Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0275(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0034/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0034/2017

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/04/2018 - 12.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 1147kWORD 170k
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο
Απόβλητα ***I
P8_TA(2017)0070A8-0034/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2017 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1)   Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να θεσπίσει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές συνέπειες της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της, καθώς και διασφαλίζοντας ότι τα απόβλητα θα θεωρούνται πόρος ώστε να υπάρξει συμβολή στη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας στην Ένωση.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)
(-1α) Δεδομένης της εξάρτησης της Ένωσης από την εισαγωγή πρώτων υλών και της ταχείας εξάντλησης σημαντικής ποσότητας φυσικών πόρων βραχυπρόθεσμα, αποτελεί μείζονα πρόκληση να ανακτηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι μέσα στην Ένωση και να ενισχυθεί η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 β (νέα)
(-1β) Η κυκλική οικονομία προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τις τοπικές οικονομίες, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας μιας αμοιβαία επωφελούς κατάστασης για όλους τους εμπλεκόμενους.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 γ (νέα)
(-1γ) Η διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να μετατραπεί σε βιώσιμη διαχείριση υλικών. Η αναθεώρηση της οδηγίας 2008/98/ΕΚ αποτελεί ευκαιρία για τον σκοπό αυτό.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 δ (νέα)
(-1δ) Για την επιτυχή μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία είναι απαραίτητο, πέραν της αναθεώρησης και της πλήρους εφαρμογής των οδηγιών για τα απόβλητα, να εφαρμοστεί πλήρως το σχέδιο δράσης με τίτλο «Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία». Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν η συνοχή, η συνέπεια και οι συνέργειες μεταξύ της κυκλικής οικονομίας και των πολιτικών για την ενέργεια, το κλίμα, τη γεωργία, τη βιομηχανία και την έρευνα.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 ε (νέα)
(-1ε) Στις 9 Ιουλίου 2015, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με τίτλο «Αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία», όπου τονίζει ιδίως την ανάγκη να τεθούν δεσμευτικοί στόχοι μείωσης των αποβλήτων, να αναπτυχθούν μέτρα πρόληψης των αποβλήτων και να δοθούν σαφείς και αδιαμφισβήτητοι ορισμοί.
_______________
1a Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0266.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί με στόχο την προστασία, τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου, τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και την προώθηση μιας περισσότερο κυκλικής οικονομίας.
(1)  Η διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί με στόχο την προστασία, τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου, την εξασφάλιση της συνετής και αποδοτικής χρησιμοποίησης των φυσικών πόρων, την προαγωγή των αρχών της κυκλικής οικονομίας, την προώθηση της διάδοσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, τη μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από εισαγόμενους πόρους, τη δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών και τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα. Προκειμένου να καταστεί πραγματικά κυκλική η οικονομία, είναι αναγκαίο να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, εστιασμένα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων κατά τρόπο που να διατηρεί τους πόρους και να κλείνει τον κύκλο. Η αποδοτικότερη χρήση των πόρων θα αποφέρει επίσης σημαντική καθαρή εξοικονόμηση για τις επιχειρήσεις, τις δημόσιες αρχές και τους καταναλωτές στην Ένωση, μειώνοντας ταυτόχρονα τις συνολικές ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)   Η ενίσχυση των προσπαθειών για μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ετήσια μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 2% έως 4%, κάτι που αποτελεί σαφές κίνητρο για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε μια κυκλική οικονομία. Η αύξηση της παραγωγικότητας των πόρων μέσω της βελτίωσης της απόδοσης και της μείωσης της σπατάλης των πόρων μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη μείωση τόσο της κατανάλωσης πόρων όσο και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Κατά συνέπεια, η κυκλική οικονομία θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής για το κλίμα, δεδομένου ότι δημιουργεί συνέργειες, όπως υπογραμμίζεται στις εκθέσεις της Διεθνούς Επιτροπής Φυσικών Πόρων.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)
(1β)  Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ρητές διατάξεις του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, το οποίο ζητεί την ανάπτυξη μη τοξικών κύκλων υλικών, έτσι ώστε τα ανακυκλωμένα απόβλητα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημαντική και αξιόπιστη πηγή πρώτων υλών για την Ένωση.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
2.   Οι στόχοι που ορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν ευκρινέστερα τη φιλοδοξία της Ένωσης να μεταβεί σε μια κυκλική οικονομία.
(2)  Οι στόχοι που ορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων θα πρέπει να ενισχυθούν ώστε να αντικατοπτρίζουν ευκρινέστερα τη φιλοδοξία της Ένωσης να μεταβεί σε μια αποδοτική ως προς τους πόρους κυκλική οικονομία, λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα απόβλητα θεωρούνται χρήσιμος πόρος.
__________________
__________________
14 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
14 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη αναπτύξει τις αναγκαίες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. Συνεπώς, είναι σημαντικό να καθοριστούν μακροπρόθεσμοι στόχοι για τη δρομολόγηση μέτρων και επενδύσεων, μέσω των οποίων θα αποτραπεί η δημιουργία διαρθρωτικής πλεονάζουσας ικανότητας για την επεξεργασία υπολειμματικών αποβλήτων και ο εγκλωβισμός των ανακυκλώσιμων υλικών στο κατώτερο σημείο της ιεράρχησης των αποβλήτων.
(3)  Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη αναπτύξει τις αναγκαίες υποδομές διαχείρισης αποβλήτων. Συνεπώς, είναι σημαντικό να καθοριστούν μακροπρόθεσμοι στόχοι πολιτικής και να παρέχεται χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη για τη δρομολόγηση μέτρων και επενδύσεων, μέσω των οποίων θα αποτραπεί η δημιουργία διαρθρωτικής πλεονάζουσας ικανότητας για την επεξεργασία υπολειμματικών αποβλήτων και ο εγκλωβισμός των ανακυκλώσιμων υλικών στα κατώτερα επίπεδα της ιεράρχησης των αποβλήτων. Σε αυτό το πλαίσιο, προκειμένου να επιτευχθούν οι σχετικοί στόχοι, είναι απαραίτητο να αξιοποιηθούν τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων οι οποίες είναι αναγκαίες για την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση. Είναι επίσης απαραίτητο να τροποποιήσουν ορισμένα κράτη μέλη τα υφιστάμενα εθνικά τους προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, και να προσαρμόσουν τις επενδύσεις τους αντίστοιχα.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
4.   Τα αστικά απόβλητα αντιστοιχούν κατά προσέγγιση σε ποσοστό μεταξύ 7 και 10 % των συνολικών αποβλήτων που παράγονται στην Ένωση· ωστόσο, η συγκεκριμένη κατηγορία αποβλήτων συγκαταλέγεται στις πλέον περίπλοκες ως προς τη διαχείρισή τους, ενώ ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείρισή της αποτελεί εν γένει μια καλή ένδειξη για την ποιότητα του συνολικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων μιας χώρας. Οι προκλήσεις της διαχείρισης αστικών αποβλήτων προκύπτουν από την ιδιαίτερα περίπλοκη και μεικτή τους σύνθεση, την άμεση εγγύτητα των παραγόμενων αποβλήτων με τους πολίτες και την πολύ μεγάλη δημόσια προβολή. Κατά συνέπεια, η διαχείρισή τους παρουσιάζει την ανάγκη για ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και για ένα αποτελεσματικό σύστημα συλλογής, την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων, την ανάγκη για υποδομές προσαρμοσμένες στη συγκεκριμένη σύνθεση των αποβλήτων και για ένα λεπτομερές σύστημα χρηματοδότησης. Οι χώρες που έχουν αναπτύξει αποδοτικά συστήματα διαχείρισης αστικών αποβλήτων έχουν εν γένει καλύτερες επιδόσεις ως προς τη συνολική διαχείριση των αποβλήτων.
(4)  Τα αστικά απόβλητα αντιστοιχούν κατά προσέγγιση σε ποσοστό μεταξύ 7 και 10 % των συνολικών αποβλήτων που παράγονται στην Ένωση· ωστόσο, η συγκεκριμένη κατηγορία αποβλήτων συγκαταλέγεται στις πλέον περίπλοκες ως προς τη διαχείρισή τους, ενώ ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείρισή της αποτελεί εν γένει μια καλή ένδειξη για την ποιότητα του συνολικού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων μιας χώρας. Οι προκλήσεις της διαχείρισης αστικών αποβλήτων προκύπτουν από την ιδιαίτερα περίπλοκη και μεικτή τους σύνθεση, την άμεση εγγύτητα των παραγόμενων αποβλήτων με τους πολίτες, την πολύ μεγάλη δημόσια προβολή και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Κατά συνέπεια, η διαχείρισή τους παρουσιάζει την ανάγκη για ένα εξαιρετικά πολύπλοκο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και για ένα αποτελεσματικό σύστημα συλλογής, ένα αποτελεσματικό σύστημα διαλογής, την κατάλληλη ανίχνευση των ροών αποβλήτων, την ανάγκη για ενεργό συμμετοχή των πολιτών και των επιχειρήσεων, την ανάγκη για υποδομές προσαρμοσμένες στη συγκεκριμένη σύνθεση των αποβλήτων και για ένα λεπτομερές σύστημα χρηματοδότησης. Οι χώρες που έχουν αναπτύξει αποδοτικά συστήματα διαχείρισης αστικών αποβλήτων έχουν εν γένει καλύτερες επιδόσεις ως προς τη συνολική διαχείριση των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης. Ωστόσο, η σωστή διαχείριση των αστικών αποβλήτων δεν αρκεί από μόνη της για να δοθεί ώθηση στη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία στην οποία τα απόβλητα θα θεωρούνται πόρος. Για να δρομολογηθεί η μετάβαση αυτή, απαιτείται μια προσέγγιση με βάση τον κύκλο ζωής όσον αφορά τα προϊόντα και τα απόβλητα.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)   Η πείρα έχει δείξει ότι τόσο τα συστήματα υπό δημόσια διαχείριση όσο και αυτά υπό ιδιωτική μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη ενός συστήματος κυκλικής οικονομίας και ότι η απόφαση περί χρήσης ή μη ενός δεδομένου συστήματος συχνά εξαρτάται από γεωγραφικές και διαρθρωτικές συνθήκες. Οι κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία επιτρέπουν τόσο ένα σύστημα στο οποίο τη γενική ευθύνη της συλλογής των αστικών αποβλήτων την φέρει ο δήμος, όσο και ένα σύστημα στο οποίο οι υπηρεσίες αυτές ανατίθενται σε ιδιωτικούς φορείς. Η επιλογή της εναλλαγής μεταξύ των συστημάτων αυτών θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Πρέπει να συμπεριληφθούν στην οδηγία 2008/98/ΕΚ ορισμοί για τα αστικά απόβλητα, τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις, την τελική διαδικασία ανακύκλωσης και την επίχωση προκειμένου να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής αυτών των εννοιών.
(5)  Πρέπει να συμπεριληφθούν στην οδηγία 2008/98/ΕΚ ορισμοί για τα αστικά απόβλητα, τα εμπορικά και τα βιομηχανικά απόβλητα, τα απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις, τους φορείς προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, την οργανική ανακύκλωση, την τελική διαδικασία ανακύκλωσης, την επίχωση, τη διαλογή, τα απορρίμματα και τα απόβλητα τροφίμων, προκειμένου να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής αυτών των εννοιών.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Με βάση τις κοινοποιήσεις των κρατών μελών και τις εξελίξεις στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή θα πρέπει να αναθεωρεί περιοδικά τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ερμηνεία των βασικών διατάξεων της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, προκειμένου να βελτιώνει, να ευθυγραμμίζει και να εναρμονίζει τις έννοιες των αποβλήτων και των υποπροϊόντων σε όλα τα κράτη μέλη.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)   Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συνέπεια της οδηγίας 2008/98/ΕΚ με τις συναφείς νομοθετικές πράξεις της Ένωσης, όπως την οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ειδικότερα, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η συνεπής ερμηνεία και εφαρμογή των ορισμών για τις έννοιες «απόβλητα», «ιεράρχηση των αποβλήτων» και «υποπροϊόν» στο πλαίσιο των εν λόγω νομοθετικών πράξεων.
_________________
Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 396 της 30.12.2006, σ. 1).
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)
(5γ)   Τα επικίνδυνα και τα μη επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να προσδιορίζονται σύμφωνα με την απόφαση 2014/955/ΕΕ της Επιτροπής1a και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 της Επιτροπής.
______________
Απόφαση 2014/955/ΕΕ της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της απόφασης 2000/532/ΕΚ όσον αφορά τον κατάλογο των αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 370 της 30.12.2014, σ. 44).
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2014, για την αντικατάσταση του παραρτήματος III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 365 της 19.12.2014, σ. 89).
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι ανακύκλωσης βασίζονται σε αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία και για να καταστεί εφικτή η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της προόδου ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων, ο ορισμός των αστικών αποβλήτων στην οδηγία 2008/98/ΕΚ θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τον ορισμό που χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς από τη Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη υποβάλλουν στοιχεία επί σειρά ετών. Ο ορισμός των αστικών αποβλήτων στην παρούσα οδηγία είναι ουδέτερος ως προς τον δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα της επιχείρησης που διαχειρίζεται απόβλητα.
(6)  Για να διασφαλιστεί ότι οι στόχοι ανακύκλωσης βασίζονται σε αξιόπιστα και συγκρίσιμα στοιχεία και για να καταστεί εφικτή η αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της προόδου ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων, ο ορισμός των αστικών αποβλήτων στην οδηγία 2008/98/ΕΚ θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένος με τον ορισμό που χρησιμοποιείται για στατιστικούς σκοπούς από τη Στατιστική Υπηρεσία της ΕΕ και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, βάσει του οποίου τα κράτη μέλη υποβάλλουν στοιχεία επί σειρά ετών. Ο ορισμός των αστικών αποβλήτων στην παρούσα οδηγία είναι ουδέτερος ως προς τον δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα της επιχείρησης που διαχειρίζεται απόβλητα.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν επαρκή κίνητρα για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, ιδίως κίνητρα οικονομικού χαρακτήρα για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας σχετικά με την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων, όπως τα τέλη υγειονομικής ταφής και αποτέφρωσης των αποβλήτων, τα συστήματα πληρωμής κατά την απόρριψη, τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού και τα κίνητρα για τις τοπικές αρχές.
(7)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν επαρκή κίνητρα για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, ιδίως κίνητρα χρηματοοικονομικού, οικονομικού και ρυθμιστικού χαρακτήρα για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας σχετικά με την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων, όπως τα τέλη υγειονομικής ταφής και αποτέφρωσης των αποβλήτων, τα συστήματα πληρωμής κατά την απόρριψη, τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, η διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων και τα κίνητρα για τις τοπικές αρχές. Προκειμένου να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα ή μέτρα όπως αυτά που ορίζονται στον ενδεικτικό κατάλογο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν μέτρα για να συμβάλλουν στην υψηλή ποιότητα των υλικών που έχουν υποβληθεί σε διαλογή.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)
(7α)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν μέτρα που προάγουν την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία προϊόντων που είναι κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις, ανθεκτικά και εύκολα επιδιορθώσιμα από τεχνική άποψη και, αφού καταστούν απόβλητα και προετοιμαστούν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, κατάλληλα για να διατεθούν στην αγορά προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων. Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο αντίκτυπος των προϊόντων σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους και η ιεραρχία των αποβλήτων.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Για να αποκτήσουν οι φορείς εκμετάλλευσης σε αγορές δευτερογενών πρώτων υλών μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς τον χαρακτηρισμό ουσιών ή αντικειμένων ως αποβλήτων ή μη αποβλήτων και για να προαχθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, είναι σημαντικό να θεσπιστούν σε επίπεδο Ένωσης εναρμονισμένοι όροι για τον χαρακτηρισμό ουσιών ή αντικειμένων ως υποπροϊόντων και για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία ανάκτησης. Όπου είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ή ενός υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας σε ολόκληρη την Ένωση, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η αρμοδιότητα έκδοσης κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεων σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κριτηρίων για την εφαρμογή τέτοιου είδους εναρμονισμένων όρων σε ορισμένα απόβλητα, μεταξύ άλλων για συγκεκριμένη χρήση.
(8)  Για να αποκτήσουν οι φορείς εκμετάλλευσης σε αγορές δευτερογενών πρώτων υλών μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς τον χαρακτηρισμό ουσιών ή αντικειμένων ως αποβλήτων ή μη αποβλήτων και για να προαχθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού, είναι σημαντικό να θεσπιστούν σαφείς κανόνες για τον χαρακτηρισμό ουσιών ή αντικειμένων ως υποπροϊόντων και για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία ανάκτησης.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)   Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, μια ουσία ή ένα αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής της οποίας πρωταρχικός σκοπός δεν είναι η παραγωγή της εν λόγω ουσίας ή του εν λόγω αντικειμένου, θα πρέπει να θεωρείται, κατά γενικό κανόνα, υποπροϊόν, εάν πληρούνται ορισμένες εναρμονισμένες προϋποθέσεις και εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας σε όλη την Ένωση. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις προκειμένου να θεσπίσει αναλυτικά κριτήρια εφαρμογής του καθεστώτος υποπροϊόντος, δίνοντας προτεραιότητα στις υφιστάμενες και αναπαραγώγιμες πρακτικές βιομηχανικής και γεωργικής συμβίωσης. Ελλείψει τέτοιων κριτηρίων, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη, αποκλειστικά σε κατά περίπτωση βάση, να καθορίζουν λεπτομερή κριτήρια εφαρμογής του καθεστώτος υποπροϊόντος.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)   Προκειμένου να διασφαλίζονται η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας σε ολόκληρη την Ένωση, η Επιτροπή θα πρέπει, κατά γενικό κανόνα, να διαθέτει εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για τη θέσπιση εναρμονισμένων διατάξεων σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό ορισμένων ειδών αποβλήτων. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο θέσπισης ειδικών κριτηρίων αποχαρακτηρισμού τουλάχιστον για τα αδρανή υλικά, το χαρτί, το γυαλί, το μέταλλο, τα ελαστικά επίσωτρα και τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας. Στις περιπτώσεις που δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να θεσπίζουν λεπτομερή κριτήρια αποχαρακτηρισμού, σε εθνικό επίπεδο, για ορισμένα απόβλητα, σύμφωνα με προϋποθέσεις που ορίζονται σε επίπεδο Ένωσης. Στις περιπτώσεις που δεν έχουν καθοριστεί λεπτομερή κριτήρια ούτε σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν ώστε τα απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία ανάκτησης να θεωρείται ότι έχουν παύσει να αποτελούν απόβλητα, αν πληρούν τις προϋποθέσεις σε επίπεδο Ένωσης οι οποίες θα πρέπει να εξακριβώνονται κατά περίπτωση από την εθνική αρχή του κράτους μέλους. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τη θέσπιση γενικών απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη κατά τη θέσπιση τεχνικών κανονισμών δυνάμει του άρθρου 6.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)
(8γ)   Από τη στιγμή που ανακυκλωμένο υλικό εισέλθει εκ νέου στην οικονομία με τον αποχαρακτηρισμό του από απόβλητο, είτε επειδή συμμορφώνεται προς ειδικά κριτήρια αποχαρακτηρισμού είτε επειδή έχει ενσωματωθεί σε νέο προϊόν, απαιτείται να συνάδει πλήρως με τη νομοθεσία της Ένωσης για τις χημικές ουσίες.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 δ (νέα)
(8δ)   Η μετάβαση στην κυκλική οικονομία θα πρέπει να γίνει με πλήρη αξιοποίηση της ψηφιακής καινοτομίας. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να αναπτυχθούν ηλεκτρονικά μέσα όπως μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την εμπορική διάθεση των αποβλήτων ως νέων πόρων, με στόχο τη διευκόλυνση των εμπορικών πράξεων και τη μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου για τους φορείς εκμετάλλευσης, ώστε να ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό η βιομηχανική συμβίωση.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 ε (νέα)
(8ε)   Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού αποσκοπούν στην υποστήριξη μεθόδων σχεδιασμού και παραγωγής αγαθών που λαμβάνουν πλήρως υπόψη και διευκολύνουν την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων καθ’ όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων της επισκευής, της επαναχρησιμοποίησης, της αποσυναρμολόγησης και της ανακύκλωσής τους, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων στην εσωτερική αγορά. Η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού αποτελεί ατομική υποχρέωση των παραγωγών, οι οποίοι θα πρέπει να είναι υπόλογοι για τη διαχείριση των προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά στο τέλος του κύκλου της ζωής τους. Οι παραγωγοί θα πρέπει να μπορούν, ωστόσο, να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους ατομικά ή συλλογικά. Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνήσουν για τη θέσπιση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού τουλάχιστον για τα υλικά συσκευασίας, τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές, και τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 στ (νέα)
(8στ)   Τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού θα πρέπει να νοούνται ως δέσμη κανόνων που καθορίζονται από τα κράτη μέλη προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι παραγωγοί των προϊόντων αναλαμβάνουν την οικονομική και/ή λειτουργική ευθύνη για τη διαχείριση του μετακαταναλωτικού σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Οι εν λόγω κανόνες δεν θα πρέπει να εμποδίζουν τους παραγωγούς να εκπληρώνουν τις εν λόγω υποχρεώσεις είτε ατομικά είτε συλλογικά.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της αποδοτικής διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά η αποτελεσματικότητα και οι επιδόσεις τους διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Επομένως, είναι ανάγκη να θεσπιστούν ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις όσον αφορά τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη μείωση των δαπανών και στην ενίσχυση των επιδόσεων, καθώς και στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και στην αποφυγή των εμποδίων για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν ώστε το κόστος του τέλους του κύκλου ζωής να ενσωματώνεται στις τιμές των προϊόντων και να παρέχουν κίνητρα στους παραγωγούς ώστε να λαμβάνουν ενδελεχέστερα υπόψη τις δυνατότητες ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης κατά τον σχεδιασμό των προϊόντων τους. Οι απαιτήσεις θα πρέπει να ισχύουν τόσο για τα νέα όσο και για τα υφιστάμενα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Ωστόσο, είναι αναγκαία μια μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή των δομών και των διαδικασιών των υφιστάμενων προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στις νέες απαιτήσεις.
(9)  Τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της αποδοτικής διαχείρισης των αποβλήτων, αλλά η αποτελεσματικότητα και οι επιδόσεις τους διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Επομένως, είναι ανάγκη να θεσπιστούν ελάχιστες λειτουργικές απαιτήσεις όσον αφορά τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, είτε αυτά είναι ατομικά είτε συλλογικά. Είναι απαραίτητο να γίνεται διάκριση μεταξύ των ελάχιστων απαιτήσεων που ισχύουν για όλα τα συστήματα και εκείνων που ισχύουν μόνο για τα συλλογικά συστήματα. Ωστόσο, όλες οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να στοχεύουν στη μείωση των δαπανών και στην ενίσχυση των επιδόσεων μέσω μέτρων όπως η διευκόλυνση της καλύτερης υλοποίησης της χωριστής συλλογής και διαλογής, η διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ανακύκλωσης, η συμβολή στην εξασφάλιση οικονομικά αποδοτικής πρόσβασης σε δευτερογενείς πρώτες ύλες, καθώς και να στοχεύουν στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου, και στην αποφυγή των εμποδίων για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει επίσης να συμβάλλουν ώστε το κόστος του τέλους του κύκλου ζωής να ενσωματώνεται στις τιμές των προϊόντων και να παρέχουν κίνητρα στους παραγωγούς ώστε να αναπτύσσουν ευφυή επιχειρηματικά μοντέλα και να λαμβάνουν υπόψη την ιεραρχία των αποβλήτων κατά τον σχεδιασμό των προϊόντων τους μέσω της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και των δυνατοτήτων ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και επισκευής. Θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνουν τη σταδιακή αντικατάσταση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, όπως ορίζονται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, εφόσον υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες που είναι βιώσιμες από οικονομική και τεχνική άποψη. Η εφαρμογή των ελάχιστων απαιτήσεων για τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού θα πρέπει να εποπτεύεται από ανεξάρτητες αρχές και να μη συνεπάγεται δυσανάλογο οικονομικό ή διοικητικό φόρτο για τους δημόσιους οργανισμούς, τους οικονομικούς φορείς και τους καταναλωτές. Οι απαιτήσεις θα πρέπει να ισχύουν τόσο για τα νέα όσο και για τα υφιστάμενα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Ωστόσο, είναι αναγκαία μια μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή των δομών και των διαδικασιών των υφιστάμενων προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στις νέες απαιτήσεις.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)   Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού θα πρέπει να εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού που περιλαμβάνονται σε άλλες νομικές πράξεις της Ένωσης, ιδίως εκείνων που καλύπτουν συγκεκριμένες ροές αποβλήτων.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 β (νέα)
(9β)   Η Επιτροπή θα πρέπει, χωρίς καθυστέρηση, να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη ρύθμιση των εισφορών των παραγωγών σε προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας με στόχο την προώθηση της εσωτερικής αγοράς. Για τη διασφάλιση της συνοχής στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να θεσπίζει εναρμονισμένα κριτήρια για τον σκοπό αυτό με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 γ (νέα)
(9γ)   Όταν θεσπίζονται προγράμματα για τη συλλογική εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν διασφαλίσεις κατά των συγκρούσεων συμφερόντων μεταξύ των αναδόχων και των οργανώσεων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης των πόρων και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποβλήτων. Συνεπώς, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και επίσης να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο της εφαρμογής των εν λόγω μέτρων. Προκειμένου να διασφαλιστεί ομοιόμορφη μέτρηση της συνολικής προόδου ως προς την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης των αποβλήτων, θα πρέπει να οριστούν κοινοί δείκτες.
(10)  Η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο βελτίωσης της αποδοτικής χρήσης των πόρων, μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αποβλήτων, προαγωγής ανθεκτικών, ανακυκλώσιμων, επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών υψηλής ποιότητας, καθώς και περιορισμού της εξάρτησης από εισαγωγές διαρκώς σπανιότερων πρώτων υλών. Στο πλαίσιο αυτό έχει καίρια σημασία η ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων. Συνεπώς, είναι σημαντικό τα κράτη μέλη να καθορίζουν τους στόχους πρόληψης και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και της δημιουργίας απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης οικονομικών μέσων και άλλων μέτρων για τη σταδιακή αντικατάσταση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, όπως ορίζονται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, εφόσον υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες που είναι βιώσιμες από οικονομική και τεχνική άποψη, ενώ θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν την προγραμματισμένη απαξίωση, να στηρίξουν την επαναχρησιμοποίηση, να ενισχύσουν την ενδυνάμωση των καταναλωτών μέσω βελτιωμένων πληροφοριών για τα προϊόντα, και να ενθαρρύνουν ενημερωτικές εκστρατείες για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να παρακολουθούν και να αξιολογούν την πρόοδο που σημειώνεται ως προς την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, καθώς και την πρόοδο ως προς τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και να επιδιώκουν την αποσύνδεσή της από την οικονομική ανάπτυξη. Προκειμένου να διασφαλιστεί ομοιόμορφη μέτρηση της συνολικής προόδου που σημειώνεται ως προς την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης των αποβλήτων, θα πρέπει να οριστούν κοινοί δείκτες και κοινές μεθοδολογίες.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Η προαγωγή της βιωσιμότητας στην παραγωγή και την κατανάλωση μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν σχετικά τους πολίτες και να τους ενθαρρύνουν να συμμετέχουν πιο ενεργά στη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των πόρων.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)
(10β)   Ο αρχικός παραγωγός αποβλήτων διαδραματίζει καίριο ρόλο στην πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων καθώς και κατά το αρχικό στάδιο προδιαλογής.
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)
(11α)   Προκειμένου να μειωθεί η απώλεια τροφίμων και να προληφθεί η δημιουργία αποβλήτων τροφίμων σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, θα πρέπει να θεσπιστεί ιεράρχηση των αποβλήτων τροφίμων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4α.
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων σύμφωνα με το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, και ιδίως τον στόχο για μείωση στο μισό των αποβλήτων τροφίμων έως το 2030. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αποσκοπούν στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων κατά την πρωτογενή παραγωγή, την επεξεργασία και τη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο και άλλες μορφές διανομής τροφίμων, σε εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης καθώς και στα νοικοκυριά. Έχοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ειδικά μέτρα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και να μετρήσουν την πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων. Για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων, θα πρέπει να καθιερωθούν ομοιόμορφες μεθοδολογίες για τέτοιου είδους μετρήσεις. Η υποβολή στοιχείων σχετικά με τα επίπεδα των αποβλήτων τροφίμων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε διετή βάση.
(12)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την προώθηση της πρόληψης και της μείωσης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων σύμφωνα με το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, και ιδίως τον στόχο για μείωση των αποβλήτων τροφίμων κατά 50% έως το 2030. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να αποσκοπούν στην πρόληψη και τη μείωση της συνολικής παραγωγής αποβλήτων τροφίμων και στη μείωση των απωλειών τροφίμων κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταφοράς και της αποθήκευσης. Έχοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη της πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ειδικά μέτρα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την επίδειξη τρόπων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων στο πλαίσιο των προγραμμάτων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων. Με τα μέτρα αυτά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη ενός ενωσιακού στόχου μείωσης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων κατά 30% έως το 2025 και κατά 50% έως το 2030. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μετρούν την πρόοδο που σημειώνεται ως προς τη μείωση της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και της απώλειας τροφίμων. Για τη μέτρηση αυτής της προόδου και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών σε ολόκληρη την ΕΕ τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων, θα πρέπει να καθιερωθεί μια κοινή μεθοδολογία για τέτοιου είδους μετρήσεις. Η υποβολή στοιχείων σχετικά με τα επίπεδα των αποβλήτων τροφίμων θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)   Για να προληφθεί η δημιουργία αποβλήτων τροφίμων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα για τη συλλογή απούλητων προϊόντων διατροφής σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων και επιχειρήσεις τροφίμων, καθώς και για την αναδιανομή τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Για να μειωθεί η δημιουργία αποβλήτων τροφίμων, θα πρέπει επίσης να ευαισθητοποιηθούν οι καταναλωτές σχετικά με τη σημασία της ημερομηνίας «ανάλωση έως».
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Τα βιομηχανικά απόβλητα, ορισμένα μέρη των εμπορικών αποβλήτων και τα εξορυκτικά απόβλητα διαφοροποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό ως προς τη σύνθεση και τον όγκο τους και είναι πολύ διαφορετικά ανάλογα με την οικονομική διάρθρωση ενός κράτους μέλους, τη δομή του κλάδου ή του εμπορικού τομέα που παράγει τα απόβλητα και τη βιομηχανική ή εμπορική πυκνότητα σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή. Κατά συνέπεια, για την πλειονότητα των βιομηχανικών και των εξορυκτικών αποβλήτων η κατάλληλη λύση είναι μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη βιομηχανία που να χρησιμοποιεί τα έγγραφα αναφοράς και παρόμοια έγγραφα των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την αντιμετώπιση των ειδικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση ενός συγκεκριμένου είδους αποβλήτων16. Ωστόσο, τα βιομηχανικά και εμπορικά απορρίμματα συσκευασίας θα πρέπει να εξακολουθήσουν να καλύπτονται από τις απαιτήσεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ και της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων βελτιώσεων.
(13)  Τα βιομηχανικά απόβλητα, ορισμένα μέρη των εμπορικών αποβλήτων και τα εξορυκτικά απόβλητα διαφοροποιούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό ως προς τη σύνθεση και τον όγκο τους και είναι πολύ διαφορετικά ανάλογα με την οικονομική διάρθρωση ενός κράτους μέλους, τη δομή του κλάδου ή του εμπορικού τομέα που παράγει τα απόβλητα και τη βιομηχανική ή εμπορική πυκνότητα σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή. Για την πλειονότητα των βιομηχανικών και των εξορυκτικών αποβλήτων, μια προσέγγιση προσανατολισμένη στη βιομηχανία που να χρησιμοποιεί τα έγγραφα αναφοράς και παρόμοια έγγραφα των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ) για την αντιμετώπιση των ειδικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση ενός συγκεκριμένου είδους αποβλήτων16, δεν αποτελεί παρά προσωρινή λύση για την επίτευξη των στόχων της κυκλικής οικονομίας. Δεδομένου ότι τα βιομηχανικά και εμπορικά απόβλητα καλύπτονται από τις απαιτήσεις της οδηγίας 94/62/ΕΚ και της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να ορίσει, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018, στόχους προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης όσον αφορά τα εμπορικά απόβλητα και τα μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025 και το 2030.
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13α)   Η Επιτροπή οφείλει να προωθήσει ενεργά τις πλατφόρμες κοινοχρησίας ως επιχειρηματικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία και των κατευθυντήριων γραμμών για τη συνεργατική οικονομία και να εξεταστούν όλα τα πιθανά μέτρα για την παροχή κινήτρων για τον σκοπό αυτό.
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)
(13β)   Στο πλαίσιο της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία χρειάζεται να επιδιώκεται η επίτευξη των στόχων ως προς την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που καθορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020», με ιδιαίτερη έμφαση στους στόχους που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τη μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας, τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης στα κράτη μέλη. Η ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας θα πρέπει, αντιστοίχως, να προωθεί, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή φορέων όπως οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της συνολικής διαχείρισής τους, την ενίσχυση της καινοτομίας όσον αφορά τις διεργασίες και τα προϊόντα, και την ανάπτυξη της απασχόλησης στους εν λόγω τομείς.
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Οι στόχοι όσον αφορά την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων θα πρέπει να αυξηθούν προκειμένου να αποφέρουν ουσιαστικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.
(14)  Οι στόχοι όσον αφορά την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων θα πρέπει να αυξηθούν τουλάχιστον στο 60% έως το 2025 και τουλάχιστον στο 70% έως το 2030, προκειμένου να αποφέρουν ουσιαστικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη και να επιταχύνουν τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία.
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίζουν τη θέσπιση συστημάτων που προωθούν δραστηριότητες επαναχρησιμοποίησης και την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων. Συστήματα αυτού του είδους θα πρέπει να δημιουργηθούν ιδίως για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, τα έπιπλα, τα οικοδομικά υλικά, τα ελαστικά επίσωτρα και, κατά το άρθρο 5 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, τις συσκευασίες.
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)
(14β)   Για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να θέτουν ποσοτικούς στόχους και θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα όσον αφορά τους παραγωγούς ώστε να είναι δυνατή η εύκολη πρόσβαση των φορέων επαναχρησιμοποίησης σε εγχειρίδια οδηγιών, ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες που απαιτούνται για την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 γ (νέα)
(14γ)   Ο ρόλος των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση πρέπει να αναγνωριστεί και να εδραιωθεί. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την προώθηση του ρόλου των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας στον εν λόγω τομέα, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, με οικονομικά μέσα, δημόσιες συμβάσεις, διευκόλυνση της πρόσβασης σε σημεία συλλογής αποβλήτων, και κάθε άλλο ενδεδειγμένο οικονομικό ή κανονιστικό κίνητρο. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίστηκε με τη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία θα πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα των ενδιαφερόμενων φορέων να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους στον τομέα της επαναχρησιμοποίησης και της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 δ (νέα)
(14δ)   Η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία περιλαμβάνει πολυάριθμες θετικές πτυχές, τόσο οικονομικές (όπως η βελτιστοποίηση της χρήσης των πηγών πρώτων υλών) όσο και περιβαλλοντικές (όπως η προστασία του περιβάλλοντος και μείωση της ρύπανσης από απόβλητα) και κοινωνικές (όπως οι δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς και η ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών). Η κυκλική οικονομία συμβαδίζει με το πνεύμα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας θα πρέπει πρωτίστως να διευκολύνει την παραγωγή περιβαλλοντικών και κοινωνικών οφελών.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 14 ε (νέα)
(14ε)   Οι παράγοντες της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας θα πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας μέσω των δραστηριοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένων της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ίδιας της επαναχρησιμοποίησης. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί η συνέχιση των εν λόγω δραστηριοτήτων στην Ένωση.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Μέσω της προοδευτικής αύξησης των υφιστάμενων στόχων σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, θα πρέπει να διασφαλιστεί η επαναχρησιμοποίηση και αποτελεσματική ανακύκλωση των οικονομικά πολύτιμων υλικών αποβλήτων και η εκ νέου διοχέτευση στην ευρωπαϊκή οικονομία των πολύτιμων υλικών που υπάρχουν στα απόβλητα, προάγοντας με τον τρόπο αυτό την πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες17 και τη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας.
(15)  Μέσω της προοδευτικής αύξησης των υφιστάμενων στόχων σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, θα πρέπει να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των οικονομικά πολύτιμων υλικών αποβλήτων, εξασφαλίζοντας παράλληλα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, και η εκ νέου διοχέτευση στην ευρωπαϊκή οικονομία των πολύτιμων υλικών που υπάρχουν στα απόβλητα, προάγοντας με τον τρόπο αυτό την πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες17 και τη δημιουργία μιας κυκλικής οικονομίας.
__________________
__________________
17 COM(2008)0699 και COM(2014)0297.
17 COM(2008)0699 και COM(2014)0297.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις επιδόσεις τους σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω διαφορές, τα κράτη μέλη που το 2013 ανακύκλωσαν ποσότητα μικρότερη από το 20 % των αστικών αποβλήτων τους σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον χρόνο ώστε να συμμορφωθούν με τους στόχους που έχουν οριστεί όσον αφορά την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση για το 2025 και το 2030. Με βάση τους μέσους ετήσιους ρυθμούς προόδου που έχουν παρατηρηθεί στα κράτη μέλη τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, τα εν λόγω κράτη μέλη θα έπρεπε να αυξήσουν την ικανότητα ανακύκλωσής τους σε επίπεδα που υπερβαίνουν κατά πολύ τον μέσο όρο προκειμένου να εκπληρώσουν αυτούς τους στόχους. Για να διασφαλιστεί η σταθερή πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων και η έγκαιρη αντιμετώπιση των ελλείψεων όσον αφορά την εφαρμογή, τα κράτη μέλη στα οποία παρέχεται επιπλέον χρόνος θα πρέπει να εκπληρώσουν ενδιάμεσους στόχους και να καταρτίσουν σχέδιο εφαρμογής.
(16)  Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τις επιδόσεις τους σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων, ιδίως όσον αφορά την ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι εν λόγω διαφορές, τα κράτη μέλη που το 2013 ανακύκλωσαν ποσότητα μικρότερη από το 20 % των αστικών αποβλήτων τους σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, και τα οποία δεν θεωρείτο ότι αντιμετωπίζουν κίνδυνο να μην επιτύχουν τον στόχο που προβλέπει ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης τουλάχιστον 50% των αστικών αποβλήτων έως το 2025, θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους επιπλέον χρόνο ώστε να συμμορφωθούν με τους στόχους που έχουν οριστεί όσον αφορά την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση για το 2025. Στα ίδια κράτη μέλη θα μπορούσε επίσης να δοθεί περισσότερος χρόνος για να συμμορφωθούν με τους στόχους όσον αφορά την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση που έχουν καθοριστεί για το 2030, εάν δεν θεωρείται ότι αντιμετωπίζουν κίνδυνο να μην επιτύχουν τον στόχο που προβλέπει ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης τουλάχιστον 60% των αστικών αποβλήτων έως το 2030. Με βάση τους μέσους ετήσιους ρυθμούς προόδου που έχουν παρατηρηθεί στα κράτη μέλη τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, τα εν λόγω κράτη μέλη θα έπρεπε να αυξήσουν την ικανότητα ανακύκλωσής τους σε επίπεδα που υπερβαίνουν κατά πολύ τον μέσο όρο προκειμένου να εκπληρώσουν αυτούς τους στόχους. Για να διασφαλιστεί η σταθερή πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων και η έγκαιρη αντιμετώπιση των ελλείψεων όσον αφορά την εφαρμογή, τα κράτη μέλη στα οποία παρέχεται επιπλέον χρόνος θα πρέπει να εκπληρώσουν ενδιάμεσους στόχους και να καταρτίσουν σχέδια εφαρμογής, των οποίων η αποτελεσματικότητα θα πρέπει να αξιολογείται από την Επιτροπή με βάση καθορισμένα κριτήρια.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)   Προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών υψηλής ποιότητας, το προϊόν που προκύπτει από την τελική διαδικασία ανακύκλωσης θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ορισμένα πρότυπα ποιότητας. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν πρότυπα τόσο για τα απόβλητα που εισέρχονται στην τελική διαδικασία ανακύκλωσης όσο και για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες, ιδίως τα πλαστικά, με βάση τις βέλτιστες πρακτικές παραγωγής που διατίθενται στην αγορά.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
(17)  Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των στοιχείων που συλλέγονται σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, έχει καίρια σημασία να οριστούν κοινοί κανόνες σχετικά με την υποβολή εκθέσεων. Ομοίως, είναι σημαντικό να θεσπιστούν ακριβέστεροι κανόνες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα που όντως ανακυκλώνονται και μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης. Για τον σκοπό αυτό, κατά γενικό κανόνα, η υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης πρέπει να βασίζεται στις εισροές στην τελική διαδικασία ανακύκλωσης. Για τον περιορισμό των διοικητικών επιβαρύνσεων, θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη, υπό αυστηρούς όρους, να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα ποσοστά ανακύκλωσης με βάση τις εκροές των εγκαταστάσεων διαλογής. Οι απώλειες βάρους των υλικών ή των ουσιών λόγω διαδικασιών φυσικής και/ή χημικής μετατροπής στο πλαίσιο της διαδικασίας τελικής ανακύκλωσης δεν θα πρέπει να αφαιρούνται από το βάρος των αποβλήτων που αναφέρεται ότι ανακυκλώθηκαν.
(17)  Για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των στοιχείων που συλλέγονται σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, έχει καίρια σημασία να οριστούν κοινοί κανόνες σχετικά με την υποβολή στοιχείων, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης να αποφευχθεί η επιβολή υπερβολικών διοικητικών επιβαρύνσεων στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ομοίως, είναι σημαντικό να θεσπιστούν ακριβέστεροι κανόνες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα που όντως ανακυκλώνονται και μπορούν να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων ανακύκλωσης. Ο υπολογισμός των ανακυκλούμενων αστικών αποβλήτων θα πρέπει να βασίζεται σε εναρμονισμένη μέθοδο η οποία να μην επιτρέπει στα κράτη μέλη τη δήλωση απορριπτόμενων αποβλήτων ως ανακυκλωμένων. Για τον σκοπό αυτό, η υποβολή στοιχείων σχετικά με την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης πρέπει να βασίζεται στις εισροές στην τελική διαδικασία ανακύκλωσης. Οι απώλειες βάρους των υλικών ή των ουσιών λόγω διαδικασιών φυσικής και/ή χημικής μετατροπής στο πλαίσιο της διαδικασίας τελικής ανακύκλωσης δεν θα πρέπει να αφαιρούνται από το βάρος των αποβλήτων που αναφέρεται ότι ανακυκλώθηκαν.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Για τον υπολογισμό του κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη τα προϊόντα και τα συστατικά στοιχεία που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς επαναχρησιμοποίησης και από συστήματα καταβολής εγγύησης-επιστροφής, καθώς και την ανακύκλωση μετάλλων που πραγματοποιείται παράλληλα με την αποτέφρωση. Για τη διασφάλιση ομοιόμορφου υπολογισμού των εν λόγω στοιχείων, η Επιτροπή θα εκδώσει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον καθορισμό των αναγνωρισμένων φορέων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και των συστημάτων καταβολής εγγύησης-επιστροφής, τα κριτήρια ποιότητας για τα ανακυκλωμένα μέταλλα και τη συλλογή, την επαλήθευση των στοιχείων και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με αυτά.
(18)  Για τη διασφάλιση ομοιόμορφου υπολογισμού των στοιχείων σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, η Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον καθορισμό των αναγνωρισμένων φορέων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, των συστημάτων καταβολής εγγύησης-επιστροφής και των φορέων τελικής ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών κανόνων σχετικά με τη συλλογή, την ιχνηλασιμότητα, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων, καθώς και σχετικά με τα κριτήρια ποιότητας για τα ανακυκλωμένα μέταλλα των οποίων η ανακύκλωση έχει πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με αποτέφρωση ή συναποτέφρωση. Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι όσον αφορά την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, και μετά την καθιέρωση της εναρμονισμένης μεθόδου υπολογισμού, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν υπόψη την ανακύκλωση μετάλλων που πραγματοποιείται σε συνδυασμό με μεθόδους αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης, όπως η ανάκτηση ενέργειας.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Η συμμόρφωση με την υποχρέωση να οριστούν χωριστά συστήματα συλλογής χαρτιού, μετάλλων, πλαστικών και γυαλιού είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης στα κράτη μέλη. Επιπλέον, τα βιολογικά απόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά, κάτι το οποίο θα συμβάλει στην αύξηση των ποσοστών προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης και στην πρόληψη της επιμόλυνσης των ξηρών ανακυκλώσιμων υλικών.
(20)  Η συμμόρφωση με την υποχρέωση να οριστούν χωριστά συστήματα συλλογής χαρτιού, μετάλλων, πλαστικών, γυαλιού, προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και βιολογικών αποβλήτων είναι ουσιώδους σημασίας προκειμένου να αυξηθούν τα ποσοστά προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης στα κράτη μέλη. Επιπλέον, τα βιολογικά απόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται, κάτι το οποίο θα συμβάλει στην αύξηση των ποσοστών προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης και στην πρόληψη της επιμόλυνσης των ξηρών ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και στην αποφυγή της αποτέφρωσης και της υγειονομικής ταφής. Επιπλέον, θα πρέπει να ενθαρρυνθεί και να εντατικοποιηθεί η έρευνα σχετικά με πιθανά συστήματα συλλογής και ανακύκλωσης για άλλες ροές και νέα υλικά.
Τροπολογία 54
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)
(20α)   Η βιοοικονομία διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο όσον αφορά την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας πρώτων υλών σε ολόκληρη την Ένωση. Η αποδοτικότερη χρήση των αστικών αποβλήτων θα μπορούσε να δημιουργήσει σημαντικό κίνητρο για την αλυσίδα εφοδιασμού της βιοοικονομίας. Ειδικότερα, η βιώσιμη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων προσφέρει την ευκαιρία για αντικατάσταση των βασιζόμενων σε ορυκτά καύσιμα πρώτων υλών με πρώτες ύλες από ανανεώσιμες πηγές, για την παραγωγή υλικών και προϊόντων.
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)
(20β)   Προκειμένου να αποφευχθεί η επεξεργασία αποβλήτων που εγκλωβίζει πόρους σε χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας αποβλήτων, να καταστεί δυνατή η υψηλής ποιότητας ανακύκλωση και να ενισχυθεί η αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών υψηλής ποιότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα βιολογικά απόβλητα συλλέγονται χωριστά και υποβάλλονται σε οργανική ανακύκλωση κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και προϊόν που πληροί τα σχετικά πρότυπα υψηλής ποιότητας.
Τροπολογία 56
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα)
(20γ)   Παρά τη χωριστή συλλογή, πολλά ανακυκλώσιμα υλικά εξακολουθούν να καταλήγουν σε ανάμεικτα απόβλητα. Μέσω της διαλογής υψηλής ποιότητας, ιδίως της οπτικής διαλογής, σημαντική ποσότητα υλικών μπορούν να διαχωρίζονται από τα υπολειμματικά απόβλητα και στη συνέχεια να υποβάλλονται σε ανακύκλωση και επανεπεξεργασία ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ως εκ τούτου, να λάβουν μέτρα ώστε να διασφαλίσουν ότι υποβάλλονται σε διαλογή ακόμα και τα απόβλητα που δεν συλλέγονται χωριστά.
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20 δ (νέα)
(20δ)   Προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση των αστικών αποβλήτων με επικίνδυνες ουσίες, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της ποιότητας ανακύκλωσης και, συνεπώς, να εμποδίσει την αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθιερώσουν χωριστή συλλογή για τα επικίνδυνα απόβλητα από νοικοκυριά.
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Η ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα στην Ένωση, ενώ παρατηρούνται ελλείψεις όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά με την επεξεργασία τους. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν η τήρηση αρχείων και οι μηχανισμοί ιχνηλασιμότητας με τη δημιουργία ηλεκτρονικών μητρώων για τα επικίνδυνα απόβλητα στα κράτη μέλη. Η ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τύπους αποβλήτων, κατά περίπτωση, ώστε να απλουστευτεί η τήρηση αρχείων για τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις και να βελτιωθεί η παρακολούθηση των ροών αποβλήτων στην Ένωση.
(21)  Η ορθή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα στην Ένωση, ενώ παρατηρούνται ελλείψεις όσον αφορά τα στοιχεία σχετικά με την επεξεργασία τους. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ενισχυθούν η τήρηση αρχείων και οι μηχανισμοί ιχνηλασιμότητας με τη δημιουργία ηλεκτρονικών μητρώων για τα επικίνδυνα απόβλητα στα κράτη μέλη. Η ηλεκτρονική συλλογή στοιχείων θα πρέπει να επεκταθεί και σε άλλους τύπους αποβλήτων ώστε να απλουστευτεί η τήρηση αρχείων για τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις και να βελτιωθεί η παρακολούθηση των ροών αποβλήτων στην Ένωση.
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)   Η χωριστή συλλογή και αναγέννηση των αποβλήτων ορυκτελαίων αποφέρει σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού. Θα πρέπει να θεσπιστεί η χωριστή συλλογή, καθώς και στόχοι για την αναγέννηση των αποβλήτων ορυκτελαίων.
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Με την παρούσα οδηγία τίθενται μακροπρόθεσμοι στόχοι όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων από την Ένωση και παρέχεται στους οικονομικούς φορείς και τα κράτη μέλη μια σαφής κατεύθυνση για τις επενδύσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας. Κατά την ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών τους για τη διαχείριση των αποβλήτων και τον σχεδιασμό επενδύσεων σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν ορθή χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, προωθώντας την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων.
(22)  Με την παρούσα οδηγία τίθενται μακροπρόθεσμοι στόχοι όσον αφορά τη διαχείριση των αποβλήτων από την Ένωση και παρέχεται στους οικονομικούς φορείς και τα κράτη μέλη μια σαφής κατεύθυνση για τις επενδύσεις που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας. Κατά την ανάπτυξη των εθνικών στρατηγικών τους για τη διαχείριση των αποβλήτων και τον σχεδιασμό επενδύσεων σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων και στην κυκλική οικονομία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να κάνουν ορθή χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, προωθώντας πρώτα την πρόληψη και την επαναχρησιμοποίηση, και στη συνέχεια την ανακύκλωση, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων. Η Επιτροπή θα πρέπει, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, να επιτρέψει την αξιοποίηση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων προκειμένου να αναπτυχθεί ένα αποτελεσματικό δημοσιονομικό πλαίσιο που θα βοηθά τις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν τις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας και να χρηματοδοτήσουν την καθιέρωση καινοτόμων τεχνολογιών και της διαχείρισης των αποβλήτων.
Τροπολογία 61
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Ορισμένες πρώτες ύλες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την οικονομία της Ένωσης στο σύνολό της και η προμήθειά τους συνδέεται με υψηλό κίνδυνο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού των εν λόγω πρώτων υλών και σύμφωνα με την πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες και τους σκοπούς και τους στόχους της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας σχετικά με τις πρώτες ύλες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για να επιτύχουν την καλύτερη δυνατή διαχείριση αποβλήτων που περιέχουν σημαντικές ποσότητες των εν λόγω πρώτων υλών, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής και τεχνολογικής σκοπιμότητας και περιβαλλοντικών οφελών. Η Επιτροπή έχει καταρτίσει κατάλογο πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας για την ΕΕ18. Ο κατάλογος αυτός επανεξετάζεται σε τακτική βάση από την Επιτροπή.
(23)  Ορισμένες πρώτες ύλες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την οικονομία της Ένωσης στο σύνολό της και η προμήθειά τους συνδέεται με υψηλό κίνδυνο. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εφοδιασμού των εν λόγω πρώτων υλών και σύμφωνα με την πρωτοβουλία για τις πρώτες ύλες και τους σκοπούς και τους στόχους της ευρωπαϊκής σύμπραξης καινοτομίας σχετικά με τις πρώτες ύλες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων και της ανακύκλωσης αποβλήτων που περιέχουν σημαντικές ποσότητες πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας, και για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισής τους, λαμβανομένων υπόψη της οικονομικής και τεχνολογικής σκοπιμότητας και των οφελών για το περιβάλλον και την υγεία. Η Επιτροπή έχει καταρτίσει κατάλογο πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας για την ΕΕ18. Ο κατάλογος αυτός επανεξετάζεται σε τακτική βάση από την Επιτροπή.
__________________
__________________
18 COM(2014)0297.
18 COM(2014)0297.
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Για την περαιτέρω υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να προωθήσουν την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων που αποτελούν τις βασικές πηγές πρώτων υλών. Θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν στα οικεία σχέδια διαχείρισης αποβλήτων κατάλληλα σε εθνικό επίπεδο μέτρα για τη συλλογή και την ανάκτηση αποβλήτων που περιέχουν σημαντικές ποσότητες των εν λόγω πρώτων υλών. Τα μέτρα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων όταν αυτά επικαιροποιηθούν για πρώτη φορά έπειτα από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις συναφείς ομάδες προϊόντων και κατηγορίες αποβλήτων σε επίπεδο ΕΕ. Η παρούσα διάταξη δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα σχετικά με άλλες πρώτες ύλες που θεωρούνται σημαντικές για την εθνική οικονομία τους.
(24)  Για την περαιτέρω υποστήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουν στα οικεία σχέδια διαχείρισης αποβλήτων κατάλληλα σε εθνικό επίπεδο μέτρα για τη συλλογή, τη διαλογή και την ανάκτηση αποβλήτων που περιέχουν σημαντικές ποσότητες των εν λόγω πρώτων υλών. Τα μέτρα θα πρέπει να συμπεριληφθούν στα σχέδια διαχείρισης των αποβλήτων όταν αυτά επικαιροποιηθούν για πρώτη φορά έπειτα από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις συναφείς ομάδες προϊόντων και κατηγορίες αποβλήτων σε επίπεδο ΕΕ. Η παρούσα διάταξη δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα σχετικά με άλλες πρώτες ύλες που θεωρούνται σημαντικές για την εθνική οικονομία τους.
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η δημιουργία απορριμμάτων έχει άμεσο αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην ευημερία των πολιτών και το υψηλό κόστος καθαρισμού αποτελεί άσκοπη οικονομική επιβάρυνση για την κοινωνία. Η καθιέρωση ειδικών μέτρων στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και η κατάλληλη εφαρμογή τους από τις αρμόδιες αρχές θα βοηθήσει στην εξάλειψη αυτού του προβλήματος.
(25)  Η δημιουργία απορριμμάτων έχει άμεσο και έμμεσο αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, στην ευημερία των πολιτών και στην οικονομία. Το υψηλό κόστος καθαρισμού αποτελεί άσκοπη οικονομική επιβάρυνση για την κοινωνία. Η καθιέρωση ειδικών μέτρων στο πλαίσιο των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και η κατάλληλη εφαρμογή τους από τις αρμόδιες αρχές θα βοηθήσει στην εξάλειψη αυτού του προβλήματος. Η πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων είναι προτιμότερη από τον καθαρισμό. Η πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων θα πρέπει να αποτελέσει κοινή προσπάθεια των αρμόδιων αρχών, των παραγωγών και των καταναλωτών. Για την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων είναι απαραίτητο να αλλάξει η ανάρμοστη συμπεριφορά ορισμένων καταναλωτών. Οι παραγωγοί των οποίων τα προϊόντα είναι πιθανόν να γίνουν απορρίμματα θα πρέπει να προωθούν τη βιώσιμη χρήση των προϊόντων τους προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία απορριμμάτων. Επιπλέον, η παιδεία και η ευαισθητοποίηση διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της αλλαγής συμπεριφοράς.
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)   Η οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, είναι η δεσμευτική νομική πράξη σε επίπεδο Ένωσης για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και τον καθορισμό περιβαλλοντικών στόχων προκειμένου να επιτευχθεί καλή περιβαλλοντική κατάσταση σε σχέση με τα θαλάσσια απορρίμματα. Ωστόσο, οι κύριες πηγές θαλάσσιων απορριμμάτων είναι χερσαίες δραστηριότητες και οφείλονται σε ανεπαρκείς πρακτικές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, απουσία υποδομών και έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για τη μείωση των χερσαίων απορριμμάτων που είναι πιθανόν να καταλήξουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, σύμφωνα με το θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, και ιδίως τον στόχο για μείωση κατά 50% των θαλάσσιων απορριμμάτων έως το 2030 σε επίπεδο Ένωσης. Έχοντας υπόψη τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη της πρόληψης της δημιουργίας θαλάσσιων απορριμμάτων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ειδικά μέτρα πρόληψης της δημιουργίας θαλάσσιων απορριμμάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων τους για την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων. Με τα μέτρα αυτά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώκουν την επίτευξη των ενωσιακών στόχων μείωσης της δημιουργίας θαλάσσιων απορριμμάτων κατά 30% έως το 2025 και κατά 50% έως το 2030. Για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των εν λόγω στόχων και για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών σε ολόκληρη την Ένωση, θα πρέπει να καθιερωθούν ενιαίες μεθοδολογίες για τη μέτρηση των επιπέδων χερσαίων απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα. Η υποβολή στοιχείων σχετικά με τα επίπεδα των χερσαίων απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα θα πρέπει να πραγματοποιείται σε ετήσια βάση.
______________
Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)
(25β)   Η ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων μέσω της δημιουργίας απορριμμάτων και η απόρριψη λυμάτων και στερεών αποβλήτων, όπως το πλαστικό, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Τα απόβλητα αυτά ανατρέπουν επίσης τη σειρά προτεραιότητας της ιεραρχίας των αποβλήτων, ιδίως με την παράκαμψη της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, της ανακύκλωσης και άλλων μεθόδων ανάκτησης πριν από τη διάθεση. Δεδομένου του διασυνοριακού χαρακτήρα των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ανάγκης να διασφαλιστεί η εναρμόνιση των προσπαθειών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την επίτευξη ενός στόχου μείωσής τους, αξιοποιώντας τα πρωτόκολλα παρακολούθησης που έχουν θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 11 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ.
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25 γ (νέα)
(25γ)   Τα μικροσφαιρίδια σε καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα προσωπικής φροντίδας που ξεπλένονται μετά τη χρήση και καταλήγουν σε οικιστικά, εμπορικά ή βιομηχανικά συστήματα αποχέτευσης αποτελούν μία από τις άμεσες πηγές ρύπανσης από μικροπλαστικά που μπορούν να προληφθούν ευκολότερα. Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα προκειμένου να προλαμβάνεται η είσοδος μικροσφαιρικών συστατικών και μικροπλαστικών στα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων και η απόρριψή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Οι εκθέσεις εφαρμογής που εκπονούνται από τα κράτη μέλη κάθε τρία έτη δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης και την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής, ενώ δημιουργούν περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθούν οι διατάξεις που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να καταρτίζουν τις εν λόγω εκθέσεις. Αντ᾽ αυτού, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στα στατιστικά στοιχεία τα οποία τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή.
(27)  Οι εκθέσεις εφαρμογής που εκπονούνται από τα κράτη μέλη κάθε τρία έτη δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο για τον έλεγχο της συμμόρφωσης και την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής, ενώ δημιουργούν περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να καταργηθούν οι διατάξεις που υποχρεώνουν τα κράτη μέλη να καταρτίζουν τις εν λόγω εκθέσεις. Αντ᾽ αυτού, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης θα πρέπει να βασίζεται στα στατιστικά στοιχεία τα οποία τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετησίως στην Επιτροπή. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται η Επιτροπή για να αξιολογήσει συνολικά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και τον αντίκτυπό της στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Τα στατιστικά στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι σημαντικά προκειμένου η Επιτροπή να αξιολογεί τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα απόβλητα στα κράτη μέλη. Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των στατιστικών στοιχείων θα πρέπει να βελτιωθεί με τη θέσπιση ενιαίου σημείου εισόδου για όλα τα στοιχεία που αφορούν τα απόβλητα, με τη διαγραφή παρωχημένων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, με τη συγκριτική αξιολόγηση εθνικών μεθοδολογιών υποβολής εκθέσεων και με τη θέσπιση της κατάρτισης έκθεσης ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων. Ως εκ τούτου, κατά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη νομοθεσία για τα απόβλητα, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την πλέον πρόσφατη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή και τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών.
(28)  Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι σημαντικά προκειμένου η Επιτροπή να αξιολογεί τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για τα απόβλητα στα κράτη μέλη. Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων θα πρέπει να βελτιωθεί με την καθιέρωση κοινής μεθοδολογίας για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων από αξιόπιστες πηγές, καθώς επίσης και με τη θέσπιση ενιαίου σημείου εισόδου για όλα τα στοιχεία που αφορούν τα απόβλητα, με τη διαγραφή παρωχημένων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, με τη συγκριτική αξιολόγηση εθνικών μεθοδολογιών υποβολής εκθέσεων και με τη θέσπιση της κατάρτισης έκθεσης ελέγχου της ποιότητας των στοιχείων. Ως εκ τούτου, κατά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στη νομοθεσία για τα απόβλητα, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν την κοινή μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών και τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση αποβλήτων.
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28α)   Η Επιτροπή θα πρέπει ανά τρία έτη να δημοσιεύει έκθεση με βάση τα δεδομένα και τις πληροφορίες που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την επιδίωξη των στόχων ανακύκλωσης και την τήρηση των νέων υποχρεώσεων που καθορίζονται με την παρούσα οδηγία. Στις εν λόγω εκθέσεις ανά τριετία θα πρέπει επίσης να αξιολογείται ο συνολικός αντίκτυπος της οδηγίας 2008/98/ΕΚ στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία και να εκτιμάται αν απαιτούνται τροποποιήσεις προκειμένου η οδηγία 2008/98/ΕΚ να εξακολουθήσει να εξυπηρετεί τον σκοπό της σε σχέση με τους στόχους της κυκλικής οικονομίας.
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα)
(28β)   Προκειμένου να προαχθεί η κατάλληλη διακυβέρνηση, η επιβολή, η διασυνοριακή συνεργασία και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών και καινοτομιών στον τομέα των αποβλήτων και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική και συνεπής εφαρμογή των στόχων που ορίζονται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ, η Επιτροπή θα πρέπει να καθιερώσει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. Τα αποτελέσματα των εργασιών στο πλαίσιο της εν λόγω πλατφόρμας θα πρέπει να δημοσιοποιούνται.
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 γ (νέα)
(28γ)   Οι οικονομικές δυνατότητες καθώς και τα περιβαλλοντικά οφέλη της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία και της ενίσχυσης της αποδοτικής χρήσης των πόρων είναι σαφώς τεκμηριωμένα. Τα αναγκαία μέτρα για το κλείσιμο του κύκλου παρουσιάζονται σε διάφορα έγγραφα πολιτικής και προτάσεις, από το μανιφέστο της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την αποδοτική χρήση των πόρων (EREP) σχετικά με μια πιο αποδοτική από πλευράς πόρων Ευρώπη, που δημοσιεύθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2012, και τις επακόλουθες συστάσεις πολιτικής, μέχρι την έκθεση πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, που εγκρίθηκε στις 25 Ιουνίου 2015, και τέλος το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία που δημοσιεύθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2015. Στο σύνολο των έγγραφων παρουσιάζονται ενέργειες που προχωρούν πέραν των αποβλήτων, καλύπτοντας ολόκληρο τον κύκλο, και τα έγγραφα αυτά δεν θα πρέπει μόνο να αποτελούν οδηγό για το επίπεδο φιλοδοξίας της ενωσιακής νομοθεσίας για τα απόβλητα, αλλά να διασφαλίζουν επίσης τη λήψη φιλόδοξων μέτρων ώστε να κλείσει ολόκληρος ο κύκλος.
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 δ (νέα)
(28δ)   Η έρευνα και η καινοτομία, καθώς και η δημιουργία ευφυών επιχειρηματικών μοντέλων που θα βασίζονται στην αποδοτική χρήση των πόρων έχουν ουσιαστική σημασία για τη στήριξη της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία στην Ένωση, όπου τα απόβλητα θα θεωρούνται νέοι πόροι. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», η συμβολή σε έργα έρευνας και καινοτομίας τα οποία μπορούν να καταδείξουν και να δοκιμάσουν στην πράξη την οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα της κυκλικής οικονομίας. Παράλληλα, με την υιοθέτηση μιας συστημικής προσέγγισης, τα εν λόγω έργα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη νομοθεσίας που να ευνοεί την καινοτομία και να είναι εύκολα εφαρμόσιμη, με τον προσδιορισμό πιθανών κανονιστικών αβεβαιοτήτων, εμποδίων και κενών που εμποδίζουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων βασισμένων στην αποδοτική χρήση των πόρων.
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 ε (νέα)
(28ε)   Στις 2 Δεκεμβρίου 2015, η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, με στόχο την τόνωση της μετάβασης της Ευρώπης σε μια κυκλική οικονομία. Δεδομένου ότι η Επιτροπή θέσπισε ένα συγκεκριμένο και φιλόδοξο πρόγραμμα ενεργειών, με μέτρα που καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο, απαιτούνται συμπληρωματικά μέτρα για την επιτάχυνση της μετάβασης αυτής.
Τροπολογία 74
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 στ (νέα)
(28στ) Η βελτίωση της χρήσης των πόρων θα μπορούσε να αποφέρει σημαντική καθαρή εξοικονόμηση πόρων για τις επιχειρήσεις της Ένωσης, τις δημόσιες αρχές και τους καταναλωτές, μειώνοντας παράλληλα τις συνολικές ετήσιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει έως το τέλος του 2018 έναν βασικό δείκτη και έναν πίνακα επιμέρους δεικτών αποδοτικής χρήσης των πόρων, για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη του στόχου της αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων σε επίπεδο Ένωσης κατά 30% έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2014.
Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Για να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί η οδηγία 2008/98/ΕΚ, πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων όσον αφορά το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 1, το άρθρο 11α παράγραφοι 2 και 6, το άρθρο 26, το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 4, και το άρθρο 38 παράγραφοι 1, 2 και 3. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργήσει κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά την επεξεργασία και κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
(29)  Για να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί η οδηγία 2008/98/ΕΚ, πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων όσον αφορά:
—   αναλυτικά κριτήρια σχετικά με την εφαρμογή των όρων υπό τους οποίους ουσίες ή αντικείμενα θεωρούνται υποπροϊόντα ή θεωρείται ότι έχουν παύσει να αποτελούν απόβλητα,
—   γενικές απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη κατά τη θέσπιση τεχνικών κανονισμών για τον αποχαρακτηρισμό των αποβλήτων,
—   την κατάρτιση του καταλόγου αποβλήτων,
—   εναρμονισμένα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται κατά τον καθορισμό των χρηματοδοτικών εισφορών που καταβάλλονται από τους παραγωγούς για τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού, όπως ρυθμίζονται με βάση το πραγματικό κόστος στο τέλος του κύκλου ζωής των προϊόντων,
—   δείκτες για τη μέτρηση της προόδου όσον αφορά τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και την εφαρμογή μέτρων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων,
—   μια κοινή μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας, για την ενιαία μέτρηση των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων,
—   μια κοινή μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας, για την ενιαία μέτρηση των επιπέδων των χερσαίων απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα,
—   ελάχιστες ποιοτικές και λειτουργικές απαιτήσεις για τον καθορισμό των αναγνωρισμένων φορέων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, των συστημάτων καταβολής εγγύησης-επιστροφής και των φορέων τελικής ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών κανόνων για τη συλλογή δεδομένων, την ιχνηλασιμότητα, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων,
—   κοινή μεθοδολογία για τον υπολογισμό του συνολικού βάρους του μετάλλων που έχουν ανακυκλωθεί σε συνδυασμό με αποτέφρωση ή συναποτέφρωση, συμπεριλαμβανομένων των ποιοτικών κριτηρίων για τα ανακυκλωμένα μέταλλα,
—   τεχνικά κριτήρια και λειτουργικές διαδικασίες για τις εργασίες διάθεσης D2, D3, D4, D6, D7 και D12, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και, αν κρίνεται σκόπιμο, απαγόρευση των εν λόγω εργασιών, εφόσον δεν πληρούν ορισμένα κριτήρια που σχετίζονται με την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος,
—   στοιχειώδη τεχνικά πρότυπα για τις δραστηριότητες επεξεργασίας που απαιτούν άδεια δυνάμει της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όταν τεκμηριώνεται ότι τα εν λόγω πρότυπα θα αποφέρουν οφέλη όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος,
—   ελάχιστα πρότυπα για τις δραστηριότητες που απαιτούν καταχώριση δυνάμει της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, όταν τεκμηριώνεται ότι τα εν λόγω πρότυπα θα αποφέρουν οφέλη όσον αφορά την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος, ή την αποφυγή διαταραχών στην εσωτερική αγορά,
—   τον καθορισμό της εφαρμογής του τύπου για τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης που αναφέρονται στο σημείο R1 του παραρτήματος II της οδηγίας 2008/98/ΕΚ,
—   τη μεθοδολογία για τη συλλογή και την επεξεργασία των στοιχείων, την οργάνωση της συλλογής των στοιχείων και τις πηγές στοιχείων, καθώς και το μορφότυπο για την υποβολή στοιχείων από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των στόχων για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων και τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την επίχωση, και τα απόβλητα ορυκτέλαια, καθώς και
—   την προσαρμογή των παραρτημάτων I έως V της οδηγίας 2008/98/ΕΚ στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διενεργήσει κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, και οι εν λόγω διαβουλεύσεις να διεξαχθούν σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, οι δε εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, όσον αφορά το άρθρο 9 παράγραφοι 4 και 5, το άρθρο 33 παράγραφος 2, το άρθρο 35 παράγραφος 5 και το άρθρο 37 παράγραφος 6. Αυτές οι αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19.
(30)  Προκειμένου να εξασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, όσον αφορά:
—   το μορφότυπο για την κοινοποίηση των πληροφοριών σχετικά με την έγκριση και τις ουσιώδεις αναθεωρήσεις των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, και
—   ελάχιστες προϋποθέσεις για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών μητρώων για τα επικίνδυνα απόβλητα.
Αυτές οι αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19.
__________________
__________________
19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 77
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή να βελτιωθεί η διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προστασία, τη διαφύλαξη και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, στην υγεία των ωκεανών και στην ασφάλεια των θαλασσινών μέσω της μείωσης των θαλάσσιων απορριμμάτων, καθώς και στη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων σε όλη την Ένωση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, αλλά μπορούν, λόγω της κλίμακας ή των επιπτώσεων των μέτρων, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων,
(33)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλαδή να βελτιωθεί η διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προστασία, τη διαφύλαξη και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, στην υγεία των ωκεανών και στην ασφάλεια των θαλασσινών μέσω της μείωσης των θαλάσσιων απορριμμάτων, καθώς και στη συνετή, μειωμένη και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων σε όλη την Ένωση, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως, λόγω της κλίμακας ή των επιπτώσεων των μέτρων, να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.
Τροπολογία 78
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)
(33α)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο υγείας και ασφάλειας στην εργασία στους τομείς της παραγωγής, της ανακύκλωσης, της επισκευής, της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και των αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τους ιδιαίτερους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στους συγκεκριμένους τομείς, και θα πρέπει να εξασφαλίζουν την κατάλληλη εφαρμογή και επιβολή της υφιστάμενης νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα αυτό.
Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33 β (νέα)
(33β)   Κατά τη θέσπιση της παρούσας οδηγίας λήφθηκαν υπόψη οι δεσμεύσεις που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η δε υλοποίησή της θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που περιέχονται στην εν λόγω συμφωνία,
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
-1)   Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, και περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της.
«Η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας εμποδίζοντας ή μειώνοντας την παραγωγή αποβλήτων, τις αρνητικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης αποβλήτων, και περιορίζοντας τον συνολικό αντίκτυπο της χρήσης των πόρων και βελτιώνοντας την αποδοτικότητά της, τα οποία είναι καίριας σημασίας για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.»·
Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 1 α
«1α. “αστικά απόβλητα”:
«1α) “αστικά απόβλητα”:
α)  τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από τα νοικοκυριά, μεταξύ άλλων τα εξής:
α)  τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από τα νοικοκυριά, μεταξύ άλλων τα εξής:
–  χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, βιολογικά απόβλητα, ξύλο, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών·
–  χαρτί και χαρτόνι, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, βιολογικά απόβλητα, ξύλο, προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών·
–  ογκώδη απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων λευκών συσκευών, στρωμάτων και επίπλων·
–  ογκώδη απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων στρωμάτων και επίπλων·
–  απόβλητα κήπων, συμπεριλαμβανομένων φύλλων και αποκομμάτων χόρτου·
–  απόβλητα κήπων, συμπεριλαμβανομένων φύλλων και αποκομμάτων χόρτου·
β)  τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από άλλες πηγές και είναι παρόμοια ως προς τη φύση, τη σύνθεση και την ποσότητά τους με τα οικιακά απόβλητα·
β)  τα ανάμεικτα απόβλητα και τα απόβλητα που συλλέγονται χωριστά από μικρές επιχειρήσεις, κτίρια γραφείων και ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων σχολείων, νοσοκομείων και κυβερνητικών κτιρίων, και είναι παρόμοια ως προς τη φύση και τη σύνθεσή τους με τα οικιακά απόβλητα·
γ)  τα απόβλητα από τον καθαρισμό αγορών και τα απόβλητα από υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, οργανικά λιπάσματα από αστικά απόβλητα, το περιεχόμενο των κάδων απορριμμάτων και απόβλητα από συντήρηση πάρκων και κήπων.
γ)  τα απόβλητα από τον καθαρισμό αγορών και τα απόβλητα από υπηρεσίες οδοκαθαρισμού, οργανικά λιπάσματα από αστικά απόβλητα, το περιεχόμενο των κάδων απορριμμάτων και απόβλητα από συντήρηση πάρκων και κήπων.
Στα αστικά απόβλητα δεν περιλαμβάνονται απόβλητα από δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ιλύος καθαρισμού λυμάτων και των απόβλητων από κατασκευές και κατεδαφίσεις·»·
Στα αστικά απόβλητα δεν περιλαμβάνονται απόβλητα από δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ιλύος καθαρισμού λυμάτων και των απόβλητων από κατασκευές και κατεδαφίσεις·»·
Ο ορισμός των αστικών αποβλήτων στην παρούσα οδηγία ισχύει ανεξάρτητα από τον δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα του φορέα διαχείρισης αποβλήτων·»·
Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 1 β (νέο)
αα)   παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:
«1β) «εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα»: ανάμεικτα απόβλητα και χωριστά συλλεγόμενα απόβλητα προερχόμενα από εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες και/ή εγκαταστάσεις.
Στα εμπορικά και βιομηχανικά απόβλητα δεν περιλαμβάνονται τα αστικά απόβλητα, τα απόβλητα οικοδομών και κατεδαφίσεων, ή τα απόβλητα από δίκτυα αποχέτευσης ή επεξεργασίας αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της ιλύος καθαρισμού λυμάτων·»·
Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 2 α
2α.  “μη επικίνδυνα απόβλητα”: τα απόβλητα που δεν εμφανίζουν καμία από τις επικίνδυνες ιδιότητες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ·
2α)  “μη επικίνδυνα απόβλητα”: τα απόβλητα που δεν καλύπτονται από το σημείο 2) του παρόντος άρθρου·
Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 4
4.  “βιολογικά απόβλητα”: τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων, καθώς και άλλα απόβλητα με παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης που είναι συγκρίσιμα ως προς τη φύση, τη σύνθεση και την ποσότητα·
4)  “βιολογικά απόβλητα”: τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα απορρίμματα τροφών και μαγειρείων από σπίτια, εστιατόρια, εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης και χώρους πωλήσεων λιανικής και τα συναφή απόβλητα από εγκαταστάσεις μεταποίησης τροφίμων, καθώς και άλλα απόβλητα με παρόμοιες ιδιότητες βιοαποδόμησης και λιπασματοποίησης·
Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 9
δα)   το σημείο 9) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
9.  «διαχείριση αποβλήτων»: η συλλογή, μεταφορά, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες,
«9) «διαχείριση αποβλήτων»: η συλλογή, μεταφορά, διαλογή, ανάκτηση και διάθεση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας των εργασιών αυτών, καθώς και της επίβλεψης των χώρων απόρριψης και των ενεργειών στις οποίες προβαίνουν οι έμποροι ή οι μεσίτες,»
Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο δ β (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 11
δβ)   το σημείο 11) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
11.  «χωριστή συλλογή»: η συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία,
«11) «χωριστή συλλογή»: η συλλογή όπου μια ροή αποβλήτων διατηρείται χωριστά με βάση τον τύπο και τη φύση για να διευκολυνθεί η ειδική επεξεργασία, ιδίως δε οι ενέργειες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης·»
Τροπολογία 87
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 16
16.  “προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση”: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία απόβλητα, προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που έχουν συλλεχθεί από αναγνωρισμένο φορέα προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ή σύστημα καταβολής εγγύησης-επιστροφής προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία·
16)  “προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση”: κάθε εργασία ανάκτησης που συνιστά έλεγχο, καθαρισμό ή επισκευή, με την οποία απόβλητα, προϊόντα ή συστατικά στοιχεία προϊόντων που έχουν γίνει απόβλητα και έχουν συλλεχθεί από αναγνωρισμένο φορέα προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση προετοιμάζονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς άλλη προεπεξεργασία·
Τροπολογία 88
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 16 α (νέο)
εα)   παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:
«16α) “φορέας προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση”: επιχείρηση διαχείρισης αποβλήτων που δραστηριοποιείται στην αλυσίδα της διαδικασίας προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες·»·
Τροπολογία 89
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε β (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 16 β (νέο)
εβ)   παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:
«16β) “ανακατασκευή”: η διαδικασία επαναφοράς ενός προϊόντος σε κατάσταση σαν καινούργιο μέσω της επαναχρησιμοποίησης, της ανακαίνισης και της αντικατάστασης συστατικών μερών·»·
Τροπολογία 90
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε γ (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 17
εγ)   το σημείο 17) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
17.   «ανακύκλωση»: οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την επανεπεξεργασία οργανικών υλικών αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης,
«17) “ανακύκλωση”: οιαδήποτε εργασία ανάκτησης με την οποία τα απόβλητα μετατρέπονται εκ νέου σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες που προορίζονται είτε να εξυπηρετήσουν και πάλι τον αρχικό τους σκοπό είτε άλλους σκοπούς. Περιλαμβάνει την οργανική ανακύκλωση αλλά όχι την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης,»·
Τροπολογία 91
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο ε δ (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο -17 α (νέο)
εδ)   παρεμβάλλεται το ακόλουθο σημείο:
«-17α. “οργανική ανακύκλωση”: η ανακύκλωση υπό μορφή αερόβιας ή αναερόβιας επεξεργασίας, ή άλλη επεξεργασία των βιοαποδομήσιμων μερών των αποβλήτων, η οποία παράγει προϊόντα, υλικά ή ουσίες· η μηχανική βιολογική επεξεργασία και η υγειονομική ταφή δεν θεωρούνται μορφές οργανικής ανακύκλωσης·»·
Τροπολογία 92
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 17 α
17α.   “τελική διαδικασία ανακύκλωσης”: η διαδικασία ανακύκλωσης που ξεκινά όταν δεν απαιτείται περαιτέρω εργασία μηχανικής διαλογής και τα υλικά αποβλήτων εισέρχονται σε διαδικασία παραγωγής και υποβάλλονται σε επανεπεξεργασία ώστε να μετατραπούν σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες·
17α)   “τελική διαδικασία ανακύκλωσης”: η διαδικασία ανακύκλωσης που ξεκινά όταν δεν απαιτείται περαιτέρω εργασία διαλογής και τα υλικά αποβλήτων υποβάλλονται σε επανεπεξεργασία ώστε να μετατραπούν σε προϊόντα, υλικά ή ουσίες·
Τροπολογία 93
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 17 β
17β.   “επίχωση”: διαδικασία ανάκτησης κατά την οποία χρησιμοποιούνται κατάλληλα απόβλητα για εγγειοβελτιωτικούς σκοπούς σε χώρους όπου έχουν πραγματοποιηθεί εκσκαφές ή για λόγους μηχανικής ισορροπίας στην αρχιτεκτονική τοπίου ή στις κατασκευές αντί άλλων μη απόβλητων υλικών τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό·
17β)   “επίχωση”: διαδικασία ανάκτησης πλην της ανακύκλωσης κατά την οποία χρησιμοποιούνται κατάλληλα μη επικίνδυνα αδρανή απόβλητα ή άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα για εγγειοβελτιωτικούς σκοπούς σε χώρους όπου έχουν πραγματοποιηθεί εκσκαφές ή για λόγους μηχανικής ισορροπίας στην αρχιτεκτονική τοπίου ή στις κατασκευές αντί άλλων μη απόβλητων υλικών τα οποία σε διαφορετική περίπτωση θα είχαν χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό, και χρησιμοποιούνται σε ποσότητες που δεν υπερβαίνουν τις απολύτως απαραίτητες για τους εν λόγω εγγειοβελτιωτικούς σκοπούς ή λόγους μηχανικής ισορροπίας·
Τροπολογία 94
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 17 γ (νέο)
στα)   Προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«17γ) «αραίωση»: η ανάμειξη αποβλήτων με ένα ή περισσότερα άλλα υλικά ή απόβλητα με σκοπό τη μείωση, χωρίς χημική μετατροπή, της συγκέντρωσης ενός ή περισσότερων συστατικών που περιέχονται στα απόβλητα, προκειμένου να επιτραπεί η αποστολή αραιωμένων αποβλήτων για εργασία επεξεργασίας ή ανακύκλωσης η οποία δεν επιτρέπεται για μη αραιωμένα απόβλητα.»·
Τροπολογία 95
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ β (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 20 α (νέο)
στβ)   προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«20α) “απολύμανση”: κάθε πράξη που συνίσταται στην αφαίρεση ή την επεξεργασία των ανεπιθύμητων επικίνδυνων συστατικών στοιχείων ή ρύπων από τα απόβλητα με σκοπό την καταστροφή τους.»·
Τροπολογία 96
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ γ (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 20 β (νέο)
στγ)   προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«20β) “διαλογή”: οποιαδήποτε εργασία διαχείρισης αποβλήτων με την οποία διαχωρίζονται τα συλλεγόμενα απόβλητα σε διαφορετικά κλάσματα και υποκατηγορίες·»·
Τροπολογία 97
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ δ (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 20 γ (νέο)
στδ)   προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«20γ) “απορρίμματα”: απόβλητα μικρού μεγέθους σε δημόσια προσβάσιμους χώρους που δεν έχουν απορριφθεί με τον ενδεδειγμένο τρόπο στο περιβάλλον, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια·»·
Τροπολογία 98
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ ε (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 20 δ (νέο)
στε)   προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«20δ) “απόβλητα τροφίμων”: τρόφιμα που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο, είτε σε βρώσιμη είτε σε μη βρώσιμη μορφή, και τα οποία έχουν αφαιρεθεί από την αλυσίδα παραγωγής ή εφοδιασμού προκειμένου να απορριφθούν, μεταξύ άλλων στα επίπεδα της πρωτογενούς παραγωγής, της επεξεργασίας, της μεταποίησης, της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της λιανικής πώλησης και της κατανάλωσης, με εξαίρεση τις απώλειες κατά την πρωτογενή παραγωγή·»·
Τροπολογία 99
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2 – στοιχείο στ στ (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 3 – σημείο 20 ε (νέο)
στστ)   προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«20ε) “υπολειμματικά απόβλητα”: απόβλητα που προκύπτουν από εργασία επεξεργασίας ή ανάκτησης, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, τα οποία δεν μπορούν να ανακτηθούν περαιτέρω και, ως εκ τούτου, πρέπει να απορριφθούν·»·
Τροπολογία 101
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 2α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
2α)   Στο άρθρο 4 παράγραφος 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Όταν εφαρμόζουν την ιεράρχηση των αποβλήτων η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να προωθούν τις εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από περιβαλλοντική άποψη. Αυτό ενδέχεται να απαιτεί την παρέκκλιση από την ιεράρχηση για ορισμένες ειδικές ροές αποβλήτων εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον κύκλο ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων.
«2. Όταν εφαρμόζουν την ιεράρχηση των αποβλήτων η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να προωθούν τις εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από περιβαλλοντική άποψη. Αυτό ενδέχεται να απαιτεί την παρέκκλιση από την ιεράρχηση για ορισμένες ειδικές ροές αποβλήτων εφόσον αυτό δικαιολογείται από τον κύκλο ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές επιπτώσεις της παραγωγής και της διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων. Αυτό ενδέχεται να απαιτεί την υποβολή ορισμένων αποβλήτων σε διαδικασία απολύμανσης πριν από την περαιτέρω επεξεργασία.»·
Τροπολογία 102
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
3.  Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν επαρκή οικονομικά μέσα με σκοπό την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων.
3.  Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν επαρκή οικονομικά μέσα και λαμβάνουν άλλα μέτρα με σκοπό την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων. Τα εν λόγω μέσα και μέτρα είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν τα μέσα και μέτρα που αναφέρονται στο παράρτημα IVα για την ενθάρρυνση της εφαρμογής των προγραμμάτων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 29 και για τη στήριξη των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων ως προς την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξιοποίηση των δευτερογενών πρώτων υλών και να αντισταθμιστούν οι διαφορές κόστους με τις πρωτογενείς πρώτες ύλες.
Τροπολογία 103
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα ειδικά μέσα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο από [να προστεθεί ημερομηνία δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και ανά πέντε έτη κατόπιν της ημερομηνία αυτής.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα ειδικά μέσα που θεσπίζονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο από [να προστεθεί ημερομηνία δεκαοκτώ μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και ανά τρία έτη κατόπιν της ημερομηνία αυτής.
Τροπολογία 104
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α)   Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν συστήματα επιβολής τελών προκειμένου να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων για αστικά απόβλητα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.»·
Τροπολογία 105
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 β (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β)   Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3β. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την ιεράρχηση των αποβλήτων προκειμένου να ενισχύουν τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία. Για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την ιεράρχηση των αποβλήτων κατά την κατανομή όλων των ενωσιακών πόρων και, στο πλαίσιο των επενδύσεων σε υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, δίνουν προτεραιότητα στην πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
_________________
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320).»·
Τροπολογία 107
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 3 γ (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 4 α (νέο)
3γ)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 4α
Ιεράρχηση των αποβλήτων τροφίμων
1.   Η ακόλουθη ειδική ιεράρχηση των αποβλήτων τροφίμων εφαρμόζεται κατά σειρά προτεραιότητας στο πλαίσιο της νομοθεσίας και των πολιτικών για την πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων τροφίμων:
α)   πρόληψη στην πηγή·
β)   ανάκτηση τροφίμων με σκοπό την αξιοποίησή τους, δίνοντας προτεραιότητα στα τρόφιμα που καταναλώνονται από τον άνθρωπο έναντι των ζωοτροφών και στην εκ νέου μεταποίηση σε προϊόντα που δεν προορίζονται για διατροφή·
γ)   οργανική ανακύκλωση·
δ)   ανάκτηση ενέργειας·
ε)   διάθεση.
2.   Τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων, μεταξύ άλλων με τη θέσπιση εθελοντικών συμφωνιών, τη διευκόλυνση της δωρεάς τροφίμων ή, κατά περίπτωση, τη λήψη οικονομικών ή φορολογικών μέτρων.»·
Τροπολογία 108
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο α
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι μια ουσία ή ένα αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής της οποίας πρωταρχικός σκοπός δεν είναι η παραγωγή της εν λόγω ουσίας ή του εν λόγω αντικειμένου, θεωρείται ότι δεν συνιστά απόβλητο αλλά υποπροϊόν, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
1.  Μια ουσία ή ένα αντικείμενο που προκύπτει από διαδικασία παραγωγής της οποίας πρωταρχικός σκοπός δεν είναι η παραγωγή της εν λόγω ουσίας ή του εν λόγω αντικειμένου, δεν θεωρείται απόβλητο αλλά υποπροϊόν, εάν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
Τροπολογία 109
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38α, με τις οποίες καθορίζει αναλυτικά κριτήρια σχετικά με την εφαρμογή των όρων της παραγράφου 1 σε συγκεκριμένες ουσίες ή αντικείμενα.
2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 38α, για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό αναλυτικών κριτηρίων σχετικά με την εφαρμογή των όρων της παραγράφου 1 σε συγκεκριμένες ουσίες ή αντικείμενα. Κατά την κατάρτιση των αναλυτικών κριτηρίων, η Επιτροπή δίνει προτεραιότητα στις υφιστάμενες και αναπαραγώγιμες πρακτικές βιομηχανικής συμβίωσης.
Τροπολογία 110
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)
βα)   παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Εάν δεν έχουν καθορισθεί κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη μπορούν, κατά περίπτωση, να καθορίσουν λεπτομερή κριτήρια για την εφαρμογή των όρων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 για συγκεκριμένες ουσίες ή αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων οριακών τιμών για τους ρύπους όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.»·
Τροπολογία 111
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 4 – στοιχείο γ
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους τεχνικούς κανόνες που εκδίδουν δυνάμει της παραγράφου 1 σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (*) όταν αυτό απαιτείται βάσει της εν λόγω οδηγίας.
3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους τεχνικούς κανόνες που εκδίδουν δυνάμει της παραγράφου σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου*.
_______________
______________
(*) ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1.
* Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ. 1).
Τροπολογία 112
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο α – σημείο i
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε εργασία ανάκτησης θεωρείται ότι έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα εάν συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους:
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε ανακύκλωση ή άλλη εργασία ανάκτησης θεωρείται ότι έχουν πάψει να αποτελούν απόβλητα εάν συμμορφώνονται με τους ακόλουθους όρους:
Τροπολογία 113
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38α με τις οποίες καθορίζει αναλυτικά κριτήρια σχετικά με την εφαρμογή των όρων της παραγράφου 1 σε συγκεκριμένα απόβλητα. Εφόσον απαιτείται, τα εν λόγω αναλυτικά κριτήρια περιλαμβάνουν οριακές τιμές για τους ρύπους και συνεκτιμούν ενδεχόμενες δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ουσίας ή του αντικειμένου.
2.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38α, με βάση την παρακολούθηση της κατάστασης στα κράτη μέλη, προκειμένου να συμπληρώσει την παρούσα οδηγία καθορίζοντας αναλυτικά κριτήρια σχετικά με την εφαρμογή των όρων της παραγράφου 1 σε συγκεκριμένα απόβλητα. Εφόσον απαιτείται, τα εν λόγω αναλυτικά κριτήρια περιλαμβάνουν οριακές τιμές για τους ρύπους και συνεκτιμούν ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις της ουσίας ή του αντικειμένου στην ανθρώπινη υγεία και/ή το περιβάλλον.
Τροπολογία 114
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 3
3.  Τα απόβλητα που θεωρείται ότι δεν αποτελούν πλέον απόβλητα σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορούν να θεωρηθούν ως προετοιμασμένα για επαναχρησιμοποίηση, ανακυκλωμένα ή ανακτημένα για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, στην οδηγία 94/62/ΕΚ, στην οδηγία 2000/53/ΕΚ, στην οδηγία 2006/66/ΕΚ και στην οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*) αντίστοιχα, εφόσον έχουν υποβληθεί σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, σε ανακύκλωση ή σε ανάκτηση σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες.
3.  Τα απόβλητα που δεν αποτελούν πλέον απόβλητα σύμφωνα με την παράγραφο 1 μπορούν να λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της επίτευξης των στόχων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης ή ανάκτησης που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, στην οδηγία 94/62/ΕΚ, στην οδηγία 2000/53/ΕΚ, στην οδηγία 2006/66/ΕΚ και στην οδηγία 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*), εφόσον έχουν υποβληθεί αντίστοιχα σε διαδικασία προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης ή ανάκτησης σύμφωνα με τις εν λόγω οδηγίες. Το βάρος των αποβλήτων που θεωρείται ότι δεν αποτελούν πλέον απόβλητα μπορεί να κοινοποιηθεί ως προϊόν ανακύκλωσης, εφόσον τα υλικά ή οι ουσίες που δεν αποτελούν πλέον απόβλητα πρόκειται να υποβληθούν σε επανεπεξεργασία, εκτός από την ανάκτηση ενέργειας και την επανεπεξεργασία σε υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα ή σε εργασίες επίχωσης.
Τροπολογία 115
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Αν δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια σε επίπεδο Ένωσης σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίσουν λεπτομερή κριτήρια για την εφαρμογή των προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 για συγκεκριμένα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων οριακών τιμών για τους ρύπους.
Τροπολογία 116
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.   Στις περιπτώσεις που δεν έχουν καθοριστεί τα εν λόγω κριτήρια σε εθνικό επίπεδο, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα απόβλητα που έχουν υποβληθεί σε διαδικασία ανάκτησης να θεωρείται ότι έχουν παύσει να αποτελούν απόβλητα, εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1, οι οποίες εξακριβώνονται κατά περίπτωση από την αρμόδια εθνική αρχή.
Τροπολογία 117
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 γ (νέα)
3γ.   Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 38α, για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τη θέσπιση γενικών απαιτήσεων τις οποίες πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη κατά τη θέσπιση τεχνικών κανονισμών δυνάμει των παραγράφων 3α και 3β του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 118
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 5 – στοιχείο β
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 6 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους τεχνικούς κανόνες που εκδίδουν δυνάμει της παραγράφου 1 σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εφόσον αυτό απαιτείται από την εν λόγω οδηγία.
4.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τους τεχνικούς κανόνες που εκδίδουν δυνάμει των παραγράφων 3α και 3β, σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535.
Τροπολογία 119
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 6 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 7 – παράγραφος 4
αα)   η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
4.  Ο αποχαρακτηρισμός των επικίνδυνων αποβλήτων δεν μπορεί να γίνεται με αραίωση ή ανάμιξη για τη μείωση των αρχικών συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδο χαμηλότερο των οριακών τιμών για το χαρακτηρισμό των αποβλήτων ως επικίνδυνων.
«4. Ο αποχαρακτηρισμός των επικίνδυνων αποβλήτων ή οι αλλαγές στις επικίνδυνες ιδιότητές τους δεν μπορεί να γίνονται με αραίωση ή ανάμιξη για τη μείωση των αρχικών συγκεντρώσεων επικίνδυνων ουσιών σε επίπεδο χαμηλότερο των οριακών τιμών για τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων ως επικίνδυνων ή για τη διαπίστωση μιας επικίνδυνης ιδιότητας.»·
Τροπολογία 120
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
-α) στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Προκειμένου να ενισχυθούν η επαναχρησιμοποίηση και πρόληψη, η ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης αποβλήτων, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος) φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού.
«1. Προκειμένου να ενισχυθούν η επαναχρησιμοποίηση και πρόληψη, η ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης αποβλήτων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία κατ’ επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος) φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού.»·
Τροπολογία 121
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Τα εν λόγω μέτρα μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τη θέσπιση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού με τα οποία θα καθορίζονται οι ειδικές λειτουργικές και οικονομικές υποχρεώσεις των παραγωγών προϊόντων.
Τα εν λόγω μέτρα μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τη θέσπιση προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού τα οποία καλύπτουν την ατομική ή συλλογική εκπλήρωση της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Τα προγράμματα αυτά αποτελούνται από ένα σύνολο κανόνων για τον καθορισμό των ειδικών λειτουργικών και/ή οικονομικών υποχρεώσεων των παραγωγών προϊόντων για τα οποία η ευθύνη του παραγωγού διευρύνεται στο μετακαταναλωτικό στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τέτοιου είδους προγράμματα τουλάχιστον για τις συσκευασίες όπως ορίζονται στο σημείο 1) του άρθρου 3 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό όπως ορίζεται στο στοιχείο α) του άρθρου 3 παράγραφος 1 της οδηγίας 2012/19/ΕΕ, για τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές όπως ορίζονται στο σημείο 1) του άρθρου 3 της οδηγίας 2006/66/ΕΚ, και για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους όπως ορίζονται στο σημείο 2) του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/53/ΕΚ.
Τροπολογία 122
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1
αα)   στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να ενθαρρύνουν τον σχεδιασμό των προϊόντων κατά τρόπον ώστε να μειώνονται ο αντίκτυπός τους στο περιβάλλον και η παραγωγή αποβλήτων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της συνακόλουθης χρήσης των προϊόντων, και για να εξασφαλίζουν ότι η ανάκτηση και η διάθεση των προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13.
«2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα που ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να βελτιώσουν τον σχεδιασμό των προϊόντων και των συστατικών στοιχείων προϊόντων κατά τρόπον ώστε να ενισχύεται η αποδοτική χρήση των πόρων, να μειώνονται ο αντίκτυπός τους στο περιβάλλον και η παραγωγή αποβλήτων κατά τη διάρκεια της παραγωγής και της συνακόλουθης χρήσης των προϊόντων, και για να εξασφαλίζουν ότι η ανάκτηση και η διάθεση των προϊόντων που αποτελούν πλέον απόβλητα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13.»·
Τροπολογία 123
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο β
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Τα εν λόγω μέτρα μπορεί να ενθαρρύνουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία προϊόντων που είναι κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις, ανθεκτικά από τεχνική άποψη και, αφού καταστούν απόβλητα, κατάλληλα για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και για ανακύκλωση προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων. Τα μέτρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των προϊόντων σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
Τα εν λόγω μέτρα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορία προϊόντων και υλικών που είναι κατάλληλα για πολλαπλές χρήσεις, ανθεκτικά και εύκολα επιδιορθώσιμα από τεχνική άποψη και, αφού καταστούν απόβλητα και προετοιμαστούν για επαναχρησιμοποίηση ή ανακυκλωθούν, κατάλληλα για να διατεθούν στην αγορά προκειμένου να διευκολυνθεί η ορθή εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων. Τα μέτρα λαμβάνουν υπόψη τον αντίκτυπο των προϊόντων σε ολόκληρη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, συμπεριλαμβανομένων της δυνατότητας πολλαπλής ανακύκλωσης, όπου κρίνεται σκόπιμο, και της ιεράρχησης των αποβλήτων.
Τροπολογία 124
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)
βα)   παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 έως τις [να προστεθεί ημερομηνία τριάντα έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και στη συνέχεια κάθε τρία έτη μετά την ημερομηνία αυτή. Η Επιτροπή δημοσιεύει τις κοινοποιήσεις που λαμβάνει.»·
Τροπολογία 125
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 4
ββ)   η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
4.   Η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ευθύνης για τη διαχείριση των αποβλήτων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15, παράγραφος 1, και με την επιφύλαξη της ειδικής υφιστάμενης νομοθεσίας για τις κατηγορίες αποβλήτων και τα προϊόντα.
«4. Η διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού εφαρμόζεται με την επιφύλαξη της ευθύνης για τη διαχείριση των αποβλήτων, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παράγραφος 1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 και του άρθρου 8α εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων σχετικά με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού που περιλαμβάνονται σε άλλες νομοθετικές πράξεις της Ένωσης.»·
Τροπολογία 126
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 7 – στοιχείο γ
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή διοργανώνει ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και των φορέων που συμμετέχουν στα προγράμματα ευθύνης του παραγωγού σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 8α και τις βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό τη διασφάλιση δέουσας διακυβέρνησης και διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και την παρακολούθηση των οργανώσεων ευθύνης του παραγωγού, την επιλογή των επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων και την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα της ανταλλαγής πληροφοριών.
5.  Το αργότερο έως τις … [να εισαχθεί ημερομηνία 6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή συγκροτεί πλατφόρμα για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των φορέων που συμμετέχουν στα προγράμματα ευθύνης του παραγωγού σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 8α και τις βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό τη διασφάλιση δέουσας διακυβέρνησης και διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο των προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, καθώς και της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα οργανωτικά χαρακτηριστικά και την παρακολούθηση των οργανώσεων ευθύνης του παραγωγού, την ανάπτυξη εναρμονισμένων κριτηρίων για τις χρηματοδοτικές εισφορές που αναφέρονται στο άρθρο 8α παράγραφος 4 στοιχείο β), την επιλογή των επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων και την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και της δημιουργίας απορριμμάτων. Η Επιτροπή δημοσιεύει τα αποτελέσματα της ανταλλαγής πληροφοριών και μπορεί να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τις σχετικές πτυχές.
Το αργότερο έως τις … [να εισαχθεί ημερομηνία 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], βάσει μελέτης και λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία από την πλατφόρμα, η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τον προσδιορισμό των χρηματοδοτικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 8α παράγραφος 4 στοιχείο β). Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή στην εσωτερική αγορά, η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 38α, για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τη θέσπιση εναρμονισμένων κριτηρίων τα οποία πρέπει να ακολουθούν τα κράτη μέλη κατά τον προσδιορισμό των χρηματοδοτικών εισφορών που αναφέρονται στο άρθρο 8α παράγραφος 4 στοιχείο β).
Τροπολογία 127
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8α – τίτλος
Γενικές απαιτήσεις όσον αφορά τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού
Γενικές ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού
Τροπολογία 128
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8α – παράγραφος 1 – περίπτωση 1
—  καθορίζουν με σαφή τρόπο τους ρόλους και τις υποχρεώσεις των παραγωγών προϊόντων που διαθέτουν αγαθά στην αγορά της Ένωσης, των οργανώσεων που εφαρμόζουν τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού εξ ονόματός του, των δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων, των τοπικών αρχών και, κατά περίπτωση, των αναγνωρισμένων φορέων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση·
—  καθορίζουν με σαφή τρόπο τους ρόλους και τις υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών προϊόντων που διαθέτουν αγαθά στην αγορά της Ένωσης, των οργανώσεων που εφαρμόζουν τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού εξ ονόματός του στο πλαίσιο συλλογικών συστημάτων, των δημόσιων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων, των διανομέων, των περιφερειακών και τοπικών αρχών και, κατά περίπτωση, των δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας και των αναγνωρισμένων φορέων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση·
Τροπολογία 129
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8α – παράγραφος 1 – περίπτωση 2
—  καθορίζουν μετρήσιμους στόχους διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, με σκοπό την επίτευξη τουλάχιστον των ποσοτικών στόχων που σχετίζονται με το πρόγραμμα, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα οδηγία, στην οδηγία 94/62/ΕΚ, στην οδηγία 2000/53/ΕΚ, στην οδηγία 2006/66/ΕΚ και στην οδηγία 2012/19/ΕΕ·
—  καθορίζουν μετρήσιμους στόχους μείωσης των αποβλήτων και στόχους διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων, με σκοπό την επίτευξη τουλάχιστον των ποσοτικών στόχων που σχετίζονται με το πρόγραμμα, όπως αυτοί ορίζονται στην παρούσα οδηγία, στην οδηγία 94/62/ΕΚ, στην οδηγία 2000/53/ΕΚ, στην οδηγία 2006/66/ΕΚ και στην οδηγία 2012/19/ΕΕ·
Τροπολογία 130
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8α – παράγραφος 1 – περίπτωση 3
—   θεσπίζουν σύστημα υποβολής εκθέσεων για τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης από τους παραγωγούς στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Εφόσον τα προϊόντα αυτά μετατραπούν σε απόβλητα, το σύστημα υποβολής εκθέσεων διασφαλίζει τη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των εν λόγω αποβλήτων προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις ροές υλικών των αποβλήτων·
—  θεσπίζουν σύστημα υποβολής εκθέσεων για τη συγκέντρωση αξιόπιστων και ακριβών στοιχείων σχετικά με τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της Ένωσης από τους παραγωγούς στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Εφόσον τα προϊόντα αυτά μετατραπούν σε απόβλητα, το σύστημα υποβολής εκθέσεων διασφαλίζει τη συγκέντρωση αξιόπιστων και ακριβών στοιχείων σχετικά με τη συλλογή και την επεξεργασία των εν λόγω αποβλήτων προσδιορίζοντας, κατά περίπτωση, τις ροές υλικών των αποβλήτων·
Τροπολογία 131
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8α – παράγραφος 1 – περίπτωση 4
–  διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση και την κατάργηση των διακρίσεων μεταξύ των παραγωγών προϊόντων και σε σχέση με τις ΜΜΕ.
–  διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση και την κατάργηση των διακρίσεων μεταξύ των παραγωγών προϊόντων, καθώς και μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας, και σε σχέση με τις ΜΜΕ.
Τροπολογία 132
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι κάτοχοι των αποβλήτων στους οποίους απευθύνονται τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ενημερώνονται σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής αποβλήτων και την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης μέτρα για την παροχή κινήτρων στους κατόχους αποβλήτων ώστε να συμμετέχουν στα υφιστάμενα συστήματα χωριστής συλλογής, ιδίως μέσω οικονομικών κινήτρων ή κανονιστικών διατάξεων, κατά περίπτωση.
2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι κάτοχοι των αποβλήτων στους οποίους απευθύνονται τα προγράμματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 ενημερώνονται σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα επιστροφής, τα δίκτυα επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, τις αναγνωρισμένες επιχειρήσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, τα συστήματα συλλογής αποβλήτων και την πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης μέτρα για την παροχή κινήτρων στους κατόχους αποβλήτων ώστε να αναλαμβάνουν την ευθύνη τους να μεταφέρουν τα απόβλητά τους σε συστήματα χωριστής συλλογής, ιδίως μέσω οικονομικών κινήτρων ή κανονιστικών διατάξεων, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 133
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8α – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  διαθέτει σαφώς καθορισμένη κάλυψη σε γεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο προϊόντων και υλικών·
α)  διαθέτει σαφώς καθορισμένη κάλυψη σε γεωγραφικό επίπεδο και σε επίπεδο προϊόντων και υλικών η οποία βασίζεται στην περιοχή πώλησης, χωρίς να περιορίζεται σε περιοχές όπου η συλλογή και η διαχείριση των αποβλήτων είναι επικερδείς·
Τροπολογία 134
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8α – παράγραφος 3 – στοιχείο β
β)  διαθέτει τα αναγκαία λειτουργικά και οικονομικά μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού·
β)  διαθέτει τα αναγκαία λειτουργικά και οικονομικά μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού·
Τροπολογία 135
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8α – παράγραφος 3 – στοιχείο δ – περίπτωση 2
—  τις χρηματοδοτικές εισφορές που καταβάλλουν οι παραγωγοί·
—   στο πλαίσιο συλλογικών συστημάτων, τη χρηματοδοτική εισφορά που καταβάλλεται από τους παραγωγούς ανά πωλούμενη μονάδα ή ανά τόνο προϊόντος που διατίθεται στην αγορά·
Τροπολογία 136
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8α – παράγραφος 3 – στοιχείο δ – περίπτωση 3
—  τη διαδικασία επιλογής για τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων.
—  στο πλαίσιο συλλογικών συστημάτων, τη διαδικασία επιλογής για τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων·
Τροπολογία 137
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8α – παράγραφος 3 – στοιχείο δ – περίπτωση 3 α (νέα)
—   την επίτευξη των στόχων μείωσης των αποβλήτων και των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερη περίπτωση.
Τροπολογία 139
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8α – παράγραφος 4 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος και περίπτωση 1
α)  καλύπτουν το συνολικό κόστος της διαχείρισης αποβλήτων για τα προϊόντα τα οποία διαθέτει στην αγορά της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων όλων των ακόλουθων:
α)  καλύπτουν το συνολικό κόστος της διαχείρισης αποβλήτων για τα προϊόντα τα οποία διαθέτει στην αγορά της Ένωσης, ως εξής:
–  κόστος των εργασιών χωριστής συλλογής, διαλογής και επεξεργασίας που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεύτερη περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των εσόδων από την επαναχρησιμοποίηση ή τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών από τα προϊόντα τους·
–  κόστος των εργασιών χωριστής συλλογής, διαλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας που απαιτούνται για την εξασφάλιση της κατάλληλης διαχείρισης των αποβλήτων, λαμβανομένων υπόψη των εσόδων από την επαναχρησιμοποίηση ή τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών από τα προϊόντα τους·
Τροπολογία 140
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8α – παράγραφος 4 – στοιχείο β
β)  ρυθμίζονται με βάση το πραγματικό κόστος στο τέλος του κύκλου ζωής των επιμέρους προϊόντων ή ομάδων παρόμοιων προϊόντων, ιδίως λαμβανομένης υπόψη της δυνατότητας επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους·
β)  στο πλαίσιο συλλογικών συστημάτων, ρυθμίζονται με βάση το πραγματικό κόστος στο τέλος του κύκλου ζωής των επιμέρους προϊόντων ή ομάδων παρόμοιων προϊόντων, ιδίως λαμβανομένων υπόψη της ανθεκτικότητας, των δυνατοτήτων επισκευής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους και της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών, υιοθετώντας ως εκ τούτου μια προσέγγιση του κύκλου ζωής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης και, εάν υπάρχουν, βάσει εναρμονισμένων κριτηρίων με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς·
Τροπολογία 141
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8α – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
γ)  βασίζονται στο βελτιστοποιημένο κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται στις περιπτώσεις όπου δημόσιες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων είναι υπεύθυνες για την εκπλήρωση μέρους των λειτουργικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.
γ)  βασίζονται στο βελτιστοποιημένο κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται στις περιπτώσεις όπου δημόσιες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων είναι υπεύθυνες για την εκπλήρωση μέρους των λειτουργικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. Το βελτιστοποιημένο κόστος υπηρεσίας χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αντικατοπτρίζει το κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι δημόσιες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων όταν εκπληρώνουν λειτουργικές υποχρεώσεις για λογαριασμό προγραμμάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού.
Τροπολογία 142
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης και επιβολής με σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι παραγωγοί προϊόντων συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, ότι τα χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται με δέοντα τρόπο και ότι όλοι οι φορείς που μετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος υποβάλλουν αξιόπιστα στοιχεία.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης και επιβολής με σκοπό να διασφαλισθεί ότι οι παραγωγοί προϊόντων συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, μεταξύ άλλων στην περίπτωση των εξ αποστάσεως πωλήσεων, ότι τα χρηματοδοτικά μέσα χρησιμοποιούνται με δέοντα τρόπο και ότι όλοι οι φορείς που μετέχουν στην εφαρμογή του προγράμματος υποβάλλουν αξιόπιστα στοιχεία.
Τροπολογία 143
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8α – παράγραφος 5 – εδάφιο 2
Σε περίπτωση που, στην επικράτεια ενός κράτους μέλους, πολλαπλές οργανώσεις εκπληρώνουν υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού εκ μέρους των παραγωγών, το κράτος μέλος ορίζει ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της εκπλήρωσης των εν λόγω υποχρεώσεων.
Τα κράτη μέλη ορίζουν ή θεσπίζουν ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, και ειδικότερα για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των οργανώσεων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού προς τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 144
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 8
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 6
6.  Τα κράτη μέλη δημιουργούν πλατφόρμα προκειμένου να διασφαλίσουν την ύπαρξη τακτικού διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων, των τοπικών αρχών και, κατά περίπτωση, των αναγνωρισμένων φορέων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.
6.  Τα κράτη μέλη ορίζουν ή δημιουργούν πλατφόρμα προκειμένου να διασφαλίσουν την ύπαρξη τακτικού διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών και των διανομέων, των ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων, των φορέων της κοινωνικής οικονομίας, των τοπικών αρχών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και, κατά περίπτωση, των δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής και των αναγνωρισμένων φορέων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.
Τροπολογία 145
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος -1 (νέα)
«-1. Προκειμένου να συμβάλουν στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, τα κράτη μέλη επιδιώκουν την επίτευξη τουλάχιστον των ακόλουθων στόχων:
α)   σημαντική μείωση της παραγωγής αποβλήτων·
β)   αποσύνδεση της παραγωγής αποβλήτων από την οικονομική ανάπτυξη·
γ)   σταδιακή αντικατάσταση των ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, όπως ορίζονται στο άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, εφόσον υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες ή τεχνολογίες που είναι βιώσιμες από οικονομική και τεχνική άποψη·
δ)   ενωσιακός στόχος για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων κατά 30% έως το 2025 και κατά 50% έως το 2030 σε σύγκριση με την τιμή βάσης του 2014·
ε)   ενωσιακός στόχος για τη μείωση των θαλάσσιων απορριμμάτων κατά 30% έως το 2025 και κατά 50% έως το 2030 σε σύγκριση με την τιμή βάσης του 2014.»·
Τροπολογία 146
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Τα μέτρα αυτά:
1.  Για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παράγραφο -1, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τουλάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:
–  ενθαρρύνουν τη χρήση προϊόντων που διασφαλίζουν αποτελεσματική χρήση των πόρων και είναι ανθεκτικά, επισκευάσιμα και ανακυκλώσιμα·
–  προωθούν και υποστηρίζουν μοντέλα βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης και τη χρήση προϊόντων που διασφαλίζουν αποδοτική χρήση των πόρων και είναι ανθεκτικά, εύκολα διαμοιράσιμα, επαναχρησιμοποιήσιμα, επισκευάσιμα και ανακυκλώσιμα·
—  αποθαρρύνουν τη διάθεση στην αγορά προϊόντων με προγραμματισμένη απαξίωση·
—  εντοπίζουν και στοχεύουν προϊόντα που αποτελούν τις κυριότερες πηγές πρώτων υλών μεγάλης σημασίας για την οικονομία της Ένωσης και των οποίων η παροχή συνδέεται με υψηλό κίνδυνο προκειμένου να μην μετατραπούν τα εν λόγω υλικά σε απόβλητα·
—  εντοπίζουν και στοχεύουν προϊόντα που αποτελούν τις κυριότερες πηγές πρώτων υλών μεγάλης σημασίας για την οικονομία της Ένωσης και των οποίων η παροχή συνδέεται με υψηλό κίνδυνο προκειμένου να μην μετατραπούν τα εν λόγω υλικά σε απόβλητα·
–  ενθαρρύνουν τη θέσπιση συστημάτων για την προώθηση των δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης, μεταξύ άλλων ιδίως για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και τα έπιπλα·
–   παρέχουν κίνητρα για την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, όπου αυτό είναι περιβαλλοντικά επωφελές, και υποστηρίζουν τη θέσπιση συστημάτων για την προώθηση των αναφερόμενων στο άρθρο 9α δραστηριοτήτων επισκευής, επαναχρησιμοποίησης, ανακατασκευής και ανακαίνισης προϊόντων·
–  μειώνουν την παραγωγή αποβλήτων σε διαδικασίες που συνδέονται με τη βιομηχανική παραγωγή, την εξόρυξη μετάλλων και τις κατασκευές και κατεδαφίσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές·
–  μειώνουν την παραγωγή αποβλήτων σε διαδικασίες που συνδέονται με τη βιομηχανική παραγωγή, τη μεταποίηση, την εξόρυξη μετάλλων, τις κατασκευές και κατεδαφίσεις, μεταξύ άλλων με μέσα όπως οι έλεγχοι πριν από την κατεδάφιση, και σε διαδικασίες που συνδέονται με το εμπόριο και τις υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και τις βέλτιστες πρακτικές·
–  μειώνουν τη δημιουργία αποβλήτων τροφίμων κατά την πρωτογενή παραγωγή, την επεξεργασία και τη μεταποίηση, το λιανικό εμπόριο και άλλες μορφές διανομής τροφίμων, σε εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης καθώς και στα νοικοκυριά.
–  μειώνουν τη συνολική δημιουργία αποβλήτων τροφίμων·
—   μειώνουν τις απώλειες τροφίμων κατά μήκος ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταφοράς και της αποθήκευσης·
–   προλαμβάνουν τη δημιουργία απορριμμάτων μέσω του προσδιορισμού των προϊόντων που αποτελούν τις κύριες πηγές απορριμμάτων στο φυσικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου περιβάλλοντος, και λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση των απορριμμάτων από αυτές τις πηγές·
—   εξασφαλίζουν ότι οι ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία κοινοποιούνται από την αλυσίδα εφοδιασμού στους καταναλωτές και τους φορείς επεξεργασίας αποβλήτων·
–   αναπτύσσουν και στηρίζουν ενημερωτικές εκστρατείες για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και της ρίψης απορριμμάτων.
Τροπολογία 147
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης των αποβλήτων. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούν κατάλληλους ποιοτικούς ή ποσοτικούς δείκτες και στόχους, ιδίως όσον αφορά την κατά κεφαλήν ποσότητα αστικών αποβλήτων που απορρίπτονται ή υπόκεινται σε ανάκτηση ενέργειας.
2.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης των αποβλήτων. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιούν κατάλληλους ποιοτικούς ή ποσοτικούς δείκτες και στόχους, ιδίως όσον αφορά την κατά κεφαλήν ποσότητα παραγόμενων αστικών αποβλήτων και την ποσότητα των αστικών αποβλήτων που απορρίπτονται ή υπόκεινται σε ανάκτηση ενέργειας.
Τροπολογία 148
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 38α, για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό δεικτών για τη μέτρηση της προόδου ως προς τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται εντός 18 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 149
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνουν για την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων μέσω της μέτρησης των αποβλήτων τροφίμων βάσει μεθοδολογιών που θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 4.
3.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνουν για την πρόληψη των αποβλήτων τροφίμων μέσω της μέτρησης των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων βάσει κοινής μεθοδολογίας. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 38α, για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό της μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας, για την ομοιόμορφη μέτρηση των επιπέδων αποβλήτων τροφίμων. Η εν λόγω μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη τα μέτρα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων που υλοποιούνται μέσω δωρεών ή άλλων τρόπων με τους οποίους προλαμβάνεται η μετατροπή των τροφίμων σε απόβλητα.
Τροπολογία 236
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα να καθορίσει δεσμευτικούς ενωσιακούς στόχους μείωσης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2025 και το 2030, με βάση τις μετρήσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία που θεσπίζεται δυνάμει της παραγράφου 3. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση συνοδευόμενη, αν είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση, και την διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 150
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 β (νέα)
3β.   Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και αξιολογούν την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνουν για την πρόληψη των χερσαίων απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα μέσω της μέτρησης των επιπέδων των εν λόγω απορριμμάτων βάσει κοινής μεθοδολογίας. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 38α, για τον καθορισμό της μεθοδολογίας, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας, για την ομοιόμορφη μέτρηση των επιπέδων χερσαίων απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα.
Τροπολογία 151
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 γ (νέα)
3γ.   Έως την 31 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα να καθορίσει ενωσιακούς στόχους για την πρόληψη των αποβλήτων οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2025 και το 2030, με βάση κοινό δείκτη που θα υπολογίζεται επί της συνολικής κατά κεφαλήν ποσότητας παραγόμενων αστικών αποβλήτων. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση συνοδευόμενη, αν είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση, και την διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 152
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 4
4.   Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό δεικτών για τη μέτρηση της συνολικής προόδου ως προς την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης των αποβλήτων. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη μέτρηση των επιπέδων των αποβλήτων τροφίμων, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστική πράξη με την οποία θεσπίζεται κοινή μεθοδολογία, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων απαιτήσεων ποιότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.
διαγράφεται
Τροπολογία 153
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 9 – παράγραφος 5
5.   Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δημοσιεύει έκθεση σε ετήσια βάση στην οποία περιγράφεται η πρόοδος όσον αφορά την πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων για κάθε κράτος μέλος και για την Ένωση στο σύνολό της, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αποσύνδεση της παραγωγής αποβλήτων από την οικονομική ανάπτυξη και τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία.
διαγράφεται
Τροπολογία 154
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9 α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 9 α (νέο)
9α)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 9α
Επαναχρησιμοποίηση
1.   Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τη θέσπιση συστημάτων που προωθούν δραστηριότητες επαναχρησιμοποίησης και την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθενται σε κίνδυνο η ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.
2.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης προϊόντων, ιδίως εκείνων που περιέχουν σημαντικές ποσότητες πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας. Στα εν λόγω μέτρα μπορεί να περιλαμβάνεται η ενθάρρυνση της δημιουργίας και της στήριξης αναγνωρισμένων δικτύων επαναχρησιμοποίησης και συστημάτων καταβολής εγγύησης-επιστροφής και επιστροφής-επαναπλήρωσης, και η παροχή κινήτρων για την ανακατασκευή, την ανακαίνιση και τη μετασκευή των προϊόντων.
Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν οικονομικά μέσα και μέτρα και μπορούν να ορίζουν ποσοτικούς στόχους.
3.   Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι οι φορείς επαναχρησιμοποίησης έχουν πρόσβαση σε εγχειρίδια οδηγιών, ανταλλακτικά, τεχνικές πληροφορίες ή οποιοδήποτε άλλο μέσο, εξοπλισμό ή λογισμικό που απαιτείται για την επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.»·
Τροπολογία 155
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9 β (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 9 β (νέο)
9β)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 9β
Πλατφόρμες διαμοιρασμού
1.  Η Επιτροπή προωθεί ενεργά τις πλατφόρμες διαμοιρασμού ως επιχειρηματικό μοντέλο. Η Επιτροπή δημιουργεί μια ισχυρή σχέση μεταξύ αυτών των πλατφορμών και των νέων κατευθυντήριων γραμμών για μια συνεργατική οικονομία, και διερευνά όλα τα πιθανά μέτρα για την παροχή σχετικών κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, των δημόσιων συμβάσεων και του οικολογικού σχεδιασμού.
2.  Τα κράτη μέλη υποστηρίζουν τη θέσπιση συστημάτων για την προώθηση των πλατφορμών διαμοιρασμού σε όλους τους τομείς.»·
Τροπολογία 156
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9 γ (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2
9γ)   Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Εφόσον απαιτείται συμμόρφωση προς την παράγραφο 1 και για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά και, εάν είναι εφικτό από τεχνικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής άποψης, δεν αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή με άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες.
«2. Με στόχο τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 1 και για τη διευκόλυνση ή τη βελτίωση της ανάκτησης, τα απόβλητα συλλέγονται χωριστά και δεν αναμιγνύονται με άλλα απόβλητα ή με άλλα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες.
Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις αραιοκατοικημένες περιοχές όπου έχει αποδειχτεί ότι η χωριστή συλλογή δεν παράγει τα καλύτερα συνολικά περιβαλλοντικά αποτελέσματα, λαμβανομένης υπόψη της συνεκτίμησης του κύκλου ζωής.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή την πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν αυτή την παρέκκλιση. Η Επιτροπή εξετάζει την κοινοποίηση και αξιολογεί κατά πόσο δικαιολογείται η παρέκκλιση, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της παρούσας οδηγίας. Εάν η Επιτροπή δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός εννέα μηνών από την παραλαβή της κοινοποίησης, θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί παρέκκλιση. Εάν η Επιτροπή προβάλλει αντιρρήσεις, εγκρίνει απόφαση και ενημερώνει σχετικά το κράτος μέλος.»·
Τροπολογία 157
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9 δ (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 α (νέα)
9δ)   Στο άρθρο 10 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα απόβλητα που έχουν συλλεχθεί χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 22, δεν γίνονται δεκτά σε μονάδα αποτέφρωσης, με εξαίρεση τα κατάλοιπα που προκύπτουν από τη διαλογή των εν λόγω αποβλήτων.»·
Τροπολογία 158
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 9 ε (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 β (νέα)
9ε)   Στο άρθρο 10 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2β. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απολύμανση των επικίνδυνων αποβλήτων πριν από την ανάκτηση, όπου αυτό είναι σκόπιμο.»·
Τροπολογία 159
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – τίτλος
-α) ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:
Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
«Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση»·
Τροπολογία 160
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο α
Οδηγία 2008/98/EΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να προωθηθούν οι δραστηριότητες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ιδίως ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και τη στήριξη δικτύων επαναχρησιμοποίησης και επισκευής, διευκολύνοντας την πρόσβαση των εν λόγω δικτύων σε σημεία συλλογής αποβλήτων και προωθώντας τη χρήση οικονομικών μέσων, κριτηρίων προμηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων μέτρων.
1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να προωθηθούν οι δραστηριότητες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας τη δημιουργία και την αναγνώριση φορέων και δικτύων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ιδίως όσων λειτουργούν ως κοινωνικές επιχειρήσεις, διευκολύνοντας την πρόσβαση των εν λόγω αναγνωρισμένων φορέων και δικτύων σε σημεία συλλογής αποβλήτων καθώς και προωθώντας τη χρήση οικονομικών μέσων, κριτηρίων προμηθειών ποσοτικών στόχων ή άλλων μέτρων.
Τροπολογία 161
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο α
Οδηγία 2008/98/EΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και για τον σκοπό αυτό καθιερώνουν χωριστή συλλογή αποβλήτων όπου αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό και ενδεδειγμένο για να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης και να εκπληρωθούν οι στόχοι που ορίζονται στην παράγραφο 2.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση ανακύκλωσης υψηλής ποιότητας και για τον σκοπό αυτό καθιερώνουν χωριστή συλλογή αποβλήτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2, για να επιτευχθούν τα αναγκαία ποιοτικά πρότυπα στους αντίστοιχους τομείς ανακύκλωσης.
Τροπολογία 162
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2008/98/EΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)
αα)   στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν κανονιστικά και οικονομικά μέσα για να ενθαρρύνουν την αξιοποίηση των δευτερογενών πρώτων υλών.»·
Τροπολογία 164
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο α β (νέο)
Οδηγία 2008/98/EΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
αβ)   στην παράγραφο 1, το τρίτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 2, έως το 2015 χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί.»
«Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, παράγραφος 2, έως το 2015 χωριστή συλλογή καθιερώνεται τουλάχιστον για τα ακόλουθα: χαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί. Επιπλέον, τα κράτη μέλη θεσπίζουν υποχρεωτική χωριστή συλλογή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων έως το 2020.»·
Τροπολογία 165
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση των συστημάτων διαλογής των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων και τουλάχιστον για τα ακόλουθα: ξύλο, αδρανή υλικά, μέταλλο, γυαλί και γύψο.
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση της διαλογής των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων τουλάχιστον για τα ακόλουθα: ξύλο, ανόργανα κλάσματα (σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια και κεραμικά), μέταλλο, πλαστικά, γύψο, γυαλί και σοβά. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν μέτρα όπως αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IVa.
Τα κράτη μέλη παρέχουν κίνητρα για ελέγχους πριν από την κατεδάφιση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η περιεκτικότητα των αποβλήτων κατασκευών και κατεδαφίσεων σε ρύπους ή άλλες ανεπιθύμητες ουσίες, γεγονός που θα συμβάλει στην υψηλή ποιότητα της ανακύκλωσης.
Τροπολογία 166
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 4 α (νέο)
βα)   Στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση συστημάτων διαλογής εμπορικών και βιομηχανικών αποβλήτων τουλάχιστον για τα ακόλουθα: μέταλλα, πλαστικά, χαρτί και χαρτόνι, βιολογικά απόβλητα, γυαλί και ξύλο.»·
Τροπολογία 167
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο β β (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
ββ)   το εισαγωγικό μέρος της παραγράφου 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας και τη μετάβαση σε μια Ευρωπαϊκή Κοινωνία Ανακύκλωσης, με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
«Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας και τη μετάβαση σε μια ευρωπαϊκή κυκλική οικονομία, με υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας των πόρων, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η επίτευξη των ακόλουθων στόχων:»·
Τροπολογία 168
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο δ
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  έως το 2025, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνεται τουλάχιστον σε ποσοστό 60 % κατά βάρος·
γ)  έως το 2025, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 60% κατά βάρος των παραγόμενων αστικών αποβλήτων, το οποίο περιλαμβάνει προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ποσοστού τουλάχιστον 3% των συνολικών αστικών αποβλήτων·
Τροπολογία 169
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο δ
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  έως το 2030, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνεται τουλάχιστον σε ποσοστό 65% κατά βάρος.
δ)  έως το 2030, η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων αυξάνονται τουλάχιστον σε ποσοστό 70% κατά βάρος των παραγόμενων αστικών αποβλήτων, το οποίο περιλαμβάνει προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ποσοστού τουλάχιστον 5% των συνολικών αστικών αποβλήτων·
Τροπολογία 170
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο ε
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
3.  Στην Εσθονία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Λετονία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία μπορεί να χορηγηθούν πέντε επιπλέον έτη για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) και δ). Το κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή την πρόθεσή του να κάνει χρήση αυτής της διάταξης το αργότερο 24 μήνες πριν από τη λήξη των αντίστοιχων προθεσμιών που ορίζονται στην παράγραφο 2 στοιχεία γ) και δ). Σε περίπτωση παράτασης, το κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων τουλάχιστον σε ποσοστό 50% και 60% κατά βάρος, έως το 2025 και το 2030 αντίστοιχα.
3.  Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει παράταση πέντε ετών για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 2, εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)   το 2013 προετοίμασε για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσε ποσοστό μικρότερο από το 20% των αστικών αποβλήτων του· και
β)   δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο να μην επιτύχουν τον στόχο που προβλέπει ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης τουλάχιστον 50% των αστικών αποβλήτων έως το 2025, που καθορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 11β παράγραφος 2.
Το κράτος μέλος υποβάλλει αίτημα στην Επιτροπή προκειμένου να λάβει την παράταση αυτή το αργότερο 24 μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο στοιχείο γ) της παραγράφου 2, αλλά όχι πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης του άρθρου 11β όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
Τροπολογία 171
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο ε
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Η γνωστοποίηση συνοδεύεται από σχέδιο εφαρμογής στο οποίο εκτίθενται τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους στόχους πριν από τη λήξη της νέας προθεσμίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων και αξιολόγηση του αναμενόμενου αντίκτυπού τους.
Το αίτημα για παράταση συνοδεύεται από σχέδιο εφαρμογής στο οποίο εκτίθενται τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους στόχους πριν από τη λήξη της νέας προθεσμίας. Το σχέδιο καταρτίζεται βάσει αξιολόγησης των υφιστάμενων σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και περιλαμβάνει επίσης λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων και αξιολόγηση του αναμενόμενου αντίκτυπού τους.
Επιπλέον, το σχέδιο που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο συμμορφώνεται τουλάχιστον με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α)   χρησιμοποιεί κατάλληλα οικονομικά μέσα με σκοπό την παροχή κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας·
β)   καταδεικνύει την αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής και άλλων μέτρων, με συγκεκριμένες μακροπρόθεσμες επενδύσεις για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων που απαιτούνται για την επίτευξη των σχετικών στόχων·
γ)   παρέχει στατιστικά στοιχεία υψηλής ποιότητας και δημιουργεί σαφείς προβλέψεις όσον αφορά τις ικανότητες διαχείρισης των αποβλήτων και την απόσταση από τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, και στο άρθρο 5 παράγραφοι 2α, 2β και 2γ της οδηγίας 1999/31/ΕΚ·
δ)   έχει καθορίσει πρόγραμμα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 29 της παρούσας οδηγίας.
Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) έως δ) του τέταρτου εδαφίου. Αν η Επιτροπή δεν προβάλει αντιρρήσεις ως προς το υποβληθέν σχέδιο εντός πέντε μηνών από την παραλαβή του, το αίτημα παράτασης θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτό.
Αν η Επιτροπή προβάλει αντιρρήσεις ως προς το υποβληθέν σχέδιο, ζητεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να υποβάλει αναθεωρημένο σχέδιο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των εν λόγω αντιρρήσεων.
Η Επιτροπή αξιολογεί το αναθεωρημένο σχέδιο συμμόρφωσης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του και δέχεται ή απορρίπτει το αίτημα παράτασης εγγράφως. Ελλείψει απόφασης εκ μέρους της Επιτροπής εντός της εν λόγω προθεσμίας, το αίτημα παράτασης θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτό.
Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα των αποφάσεών της εντός δύο μηνών από τη λήψη των εν λόγω αποφάσεων.
Αν χορηγηθεί η παράταση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, αλλά το κράτος μέλος δεν προετοιμάσει για επαναχρησιμοποίηση και δεν ανακυκλώσει ποσοστό τουλάχιστον 50% των αστικών αποβλήτων του έως το 2025, η εν λόγω παράταση θεωρείται αυτομάτως ακυρωθείσα.
Τροπολογία 172
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο ε
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει παράταση πέντε ετών για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στο στοιχείο δ) της παραγράφου 2, εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α)   συμμορφώνεται με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) και β) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3· και
β)   δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο να μην επιτύχουν τον στόχο που προβλέπει ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης τουλάχιστον 60% των αστικών αποβλήτων έως το 2030, που καθορίζεται σύμφωνα με το στοιχείο β) του άρθρου 11β παράγραφος 2.
Προκειμένου να ζητήσει την παράταση που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος υποβάλλει το αίτημά του στην Επιτροπή, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, τουλάχιστον 24 μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο στοιχείο δ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, αλλά όχι πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης του άρθρου 11β όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στην παρούσα παράγραφο.
Αν χορηγηθεί η εν λόγω παράταση, αλλά το κράτος μέλος δεν προετοιμάσει για επαναχρησιμοποίηση και δεν ανακυκλώσει ποσοστό τουλάχιστον 60% των αστικών αποβλήτων του έως το 2030, η εν λόγω παράταση θεωρείται αυτομάτως ακυρωθείσα.
Τροπολογία 173
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο ε
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 4
4.  Το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή εξετάζει τον στόχο που ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) προκειμένου να τον αυξήσει και να μελετήσει τη θέσπιση στόχων για άλλες κατηγορίες αποβλήτων. Για τον σκοπό αυτό, αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση της Επιτροπής, συνοδευόμενη από πρόταση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.
4.  Το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, η Επιτροπή εξετάζει τον στόχο που ορίζεται στην παράγραφο 2 στοιχείο δ) προκειμένου να τον αυξήσει, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές και τα μέτρα που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την επίτευξη αυτού του στόχου. Για τον σκοπό αυτό, αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση της Επιτροπής, συνοδευόμενη από πρόταση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.
Τροπολογία 174
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο ε
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.   Η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα να καθορίσει στόχους προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης για τα εμπορικά απόβλητα, τα μη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα και άλλες ροές αποβλήτων, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025 και το 2030. Για τον σκοπό αυτόν, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση συνοδευόμενη, αν είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση, και την διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 175
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 10 – στοιχείο ε
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 – παράγραφος 4 β (νέα)
4β.   Η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα να καθορίσει στόχους προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης για τα απόβλητα οικοδομών και κατεδαφίσεων, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν έως το 2025 και το 2030. Για τον σκοπό αυτόν, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση συνοδευόμενη, αν είναι σκόπιμο, από νομοθετική πρόταση, και την διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.
Τροπολογία 176
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 1
1.  Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και στο άρθρο 11 παράγραφος 3:
1.  Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και στο άρθρο 11 παράγραφος 3:
α)  ως βάρος των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται νοείται το βάρος της εισροής αποβλήτων στην τελική διαδικασία ανακύκλωσης·
α)  το βάρος των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώνονται υπολογίζεται ως το βάρος της εισροής αποβλήτων σε τελική διαδικασία ανακύκλωσης σε ένα δεδομένο έτος·
β)  ως βάρος των αστικών αποβλήτων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση νοείται το βάρος των αστικών αποβλήτων που ανακτώνται ή συλλέγονται από αναγνωρισμένο φορέα προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και υποβάλλονται σε όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχου, καθαρισμού και επισκευής με σκοπό να καταστεί εφικτή η επαναχρησιμοποίηση χωρίς περαιτέρω διαλογή ή προεπεξεργασία·
β)  το βάρος των αστικών αποβλήτων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση υπολογίζεται ως το βάρος των αστικών αποβλήτων που ανακτώνται ή συλλέγονται σε ένα δεδομένο έτος από αναγνωρισμένο φορέα προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και υποβάλλονται σε όλες τις αναγκαίες εργασίες ελέγχου, καθαρισμού και επισκευής με σκοπό να καταστεί εφικτή η επαναχρησιμοποίηση χωρίς περαιτέρω διαλογή ή προεπεξεργασία.
γ)   τα κράτη μέλη μπορούν να συμπεριλάβουν προϊόντα και στοιχεία προϊόντων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ή συστήματα καταβολής εγγύησης-επιστροφής. Για τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου ποσοστού των αστικών αποβλήτων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση και ανακυκλώνονται, λαμβανομένου υπόψη του βάρους των προϊόντων και των συστατικών στοιχείων που προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν επαληθευμένα στοιχεία που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης και εφαρμόζουν τον μαθηματικό τύπο που προβλέπεται στο παράρτημα VI.
Τροπολογία 177
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή ζητεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας για τα απόβλητα που εισέρχονται στην τελική διαδικασία ανακύκλωσης και για τις δευτερογενείς πρώτες ύλες, ιδίως τα πλαστικά, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές.
Τροπολογία 178
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 2
2.  Προκειμένου να διασφαλιστούν εναρμονισμένοι όροι για την εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχεία β) και γ) και του παραρτήματος VI, η Επιτροπή εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38α, με τις οποίες θεσπίζονται ελάχιστες ποιοτικές και λειτουργικές απαιτήσεις για τον καθορισμό των αναγνωρισμένων φορέων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και των συστημάτων καταβολής εγγύησης-επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων ειδικών κανόνων για τη συλλογή, την επαλήθευση των στοιχείων και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με αυτά.
2.  Προκειμένου να διασφαλιστούν εναρμονισμένοι όροι για την εφαρμογή της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β), η Επιτροπή εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38α, με τις οποίες θεσπίζονται ελάχιστες ποιοτικές και λειτουργικές απαιτήσεις για τον καθορισμό των αναγνωρισμένων φορέων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, των συστημάτων καταβολής εγγύησης-επιστροφής και των φορέων τελικής ανακύκλωσης, συμπεριλαμβανομένων ειδικών κανόνων για τη συλλογή δεδομένων, την ιχνηλασιμότητα, την επαλήθευση και την υποβολή στοιχείων.
Τροπολογία 179
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 3
3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, το βάρος των εκροών από τυχόν εργασίες διαλογής μπορεί να αναφέρεται ως το βάρος των αστικών αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν, υπό την προϋπόθεση ότι:
3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την τήρηση αρχείων σχετικά με το βάρος των προϊόντων και των υλικών κατά την έξοδο (εκροή) από τη μονάδα ανάκτησης ή ανακύκλωσης/προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.
α)   αυτές οι εκροές αποβλήτων αποστέλλονται στην τελική διαδικασία ανακύκλωσης·
β)   το βάρος των υλικών ή των ουσιών που δεν υποβάλλονται σε τελική διαδικασία ανακύκλωσης και απορρίπτονται ή υποβάλλονται σε ανάκτηση ενέργειας παραμένει μικρότερο από 10 % του συνολικού βάρους που θα αναφερθεί ως ανακυκλωμένο.
Τροπολογία 180
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των αστικών αποβλήτων ώστε να διασφαλίσουν την τήρηση των όρων που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 3 στοιχεία α) και β). Το σύστημα μπορεί να συνίσταται είτε σε ηλεκτρονικά μητρώα που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4, είτε σε τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις ποιότητας των αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε διαλογή, ή σε τυχόν ισοδύναμο μέτρο που διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ακρίβεια των στοιχείων που συλλέγονται σχετικά με τα ανακυκλωμένα απόβλητα.
4.  Σύμφωνα με την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη θεσπίζουν αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου ποιότητας και ιχνηλασιμότητας των αστικών αποβλήτων ώστε να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει της παραγράφου 1. Το σύστημα μπορεί να συνίσταται είτε σε ηλεκτρονικά μητρώα που καταρτίζονται σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 4, είτε σε τεχνικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις ποιότητας των αποβλήτων που έχουν υποβληθεί σε διαλογή, ή σε τυχόν ισοδύναμο μέτρο που διασφαλίζει την αξιοπιστία και την ακρίβεια των στοιχείων που συλλέγονται σχετικά με τα ανακυκλωμένα απόβλητα. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την επιλεγείσα μέθοδο για τον ποιοτικό έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα.
Τροπολογία 181
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 5
5.  Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και στο άρθρο 11 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη την ανακύκλωση των μετάλλων που πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την αποτέφρωση αναλογικά προς το μερίδιο των αστικών αποβλήτων που αποτεφρώνονται, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανακυκλωμένα μέταλλα πληρούν ορισμένες απαιτήσεις ποιότητας.
5.  Προκειμένου να υπολογιστεί αν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και στο άρθρο 11 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν, αφότου η Επιτροπή εκδώσει την κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου, να λαμβάνουν υπόψη την ανακύκλωση των μετάλλων που πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την αποτέφρωση ή τη συναποτέφρωση αναλογικά προς το μερίδιο των αστικών αποβλήτων που αποτεφρώνονται ή συναποτεφρώνονται, υπό την προϋπόθεση ότι τα ανακυκλωμένα μέταλλα πληρούν ορισμένες απαιτήσεις ποιότητας και τα απόβλητα έχουν υποβληθεί σε διαλογή πριν από την αποτέφρωση ή έχει τηρηθεί η υποχρέωση καθιέρωσης χωριστής συλλογής για χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί και βιολογικά απόβλητα.
Τροπολογία 182
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 11
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 α – παράγραφος 6
6.  Προκειμένου να διασφαλιστούν εναρμονισμένοι όροι για την εφαρμογή της παραγράφου 5, η Επιτροπή εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38α, με τις οποίες θεσπίζεται κοινή μεθοδολογία υπολογισμού του βάρους των μετάλλων που έχουν ανακυκλωθεί σε συνδυασμό με αποτέφρωση, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων ποιότητας για τα ανακυκλωμένα υλικά.
6.  Προκειμένου να διασφαλιστούν εναρμονισμένοι όροι για την εφαρμογή της παραγράφου 5, η Επιτροπή εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38α, με τις οποίες θεσπίζεται κοινή μεθοδολογία υπολογισμού του βάρους των μετάλλων που έχουν ανακυκλωθεί σε συνδυασμό με αποτέφρωση ή συναποτέφρωση, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων ποιότητας για τα ανακυκλωμένα υλικά.
Τροπολογία 183
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 β – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και παράγραφος 3 το αργότερο τρία έτη πριν από τη λήξη κάθε προθεσμίας που ορίζεται στις εν λόγω διατάξεις.
1.  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, καταρτίζει εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ), στο άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 3α, και στο άρθρο 21 παράγραφος 1α, το αργότερο τρία έτη πριν από τη λήξη κάθε προθεσμίας που ορίζεται στις εν λόγω διατάξεις.
Τροπολογία 184
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 β – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών οι οποίες χρησιμοποιούνται σε όλη την Ένωση και θα μπορούσαν να κατευθύνουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων.
Τροπολογία 185
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 11 β – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.   Εφόσον απαιτείται, οι εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 πραγματεύονται την εφαρμογή των λοιπών απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, όπως η πρόβλεψη της επίτευξης των στόχων που περιλαμβάνονται στα προγράμματα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων που αναφέρονται στο άρθρο 29 και το ποσοστό και η κατά κεφαλήν ποσότητα αστικών αποβλήτων που διατίθενται ή υποβάλλονται σε ανάκτηση ενέργειας.
Τροπολογία 186
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 α (νέα)
12α)   Στο άρθρο 12 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, έως το 2030, η ποσότητα των αστικών αποβλήτων που υποβάλλονται σε εργασίες διάθεσης αποβλήτων θα μειωθεί στο 10% της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων αστικών αποβλήτων.»·
Τροπολογία 187
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 β (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)
12β)   Στο άρθρο 12 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1β. Η Επιτροπή επανεξετάζει τις εργασίες διάθεσης που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι. Στο πλαίσιο της επανεξέτασης αυτής, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τη θέσπιση τεχνικών κριτηρίων και λειτουργικών διαδικασιών για τις εργασίες διάθεσης D2, D3, D4, D6, D7 και D12. Αν κρίνεται σκόπιμο, με τις εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θεσπίζεται απαγόρευση των εργασιών διάθεσης που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 13.»·
Τροπολογία 188
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 γ (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 γ (νέα)
12γ)   Στο άρθρο 12 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1γ. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη της άμεσης και έμμεσης διάθεσης αποβλήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας και ανά δύο έτη κατόπιν της ημερομηνίας αυτής. Η Επιτροπή δημοσιεύει, εντός έξι μηνών, διετή έκθεση βάσει των πληροφοριών που παρασχέθηκαν.
Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τη θέσπιση κανόνων και τον καθορισμό δεικτών για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.»·
Τροπολογία 189
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 δ (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 α (νέα)
12δ)   Στο άρθρο 15 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«4α. Σύμφωνα με την οδηγία 2014/24/ΕΕ, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η διαδικασία επιλογής φορέων διαχείρισης αποβλήτων, η οποία διενεργείται από τοπικές αρχές και οργανισμούς που εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού για λογαριασμό παραγωγών προϊόντων, περιλαμβάνει κοινωνικές ρήτρες με σκοπό τη στήριξη του ρόλου των επιχειρήσεων και των πλατφορμών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.»·
Τροπολογία 190
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 ε (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
12ε)   Στο άρθρο 18, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Με την επιφύλαξη των κριτηρίων που αφορούν τη δυνατότητα τεχνικής και οικονομικής εφαρμογής, όταν επικίνδυνα απόβλητα έχουν αναμιχθεί κατά τρόπο αντίθετο προς την παράγραφο 1, πραγματοποιείται διαχωρισμός, εφόσον είναι εφικτό και αναγκαίο, για να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς το άρθρο 13.
«3. Όταν επικίνδυνα απόβλητα έχουν αναμιχθεί κατά τρόπο αντίθετο προς την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, με την επιφύλαξη του άρθρου 36, ότι πραγματοποιείται διαχωρισμός, εφόσον είναι τεχνικώς εφικτό.
Όταν ο διαχωρισμός δεν είναι τεχνικώς εφικτός, τα ανάμεικτα απόβλητα υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εγκαταστάσεις που διαθέτουν άδεια επεξεργασίας τέτοιων μειγμάτων, καθώς και των μεμονωμένων συστατικών στοιχείων αυτών των μειγμάτων.»·
Τροπολογία 191
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 στ (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 20 – εδάφιο 1 α (νέο)
12στ) στο άρθρο 20 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Έως την 1η Ιανουαρίου 2020, τα κράτη μέλη καθιερώνουν συστήματα χωριστής συλλογής και παραλαβής για τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τα νοικοκυριά, προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι τα επικίνδυνα απόβλητα υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία και δεν μολύνουν άλλες ροές αστικών αποβλήτων.»·
Τροπολογία 192
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 ζ (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 20 – εδάφιο 1 β (νέο)
12ζ)   στο άρθρο 20 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Έως … [18 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή καταρτίζει κατευθυντήριες γραμμές για να συνδράμει και να διευκολύνει τα κράτη μέλη κατά τη συλλογή και την ασφαλή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά.»·
Τροπολογία 193
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 η (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
12η)   Στο άρθρο 21 παράγραφος 1, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
α)  τα απόβλητα ορυκτέλαια συλλέγονται χωριστά, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό,
«α) τα απόβλητα ορυκτέλαια συλλέγονται χωριστά,»·
Τροπολογία 194
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 θ (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ
12θ)   Στο άρθρο 21 παράγραφος 1, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
γ)   εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και οικονομικά βιώσιμο, τα απόβλητα ορυκτέλαια με διαφορετικά χαρακτηριστικά δεν αναμειγνύονται και τα απόβλητα ορυκτέλαια δεν αναμειγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων ή ουσιών, εάν η ανάμειξη αυτή εμποδίζει την επεξεργασία τους.
«γ) τα απόβλητα ορυκτέλαια με διαφορετικά χαρακτηριστικά δεν αναμειγνύονται και τα απόβλητα ορυκτέλαια δεν αναμειγνύονται με άλλα είδη αποβλήτων ή ουσιών, εάν η ανάμειξη αυτή εμποδίζει την αναγέννησή τους.»·
Τροπολογία 195
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 ι (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 α (νέα)
12ι)  Στο άρθρο 21 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«1α. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με στόχο να επιτευχθεί, έως το 2025, αύξηση του ποσοστού αναγέννησης των αποβλήτων ορυκτελαίων τουλάχιστον στο 85% των παραγόμενων αποβλήτων ορυκτελαίων.
Τα απόβλητα ορυκτέλαια που αποστέλλονται σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό την αναγέννηση σε αυτό το άλλο κράτος μέλος, μπορούν να συνυπολογίζονται μόνο για την επίτευξη του στόχου από το κράτος μέλος στο οποίο έχουν συλλεχθεί τα εν λόγω απόβλητα ορυκτέλαια, και εφόσον πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 για τις διασυνοριακές μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων.
Τα απόβλητα ορυκτέλαια που εξάγονται από την Ένωση για αναγέννηση, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση, συνυπολογίζονται μόνο για την επίτευξη του στόχου από το κράτος μέλος στο οποίο έχουν συλλεχθεί, εάν, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, ο εξαγωγέας είναι σε θέση να αποδείξει ότι η μεταφορά αποβλήτων συνάδει με τις απαιτήσεις του εν λόγω κανονισμού και ότι η επεξεργασία αναγέννησης των αποβλήτων ορυκτελαίων εκτός της Ένωσης έλαβε χώρα υπό συνθήκες ισοδύναμες προς τις απαιτήσεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης.»·
Τροπολογία 196
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 ι α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 2
12ια) Στο άρθρο 21, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Για τους σκοπούς της χωριστής συλλογής των αποβλήτων ορυκτελαίων και την ορθή επεξεργασία τους, τα κράτη μέλη μπορούν, αναλόγως των εθνικών τους συνθηκών, να εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα, όπως τεχνικές απαιτήσεις, ευθύνη του παραγωγού, οικονομικά μέσα ή εθελοντικές συμφωνίες.
«2. Για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 1α, τα κράτη μέλη μπορούν, αναλόγως των εθνικών τους συνθηκών, να εφαρμόζουν πρόσθετα μέτρα, όπως τεχνικές απαιτήσεις, ευθύνη του παραγωγού, οικονομικά μέσα ή εθελοντικές συμφωνίες.»·
Τροπολογία 197
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 12 ι β (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 21 – παράγραφος 3
12ιβ) Στο άρθρο 21, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
3.  Εάν τα απόβλητα ορυκτέλαια υπόκεινται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, σε απαιτήσεις αναγέννησης, τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι τα εν λόγω απόβλητα ορυκτέλαια αναγεννώνται εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό και, στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται τα άρθρα 11 ή 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, να περιορίζουν τη διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων ορυκτελαίων από την επικράτειά τους σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην αναγέννηση των αποβλήτων ορυκτελαίων.
«3. Τα κράτη μέλη μπορούν, στις περιπτώσεις που εφαρμόζονται τα άρθρα 11 ή 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006, να περιορίζουν τη διασυνοριακή αποστολή αποβλήτων ορυκτελαίων από την επικράτειά τους σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή συναποτέφρωσης ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην αναγέννηση των αποβλήτων ορυκτελαίων.»·
Τροπολογία 198
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων όπου αυτό είναι τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτό και σκόπιμο, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συναφή πρότυπα ποιότητας σχετικά με τη λιπασματοποίηση και να επιτευχθούν οι στόχοι που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία α), γ) και δ) και παράγραφος 3.
1.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων στην πηγή τους, σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2.
Τροπολογία 199
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν την οικιακή λιπασματοποίηση.
Τροπολογία 237
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2
Λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, ανάλογα με την περίπτωση και σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13, προκειμένου να ενθαρρύνουν τα ακόλουθα:
2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων ιχνηλασιμότητας και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας που σχετίζονται με τις εισροές και τις εκροές, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 13, προκειμένου να διασφαλίζουν την οργανική ανακύκλωση των βιολογικών αποβλήτων κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας και προϊόν που πληροί τα σχετικά πρότυπα υψηλής ποιότητας.
α)   την ανακύκλωση, συμπεριλαμβανομένης της λιπασματοποίησης, και τη ζύμωση βιολογικών αποβλήτων·
β)   την επεξεργασία των βιολογικών αποβλήτων κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας·
γ)   τη χρήση περιβαλλοντικώς ασφαλών υλικών παραγόμενων από βιολογικά απόβλητα.
Τροπολογία 242
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Ως βάρος ανακυκλωθέντων βιολογικών αποβλήτων νοείται το βάρος της εισροής αποβλήτων σε διαδικασία οργανικής ανακύκλωσης σε ένα δεδομένο έτος.
Το βάρος των υλικών ή των ουσιών που δεν υποβάλλονται σε τελική διαδικασία ανακύκλωσης και απορρίπτονται ή υποβάλλονται σε ανάκτηση ενέργειας, δεν κοινοποιείται ως προϊόν ανακύκλωσης.
Τροπολογία 201
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 β (νέα)
2β.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή προτείνει την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1a για τη θέσπιση ευρωπαϊκών κωδίκων αποβλήτων για τα αστικά βιολογικά απόβλητα που έχουν συλλεχθεί χωριστά στην πηγή.
_______________
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2002 για τις στατιστικές των αποβλήτων (ΕΕ L 332 της 9.12.2002, σ. 1).
Τροπολογία 238
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 γ (νέα)
2γ.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή ζητεί από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να αναπτύξουν ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας για τα βιολογικά απόβλητα που εισέρχονται σε διαδικασίες οργανικής ανακύκλωσης, για το κομπόστ και για το χώνευμα, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές.
Τροπολογία 202
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 13 α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
13α)   Στο άρθρο 24, το στοιχείο β) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
β)  ανάκτηση αποβλήτων.
«β) ανάκτηση μη επικίνδυνων αποβλήτων.»·
Τροπολογία 203
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 26 – εδάφιο 3
Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις αρμόδιες αρχές από την τήρηση μητρώου για οργανισμούς ή εταιρείες που προβαίνουν σε συλλογή ή μεταφορά ποσοτήτων μη επικίνδυνων αποβλήτων που δεν υπερβαίνουν τους 20 τόνους ετησίως.
Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν τις αρμόδιες αρχές από την τήρηση μητρώου για οργανισμούς ή εταιρείες που προβαίνουν σε συλλογή ή μεταφορά ποσοτήτων μη επικίνδυνων αποβλήτων που δεν υπερβαίνουν τους 20 τόνους και επικίνδυνων αποβλήτων που δεν υπερβαίνουν τους 2 τόνους ετησίως.
Τροπολογία 204
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 14
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 26 – εδάφιο 4
Η Επιτροπή μπορεί να εκδίδει κατ᾽ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38α με σκοπό την προσαρμογή του κατώτατου ορίου για τις ποσότητες μη επικίνδυνων αποβλήτων.
διαγράφεται
Τροπολογία 205
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 15 – στοιχείο α
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38α, στις οποίες καθορίζονται τα στοιχειώδη τεχνικά πρότυπα για τις δραστηριότητες επεξεργασίας για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23, εφόσον υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι από τα εν λόγω ελάχιστα πρότυπα θα προκύψουν οφέλη για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
1.  Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38α, στις οποίες καθορίζονται τα στοιχειώδη τεχνικά πρότυπα για δραστηριότητες επεξεργασίας, ιδίως δε για τη χωριστή συλλογή, διαλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23, εφόσον υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι από τα εν λόγω ελάχιστα πρότυπα θα προκύψουν οφέλη για την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.
Τροπολογία 206
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16 – στοιχείο α – σημείο ii
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ
στ)  μέτρα για την καταπολέμηση όλων των μορφών δημιουργίας απορριμμάτων και για τον καθαρισμό όλων των τύπων απορριμμάτων.
στ)  μέτρα για την καταπολέμηση και την πρόληψη όλων των μορφών δημιουργίας απορριμμάτων και για τον καθαρισμό όλων των τύπων απορριμμάτων.
Τροπολογία 207
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ α (νέο)
iiα)  προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«στα) επαρκείς δυνατότητες χρηματοδότησης προκειμένου οι τοπικές αρχές να προωθήσουν την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και να αναπτύξουν βέλτιστα συστήματα και υποδομές χωριστής συλλογής, με σκοπό την εκπλήρωση των στόχων που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία.»·
Τροπολογία 208
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 16 – στοιχείο β
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 28 – παράγραφος 5
5.  Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχεδιασμού περί αποβλήτων που ορίζονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 της παρούσας οδηγίας και τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.
5.  Τα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχεδιασμού περί αποβλήτων που ορίζονται στο άρθρο 14 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας και τις απαιτήσεις του άρθρου 5 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ.
Τροπολογία 209
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 17 – στοιχείο α
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
1.  Τα κράτη μέλη εκπονούν προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων στα οποία περιλαμβάνονται μέτρα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σύμφωνα με τα άρθρα 1, 4 και 9.
1.   Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη τουλάχιστον των στόχων που αναφέρονται στο άρθρο 1, το άρθρο 4 και το άρθρο 9 παράγραφος -1, τα κράτη μέλη εκπονούν προγράμματα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων στα οποία περιλαμβάνονται τουλάχιστον μέτρα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1.
Τροπολογία 210
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 17 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
αα)   στην παράγραφο 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται από το εξής κείμενο:
Τα προγράμματα αυτά ενσωματώνονται στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπονται στο άρθρο 28 ή σε άλλα προγράμματα περιβαλλοντικής πολιτικής, ανάλογα με την περίπτωση, ή λειτουργούν ως ανεξάρτητα προγράμματα. Στην περίπτωση που ένα τέτοιο πρόγραμμα ενσωματωθεί στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ή σε άλλα προγράμματα, τα μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων προσδιορίζονται σαφώς.
«Τα προγράμματα αυτά ενσωματώνονται στα σχέδια διαχείρισης αποβλήτων που προβλέπονται στο άρθρο 28 ή σε άλλα προγράμματα περιβαλλοντικής πολιτικής, ανάλογα με την περίπτωση, ή λειτουργούν ως ανεξάρτητα προγράμματα. Στην περίπτωση που ένα τέτοιο πρόγραμμα ενσωματωθεί στο σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ή σε άλλα προγράμματα, οι στόχοι και τα μέτρα για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων προσδιορίζονται σαφώς.»
Τροπολογία 211
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 17 – στοιχείο α β (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 2
αβ)   στην παράγραφο 2, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Στα προγράμματα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 τίθενται στόχοι για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. Τα κράτη μέλη περιγράφουν τα υφιστάμενα προληπτικά μέτρα και αξιολογούν τη χρησιμότητα των παραδειγμάτων των μέτρων που αναφέρονται στο Παράρτημα IV ή άλλων ενδεδειγμένων μέτρων.
«2. Στα προγράμματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη περιγράφουν, τουλάχιστον, την εφαρμογή των προληπτικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 και τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος -1. Τα κράτη μέλη, κατά περίπτωση, περιγράφουν τη συμβολή των μέσων και των μέτρων που απαριθμούνται στο παράρτημα IVα και αξιολογούν τη χρησιμότητα των παραδειγμάτων των μέτρων που αναφέρονται στο Παράρτημα IV ή άλλων ενδεδειγμένων μέτρων.
Τροπολογία 212
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 17 – στοιχείο α γ (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 α (νέα)
αγ)   παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«2α. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν ειδικά προγράμματα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων στο πλαίσιο των προγραμμάτων τους για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.»·
Τροπολογία 213
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 17α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 30 – παράγραφος 2
17α)   Στο άρθρο 30, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος καλείται να περιλαμβάνει στην ετήσια έκθεσή του ανασκόπηση της προόδου ως προς την ολοκλήρωση και την εφαρμογή των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων.
«2. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος δημοσιεύει ανά διετία έκθεση η οποία περιλαμβάνει ανασκόπηση της προόδου που σημειώνεται στην ολοκλήρωση και την εφαρμογή των προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων και της προόδου που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τους στόχους των προγραμμάτων πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων για κάθε κράτος μέλος και για την Ένωση στο σύνολό της, συμπεριλαμβανομένων της αποσύνδεσης της δημιουργίας αποβλήτων από την οικονομική ανάπτυξη και της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία.»·
Τροπολογία 214
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 19 – στοιχείο β
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 35 – παράγραφος 4
4.  Τα κράτη μέλη δημιουργούν ηλεκτρονικό μητρώο ή συντονισμένα μητρώα για την καταγραφή των στοιχείων για τα επικίνδυνα απόβλητα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και καλύπτουν ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια του οικείου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργούν παρόμοια μητρώα για άλλες κατηγορίες αποβλήτων, ιδίως εκείνες για τις οποίες τίθενται στόχοι στη νομοθεσία της Ένωσης. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα στοιχεία για τα απόβλητα που υποβάλλονται από τους βιομηχανικούς φορείς εκμετάλλευσης στο ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων που έχει δημιουργηθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (*).
4.  Τα κράτη μέλη δημιουργούν ηλεκτρονικό μητρώο ή συντονισμένα μητρώα, ή χρησιμοποιούν ήδη καταρτισμένα ηλεκτρονικά μητρώα ή συντονισμένα μητρώα για την καταγραφή των στοιχείων για τα επικίνδυνα απόβλητα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και καλύπτουν ολόκληρη τη γεωγραφική επικράτεια του οικείου κράτους μέλους. Τα κράτη μέλη δημιουργούν παρόμοια μητρώα τουλάχιστον για τις κατηγορίες αποβλήτων για τις οποίες τίθενται στόχοι στη νομοθεσία της Ένωσης. Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τα στοιχεία για τα απόβλητα που υποβάλλονται από τους βιομηχανικούς φορείς εκμετάλλευσης στο ευρωπαϊκό μητρώο έκλυσης και μεταφοράς ρύπων που έχει δημιουργηθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 166/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*).
Τροπολογία 215
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 37 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τα δεδομένα που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) και παράγραφος 3 για κάθε ημερολογιακό έτος στην Επιτροπή. Υποβάλλουν τα εν λόγω δεδομένα ηλεκτρονικά εντός διαστήματος 18 μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα δεδομένα. Τα δεδομένα υποβάλλονται στο μορφότυπο που ορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 6. Η πρώτη έκθεση καλύπτει τα δεδομένα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή για κάθε ημερολογιακό έτος τα δεδομένα που αφορούν την πρόοδο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος -1, στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ), στο άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 3α και στο άρθρο 21. Συλλέγουν και επεξεργάζονται τα εν λόγω δεδομένα σύμφωνα με την κοινή μεθοδολογία που αναφέρεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου και τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά εντός διαστήματος 12 μηνών από τη λήξη του έτους αναφοράς για το οποίο συνελέγησαν τα δεδομένα. Τα δεδομένα υποβάλλονται στο μορφότυπο που ορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 6. Η πρώτη έκθεση σχετικά με τους στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και στο άρθρο 11 παράγραφος 3 καλύπτει τα δεδομένα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Τροπολογία 216
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 37 – παράγραφος 2
2.   Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα δεδομένα που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 9 παράγραφος 4 ανά διετία. Υποβάλλουν τα εν λόγω δεδομένα ηλεκτρονικά εντός διαστήματος 18 μηνών από τη λήξη της περιόδου αναφοράς για την οποία συνελέγησαν τα δεδομένα. Τα δεδομένα υποβάλλονται στο μορφότυπο που ορίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 6. Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021.
διαγράφεται
Τροπολογία 217
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 37 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Για την επαλήθευση της συμμόρφωσης με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ), η ποσότητα των αποβλήτων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση αναφέρεται χωριστά από την ποσότητα των αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν.
Τροπολογία 218
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 37 – παράγραφος 5
5.  Η Επιτροπή αναθεωρεί τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της αναθεώρησής της. Στην έκθεση αξιολογείται η οργάνωση της συλλογής δεδομένων, των πηγών δεδομένων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη, καθώς και η πληρότητα, η αξιοπιστία, ο επίκαιρος χαρακτήρας και η ομοιομορφία των εν λόγω δεδομένων. Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές συστάσεις για βελτίωση. Η έκθεση καταρτίζεται ανά τριετία.
5.  Η Επιτροπή αναθεωρεί τα στοιχεία που υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και δημοσιεύει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της αναθεώρησής της. Μέχρι να εκδοθεί η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 6, στην έκθεση αξιολογείται η οργάνωση της συλλογής δεδομένων, των πηγών δεδομένων και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιείται στα κράτη μέλη. Η Επιτροπή, σε κάθε περίπτωση, αξιολογεί την πληρότητα, την αξιοπιστία, τον επίκαιρο χαρακτήρα και την ομοιομορφία των δεδομένων. Η αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει ειδικές συστάσεις για βελτίωση. Η έκθεση καταρτίζεται εννέα μήνες μετά την πρώτη υποβολή δεδομένων από τα κράτη μέλη και στη συνέχεια ανά τριετία.
Τροπολογία 219
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 37 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.   Στην έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο 5, η Επιτροπή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας στο σύνολό της και αξιολογεί τον αντίκτυπό της στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Αν είναι σκόπιμο, η έκθεση συνοδεύεται από πρόταση αναθεώρησης της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 220
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 37 – παράγραφος 6
6.  Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις που καθορίζουν το μορφότυπο υποβολής των δεδομένων σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, καθώς και των δεδομένων σχετικά με τις εργασίες επίχωσης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 39 παράγραφος 2.
6.  Η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38α όσον αφορά τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας με τον καθορισμό της κοινής μεθοδολογίας για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, της οργάνωσης της συλλογής δεδομένων και των πηγών δεδομένων, και των κανόνων σχετικά με το μορφότυπο για την υποβολή δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1 καθώς και για την υποβολή δεδομένων σχετικά με τις εργασίες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και επίχωσης.
Τροπολογία 221
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21 α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 37 α (νέο)
21α)   προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 37α
Πλαίσιο για την κυκλική οικονομία
Για την υποστήριξη των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 1, και το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018, η Επιτροπή:
α)   καταρτίζει έκθεση για την αξιολόγηση της ανάγκης να καθοριστούν ενωσιακοί στόχοι, ιδίως ενωσιακός στόχος για την αποδοτική χρήση των πόρων, και να ληφθούν οριζόντια κανονιστικά μέτρα στον τομέα της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής. Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, η έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση·
β)   καταρτίζει έκθεση σχετικά με τη συνοχή μεταξύ των ρυθμιστικών πλαισίων της Ένωσης για τα προϊόντα, τα απόβλητα και τις χημικές ουσίες, προκειμένου να εντοπίσει εμπόδια που δυσχεραίνουν τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία·
γ)   καταρτίζει έκθεση για τον προσδιορισμό των αλληλεπιδράσεων μεταξύ νομοθετικών πράξεων που ενδέχεται να δυσχεραίνουν την ανάπτυξη συνεργιών μεταξύ των διαφόρων βιομηχανιών και να εμποδίζουν την επακόλουθη χρήση υποπροϊόντων και την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των αποβλήτων για συγκεκριμένες εφαρμογές. Η εν λόγω έκθεση συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, ή από οδηγίες για την άρση των εμποδίων που έχουν εντοπιστεί και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της αγοράς υποπροϊόντων και δευτερογενών πρώτων υλών·
δ)   υποβάλλει συνολική αναθεώρηση της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με τον οικολογικό σχεδιασμό, με στόχο τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ώστε να καλυφθούν όλες οι βασικές κατηγορίες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων μη ενεργειακών προϊόντων, και σταδιακά να συμπεριληφθούν όλα τα σχετικά χαρακτηριστικά αποδοτικής χρήσης των πόρων στις υποχρεωτικές απαιτήσεις για τον σχεδιασμό προϊόντων και να προσαρμοστούν οι διατάξεις οικολογικής επισήμανσης.»·
Τροπολογία 222
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 21 α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 38 – τίτλος
21α)   στο άρθρο 38, ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Ερμηνεία και προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο»
«Ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, ερμηνεία και προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο»
Τροπολογία 223
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 38 – παράγραφος -1 (νέα)
-1.   Η Επιτροπή καθιερώνει πλατφόρμα τακτικής και διαρθρωμένης ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και δημοτικών αρχών, σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας με σκοπό να εξασφαλιστούν η επαρκής διακυβέρνηση, η επιβολή, η διασυνοριακή συνεργασία και η διάδοση βέλτιστων πρακτικών και καινοτομιών στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων.
Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα χρησιμοποιείται για τους εξής σκοπούς:
—   ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα μέσα και τα κίνητρα που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 προκειμένου να ενισχυθεί η επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 4.
—   ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2·
—   ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την πρόληψη και τη θέσπιση συστημάτων που προωθούν δραστηριότητες επαναχρησιμοποίησης και την παράταση της διάρκειας ζωής·
—   ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή των υποχρεώσεων όσον αφορά τη χωριστή συλλογή·
—   ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τα μέσα και τα κίνητρα για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και στο άρθρο 21·
—   ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ανάπτυξη μέτρων και συστημάτων ανίχνευσης των ροών αστικών αποβλήτων από τη διαλογή έως την τελική διαδικασία ανακύκλωσης, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για τον έλεγχο της ποιότητας των αποβλήτων και τον υπολογισμό των απωλειών στις ροές αποβλήτων και στις διαδικασίες ανακύκλωσης.
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της εν λόγω ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.
Τροπολογία 224
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Η Επιτροπή μπορεί να εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία των ορισμών της ανάκτησης και της διάθεσης.
Η Επιτροπή εκπονεί κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία των ορισμών των αποβλήτων, των αστικών αποβλήτων, της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, της ανάκτησης και της διάθεσης αποβλήτων.
Τροπολογία 225
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 22
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 38 – παράγραφος 3
3.   Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 38α που είναι απαραίτητες για την τροποποίηση του παραρτήματος VI.
διαγράφεται
Τροπολογία 226
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 38 α – παράγραφος 2
2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στο άρθρο 11α παράγραφοι 2 και 6, στο άρθρο 26, στο άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 4 και στο άρθρο 38 παράγραφοι 1, 2 και 3 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από [να συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
2.  Η αρμοδιότητα έκδοσης των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στο άρθρο 8 παράγραφος 5, στο άρθρο 9 παράγραφος 2α, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 3α, στο άρθρο 11α παράγραφος 2, στο άρθρο 11α παράγραφος 6, στο άρθρο 12 παράγραφος 1β, στο άρθρο 27 παράγραφος 1, στο άρθρο 27 παράγραφος 4, στο άρθρο 37 παράγραφος 6, στο άρθρο 38 παράγραφος 1 και στο άρθρο 38 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από [να συμπληρωθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].
Τροπολογία 227
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 38 α – παράγραφος 3
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στο άρθρο 11α παράγραφοι 2 και 6, στο άρθρο 26, στο άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 4 και στο άρθρο 38 παράγραφοι 1, 2 και 3 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
3.  Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 2, στο άρθρο 6 παράγραφος 4, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, στο άρθρο 8 παράγραφος 5, στο άρθρο 9 παράγραφος 2α, στο άρθρο 9 παράγραφος 3, στο άρθρο 9 παράγραφος 3α, στο άρθρο 11α παράγραφος 2, στο άρθρο 11α παράγραφος 6, στο άρθρο 12 παράγραφος 1β, στο άρθρο 27 παράγραφος 1, στο άρθρο 27 παράγραφος 4, στο άρθρο 37 παράγραφος 6, στο άρθρο 38 παράγραφος 1 και στο άρθρο 38 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επόμενη ημέρα από τη δημοσίευση της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.
Τροπολογία 228
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 8 α – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
Τροπολογία 229
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 23
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Άρθρο 38 α – παράγραφος 5
5.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 7 παράγραφος 1, το άρθρο 11α παράγραφοι 2 και 6, το άρθρο 26, το άρθρο 27 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 38 παράγραφοι 1, 2 και 3 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
5.  Κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 2, το άρθρο 6 παράγραφος 4, το άρθρο 7 παράγραφος 1, το άρθρο 8 παράγραφος 5, το άρθρο 9 παράγραφος 2α, το άρθρο 9 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 3α, το άρθρο 11α παράγραφος 2, το άρθρο 11α παράγραφος 6, το άρθρο 12 παράγραφος 1β, το άρθρο 27 παράγραφος 1, το άρθρο 27 παράγραφος 4, το άρθρο 37 παράγραφος 6, το άρθρο 38 παράγραφος 1 και το άρθρο 38 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχουν αντιταχθεί σε αυτή ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο εντός 2 μηνών από την κοινοποίηση της πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την παρέλευση της εν λόγω χρονικής περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν αμφότερα ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα προβάλουν αντίρρηση. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.
Τροπολογία 230
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24 α (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Παράρτημα II – σημείο R13 α (νέο)
24α)   Στο παράρτημα II προστίθεται το ακόλουθο σημείο:
«R13α: προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση.»·
Τροπολογία 231
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 24 β (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Παράρτημα ΙV α (νέο)
24β)   προστίθεται το παράρτημα ΙVα σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 232
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – εδάφιο 1 – σημείο 25
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Παράρτημα VI (νέο)
25)   προστίθεται το παράρτημα VI σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
διαγράφεται
Τροπολογία 233
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα I
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Παράρτημα VI
Μέθοδος υπολογισμού της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και των συστατικών στοιχείων για τους σκοπούς του άρθρου 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και παράγραφος 3
διαγράφεται
Για τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου ποσοστού ανακύκλωσης και προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) και παράγραφος 3, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο:
20170314-P8_TA(2017)0070_EL-p0000002.png
E: προσαρμοσμένο ποσοστό ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης σε ένα δεδομένο έτος·
A: βάρος αστικών αποβλήτων που ανακυκλώθηκαν ή προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση σε ένα δεδομένο έτος·
R: βάρος των προϊόντων και των συστατικών στοιχείων που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση σε ένα δεδομένο έτος·
P: βάρος των αστικών αποβλήτων που παράχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος.
Τροπολογία 234
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα -I (νέο)
Οδηγία 2008/98/ΕΚ
Παράρτημα ΙV α (νέο)
Παράρτημα -I
Προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα IVα:
«Παράρτημα IVα
Ενδεικτικός κατάλογος μέσων για την προώθηση της μετάβασης σε μια κυκλική οικονομία
1.   Οικονομικά μέσα:
1.1   σταδιακή αύξηση των φόρων και/ή των τελών υγειονομικής ταφής για όλες τις κατηγορίες αποβλήτων (αστικά, αδρανή και άλλα)·
1.2   καθιέρωση ή αύξηση φόρων και/ή τελών αποτέφρωσης·
1.3   καθιέρωση συστημάτων «πληρωμής κατά την απόρριψη»·
1.4   μέτρα για τη βελτίωση της αποδοτικότητας ως προς το κόστος των υφιστάμενων και μελλοντικών συστημάτων ευθύνης του παραγωγού·
1.5   διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της οικονομικής και/ή λειτουργικής ευθύνης του παραγωγού σε νέες ροές αποβλήτων·
1.6   οικονομικά κίνητρα για τις τοπικές αρχές προκειμένου να προωθούν την πρόληψη, και να αναπτύσσουν και να ενισχύουν τα συστήματα χωριστής συλλογής·
1.7   μέτρα για την υποστήριξη της ανάπτυξης του τομέα της επαναχρησιμοποίησης·
1.8   μέτρα για την κατάργηση των επιδοτήσεων που δεν είναι σύμφωνες με την ιεράρχηση των αποβλήτων·
2.   Άλλα μέτρα:
2.1   βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις για την προώθηση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης·
2.2   τεχνικά και φορολογικά μέτρα για την υποστήριξη της ανάπτυξης αγορών επαναχρησιμοποιούμενων προϊόντων και ανακυκλωμένων (συμπεριλαμβανομένων των λιπασματοποιημένων) υλικών, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας των ανακυκλωμένων υλικών·
2.3   εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών για την επεξεργασία των αποβλήτων με στόχο την απομάκρυνση ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, όταν αυτό είναι βιώσιμο από τεχνική και οικονομική άποψη·
2.4   μέτρα για την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς την ορθή διαχείριση των αποβλήτων και τη μείωση των απορριμμάτων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών εκστρατειών για να εξασφαλιστεί η μείωση των αποβλήτων στην πηγή και να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο συμμετοχής στα συστήματα χωριστής συλλογής·
2.5   μέτρα για την εξασφάλιση κατάλληλου συντονισμού, μεταξύ άλλων με ψηφιακά μέσα, μεταξύ όλων των αρμόδιων δημόσιων αρχών που συμμετέχουν στη διαχείριση των αποβλήτων, και για την εξασφάλιση της συμμετοχής άλλων βασικών ενδιαφερομένων·
2.6   χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων που απαιτούνται για την επίτευξη των σχετικών στόχων.».

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0034/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου