pro nakládání s odpady by členské státy měly náležitě využívat evropské strukturální a investiční fondy v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, a to podporou předcházení vzniku odpadů, opětovného použití a recyklace.
(22)  Tato směrnice stanoví dlouhodobé cíle týkající se nakládání s odpady v Unii a poskytuje hospodářským subjektům a členským státům jasné vodítko pro směrování investic, které jsou potřebné pro dosažení cílů této směrnice. Při přípravě vnitrostátních strategií pro nakládání s odpady a plánování investic do infrastruktury pro nakládání s odpady a oběhového hospodářství by členské státy měly náležitě využívat evropské strukturální a investiční fondy v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, a to podporou nejprve předcházení vzniku odpadůopětovného použití a poté recyklace. Komise by v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady měla umožnit, aby program Horizont 2020 a evropské strukturální a investiční fondy mohly být využívány k vytvoření efektivního finančního rámce, jenž místním orgánům pomůže provádět požadavky této směrnice a financovat zavádění inovativních technologií a inovativního nakládání s odpady.
Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
(23)  Určité suroviny jsou pro hospodářství Unie velmi důležité a jejich dodávky jsou spojeny s vysokým rizikem. V zájmu zabezpečení dodávek těchto surovin a v souladu s iniciativou v oblasti surovin a cíli evropského inovačního partnerství v oblasti surovin by členské státy měly přijmout opatření k zajištění co nejlepšího nakládání s odpady obsahujícími významné množství těchto surovin s přihlédnutím k ekonomické a technické proveditelnosti a přínosům pro životní prostředí. Komise vypracovala seznam kritických surovin pro EU18. Tento seznam Komise pravidelně přezkoumává.
(23)  Určité suroviny jsou pro hospodářství Unie velmi důležité a jejich dodávky jsou spojeny s vysokým rizikem. V zájmu zabezpečení dodávek těchto surovin a v souladu s iniciativou v oblasti surovin a cíli evropského inovačního partnerství v oblasti surovin by členské státy měly přijmout opatření k podpoře opětovného používání výrobků a recyklace odpadu obsahujícího významné množství kritických surovin a k zajištění účinného nakládání s nimi s přihlédnutím k ekonomické a technické proveditelnosti a přínosům pro životní prostředí a zdraví. Komise vypracovala seznam kritických surovin pro EU18. Tento seznam Komise pravidelně přezkoumává.
__________________
__________________
18 COM(2014)0297.
18 COM(2014)0297.
Pozměňovací návrh 62
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24
(24)  K zajištění další podpory účinného provádění iniciativy v oblasti surovin by členské státy měly rovněž podporovat opětovné použití výrobků, jež představují hlavní zdroje surovin. Do svých plánů pro nakládání s odpady by měly zahrnout i vhodná vnitrostátní opatření týkající se sběru a využití odpadů obsahujících významné množství těchto surovin. Tato opatření by měla být do plánů pro nakládání s odpady zahrnuta při jejich první aktualizaci následující po vstupu této směrnice v platnost. Komise poskytne informace o příslušných skupinách výrobků a tocích odpadů na úrovni EU. Toto ustanovení nebrání členským státům přijímat opatření pro jiné suroviny, jež považují za důležité pro své národní hospodářství.
(24)  K zajištění další podpory účinného provádění iniciativy v oblasti surovin by členské státy měly do svých plánů pro nakládání s odpady zahrnout i vhodná vnitrostátní opatření týkající se sběru, třídění a využití odpadů obsahujících významné množství těchto surovin. Tato opatření by měla být do plánů pro nakládání s odpady zahrnuta při jejich první aktualizaci následující po vstupu této směrnice v platnost. Komise poskytne informace o příslušných skupinách výrobků a tocích odpadů na úrovni EU. Toto ustanovení nebrání členským státům přijímat opatření pro jiné suroviny, jež považují za důležité pro své národní hospodářství.
Pozměňovací návrh 63
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25
(25)  Odhazování odpadků má přímý a škodlivý dopad na životní prostředíblahobyt občanů a vysoké náklady na jejich odklizení představují pro společnost zbytečnou ekonomickou zátěž. Odstranit tento problém by mělo pomoci zavedení zvláštních opatření v plánech pro nakládání s odpady a náležité vymáhání ze strany příslušných orgánů.
(25)  Odhazování odpadků má přímý a nepřímý škodlivý dopad na životní prostředí, blahobyt občanů a hospodářství. Vysoké náklady na jejich odklizení představují pro společnost zbytečnou ekonomickou zátěž. Odstranit tento problém by mělo pomoci zavedení zvláštních opatření v plánech pro nakládání s odpady a náležité vymáhání ze strany příslušných orgánů. Je třeba upřednostnit předcházení odhazování odpadků před úklidem. Předcházení odhazování odpadků by mělo být sdíleným úsilím příslušných orgánů, výrobců a spotřebitelů. Má-li se tomuto jevu předcházet, je nezbytné změnit nevhodné chování spotřebitelů. Výrobci, jejichž produkty se pravděpodobně změní na odpadky, by v zájmu předcházení odhazování odpadků tudíž měli podporovat udržitelné používání svých produktů. Pro dosažení změny chování má mimoto velký význam vzdělávání a osvěta.
Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)
(25a)   Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES1a je závazným právním nástrojem na úrovni Unie pro posuzování, sledování a stanovování environmentálních cílů za účelem dosažení dobrého stavu prostředí, pokud jde o odpad v mořích. Odpad v mořích však pochází převážně pozemní činnosti v důsledku špatných postupů při nakládání s pevnými odpady, chybějící infrastruktury a nedostatečné informovanosti veřejnosti. Proto by členské státy v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 přijatou Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 25. září 2015 měly přijmout opatření ke snížení pozemního odpadu, který pravděpodobně skončí v mořském prostředí, a měly by se zejména snažit dosáhnout cíle snížit do roku 2030 odpad v mořích o 50 %. Pokud jde o environmentální a hospodářský přínos předcházení vzniku odpadu v mořích, měly by členské státy stanovit konkrétní opatření k předcházení vzniku tohoto odpadu a měly by měřit pokrok při jeho omezování. Pomocí těchto opatření by měly členské státy usilovat o dosažení celounijního cíle snížení odpadu v mořích o 30 % do roku 2025 a o 50 % do roku 2030. Pro měření pokroku při dosahování těchto cílů a pro usnadnění výměny osvědčených postupů v Unii mezi členskými státy je třeba vypracovat jednotnou metodiku měření odpadu v mořích pocházejícího z činnosti na pevnině. Každý rok by měly být podávány zprávy o úrovních odpadu v mořích pocházejícího z činnosti na pevnině.
______________
1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí) (Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).
Pozměňovací návrh 65
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 b (nový)
(25b)   Nesprávné odstraňování odpadu formou odhazování odpadků a vypouštění odpadních vod a tuhého odpadu, jako jsou plasty, má škodlivé následky pro mořské prostředí a lidské zdraví a významné hospodářské a sociální náklady. Tento odpad také narušuje pořadí priorit hierarchie způsobů nakládání s odpady, zejména tím, že zamezuje přípravě k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu využití před likvidací odpadu. Vzhledem k nadnárodní povaze odpadu v mořích a nutnosti zajistit harmonizaci úsilí by členské státy měly přijmout opatření k dosažení cíle omezování tohoto odpadu a využívat přitom protokolů pro sledování podle článku 11 směrnice 2008/56/ES.
Pozměňovací návrh 66
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 c (nový)
(25c)   Mikročástice v oplachových kosmetických přípravcích a produktech pro osobní hygienu, které se po použití dostávají do domovních, obchodních nebo průmyslových systémů kanalizace, jsou jedním z přímých zdrojů znečištění mikroplasty, jimž lze nejsnáze zamezit. Ve snaze přispět k dosažení cílů stanovených touto směrnicí by členské státy měly přijmout opatření, jimiž zamezí, aby se složky obsahující mikročástice a mikroplasty dostávaly do systémů pro čištění odpadové vody a byly vypouštěny do mořského prostředí.
Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27
(27)  Ukázalo se, že zprávy o provádění, které členské státy vyhotovují každé tři roky, nejsou účinným nástrojem pro ověřování dodržování předpisů a zajištění řádného provádění a vytvářejí zbytečnou administrativní zátěž. Je proto třeba zrušit ustanovení, která členským státům ukládají povinnost předkládat tyto zprávy. Místo nich by sledování dodržování předpisů mělo vycházet výhradně ze statistických údajů, které členské státy každý rok oznámí Komisi.
(27)  Ukázalo se, že zprávy o provádění, které členské státy vyhotovují každé tři roky, nejsou účinným nástrojem pro ověřování dodržování předpisů a zajištění řádného provádění a vytvářejí zbytečnou administrativní zátěž. Je proto třeba zrušit ustanovení, která členským státům ukládají povinnost předkládat tyto zprávy. Místo nich by sledování dodržování předpisů mělo vycházet ze statistických údajů, které členské státy každý rok oznámí Komisi. Členské státy by měly nicméně na žádost Komise neprodleně předložit veškeré informace, které Komise potřebuje k tomu, aby zhodnotila provádění této směrnice jako celku a jejího dopadu na životní prostředí a na lidské zdraví.
Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28
(28)  Statistické údaje oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů. Při podávání zpráv o dosažení cílů stanovených v právních předpisech o odpadech musí proto členské státy používat nejnovější metodiku vypracovanou Komisí a národními statistickými úřady členských států.
(28)  Údaje a informace oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost oznámených údajů by mělo zlepšit zavedení společné metodiky pro sběr a zpracování údajů získaných ze spolehlivých zdrojů a zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů. Při podávání zpráv o dosažení cílů stanovených v právních předpisech o odpadech musí proto členské státy používat společnou metodiku vypracovanou Komisí ve spolupráci s národními statistickými úřady členských států a vnitrostátními orgány odpovědnými za nakládání s odpadem.
Pozměňovací návrh 69
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)
(28a)   Komise by každé tři roky měla zveřejnit zprávu vypracovanou na základě údajů a informací, které jí oznámily členské státy, s cílem informovat Parlament a Radu o pokroku dosaženém při plnění cílů v oblasti recyklace a při uplatňování nových povinností stanovených touto směrnicí. Tyto zprávy, podávané jednou za tři roky, by měly rovněž hodnotit dopad směrnice 2008/98/ES jako celku na životní prostředí a lidské zdraví a posoudit, zda je směrnice 2008/98/ES nutné pozměnit, aby i nadále plnila svůj účel z hlediska oběhového hospodářství.
Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 b (nový)
(28b)   S cílem zlepšit správu, dodržování předpisů, přeshraniční spolupráci a šíření osvědčených postupů a inovací v oblasti odpadu a s cílem zajištění účinného a jednotného dosahování cílů stanovených směrnicí 2008/98/ES by měla Komise zřídit platformu pro výměnu informací a sdílení osvědčených postupů mezi Komisí a členskými státy o praktickém uplatňování uvedené směrnice. Výsledky činnosti této platformy by měly být dostupné veřejnosti.
Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 c (nový)
(28c)   Hospodářský potenciál, jakož i přínosy pro životní prostředí, přechodu na oběhové hospodářství a účinnější využívání zdrojů jsou dobře známé. Kroky nutné k dosažení tohoto cíle jsou představeny v různých politických dokumentech a návrzích, od manifestu Evropské platformy pro účinné využívání zdrojů ze dne 17. prosince 2012 a následných politických doporučení až po zprávu Evropského parlamentu z vlastního podnětu ze dne 25. června 2015 o směřování k oběhovému hospodářství a v akčním plánu Komise pro oběhové hospodářství ze dne 2. prosince 2015. Všechny tyto dokumenty navrhují opatření překračující oblast odpadů a vztahující se na celý cyklus a neměla by být pouze vodítkem pro stanovení úrovně ambicí právních předpisů Unie v oblasti odpadů, ale měla by také zajistit, aby byla přijímána ambiciózní opatření k naplnění cíle.
Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 d (nový)
(28d)   Výzkum a inovace a vznik inteligentních podnikatelských modelů založených na účinnosti zdrojů mají zásadní význam pro podporu přechodu k oběhovému hospodářství v Unii, kde je odpad vnímán jako nový zdroj. Pro dosažení tohoto cíle je nezbytné v rámci programu Horizont 2020 přispět na projekty výzkumu a inovací, které mohou demonstrovat a testovat na poli ekonomické a environmentální udržitelnosti oběhového hospodářství. Tyto projekty mohou zároveň s přijetím systémového přístupu přispět k rozvoji právních předpisů, které vedou k inovacím a snadno se provádějí, prostřednictvím identifikování možných regulatorních nejistot, omezení a mezer, které brání rozvoji obchodních modelů založených na účinnějším využívání zdrojů.
Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 e (nový)
(28e)   Dne 2. prosince 2015 Komise představila akční plán EU pro oběhové hospodářství, který má podpořit přechod Evropy k oběhovému hospodářství. Vzhledem k tomu, že Komise vytvořila konkrétní a ambiciózní akční program opatření, která pokrývají celý cyklus, jsou zapotřebí doplňující opatření, která by tento přechod urychlila.
Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 f (nový)
(28f)   Lepší využívání zdrojů by mohlo přinést podstatné čisté úspory podnikům Unie, veřejným orgánům a spotřebitelům a současně snížit celkové roční emise skleníkových plynů. Z tohoto důvodu by Komise měla navrhnout do konce roku 2018 hlavní ukazatel a seznam doplňujících ukazatelů týkající se účinného využívání zdrojů, aby mohla sledovat pokrok směrem k cíli rostoucí účinnosti využívání zdrojů na úrovni Unie o 30 % do roku 2030 ve srovnání s úrovní z roku 2014.
Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29
(29)  Za účelem doplnění nebo změny směrnice 2008/98/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 1, čl. 11a odst. 2 a 6, článek 26, čl. 27 odst. 1 a 4 a čl. 38 odst. 1, 2 a 3. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Komise by při přípravě a vytváření aktů v přenesené pravomoci měla zajistit, aby příslušné dokumenty byly předávány Evropskému parlamentu a Radě současně, včas a vhodným způsobem.
(29)  Za účelem doplnění nebo změny směrnice 2008/98/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 1, čl. 11a odst. 2 a 6, článek 26, čl. 27 odst. 1 a 4 a čl. 38 odst. 1, 2 a 3.
–   podrobná kritéria používání podmínek, za kterých se látky nebo předměty mají považovat za vedlejší produkt, nebo kdy přestanou být odpadem,
–   obecné požadavky, které by členské státy měly splňovat, pokud přijímají technické předpisy o stavu, kdy odpad přestává být odpadem,
–   vytvoření seznamu odpadu,
–   harmonizovaná kritéria pro stanovení finančních příspěvků producentů v souvislosti s jejich rozšířenou odpovědností, upravených podle skutečných nákladů produktů po skončení jejich životnosti,
–   ukazatele, které budou měřit pokrok při snižování vytváření odpadu a při provádění opatření na předcházení vzniku odpadu,
–   společnou metodiku, včetně minimálních kvalitativních požadavků, pro jednotné měření úrovní potravinového odpadu,
–   společnou metodiku, včetně minimálních kvalitativních požadavků, pro jednotné měření odpadu v mořích pocházejícího z činností na pevnině,
–   minimální kvalitativní a provozní požadavky pro určení uznaných provozovatelů zařízení pro přípravu k opětovnému použití, systémů zálohování a zpětného odběru a provozovatelů zařízení pro konečnou recyklaci, včetně specifických pravidel pro sběr, dohledatelnost, ověřování a vykazování údajů,
–   společnou metodiku pro výpočet hmotnosti kovů, které byly recyklovány v souvislosti se spalováním nebo spoluspalováním, včetně kvalitativních kritérií pro recyklované kovy,
–   technická kritéria a provozní postupy týkající se odstraňování odpadů podle technologií D2, D3, D4, D6, D7 a D12, uvedených v příloze I směrnice 2008/98/ES, a případně zákaz těchto technologií, pokud nesplňují určitá kritéria ochrany lidského zdraví a životního prostředí,
–   minimální technické standardy pro činnosti zpracování odpadu vyžadující povolení podle směrnice 2008/98/ES, pokud existuje důkaz, že takové standardy by byly přínosem k ochraně lidského zdraví a životního prostředí,
–   minimální technické standardy pro činnosti vyžadující registraci podle směrnice 2008/98/ES, pokud existuje důkaz, že takové standardy by byly přínosem k ochraně lidského zdraví a životního prostředí, nebo by zabránily narušení vnitřního trhu,
–   specifikace použití vzorce pro zařízení pro spalování uvedeného v bodě R1 přílohy II směrnice 2008/98/ES,
–   metodiku pro sběr údajů a jejich zpracování, organizaci shromažďování údajů a zdroje údajů a formát, který členské státy používají k tomu, aby Komisi předávaly údaje o provádění cílů v oblasti potravinového odpadu a odpadu v mořích, přípravy na opětovné použití, recyklaci a zasypávání a odpadních olejů, a
–   úprava příloh I až V směrnice 2008/98/ES podle vědeckého a technického pokroku.
Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace byly vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. V zájmu zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a tito odborníci mají systematicky přístup na schůze skupin odborníků Komise zabývajících se vypracováním aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30
(30)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění směrnice 2008/98/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o čl. 9 odst. 4 a 5, čl. 33 odst. 2, čl. 35 odst. 5 a čl. 37 odst. 6. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201119.
(30)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění směrnice 2008/98/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o:
—   formát pro sdělování informací o přijetí zásadních úprav plánů nakládání s odpadem a programů předcházení vzniku odpadu,
—   minimální podmínky na provoz elektronických registrů nebezpečného odpadu,
Tyto pravomoci by měly být vykonávány
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201119.
__________________
__________________
19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
19 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33
(33)  Jelikož cílů této směrnice, totiž zlepšení nakládání s odpady v Unii a tím i přispění k zachování, ochraně a zlepšování kvality životního prostředí, zdraví oceánů a bezpečnosti potravin z mořských živočichů snížením množství odpadu v mořích a uvážlivého a racionálního využívání přírodních zdrojů v Unii, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu účinků opatření může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,
(33)  Jelikož cílů této směrnice, totiž zlepšení nakládání s odpady v Unii a tím i přispění k zachování, ochraně a zlepšování kvality životního prostředí, zdraví oceánů a bezpečnosti potravin z mořských živočichů snížením množství odpadu v mořích a uvážlivého, omezeného a racionálního využívání přírodních zdrojů v Unii, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu účinků opatření může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.
Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 a (nový)
(33a)   Členské státy by měly zajistit, aby byly zavedeny vysoké úrovně požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v odvětvích výroby, recyklace, oprav, přípravy na opětovné použití a odpadu, s ohledem na specifická rizika, jimž čelí pracovníci v těchto odvětvích, a měly by zajistit, aby stávající právní předpisy Unie v této oblasti byly řádně prováděny a prosazovány.
Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 b (nový)
(33b)   Tato směrnice zohledňuje závazky stanovené v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů a měla by být prováděna a uplatňována v souladu s pokyny obsaženými v této dohodě.
Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 1 – odst. 1
-1)   V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
Touto směrnicí se stanoví opatření na ochranu životního prostředí a lidského zdraví předcházením nepříznivým vlivům vzniku odpadů a nakládání s nimi nebo jejich omezováním a omezováním celkových dopadů využívání zdrojů a zlepšováním účinnosti tohoto využívání.
„Touto směrnicí se stanoví opatření na ochranu životního prostředí a lidského zdraví předcházením vzniku odpadů, nepříznivým vlivům vzniku odpadů a nakládání s nimi nebo jejich omezováním a omezováním celkových dopadů využívání zdrojů a zlepšováním účinnosti tohoto využívání, což je klíčové pro přechod k oběhovému hospodářství a zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti EU.
Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a 
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod 1 a
„1a. „komunálním odpadem“
„1a. „komunálním odpadem“
a)  směsný odpad a odpad odděleně sbíraný z domácností, který tvoří:
a)  směsný odpad a odpad odděleně sbíraný z domácností, který tvoří:
–  papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory,
–  papír a lepenka, sklo, kovy, plasty, biologický odpad, dřevo, textil, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní baterie a akumulátory,
–  objemný odpad, včetně bílého zboží, matrací, nábytku,
–  objemný odpad, včetně matrací a nábytku,
–  zahradní odpad, včetně listí a posekané trávy;
–  zahradní odpad, včetně listí a posekané trávy;
b)  směsný odpad a odděleně sbíraný odpad z jiných zdrojů, který je co do povahy, složení a množství srovnatelný s odpadem z domácností;
b)  směsný odpad a odděleně sbíraný odpad z malých podniků, kancelářských budov a institucí, včetně škol, nemocnic a vládních budov, který je co do povahy a složení srovnatelný s odpadem z domácností;
c)  odpad z tržnic a odpad z pouličního úklidu včetně pouličního odpadu, obsahu odpadkových košů, odpadu z údržby parků a zahrad.
c)  odpad z tržnic a odpad z pouličního úklidu včetně pouličního odpadu, obsahu odpadkových košů, odpadu z údržby parků a zahrad.
Komunální odpad nezahrnuje odpad z kanalizační sítě a zpracování odpadu, včetně kalů z čistíren odpadních vod, a stavební a demoliční odpad;“
Komunální odpad nezahrnuje odpad z kanalizační sítě a zpracování odpadu, včetně kalů z čistíren odpadních vod, a stavební a demoliční odpad.
Definice komunálního odpadu v této směrnici se použije bez ohledu na to, zda je provozovatelem veřejný, nebo soukromý subjekt;“;
Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod 1 b (nový)
aa)   vkládá se nový bod, který zní:
1b. „obchodním a průmyslovým odpadem“ směsný odpad a odpad odděleně sbíraný z obchodních a průmyslových činností nebo prostor.
Obchodní a průmyslový odpad nezahrnuje komunální odpad, stavební a demoliční odpad, odpad z kanalizační sítě a jeho zpracování, včetně kalů z čistíren odpadních vod;“;
Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod 2 a
2a.  „nikoliv nebezpečným odpadem“ odpad, který nevykazuje žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze III;
2a.  „nikoliv nebezpečným odpadem“ odpad, který není uveden v bodě 2 tohoto článku;
Pozměňovací návrh 84
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod 4
4.  „biologickým odpadem“ biologicky rozložitelné odpady ze zahrad a parků, potravinářské a kuchyňské odpady z domácností, restaurací, stravovacích a maloobchodních zařízení, srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu a jiné odpady s podobnými vlastnostmi biologického rozkladu co do povahy, složenímnožství;
4.  „biologickým odpadem“ biologicky rozložitelné odpady ze zahrad a parků, potravinářské a kuchyňské odpady z domácností, restaurací, stravovacích a maloobchodních zařízení, srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu a jiné odpady s podobnými vlastnostmi biologické rozložitelnostikompostovatelnosti;
Pozměňovací návrh 85
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d a (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod 9
da)   bod 9 se nahrazuje tímto:
9.  „nakládáním s odpady“ sběr, přeprava, využití a odstraňování odpadů, včetně dozoru nad těmito činnostmi a následné péče o místa odstranění a včetně činností prováděných obchodníkem nebo zprostředkovatelem;
„9. „nakládáním s odpady“ sběr, přeprava, tříděníodstraňování odpadů, včetně dozoru nad činnostmi a následné péče o místa odstranění a činností prováděných obchodníkem nebo zprostředkovatelem“;
Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. d b (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod 11
db)   bod 11 se nahrazuje tímto:
11.  „tříděným sběrem“ sběr, kdy je tok odpadů oddělen podle druhu a povahy odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování;
„11. „tříděným sběrem“ sběr, kde je tok odpadů oddělen podle druhu a povahy odpadu s cílem usnadnit specifické zpracování, zejména při přípravě k opětovnému použití a recyklaci;“;
Pozměňovací návrh 87
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. e
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod 16
16.  „přípravou k opětovnému použití“ způsoby využití zahrnující kontrolu, čištění nebo opravu a spočívající v tom, že výrobky nebo části výrobků, které byly sebrány uznaným provozovatelem zařízení pro přípravu k opětovnému použití nebo v rámci systému zálohování a zpětného odběru upraveny tak, že mohou být opětovně použity bez dalšího předzpracování;
16.  „přípravou k opětovnému použití“ způsoby využití zahrnující kontrolu, čištění nebo opravu a spočívající v tom, že výrobky nebo části výrobků, které se staly odpady a byly sebrány uznaným provozovatelem zařízení pro přípravu k opětovnému použití, jsou upraveny tak, že mohou být opětovně použity bez dalšího předzpracování;
Pozměňovací návrh 88
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. e a (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – písm. 16 a (nové)
ea)   vkládá se nový bod, který zní:
„16a. „provozovateli zařízení pro přípravu k opětovnému použití“ podnik pro nakládání s odpady pracující na celém řetězci přípravy k opětovnému použití a dodržující příslušnou právní úpravu“;
Pozměňovací návrh 89
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. e b (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod 16 b (nový)
eb)   vkládá se nový bod, který zní:
„16b. „repasí“ proces, kterým je výrobek uveden do stavu, který odpovídá novému výrobku, prostřednictvím opětovného použití, obnovy a nahrazení součástek;“
Pozměňovací návrh 90
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. e c (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod 17
ec)   bod 17 se nahrazuje tímto:
17.  „recyklací“ jakýkoli způsob využití, jímž je odpadový materiál znovu zpracován na produkty, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje přepracování organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako paliva nebo jako zásypový materiál;
„17. „recyklací“ jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje organickou recyklaci, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál“;
Pozměňovací návrh 91
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. e d (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod -17 a (nový)
ed)   vkládá se nový bod, který zní:
„- 17a. „organickou recyklací“ recyklace formou aerobního nebo anaerobního zpracování nebo jiné zpracování biologicky rozložitelných složek odpadu, jehož výsledkem jsou produkty, materiály nebo látky;“ za formu organické recyklace se nepovažuje mechanické biologické zpracování a ukládání na skládky;“;
Pozměňovací návrh 92
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. f
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod 17 a
17a.  „procesem konečné recyklace“ proces recyklace, který začíná, když žádné další způsoby mechanického třídění již nejsou zapotřebí a odpad vstupuje do výrobního procesu a je účinně znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky;
17a.  „procesem konečné recyklace“ proces recyklace, který začíná, když žádné další způsoby třídění již nejsou zapotřebí a odpad je účinně znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky;
Pozměňovací návrh 93
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. f
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod 17 b
17b.  „zasypáváním“ některý ze způsobů využití, při němž je vhodný odpad pro účely rekultivace použit ve výkopech nebo pro stavební účely při úpravách krajiny nebo na stavbách místo jiných materiálů, které přestaly být odpadem, jež by byly jinak k tomuto účelu použity;
17b.  „zasypáváním“ některý ze způsobů využití, s výjimkou recyklace, při němž se bezpečný inertní odpad nebo jiný odpad, který není nebezpečný, používá pro účely rekultivace použit ve výkopech nebo pro stavební účely při úpravách krajiny nebo na stavbách místo jiných materiálů, které přestaly být odpadem, jež by byly jinak k tomuto účelu použity, a je použit v množství, a použije se v množství, které nepřekročí skutečnou potřebu účelu rekultivace či úprav;
Pozměňovací návrh 94
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. f a (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod 17 c (nový)
fa)   vkládá se nový bod, který zní:
17c. „ředěním“ směšování odpadu obsahujícího jeden (nebo více) materiálů nebo odpadů za účelem snížení koncentrace jedné (nebo více) složek přítomných v odpadu bez chemické přeměny, s cílem umožnit předání ředěného odpadu ke zpracování či recyklaci, které nejsou u neředěného odpadu povoleny;“
Pozměňovací návrh 95
Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. f b (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod 20 a (nový)
fb)   doplňuje se nové písmeno, které zní:
20a. „dekontaminací“ veškeré operace spočívající v odstranění nebo zpracování nežádoucích nebezpečných nebo znečišťujících složek odpadů s cílem zničit je.“
Pozměňovací návrh 96
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. f c (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod 20 b (nový)
fc)   doplňuje se nové písmeno, které zní:
20b. „tříděním“ jakékoli nakládání s odpady, během něhož se odděluje sebraný odpad na různé frakce a subfrakce;“;
Pozměňovací návrh 97
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. f d (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod 20 c (nový)
fd)   doplňuje se nové písmeno, které zní:
20c. „odpadky“ odpad malých rozměrů na veřejně přístupných místech, který byl záměrně nebo z nedbalosti nesprávným způsobem odstraněn do životního prostředí;“;
Pozměňovací návrh 98
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. f e (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Article 3 – point 20 d (new)
fe)   doplňuje se nové písmeno, které zní:
20d. „potravinovým odpadem“ potraviny určené k lidské spotřebě v poživatelném i nepoživatelném stavu, které byly odstraněny z výrobního nebo dodavatelského řetězce za účelem likvidace, mimo jiné při primární produkci, zpracování, přepravě, skladování, maloobchodním prodeji či u konečných spotřebitelů, s výjimkou ztrát při primární produkci“;“
Pozměňovací návrh 99
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. f f (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 3 – bod 20 e (nový)
ff)   doplňuje se nové písmeno, které zní:
20e. „zbytkovým odpadem“ rozumí odpad pocházející ze zpracování nebo opětovného využití, včetně recyklace, který nelze dále využít a v důsledku toho musí být odstraněn;“
Pozměňovací návrh 101
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 4 – odst. 2 – pododstavec 1
2a)   V čl. 4 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
2.  Při uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady uvedené v odstavci 1 přijmou členské státy opatření, která podpoří možnosti, jež představují nejlepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí. To může u zvláštních toků odpadů vyžadovat odchýlení od hierarchie v případech odůvodněných zohledňováním životního cyklu u celkových dopadů vzniku tohoto odpadu a nakládání s ním.
„2. Při uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady uvedené v odstavci 1 přijmou členské státy opatření, která podpoří možnosti, jež představují nejlepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí. To může u zvláštních toků odpadů vyžadovat odchýlení od hierarchie v případech odůvodněných zohledňováním životního cyklu u celkových dopadů vzniku tohoto odpadu a nakládání s ním. To může vyžadovat, aby některé druhy odpadu prošly před dalším zpracováním dekontaminací.“
Pozměňovací návrh 102
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1
3.  Členské státy prostřednictvím odpovídajících hospodářských nástrojů poskytují pobídky pro uplatňování hierarchie nakládání s odpady.
3.  Členské státy využívají odpovídající hospodářské nástroje a přijímají další opatření s cílem poskytnout pobídky pro uplatňování hierarchie nakládání s odpady. Tyto nástroje a opatření mohou zahrnovat nástroje a opatření uvedené v příloze IVa s cílem podnítit provádění programů pro předcházení vzniku odpadu podle článku 29 a podpořit činnosti, jejichž cílem je dosáhnout cílů přípravy pro opětovné použití a recyklaci uvedených v čl. 11 odst. 2, a maximalizovat tak využití druhotných surovin a kompenzovat cenovou nerovnováhu ve vztahu k primárním surovinám.
Pozměňovací návrh 103
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 2
O konkrétních nástrojích, zavedených v souladu s tímto odstavcem, podají členské státy Komisi zprávu do [insert date eighteen months after the entry into force of this Directive] a každých pět let po tomto datu.
O konkrétních nástrojích, zavedených v souladu s tímto odstavcem, podají členské státy Komisi zprávu do [insert date eighteen months after the entry into force of this Directive] a každé tři roky po tomto datu.
Pozměňovací návrh 104
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)
3a)   V článku 4 se vkládá nový odstavec, který zní:
3a. Členské státy stanoví systémy vybírání poplatků s cílem zajistit financování infrastruktury nakládání s komunálním odpadem, jež je potřebná pro provádění této směrnice.“;
Pozměňovací návrh 105
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 4 – odst. 3 b (nový)
3b)   V článku 4 se vkládá nový odstavec, který zní:
3b. Členské státy uplatňují hierarchii způsobů nakládání s odpady s cílem zlepšit posun směrem k oběhovému hospodářství. Za tím účelem v souladu s nařízením Evropského parlamentu (EU) č. 1303/20131a jsou členské státy povinny uplatňovat hierarchii odpadu, pokud přidělují unijní prostředky, a při investicích do infrastruktury pro nakládání s odpadem musí upřednostňovat prevence, opětovné použití, přípravu na opětovné použití a recyklaci.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 320).“
Pozměňovací návrh 107
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 c (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Článek 4 a (nový)
3c)   Vkládá se nový článek, který zní:
Článek 4a
Hierarchie potravinového odpadu
1.   Pro stanovení priorit v právních předpisech a politikách pro prevenci potravinového odpadu a nakládání s tímto odpadem se použije tato zvláštní hierarchie potravinového odpadu:
a)   prevence u zdroje;
b)   záchrana poživatelných potravin, přičemž je upřednostňována lidská spotřeba před využitím jako krmiva a nepotravinové produkty;
c)   organická recyklace;
d)   energetické využití;
e)   likvidace.
2.   Členské státy poskytnou pobídky k předcházení vzniku potravinového odpadu, jako je uzavírání dobrovolných dohod, usnadňování potravinových darů nebo případně přijímání finančních nebo daňových opatření.“;
Pozměňovací návrh 108
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. a
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 5 – odst. 1 – návětí
1.  Členské státy zajistí, aby látka nebo předmět vzniklý při výrobním procesu, jehož prvotním cílem není výroba této látky nebo předmětu, nebyla považována za odpad, nýbrž za vedlejší produkt, jsou-li splněny tyto podmínky:
1.  Látka nebo předmět vzniklý při výrobním procesu, jehož prvotním cílem není výroba této látky nebo předmětu, nesmí být považována za odpad, nýbrž za vedlejší produkt, jsou-li splněny tyto podmínky:“;
Pozměňovací návrh 109
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 5 – odst. 2
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 38a, které stanoví podrobná kritéria pro uplatňování podmínek stanovených v odstavci 1 na konkrétní látky nebo předměty.
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 38a, které doplní tuto směrnicí stanovením podrobných kritérií pro uplatňování podmínek stanovených v odstavci 1 na konkrétní látky nebo předměty. Komise při vypracovávání podrobných kritérií upřednostní stávající a zopakovatelné postupy průmyslové symbiózy.
Pozměňovací návrh 110
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. b a (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 5 – odst. 2 a (nový)
ba)   vkládá se nový odstavec, který zní:
2a. Pokud nebyla kritéria stanovena na úrovni Unie v souladu s postupem uvedeným v odst. 2, mohou členské státy v jednotlivých případech zavést podrobná kritéria pro uplatňování takových podmínek stanovených v odstavci 1 na určité látky nebo předměty, případně včetně limitních hodnot pro znečišťující látky.
Pozměňovací návrh 111
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 – písm. c
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 5 – odst. 3
3.  Členské státy oznámí Komisi technické předpisy, jež přijaly podle odstavce 1, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2015/1535/EU ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (*), pokud to uvedená směrnice vyžaduje.
3.  Členské státy oznámí Komisi technické předpisy, jež přijaly podle odstavce 2a, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535*.
_______________
______________
(*) Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s.1.
* Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti (Úř. věst. L 241, 17.9.2015, s. 1).
Pozměňovací návrh 112
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a – písm. i
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 6 – odst. 1 – návětí
1.  Členské státy zajistí, aby odpad, který byl předmětem některého způsobu využití, nebyl již nadále považován za odpad, splňuje-li tyto podmínky:
1.  Členské státy zajistí, aby odpad, který byl předmětem recyklace nebo některého jiného způsobu využití, nebyl již nadále považován za odpad, splňuje-li tyto podmínky:
Pozměňovací návrh 113
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 6 – odst. 2
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 38a, které stanoví podrobná kritéria pro uplatňování podmínek stanovených v odstavci 1 na určité druhy odpadů. Tato podrobná kritéria zahrnují podle potřeby limitní hodnoty pro znečišťující látky a zohledňují jakékoli možné nepříznivé dopady látky nebo předmětu na životní prostředí.
2.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 38a na základě monitorování situace v členských státech s cílem doplnit tuto směrnicí stanovením podrobných kritérií pro uplatňování podmínek uvedených v odstavci 1 na konkrétní druhy odpadu. Tato podrobná kritéria zahrnují podle potřeby limitní hodnoty pro znečišťující látky a zohledňují jakékoli možné nepříznivé dopady látky nebo předmětu na lidské zdraví nebo životní prostředí.
Pozměňovací návrh 114
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 6 – odst. 3
3.  Materiál, u něhož se v souladu s odstavcem 1 má za to, že přestal být odpadem, lze považovat za připravený k opětovnému použití, recyklovaný nebo využívaný pro účely výpočtu týkajícího se dosažení cílů stanovených v této směrnici, směrnici 94/62/ES, směrnici 2000/53/ES, směrnici 2006/66/ES a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU(*), pokud byl předmětem přípravy k opětovnému použití, recyklace nebo využití v souladu s uvedenými směrnicemi.
3.  Materiál, který v souladu s odstavcem 1 přestal být odpadem, lze zohlednit pro účely výpočtu týkajícího se dosažení cílů v oblasti přípravy k opětovnému použití, recyklace nebo využití stanovených v této směrnici, směrnici 94/62/ES, směrnici 2000/53/ES, směrnici 2006/66/ES a směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU(*), pokud byl předmětem přípravy k opětovnému použití, recyklace nebo využití v souladu s uvedenými směrnicemi. Hmotnost odpadu, který již není považován za odpad, lze uvádět jak recyklovaný odpad, pokud materiály nebo látky, které přestaly být odpadem, podléhají opětovnému zpracování, s výjimkou energetického využití a přeměny v materiály, které mají být použity jako paliva nebo k zasypávání.
Pozměňovací návrh 115
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)
3a.   Pokud nebyla kritéria stanovena na úrovni Unie v souladu s postupem uvedeným v odst. 2, mohou členské státy v jednotlivých případech zavést podrobná kritéria pro uplatňování takových podmínek stanovených v odst. 1 na specifické druhy odpadu, včetně limitních hodnot pro znečišťující látky.
Pozměňovací návrh 116
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 6 – odst. 3 b (nový)
3b.   V případě, že tato kritéria nebyla stanovena na vnitrostátní úrovni, členské státy zajistí, aby odpad, který byl podroben opětovnému zpracování, byl považován za produkt, který přestal být odpadem, pokud budou splněny podmínky stanovené v odstavci 1, které individuálně ověří vnitrostátní kompetentní orgán.
Pozměňovací návrh 117
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 6 – odst. 3 c (nový)
3c.   K zajištění jednotnosti v rámci vnitřního trhu je Komise svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 38a s cílem doplnit tuto směrnici stanovením obecných požadavků, které musí členské státy dodržovat při přijímání technických opatření podle odstavců 3a a 3b.
Pozměňovací návrh 118
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 6 – odst. 4
4.  Členské státy oznámí Komisi technické předpisy, jež přijaly podle odstavce 1, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2015/1535/EU, pokud to uvedená směrnice vyžaduje.
4.  Členské státy oznámí Komisi technické předpisy, jež přijaly podle odstavců 3a a 3b, v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2015/1535/EU.
Pozměňovací návrh 119
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 – písm. a a (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 7 – odst. 4
aa)   odstavec 4 se nahrazuje tímto:
4.  Změna klasifikace nebezpečných odpadů odpady nikoliv nebezpečné nesmí být dosažena ředěním a směšováním odpadů se záměrem snížit původní koncentrace nebezpečných látek na úroveň pod hranicí označení odpadu za nebezpečný.
„4. Změna klasifikace nebezpečných odpadů odpady nikoliv nebezpečné nebo změna nebezpečných vlastností nesmí být dosažena ředěním a směšováním odpadů se záměrem snížit původní koncentrace nebezpečných látek na úroveň pod hranicí označení odpadu za nebezpečný nebo stanovení nebezpečné vlastnosti.“
Pozměňovací návrh 120
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. -a (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1
—  a) V odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:
1.  S cílem posílit předcházení vzniku odpadů, jejich opětovné použití, recyklaci a jiné využití odpadů mohou členské státy přijmout legislativní nebo nelegislativní opatření k zajištění toho, aby se na všechny fyzické nebo právnické osoby, které profesionálně vyvíjejí, vyrábějí, zpracovávají, upravují, prodávají nebo dovážejí výrobky (výrobci výrobků) vztahovala rozšířená odpovědnost výrobce.
„1. S cílem posílit předcházení vzniku odpadů, jejich opětovné použití, recyklaci a jiné využití odpadů členské státy přijmou legislativní nebo nelegislativní opatření k zajištění toho, aby se na všechny fyzické nebo právnické osoby, které profesionálně vyvíjejí, vyrábějí, zpracovávají, upravují, prodávají nebo dovážejí výrobky (výrobci výrobků) vztahovala rozšířená odpovědnost výrobce.
Pozměňovací návrh 121
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3
Tato opatření mohou rovněž zahrnovat systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, jež výrobcům výrobků stanoví konkrétní provozní a finanční povinnosti.
Tato opatření mohou rovněž zahrnovat systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, jež se vztahují na individuální nebo společné zajišťování rozšířené odpovědnosti výrobce. Tyto systémy se skládají ze souboru pravidel, jež výrobcům produktů stanovují konkrétní provozní nebo finanční povinnosti, v nichž je odpovědnost výrobce rozšířena na fázi životního cyklu výrobku poté, co jej spotřebitel přestane používat. Členské státy zavedou tyto systémy alespoň v případě obalů podle čl. 3 odst. 1 směrnice 94/62/ES, elektrických a elektronických zařízení podle čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice 2012/19/EU, baterií a akumulátorů podle čl. 3 odst. 1 směrnice 2006/66/ES a vozidel s ukončenou životností podle článku 2 odst. 2 směrnice 2000/53/ES.
Pozměňovací návrh 122
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. a a (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1
aa)   v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
2.  Členské státy mohou přijmout vhodná opatření na podporu návrhů výrobků s cílem snížit jejich dopad na životní prostředí a vznik odpadů během výroby a následného používání výrobků a s cílem zajistit, aby využití a odstraňování výrobků, které se staly odpadem, probíhalo v souladu s články 4 a 13.
2. Členské státy přijmou vhodná opatření, která by výrobce vedla ke zdokonalování návrhů výrobků a jeho součástí s cílem zvýšit účinné vyžívání zdrojů, snížit dopad těchto výrobků na životní prostředí a vznik odpadů během výroby a následného používání výrobků a s cílem zajistit, aby využití a odstraňování výrobků, které se staly odpadem, probíhalo v souladu s články 4 a 13.“;
Pozměňovací návrh 123
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2
Tato opatření mohou mimo jiné podporovat vývoj, výrobu a uvádění na trh takových výrobků, které jsou vhodné pro více použití, jsou trvanlivé po technické stránce a poté, co se stanou odpadem, jsou vhodné pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci, aby se usnadnilo náležité uplatňování hierarchie nakládání s odpady. Opatření by měla brát v úvahu dopad výrobků během jejich celého životního cyklu.
Tato opatření podporují vývoj, výrobu a uvádění takových výrobků a materiálů na trh, které jsou vhodné pro více použití, jsou trvanlivé a lze je snadno opravit a poté, co se stanou odpadem a co byly připraveny k opětovnému použití nebo recyklaci, jsou vhodné k uvedení na trh, aby se usnadnilo náležité uplatňování hierarchie nakládání s odpady. Opatření musí brát v úvahu dopad výrobků během jejich celého životního cyklu, případně včetně možnosti opakované recyklace, a hierarchii způsobů nakládání s odpady.
Pozměňovací návrh 124
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b a (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)
ba)   vkládá se nový odstavec, který zní:
„2a. O opatřeních přijatých podle odstavce 1 a 2 podají členské státy Komisi zprávu do [vložte, prosím datum: 36 měsíců po vstupu této směrnice v platnost] a poté každé tři roky po tomto datu. Komise tyto zprávy zveřejní.“;
Pozměňovací návrh 125
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. b b (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 – odst. 4
bb)   odstavec 4 se nahrazuje tímto:
4.  Uplatňováním rozšířené odpovědnosti výrobce není dotčena odpovědnost za nakládání s odpady stanovená v čl. 15 odst. 1 ani stávající právní předpisy týkající se jednotlivých toků odpadů a konkrétních výrobků.
4. Uplatňováním rozšířené odpovědnosti výrobce není dotčena odpovědnost za nakládání s odpady stanovená v čl. 15 odst. 1. Ustanoveními článků 8 a 8a nejsou dotčena ustanovení týkající se rozšířené odpovědnosti výrobce obsažená v jiných právních aktech Unie.“;
Pozměňovací návrh 126
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 – odst. 5
5.  Komise organizuje výměnu informací mezi členskými státy a subjekty zapojenými do systémů odpovědnosti výrobce, které se týkají uplatňování požadavků stanovených v článku 8a v praxi a osvědčených postupů pro zajištění řádné správy věcí veřejnýchpřeshraniční spolupráce systémů rozšířené odpovědnosti výrobce. To zahrnuje mimo jiné výměnu informací o organizačních prvcích a sledování organizací odpovědných výrobců, výběru provozovatelů pro nakládání s odpady a předcházení vyhazování odpadků. Výsledky výměny informací Komise zveřejní.
5.  Komise nejpozději do … [vložte, prosím, datum: šest měsíců po vstupu této směrnice v platnost] vytvoří platformu pro výměnu informací mezi členskými státy, organizacemi občanské společnosti, regionálními a místními orgány a subjekty zapojenými do systémů odpovědnosti výrobce, které se týkají uplatňování požadavků stanovených v článku 8a v praxi a osvědčených postupů pro zajištění řádné správy věcí veřejných, přeshraniční spolupráce v rámci systémů rozšířené odpovědnosti výrobce a bezproblémového fungování vnitřního trhu. To zahrnuje mimo jiné výměnu informací o organizačních prvcích a sledování organizací odpovědných výrobců, vypracování jednotných kritérií pro finanční příspěvky uvedené v čl. 8a odst. 4 písm. b), výběru provozovatelů pro nakládání s odpady a předcházení vzniku odpadu a vyhazování odpadků. Výsledky výměny informací Komise zveřejní a případně vydá pokyny týkající se příslušných aspektů.
Nejpozději do … [vložte, prosím, datum: 12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost] Komise na základě studie a s přihlédnutím k výsledkům výměny informací v rámci uvedené platformy vytvoří pokyny týkající se stanovování finančních příspěvků uvedených v čl. 8a odst. 4 písm. b). K zajištění jednotnosti v rámci vnitřního trhu Komise může v souladu s článkem 38a přijmout akty v přenesené pravomoci k doplnění této směrnice na základě vytvoření jednotných kritérií, která musejí členské státy dodržovat při stanovování finančních příspěvků uvedených v čl. 8a odst. 4 písm. b).
Pozměňovací návrh 127
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – název
Obecné požadavky pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce
Obecné minimální požadavky pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce
Pozměňovací návrh 128
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – odst. 1 – odrážka 1
–  jasně vymezí úlohy a povinnosti výrobců výrobků uvádějících zboží na trh Unie, organizací uplatňujících rozšířenou odpovědnost výrobců jejich jménem, soukromých nebo veřejných zpracovatelů odpadu, místních orgánů a v příslušných případech uznaných provozovatelů zařízení pro přípravu k opětovnému použití;
–  jasně vymezí úlohu a povinnosti všech zúčastněných subjektů, včetně výrobců výrobků uvádějících zboží na trh Unie, organizací uplatňujících rozšířenou odpovědnost výrobců jejich jménem v rámci kolektivních systémů, a dále včetně soukromých nebo veřejných zpracovatelů odpadu, distributorů, regionálních a místních orgánů a v příslušných případech sítí zajišťujících opakované využívání a opravu výrobků, podniků sociální ekonomiky a uznaných provozovatelů zařízení pro přípravu k opětovnému použití;
Pozměňovací návrh 129
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – odst. 1 – odrážka 2
–  v souladu s hierarchií nakládání s odpady stanoví měřitelné cíle pro nakládání s odpady zaměřené na dosažení alespoň kvantitativních cílů, jež pro tento systém stanoví tato směrnice, směrnice 94/62/ES, směrnice 2000/53/ES, směrnice 2006/66/ES a směrnice 2012/19/EU;
–  v souladu s hierarchií nakládání s odpady stanoví měřitelné cíle pro omezování odpadu a pro nakládání s ním, které by se zaměřovaly alespoň na dosažení kvantitativních cílů, jež pro tento systém stanovuje tato směrnice, směrnice 94/62/ES, směrnice 2000/53/ES, směrnice 2006/66/ES a směrnice 2012/19/EU;
Pozměňovací návrh 130
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – odst. 1 – odrážka 3
–  stanoví systém podávání zpráv za účelem sběru údajů o výrobcích uváděných na trh Unie výrobci, na něž se vztahuje rozšířená odpovědnost výrobce. Jakmile se tyto výrobky stanou odpadem, systém podávání zpráv zajistí, aby byly shromažďovány údaje o sběru těchto odpadů a nakládání s nimi, v příslušných případech s upřesněním toků odpadu;
–  stanoví systém podávání zpráv za účelem sběru spolehlivých a přesných údajů o výrobcích uváděných na trh Unie výrobci, na něž se vztahuje rozšířená odpovědnost výrobce. Jakmile se tyto výrobky stanou odpadem, systém podávání zpráv zajistí, aby byly shromažďovány spolehlivé a přesné údaje o sběru těchto odpadů a nakládání s nimi, v příslušných případech s upřesněním toků odpadu;
Pozměňovací návrh 131
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – odst. 1 – odrážka 4
–  zajistí rovné a nediskriminační zacházení s výrobci výrobků, a pokud jde o malé a střední podniky.
–  zajistí rovné a nediskriminační zacházení s výrobci výrobků, jakož i s mezi poskytovateli služeb spojených se sběrem, dopravou a nakládáním s odpady, a pokud jde o malé a střední podniky.
Pozměňovací návrh 132
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – odst. 2
2.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby držitelé odpadů, na které se zaměřují systémy rozšířené odpovědnosti výrobce vytvoření v souladu s čl. 8 odst. 1, byli informováni o dostupných systémech sběru odpadu a o předcházení vyhazování odpadů. Členské státy rovněž přijmou opatření zaměřená na vytvoření pobídek pro držitele odpadů, aby se zapojili do již existujících systémů odděleného sběru, a to prostřednictvím ekonomických pobídek nebo případně prostřednictvím regulací.
2.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby držitelé odpadů, na které se zaměřují systémy rozšířené odpovědnosti výrobce vytvořené v souladu s čl. 8 odst. 1, byli informováni o dostupných systémech vracení odpadů, o sítích zajišťujících opakované využívání výrobků a jejich opravu, o uznaných provozovatelích zařízení pro přípravu výrobků k opětovnému použití, o systémech sběru odpadu a o předcházení vyhazování odpadů. Členské státy rovněž přijmou opatření zaměřená na vytvoření pobídek pro držitele odpadů, aby v souladu se svými povinnostmi dodávali své odpady do již existujících systémů odděleného sběru, a to prostřednictvím ekonomických pobídek nebo případně prostřednictvím regulací.
Pozměňovací návrh 133
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – odst. 3 – písm. a
a)  měla jasně stanovenou působnost z hlediska geografického pokrytí, výrobků a materiálů;
a)  měla jasně stanovenou působnost z hlediska geografického pokrytí, výrobků a materiálů založenou na oblasti prodeje a bez omezení těchto oblastí na území, na nichž je sběr odpadu a nakládání s opady ziskové;
Pozměňovací návrh 134
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – odst. 3 – písm. b
b)  měla potřebné provozní a finanční prostředky pro splnění svých povinností týkajících se rozšířené odpovědnosti výrobce;
b)  měla potřebné provozní nebo finanční prostředky pro splnění svých povinností týkajících se rozšířené odpovědnosti výrobce;
Pozměňovací návrh 135
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – odst. 3 – písm. d – odrážka 2
–  finančních příspěvcích hrazených výrobci,
–  v rámci kolektivních systémů,  finančních příspěvcích hrazených výrobci za prodanou jednotku nebo za tunu výrobku umístěného na trh,
Pozměňovací návrh 136
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – odst. 3 – písm. d – odrážka 3
–  postupu výběru provozovatelů pro nakládání s odpady.
–  v rámci kolektivních systémů o postupu výběru provozovatelů pro nakládání s odpady.
Pozměňovací návrh 137
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – odst. 3 – písm. d – odrážka 3 a (nová)
–  dosažení cílů v oblasti omezování vzniku odpadu a v oblasti nakládání s odpady uvedených v odst. 1 druhé odrážce.
Pozměňovací návrh 139
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – odst. 4 – písm. a – návětí a odrážka 1
a)  pokrývaly celé náklady na nakládání s odpady u výrobků, jež uvádějí na trh Unie, včetně všech následujících položek:
a)  pokrývaly tyto celé náklady na nakládání s odpady u výrobků, jež uvádějí na trh Unie:
–  náklady na činnosti odděleného sběru, třídění a zpracování odpadů, jež jsou požadovány pro dodržení cílů týkajících se nakládání s odpady uvedených v odst. 1 druhé odrážce se zohledněním příjmů z opětovného použití nebo prodeje recyklovaných surovin získaných z jejich výrobků,
–  náklady na činnosti odděleného sběru, třídění, dopravu a zpracování odpadů, jež jsou požadovány pro zajištění řádného nakládání s odpady, se zohledněním příjmů z opětovného použití nebo prodeje recyklovaných surovin získaných z jejich výrobků,
Pozměňovací návrh 140
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – odst. 4 – písm. b
b)  byly upravovány na základě skutečných nákladů souvisejících se skončením životnosti jednotlivých výrobků nebo skupin podobných výrobků, a to se zohledněním jejich opětovné použitelnosti a recyklovatelnosti;
b)  v rámci kolektivních systémů byly upravovány na základě skutečných nákladů souvisejících se skončením životnosti jednotlivých výrobků nebo skupin podobných výrobků, a to se zohledněním jejich trvanlivosti, možnosti opravy, opětovné použitelnosti a recyklovatelnosti a přítomnosti nebezpečných látek, přičemž by se přihlíželo k jejich životnímu cyklu a zajistil by se soulad s požadavky stanovenými v příslušných právních předpisech Unie, a pokud možno na základě jednotných kritérií, tak aby bylo zjištěno bezproblémové fungování vnitřního trhu;
Pozměňovací návrh 141
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – odst. 4 – písm. c
c)  vycházely z optimalizovaných nákladů na služby poskytované v případech, že veřejní provozovatelé pro nakládání s odpady jsou odpovědní za vykonávání provozních úkolů jménem systému rozšířené odpovědnosti výrobce.
c)  vycházely z optimalizovaných nákladů na služby poskytované v případech, že veřejní provozovatelé pro nakládání s odpady jsou odpovědní za vykonávání provozních úkolů jménem systému rozšířené odpovědnosti výrobce. Optimalizované náklady na služby musejí být transparentní a musejí odrážet náklady, které nesou veřejné subjekty nakládající s odpady při plnění provozních úkolů v rámci systému rozšířené odpovědnosti výrobce.
Pozměňovací návrh 142
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – odst. 5 – pododstavec 1
Členské státy vytvoří odpovídající rámec pro sledování a vymáhání, aby bylo zajištěno, že výrobci výrobků budou dodržovat své povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce, budou náležitě využívány finanční prostředky a všechny subjekty zapojené do uplatňování systému budou vykazovat spolehlivé údaje.
Členské státy vytvoří odpovídající rámec pro sledování plnění předpisů a jejich vymáhání, aby bylo zajištěno, že výrobci výrobků budou dodržovat své povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce, a to i v případě prodeje na dálku, že budou náležitě využívány finanční prostředky a že všechny subjekty zapojené do uplatňování systému budou vykazovat spolehlivé údaje.
Pozměňovací návrh 143
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – odst. 5 – pododstavec 2
Pokud na území členského státu plní jménem výrobců povinnosti vyplývající z rozšířené odpovědnosti výrobce více organizací, členský stát zřídí nezávislý orgán pro dohled nad plněním povinností vyplývajících z rozšířené odpovědnosti výrobce.
Členské státy zřídí nezávislý orgán, který by dohlížel na plnění povinností vyplývajících z rozšířené odpovědnosti výrobce a který by zejména ověřoval, zda organizace, na něž se vztahuje rozšířená odpovědnost výrobce, dodržují požadavky stanovené v této směrnici.
Pozměňovací návrh 144
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 8 a – odst. 6
6.  Členské státy vytvoří platformu, aby zajistily pravidelný dialog mezi zúčastněnými stranami zapojenými do uplatňování rozšířené odpovědnosti výrobce, včetně soukromých nebo veřejných zpracovatelů odpadu, místních orgánů a v příslušných případech uznaných provozovatelů zařízení pro opětovné použití.
6.  Členské státy ustanoví nebo vytvoří platformu, aby zajistily pravidelný dialog mezi všemi zúčastněnými stranami zapojenými do uplatňování rozšířené odpovědnosti výrobce, včetně výrobců a distributorů, soukromých nebo veřejných zpracovatelů odpadu, podniků sociální ekonomiky, místních orgánů, organizací občanské společnosti a v příslušných případech sítí pro opětovné používání výrobků a jejich opravu a uznaných provozovatelů zařízení pro jejich opětovné používání.
Pozměňovací návrh 145
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 9 – odst. -1 a (nový)
-1.   S cílem přispívat k předcházení vzniku odpadů se členské státy snaží dosáhnout alespoň těchto cílů:
a)   významného snížení produkce odpadu,
b)   oddělení produkce odpadů od hospodářského růstu,
c)   postupného nahrazení látek vzbuzujících mimořádné obavy, jak jsou definovány v článku 57 nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud existují vhodné alternativní látky nebo technologie, které je možné z ekonomického a technického hlediska realizovat,
d)   snížení vzniku odpadu z potravin v Unii do roku 2025 o 30 % a do roku 2030 o 50 % ve srovnání s jeho objemem v roce 2014,
e)   snížení vzniku odpadu v mořích v Unii do roku 2025 o 30 % a do roku 2030 o 50 % ve srovnání s jeho objemem v roce 2014.
Pozměňovací návrh 146
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 9 – odst. 1
1.  Členské státy přijmou opatření s cílem zamezit vzniku odpadů. Tato opatření:
1.  Za účelem dosažení cílů uvedených v odstavci -1 členské státy přijmou alespoň tato opatření:
–  podporují používání výrobků, které účinně využívají zdroje, jsou trvanlivé, opravitelné a recyklovatelné;
–  prosazují a podporují modely trvale udržitelné výroby a spotřeby a používání výrobků, které účinně využívají zdroje, jsou trvanlivé, lze je snadno společně využívat, jsou opětovně použitelné, opravitelné a recyklovatelné;
–  odrazují od uvádění zboží, u něhož se plánuje zastarávání, na trh,
–   vymezují a zaměřují se na výrobky, které jsou hlavními zdroji surovin vysoce důležitých pro hospodářství Unie a jejichž dodávky jsou spojeny s vysokým rizikem, aby se zamezilo tomu, že se tyto materiály stanou odpadem;
–  vymezují a zaměřují se na výrobky, které jsou hlavními zdroji surovin vysoce důležitých pro hospodářství Unie a jejichž dodávky jsou spojeny s vysokým rizikem, aby se zamezilo tomu, že se tyto materiály stanou odpadem;
–  podporují vytváření systémů podporujících činnosti zaměřené k opětovnému použití, zejména včetně elektrických a elektronických zařízení, textilu a nábytku;
–   stimulují k prodlužování životnosti výrobků, pokud to má příznivý vliv na životní prostředí, a podporují vytváření systémů prosazujících jejich opravu, opětovné používání, repasi a obnovu, jak je uvedeno v článku 9a;
–  snižují vznik odpadů při procesech souvisejících s průmyslovou výrobou, těžbou nerostů, výstavbou a demolicemi, se zohledněním nejlepších dostupných technik;
–  snižují vznik odpadů při procesech souvisejících s průmyslovou výrobou, zpracováním, těžbou nerostů, výstavbou a demolicemi, mj. např. na základě předdemoličních auditů a také postupů týkajících se obchodu a služeb, se zohledněním nejlepších dostupných technik a osvědčených postupů;
–  snižují vznik potravinového odpadu v prvovýrobě, při zpracovávání a výrobě, v maloobchodě a jiných způsobech distribuce potravin, v restauracích a pohostinství a také v domácnostech.
–  snižují celkový vznik potravinového odpadu;
–   omezují potravinové ztráty v celém dodavatelském řetězci, včetně ztrát, k nimž dochází při primární produkci, dopravě a skladování;
–   zabraňují odhazování odpadků tím, že zjišťují, které výrobky jsou hlavním zdrojem odhazování odpadků do přírodního prostředí, včetně mořského prostředí, a přijímají opatření na snížení odhazování odpadků z těchto zdrojů;
–   zajišťují, aby dodavatelské řetězce informovaly spotřebitele a subjekty zpracovávající odpady o látkách vzbuzujících mimořádné obavy;
–   vytvářejí informační kampaně ke zvyšování povědomí o problémech předcházení vzniku odpadu v prostředí a odhazování odpadků a podporují je.
Pozměňovací návrh 147
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 9 – odst. 2
2.  Členské státy sledují a posuzují provádění opatření na předcházení vzniku odpadů. Za tímto účelem používají vhodné kvalitativní a kvantitativní ukazatele a cíle týkající se zejména množství komunálního odpadu na obyvatele, který byl odstraněn nebo byl energeticky využit.
2.  Členské státy sledují a posuzují provádění opatření na předcházení vzniku odpadů. Za tímto účelem používají vhodné kvalitativní a kvantitativní ukazatele a cíle týkající se zejména množství vzniklého komunálního odpadu na obyvatele a objem komunálního odpadu, který byl zlikvidován nebo byl energeticky využit.
Pozměňovací návrh 148
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)
2a.   Komise přijme v souladu s článkem 38a akty v přenesené pravomoci, aby tuto směrnici doplnila o stanovení ukazatelů pro měření pokroku dosaženého při snižování vzniku odpadu a při plnění opatření na předcházení vzniku odpadu uvedených v odstavci 1. Uvedené akty v přenesené pravomoci se přijmou do 18 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 149
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 9 – odst. 3
3.  Členské státy sledují a posuzují svá opatření na předcházení vzniku potravinového odpadu prostřednictvím měření potravinového odpadu na základě metodik vyvinutých v souladu s odstavcem 4.
3.  Členské státy sledují a posuzují svá opatření na předcházení vzniku potravinového odpadu prostřednictvím měření množství potravinového odpadu na základě společné metodiky. Komise přijme do 31. prosince 2017 v souladu s článkem 38a akt v přenesené pravomoci, aby tuto směrnici doplnila a stanovila metodiku pro jednotné měření množství potravinového odpadu, včetně minimálních kvalitativních požadavků. Tato metodika přihlíží k opatřením k předcházení vzniku odpadů prováděným prostřednictvím darování potravin a jiných způsobů, kterými lze snížit jejich plýtvání.
Pozměňovací návrh 236
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)
3a.   Komise do 31. prosince 2020 přezkoumá možnost stanovit závazné unijní cíle pro snížení potravinového odpadu, které mají být splněny do roku 2025 a 2030, na základě měření, jež se vypočítá společnou metodou stanovenou podle odstavce 3. Za tímto účelem Komise vypracuje zprávu, kterou případně doplní o legislativní návrh, a zašle ji Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 150
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 9 – odst. 3 b (nový)
3b.   Členské státy sledují a posuzují svá opatření k předcházení toho, aby se odpad z činnosti na pevnině dostával do moří, a to na základě společné metodiky, kterou se měří množství odpadu v mořích pocházejícího z činnosti na pevnině. Komise přijme do 31. prosince 2017 v souladu s článkem 38a akt v přenesené pravomoci, v němž bude stanovena společná metodika pro jednotné měření množství odpadu v mořích pocházejícího z činnosti na pevnině, včetně minimálních kvalitativních požadavků.
Pozměňovací návrh 151
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 9 – odst. 3 c (nový)
3c.   Nejpozději ke dni 31. prosince 2018 Komise přezkoumá možnost stanovit unijní cíle v oblasti předcházení vzniku odpadu, které mají být splněny do roku 2025 a 2030 na základě společného ukazatele, jenž se vypočítá jako poměr k celkovému množství komunálního odpadu produkovaného na osobu. Za tímto účelem Komise vypracuje zprávu, kterou případně doplní o legislativní návrh a kterou zašle Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 152
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 9 – odst. 4
4.   Komise může přijmout prováděcí akty za účelem stanovení ukazatelů pro měření celkového pokroku dosaženého při plnění opatření na předcházení vzniku odpadu. S cílem zajistit jednotné měření úrovní potravinového odpadu přijme Komise prováděcí akt za účelem stanovení společné metodiky včetně minimálních kvalitativních požadavků. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 39 odst. 2.
vypouští se
Pozměňovací návrh 153
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 9 – odst. 5
5.   Evropská agentura pro životní prostředí zveřejní každý rok zprávu, která popisuje pokrok při předcházení vzniku odpadu v každém členském státě a v celé Unii, včetně zrušení závislosti vzniku odpadů na hospodářském růstu a přechodu k oběhovému hospodářství.
vypouští se
Pozměňovací návrh 154
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 9 a (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Článek 9 a (nový)
9a)   vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 9a
Opětovné používání výrobků
1.   Členské státy podporují vytvoření systémů, které prosazují činnost zaměřenou na opětovné používání výrobků a prodlužování jejich životnosti, pokud to nemá negativní vliv na jejich kvalitu a bezpečnost.
2.   Členské státy přijmou opatření na podporu opětovného používání výrobků, zejména těch, které obsahují značné množství kriticky důležitých surovin. Mezi tato opatření může patřit jednak vybízení k vytvoření uznávaných sítí pro opětovné používání výrobků, systémů zálohování a zpětného odběru a systémů vracení výrobků, ev. jejich doplňování a jednak jejich podpora a motivování k provádění repase a renovací výrobků a jejich používání k novému účelu.
Členské státy využívají ekonomické nástroje a opatření a mohou stanovit kvantitativní cíle.
3.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, aby měli provozovatelé zařízení pro opětovné používání výrobků přístup k návodům k použití, náhradním dílům, technickým informacím nebo k jakémukoli dalšímu nástroji nebo programovému či jinému vybavení nutnému pro opětovné používání výrobků, aniž by tím byla dotčena práva duševního vlastnictví.“;
Pozměňovací návrh 155
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 9 b (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Článek 9 b (nový)
9b)  Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 9b
Platformy pro společné vyžívání výrobků
1.  Jako obchodní model Komise aktivně podpoří platformy pro společné využívání výrobků. Komise vytvoří pevné propojení mezi těmito platformami a novými pokyny pro ekonomiku sdílení a prošetří veškerá možná opatření zaměřená na poskytování pobídek k těmto platformám, včetně pobídek v oblasti rozšířené odpovědnosti výrobce, veřejných zakázek a ekodesignu.
2.  Členské státy podpoří vytváření systémů podporujících platformy pro společné využívání výrobků ve všech odvětvích.“;
Pozměňovací návrh 156
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 c (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 10 – odst. 2
9c)   Čl. 10 odst. 2 se nahrazuje tímto:
2.  Pokud je to nezbytné pro soulad sodstavcem 1 a pro usnadnění nebo zlepšení využití, sběr odpadu se provádí odděleně, pokud je to proveditelné z hlediska technického, hospodářského a z hlediska životního prostředí, a nesměšuje se s jiným odpadem nebo jiným materiálem s odlišnými vlastnostmi.
2. S cílem dodržet soulad s odstavcem 1 a usnadnit nebo zlepšit využití výrobků, se sběr odpadu provádí odděleně a nesměšuje se s jiným odpadem nebo jiným materiálem s odlišnými vlastnostmi.
Prokáže-li se, že na základě odděleného sběru nelze v řídce osídlených oblastech dosáhnout nejlepšího celkového výsledku z hlediska životního prostředí, mohou členské státy odchylně od prvního pododstavce vyjmout z této povinnosti uvedené oblasti, přičemž zohlední zásadu životního cyklu výrobků.
Členské státy informují Komisi o svém záměru využít této výjimky. Komise s ohledem na cíle této směrnice tyto informace přezkoumá a posoudí, zda je výjimka oprávněná. Pokud Komise nevznese žádné námitky do devíti měsíců o získání příslušných informací, považuje se výjimka za udělenou. Pokud Komise vznese námitku, přijme rozhodnutí a informuje o něm členský stát.“;
Pozměňovací návrh 157
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 c (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)
9d)   V článku 10 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„2a. Členské státy přijmou opatření, aby spalovny odpadu nepřijímaly odpad, který se shromáždil odděleně podle čl. 11 odst. 1 a článku 22, s výjimkou zbytků ze třídění takového odpadu.“;
Pozměňovací návrh 158
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 e (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 10 – odst. 2 b (nový)
9e)   V článku 10 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„2b. Členské státy přijmou nezbytná opatření na případnou dekontaminaci nebezpečného odpadu před jeho využitím.“;
Pozměňovací návrh 159
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. – a (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 – název
-a)   název článku se nahrazuje tímto:
Opětovné použití a recyklace
„Příprava na opětovné použití a recyklace“;
Pozměňovací návrh 160
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. – a
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Členské státy přijmou vhodná opatření na podporu činností přípravy k opětovnému použití, zejména tvorboupodporou sítí pro opravy a opětovné použití a umožněním přístupu těchto sítí do sběrných míst pro odpady a využíváním ekonomických nástrojů, kritérií pro veřejné zakázky, množstevních cílů nebo jiných opatření.
1.  Členské státy přijmou opatření na podporu činnosti v rámci přípravy k opětovnému použití výrobků, mj. podporou vytvářeníuznávání zařízení a sítí pro přípravu k opětovnému použití výrobků, zejména těch, které jsou provozovány jako sociální podniky, usnadňováním přístupu těchto uznaných zařízení a sítí do sběrných míst pro odpady a také využíváním ekonomických nástrojů, kritérií pro veřejné zakázky, množstevních cílů nebo jiných opatření.
Pozměňovací návrh 161
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. – a
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2
Členské státy přijmou opatření na podporu vysoce kvalitní recyklace a zřídí za tímto účelem systémy tříděného sběru, pokud je to proveditelné z hlediska technického, hospodářského a z hlediska životního prostředí a je-li to vhodné pro zaručení nezbytných standardů kvality pro příslušná odvětví zabývající se recyklací a pro dosažení cílů stanovených v odstavci 2.
Členské státy přijmou opatření na podporu vysoce kvalitní recyklace a zřídí za tímto účelem systémy tříděného sběru, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 2, je-li to vhodné pro zaručení nezbytných standardů kvality pro příslušná odvětví zabývající se recyklací.
Pozměňovací návrh 162
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. – a a (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
aa)   v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Členské státy využijí odpovídající regulační a ekonomické nástroje s cílem motivovat k využívání druhotných surovin.“;
Pozměňovací návrh 164
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. – a b (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 3
ab)   v odstavci 1 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:
„S výhradou čl. 10 odst. 2 bude do roku 2015 stanoven tříděný sběr přinejmenším pro odpady z: papíru, kovu, plastu a skla.“
„S výhradou čl. 10 odst. 2 bude do roku 2015 stanoven tříděný sběr přinejmenším pro odpady z papíru, kovu, plastu a skla. Členské státy do roku 2020 navíc zavedou povinný tříděný sběr textilu.;
Pozměňovací návrh 165
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 4
Členské státy přijmou opatření na podporu systémů třídění stavebního a demoličního odpadu a přinejmenším pro odpady z: dřeva, kameniva, kovu, skla a sádry.
Členské státy přijmou opatření, na jejichž základě by zajistily třídění stavebního a demoličního odpadu přinejmenším pro odpady ze dřeva, z minerální suti (betonu, cihel, tašek a keramických výrobků), kovu, plastů, sádry, skla a omítky. Členské státy mohou využívat opatření uvedená v příloze IVa.
Členské státy poskytnou pobídky k provádění předdemoličních auditů s cílem omezit obsah znečišťujících a dalších nežádoucích látek na minimum, a přispět tak ke kvalitní recyklaci.
Pozměňovací návrh 166
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b a (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)
ba)   v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Členské státy přijmou opatření na podporu systémů třídění obchodního a průmyslového odpadu a přinejmenším pro odpady z kovů, plastu, papíru a lepenky, biologického odpadu, skla a dřeva.“;
Pozměňovací návrh 167
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. b b (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 – odst. 2 – návětí
bb)   v odstavci 2 se úvodní věta nahrazuje tímto:
Za účelem dosažení souladu s cíli této směrnice a přiblížení se k evropské recyklační společnosti s vysokou úrovní hospodárnosti využívání zdrojů přijmou členské státy opatření nezbytná k dosažení těchto cílů:
Za účelem dosažení souladu s cíli této směrnice a přiblížení se k evropskému oběhovému hospodářství s vysokou úrovní hospodárnosti využívání zdrojů přijmou členské státy opatření nezbytná k dosažení těchto cílů:“;
Pozměňovací návrh 168
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. – d
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c
c)  do roku 2025 zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 60 % hmotnosti;
c)  do roku 2025 zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a míru recyklace komunálního odpadu nejméně na 60 % hmotnosti vytvořeného komunálního odpadu, včetně alespoň 3 % celkového komunálního odpadu připraveného k opětovnému použití;
Pozměňovací návrh 169
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. – d
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 – odst. 2 – písm. d
d)  do roku 2030 zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 65 % hmotnosti.
d)  do roku 2030 zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a míru recyklace komunálního odpadu nejméně na 70% hmotnosti vytvořeného komunálního odpadu, včetně alespoň 5 % celkového komunálního odpadu připraveného k opětovnému použití;
Pozměňovací návrh 170
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. – e
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 1
3.  U Estonska, Řecka, Chorvatska, Lotyšska, Malty, Rumunska a Slovenska mohou být lhůty pro dosažení cílů uvedených v odst. 2 písm. c) a d) prodlouženy o pět let. Členský stát oznámí Komisi svůj záměr využít tohoto ustanovení nejpozději 24 měsíců před uplynutím příslušných lhůt stanovenýchodst. 2 písm. c) a d). V případě prodloužení členský stát přijme nezbytná opatření ke zvýšení úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu nejméně na 50 % hmotnosti do roku 2025 a nejméně na 60 % hmotnosti do roku 2030.
3.  Členský stát může požádat o pětileté prodloužení lhůty pro dosažení cíle uvedenéhoodstavci 2 písm. c), pokud splní následující podmínky:
a)   pokud do roku 2013 připravil k opětovnému použití nebo recyklaci méně než 20 % svého komunálního odpadu a
b)   není na seznamu členských států, u nichž existuje riziko, že nedosáhnou cíle, kterým je příprava 50 % komunálního odpadu na opětovné použití a recyklaci do roku 2025 a jenž byl stanoven podle čl. 11b odst. 2 písm. b).
Členský stát předloží Komisi žádost o prodloužení této lhůty nejméně 24 měsíce před koncem lhůty stanovené v odstavci 2 písm. c), nikoli však před zveřejněním zprávy uvedené v článku 11b, která se týká dosažení cíle stanoveného v tomto odstavci.
Pozměňovací návrh 171
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. – e
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 – odst. 3 – pododstavec 2
K oznámení se přiloží prováděcí plán s uvedením opatření, která je nutné přijmout pro dodržení cílů před uplynutím nové lhůty. Plán rovněž zahrnuje podrobný časový harmonogram pro provádění navrhovaných opatření a posouzení jejich očekávaných dopadů.
K žádosti o prodloužení lhůty se přiloží prováděcí plán s uvedením opatření, která je nutné přijmout pro dodržení cílů před uplynutím nové lhůty. Plán je navržen na základě hodnocení stávajících plánů nakládání s odpady a zahrnuje rovněž podrobný časový harmonogram k provádění navrhovaných opatření a posouzení jejich očekávaných dopadů.
Plán uvedený ve třetím pododstavci musí kromě toho splňovat alespoň tyto požadavky:
a)   využívat odpovídající hospodářské nástroje pro poskytování pobídek k uplatňování hierarchie nakládání s odpady podle čl. 4 odst. 1 této směrnice;
b)   prokazovat účinné a účelné využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a dalších opatření prostřednictvím prokazatelných dlouhodobých investic k financování rozvoje infrastruktury pro nakládání s odpady nezbytné k dosažení příslušných cílů;
c)   zajišťovat kvalitní statistické údaje a vytvářet jasné prognózy ohledně kapacit nakládání s odpady a cílů, které ještě zbývá splnit, uvedených v čl. 11 odst. 2 této směrnice, čl. 6 odst. 1 směrnice 94/62/ES a čl. 5 odst. 2 písm. a), b) a c) směrnice 1999/31/ES;
d)   stanovit program předcházení vzniku odpadů, jak je uvedeno v článku 29 této směrnice.
Komise posoudí, zda jsou splněny požadavky stanovené ve čtvrtém pododstavci písm. a) až d). Nevznese-li Komise vůči předloženému plánu námitky do pěti měsíců od jeho obdržení, považuje se žádost o prodloužení lhůty za schválenou.
Vznese-li Komise proti předloženému plánu námitku, požádá dotyčný členský stát, aby do dvou měsíců od obdržení připomínek Komise předložil přepracovaný plán.
Komise posoudí přepracovaný plán do dvou měsíců od jeho obdržení a žádost o prodloužení lhůty písemně schválí nebo zamítne. Pokud Komise v této lhůtě nerozhodne, pokládá se žádost o prodloužení lhůty za schválenou.
Komise informuje Evropský parlament a Radu o výsledku svého rozhodování do dvou měsíců od jeho přijetí.
Je-li lhůta uvedená v prvním pododstavci prodloužena, avšak členský stát nezajistí do roku 2025 přípravu alespoň 50 % komunálního odpadu k opětovnému použití a recyklaci, považuje se uvedené prodloužení lhůty automaticky za zrušené.
Pozměňovací návrh 172
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. – e
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)
3a.   Členský stát může požádat o pětileté prodloužení lhůty na dosažení cíle uvedeného v odstavci 2 písm. d), pokud splní následující podmínky:
a)   splňuje podmínky stanovené v odstavci 3, prvním pododstavci, písm. a) a b) a 
b)   není na seznamu členských států, u nichž existuje riziko, že nedosáhnou cíle, kterým je příprava 60 % komunálního odpadu na opětovné použití a recyklaci do roku 2030 a jenž byl stanoven podle čl. 11b odst. 2 písm. b).
Aby mohl členský stát požádat o prodloužení lhůty, jak je uvedeno v prvním pododstavci, předloží Komisi příslušnou žádost v souladu s odstavcem 3 nejméně 24 měsíce před koncem lhůty stanovené v odstavci 2 písm. d), nikoli však před zveřejněním zprávy uvedené v článku 11b, která se týká dosažení cíle stanoveného v tomto odstavci.
Pokud je tato lhůta prodloužena, avšak členský stát nezajistí do roku 2030 přípravu alespoň 60 % komunálního odpadu k opětovnému použití a recyklaci, považuje se uvedené prodloužení lhůty automaticky za zrušené.
Pozměňovací návrh 173
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. – e
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 – odst. 4
4.  Nejpozději ke dni 31. prosince 2024 Komise přezkoumá cíl stanovený v odst. 2 písm. d), a to za účelem jeho zvýšení a možného stanovení cílů pro další druhy odpadů. Zpráva Komise spolu s případným návrhem bude za tímto účelem zaslána Evropskému parlamentu a Radě.
4.  Nejpozději ke dni 31. prosince 2024 Komise přezkoumá cíl stanovený v odst. 2 písm. d) za účelem jeho zvýšení a při zohlednění osvědčených postupů a opatření použitých členskými státy k dosažení tohoto cíle. Zpráva Komise spolu s případným návrhem bude za tímto účelem zaslána Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 174
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. – e
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 – odst. 4 a (nový)
4a.   Komise přezkoumá možnost stanovit cíle pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci vztahující se na obchodní odpad, jiný než nebezpečný průmyslový odpad a další toky odpadu, které je nutné splnit do roku 2025 a 2030. Za tímto účelem vypracuje Komise do 31. prosince 2018 zprávu případně doplněnou o legislativní návrh, kterou zašle Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 175
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. – e
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 – odst. 4 b (nový)
4b.   Komise zváží možnost stanovení cílů týkajících se přípravy odpadů k opětovnému použití a jejich recyklace, které by se vztahovaly na konkrétní druhy stavebního a demoličního odpadu a které by měly být splněny do roku 2025 a 2030. Za tímto účelem vypracuje Komise do 31. prosince 2018 zprávu případně doplněnou o legislativní návrh, kterou zašle Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 176
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 a – odst. 1
1.  Pro účely výpočtu, zda bylo dosaženo cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 písm. c) a d) a čl. 11 odst. 3,
1.  Pro účely výpočtu, zda bylo dosaženo cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 písm. c) a d) a čl. 11 odst. 3,
a)  se hmotností recyklovaného komunálního odpadu rozumí hmotnost odpadu vstupujícího do procesu konečné recyklace;
a)  je hmotnost recyklovaného komunálního odpadu vypočtena jako hmotnost odpadu vstupujícího do procesu konečné recyklace v daném roce;
b)  se hmotností komunálního odpadu připraveného k opětovnému použití rozumí hmotnost komunálního odpadu, který byl využit nebo sebrán uznaným provozovatelem zařízení pro přípravu k opětovnému použití a byl předmětem veškerých nezbytných kontrol, čištění a oprav umožňujících opětovné použití bez dalšího třídění nebo předzpracování;
b)  je hmotnost komunálního odpadu připraveného k opětovnému použití vypočtena jako hmotnost komunálního odpadu, který byl v daném roce využit nebo sebrán uznaným provozovatelem zařízení pro přípravu k opětovnému použití a byl předmětem veškerých nezbytných kontrol, čištění a oprav umožňujících jeho opětovné použití bez dalšího třídění nebo předzpracování.
c)   členské státy mohou do výpočtu zahrnout výrobky a části připravené k opětovnému použití uznanými zpracovateli pro přípravu k opětovnému použití nebo v rámci systémů zálohování a zpětného odběru. Pro výpočet očištěné míry komunálního odpadu připraveného k opětovnému použití a recyklovaného odpadu, která zohledňuje hmotnost výrobků a částí připravených k opětovnému použití, použijí členské státy ověřené údaje od provozovatelů a uplatní vzorec uvedený v příloze VI.
Pozměňovací návrh 177
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 a – odst. 1 a (nový)
1a.   Komise do 31. prosince 2018 požádá evropské normalizační organizace, aby na základě osvědčené praxe vytvořily evropské normy kvality pro odpadní materiály vstupující do procesu konečné recyklace a pro druhotné suroviny, zejména pro plasty.
Pozměňovací návrh 178
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 a – odst. 2
2.  K zajištění harmonizovaných podmínek pro uplatňování ustanovení odst. 1 písm. b) a písm. c) a přílohy VI přijme Komise akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 38a, které stanoví minimální kvalitativní a provozní požadavky pro určování uznaných provozovatelů zařízení pro přípravu k opětovnému použití a systémů zálohování a zpětného odběru, včetně konkrétních pravidel pro sběr, ověřování a vykazování údajů.
2.  K zajištění harmonizovaných podmínek pro uplatňování ustanovení odst. 1 písm. a) a písm. b) přijme Komise akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 38a, které stanoví minimální kvalitativní a provozní požadavky na určování uznaných provozovatelů zařízení pro přípravu k opětovnému použití, na systémy zálohování a zpětného odběru a na provozovatele zařízení pro konečnou recyklaci, včetně konkrétních pravidel pro sběr, dohledatelnost, ověřování a vykazování údajů.
Pozměňovací návrh 179
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 a – odst. 3
3.  Odchylně od odstavce 1 lze hmotnost výstupu z jakéhokoli způsobu třídění vykazovat jako hmotnost recyklovaného komunálního odpadu, pokud:
3.  Členské státy zajistí, aby byly vedeny záznamy o hmotnosti produktů a materiálů při výstupu ze zařízení pro jejich využití či recyklaci / přípravu k opětovnému použití.
a)   tento výstup je odeslán do procesu konečné recyklace;
b)   hmotnost materiálů nebo látek, které nejsou předmětem procesu konečné recyklace a které byly odstraněny nebo jsou předmětem energetického využití, zůstává nižší než 10 % celkové hmotnosti odpadu, který má být vykázán jako recyklovaný.
Pozměňovací návrh 180
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 a – odst. 4
4.  Členské státy zavedou účinný systém kontroly kvality a sledovatelnosti komunálního odpadu, jenž zajistí, že podmínky stanovenéodst. 3 písm. a) a b) budou splněny. Tento systém mohou tvořit elektronické registry zřízené podle čl. 35 odst. 4, technické specifikace ke kvalitativním požadavkům na tříděný odpad nebo jiné rovnocenné opatření, jež zajistí spolehlivost a přesnost shromážděných údajů o recyklovaném odpadu.
4.  V souladu s odstavcem 2 zavedou členské státy účinný systém kontroly kvality a sledovatelnosti komunálního odpadu, jenž zajistí dodržování podmínek stanovenýchodstavci 1. Tento systém mohou tvořit elektronické registry zřízené podle čl. 35 odst. 4, technické specifikace ke kvalitativním požadavkům na tříděný odpad nebo jiné rovnocenné opatření, jež zajistí spolehlivost a přesnost shromážděných údajů o recyklovaném odpadu. Členské státy informují Komisi o metodě zvolené pro kontrolu kvality a sledovatelnost.
Pozměňovací návrh 181
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 a – odst. 5
5.  Pro účely výpočtu, zda cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 písm. c) a d) a čl. 11 odst. 3 bylo dosaženo, mohou členské státy zohlednit recyklaci kovů, k níž dochází v souvislosti se spalováním, v poměru k podílu spalovaného komunálního odpadu, pokud tyto recyklované kovy splňují určité kvalitativní požadavky.
5.  Pro účely výpočtu, zda cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 písm. c) a d) a v čl. 11 odst. 3 bylo dosaženo, mohou členské státy poté, co Komise přijme akt v přenesené pravomoci uvedený v odstavci 6 tohoto článku, zohlednit recyklaci kovů, k níž dochází v souvislosti se spalováním nebo spoluspalováním, v poměru k podílu spalovaného nebo spoluspalovaného komunálního odpadu, pokud tyto recyklované kovy splňují určité kvalitativní požadavky a daný odpad byl před spálením tříděn nebo byla dodržena povinnost zřídit oddělený sběr papírového, kovového, plastového, skleněného a biologického odpadu.
Pozměňovací návrh 182
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 a – odst. 6
6.  K zajištění harmonizovaných podmínek pro uplatňování odstavce 5 přijme Komise akty v přenesené pravomoci, v souladu s článkem 38a, které stanoví společnou metodiku pro výpočet hmotnosti kovů, jež byly recyklovány v souvislosti se spalováním, včetně kvalitativních kritérií pro recyklované kovy.
6.  K zajištění harmonizovaných podmínek pro uplatňování odstavce 5 přijme Komise akty v přenesené pravomoci, v souladu s článkem 38a, které stanoví společnou metodiku pro výpočet hmotnosti kovů, jež byly recyklovány v souvislosti se spalováním nebo spoluspalováním, včetně kvalitativních kritérií pro recyklované kovy.
Pozměňovací návrh 183
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 1 b – odst. 1
1.  Komise ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí sestaví zprávy o učiněném pokroku k dosažení cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 písm. c) a d), a to nejpozději tři (3) roky před uplynutím každé ze lhůt stanovených v uvedených ustanoveních.
1.  Komise ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí sestaví zprávy o učiněném pokroku k dosažení cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 písm. c), odst. 33a a čl. 21 odst. 1a , a to nejpozději tři (3) roky před uplynutím každé ze lhůt stanovených v uvedených ustanoveních.
Pozměňovací návrh 184
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 b – odst. 2 – písm. b a (nové)
ba)   příklady osvědčených postupů, které se používají v celé Unii a které při by dosahování cílů mohly sloužit jako referenční rámec pro pokrok.
Pozměňovací návrh 185
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 11 b – odst. 2 a (nový)
2a.   Pokud je to nezbytné, musí se zprávy uvedené v odstavci 1 zabývat požadavky této směrnice, jako jsou prognózy dosahování cílů uvedených v programech předcházení vzniku odpadu podle článku 29 a procent a množství komunálního odpadu na hlavu, který je odstraňován a je určen k energetickému využití.
Pozměňovací návrh 186
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 12 – odst. 1 a (nový)
12a)   V článku 12 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„1a. Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se množství odstraňovaného komunálního odpadu snížilo do roku 2030 nejvýše na 10 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu.“;
Pozměňovací návrh 187
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 b (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 12 – odst. 1 b (nový)
12b)   Ve článku 12 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„1b. Komise provede přezkum provozních postupů odstraňování odpadu uvedených v příloze I. V rámci tohoto přezkumu Komise přijme akty v přenesené působnosti doplňující tuto směrnici a stanoví v nich technická kritéria a provozní postupy týkající se odstraňování odpadů podle technologií D2, D3, D4, D6, D7 a D12. Tyto akty v přenesené působnosti případně zavedou zákaz provozních postupů odstraňování odpadu, které nesplňují požadavky stanovené ve článku 13.“;
Pozměňovací návrh 188
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod12 c (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 12 – odst. 1 c (nový)
12c)   V článku 12 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„1c. „Členské státy přijmou zvláštní opatření, která zabrání odstraňování odpadů, jak přímo, tak nepřímo, do mořského prostředí. Členské státy informují Komisi o opatřeních, která zavedly za účelem provádění tohoto odstavce, 18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost a každé dva roky po tomto datu. Komise jednou za dva roky zveřejní v průběhu šesti měsíců zprávu vycházející ze získaných údajů.
Komise přijme prováděcí akty, u nichž stanoví způsoby a ukazovatele pro uplatňování tohoto odstavce. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 39 odst. 2.“;
Pozměňovací návrh 189
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 d (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)
12d)   Ve článku 15 se vkládá nový odstavec, který zní:
„4a. V souladu se směrnicí 2014/24/EU mohou členské státy přijmout opatření k zajištění toho, aby výběrové řízení na provozovatele zařízení pro nakládání s odpady pořádané místními orgány a organizacemi provádějícími rozšířenou odpovědnost v zastoupení výrobce výrobků zahrnovalo sociální ustanovení s cílem podpořit roli sociálních a solidárních podniků a platforem.“;
Pozměňovací návrh 190
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 e (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 18 – odst. 3
12e)   V článku 18 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
3.  S výhradou kritérií technické a ekonomické proveditelnosti se v případě, že byly v rozporu s odstavcem 1 nebezpečné odpady smíchány, provede třídění, je-li to možné a nezbytné, za účelem splnění podmínek uvedených v článku 13.
„3. Pokud byly nebezpečné odpady smíchány v rozporu s odstavcem 1, členské státy zajistí, aby byl tento odpad roztříděn, je-li to technicky proveditelné, aniž je dotčen článek 36.
Pokud třídění není technicky proveditelné, zpracuje se smíšený odpad v zařízení, kterému bylo za tímto účelem uděleno povolení s takovými směsmi a jednotlivými složkami této směsi nakládat.“
Pozměňovací návrh 191
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 f (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)
12f)   v článku 20 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„Členské státy do 1. ledna 2020 zřídí oddělené systémy sběru a příjmu nebezpečného odpadu produkovaného v domácnostech, aby zajistily, že nebezpečný odpad je zpracován řádně a nekontaminuje jiné druhy komunálního odpadu.“;
Pozměňovací návrh 192
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 g (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 20 – odst. 1 b (nový)
12g)   V článku 20 se vkládá nový odstavec, který zní:
„Do ... [vložte, prosím, datum: 18 měsíců po vstupu této směrnice v platnost] Komise vypracuje pokyny, aby členským státům pomohla a usnadnila sběr nebezpečného odpadu vzniklého v domácnostech a nakládání s ním.“;
Pozměňovací návrh 193
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 h (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 21 – odst. 1 – písm. a
12h)   V čl. 21 odst. 1 se písmeno a) nahrazuje tímto:
a)  sběr odpadních olejů probíhal, pokud je to technicky proveditelné, odděleně;
„a) sběr odpadních olejů probíhal odděleně;“;
Pozměňovací návrh 194
Návrh směrnice
Čl. 1. – odst. 1 – bod 12 i (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 21 – odst. 1 – písm. c
12i)   V čl. 21odst. 1 se písm. c) nahrazuje tímto:
c)   pokud je to technicky a ekonomicky proveditelné, odpadní oleje odlišných vlastností se nesměšovaly a odpadní oleje se nesměšovaly s jinými druhy odpadů nebo látek, pokud směšování znemožňuje jejich zpracování.
„c) odpadní oleje odlišných vlastností se nesměšovaly a odpadní oleje se nesměšovaly s jinými druhy odpadů nebo látek, pokud směšování znemožňuje jejich regeneraci.“
Pozměňovací návrh 195
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 j (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 21 – odst. 1 a (nový)
12j)  V článku 21 se vkládá nový odstavec, který zní:
„1a. Členské státy přijmou opatření potřebná k dosažení toho, aby se do roku 2025 zvýšila regenerace odpadních olejů na nejméně 85 % vzniklých odpadních olejů.
Odpadní oleje zaslané do jiného členského státu za účelem regenerace se mohou započítat k dosahování cílů pouze ve členském státě, v němž byly sebrány, a jen byly-li splněny příslušné požadavky nařízení (ES) č. 1013/2006 o přeshraniční přepravě nebezpečného odpadu.
Odpadní oleje vyvezené z Unie za účelem regenerace, přípravy k opětovnému použití nebo recyklace započítá do dosažení cílů pouze členský stát, v němž byly sebrány, může-li vývozce v souladu s nařízením (ES) č. 1013/2006 prokázat, že dodávka odpadu splňuje požadavky uvedeného nařízení a že zpracování odpadu mimo Unii se uskutečnilo za dodržení podmínek, které jsou rovnocenné s požadavky příslušných právních předpisů Unie na ochranu životního prostředí.“;
Pozměňovací návrh 196
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 k (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 21 – odst. 2
12k)  V článku 21 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Pro účely odděleného sběru odpadních olejůjejich náležitého zpracování mohou členské státy v souladu s podmínkami stanovenými na vnitrostátní úrovni použít dodatečná opatření, jako jsou technické požadavky, odpovědnost původce, ekonomické nástroje nebo dobrovolné dohody.
„2. Aby dodržely povinnosti stanovené ve článcích 11a, mohou členské státy v souladu s podmínkami stanovenými na vnitrostátní úrovni použít dodatečná opatření, jako jsou technické požadavky, odpovědnost původce, ekonomické nástroje nebo dobrovolné dohody.
Pozměňovací návrh 197
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 l (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 2 – odst. 3
12l)  V článku 21 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
3.  Pokud se na odpadní oleje v souladu s vnitrostátními právními předpisy vztahují požadavky na regeneraci, mohou členské státy stanovit, že se tyto odpadní oleje regenerují, pokud je to technicky proveditelné, a, použijí-li se články 11 nebo 12 nařízení (ES) č. 1013/2006, zakázat přeshraniční přepravu odpadních olejů ze svého území do zařízení pro spalování nebo spoluspalování s cílem upřednostnit regeneraci odpadních olejů.
„3. Použijí-li se články 11 nebo 12 nařízení (ES) č. 1013/2006, členské státy mohou zakázat přeshraniční přepravu odpadních olejů ze svého území do zařízení pro spalování nebo spoluspalování s cílem upřednostnit regeneraci odpadních olejů.“;
Pozměňovací návrh 198
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 22 – odst. 1
Členské státy zajistí, pokud je to proveditelné z hlediska technického, hospodářského a z hlediska životního prostředí a je-li to vhodné pro zaručení příslušných norem kvality pro kompostování a dosažení cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 písm. a), c) a d) a čl. 11 odst. 3, oddělený sběr biologického odpadu.
1.   Členské státy zajistí oddělený sběr u zdroje biologického odpadu v souladu s čl. 10 odst. 2:
Pozměňovací návrh 199
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)
1a.   Členské státy budou podporovat domácí kompostování.
Pozměňovací návrh 237
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 22 – odst. 2
Přijmou v případě potřeby a v souladu s články 4 a 13 opatření s cílem podpořit:
2.  Členské státy přijmou v souladu s články 4 a 13 opatření, včetně systémů sledovatelnosti a vstupního a výstupního zaručení kvality, k zajištění toho, aby organická recyklace biologického odpadu splňovala vysokou úroveň ochrany životního prostředí a její výstup odpovídal příslušným normám vysoké kvality.
a)   recyklaci včetně kompostování, a anaerobní digesci biologického odpadu;
b)   zpracování biologického odpadu způsobem, který splňuje vysokou úroveň ochrany životního prostředí;
c)   používání materiálů bezpečných z hlediska životního prostředí pocházejících z biologického odpadu.
Pozměňovací návrh 242
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)
2a.  Hmotností recyklovaného biologického odpadu se rozumí hmotnost odpadu vstupujícího do procesu organické recyklace v daném roce.
Hmotnost materiálů nebo látek, které nejsou předmětem procesu konečné recyklace a které byly odstraněny nebo jsou předmětem energetického využití, se nevykazuje jako recyklovaná hmotnost.
Pozměňovací návrh 201
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 22 – odst. 2 b (nový)
2b.   Komise do 31. prosince 2018 navrhne změnu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/20021a o statistice odpadů s cílem zavést evropské kódy odpadu pro biologický komunální odpad oddělený u zdroje.
_______________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů (Úř. věst. L 332, 9.12.2002, s. 1).
Pozměňovací návrh 238
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 22 – odst. 2 c (nový)
2c.  Komise do 31. prosince 2018 požádá evropské normalizační organizace, aby na základě osvědčené praxe vytvořily evropské normy kvality pro biologický odpad vstupující do procesů organické recyklace, tj. kompostování a digesce.
Pozměňovací návrh 202
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 24 – odst. 1 – písm. b
13a)   čl. 24 písm. b) se nahrazuje tímto:
b)  využívání odpadů.
„b) využívání odpadů, které nejsou nebezpečné.“;
Pozměňovací návrh 203
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 26 – odst. 3
Členské státy mohou zprostit příslušné orgány povinnosti vést registr zařízení nebo podniků, které zajišťují sběr nebo přepravu nikoliv nebezpečných odpadů v množství nepřesahujícím 20 tun ročně.
Členské státy mohou zprostit příslušné orgány povinnosti vést registr zařízení nebo podniků, které zajišťují sběr nebo přepravu nikoliv nebezpečných odpadů v množství nepřesahujícím 20 tun ročně a nebezpečných odpadů v množství nepřesahujícím 2 tuny ročně.
Pozměňovací návrh 204
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 26 – odst. 4
Komise může přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 38a s cílem upravit prahovou hodnotu pro množství nikoliv nebezpečného odpadu.
vypouští se
Pozměňovací návrh 205
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. a
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 27 – odst. 1
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 38a, pokud jde o stanovení minimálních technických norem pro činnosti zpracování, které vyžadují povolení podle článku 23, je-li prokázáno, že tyto minimální normy budou přínosem, pokud jde o ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
1.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 38a, pokud jde o stanovení minimálních technických norem pro jakékoli činnosti zpracování, zejména pro tříděný sběr, třídění a recyklaci odpadu, které vyžadují povolení podle článku 23, je-li prokázáno, že tyto minimální normy budou přínosem, pokud jde o ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
Pozměňovací návrh 206
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. a – bod ii
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 28 – odst. 3 – písm. f
f)  opatření pro boj proti všem formám odhazování odpadků a k odklízení všech druhů odpadků.
f)  opatření pro boj proti všem formám odhazování odpadků a pro předcházení takovému chování a k odklízení všech druhů odpadků.
Pozměňovací návrh 207
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. a – bod ii a (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 28 – odst. 3 – písm. f a (nové)
iia)  vkládá se nový bod, který zní:
„ fa) dostatečné příležitosti financování orgánů místní správy, jejichž účelem bude prosadit předcházení vzniku odpadů a rozvinout optimální systémy tříděného sběru a infrastrukturu, a to v souladu s cíli této směrnice.“;
Pozměňovací návrh 208
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 28 – odst. 5
5.  Plány pro nakládání s odpady musí být v souladu s požadavky na plány pro nakládání s odpady uvedenými v článku 14 směrnice 94/62/ES, s cíli stanovenými v čl. 11 odst. 2 a 3 této směrnice a s požadavky v článku 5 směrnice 1999/31/ES.
5.  Plány pro nakládání s odpady musí být v souladu s požadavky na plány pro nakládání s odpady uvedenými v článku 14 směrnice 94/62/ES, s cíli stanovenými v čl. 11 odst. 2 této směrnice a s požadavky v článku 5 směrnice 1999/31/ES.
Pozměňovací návrh 209
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 – písm. a
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1
1.  Členské státy vypracují programy předcházení vzniku odpadů, které stanoví opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s články 1, 4 a 9.
1.   Za účelem přispění k dosažení alespoň cílů uvedených ve článku 1, 4 a ve čl. 9 odst. -1 vypracují členské státy programy předcházení vzniku odpadů, které stanoví alespoň opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s čl. 9 odst. 1.
Pozměňovací návrh 210
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 – písm. a a (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 2
aa)   v odstavci 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:
Tyto programy jsou buď součástí plánů pro nakládání s odpady stanovených v článku 28 nebo případně součástí jiných programů politiky v oblasti životního prostředí nebo fungují jako samostatné programy. Je-li některý z takových programů součástí plánu pro nakládání s odpady nebo jiných programů, stanoví se jasně opatření k předcházení vzniku odpadů.
Tyto programy jsou buď součástí plánů pro nakládání s odpady stanovených v článku 28 nebo případně součástí jiných programů politiky v oblasti životního prostředí nebo fungují jako samostatné programy. Je-li některý z takových programů součástí plánu pro nakládání s odpady nebo jiných programů, stanoví se jasně cíle a opatření k předcházení vzniku odpadů.
Pozměňovací návrh 211
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 – písm. a b (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 29 –odst. 2
ab)   v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
2.  V programech stanovených v odstavci 1 se uvádějí cíle předcházení vzniku odpadů. Členské státy popíší stávající opatření k předcházení a vyhodnotí užitečnost příkladů opatření uvedených v příloze IV nebo jiných náležitých opatření.
„2. V programech stanovených v odstavci 1 členské státy popíší alespoň provádění opatření k předcházení podle odstavce 1 článku 9 a svůj příspěvek k dosažení cílů stanovených v odstavci -1 tohoto článku. Členské státy případně popíší příspěvek nástrojů a uvedených v příloze IVa a vyhodnotí užitečnost příkladů opatření uvedených v příloze IV nebo jiných náležitých opatření.
Pozměňovací návrh 212
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 – písm. a c (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 29 – odst. 2 a (nový)
ac)   vkládá se nový odstavec, který zní:
„2a. Členské státy přijmou v rámci svých vnitrostátních programů předcházení vzniku odpadů specifické vnitrostátní programy předcházení vzniku potravinového odpadu, jak je uvedeno v tomto článku.“;
Pozměňovací návrh 213
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 a (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 30 – odst. 2
17a)   V článku 30 se odstavec 2 nahrazuje tímto:
2.  Evropská agentura pro životní prostředí se vyzývá, aby do své výroční zprávy zahrnula hodnocení pokroku při uskutečňování a provádění programů předcházení vzniku odpadů.
„2. Evropská agentura pro životní prostředí každé dva roky zveřejní zprávu obsahující hodnocení pokroku dosaženého při uskutečňování a provádění programů předcházení vzniku odpadů a cílů, kterých bylo dosaženo v oblasti programů předcházení vzniku odpadů pro jednotlivé členské státy a pro Unii jako celek, včetně zrušení závislosti vzniku odpadů na hospodářském růstu a přechodu k oběhovému hospodářství.“;
Pozměňovací návrh 214
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 – písm. b
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 35 – odst. 4
4.  Členské státy zřídí elektronický registr nebo koordinované registry za účelem zaznamenávání údajů o nebezpečných odpadech uvedených v odstavci 1, které zahrnují celé zeměpisné území dotyčného členského státu. Členské státy mohou vytvořit takové registry i pro jiné druhy odpadů, zejména ty druhy odpadů, pro které jsou stanoveny cíle v právních předpisech Unie. Členské státy využijí údaje o odpadech, které oznámili provozovatelé průmyslových zařízení v evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek zřízeným podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006(*).
4.  Členské státy zřídí elektronický registr nebo koordinované registry, nebo využijí stávající elektronické rejstříky nebo koordinované rejstříky, za účelem zaznamenávání údajů o nebezpečných odpadech uvedených v odstavci 1, které zahrnují celé zeměpisné území dotyčného členského státu. Členské státy vytvoří takové registry alespoň pro ty druhy odpadů, pro které jsou stanoveny cíle v právních předpisech Unie. Členské státy využijí údaje o odpadech, které oznámili provozovatelé průmyslových zařízení v evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek zřízeným podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006(*).
Pozměňovací návrh 215
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 37 – odst. 1
1.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 11 odst. 2 písm. a) až d)čl. 11 odst. 3 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 6. První zpráva bude zahrnovat údaje za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
1.  Členské státy budou Komisi předávat údaje týkající se pokroku směrem k dosažení cílů stanovených v čl. 9 odst. -1, čl. 11 odst. 2 písm. a) až d), čl. 11 odst. 3 a 3a a článku 21 za každý kalendářní rok. Sbírají a zpracovávají tyto údaje v souladu se společnou metodikou uvedenou v odst. 6 tohoto článku a zpracovávají je elektronicky před uplynutím 12 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 6. První zpráva bude s ohledem na cíle stanové v čl. 11 odst. 2 písm. c) a d) a v čl. 11 odst. 3 zahrnovat údaje za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.
Pozměňovací návrh 216
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 37 – odst. 2
2.   Členské státy jednou za dva roky Komisi předají údaje týkající se provádění čl. 9 odst. 4. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného období, pro které byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 6. První zpráva bude zahrnovat informace za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021.
vypouští se
Pozměňovací návrh 217
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 37 – odst. 3 a (nový)
3a.   Pro účely ověření souladu s čl. 11 odst. 2 písm. c) a d) se množství odpadu připraveného k opětovnému použití oznámí odděleně od množství recyklovaného odpadu.
Pozměňovací návrh 218
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 37 – odst. 5
5.  Komise přezkoumá údaje předané jí v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva posoudí organizaci sběru údajů, zdrojů údajů a metodiku použitou v členských státech a rovněž úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistentnost těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.
5.  Komise přezkoumá údaje předané jí v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Dokud nebude přijat akt v přenesené působnosti podle odstavce 6, zpráva posoudí organizaci sběru údajů, zdrojů údajů a metodiku použitou v členských státech. Komise v každém případě posoudí úplnost, spolehlivost, včasnost a konzistentnost těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává devět měsíců po prvním vykázání údajů ze strany členských států a každé tři roky poté.
Pozměňovací návrh 219
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 37 – odst. 5 a (nový)
5a.   Ve zprávě podle odstavce 5 Komise uvede informace týkající se provádění této směrnice jako celku a zhodnotí její dopad na lidské zdraví a životní prostředí. V případě potřeby bude ke zprávě připojen návrh na revizi této směrnice.
Pozměňovací návrh 220
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 37 – odst. 6
6.  Komise přijme prováděcí akty, které stanoví formát pro vykazování údajů v souladu s odstavci 12 a pro podávání zpráv o zasypávání. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 39 odst. 2.
6.  Komise přijme v souladu se článkem 38a akty v přenesené pravomoci, které tuto směrnici doplní tak, že stanoví společnou metodiku sběru a zpracování údajů, organizaci sběru údajů, zdroje údajůpravidla týkající se formátu pro vykazování údajů v souladu s odstavcem 1 a pro podávání zpráv o opětném požívání a zasypávání.
Pozměňovací návrh 221
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 a (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Článek 37 a (nový)
21a)   Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 37a
Rámec pro oběhové hospodářství
Aby podpořila opatření uvedená v článku 1, a nejpozději do 31. prosince 2018 Komise:
a)   vypracuje zprávu, v níž zhodnotí potřebu cílů Unie, zejména unijního cíle pro účinné využívání zdrojů, a průřezových regulatorních opatření v oblasti udržitelné spotřeby a výroby. K ní bude případně připojen legislativní návrh;
b)   vypracuje zprávu o souladu mezi regulačními rámci Unie pro výrobky, odpady a chemické látky s cílem určit překážky, jež narušují přechod k oběhovému hospodářství;
c)   vypracuje zprávu, jež určí interakce mezi právními předpisy, jejichž působení může bránit rozvoji součinnosti různých odvětví a znemožňovat následné používání vedlejších produktů, a přípravu k opětovnému použití a recyklaci odpadu pro zvláštní použití. Ke zprávě bude případně připojen legislativní návrh nebo pokyny týkající se odstranění určených překážek a uvolnění tržního potenciálu vedlejších produktů a recyklovaných surovin;
d)   předloží komplexní zhodnocení právních předpisů EU o o ekodesignu s cílem rozšířit jejich oblast působnosti na všechny hlavní skupiny produktů, včetně výrobků nespojených se spotřebou energie, a s cílem postupně zapojit vhodné prvky účinnějšího využívání zdrojů do povinných podmínek navrhování výrobků a upravit ustanovení o ekoznačkách.“;
Pozměňovací návrh 222
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21 a (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 38 – název
21a)   V článku 38 se nadpis nahrazuje tímto:
„Výklad a přizpůsobení technickému pokroku“
Výměna informací a sdílení osvědčených postupů, výklad a přizpůsobení technickému pokroku“
Pozměňovací návrh 223
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 38 – odst. -1 (nový)
—  1. Pro zajištění řádné správy, dodržování předpisů, přeshraniční spolupráce a šíření osvědčených postupů a inovací v oblasti nakládání s odpady zřídí Komise platformu pro pravidelnou a strukturovanou výměnu informací a sdílení osvědčených postupů mezi Komisí a členskými státy, se zapojením regionálních a místních orgánů, ohledně praktického uplatňování požadavků této směrnice.
Tato platforma se bude zejména používat na:
—   výměnu informací a sdílení osvědčených postupů v souvislosti s nástroji a pobídkami využívanými v souladu s čl. 4 odst. 3 s cílem posílit plnění cílů stanovených v článku 4.
—   výměnu informací a sdílení osvědčených postupů v souvislosti s opatřeními uvedenými v odstavci 1 a 2 článku 8;
—   výměnu informací a sdílení osvědčených postupů v souvislosti s prevencí a zaváděním systémů, které prosazují činnost zaměřenou na opětovné používání výrobků a prodlužování jejich životnosti;
—   výměnu informací a sdílení osvědčených postupů v souvislosti s  plněním povinností týkajících se odděleného sběru;
—   výměnu informací a sdílení osvědčených postupů v souvislosti s  nástroji a pobídkami pro dosahování cílů stanovených v písm. c) a d) čl. 11 odst. 2 a ve článku 21;
—   sdílení osvědčených postupů při vypracovávání opatření a systémů sloužících ke sledování komunálních odpadních toků od třídění po proces konečné recyklace, jež má klíčový význam pro kontrolu kvality odpadu a měření ztrát v odpadních tocích a recyklačních procesech.
Výsledky výměny informací a sdílení osvědčených postupů Komise zveřejní.
Pozměňovací návrh 224
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 1
Pro výklad definic využití a odstranění může Komise vypracovat pokyny.
Pro výklad definic odpadu, komunálního odpadu, předcházení vzniku odpadu, opětovného použití, přípravy k opětovnému použití, využití a odstranění Komise vypracuje pokyny.
Pozměňovací návrh 225
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 38 – odst. 3
3.   Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 38a, které jsou nezbytné ke změně přílohy VI.
vypouští se
Pozměňovací návrh 226
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 38 a – odst. 2
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 1, čl. 11a odst. 2 a 6, článku 26, čl. 27 odst. 1 a 4 a čl. 38 odst. 1, 23 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [enter date of entry into force of this Directive].
2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 2 a 4, čl. 7 odst. 1, čl. 8 odst. 5, čl. 9, odst. 2a, 3 a 3a, čl. 11a odst. 2 a 6, čl. 12 odst. 1b, čl. 27 odst. 1 a 4, čl. 37 odst. 6 a čl. 38 odst. 1 a 2 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [vložte, prosím, datum vstupu této směrnice v platnost].
Pozměňovací návrh 227
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 38 a – odst. 3
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 1, čl. 11a odst. 2 a 6, článku 26, čl. 27 odst. 1 a 4 a čl. 38 odst. 1, 23 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 2 a 4, čl. 7 odst. 1, čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 2, 2a, 3 a 3a, čl. 11a odst. 2 a 6, článku 12 odst. 1b, čl. 27 odst. 1 a 4, čl. 37 odst. 6 a čl. 38 odst. 1 a 2 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
Pozměňovací návrh 228
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 38 a – odst. 3 a (nový)
3a.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými každým členským státem v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
Pozměňovací návrh 229
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23
Směrnice 2008/98/ES
Čl. 38 a – odst. 5
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 2, čl. 7 odst. 1, čl. 11a odst. 2 a 6, článku 26, čl. 27 odst. 1 a 4 a čl. 38 odst. 1, 23 vstoupí v platnost pouze, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 5 odst. 2, čl. 6 odst. 2 a 4, čl. 7 odst. 1, čl. 8 odst. 5, čl. 9 odst. 2a, čl. 9 odst. 3, čl. 9 odst. 3a, čl. 11a odst. 2 a 6, článku 12 odst. 1b, čl. 27 odst. 1 a 4 a čl. 38 odst. 1 a 2 vstoupí v platnost pouze, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
Pozměňovací návrh 230
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24 a (nový)
Směrnice 2008/98/ES
Příloha II – bod R 13 a (nový)
24a)   V příloze II se vkládá nový bod, který zní:
„R13 a: příprava k opětovnému použití.“;
Pozměňovací návrh 231
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. 24 b (nové)
Směrnice 2008/98/ES
Příloha IV a (nová)
24b)   Vkládá se nová příloha IVa v souladu s přílohou této směrnice.
Pozměňovací návrh 232
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 25
Směrnice 2008/98/ES
Příloha VI (nová)
25)   Doplňuje se nová příloha VI v souladu s přílohou této směrnice.
vypouští se
Pozměňovací návrh 233
Návrh směrnice
Příloha I
Směrnice 2008/98/ES
Příloha VI
Metoda výpočtu pro přípravu k opětovnému použití výrobků a jejich částí pro účely čl. 11 odst. 2 písm. c) a d) a čl. 11 odst. 3
vypouští se
Pro výpočet upravené míry recyklace a přípravy k opětovnému použití v souladu s čl. 11 odst. 2 písm. c) a d) a čl. 11 odst. 3 použijí členské státy tento vzorec:
E: upravená míra recyklace a opětovného použití v daném roce,
A: hmotnost komunálního odpadu recyklovaného nebo připraveného k opětovnému použití v daném roce,
R: hmotnost výrobků a jejich částí připravených k opětovnému použití v daném roce,
P: hmotnost komunálního odpadu vyprodukovaného v daném roce.
Pozměňovací návrh 234
Návrh směrnice
Příloha -I (nová)
Směrnice 2008/98/ES
Příloha IV a (nová)
Příloha -I
Vkládá se tato příloha IVa:
„Příloha IVa
Orientační seznam nástrojů na podporu přechodu k oběhovému hospodářství
1.   Ekonomické nástroje:
1.1   postupné zvyšování daní nebo poplatků za ukládání na skládkách pro všechny kategorie odpadů (komunální, inertní, jiný);
1.2   zavedení nebo zvýšení daní a poplatků za spalování;
1.3   zavedení režimů platby podle množství odpadu;
1.4   opatření na zlepšení nákladové efektivnosti stávajících a budoucích systémů odpovědnosti výrobců;
1.5   rozšíření působnosti finanční nebo provozní odpovědnosti výrobců na nové druhy odpadů;
1.6   ekonomické pobídky pro místní orgány k prosazování prevence, rozvoji a intenzifikaci systémů tříděného sběru odpadu;
1.7   opatření na podporu rozvoje odvětví opětovného použití;
1.8   opatření k potlačení dotací, které nejsou v souladu s hierarchií nakládání s odpady;
2.   Další opatření:
2.1   udržitelné zadávání veřejných zakázek k šíření udržitelné produkce a spotřeby;
2.2   technická a fiskální opatření na podporu rozvoje trhů pro znovu používané a recyklované materiály (včetně kompostovaných), jakož i zlepšování kvality recyklovaných materiálů;
2.3   používání nejlepších dostupných technik zpracování dopadu s cílem odstraňovat látky vzbuzující mimořádné obavy tam, kde to je technicky a ekonomicky životaschopné;
2.4   opatření na zvýšení veřejného povědomí o řádném nakládání s odpady a snižování množství odpadů, včetně za tímto účelem vytvořených kampaní, jež usilují o snížení množství odpadů u zdroje a dosažení vysoké úrovně účasti na systémech odděleného sběru odpadu;
2.5   opatření k zajištění vhodné koordinace mezi všemi příslušnými veřejnoprávními orgány, které se podílejí na nakládání s odpady, včetně využití digitálních prostředků, a k zajištění zapojení ostatních klíčových zainteresovaných stran;
2.6   využívání evropských strukturálních a investičních fondů k financování rozvoje infrastruktury nakládání s odpady potřebné ke splnění příslušných cílů.“.

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0034/2017).

Právní upozornění - Ochrana soukromí