Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0275(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0034/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0034/2017

Keskustelut :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Äänestykset :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Äänestysselitykset
PV 18/04/2018 - 12.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Hyväksytyt tekstit
PDF 900kWORD 119k
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
Jätteet ***I
P8_TA(2017)0070A8-0034/2017

Euroopan parlamentin tarkistukset 14. maaliskuuta 2017 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jätteistä annetun direktiivin 2008/98/EY muuttamisesta (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)
(-1)   Tämän direktiivin tavoitteena on säätää toimenpiteistä, joilla suojellaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai vähentämällä jätteen syntymisen ja jätehuollon aiheuttamia haittavaikutuksia, vähentämällä materiaalien käytöstä aiheutuvia kokonaisvaikutuksia ja parantamalla tällaisen käytön tehokkuutta sekä varmistamalla, että jäte katsotaan kiertotaloutta unionissa edistäväksi resurssiksi.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)
(-1 a) Koska unioni on riippuvainen raaka-aineiden tuonnista ja koska huomattava määrä luonnonvaroja on nopeasti ehtymässä lyhyellä aikavälillä, keskeisenä haasteena on ottaa talteen mahdollisimman paljon resursseja unionissa ja tehostaa siirtymistä kohti kiertotaloutta.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 b kappale (uusi)
(-1 b) Kiertotalous tarjoaa paikallistalouksille merkittäviä mahdollisuuksia sekä mahdollisuuden luoda kaikkia asianomaisia sidosryhmiä hyödyttävä tilanne.
Tarkistus 4
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 c kappale (uusi)
(-1 c) Jätehuolto olisi muutettava kestäväksi materiaalien hallinnaksi. Direktiivin 2008/98/EY tarkistaminen tarjoaa siihen mahdollisuuden.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 d kappale (uusi)
(-1 d) Jotta siirtyminen kiertotalouteen on menestyksekäs, jätedirektiivien tarkistamisen ja täysimääräisen täytäntöönpanon lisäksi myös komission tiedonanto ”Kierto kuntoon – Kiertotaloutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma” olisi pantava täysimääräisesti täytäntöön. Toimintasuunnitelmalla olisi myös lisättävä kiertotalouden sekä energia-, ilmasto-, maatalous-, teollisuus- ja tutkimuspolitiikan välistä johdonmukaisuutta, yhtenäisyyttä ja synergiaa.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 e kappale (uusi)
(-1 e) Euroopan parlamentti hyväksyi 9 päivänä heinäkuuta 2015 resurssitehokkuutta ja kiertotalouteen siirtymistä koskevan päätöslauselman1 a, jossa se korosti erityisesti tarvetta asettaa jätteiden vähentämistä koskevia sitovia tavoitteita, kehittää jätteiden syntymistä ehkäiseviä toimia ja esittää selvät ja yksiselitteiset määritelmät.
_______________
1 a   Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0266.
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön varmistamiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi.
(1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja tehokkaan käytön varmistamiseksi, kiertotalouden periaatteiden edistämiseksi, uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energian jakelun tehostamiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi, unionin tuontiresurssiriippuvuuden vähentämiseksi, uusien taloudellisten mahdollisuuksien luomiseksi ja pitkän aikavälin kilpailukyvystä huolehtimiseksi. Todellisen kiertotalouden aikaansaamiseksi on toteutettava kestävää tuotantoa ja kulutusta koskevia lisätoimenpiteitä, joissa keskitytään tuotteiden koko elinkaareen siten, että voidaan säästää resursseja ja tehdä kierrosta suljettu. Resurssien tehokkaamman käytön parantaminen tuottaisi myös tuntuvia nettosäästöjä unionin yrityksille, viranomaisille ja kuluttajille, samalla kun vähennettäisiin vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)   Pyrkiminen entistä tehokkaammin kiertotalouteen siirtymiseen voisi vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 2–4 prosenttia vuosittain, mikä on selkeä kannustin kiertotalouteen investoimiselle. Resurssituottavuuden lisääminen tehokkuutta parantamalla ja resurssihävikkiä vähentämällä saattaa alentaa merkittävästi sekä resurssien kulutusta että kasvihuonekaasupäästöjä. Siksi kiertotalouden olisi oltava ilmastopolitiikan olennainen osa, koska kiertotalous luo synergiaa, kuten luonnonvarojen kestävää hallintaa edistävän kansainvälisen paneelin raporteissa korostetaan.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)
(1 b)  Kiertotaloudessa olisi otettava huomioon seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman nimenomaiset vaatimukset, joiden mukaan on kehitettävä myrkyttömien materiaalien kiertoa niin, että kierrätettyä jätettä voidaan käyttää tärkeänä ja luotettavana raaka-ainelähteenä unionissa.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY14 jätteen uudelleenkäytön valmistelulle ja kierrätykselle asetettuja tavoitteita olisi muutettava, jotta voidaan paremmin ilmentää unionin halua siirtyä kiertotalouteen.
(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2008/98/EY14 jätteen valmistelulle uudelleenkäyttöön ja kierrätykselle asetettuja tavoitteita olisi lisättävä, jotta voidaan paremmin ilmentää unionin halua siirtyä resurssitehokkaaseen kiertotalouteen, toteuttamalla tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jätettä voidaan pitää hyödyllisenä resurssina.
__________________
__________________
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 3 kappale
(3)  Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä saaneet tarvittavaa jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. Tästä syystä on tarpeen asettaa pitkän aikavälin toimintapoliittisia tavoitteita toimenpiteiden ja investointien ohjaamiseksi erityisesti sen estämiseksi, että jäännösjätteen käsittelyyn syntyy rakenteellista ylikapasiteettia ja että kierrätysmateriaalit jäävät alimmaksi jätehierarkiassa.
(3)  Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä saaneet tarvittavaa jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. Tästä syystä on tarpeen asettaa pitkän aikavälin toimintapoliittisia tavoitteita ja antaa taloudellista ja poliittista tukea toimenpiteiden ja investointien ohjaamiseksi erityisesti sen estämiseksi, että jäännösjätteen käsittelyyn syntyy rakenteellista ylikapasiteettia ja että kierrätysmateriaalit jäävät alemmille tasoille jätehierarkiassa. Tässä yhteydessä on myös erittäin tärkeää käyttää Euroopan rakenne- ja investointirahastoja siihen, että rahoitetaan jätteiden syntymisen ehkäisemiseen, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen tarvittavan jätehuoltoinfrastruktuurin kehittämistä, jotta asiaa koskevat tavoitteet voidaan saavuttaa. On myös olennaista, että jäsenvaltiot tarkistavat nykyisiä jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmiaan tämän direktiivin mukaisesti ja mukauttavat investointejaan vastaavasti.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Yhdyskuntajätteen osuus unionissa syntyvän jätteen kokonaismäärästä on 7–10 prosenttia; Tämä jätevirta on kuitenkin yksi hankalimmista käsitellä ja sen käsittelytapa antaakin yleensä selkeän kuvan maan jätehuoltojärjestelmän laadusta kokonaisuudessaan. Yhdyskuntajätehuollon haasteet johtuvat yhdyskuntajätteen monimutkaisesta ja sekalaisesta koostumuksesta, syntyvän jätteen sijainnista lähellä kansalaisia sekä suuresta julkisesta näkyvyydestä. Tämän seurauksena sen käsittely edellyttää erittäin monimuotoista jätehuoltojärjestelmää ja tehokasta keräysjärjestelmää, kansalaisten ja yritysten aktiivista osallistumista, erityisjätteen koostumukseen mukautettua infrastruktuuria sekä yksityiskohtaista rahoitusjärjestelmää. Maat, jotka ovat kehittäneet tehokkaita yhdyskuntajätehuoltojärjestelmiä, hoitavat yleensä paremmin koko jätehuoltonsa.
(4)  Yhdyskuntajätteen osuus unionissa syntyvän jätteen kokonaismäärästä on 7–10 prosenttia; Tämä jätevirta on kuitenkin yksi hankalimmista käsitellä ja sen käsittelytapa antaakin yleensä selkeän kuvan maan jätehuoltojärjestelmän laadusta kokonaisuudessaan. Yhdyskuntajätehuollon haasteet johtuvat yhdyskuntajätteen monimutkaisesta ja sekalaisesta koostumuksesta, syntyvän jätteen sijainnista lähellä kansalaisia, suuresta julkisesta näkyvyydestä sekä ympäristöön ja ihmisten terveyteen kohdistuvista vaikutuksista. Tämän seurauksena sen käsittely edellyttää erittäin monimuotoista jätehuoltojärjestelmää ja tehokasta keräysjärjestelmää, vaikuttavaa lajittelujärjestelmää, jätevirtojen asianmukaista jäljittämistä, kansalaisten ja yritysten aktiivista osallistumista, erityisjätteen koostumukseen mukautettua infrastruktuuria sekä yksityiskohtaista rahoitusjärjestelmää. Maat, jotka ovat kehittäneet tehokkaita yhdyskuntajätehuoltojärjestelmiä, hoitavat yleensä paremmin koko jätehuoltonsa, mukaan lukien kierrätystavoitteiden saavuttaminen. Asianmukainen yhdyskuntajätehuolto ei kuitenkaan riitä vauhdittamaan siirtymistä kiertotalouteen, jossa jätettä pidetään resurssina. Tämän siirtymisen käynnistämiseksi tarvitaan myös elinkaariajattelun soveltamista tuotteisiin ja jätteeseen.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)
(4 a)   Kokemus on osoittanut, että sekä julkiset että yksityiset järjestelmät voivat auttaa kiertotalouden aikaansaamisessa, ja päätökseen tietyn järjestelmän käyttämisestä vaikuttavat usein maantieteelliset ja rakenteelliset olosuhteet. Tässä direktiivissä esitetyt säännökset mahdollistavat sekä järjestelmän, jossa päävastuu yhdyskuntajätteen keruusta on kunnalla, että järjestelmän, jossa tällaiset palvelut hankitaan yksityisiltä toimijoilta. Järjestelmästä toiseen siirtymistä koskevan valinnan olisi kuuluttava jäsenvaltioiden vastuulle.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Direktiiviin 2008/98/EY on sisällytettävä yhdyskuntajätteen, rakennus- ja purkujätteen, lopullisen kierrätysprosessin sekä maantäyttötoimien määritelmät, jotta näiden käsitteiden soveltamisalaa voidaan selventää.
(5)  Direktiiviin 2008/98/EY on sisällytettävä yhdyskuntajätteen, kaupan ja teollisuuden jätteen, rakennus- ja purkujätteen, uudelleenkäyttöön valmistelevan toiminnanharjoittajan, orgaanisen kierrätyksen, lopullisen kierrätysprosessin, maantäyttötoimien, lajittelun, roskien ja elintarvikejätteen määritelmät, jotta näiden käsitteiden soveltamisalaa voidaan selventää.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)   Komission olisi jäsenvaltioiden ilmoitusten ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tapahtuneen kehityksen perusteella tarkasteltava säännöllisesti uudelleen ohjeita, jotka koskevat direktiivin 2008/98/EY keskeisten säännösten tulkintaa, jotta jätteen ja sivutuotteiden käsitteitä voidaan parantaa, mukauttaa ja yhdenmukaistaa kaikissa jäsenvaltioissa.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)
(5 b)   Direktiivin 2008/98/EY ja tähän liittyvien unionin säädösten, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/28/EY1 a ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/20061 b, välinen johdonmukaisuus olisi varmistettava. Näillä säädöksillä olisi varmistettava erityisesti ”jätteen”, ”jätehierarkian” ja ”sivutuotteen” määritelmien johdonmukainen tulkinta ja soveltaminen.
_________________
1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta (EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1).
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)
(5 c)   Vaarallinen ja vaaraton jäte olisi yksilöitävä komission päätöksen 2014/955/EU1 a ja komission asetuksen (EU) N:o 1357/20141 b mukaisesti.
______________
1 a   Komission päätös 2014/955/EU, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, jäteluettelosta annetun päätöksen 2000/532/EY muuttamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY mukaisesti (EUVL L 370, 30.12.2014, s. 44).
1 b   Komission asetus (EU) N:o 1357/2014, annettu 18 päivänä joulukuuta 2014, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III korvaamisesta (EUVL L 365, 19.12.2014, s. 89).
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Jotta voidaan varmistaa, että kierrätystavoitteet perustuvat luotettaviin ja vertailukelpoisiin tietoihin, ja jotta mahdollistettaisiin näiden tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneen edistymisen tehokkaampi seuranta, olisi direktiivissä 2008/98/EY vahvistettavan yhdyskuntajätteen määritelmän oltava yhdenmukainen Euroopan tilastotoimiston (Eurostat) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tilastotarkoituksissa käyttämän määritelmän kanssa, koska jäsenvaltiot ovat jo useiden vuosien ajan toimittaneet tilastotietoja tähän määritelmään perustuen. Tässä direktiivissä vahvistettavassa yhdyskuntajätteen määritelmässä ei oteta kantaa siihen, onko jätehuoltotoimija yksityinen vai julkinen taho.
(6)  Jotta voidaan varmistaa, että kierrätystavoitteet perustuvat luotettaviin ja vertailukelpoisiin tietoihin, ja jotta mahdollistettaisiin näiden tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneen edistymisen tehokkaampi seuranta, olisi direktiivissä 2008/98/EY yhdyskuntajätteen määritelmä yhdenmukaistettava Euroopan tilastotoimiston (Eurostat) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tilastotarkoituksissa käyttämän määritelmän kanssa, koska jäsenvaltiot ovat jo useiden vuosien ajan toimittaneet tilastotietoja tähän määritelmään perustuen. Tässä direktiivissä vahvistettavassa yhdyskuntajätteen määritelmässä ei oteta kantaa siihen, onko jätehuoltotoimija yksityinen vai julkinen taho.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Jäsenvaltioiden olisi luotava riittävät kannustimet jätehierarkian noudattamiseen, erityisesti taloudellisilla kannustimilla, joilla pyritään edistämään tässä direktiivissä vahvistettujen jätteen syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamista. Näitä taloudellisia kannustimia ovat kaatopaikka- ja jätteenpolttomaksut, ”maksa itse omat jätekustannuksesi” -järjestelmät, laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät ja paikallisviranomaisille suunnatut kannustimet.
(7)  Jäsenvaltioiden olisi luotava riittävät kannustimet jätehierarkian noudattamiseen, erityisesti rahoituksellisilla kannustimilla ja talous- ja sääntelykannustimilla, joilla pyritään edistämään tässä direktiivissä vahvistettujen jätteen syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamista. Näitä taloudellisia kannustimia ovat kaatopaikka- ja jätteenpolttomaksut, ”maksa itse omat jätekustannuksesi” -järjestelmät, laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät, elintarvikkeiden lahjoittamisen helpottaminen ja paikallisviranomaisille suunnatut kannustimet. Jäsenvaltioiden olisi tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistääkseen voitava soveltaa tämän direktiivin ohjeellisessa liitteessä tarkoitettuja taloudellisia välineitä tai muita toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä, joiden avulla saadaan korkealaatuisia lajiteltuja materiaaleja.
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)
(7 a)   Jätehierarkian asianmukaisen täytäntöönpanon helpottamiseksi jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön toimenpiteitä sellaisten tuotteiden kehittämisen, tuotannon ja markkinoinnin edistämiseksi, jotka ovat monikäyttöisiä, teknisesti kestäviä ja helposti korjattavissa ja jotka jätteeksi muututtuaan ja valmistelun uudelleenkäyttöön jälkeen soveltuvat uudelleen markkinoille saatettaviksi. Kyseisissä toimenpiteissä on otettava huomioon tuotteiden vaikutus koko niiden elinkaaren ajan sekä jätehierarkia.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Jotta voitaisiin tarjota uusioraaka-ainemarkkinoilla toimiville toiminnanharjoittajille varmempaa tietoa siitä, ovatko aineet tai esineet jätettä tai muuta kuin jätettä, ja edistää yhdenvertaisia toimintaolosuhteita, on tärkeää vahvistaa unionin tasolla yhdenmukaiset edellytykset, joiden perusteella aineet tai esineet määritellään sivutuotteiksi ja joiden perusteella hyödynnetyn jätteen voidaan katsoa lakanneen olemasta jätettä. Sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan tai unionin ympäristönsuojelun korkean tason varmistamiseksi komissiolle olisi annettava valtuudet hyväksyä delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yksityiskohtaiset perusteet, joiden mukaan tällaisia yhdenmukaisia edellytyksiä sovelletaan tiettyihin jätteisiin, mukaan lukien käyttö erityiseen tarkoitukseen.
(8)  Jotta voitaisiin tarjota uusioraaka-ainemarkkinoilla toimiville toiminnanharjoittajille varmempaa tietoa siitä, ovatko aineet tai esineet jätettä tai muuta kuin jätettä, ja edistää yhdenvertaisia toimintaolosuhteita, on tärkeää vahvistaa selkeät säännöt, joiden perusteella aineet tai esineet määritellään sivutuotteiksi ja joiden perusteella hyödynnetyn jätteen voidaan katsoa lakanneen olemasta jätettä.
Tarkistus 22
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)   Aineita ja esineitä, jotka ovat syntyneet tuotantoprosessissa, jonka ensisijaisena tarkoituksena ei ole ollut kyseisen aineen tai esineen tuottaminen, olisi yleisesti ottaen pidettävä tiettyjen yhdenmukaistettujen edellytysten täyttyessä ja ympäristönsuojelun ja ihmisten terveyden korkea taso unionissa varmistaen sivutuotteina, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä, jotta voidaan vahvistaa yksityiskohtaisia perusteita sivutuotteen aseman soveltamiselle siten, että etusijalle asetetaan kyseisen teollisen toiminnan ja maatalouden symbioosin olemassa ja toisinnettavissa olevat käytännöt. Ellei tällaisia perusteita ole, jäsenvaltioiden olisi tapauskohtaisesti voitava vahvistaa yksityiskohtaisia perusteita sivutuotteen aseman soveltamiselle.
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)
(8 b)   Komissiolle olisi yleisesti ottaen siirrettävä valta antaa delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yhdenmukaisia säännöksiä jätteeksi luokittelun päättymistä koskevan aseman myöntämiseksi tietyntyyppisille jätteille, jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta ja ympäristönsuojelun ja ihmisten terveyden suojelun korkea taso koko unionissa. Jätteeksi luokittelun päättymistä koskevia erityisperusteita olisi harkittava ainakin kiviainekselle, paperille, lasille, metallille, renkaille ja tekstiileille. Kun perusteita ei ole laadittu unionin tasolla, jäsenvaltioiden olisi tiettyjen unionin tasolla asetettujen edellytysten mukaisesti voitava vahvistaa kansallisella tasolla jätteeksi luokittelun päättymisen yksityiskohtaiset perusteet tietyille jätteille. Kun tällaisia yksityiskohtaisia perusteita ei ole vahvistettu myöskään kansallisella tasolla, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että hyödynnetyn jätteen katsotaan lakanneen olemasta jätettä, jos se täyttää unionin tason erityisehdot, jotka jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi varmennettava tapauskohtaisesti. Komissiolle olisi siirrettävä valta antaa tämän direktiivin täydentämiseksi delegoituja säädöksiä ottamalla käyttöön yleisiä vaatimuksia, joita jäsenvaltioiden on noudatettava, kun ne hyväksyvät 6 artiklan mukaisia teknisiä määräyksiä.
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)
(8 c)   Kierrätetyn materiaalin on täytettävä kaikki unionin kemikaalilainsäädännön vaatimukset sen jälkeen, kun se palautetaan taloudelliseen käyttöön sen perusteella, että sitä ei enää luokitella jätteeksi, joko siksi, että se täyttää tietyt jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat vaatimukset, tai siksi, että se sisällytetään osaksi uutta tuotetta.
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 d kappale (uusi)
(8 d)   Siirtymisessä kiertotalouteen olisi hyödynnettävä laaja-alaisesti digitaalisia innovaatioita. Tätä varten olisi kehitettävä sähköisiä välineitä, kuten verkkopohjainen foorumi uutena resurssina myytävän jätteen kauppaan, jotta helpotetaan kauppaan liittyviä toimia ja vähennetään toimijoiden hallinnollista rasitusta ja lisätään näin teollista symbioosia.
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 e kappale (uusi)
(8 e)   Tässä direktiivissä olevilla laajennettua tuottajan vastuuta koskevilla säännöksillä pyritään tukemaan sellaisten tavaroiden suunnittelua ja tuotantoa, joissa otetaan täysin huomioon materiaalien tehokas käyttö tuotteiden koko elinkaaren ajan ja helpotetaan sitä, mukaan lukien tavaroiden korjaaminen, uudelleenkäyttö, purkaminen ja kierrätys, aiheuttamatta kuitenkaan haittaa tavaroiden vapaalle liikkumiselle sisämarkkinoilla. Laajennettu tuottajan vastuu merkitsee henkilökohtaista velvoitetta tuottajille, joiden olisi katsottava olevan vastuussa markkinoille saattamiensa tuotteiden käsittelystä käyttöiän lopussa. Tuottajien olisi kuitenkin voitava huolehtia vastuustaan erikseen tai yhdessä. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien käyttöön ottaminen ainakin pakkauksia, sähkö- ja elektroniikkalaitteita, paristoja ja akkuja ja romuajoneuvoja varten.
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 f kappale (uusi)
(8 f)  Laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät olisi miellettävä jäsenvaltioiden käyttöön ottamiksi säännöiksi, joilla varmistetaan, että tuotteiden tuottajilla on taloudellinen ja/tai toiminnallinen vastuu tuotteen elinkaaren kuluttajan jälkeisestä vaiheesta. Nämä säännöt eivät saisi estää tuottajia täyttämästä näitä velvoitteita joko erikseen tai yhdessä.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät ovat oleellinen osa tehokasta jätehuoltoa, mutta niiden tehokkuus ja toimivuus vaihtelevat merkittävästi jäsenvaltioittain. Näin ollen on tarpeen vahvistaa laajennettua tuottajan vastuuta koskevat vähimmäisedellytykset. Näillä vaatimuksilla olisi alennettava kustannuksia ja parannettava toimivuutta sekä varmistettava yhdenvertaiset toimintaolosuhteet, myös pienille ja keskisuurille yrityksille, sekä vältettävä esteiden muodostumista sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle. Niillä olisi myös edistettävä käyttöiän loppumisen kustannusten sisällyttämistä hintoihin ja kannustettava tuottajia ottamaan suunnittelussa paremmin huomioon tuotteiden kierrätettävyys ja uudelleenkäytettävyys. Näitä vaatimuksia olisi sovellettava sekä uusiin että olemassa oleviin laajennettua tuottajan vastuuta koskeviin järjestelmiin. Olemassa oleville laajennettua tuottajan vastuuta koskeville järjestelmille on kuitenkin tarpeen myöntää siirtymäaika, jotta ne voisivat mukauttaa rakenteensa ja menetelmänsä uusiin vaatimuksiin.
(9)  Laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät ovat oleellinen osa tehokasta jätehuoltoa, mutta niiden tehokkuus ja toimivuus vaihtelevat merkittävästi jäsenvaltioittain. Näin ollen on tarpeen vahvistaa laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien vähimmäisedellytykset riippumatta siitä, onko kyse erillisestä vai yhteisestä vastuusta. On erotettava toisistaan vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan kaikkiin järjestelmiin, ja vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan ainoastaan yhteisiin järjestelmiin. Kaikilla näillä vaatimuksilla olisi kuitenkin alennettava kustannuksia ja parannettava toimivuutta toteuttamalla toimenpiteitä, joilla esimerkiksi edistetään erilliskeräyksen ja lajittelun toteutuksen parantamista, varmistetaan kierrätyksen laadun parantaminen, autetaan varmistamaan uusioraaka-aineiden kustannustehokas saanti ja varmistetaan yhdenvertaiset toimintaolosuhteet, myös pienille ja keskisuurille yrityksille ja sähköistä kauppaa käyville yrityksille, sekä vältetään esteiden muodostumista sisämarkkinoiden asianmukaiselle toiminnalle. Näillä vaatimuksilla olisi myös edistettävä käyttöiän loppumisen kustannusten sisällyttämistä hintoihin ja kannustettava tuottajia kehittämään älykkäitä liiketoimintamalleja ja ottamaan tuotteidensa suunnittelussa huomioon jätehierarkia edistämällä kestävyyttä, kierrätettävyyttä, uudelleenkäytettävyyttä ja korjattavuutta. Niillä olisi kannustettava vaiheittain korvaamaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa tarkoitetut erityistä huolta aiheuttavat aineet, jos on olemassa soveltuvia vaihtoehtoisia aineita ja menetelmiä, jotka ovat taloudellisesti ja teknisesti käyttökelpoisia. Riippumattomien viranomaisten olisi valvottava laajennettua tuottajan vastuuta koskevien vähimmäisvaatimusten täyttämistä, josta ei saisi aiheutua suhteetonta taloudellista tai hallinnollista rasitusta julkisille elimille, talouden toimijoille eikä kuluttajille. Näitä vaatimuksia olisi sovellettava sekä uusiin että olemassa oleviin laajennettua tuottajan vastuuta koskeviin järjestelmiin. Olemassa oleville laajennettua tuottajan vastuuta koskeville järjestelmille on kuitenkin tarpeen myöntää siirtymäaika, jotta ne voisivat mukauttaa rakenteensa ja menetelmänsä uusiin vaatimuksiin.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
(9 a)   Tässä direktiivissä olevia tuottajan laajennettua vastuuta koskevia säännöksiä olisi sovellettava rajoittamatta muissa unionin säädöksissä olevien tuottajan laajennettua vastuuta koskevien säännösten soveltamista, etenkin kun on kyse erityisiä jätevirtoja koskevista säännöksistä.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)
(9 b)   Komission olisi viipymättä hyväksyttävä suuntaviivoja, jotka koskevat tuottajien osallistumista laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien mukauttamiseen, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa tämän direktiivin täytäntöönpanossa sisämarkkinoiden edistämiseksi. Komission olisi sisämarkkinoiden yhtenäisyyden varmistamiseksi hyväksyttävä tähän tarkoitukseen soveltuvat yhdenmukaistetut perusteet delegoiduilla säädöksillä.
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 c kappale (uusi)
(9 c)   Kun otetaan käyttöön laajennetun tuottajan vastuun yhteisen täytäntöönpanon järjestelmiä, jäsenvaltioiden olisi toteutettava turvatoimia, joilla estetään sopimuspuolten ja laajennettua tuottajan vastuuta käsittelevien organisaatioiden väliset eturistiriidat.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 kappale
(10)  Jätteen syntymisen ehkäiseminen on tehokkain tapa parantaa resurssitehokkuutta ja vähentää jätteiden ympäristövaikutuksia. Näin ollen on tärkeää, että jäsenvaltiot toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä jätteen syntymisen ehkäisemiseksi ja seuraamiseksi ja arvioivat tällaisten toimenpiteiden täytäntöönpanon edistymistä. Jotta voidaan varmistaa, että jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden edistymistä mitataan yhdenmukaisesti, olisi vahvistettava yhteisiä indikaattoreita.
(10)  Jätteen syntymisen ehkäiseminen on tehokkain tapa parantaa resurssitehokkuutta, vähentää jätteiden ympäristövaikutuksia, edistää kestäviä, kierrätettäviä ja uudelleenkäytettäviä korkealaatuisia materiaaleja sekä vähentää riippuvuutta yhä harvinaisemmiksi käyvien raaka-aineiden tuonnista. Tässä innovatiivisten liiketoimintamallien kehittäminen on keskeisessä asemassa. Näin ollen on tärkeää, että jäsenvaltiot asettavat ehkäisemistä koskevia tavoitteita ja toteuttavat asianmukaisia toimenpiteitä jätteen syntymisen ja roskaamisen ehkäisemiseksi, mukaan lukien taloudellisten välineiden käyttö ja muut toimenpiteet, joilla korvataan vaiheittain asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa tarkoitetut erityistä huolta aiheuttavat aineet, jos on olemassa soveltuvia vaihtoehtoisia aineita tai menetelmiä, jotka ovat taloudellisesti ja teknisesti käyttökelpoisia, torjutaan käyttöiän tarkoituksellista päättymistä ja lisätään kuluttajan vaikutusmahdollisuuksia parantamalla tuotteita koskevaa tiedottamista ja edistetään jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevia tiedotuskampanjoita. Jäsenvaltioiden olisi myös seurattava ja arvioitava tällaisten toimenpiteiden täytäntöönpanon sekä jätteen syntymisen vähentämisen edistymistä ja pyrittävä irrottamaan jätteen syntyminen talouskasvusta. Jotta voidaan varmistaa, että jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden edistymistä mitataan yhdenmukaisesti, olisi vahvistettava yhteisiä indikaattoreita ja menetelmiä.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)
(10 a)   Kestävyyden edistäminen tuotannossa ja kulutuksessa voi merkittävästi ehkäistä jätteen syntymistä. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä, joilla parannetaan kuluttajien tietoisuutta jätteen syntymisen ehkäisemisestä ja kannustetaan heitä parantamaan resurssitehokkuutta entistä aktiivisemmin.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)
(10 b)   Jätteen alkuperäinen tuottaja on keskeisessä asemassa jätteen syntymisen ehkäisemisessä ja lajittelun ensimmäisessä vaiheessa.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)
(11 a)   Ruuan hävikin vähentämiseksi ja elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemiseksi koko toimitusketjussa olisi otettava käyttöön elintarvikejätehierarkia 4 a artiklassa esitetyllä tavalla.
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemiseksi Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytyn vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen toimintasuunnitelman ja erityisesti sen tavoitteen mukaisesti, joka koskee elintarvikejätteen määrän puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Näiden toimenpiteiden tavoitteena olisi oltava elintarvikejätteen syntymisen ehkäiseminen primäärituotannossa, jalostus- ja valmistusteollisuudessa, vähittäismyynnissä ja muussa elintarvikkeiden jakelutoiminnassa, ravintoloissa ja ravitsemistoiminnassa sekä kotitalouksissa. Elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemisen ympäristö- ja taloudelliset hyödyt huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön erityisiä elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä ja mitattava elintarvikejätteen määrän vähentämisessä saavutettua edistymistä. Hyvien käytäntöjen vaihtamisen helpottamiseksi EU:ssa sekä jäsenvaltioiden välillä että elintarvikealan toimijoiden välillä olisi vahvistettava yhdenmukaisia menetelmiä tällaisia mittauksia varten. Elintarvikejätteen määristä olisi toimitettava tietoja joka toinen vuosi.
(12)  Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytyn vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen toimintasuunnitelman ja erityisesti sen tavoitteen mukaisesti, joka koskee elintarvikejätteen määrän vähentämistä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Näiden toimenpiteiden tavoitteena olisi oltava kaiken elintarvikejätteen syntymisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä elintarvikehävikin ehkäiseminen koko toimitusketjussa, mukaan lukien alkutuotannossa, kuljetuksen aikana sekä varastoinnin aikana syntyvä hävikki. Elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemisen ympäristöhyödyt ja sosiaaliset ja taloudelliset hyödyt huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön erityisiä elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä, mukaan lukien tiedottamiskampanjat, jotka koskevat elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä näillä toimenpiteillä siihen, että koko unionin tasolla kyetään vähentämään elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Jäsenvaltioiden olisi myös mitattava elintarvikejätteen ja elintarvikehävikin määrän vähentämisessä saavutettua edistymistä. Tämän edistymisen mittaamiseksi ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen helpottamiseksi EU:ssa sekä jäsenvaltioiden välillä että elintarvikealan toimijoiden välillä olisi vahvistettava yhteinen menetelmä tällaisia mittauksia varten. Elintarvikejätteen määristä olisi toimitettava tietoja vuosittain.
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
(12 a)   Jäsenvaltioiden olisi elintarvikkeiden tuhlaamisen torjumiseksi laadittava kannustimia elintarvikkeiden vähittäismyynnissä ja elintarvikealan laitoksissa myymättä jääneiden elintarvikkeiden keruuta varten, jotta ne voidaan jakaa hyväntekeväisyysjärjestöille. Elintarvikejätteen vähentämiseksi olisi myös tehokkaammin lisättävä kuluttajien tietämystä vähimmäissäilyvyysajan merkityksestä.
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Teollisuusjäte, osa kaupallisesta jätteestä ja kaivosjäte ovat koostumukseltaan ja määrältään äärimmäisen vaihtelevia ja myös hyvin erilaisia riippuen jäsenvaltion taloudellisesta rakenteesta, jätettä aiheuttavan teollisuuden tai kaupan alan rakenteesta ja teollisen tai kaupallisen toiminnan määrästä tietyllä maantieteellisellä alueella. Näin ollen suurimmalle osalle teollisuus- ja kaivosjätettä sopivin ratkaisu olisi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevia vertailuasiakirjoja (BREF) hyödyntävä teollisuussuuntautunut lähestymistapa tietyn tyyppisten jätteiden käsittelyyn liittyvien erityiskysymysten käsittelemiseksi16. Teollisuusjätteen ja kaupallisen pakkausjätteen olisi kuitenkin edelleen kuuluttava direktiivien 94/62/EY ja direktiivin 2008/98/EY, sellaisina kuin ne ovat muutettuina, soveltamisalaan.
(13)  Teollisuusjäte, osa kaupallisesta jätteestä ja kaivosjäte ovat koostumukseltaan ja määrältään äärimmäisen vaihtelevia ja myös hyvin erilaisia riippuen jäsenvaltion taloudellisesta rakenteesta, jätettä aiheuttavan teollisuuden tai kaupan alan rakenteesta ja teollisen tai kaupallisen toiminnan määrästä tietyllä maantieteellisellä alueella. Suurimmalle osalle teollisuus- ja kaivosjätettä väliaikainen ratkaisu kiertotalouden tavoitteiden saavuttamiseksi olisi parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) koskevia vertailuasiakirjoja (BREF) hyödyntävä teollisuussuuntautunut lähestymistapa tietyn tyyppisten jätteiden käsittelyyn liittyvien erityiskysymysten käsittelemiseksi16. Koska teollisuusjäte ja kaupallinen pakkausjäte kuuluvat direktiivin 94/62/EY ja direktiivin 2008/98/EY soveltamisalaan, komission olisi harkittava sitä, että 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä laaditaan kaupallisen jätteen ja vaarattoman teollisuusjätteen uudelleenkäyttöä ja kierrätystä koskevat tavoitteet, jotka on tavoitettava vuoteen 2025 ja 2030 mennessä.
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)
(13 a)   Komission olisi edistettävä aktiivisesti jakamistalouden alustoja kiertotalouden liiketoimintamallina. Sen olisi yhdennettävä nykyistä vahvemmin kiertotaloutta koskeva unionin toimintasuunnitelma ja yhteisötaloutta koskevat suuntaviivat ja tutkittava kaikkia mahdollisia toimenpiteitä, joilla sille voidaan tarjota kannustimia.
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 b kappale (uusi)
(13 b)   Kiertotalouteen siirtymisessä pyritään saavuttamaan Eurooppa 2020 ‑strategian mukaiset älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun tavoitteet ottamalla huomioon erityisesti ympäristönsuojeluun, puhtaisiin energialähteisiin siirtymiseen, alueiden kestävään kehitykseen sekä jäsenvaltioiden työllisyyden kasvuun liittyvät tavoitteet. Kiertotalouden kehittämisessä olisi näin ollen edistettävä myös tähän liittyvien tahojen, kuten pienten ja keskisuurten yritysten, yhteisötalouden yritysten, voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen sekä jätehuollon parissa alue- ja paikallistasolla toimivien tahojen, osallisuutta globaalin jätehuollon parantamiseksi, prosessien ja tuotteiden innovoinnin edistämiseksi sekä työllisyyden kehittämiseksi asiaankuuluvilla alueilla.
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 kappale
(14)  Yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevia tavoitteita olisi tiukennettava merkittävien ympäristöön liittyvien, taloudellisten ja sosiaalisten hyötyjen saamiseksi.
(14)  Yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevia tavoitteita olisi tiukennettava vähintään 60 prosenttiin vuoden 2025 osalta ja vähintään 70 prosenttiin vuoden 2030 osalta merkittävien ympäristöön liittyvien, taloudellisten ja sosiaalisten hyötyjen saamiseksi ja kiertotalouteen siirtymisen nopeuttamiseksi.
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
(14 a)   Jäsenvaltioiden olisi tuettava sellaisten järjestelmien perustamista, joilla edistetään uudelleenkäyttötoimintoja ja tuotteiden elinkaaren pidentämistä, edellyttäen että tällä ei vaaranneta tuotteiden laatua eikä turvallisuutta. Tällaisia järjestelmiä olisi otettava käyttöön erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteille, tekstiileille, huonekaluille, rakennusmateriaaleille, renkaille ja direktiivin 94/62/EY 5 artiklassa tarkoitetuille pakkauksille.
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 b kappale (uusi)
(14 b)   Jäsenvaltioiden olisi uudelleenkäytön edistämiseksi voitava asettaa laadullisia tavoitteita ja toteuttaa tarvittavat tuottajia koskevat toimenpiteet, jotta uudelleenkäytön alan toimijat saavat helposti käyttöönsä tuotteiden uudelleenkäytössä tarvittavia käyttöoppaita, varaosia ja teknisiä tietoja.
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 c kappale (uusi)
(14 c)   Yhteisötalouden sidosryhmien yritysten rooli uudelleenkäytössä ja valmistelussa uudelleenkäyttöön on tunnustettava ja sitä on vahvistettava. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet edistääkseen yhteisötalouden yritysten roolia tällä alalla, muun muassa taloudellisten välineiden, julkisten hankintojen, jätteenkeräyspisteisiin pääsyn helpottamisen ja muiden asianmukaisten talous- tai säätelykannustimien avulla. Kiertotalouspaketilla käyttöön otetulla uudella sääntelykehyksellä olisi turvattava näiden sidosryhmien valmiudet jatkaa työtään uudelleenkäytössä ja valmistelussa uudelleenkäyttöön.
Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 d kappale (uusi)
(14 d)   Kiertotalouteen siirtymisessä on monia myönteisiä näkökulmia, sekä taloudellisia (kuten raaka-ainevarojen käytön optimointi), ympäristöön liittyviä (kuten ympäristönsuojelu ja jätteestä aiheutuvan pilaantumisen väheneminen) ja sosiaalisia (kuten sosiaalisesti osallistavien työpaikkojen luomismahdollisuudet ja sosiaalisten yhteyksien kehittäminen). Kiertotalous on yhteisötalouden ja yhteisvastuullisuuteen perustuvan talouden ajatusmaailman mukaista, ja sen täytäntöönpanolla olisi ensisijaisesti luotava ympäristöön liittyviä ja sosiaalisia etuja.
Tarkistus 47
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 14 e kappale (uusi)
(14 e)   Yhteisötalouden ja yhteisvastuullisuuteen perustuvan talouden toimijoiden olisi edistettävä toiminnallaan, mukaan lukien valmistelu uudelleenkäyttöön ja itse uudelleenkäyttö, yhteisötaloutta ja yhteisvastuullisuuteen perustuvaa taloutta. Näiden toimintojen jatkuvuus olisi varmistettava unionissa.
Tarkistus 48
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 15 kappale
(15)  Tiukentamalla vaiheittain tavoitteita, jotka koskevat yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä, olisi varmistettava, että talouden kannalta tärkeät jätemateriaalit käytetään uudelleen ja kierrätetään tehokkaasti ja että jätteen sisältämät arvokkaat materiaalit kanavoidaan takaisiin Euroopan talouteen ja edistetään näin raaka-ainealoitteen17 täytäntöönpanoa ja kiertotalouden muodostumista.
(15)  Tiukentamalla vaiheittain tavoitteita, jotka koskevat yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä, olisi varmistettava, että talouden kannalta tärkeät jätemateriaalit valmistellaan uudelleenkäyttöön ja kierrätetään tehokkaasti huolehtien samalla ihmisten terveyden ja ympäristön korkeatasoisesta suojelemisesta ja että jätteen sisältämät arvokkaat materiaalit kanavoidaan takaisin Euroopan talouteen ja edistetään näin raaka-ainealoitteen17 täytäntöönpanoa ja kiertotalouden muodostumista.
__________________
__________________
17 COM(2008)0699 ja COM(2014)0297.
17 COM(2008)0699 ja COM(2014)0297.
Tarkistus 49
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 kappale
(16)  Jäsenvaltioiden jätehuoltotoimien välillä on suuria eroja, erityisesti yhdyskuntajätteen kierrätyksen osalta. Näiden erojen huomioon ottamiseksi olisi niille jäsenvaltioille, jotka Eurostatin tietojen mukaan kierrättivät vuonna 2013 alle 20 prosenttia yhdyskuntajätteestään, annettava lisäaikaa, jotta ne voivat noudattaa vuodelle 2025 ja 2030 asetettuja tavoitteita valmistelusta uudelleenkäyttöön ja kierrätyksestä. Kun otetaan huomioon jäsenvaltioissa viimeisen 15 vuoden aikana tapahtunut keskimääräinen vuosittainen edistyminen, olisi näiden jäsenvaltioiden nämä tavoitteet saavuttaakseen lisättävä kierrätyskapasiteettiaan tasoille, jotka ovat huomattavasti paremmat kuin aikaisemmat keskiarvot. Jotta voidaan varmistaa tasainen edistyminen tavoitteiden saavuttamisessa ja jotta täytäntöönpanossa havaittavat aukot paikataan ajoissa, olisi niiden jäsenvaltioiden, joille annetaan lisäaikaa, saavutettava välitavoitteita ja laadittava täytäntöönpanosuunnitelma.
(16)  Jäsenvaltioiden jätehuoltotoimien välillä on suuria eroja, erityisesti yhdyskuntajätteen kierrätyksen osalta. Näiden erojen huomioon ottamiseksi olisi niille jäsenvaltioille, jotka Eurostatin tietojen mukaan kierrättivät vuonna 2013 alle 20 prosenttia yhdyskuntajätteestään ja joiden ei katsottu olevan vaarassa jäädä jälkeen tavoitteesta, jonka mukaan vuoteen 2025 mennessä vähintään 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä on valmisteltava uudelleenkäyttöön ja kierrätettävä, annettava lisäaikaa, jotta ne voivat noudattaa vuodelle 2025 asetettuja tavoitteita valmistelusta uudelleenkäyttöön ja kierrätyksestä. Näille jäsenvaltioille olisi myös annettava lisäaikaa vuodelle 2030 asetettujen, valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamiseen, jos niiden ei katsota olevan vaarassa jäädä jälkeen tavoitteesta, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä vähintään 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä on valmisteltava uudelleenkäyttöön ja kierrätettävä. Kun otetaan huomioon jäsenvaltioissa viimeisen 15 vuoden aikana tapahtunut keskimääräinen vuosittainen edistyminen, olisi näiden jäsenvaltioiden nämä tavoitteet saavuttaakseen lisättävä kierrätyskapasiteettiaan tasoille, jotka ovat huomattavasti paremmat kuin aikaisemmat keskiarvot. Jotta voidaan varmistaa tasainen edistyminen tavoitteiden saavuttamisessa ja jotta täytäntöönpanossa havaittavat aukot paikataan ajoissa, olisi niiden jäsenvaltioiden, joille annetaan lisäaikaa, saavutettava välitavoitteita ja laadittava täytäntöönpanosuunnitelmia, joiden vaikuttavuutta komission olisi arvioitava määriteltyjen perusteiden pohjalta.
Tarkistus 50
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)   Lopullisessa kierrätysprosessissa olisi sovellettava laatustandardeja, jotta voidaan varmistaa laadukkaiden uusioraaka-aineiden talteenotto. Komission olisi pyydettävä eurooppalaisia standardointijärjestöjä kehittämään standardeja sekä lopulliseen kierrätysprosessiin saapuvia jätemateriaaleja että uusioraaka-aineita, etenkin muoveja, varten markkinoilla sovellettavien parhaiden tuotantokäytänteiden mukaisesti.
Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 17 kappale
(17)  Uudelleenkäyttöön valmistelua koskevien tietojen luotettavuuden varmistamiseksi on oleellista vahvistaa raportointia koskeva yhteiset säännöt. Vastaavasti on tärkeää säätää tarkemmin säännöistä, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden olisi raportoitava siitä, mitä on tosiasiallisesti kierrätetty ja mitä voidaan ottaa huomioon tavoitteen saavuttamisessa. Tästä syystä kierrätystavoitteiden saavuttamista koskevan raportoinnin olisi yleensä perustuttava lopulliseen kierrätysprosessiin sijoitettavaan jätteen määrään. Jäsenvaltioille aiheutuvan hallinnollisen taakan rajoittamiseksi jäsenvaltioiden olisi voitava, tiukkoja ehtoja soveltaen, raportoida kierrätysasteet lajittelulaitosten tuloksen perusteella. Kierrätetyksi jätteeksi ilmoitetun jätteen painosta ei vähennetä painohävikkiä, joka aiheutuu materiaalin tai aineen lopulliseen kierrätysprosessiin sisältyvissä mekaanisissa ja/tai kemiallisissa muuntamisprosesseissa.
(17)  Uudelleenkäyttöön valmistelua koskevien tietojen luotettavuuden varmistamiseksi on oleellista vahvistaa raportointia koskeva yhteiset säännöt ja ottaa huomioon, että on vältettävä liiallisen hallinnollisen rasituksen sälyttämistä pienille ja keskisuurille toimijoille. Vastaavasti on tärkeää säätää tarkemmin säännöistä, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden olisi raportoitava siitä, mitä on tosiasiallisesti kierrätetty ja mitä voidaan ottaa huomioon tavoitteen saavuttamisessa. Kierrätettyä yhdyskuntajätettä koskevien laskelmien olisi perustuttava yhteen yhdenmukaistettuun menetelmään, jolla estetään jäsenvaltioita ilmoittamasta käytöstä poistettua jätettä kierrätetyksi jätteeksi. Tätä varten kierrätystavoitteiden saavuttamista koskevan raportoinnin olisi perustuttava lopulliseen kierrätysprosessiin sijoitettavaan jätteen määrään. Kierrätetyksi jätteeksi ilmoitetun jätteen painosta ei vähennetä painohävikkiä, joka aiheutuu materiaalin tai aineen lopulliseen kierrätysprosessiin sisältyvissä mekaanisissa ja/tai kemiallisissa muuntamisprosesseissa.
Tarkistus 52
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 18 kappale
(18)  Laskettaessa sitä, onko uudelleenkäytön valmistelua ja kierrätystä koskevat tavoitteet saavutettu, olisi jäsenvaltioiden voitava ottaa huomioon tuotteet ja osat, jotka hyväksytyt uudelleenkäyttöä valmistelevat toiminnanharjoittajat ja panttijärjestelmät valmistelevat uudelleenkäyttöä varten, samoin kuin jätteenpolton yhteydessä tapahtuva metallien kierrätys. Näiden laskelmien yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat hyväksyttyjen uudelleenkäyttöä valmistelevien toiminnanharjoittajien ja panttijärjestelmien nimeämistä sekä laatukriteerit, jotka koskevat tietojen keräämistä, todentamista ja toimittamista.
(18)  Valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamista koskevien laskelmien yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komission olisi hyväksyttävä yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat hyväksyttyjen uudelleenkäyttöä valmistelevien toiminnanharjoittajien, panttijärjestelmien ja lopullisen kierrätyksen toiminnanharjoittajien määrittämistä, sekä erityissäännöt, jotka koskevat tietojen keräämistä, jäljitettävyyttä, todentamista ja toimittamista, ja laatukriteerit, jotka koskevat jätteenpolton tai rinnakkaispolton yhteydessä kierrätettyjä metalleja. Jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa huomioon metallien kierrätys esimerkiksi energian talteenottoon perustuvan jätteenpolton tai rinnakkaispolton yhteydessä, kun ne tekevät yhdenmukaistetun laskentamenetelmän hyväksymisen jälkeen laskelmia siitä, onko valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat tavoitteet saavutettu.
Tarkistus 53
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 kappale
(20)  Uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen nostamiseksi jäsenvaltioissa on oleellista, että noudatetaan velvoitteita erilliskierrätysjärjestelmien perustamisesta paperia, metallia, muovia ja lasia varten. Myös biojäte olisi kerättävä erikseen, jotta voitaisiin lisätä valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä sekä vähentää kuivien kierrätettävien materiaalien pilaantumista.
(20)  Uudelleenkäyttö- ja kierrätysasteen nostamiseksi jäsenvaltioissa on oleellista, että noudatetaan velvoitteita erilliskierrätysjärjestelmien perustamisesta paperia, metallia, muovia, lasia, tekstiilejä ja biojätettä varten. Myös biojäte olisi kerättävä erikseen ja kierrätettävä, jotta voitaisiin lisätä valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä sekä vähentää kuivien kierrätettävien materiaalien pilaantumista ja niiden polttoa ja sijoittamista kaatopaikalle. Lisäksi olisi kannustettava ja tehostettava mahdollisia keräys- ja kierrätysjärjestelmiä koskevaa tutkimusta muiden virtojen ja uusien materiaalien osalta.
Tarkistus 54
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)
(20 a)   Biotalous on ratkaisevassa asemassa raaka-aineiden saatavuuden varmistamisessa koko unionissa. Yhdyskuntajätteen tehokkaampi käyttö voisi luoda merkittävän kannustimen biotalouden toimitusketjua varten. Kestävä biojätehuolto mahdollistaa erityisesti fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien raaka-aineiden korvaamisen uusiutuvilla lähteillä materiaalien ja hyödykkeiden tuotannossa.
Tarkistus 55
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 b kappale (uusi)
(20 b)   Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että biojäte kerätään erikseen ja että se kierrätetään orgaanisesti huolehtien ympäristönsuojelun korkeasta tasosta ja asiaa koskevien tiukkojen laatustandardien noudattamisesta, jotta voidaan välttää resursseja jätehierarkian alemmilla tasoilla nielevä jätteenkäsittely, mahdollistaa laadukas kierrätys ja tehostaa laadukkaiden uusioraaka-aineiden talteenottoa.
Tarkistus 56
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 c kappale (uusi)
(20 c)   Erilliskeräyksestä huolimatta paljon kierrätettävää jätettä päätyy edelleen sekajätteeseen. Laadukkaalla lajittelulla, erityisesti optisella lajittelulla, voidaan lajitella huomattava materiaalimäärä jäännösjätteestä ja sen jälkeen kierrättää ja käsitellä uudelleen uusioraaka-aineiksi. Jäsenvaltioiden olisi siksi toteutettava toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että myös jäte, jota ei kerätä erikseen, kuitenkin lajitellaan.
Tarkistus 57
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 20 d kappale (uusi)
(20 d)   Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön erilliskeräys kotitalouksista peräisin olevaa vaarallista jätettä varten, jotta voidaan välttää se, että yhdyskuntajätteeseen päätyy vaarallisia jätteitä, jotka saattavat heikentää kierrätyksen laatua ja haitata siten uusioraaka-aineiden talteenottoa.
Tarkistus 58
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 kappale
(21)  Vaarallisen jätteen asianmukainen käsittely on edelleen ongelma unionissa, ja sitä koskevia tietoja puuttuu osittain. Näin ollen on tarpeen vahvistaa tietojen kirjaamista ja jäljitettävyysmekanismeja perustamalla jäsenvaltioihin sähköisiä vaarallisen jätteen rekisterejä. Sähköinen tiedonkeruu olisi tarvittaessa ulotettava muihin jätevirtoihin yritysten ja viranomaisten tietojen kirjaamisen yksinkertaistamiseksi ja jätevirtojen seurannan parantamiseksi unionissa.
(21)  Vaarallisen jätteen asianmukainen käsittely on edelleen ongelma unionissa, ja sitä koskevia tietoja puuttuu osittain. Näin ollen on tarpeen vahvistaa tietojen kirjaamista ja jäljitettävyysmekanismeja perustamalla jäsenvaltioihin sähköisiä vaarallisen jätteen rekisterejä. Sähköinen tiedonkeruu olisi ulotettava muihin jätevirtoihin yritysten ja viranomaisten tietojen kirjaamisen yksinkertaistamiseksi ja jätevirtojen seurannan parantamiseksi unionissa.
Tarkistus 59
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)
(21 a)   Jäteöljyjen erilliskeräyksellä ja uusiokäytöllä on huomattavia talous- ja ympäristöhyötyjä, muun muassa toimitusvarmuuden osalta. On perustettava erilliskeräys ja laadittava tavoitteet jäteöljyjen uusiokäytölle.
Tarkistus 60
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 22 kappale
(22)  Tässä direktiivissä vahvistetaan unionin jätehuollon pitkän aikavälin tavoitteet ja annetaan talouden toimijoille ja jäsenvaltioille selkeä suunta tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia investointeja varten. Kun jäsenvaltiot kehittävät kansallisia jätehuoltostrategioitaan ja suunnittelevat investointeja jätehuoltoinfrastruktuuriin, olisi niiden hyödynnettävä asianmukaisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastoja jätehierarkian mukaisesti edistämällä jätteen syntymisen ehkäisemistä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.
(22)  Tässä direktiivissä vahvistetaan unionin jätehuollon pitkän aikavälin tavoitteet ja annetaan talouden toimijoille ja jäsenvaltioille selkeä suunta tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia investointeja varten. Kun jäsenvaltiot kehittävät kansallisia jätehuoltostrategioitaan ja suunnittelevat investointeja jätehuoltoinfrastruktuuriin ja kiertotalouteen, olisi niiden hyödynnettävä asianmukaisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastoja jätehierarkian mukaisesti edistämällä ensisijaisesti jätteen syntymisen ehkäisemistä ja uudelleenkäyttöä ja vasta tämän jälkeen kierrätystä. Komission olisi jätehierarkian mukaisesti sallittava Horisontti 2020 ‑ohjelman ja Euroopan rakenne- ja investointirahastojen hyödyntäminen, jotta voidaan kehittää tehokas rahoituskehys, joka auttaa paikallisviranomaisia panemaan täytäntöön tämän direktiivin vaatimukset ja josta voidaan rahoittaa innovatiivisten tekniikoiden ja jätehuollon käyttöönottoa.
Tarkistus 61
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 23 kappale
(23)  Tietyt raaka-aineet ovat erittäin tärkeitä unionin taloudelle ja niiden tarjontaan liittyy korkea riski. Näiden raaka-aineiden toimitusvarmuuden vuoksi ja raaka-aineita koskevan aloitteen sekä raaka-aineiden eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteiden mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia, jotta saavutetaan paras mahdollinen jätehuollon taso jätteille, jotka sisältävät näitä raaka-aineita merkittäviä määriä, ottaen huomioon toteutettavuus talouden ja teknologian kannalta sekä ympäristöhyödyt. Komissio on laatinut luettelon EU:n kriittisistä raaka-aineista18. Komissio tarkistaa tämän luettelon säännöllisesti.
(23)  Tietyt raaka-aineet ovat erittäin tärkeitä unionin taloudelle ja niiden tarjontaan liittyy korkea riski. Näiden raaka-aineiden toimitusvarmuuden vuoksi ja raaka-aineita koskevan aloitteen sekä raaka-aineiden eurooppalaisen innovaatiokumppanuuden tavoitteiden mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia, jotta edistetään tuotteiden uudelleenkäyttöä ja kriittisiä raaka-aineita merkittäviä määriä sisältävien jätteiden kierrätystä ja varmistetaan, että niitä käsitellään tehokkaasti, ottaen huomioon toteutettavuus talouden ja teknologian kannalta sekä ympäristö- ja terveyshyödyt. Komissio on laatinut luettelon EU:n kriittisistä raaka-aineista18. Komissio tarkistaa tämän luettelon säännöllisesti.
__________________
__________________
18 COM(2014)0297.
18 COM(2014)0297.
Tarkistus 62
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 24 kappale
(24)  Raaka-ainealoitteen tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi edelleen jäsenvaltioiden olisi myös edistettävä sellaisten tuotteiden uudelleenkäyttöä, jotka ovat raaka-aineiden tärkeimpiä lähteitä. Niiden olisi myös sisällytettävä jätehuoltosuunnitelmiinsa asianmukaisia toimenpiteitä, jotka koskevat näitä raaka-aineita merkittäviä määriä sisältävän jätteen keräystä ja hyödyntämistä. Toimenpiteet olisi sisällytettävä jätehuoltosuunnitelmiin, kun niitä päivitetään ensimmäisen kerran tämän direktiivin voimaantulon jälkeen. Komissio antaa tietoja asiaankuuluvista tuoteryhmistä ja jätevirroista EU:n tasolla. Tällä ei suljeta pois sitä, että jäsenvaltiot toteuttavat niiden kansalliselle taloudelle tärkeäksi katsomiaan muita raaka-aineita koskevia toimenpiteitä.
(24)  Raaka-ainealoitteen tehokkaan täytäntöönpanon tukemiseksi edelleen jäsenvaltioiden olisi myös sisällytettävä jätehuoltosuunnitelmiinsa asianmukaisia toimenpiteitä, jotka koskevat näitä raaka-aineita merkittäviä määriä sisältävän jätteen keräystä, lajittelua ja hyödyntämistä. Toimenpiteet olisi sisällytettävä jätehuoltosuunnitelmiin, kun niitä päivitetään ensimmäisen kerran tämän direktiivin voimaantulon jälkeen. Komissio antaa tietoja asiaankuuluvista tuoteryhmistä ja jätevirroista EU:n tasolla. Tällä ei suljeta pois sitä, että jäsenvaltiot toteuttavat niiden kansalliselle taloudelle tärkeäksi katsomiaan muita raaka-aineita koskevia toimenpiteitä.
Tarkistus 63
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 kappale
(25)  Roskaamisella on suoria haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin. Lisäksi korkeat puhdistuskustannukset ovat tarpeeton taloudellinen taakka yhteiskunnalle. Jätehuoltosuunnitelmiin sisällytettävillä erityistoimenpiteillä ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamalla asianmukaisen täytäntöönpanon valvonnalla olisi edistettävä tämän ongelman poistamista.
(25)  Roskaamisella on suoria ja epäsuoria haitallisia vaikutuksia ympäristöön, ihmisten hyvinvointiin ja talouteen. Korkeat puhdistuskustannukset ovat tarpeeton taloudellinen taakka yhteiskunnalle. Jätehuoltosuunnitelmiin sisällytettävillä erityistoimenpiteillä ja toimivaltaisten viranomaisten suorittamalla asianmukaisen täytäntöönpanon valvonnalla olisi edistettävä tämän ongelman poistamista. Roskaamisen ehkäiseminen asetetaan etusijalle puhdistamiseen nähden. Roskaamisen ennaltaehkäisyn pitäisi kuulua yhteisesti toimivaltaisille viranomaisille, tuottajille ja kuluttajille. Siksi on olennaista muuttaa kuluttajien huonoja tottumuksia, jotta voidaan vähentää roskaamista. Tuottajien, joiden tuotteista todennäköisesti tulee roskaa, olisi edistettävä tuotteidensa kestävää käyttöä roskaamisen ehkäisemiseksi. Myös opetuksella ja valistuksella on ratkaisevan tärkeä osa tottumusten muutoksen nopeuttamisessa.
Tarkistus 64
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)
(25 a)   Ympäristötavoitteita arvioitaessa, seurattaessa ja asetettaessa unionin tason sitovana oikeudellisena välineenä sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/56/EY1 a, jotta merien roskaantumisen suhteen saavutetaan hyvä ympäristön tila. Merien roskaantumisen tärkeimpiä syitä ovat kuitenkin maalla tapahtuvat toiminnat, jotka aiheutuvat kiinteän jätteen käsittelyn kehnoista käytänteistä, infrastruktuuria koskevista puutteista ja yleisestä tiedon puutteesta. Jäsenvaltioiden olisi siksi hyväksyttävä toimenpiteitä vähentääkseen merelliseen ympäristöön todennäköisesti päätyviä maalla syntyviä roskia Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 25 päivänä syyskuuta 2015 hyväksytyn vuoteen 2030 ulottuvan kestävän kehityksen toimintasuunnitelman mukaisesti ja erityisesti pyrkien unionin tavoitteeseen, joka koskee merien roskaantumisen vähentämistä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä unionin tasolla. Merien roskaamisen ehkäisemisen ympäristö- ja taloudelliset hyödyt huomioon ottaen jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön erityisiä merien roskaamisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä. Jäsenvaltioiden olisi pyrittävä näillä toimenpiteillä siihen, että koko unionin tasolla kyetään vähentämään merien roskaamista 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa edistymisen mittaamiseksi ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen helpottamiseksi jäsenvaltioiden välillä koko unionissa olisi vahvistettava yhdenmukaisia menetelmiä tällaista mittaamista varten. Merien roskaantumisen tasosta olisi raportoitava vuosittain.
______________
1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/56/EY, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, yhteisön meriympäristöpolitiikan puitteista (meristrategiadirektiivi) (EUVL L 164, 25.6.2008, s. 19).
Tarkistus 65
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)
(25 b)   Jätteen epäasianmukainen hävittäminen roskaamalla ja jätevettä ja kiinteää jätettä, kuten muovia, levittämällä vaikuttaa haitallisesti meriympäristöön ja ihmisten terveyteen, ja lisäksi siitä aiheutuu huomattavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia kustannuksia. Tällainen jäte myös horjuttaa jätehierarkian ensisijaisuusjärjestystä, erityisesti estämällä valmistelun uudelleenkäyttöön, kierrätyksen ja muun talteenoton ennen hävittämistä. Merien roskaamisen rajatylittävän luonteen vuoksi ja toimenpiteiden yhdenmukaistamisen takaamiseksi jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä vähennystavoitteidensa saavuttamiseksi käyttämällä direktiivin 2008/56/EY 11 artiklassa tarkoitettuja valvontakäytäntöjä.
Tarkistus 66
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 25 c kappale (uusi)
(25 c)   Poishuuhdeltavissa kosmeettisissa tuotteissa ja henkilökohtaisen hygienian tuotteissa, jotka joutuvat kotitalouksien, yritysten tai teollisuuden jäteveden käsittelyjärjestelmiin, olevat mikrohiukkaset ovat yksi helpoimmin torjuttavista muovisten mikrohiukkasten aiheuttaman pilaantumisen lähteistä. Jäsenvaltioiden olisi tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistääkseen toteutettava toimia mikrohiukkasaineosien ja muovisten mikrohiukkasten päätymistä jätevesien käsittelyjärjestelmiin ja niiden laskemista meriympäristöön.
Tarkistus 67
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 27 kappale
(27)  Jäsenvaltioiden joka kolmas vuosi laatimat täytäntöönpanokertomukset eivät ole osoittautuneet tehokkaaksi välineeksi säännösten noudattamisen todentamisessa ja hyvän täytäntöönpanon varmistamisessa, vaan ne aiheuttavat tarpeettomia hallinnollisia toimia. Näin ollen on asianmukaista kumota säännökset, jotka velvoittavat jäsenvaltiot laatimaan tällaisia raportteja. Säännösten noudattamisen valvonnan olisi perustuttava ainoastaan tilastotietoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat vuosittain komissiolle.
(27)  Jäsenvaltioiden joka kolmas vuosi laatimat täytäntöönpanokertomukset eivät ole osoittautuneet tehokkaaksi välineeksi säännösten noudattamisen todentamisessa ja hyvän täytäntöönpanon varmistamisessa, vaan ne aiheuttavat tarpeettomia hallinnollisia toimia. Näin ollen on asianmukaista kumota säännökset, jotka velvoittavat jäsenvaltiot laatimaan tällaisia raportteja. Säännösten noudattamisen valvonnan olisi perustuttava tilastotietoihin, jotka jäsenvaltiot toimittavat vuosittain komissiolle. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin toimitettava pyydettäessä viipymättä komissiolle kaikki sen tarvitsemat tiedot, jotta se voi arvioida tämän direktiivin täytäntöönpanoa kokonaisuutena sekä sen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen.
Tarkistus 68
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 kappale
(28)  Jäsenvaltioiden toimittamat tilastotiedot ovat oleellinen osa komission suorittamaa jätelainsäädännön noudattamisen arviointia kaikissa jäsenvaltioissa. Tilastojen laatua, luotettavuutta ja vertailtavuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laadun tarkastuksia koskeva raportointi. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi jätelainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista koskevia kertomuksia toimittaessaan käytettävä uusinta komission ja kansallisten tilastotoimistojen kehittämää menetelmää.
(28)  Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat oleellinen osa komission suorittamaa jätelainsäädännön noudattamisen arviointia kaikissa jäsenvaltioissa. Ilmoitettujen tietojen laatua, luotettavuutta ja vertailtavuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yhteinen menetelmä luotettaviin lähteisiin perustuvan tiedon keräämistä ja käsittelemistä varten sekä yksi vastaanottopiste jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laadun tarkastuksia koskeva raportointi. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi jätelainsäädännössä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista koskevia kertomuksia toimittaessaan käytettävä komission yhteistyössä kansallisten tilastotoimistojen sekä jätehuollosta vastaavien kansallisten viranomaisten ja alue- ja paikallisviranomaisten kanssa kehittämää yhteistä menetelmää.
Tarkistus 69
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)
(28 a)   Komission olisi julkaistava kolmen vuoden välein jäsenvaltioiden toimittamiin tietoihin perustuva kertomus raportoidakseen Euroopan parlamentille ja neuvostolle kierrätystavoitteiden saavuttamisen edistymisestä sekä tässä direktiivissä asetettujen uusien velvoitteiden täytäntöönpanosta. Kolmen vuoden välein annettavissa kertomuksissa olisi myös arvioitava koko direktiivin 2008/98/EY vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen kokonaisuudessaan sekä sitä, onko direktiiviin 2008/98/EY tehtävä muutoksia, jotta se soveltuisi tarkoitukseensa, kun otetaan huomioon kiertotalouden tavoitteet.
Tarkistus 70
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 b kappale (uusi)
(28 b)   Komission olisi otettava käyttöön foorumi, jolla se ja jäsenvaltiot vaihtavat keskenään tietoja ja parhaita käytäntöjä tämän direktiivin soveltamisesta käytännössä, jotta voidaan edistää asianmukaista hallinnointia, täytäntöönpanoa, rajatylittävää yhteistyötä ja jätealan parhaiden käytäntöjen ja innovointien levittämistä sekä saavuttaa määrätietoisesti ja johdonmukaisesti direktiivissä 2008/98/EY asetetut tavoitteet. Foorumin toiminnan tulokset olisi asetettava julkisesti saataville.
Tarkistus 71
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 c kappale (uusi)
(28 c)   Kiertotalouteen siirtymisen ja energiatehokkuuden lisäämisen taloudelliset mahdollisuudet ja ympäristöedut ovat hyvin selkeitä. Kierron kattamiseksi tarvittavia toimenpiteitä esitetään monissa eri poliittisissa asiakirjoissa ja ehdotuksissa, muun muassa 17 päivänä joulukuuta 2012 julkaistussa Euroopan resurssitehokkuusfoorumin julkilausumassa ja Euroopan resurssitehokkuuden lisäämistä koskevissa suosituksissa ja tämän jälkeen annetuissa poliittisissa suosituksissa sekä 25 päivänä kesäkuuta 2015 annetussa Euroopan parlamentin valiokunta-aloitteisessa mietinnössä siirtymisestä kiertotalouteen ja lisäksi 2 päivänä joulukuuta 2015 julkaistussa komission toimintasuunnitelmassa kiertotaloudesta. Niissä kaikissa esitetään muitakin kuin jätettä koskevia toimenpiteitä, jotka kattavat koko elinkaaren, ja niiden olisi oltava ohjenuorana unionin jätelainsäädännön tavoitetasolle, ja niillä olisi lisäksi varmistettava, että koko kierron kattamiseksi toteutetaan kunnianhimoisia toimenpiteitä.
Tarkistus 72
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 d kappale (uusi)
(28 d)   Tutkimus ja innovointi sekä resurssitehokkuuteen perustuvien älykkäiden liiketoimintamallien käyttöön ottaminen ovat olennaisia tuettaessa unionin siirtymistä kiertotalouteen, jossa jätettä pidetään uutena resurssina. Horisontti 2020 -puiteohjelmassa on tämän tavoitteen saavuttamiseksi edistettävä tutkimus- ja innovointihankkeita, joissa voidaan osoittaa kiertotalouden taloudellinen ja ekologinen kestävyys ja testata sitä kenttäoloissa. Jos samalla omaksutaan järjestelmällinen lähestymistapa, nämä hankkeet voivat samalla helpottaa innovointia edistävän ja helposti täytäntöönpantavan lainsäädännön laatimista tunnistamalla mahdolliset sääntelyyn liittyvät epävarmuustekijät, esteet ja puutteet, jotka vaikeuttavat resurssitehokkuuteen perustuvien liiketoimintamallien kehittämistä.
Tarkistus 73
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 e kappale (uusi)
(28 e)   Komissio esitti 2 päivänä joulukuuta 2015 kiertotaloutta koskevan unionin toimintasuunnitelman, jolla edistetään Euroopan siirtymistä kiertotalouteen. Koska komissio on laatinut konkreettisen ja kunnianhimoisen toimintasuunnitelman, johon sisältyy koko syklin kattavia toimenpiteitä, siirtymisen nopeuttamiseksi tarvitaan täydentäviä toimenpiteitä.
Tarkistus 74
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 f kappale (uusi)
(28 f)   Resurssien käytön parantaminen saattaisi tuottaa tuntuvia nettosäästöjä unionin yrityksille, julkisille viranomaisille ja kuluttajille, samalla kun vähennettäisiin vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä. Komission olisi sen vuoksi ehdotettava vuoden 2018 loppuun mennessä resurssitehokkuutta koskevaa pääindikaattoria ja alaindikaattoreita, jotta voidaan seurata, miten edistytään pyrittäessä tavoitteeseen, jonka mukaan resurssitehokkuutta parannetaan unionin tasolla vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia verrattuna vuoden 2014 tasoon.
Tarkistus 75
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 29 kappale
(29)  Direktiivin 2008/98/EY täydentämiseksi tai muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa 5 artiklan 2 kohtaa, 6 artiklan 2 kohtaa, 7 artiklan 1 kohtaa, 11 a artiklan 2 kohtaa, 11 a artiklan 6 kohtaa, 26 artiklaa, 27 artiklan 1 kohtaa, 27 artiklan 4 kohtaa, 38 artiklan 1 kohtaa, 38 artiklan 2 kohtaa ja 38 artiklan 3 kohtaa koskevia säädöksiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.
(29)  Direktiivin 2008/98/EY täydentämiseksi tai muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä perussopimuksen 290 artiklan mukaisesti valta antaa säädöksiä, jotka koskevat seuraavia seikkoja:
–  yksityiskohtaiset perusteet sellaisten ehtojen soveltamiselle, joiden mukaisesti aineita tai esineitä pidetään sivutuotteina tai niiden katsotaan lakanneen olemasta jätettä;
–  yleiset vaatimukset, joita jäsenvaltioiden on noudatettava hyväksyessään jätteeksi luokittelun päättymistä koskevia teknisiä vaatimuksia;
–  jäteluettelon laatiminen;
–  yhdenmukaistetut perusteet, joita on noudatettava määritettäessä tuottajien laajennetun vastuun mukaisia tuottajien maksuosuuksia tuotteiden käyttöiän loppuessa aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisesti;
–  indikaattorit, joilla mitataan edistymistä jätteen syntymisen vähentämisessä ja jätteen syntymistä ehkäisevien toimenpiteiden täytäntöönpanossa;
–  yhteinen menetelmä, mukaan lukien vähimmäislaatuvaatimukset, elintarvikejätteen tasojen yhdenmukaista mittaamista varten;
–  yhteinen menetelmä, mukaan lukien vähimmäislaatuvaatimukset, maalla syntyvien ja mereen päätyvien roskien yhdenmukaista mittaamista varten;
–  laatua ja toimintaa koskevat vähimmäisvaatimukset hyväksyttyjen uudelleenkäyttöä valmistelevien toiminnanharjoittajien, panttijärjestelmien ja lopullisen kierrätyksen toiminnanharjoittajien määrittämistä varten, mukaan lukien tietojen keräämistä, jäljitettävyyttä, todentamista ja raportointia koskevat erityissäännöt;
–  yhteinen menetelmä jätteenpolton tai rinnakkaispolton yhteydessä kierrätettyjen metallien painon laskemiseksi, mukaan lukien kierrätettyjä metalleja koskevat laatuperusteet;
–  direktiivin 2008/98/EY liitteessä I tarkoitettuja loppukäsittelytoimia D2, D3, D4, D6, D7 ja D12 koskevat tekniset perusteet ja toimintamenetelmät ja tarvittaessa kyseisten toimien kieltäminen, jos ne eivät täytä tiettyjä ihmisten terveyden ja ympäristön suojeluun liittyviä perusteita;
–  tekniset vähimmäisstandardit käsittelylle, joka edellyttää direktiivin 2008/98/EY mukaista lupaa, kun on näyttöä siitä, että tällaiset standardit tuottaisivat ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua koskevia etuja;
–  tekniset vähimmäisstandardit käsittelylle, joka edellyttää direktiivin 2008/98/EY mukaista rekisteröintiä, kun on näyttöä siitä, että tällaiset standardit tuottaisivat ihmisten terveyden ja ympäristön suojelua koskevia etuja tai auttaisivat välttämään sisämarkkinoiden häiriöitä;
–  eritelmä direktiivin 2008/98/EY liitteessä II olevassa R1 kohdassa tarkoitetun kaavan soveltamisesta polttolaitoksia varten;
–  tietojen keräämistä ja käsittelyä kerätyn tiedon ja tietolähteiden organisointia koskeva menetelmä sekä tapa, jolla jäsenvaltiot esittävät komissiolle tiedot elintarvikejätteen ja merien roskien vähentämistä, valmistelua uudelleenkäyttöön, kierrätystä ja maantäyttöä ja jäteöljyjä koskevien tavoitteiden saavuttamisesta, ja
–  direktiivin 2008/98/EY I–V liitteen mukauttaminen tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen.
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.
Tarkistus 76
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 30 kappale
(30)  Jotta voidaan varmistaa direktiivin 2008/98/EC yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa 9 artiklan 4 kohdan, 9 artiklan 5 kohdan, 33 artiklan 2 kohdan, 35 artiklan 5 kohdan ja 37 artiklan 6 kohdan osalta. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201119 mukaisesti.
(30)  Jotta voidaan varmistaa direktiivin 2008/98/EY yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa seuraavien seikkojen suhteen:
–  tapa, jolla esitetään tiedot jätehuoltosuunnitelmien ja jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien hyväksymisestä ja niihin tehtävistä merkittävistä tarkistuksista, ja
–   vähimmäisehdot vaarallista jätettä koskevien sähköisten rekistereiden ylläpidolle.
Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201119 mukaisesti.
__________________
__________________
19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
19 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
Tarkistus 77
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 kappale
(33)  Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, jotka ovat unionin jätehuollon parantaminen ja sen myötä ympäristön suojelu, säilyttäminen ja sen laadun parantuminen, merien terveys ja kala- ja äyriäistuotteiden turvallisuus merien roskaantumista vähentämällä sekä luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö unionin alueella, vaan ne voidaan niiden laajuuden tai vaikutusten takia saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,
(33)  Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, jotka ovat unionin jätehuollon parantaminen ja sen myötä ympäristön suojelu, säilyttäminen ja sen laadun parantuminen, merien terveys ja kala- ja äyriäistuotteiden turvallisuus merien roskaantumista vähentämällä sekä luonnonvarojen harkittu, vähennetty ja järkevä käyttö unionin alueella, vaan ne voidaan niiden laajuuden tai vaikutusten takia saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,
Tarkistus 78
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 a kappale (uusi)
(33 a)   Jäsenvaltioiden olisi varmistettava korkean tason työterveys ja työturvallisuus tuotannon, kierrätyksen, korjaamisen ja valmistelun uudelleenkäyttöön alalla ja jätealalla ottaen huomioon näiden alojen työntekijöihin kohdistuvat erityiset riskit. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että alaa koskeva voimassa oleva unionin lainsäädäntö pannaan asianmukaisesti täytäntöön ja että täytäntöönpanoa valvotaan asianmukaisesti.
Tarkistus 79
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 33 b kappale (uusi)
(33 b)   Tämä direktiivi on hyväksytty ottaen huomioon paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa annetut sitoumukset, ja se olisi pantava täytäntöön ja sitä olisi sovellettava kyseisen sopimuksen sisältämien ohjeiden mukaisesti.
Tarkistus 80
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
1 artikla – 1 kohta
-1)  Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:
Tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joilla suojellaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai vähentämällä jätteen syntymisen ja jätehuollon aiheuttamia haittavaikutuksia sekä vähentämällä materiaalien käytöstä aiheutuvia kokonaisvaikutuksia ja parantamalla tällaisen käytön tehokkuutta.
Tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joilla suojellaan ympäristöä ja ihmisten terveyttä ehkäisemällä tai vähentämällä jätteen syntymistä, jätteen syntymisen ja jätehuollon aiheuttamia haittavaikutuksia sekä vähentämällä materiaalien käytöstä aiheutuvia kokonaisvaikutuksia ja parantamalla tällaisen käytön tehokkuutta, jotka ovat ratkaisevia siirtymisessä kiertotalouteen ja unionin kilpailukyvyn säilyttämisessä pitkällä ajanjaksolla.
Tarkistus 81
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 1 a kohta
1 a.  ’yhdyskuntajätteellä’
1 a.  ’yhdyskuntajätteellä’
(a)  kotitalouksien sekajätettä ja erilliskerättyä jätettä, mukaan lukien:
(a)  kotitalouksien sekajätettä ja erilliskerättyä jätettä, mukaan lukien:
–  paperi ja kartonki, lasi, metallit, muovit, biojäte, puu, tekstiilit, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä käytöstä poistetut paristot ja akut;
–  paperi ja kartonki, lasi, metallit, muovit, biojäte, puu, tekstiilit, sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sekä käytöstä poistetut paristot ja akut;
–  karkea jäte, mukaan lukien kodinkoneet, patjat ja huonekalut;
–  karkea jäte, mukaan lukien patjat ja huonekalut;
–  puutarhajäte, mukaan lukien lehdet ja nurmikonleikkuujäte;
–  puutarhajäte, mukaan lukien lehdet ja nurmikonleikkuujäte;
(b)  muista lähteistä peräisin oleva sekajäte ja erilliskerätty jäte, joka on luonteeltaan, koostumukseltaan ja määrältään verrattavissa kotitalousjätteeseen;
(b)  pienyrityksistä, toimistorakennuksista ja koulujen, sairaaloiden ja hallintorakennusten kaltaisista laitoksista peräisin oleva sekajäte ja erilliskerätty jäte, joka vastaa luonteeltaan ja koostumukseltaan kotitalousjätettä;
(c)  torialueiden puhdistusjäte ja katujen puhdistuspalvelusta syntyvä jäte, mukaan lukien kadunlakaisujäte, roskasäiliöiden sisältö sekä puistojen ja puutarhojen ylläpidosta kertyvä jäte.
(c)  torialueiden puhdistusjäte ja katujen puhdistuspalvelusta syntyvä jäte, mukaan lukien kadunlakaisujäte, roskasäiliöiden sisältö sekä puistojen ja puutarhojen ylläpidosta kertyvä jäte.
Yhdyskuntajätettä ei ole viemäriverkosta ja jäteveden käsittelystä peräisin oleva jäte, mukaan lukien puhdistamoliete sekä rakennus- ja purkujäte;
Yhdyskuntajätettä ei ole viemäriverkosta ja jäteveden käsittelystä peräisin oleva jäte, mukaan lukien puhdistamoliete sekä rakennus- ja purkujäte.
Tässä direktiivissä vahvistettavaa yhdyskuntajätteen määritelmää sovelletaan riippumatta siitä, onko jätehuoltotoimija yksityinen vai julkinen taho;
Tarkistus 82
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 1 b kohta (uusi)
a a)   lisätään kohta seuraavasti:
”1 b. ’kaupan ja teollisuuden jätteellä’ sekajätettä ja kaupallisesta ja teollisesta toiminnasta ja/tai tiloista erikseen kerättyä jätettä.
Kaupan ja teollisuuden jäte ei käsitä yhdyskuntajätettä, rakennus- ja purkujätettä tai viemäriverkosta ja jäteveden käsittelystä peräisin olevaa jätettä tai puhdistamolietettä;”
Tarkistus 83
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 2 a kohta
2 a)  ’tavanomaisella jätteellä’ jätettä, jolla ei ole liitteessä III lueteltuja vaarallisia ominaisuuksia;
2 a)  ’vaarattomalla jätteellä’ jätettä, joka ei kuulu tämän artiklan 2 kohdan soveltamisalaan;
Tarkistus 84
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 4 kohta
4.  ’biojätteellä’ biohajoavaa puutarha- ja puistojätettä, kotitalouksista, ravintoloista, catering-palveluista ja vähittäisliikkeistä peräisin olevaa elintarvike- ja keittiöjätettä sekä elintarviketehtaista peräisin olevaa vastaavaa jätettä ja muuta jätettä, jolla on vastaavat biohajoavuusominaisuudet ja joka on luonteeltaan, koostumukseltaan ja määrältään verrattavissa biojätteeseen;
4.  ’biojätteellä’ biohajoavaa puutarha- ja puistojätettä, kotitalouksista, ravintoloista, catering-palveluista ja vähittäisliikkeistä peräisin olevaa elintarvike- ja keittiöjätettä sekä elintarviketehtaista peräisin olevaa vastaavaa jätettä ja muuta jätettä, jolla on vastaavat biohajoavuus- ja kompostoitavuusominaisuudet;
Tarkistus 85
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 9 kohta
d a)   korvataan 9 kohta seuraavasti:
9.  ’jätehuollolla’ jätteen keräystä, kuljetusta, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä, mukaan lukien tällaisten toimintojen valvonta ja loppusijoituspaikkojen jälkihoito sekä kauppiaana tai välittäjänä toteutetut toimet;
9. ’jätehuollolla’ jätteen keräystä, kuljetusta, lajittelua, hyödyntämistä ja loppukäsittelyä, mukaan lukien tällaisten toimintojen valvonta ja loppusijoituspaikkojen jälkihoito sekä kauppiaana tai välittäjänä toteutetut toimet;
Tarkistus 86
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – d b alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 11 kohta
d b)   korvataan 11 kohta seuraavasti:
11.  ’erilliskeräyksellä’ keräystä, jossa erityyppiset ja ominaisuuksiltaan erilaiset jätevirrat pidetään erillään erityiskäsittelyn helpottamiseksi;
11. ’erilliskeräyksellä’ keräystä, jossa erityyppiset ja ominaisuuksiltaan erilaiset jätevirrat pidetään erillään erityiskäsittelyn helpottamiseksi erityisesti valmistelussa uudelleenkäyttöön ja kierrätyksessä;”;
Tarkistus 87
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 16 kohta
16.  ’valmistelulla uudelleenkäyttöön’ tarkistamis-, puhdistamis- tai korjaamistarkoituksessa toteutettavia hyödyntämistoimia, joiden avulla jäte, tuotteet tai tuotteiden osat, jotka hyväksytty uudelleenkäyttöön valmisteleva toiminnanharjoittaja tai panttijärjestelmä on kerännyt, valmistellaan siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen ilman mitään muuta esikäsittelyä;
16.  ’valmistelulla uudelleenkäyttöön’ tarkistamis-, puhdistamis- tai korjaamistarkoituksessa toteutettavia hyödyntämistoimia, joiden avulla tuotteet tai tuotteiden osat, joista on tullut jätettä ja jotka hyväksytty uudelleenkäyttöön valmisteleva toiminnanharjoittaja on kerännyt, valmistellaan siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen ilman mitään muuta esikäsittelyä;
Tarkistus 88
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 16 a kohta (uusi)
e a)   lisätään kohta seuraavasti:
”16 a. ’uudelleenkäyttöön valmistelevalla toiminnanharjoittajalla’ yritystä, joka käsittelee jätteitä ja toimii uudelleenkäyttöön valmistelevassa prosessiketjussa noudattaen sovellettavaa jätelainsäädäntöä ja muuta asiaan liittyvää lainsäädäntöä;”
Tarkistus 89
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e b alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 16 b kohta (uusi)
e b)   lisätään kohta seuraavasti:
”16 b. ’uudelleen valmistamisella’ prosessia, jolla tuote saatetaan uutta tuotetta vastaavaan kuntoon uudelleenkäytön, kunnostamisen ja osien vaihdon avulla;”;
Tarkistus 90
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e c alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 17 kohta
e c)   korvataan 17 kohta seuraavasti:
17.  ’kierrätyksellä’ hyödyntämistointa, jossa jätemateriaalit käsitellään uudelleen tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi joko alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin tarkoituksiin. Siihen sisältyy eloperäisen aineksen uudelleenkäsittely, mutta ei energian hyödyntäminen eikä uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita käytetään polttoaineina tai maantäyttötoimiin;
17. ’kierrätyksellä’ hyödyntämistointa, jossa jätemateriaalit käsitellään uudelleen tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi joko alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin tarkoituksiin. Siihen sisältyy orgaaninen kierrätys, mutta ei energian hyödyntäminen eikä uudelleenkäsittely materiaaleiksi, joita käytetään polttoaineina tai maantäyttötoimiin;
Tarkistus 91
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – e d alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – -17 a kohta (uusi)
e d)   lisätään kohta seuraavasti:
”-17 a. ’orgaanisella kierrätyksellä’ aerobiseen tai anaerobiseen käsittelyyn tai muuhun jätteen biologisesti hajoavien osien käsittelyyn perustuvaa kierrätystä, siten että saadaan aikaan tuotteita, materiaaleja ja aineita; mekaanis-biologista käsittelyä ja kaatopaikalle sijoittamista ei pidetä orgaanisena kierrätyksenä;”
Tarkistus 92
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 17 a kohta
17 a.  ’lopullisella kierrätysprosessilla’ kierrätysprosessia, joka alkaa, kun muuta mekaanista lajittelutoimintoa ei enää tarvita ja jätemateriaalit siirretään tuotantoprosessiin ja ne uudelleenkäsitellään tehokkaasti tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi;
17 a.  ’lopullisella kierrätysprosessilla’ kierrätysprosessia, joka alkaa, kun muuta lajittelutoimintoa ei enää tarvita ja jätemateriaalit uudelleenkäsitellään tehokkaasti tuotteiksi, materiaaleiksi tai aineiksi;
Tarkistus 93
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 17 c kohta
17 b.  ’maantäyttötoimella’ hyödyntämistoimea, jossa sopivaa jätettä käytetään maantäyttötarkoituksessa louhituilla alueilla taikka maisemointi- tai rakentamistarkoituksessa sellaisten muuta kuin jätettä olevien materiaalien sijaan, joita olisi muussa tapauksessa käytetty näihin tarkoituksiin;
17 b.  ’maantäyttötoimella’ hyödyntämistoimea, joka ei ole kierrätystä ja jossa sopivaa vaaratonta pysyvää jätettä tai muuta vaaratonta jätettä käytetään maantäyttötarkoituksessa louhituilla alueilla taikka maisemointi- tai rakentamistarkoituksessa sellaisten muuta kuin jätettä olevien materiaalien sijaan, joita olisi muussa tapauksessa käytetty näihin tarkoituksiin ja joita käytetään vain sellaisina määrinä, jotka ovat ehdottomasti tarpeen uusiokäyttöä tai maantäyttöä varten;
Tarkistus 94
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 17 c kohta (uusi)
f a)   lisätään kohta seuraavasti:
”17 c. ’laimentamisella’ jätteiden sekoittamista yhteen tai useampaan muuhun materiaaliin tai jätteeseen, jotta alennetaan ilman kemiallista muuntamista jätteissä esiintyvän yhden tai useamman ainesosan pitoisuuksia, jolloin laimennetut jätteet voidaan siirtää käsittelyyn tai kierrätykseen, mikä olisi muutoin kielletty laimentamattomien jätteiden kohdalla.”;
Tarkistus 95
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 2 kohta – f b alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 20 a kohta (uusi)
f b)  lisätään kohta seuraavasti:
”20 a. ’puhdistamisella’ toimenpiteitä, joilla poistetaan jätteiden ei-toivotut vaaralliset osat tai epäpuhtaudet tai niitä käsitellään niiden tuhoamiseksi.”
Tarkistus 96
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f c alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 20 b kohta (uusi)
f c)   lisätään kohta seuraavasti:
”20 b. ’lajittelulla’ jätehuoltotoimea, jossa kerätyt jätteet erotellaan eri jakeisiin ja alajakeisiin;”;
Tarkistus 97
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f d alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 20 c kohta (uusi)
f d)   lisätään kohta seuraavasti:
”20 c. ’roskilla’ yleisölle avoimilla alueilla olevaa jätettä, jota ei tahallisesti tai tuottamuksellisesti ole poistettu asianmukaisesti käytöstä;”;
Tarkistus 98
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f e alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 20 d kohta (uusi)
f e)   lisätään kohta seuraavasti:
”20 d. ’elintarvikejätteellä’ ihmisravinnoksi alun perin tarkoitettuja syötäväksi kelpaavia ja kelpaamattomia elintarvikkeita, jotka on poistettu tuotanto- tai toimitusketjusta käyttöön soveltumattomina, mukaan lukien alkutuotanto-, jalostus-, valmistus-, kuljetus-, varastointi-, vähittäismyynti- ja kuluttajataso ja lukuun ottamatta alkutuotantohävikkiä;”;
Tarkistus 99
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – f f alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
3 artikla – 20 e kohta (uusi)
f f)   lisätään kohta seuraavasti:
”20 e. ’jäännösjätteellä’ käsittely- tai hyödyntämistoimesta, kierrätys mukaan luettuna, aiheutunutta jätettä, jota ei voida enää hyödyntää ja joka on näin ollen loppukäsiteltävä;”;
Tarkistus 101
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
4 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
2 a)   Korvataan 4 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
2.  Soveltaessaan 1 kohdassa tarkoitettua jätehierarkiaa jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sellaisten vaihtoehtojen edistämiseksi, joilla päästään ympäristön kannalta parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen. Tämä voi edellyttää tiettyjen jätevirtojen osalta hierarkiasta poikkeamista, kun tämä on elinkaariajattelun mukaisesti perusteltua tällaisen jätteen syntymistä ja jätehuoltoa koskevien kokonaisvaikutusten osalta.
2. Soveltaessaan 1 kohdassa tarkoitettua jätehierarkiaa jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä sellaisten vaihtoehtojen edistämiseksi, joilla päästään ympäristön kannalta parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen. Tämä voi edellyttää tiettyjen jätevirtojen osalta hierarkiasta poikkeamista, kun tämä on elinkaariajattelun mukaisesti perusteltua tällaisen jätteen syntymistä ja jätehuoltoa koskevien kokonaisvaikutusten osalta. Tämä saattaa edellyttää, että tietty jäte käy läpi puhdistus prosessin ennen jatkokäsittelyä.”;
Tarkistus 102
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
4 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
3.  Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä riittäviä taloudellisia välineitä jätehierarkian soveltamisen kannustamiseksi.
3.  Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä riittäviä taloudellisia välineitä ja toteutettavia toimenpiteitä jätehierarkian soveltamisen kannustamiseksi. Näihin välineisiin ja toimenpiteisiin voivat kuulua liitteessä IV a tarkoitetut välineet ja toimenpiteet, joilla kannustetaan 29 artiklassa tarkoitettujen jätteen syntymistä ehkäisevien ohjelmien täytäntöönpanoon ja tuetaan toimia, joilla pyritään saavuttamaan 11 artiklan 2 kohdassa vahvistetut valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat tavoitteet, jotta voidaan maksimoida uusioraaka-aineiden talteenotto ja kompensoida kustannuserot ensiöraaka-aineisiin nähden.
Tarkistus 103
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
4 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot tämän kohdan mukaisesti käyttöönotetuista erityisistä välineistä [kahdeksantoista kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja viiden vuoden välein mainitun päivämäärän jälkeen.
Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot tämän kohdan mukaisesti käyttöönotetuista erityisistä välineistä [kahdeksantoista kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja kolmen vuoden välein mainitun päivämäärän jälkeen.
Tarkistus 104
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
4 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a)  Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:
”3 a. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön maksujärjestelmä tämän direktiivin täytäntöönpanon edellyttämän yhdyskuntajätteen jätehuoltoinfrastruktuurin rahoituksen varmistamiseksi.”;
Tarkistus 105
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
4 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b)  Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:
”3 b. Jäsenvaltioiden on noudatettava huolellisesti jätehierarkiaa tukeakseen siirtymistä kiertotalouteen. Jäsenvaltioiden on tätä varten sovellettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) No 1303/20131 a mukaisesti jätehierarkiaa kohdentaessaan kaikkia unionin varoja, ja niiden on asetettava jätehuollon infrastruktuuria koskevissa investoinneissa etusijalle ehkäiseminen, uudelleenkäyttö, valmistelu uudelleenkäyttöön ja kierrätys.
_________________
1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1303/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 320).”;
Tarkistus 107
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
4 aartikla (uusi)
3 c)   Lisätään artikla seuraavasti:
”4 a artikla
Elintarvikejätehierarkia
1.  Seuraavaa erityistä elintarvikejätehierarkiaa sovelletaan ensisijaisuusjärjestyksenä elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä ja jätehuoltoa koskevassa lainsäädännössä ja politiikassa:
a)   jätteen syntymisen ehkäiseminen;
b)   syötäväksi kelpaavien elintarvikkeiden talteenotto asettaen ihmisravinnoksi kelpaavat elintarvikkeet etusijalle eläinten rehuun ja sellaiseen uudelleenkäsittelyyn nähden, jossa tuotetaan muita kuin elintarvikkeita;
c)   orgaaninen kierrätys;
d)   energian talteenotto;
e)   loppukäsittely.
2.  Jäsenvaltioiden on tarjottava kannustimia elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemiseksi, kuten vapaaehtoisia sopimuksia, elintarvikelahjoituksia edistäviä toimenpiteitä tai tarvittaessa taloudellisia ja verotuksellisia toimenpiteitä.”;
Tarkistus 108
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
5 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sellaisen tuotantoprosessin tuloksena syntyneen aineen tai esineen, jonka ensisijaisena tavoitteena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen, ei katsota olevan jätettä, vaan sitä pidetään sivutuotteena, jos seuraavat edellytykset täyttyvät;
1.  Sellaisen tuotantoprosessin tuloksena syntyneen aineen tai esineen, jonka ensisijaisena tavoitteena ei ole tämän aineen tai esineen valmistaminen, ei saa katsoa olevan jätettä, vaan sitä pidetään sivutuotteena, jos seuraavat edellytykset täyttyvät;
Tarkistus 109
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
5 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle valta antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisten perusteiden antamiseksi 1 artiklassa vahvistettujen edellytysten soveltamisesta erityisiin aineisiin tai esineisiin.
2.  Siirretään komissiolle valta antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi laatimalla yksityiskohtaisia perusteita 1 artiklassa vahvistettujen edellytysten soveltamisesta erityisiin aineisiin tai esineisiin. Yksityiskohtaisia perusteita laatiessaan komissio asettaa etusijalle olemassa olevat ja toistettavissa olevat teollisen symbioosin käytänteet.
Tarkistus 110
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
5 artikla – 2 a kohta (uusi)
b a)  lisätään kohta seuraavasti:
”2 a. Kun unionin tasolla ei ole vahvistettu perusteita 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jäsenvaltiot voivat laatia tapauskohtaisesti yksityiskohtaisia perusteita 1 kohdassa vahvistettujen ehtojen soveltamisesta erityisiin aineisiin tai esineisiin, mukaan lukien tarvittaessa epäpuhtauksia koskevat raja-arvot.”;
Tarkistus 111
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
5 artikla – 3 kohta
3.  Niiden on ilmoitettava tällaisista päätöksistä komissiolle teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/1535/EY(*) mukaisesti silloin kun tätä edellytetään mainitussa direktiivissä.
3.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 2 a kohdan mukaisesti hyväksymänsä tekniset määräykset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/1535* mukaisesti.
_______________
______________
(*) EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1.
* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/1535, annettu 9 päivänä syyskuuta 2015, teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä (EUVL L 241, 17.9.2015, s. 1).
Tarkistus 112
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – a alakohta – i alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jätteen, joka on hyödynnetty, voidaan katsoa lakanneen olemasta jätettä, jos se täyttää seuraavat edellytykset:
1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jätteen, joka on kierrätetty tai muuten hyödynnetty, voidaan katsoa lakanneen olemasta jätettä, jos se täyttää seuraavat edellytykset:
Tarkistus 113
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
6 artikla – 2 kohta
2.  Siirretään komissiolle valta antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä yksityiskohtaisten perusteiden antamiseksi 1 artiklassa vahvistettujen edellytysten soveltamisesta tiettyihin jätteisiin. Näihin yksityiskohtaisiin perusteisiin sisältyy tarvittaessa epäpuhtauksien raja-arvoja, ja niissä otetaan huomioon aineen tai esineen mahdolliset haitalliset vaikutukset ympäristölle.
2.  Siirretään komissiolle valta antaa jäsenvaltioiden tilanteen valvontaan perustuen 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä tämän direktiivin täydentämiseksi laatimalla yksityiskohtaisia perusteita 1 artiklassa vahvistettujen edellytysten soveltamisesta erityisjätteeseen. Näihin yksityiskohtaisiin perusteisiin sisältyy tarvittaessa epäpuhtauksien raja-arvoja, ja niissä otetaan huomioon aineen tai esineen mahdolliset haitalliset vaikutukset ihmisten terveydelle ja/tai ympäristölle.
Tarkistus 114
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
6 artikla – 3 kohta
3.  Jätteen, jonka 1 kohdan mukaisesti katsotaan lakanneen olevan jätettä, voidaan tässä direktiivissä, direktiivissä 94/62/EY, direktiivissä 2000/53/EY, direktiivissä 2006/66/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/19/EU (*) asetettujen tavoitteiden saavuttamista laskettaessa katsoa olevan uudelleenkäyttöön valmisteltua, kierrätettyä tai hyödynnettyä jätettä, jos jäte on valmisteltu uudelleenkäyttöön, kierrätetty tai hyödynnetty näiden direktiivien mukaisesti.
3.  Jäte, joka on 1 kohdan mukaisesti lakannut olemasta jätettä, voidaan ottaa huomioon tässä direktiivissä, direktiivissä 94/62/EY, direktiivissä 2000/53/EY, direktiivissä 2006/66/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/19/EU (*) asetettujen uudelleenkäyttöön valmisteltua, kierrätettyä tai hyödynnettyä jätettä koskevien tavoitteiden saavuttamista laskettaessa, jos jäte on valmisteltu uudelleenkäyttöön, kierrätetty tai hyödynnetty näiden direktiivien mukaisesti. Sellaisen jätteen, jonka katsotaan lakanneen olemasta jätettä, paino voidaan ilmoittaa kierrätetyksi, jos materiaalit tai aineet, jotka ovat lakanneet olemasta jätettä, on käsitelty uudelleen, lukuun ottamatta energian talteenottoa ja uudelleenkäsittelyä materiaaleiksi, joita käytetään polttoaineina tai maantäyttötoimiin.
Tarkistus 115
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
6 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.  Kun unionin tasolla ei ole vahvistettu perusteita 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, jäsenvaltiot voivat laatia yksityiskohtaisia perusteita 1 kohdassa vahvistettujen ehtojen soveltamisesta erityisjätteeseen, mukaan lukien epäpuhtauksia koskevat raja-arvot.
Tarkistus 116
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
6 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b.  Kun kyseisiä perusteita ei ole vahvistettu kansallisella tasolla, jäsenvaltioiden on varmistettava, että hyödynnetyn jätteen katsotaan lakanneen olemasta jätettä, jos se täyttää 1 kohdassa tarkoitetut erityisehdot, jotka toimivaltainen kansallinen viranomainen varmentaa tapauskohtaisesti.
Tarkistus 117
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
6 artikla – 3 c kohta (uusi)
3 c.  Komissiolle olisi sisämarkkinoita koskevan johdonmukaisuuden varmistamiseksi siirrettävä valta antaa 38 artiklan mukaisesti tämän direktiivin täydentämiseksi delegoituja säädöksiä ottamalla käyttöön yleisiä vaatimuksia, joita jäsenvaltioiden on noudatettava, kun ne hyväksyvät tämän artiklan 3 a ja 3 b kohdan mukaisia teknisiä määräyksiä.
Tarkistus 118
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
6 artikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 1 kohdan mukaisesti hyväksymänsä tekniset määräykset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2015/1535/EY mukaisesti, jos mainitussa direktiivissä sitä edellytetään.
4.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle 3 a ja 3 b kohdan mukaisesti hyväksymänsä tekniset määräykset direktiivin 2015/1535/EY mukaisesti.
Tarkistus 119
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
7 artikla – 4 kohta
a a)   korvataan 4 kohta seuraavasti:
4.  Vaarallisen jätteen luokitteleminen vaarattomaksi jätteeksi ei voi perustua jätteen laimentamiseen tai sekoittamiseen vaarallisten aineiden alkuperäisten pitoisuuksien alentamiseksi vaaralliselle jätteelle asetettujen raja-arvojen alapuolelle.
4. Vaarallisen jätteen luokitteleminen vaarattomaksi jätteeksi tai vaarallisten ominaisuuksien muuttaminen ei voi perustua jätteen laimentamiseen tai sekoittamiseen vaarallisten aineiden alkuperäisten pitoisuuksien alentamiseksi vaaralliselle jätteelle tai vaarallisen ominaisuuden toteamiselle asetettujen raja-arvojen alapuolelle.”;
Tarkistus 120
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
8 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
-a)   korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
1.  Tehostaakseen uudelleenkäyttöä sekä jätteen syntymisen ehkäisemistä, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä jäsenvaltiot voivat toteuttaa lainsäädännöllisiä tai muita toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että luonnollisilla tai oikeushenkilöillä, jotka ammattimaisesti kehittävät, valmistavat, prosessoivat, käsittelevät, myyvät tai tuovat tuotteita (tuotteen tuottaja) on laajennettu tuottajan vastuu.
1. Tehostaakseen uudelleenkäyttöä sekä jätteen syntymisen ehkäisemistä, kierrätystä ja muuta hyödyntämistä jäsenvaltioiden on toteutettava lainsäädännöllisiä tai muita toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että luonnollisilla tai oikeushenkilöillä, jotka ammattimaisesti kehittävät, valmistavat, prosessoivat, käsittelevät, myyvät tai tuovat tuotteita (tuotteen tuottaja) on laajennettu tuottajan vastuu.ˮ;
Tarkistus 121
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä myös sellaisten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien perustaminen, joissa asetetaan tuotteiden tuottajille erityisiä toiminnallisia ja taloudellisia velvoitteita.
Tällaisiin toimenpiteisiin voi sisältyä myös sellaisten laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien perustaminen, jotka kattavat laajennetusta tuottajan vastuusta huolehtimisen joko erikseen tai yhdessä. Tällaisiin järjestelmiin on sisällyttävä myös erityisten toiminnallisten ja taloudellisten velvoitteiden asettaminen tuotteiden tuottajille ja tuottajan vastuun laajentaminen kattamaan tuotteen elinkaaren kuluttajavaiheen jälkeinen vaihe. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tällaisia järjestelmiä ainakin direktiivin 94/62/EY 3 artiklan 1 kohdassa määritellyille pakkauksille, direktiivin 2012/19/EU 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määritellyille sähkö- ja elektroniikkalaitteille, direktiivin 2006/66/EY 3 artiklan 1 kohdassa määritellyille paristoille ja akuille sekä direktiivin 2000/53/EY 2 artiklan 2 kohdassa määritellyille romuajoneuvoille.
Tarkistus 122
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta
a a)   korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
2.  Jäsenvaltiot voivat toteuttaa tarvittavia toimenpiteitä edistääkseen tuotteiden suunnittelua siten, että voidaan vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia ja jätteiden syntymistä tuotannon ja sitä seuraavan tuotteiden käytön aikana ja että varmistetaan, että jätteeksi muuttuneiden tuotteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely tapahtuu 4 ja 13 artiklan mukaisesti.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavia toimenpiteitä, jotka kannustavat tuottajia parantamaan tuotteiden ja tuotteiden osien suunnittelua siten, että voidaan edistää resurssitehokkuutta, vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia ja jätteiden syntymistä tuotannon ja sitä seuraavan tuotteiden käytön aikana ja että varmistetaan, että jätteeksi muuttuneiden tuotteiden hyödyntäminen ja loppukäsittely tapahtuu 4 ja 13 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 123
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta
Näillä toimenpiteillä voidaan edistää esimerkiksi sellaisten tuotteiden kehittämistä, tuotantoa ja markkinointia, jotka ovat monikäyttöisiä ja teknisesti kestäviä ja jotka jätteeksi muututtuaan soveltuvat valmisteltavaksi uudelleenkäyttöön ja kierrätettäväksi jätehierarkian asianmukaisen täytäntöönpanon helpottamiseksi. Toimenpiteissä on otettava huomioon tuotteiden vaikutus koko niiden elinkaaren ajan.
Näillä toimenpiteillä on edistettävä sellaisten tuotteiden ja materiaalien kehittämistä, tuotantoa ja markkinointia, jotka ovat monikäyttöisiä ja teknisesti kestäviä ja helposti korjattavia ja jotka jätteeksi muututtuaan ja sen jälkeen, kun ne on valmisteltu uudelleenkäyttöön tai kierrätettäväksi, soveltuvat saatettavaksi markkinoille jätehierarkian asianmukaisen täytäntöönpanon helpottamiseksi. Toimenpiteissä on otettava huomioon tuotteiden vaikutus koko niiden elinkaaren ajan, tarvittaessa mukaan lukien useaan kertaan kierrättämisen suomat mahdollisuudet sekä jätehierarkia.
Tarkistus 124
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
8 artikla – 2 a kohta (uusi)
b a)   lisätään kohta seuraavasti:
”2 a. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava toimitettava komissiolle tiedot tämän kohdan mukaisesti käyttöönotetuista erityisistä välineistä [kolmenkymmenenkuuden kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja viiden vuoden välein mainitun päivämäärän jälkeen. Komissio julkaisee vastaanottamansa ilmoitukset.”;
Tarkistus 125
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
8 artikla – 4 kohta
b b)   korvataan 4 kohta seuraavasti:
4.  Laajennetun tuottajan vastuun soveltaminen ei rajoita 15 artiklan 1 kohdassa säädettyä vastuuta jätehuollosta eikä jätevirtakohtaisen ja tuotekohtaisen erityslainsäädännön soveltamista.
4. Laajennetun tuottajan vastuun soveltaminen ei rajoita 15 artiklan 1 kohdassa säädettyä vastuuta jätehuollosta eikä jätevirtakohtaisen ja tuotekohtaisen erityslainsäädännön soveltamista. Edellä olevan 8 ja 8 a artiklan säännökset eivät rajoita muiden unionin säädösten sisältämiä laajennettua tuottajan vastuuta koskevia säännöksiä.”;
Tarkistus 126
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – c alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 artikla – 5 kohta
5.  Komissio järjestää tietojenvaihdon jäsenvaltioiden sekä tuottajan vastuuta koskeviin järjestelmiin liittyvien toimijoiden kanssa 8 a artiklassa määriteltyjen vaatimusten täytäntöönpanosta käytännössä sekä parhaista käytänteistä, joilla varmistetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien asianmukainen hallinto ja valtioiden rajat ylittävä yhteistyö. Tähän sisältyy muun muassa tietojenvaihto toiminnallisista näkökohdista sekä tuottajavastuujärjestöjen seurannasta, jätehuoltotoimijoiden valinnasta ja roskaantumisen ehkäisemisestä. Komissio julkistaa tällaisen tietojenvaihdon tulokset.
5.  Komissio perustaa viimeistään [6 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] foorumin, jolla vaihdetaan tietoja jäsenvaltioiden, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen, alue- ja paikallisviranomaisten sekä tuottajan vastuuta koskeviin järjestelmiin liittyvien toimijoiden kanssa 8 a artiklassa määriteltyjen vaatimusten täytäntöönpanosta käytännössä sekä parhaista käytänteistä, joilla varmistetaan laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien asianmukainen hallinto ja valtioiden rajat ylittävä yhteistyö sekä sisämarkkinoiden moitteeton toiminta. Tähän sisältyy muun muassa tietojenvaihto toiminnallisista näkökohdista sekä tuottajavastuujärjestöjen seurannasta, 8 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen rahoitusosuuksien yhdenmukaisten kriteereiden kehittämisestä, jätehuoltotoimijoiden valinnasta ja jätteen syntymisen ja roskaantumisen ehkäisemisestä. Komissio julkaisee tällaisen tietojenvaihdon tulokset, ja se voi antaa asiaan liittyviä seikkoja koskevia suuntaviivoja.
Viimeistään [kahdentoista kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] komissio hyväksyy tutkimuksen perusteella ja foorumin tulokset huomioon ottaen suuntaviivoja 8 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen rahoitusosuuksien määrittämiseksi. Komissio voi sisämarkkinoita koskevan johdonmukaisuuden varmistamiseksi antaa 38 a artiklan mukaisesti tämän direktiivin täydentämiseksi delegoituja säädöksiä ottamalla käyttöön yhdenmukaistettuja perusteita, joita jäsenvaltioiden on noudatettava, kun ne hyväksyvät 8 a artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaisia rahoitusosuuksia.
Tarkistus 127
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – otsikko
Laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien yleisvaatimukset
Laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien yleiset vähimmäisvaatimukset
Tarkistus 128
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta
–  määritellään selkeästi unionin markkinoille tavaroita saattavien tuotteiden tuottajien, heidän puolestaan laajennettua tuottajan vastuuta täytäntöönpanevien organisaatioiden, yksityisten tai julkisten jätealan toiminnanahrjoittajien, paikallisten viranomaisten ja tarvittaessa hyväksyttyjen uudelleenkäyttöön valmistelevien toiminnanharjoittajien roolit ja vastuut;
–  määritellään selkeästi kaikkien asianosaisten toimijoiden, kuten unionin markkinoille tavaroita saattavien tuotteiden tuottajien, heidän puolestaan laajennettua tuottajan vastuuta yhteisissä järjestelmissä täytäntöönpanevien organisaatioiden, yksityisten tai julkisten jätealan toiminnanharjoittajien, jakelijoiden, alue- ja paikallisviranomaisten ja tarvittaessa uudelleenkäyttö- ja korjausverkostojen, yhteisötalouden yritysten ja hyväksyttyjen uudelleenkäyttöön valmistelevien toiminnanharjoittajien roolit ja vastuut;
Tarkistus 129
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta
–  määritellään mitattavissa olevat jätehierarkian mukaiset jätehuoltotavoitteet, joiden tavoitteena on saavuttaa vähintään järjestelmää koskevat määrälliset tavoitteet, joista on säädetty tässä direktiivissä, direktiivissä 94/62/EY, direktiivissä 2000/53/EY, direktiivissä 2006/66/EY ja direktiivissä 2012/19/EU;
–  määritellään mitattavissa olevat jätehierarkian mukaiset jätteenvähennys- ja jätehuoltotavoitteet, joiden tavoitteena on saavuttaa vähintään järjestelmää koskevat määrälliset tavoitteet, joista on säädetty tässä direktiivissä, direktiivissä 94/62/EY, direktiivissä 2000/53/EY, direktiivissä 2006/66/EY ja direktiivissä 2012/19/EU;
Tarkistus 130
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – 1 kohta – 3 luetelmakohta
–  otetaan käyttöön raportointijärjestelmä tietojen keräämiseksi tuotteista, jotka laajennetun tuottajan vastuun soveltamisalaan kuuluvat tuottajat saattavat unionin markkinoille. Raportointijärjestelmällä on varmistettava, että kun näistä tuotteista tulee jätettä, niiden keräämisestä ja käsittelystä kerätään tietoja, joissa yksilöidään tarvittaessa jätemateriaalivirrat;
–  otetaan käyttöön raportointijärjestelmä luotettavien ja paikkansapitävien tietojen keräämiseksi tuotteista, jotka laajennetun tuottajan vastuun soveltamisalaan kuuluvat tuottajat saattavat unionin markkinoille. Raportointijärjestelmällä on varmistettava, että kun näistä tuotteista tulee jätettä, niiden keräämisestä ja käsittelystä kerätään luotettavia ja paikkansapitäviä tietoja, joissa yksilöidään tarvittaessa jätemateriaalivirrat;
Tarkistus 131
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – 1 kohta – 4 luetelmakohta
–  varmistetaan tuotteiden tuottajien sekä pienten ja keskisuurten yritysten tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.
–  varmistetaan tuotteiden tuottajien, keräämis-, kuljetus- ja käsittelypalvelujen tarjoajien sekä pienten ja keskisuurten yritysten tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.
Tarkistus 132
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niille jätteenhaltijoille, joille 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetut laajennetun tuottajan vastuun järjestelmät on suunnattu, kerrotaan käytettävissä olevista jätteenkeräysjärjestelmistä ja roskaantumisen ehkäisemisestä. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa toteutettava toimenpiteitä myös kannustimien luomiseksi käytössä oleviin erilliskeräysjärjestelmiin osallistuville jätteenhaltijoille, tarvittaessa taloudellisten kannustimien tai määräysten avulla.
2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että niille jätteenhaltijoille, joille 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti perustetut laajennetun tuottajan vastuun järjestelmät on suunnattu, kerrotaan käytettävissä olevista takaisinottamisjärjestelmistä, uudelleenkäyttö- ja korjausverkostoista, hyväksytyistä uudelleenkäytön valmistelevista toiminnanharjoittajista, jätteenkeräysjärjestelmistä ja roskaantumisen ehkäisemisestä. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa toteutettava toimenpiteitä myös kannustimien luomiseksi jätteenhaltijoille, jotta nämä huolehtisivat vastuustaan toimittaa jätteensä käytössä oleviin erilliskeräysjärjestelmiin, tarvittaessa taloudellisten kannustimien tai määräysten avulla.
Tarkistus 133
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – 3 kohta – a alakohta
a)  organisaatioiden maantieteellinen kattavuus sekä tuote- ja materiaalivalikoima on selkeästi määritelty;
a)  organisaatioiden maantieteellinen kattavuus sekä tuote- ja materiaalivalikoima on selkeästi määritelty myyntialueen perusteella ja rajoittamatta näitä alueita sellaisiin alueisiin, joilla jätteen kerääminen ja jätehuolto ovat kannattavia;
Tarkistus 134
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – 3 kohta – b alakohta
b)  organisaatioilla on tarvittavat toiminnalliset ja taloudelliset keinot täyttää laajennettua tuottajan vastuuta koskevat velvollisuutensa;
b)  organisaatioilla on tarvittavat toiminnalliset ja/tai taloudelliset keinot täyttää laajennettua tuottajan vastuuta koskevat velvollisuutensa;
Tarkistus 135
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – 3 kohta – d alakohta – 2 luetelmakohta
–  tuottajien maksamat rahoitusosuudet;
–  tuottajien yhteisissä järjestelmissä maksamat rahoitusosuudet myytyä yksikköä tai tonneina ilmoitettua markkinoille saatettujen tuotteiden määrää kohti;
Tarkistus 136
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – 3 kohta – d alakohta – 3 luetelmakohta
–  jätehuoltotoimijoiden valintamenettely.
–  jätehuoltotoimijoiden valintamenettely yhteisissä järjestelmissä.
Tarkistus 137
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – 3 kohta – d alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
–   edellä 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetut jätteen syntymisen vähentämistä koskevat tavoitteet ja jätehuoltotavoitteet ja niiden saavuttaminen.
Tarkistus 139
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – 4 kohta – a alakohta – johdantokappale ja 1 luetelmakohta
a)  kattavat sen unionin markkinoille saattamien tuotteiden koko jätehuollon, mukaan lukien seuraavat:
a)  kattavat sen unionin markkinoille saattamien tuotteiden jätehuollon seuraavat kustannukset:
–  sellaisten erilliskeräys-, lajittelu- ja käsittelytoimintojen kustannukset, jotka ovat tarpeen 1 kohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettujen jätehuoltotavoitteiden saavuttamiseksi, ottaen huomioon uudelleenkäytöstä tai tuotteista saatujen uusioraaka-aineiden myynnistä saatavat tulot;
–  sellaisten erilliskeräys-, lajittelu-, kuljetus- ja käsittelytoimintojen kustannukset, joilla varmistetaan asianmukainen jätehuolto, ottaen huomioon uudelleenkäytöstä tai tuotteista saatujen uusioraaka-aineiden myynnistä saatavat tulot;
Tarkistus 140
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – 4 kohta – b alakohta
b)  perustuvat todellisiin yksittäisen tuotteiden tai toisiaan vastaavien tuotteiden ryhmien todellisiin käyttöiän loppuessa aiheutuviin kustannuksiin ottaen erityisesti huomioon tuotteiden uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet;
b)  perustuvat yhteisissä järjestelmissä todellisiin yksittäisten tuotteiden tai toisiaan vastaavien tuotteiden ryhmien käyttöiän loppuessa aiheutuviin kustannuksiin ottaen erityisesti huomioon tuotteiden kestävyys-, korjattavuus-, uudelleenkäyttö- ja kierrätysmahdollisuudet sekä elinkaariajattelun ja asiaa koskevaan unionin lainsäädäntöön mukautettujen ja saatavilla olevien yhdenmukaisten kriteerien mukaan määriteltyjen vaarallisten aineiden ilmenemisen sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi;
Tarkistus 141
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – 4 kohta – c alakohta
c)  perustuvat tarjottujen palvelujen optimoituihin kustannuksiin tapauksissa, joissa julkiset jätehuoltotoimijat ovat vastuussa toiminnallisten tehtävien suorittamisesta laajennettua tuottajan vastuuta koskevan järjestelmän puolesta.
c)  perustuvat tarjottujen palvelujen optimoituihin kustannuksiin tapauksissa, joissa julkiset jätehuoltotoimijat ovat vastuussa toiminnallisten tehtävien suorittamisesta laajennettua tuottajan vastuuta koskevan järjestelmän puolesta. Palvelun optimoitujen kustannusten on oltava avoimia ja vastattava jätehuoltoalan julkisille toimijoille aiheutuvia kustannuksia, kun ne hoitavat toiminnallisia tehtäviä laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien puolesta.
Tarkistus 142
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – 5 kohta – 1 alakohta
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön riittävä tarkkailu- ja valvontakehys sen varmistamiseksi, että tuotteiden tuottajat täyttävät laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvoitteensa, varoja käytetään asianmukaisesti ja että kaikki järjestelmän täytäntöönpanoon osallistuvat toimijat toimittavat luotettavia tietoja.
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön riittävä tarkkailu- ja valvontakehys sen varmistamiseksi, että tuotteiden tuottajat täyttävät laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät velvoitteensa myös etämyynnin yhteydessä varoja käytetään asianmukaisesti ja että kaikki järjestelmän täytäntöönpanoon osallistuvat toimijat toimittavat luotettavia tietoja.
Tarkistus 143
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – 5 kohta – 2 alakohta
Jos useat organisaatiot täyttävät laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyviä velvoitteita tuottajien puolesta jäsenvaltion alueella, on jäsenvaltion perustettava riippumaton viranomainen, joka valvoo laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvien velvoitteiden täyttämistä.
Jäsenvaltioiden on nimitettävä tai perustettava riippumaton viranomainen valvomaan laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvien velvoitteiden noudattamista ja erityisesti varmistamaan, että laajennetun tuottajan vastuun organisaatiot noudattavat tässä direktiivissä asetettuja velvoitteita.
Tarkistus 144
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
8 aartikla – 6 kohta
6.  Jäsenvaltioiden on perustettava foorumi laajennetun tuottajan vastuun täytäntöönpanoon osallistuvien sidosryhmien, mukaan lukien yksityiset ja julkiset jätealan toiminnanharjoittajat, paikallisviranomaiset ja soveltuvin osin hyväksytyt uudelleenkäyttöön valmistelevat toiminnanharjoittajat, välisen säännöllisen vuoropuhelun varmistamiseksi.
6.  Jäsenvaltioiden on perustettava foorumi kaikkien laajennetun tuottajan vastuun täytäntöönpanoon osallistuvien sidosryhmien, mukaan lukien tuottajat ja jakelijat, yksityiset ja julkiset jätealan toiminnanharjoittajat, yhteisötalouden toimijat, paikallisviranomaiset, kansalaisyhteiskunnan järjestöt ja soveltuvin osin uudelleenkäyttö- ja korjausverkostot sekä hyväksytyt uudelleenkäyttöön valmistelevat toiminnanharjoittajat.
Tarkistus 145
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
9 artikla – -1 kohta (uusi)
-1.  Jäsenvaltioiden on jätteen syntymisen ehkäisemiseksi pyrittävä ainakin seuraaviin tavoitteisiin:
a)   jätteen syntymisen merkittävä vähentäminen;
b)   jätteen syntymisen irrottaminen talouskasvusta;
c)   asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa tarkoitettujen erityistä huolta aiheuttavien aineiden vaiheittainen korvaaminen, jos on olemassa soveltuvia vaihtoehtoisia aineita ja menetelmiä, jotka ovat taloudellisesti ja teknisesti käyttökelpoisia;
d)   unionin elintarvikejätteen vähentäminen 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, kun perustaso pohjautuu vuoteen 2014;
e)   unionin merien roskaamisen vähentäminen 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, kun perustaso pohjautuu vuoteen 2014.
Tarkistus 146
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
9 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimia jätteen syntymisen ehkäisemiseksi. Näillä toimenpiteillä on:
1.  Edellä -1 kohdassa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltioiden on ainakin
–  edistettävä resurssitehokkaiden, kestävien, korjattavien ja kierrätettävien tuotteiden käyttöä;
–  edistettävä ja tuettava resurssitehokkaiden, kestävien, helposti jaettavien, uudelleenkäytettävien, korjattavien ja kierrätettävien tuotteiden kestäviä kulutus- ja tuotantomalleja ja käyttöä;
–  kannustettava luopumaan sellaisten tuotteiden markkinoille saattamisesta, joiden on suunniteltu vanhenevan;
–  yksilöitävä tuotteet, jotka ovat unionin talouden kannalta erittäin tärkeiden raaka-aineiden merkittäviä lähteitä ja joiden tarjontaan liittyy korkea riski, ja kohdistettava toimet niihin, jottei näistä materiaaleista tulisi jätettä;
–  yksilöitävä tuotteet, jotka ovat unionin talouden kannalta erittäin tärkeiden raaka-aineiden merkittäviä lähteitä ja joiden tarjontaan liittyy korkea riski, ja kohdistettava toimet niihin, jottei näistä materiaaleista tulisi jätettä;
–  rohkaistava ottamaan käyttöön järjestelmiä, joilla edistetään uudelleenkäyttötoimenpiteitä, mukaan lukien erityisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteet, tekstiilit ja huonekalut;
–   kannustamalla tuotteiden elinkaaren pidentämiseen, kun se on ekologisesti suotuista, ja tukemalla sellaisten järjestelmien perustamista, joilla edistetään 9 a artiklan mukaisia korjaamis- ja uudelleenkäyttötoimenpiteitä ja uudelleenvalmistamis- ja kunnostamistoimenpiteitä;
–  vähennettävä jätteen syntymistä prosesseissa, jotka liittyvät teollisuustuotantoon, mineraalien louhintaan sekä rakentamiseen ja purkamiseen, ottaen huomioon parhaat käytettävissä olevat tekniikat;
–  vähennettävä jätteen syntymistä prosesseissa, jotka liittyvät teollisuustuotantoon, valmistukseen, mineraalien louhintaan sekä rakentamiseen ja purkamiseen, mukaan lukien purkamisten ennakkotarkastukset ja kauppaan ja palveluihin liittyvät prosessit ja ottaen huomioon parhaat käytettävissä olevat tekniikat;
–  vähennettävä elintarvikejätteen syntymistä primäärituotannossa, jalostus- ja valmistusteollisuudessa, vähittäismyynnissä ja muussa elintarvikkeiden jakelutoiminnassa, ravintoloissa ja ravitsemistoiminnassa sekä kotitalouksissa.
–  vähennettävä kaiken elintarvikejätteen syntymistä;
–   vähennettävä hävikkiä koko toimitusketjussa, mukaan lukien alkutuotanto, kuljetus ja varastointi;
–   ehkäistävä roskaamista määrittämällä tuotteet, jotka muodostavat luonnonympäristöön, myös meriympäristöön, eniten päätyviä roskia, ja toteutettava toimenpiteitä näistä lähteistä peräisin olevien roskien vähentämiseksi;
–  varmistettava, että kuluttajille ja jätehuoltoalan toimijoille tiedotetaan toimitusketjussa olevista erittäin suurta huolta aiheuttavista aineista;
–   kehitettävä ja tuettava tiedotuskampanjoita jätteen syntymisen ja roskaamisen estämiseen liittyviä kysymyksiä koskevan tietämyksen parantamiseksi.
Tarkistus 147
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
9 artikla – 2 kohta
2.  Jäsenvaltioiden on seurattava jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä ja arvioitava ne. Tässä tarkoituksessa niiden on käytettävä asianmukaisia laatua ja määrää kuvaavia indikaattoreita ja tavoitteita, erityisesti koskien loppukäsitellyn tai energiana hyödynnetyn yhdyskuntajätteen määrää henkeä kohden mitattuna.
2.  Jäsenvaltioiden on seurattava jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä ja arvioitava ne. Tässä tarkoituksessa niiden on käytettävä asianmukaisia laatua ja määrää kuvaavia indikaattoreita ja tavoitteita, erityisesti koskien syntyneen yhdyskuntajätteen ja loppukäsitellyn tai energiana hyödynnetyn yhdyskuntajätteen määrää henkeä kohden mitattuna.
Tarkistus 148
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
9 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a)   Komissio hyväksyy tämän direktiivin täydentämiseksi 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan indikaattoreita, joilla mitataan edistymistä jätteen syntymisen vähentämisessä sekä tämän artiklan 1 kohdassa olevien jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanossa. Kyseiset delegoidut säädökset hyväksytään 18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta.
Tarkistus 149
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
9 artikla – 3 kohta
3.  Jäsenvaltioiden on seurattava ja arvioitava elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteittensä täytäntöönpanoa määrittämällä elintarvikejätteen määrä 4 kohdan mukaisesti vahvistetuilla menetelmillä.
3.  Jäsenvaltioiden on seurattava ja arvioitava elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteittensä täytäntöönpanoa määrittämällä elintarvikejätteen taso yhteisen menetelmän perusteella. Komissio hyväksyy tämän direktiivin täydentämiseksi 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä 38 a artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla otetaan käyttöön menetelmä, mukaan lukien laatua koskevat vähimmäisvaatimukset, elintarvikejätteen tason yhdenmukaista mittaamista varten. Kyseisessä menetelmässä on otettava huomioon jätteen syntymisen ehkäiseminen lahjoittamisen tai muiden elintarvikkeiden jätteiksi päätymistä ehkäisevien toimenpiteiden avulla.
Tarkistus 236
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
9 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2020 mennessä mahdollisuutta asettaa koko unionissa elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia sitovia tavoitteita vuosille 2025 ja 2030, ja tavoitteet perustuvat mittauksiin, jotka on laskettu 3 kohdan mukaisesti käyttöön otetun yhteisen menetelmän mukaisesti. Komissio laatii tätä varten kertomuksen, jonka liitteenä on tarvittaessa lainsäädäntöehdotus ja joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 150
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
9 artikla – 3 b kohta (uusi)
3 b.   Jäsenvaltioiden on seurattava ja arvioitava maalla syntyvien merien roskien syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteittensä täytäntöönpanoa mittaamalla maalla syntyvien merien roskien määrän tasoja yhteisen menetelmän perusteella. Komissio hyväksyy 31 päivään joulukuuta 2017 mennessä 38 a artiklan mukaisesti delegoidun säädöksen, jolla otetaan käyttöön menetelmä, mukaan lukien laatua koskevat vähimmäisvaatimukset, maalla syntyvien merien roskien yhdenmukaista mittaamista varten.
Tarkistus 151
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
9 artikla – 3 c kohta (uusi)
3 c.   Komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä mahdollisuutta asettaa koko unionissa jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia tavoitteita vuosille 2025 ja 2030 soveltaen yhteistä indikaattoria, joka lasketaan viittaamalla henkeä kohti lasketun yhdyskuntajätteen kokonaismäärään. Komissio laatii tätä varten kertomuksen, jonka liitteenä on tarvittaessa lainsäädäntöehdotus ja joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 152
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
9 artikla – 4 kohta
4.  Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksiä vahvistaakseen indikaattoreita, joilla voidaan mitata edistymistä jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanossa. Varmistaakseen elintarvikejätetasojen yhdenmukaisen mittaamisen komissio antaa täytäntöönpanosäädöksen, jossa säädetään yhteisestä menetelmästä ja vähimmäislaatuvaatimuksista. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Poistetaan.
Tarkistus 153
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
9 artikla – 5 kohta
5.  Euroopan ympäristökeskus julkaisee vuosittain kertomuksen, jossa kuvataan edistymistä jätteen syntymisen ehkäisemisessä kussakin jäsenvaltiossa ja koko unionin alueella, mukaan lukien jätteen syntymisen kytkeminen irti talouskasvusta ja siirtyminen kohti kiertotaloutta”;
Poistetaan.
Tarkistus 154
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
9 aartikla (uusi)
9 a)   Lisätään artikla seuraavasti:
”9 a artikla
Uudelleenkäyttö
1.  Jäsenvaltioiden on tuettava sellaisten järjestelmien perustamista, joilla edistetään uudelleenkäyttötoimintoja ja tuotteiden elinkaaren pidentämistä, edellyttäen että tällä ei vaaranneta tuotteiden laatua eikä turvallisuutta.
2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä edistääkseen tuotteiden ja erityisesti kriittisiä raaka-aineita merkittävissä määrin sisältävien tuotteiden uudelleenkäyttöä. Näihin toimenpiteisiin voivat kuulua kannustaminen hyväksyttyjen uudelleenkäyttöverkostojen, panttijärjestelmien ja palauttamista ja uudelleentäyttöä koskevien järjestelmien perustamiseen ja niiden tukeminen sekä kannustaminen tuotteiden uudelleen valmistamiseen, kunnostamiseen ja käyttötarkoituksen muuttamiseen.
Jäsenvaltioiden on myös hyödynnettävä taloudellisia välineitä ja sovellettava taloudellisia toimenpiteitä, ja ne voivat asettaa määrällisiä tavoitteita.
3.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta uudelleenkäytön alan toiminnanharjoittajat voivat saada uudelleenkäyttöön tarvittavia käyttöohjeita, varaosia, teknisiä tietoja tai muita välineitä, laitteita tai ohjelmistoja, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tekijänoikeuksien soveltamista.”;
Tarkistus 155
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
9 bartikla (uusi)
9 b)  Lisätään artikla seuraavasti:
”9 b artikla
Jakamistalouden alustat
1.  Komissio edistää aktiivisesti jakamistalouden alustoja liiketoimintamallina. Komissio luo vahvan yhteyden näiden alustojen ja yhteisötaloutta koskevien uusien suuntaviivojen välille ja tutkii kaikki mahdolliset toimenpiteet kannustimien tarjoamiseksi, mukaan lukien laajennettu tuottajan vastuu, julkiset hankinnat ja ekologinen suunnittelu.
2.  Jäsenvaltioiden on tuettava jakamistalouden alustoja edistävien järjestelmien perustamista kaikilla aloilla.”;
Tarkistus 156
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
10 artikla – 2 kohta
9 c)  Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.   Jos se on tarpeen 1 kohdan noudattamiseksi ja hyödyntämisen helpottamiseksi tai parantamiseksi, jätteet on kerättävä erillään muista jätteistä, mikäli se on teknisesti, ympäristön kannalta ja taloudellisesti toteutettavissa, eikä niitä saa sekoittaa muihin jätteisiin tai muihin materiaaleihin, joilla on erilaisia ominaisuuksia.
2. Edellä olevan 1 kohdan noudattamiseksi ja hyödyntämisen helpottamiseksi tai parantamiseksi, jätteet on kerättävä erillään muista jätteistä eikä niitä saa sekoittaa muihin jätteisiin tai muihin materiaaleihin, joilla on erilaisia ominaisuuksia.
Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat olla soveltamatta säännöstä harvaan asuttuihin alueisiin, joilla erilliskeräyksen ei ole todettu johtavan ympäristön kannalta parhaaseen mahdolliseen kokonaistulokseen, kun otetaan huomioon elinkaariajattelu.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle aikomuksestaan soveltaa tätä poikkeusta. Komission on tarkistettava ilmoitus ja arvioitava, onko poikkeus perusteltu tämän direktiivin tavoitteet huomioon ottaen. Jos komissio ei vastusta poikkeusta yhdeksän kuukauden kuluessa ilmoituksesta, se katsotaan hyväksytyksi. Jos komissio vastustaa poikkeusta, se tekee tätä koskevan päätöksen ja ilmoittaa asiasta kyseiselle jäsenvaltiolle.”;
Tarkistus 157
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 d alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
10 artikla – 2 a kohta (uusi)
9 d)   Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:
”2 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä varmistaakseen, että 11 artiklan 1 kohdan ja 22 artiklan mukaisesti erikseen kerättyä jätettä ei hyväksytä jätteenpolttolaitokseen, lukuun ottamatta kyseisen jätteen lajittelusta aiheutuvia jäämiä.”;
Tarkistus 158
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 e alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
10 artikla – 2 b kohta (uusi)
9 e)   Lisätään 10 artiklaan kohta seuraavasti:
”2 b. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet puhdistaakseen tarvittaessa vaaralliset jätteet ennen hyödyntämistä.”;
Tarkistus 159
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
11 artikla – otsikko
-a)   korvataan otsikko seuraavasti:
Uudelleenkäyttö ja kierrätys
”Valmistelu uudelleenkäyttöön ja kierrätys
Tarkistus 160
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavia toimenpiteitä uudelleenkäyttöön valmistelua koskevien toimien edistämiseksi, erityisesti rohkaisemalla ja tukemalla uudelleenkäyttö-, ja korjausverkostojen perustamista ja helpottamalla tällaisten verkostojen pääsyä jätteenkeräyspisteisiin sekä edistämällä taloudellisten välineiden, julkisten hankintojen perusteiden, määrällisten tavoitteiden tai muiden toimenpiteiden käyttöä.
1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä uudelleenkäyttöön valmistelua koskevien toimien edistämiseksi, muun muassa helpottamalla uudelleenkäyttöä valmistelevien toiminnanharjoittajien ja verkostojen toiminnan käynnistämistä ja hyväksymistä erityisesti yhteisötalouden yrityksinä ja helpottamalla tällaisten hyväksyttyjen toimijoiden ja verkostojen pääsyä jätteenkeräyspisteisiin sekä edistämällä taloudellisten välineiden, julkisten hankintojen perusteiden, määrällisten tavoitteiden tai muiden toimenpiteiden soveltamista.
Tarkistus 161
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä korkealaatuisen kierrätyksen edistämiseksi ja perustettava tätä varten jätteen erilliskeräysjärjestelmiä, jos se on teknisesti, ympäristön kannalta ja taloudellisesti toteutettavissa sekä asianmukaista asianomaisten kierrätysalojen osalta sekä 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä korkealaatuisen kierrätyksen edistämiseksi ja perustettava tätä varten 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja jätteen erilliskeräysjärjestelmiä asianomaisten kierrätysalojen osalta.
Tarkistus 162
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
11 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)
a a)   lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä riittäviä sääntelyvälineitä ja taloudellisia välineitä uusioraaka-aineiden käyttöönottoon kannustamiseksi.”;
Tarkistus 164
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
11 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
a b)   korvataan 1 kohdan kolmas alakohta seuraavasti:
Jollei 10 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, vuoteen 2015 mennessä on perustettava erilliskeräysjärjestelmät ainakin seuraaville: paperi, metalli, muovi ja lasi.
Jollei 10 artiklan 2 kohdasta muuta johdu, vuoteen 2015 mennessä on perustettava erilliskeräysjärjestelmät ainakin seuraaville: paperi, metalli, muovi ja lasi. Lisäksi jäsenvaltioiden on otettava käyttöön pakollinen tekstiilien erilliskeräys vuoteen 2020 mennessä.”;
Tarkistus 165
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä rakennus- ja purkujätteen lajittelujärjestelmien edistämiseksi ainakin seuraavien jätteiden osalta: puu, kiviaines, metalli, lasi, muovi ja laasti.
Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä varmistaakseen rakennus- ja purkujätteen lajittelun ainakin seuraavien jätteiden osalta: puu, mineraalifraktiot (betoni, tiilet, laatat ja keramiikka), metalli, muovi, kipsi, lasi ja laasti. Jäsenvaltiot voivat soveltaa liitteessä IV a tarkoitettuja toimenpiteitä.
Jäsenvaltioiden on kannustettava purkamista edeltävien tarkistusten suorittamiseen, jotta voidaan minimoida pilaavien aineiden ja muiden epäsuotavien aineiden pitoisuus rakennus- ja purkujätteessä ja edistää siten laadukkaampaa kierrätystä.
Tarkistus 166
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
11 artikla – 1 kohta – 4 a alakohta (uusi)
b a)   lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä kaupan ja teollisuuden jätteen lajittelujärjestelmien edistämiseksi ainakin seuraavien jätteiden osalta: metalli, muovi, paperi ja pahvi, biojäte, lasi ja puu.”;
Tarkistus 167
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – b b alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
11 artikla – 2 kohta – johdantokappale
b b)   korvataan 2 kohdan johdantokappale seuraavasti:
Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi ja luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntävään Euroopan kierrätysyhteiskuntaan siirtymiseksi jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on seuraavien tavoitteiden saavuttaminen:
Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi ja luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntävään Euroopan kiertotalouteen siirtymiseksi jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena on seuraavien tavoitteiden saavuttaminen:”;
Tarkistus 168
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 artikla – 2 kohta – c alakohta
c)  vuoteen 2025 mennessä yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäytettäväksi ja kierrätystä on lisättävä vähintään 60 painoprosenttiin.
c)  vuoteen 2025 mennessä yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä on lisättävä vähintään 60 painoprosenttiin syntyneestä yhdyskuntajätteestä niin, että vähintään 3 prosenttia kaikesta yhdyskuntajätteestä valmistellaan uudelleenkäyttöön.
Tarkistus 169
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – d alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 artikla – 2 kohta – d alakohta
d)  vuoteen 2030 mennessä yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäytettäväksi ja kierrätystä on lisättävä vähintään 65 painoprosenttiin.
d)  vuoteen 2030 mennessä yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä on lisättävä vähintään 70 painoprosenttiin syntyneestä yhdyskuntajätteestä niin, että vähintään 5 prosenttia kaikesta yhdyskuntajätteestä valmistellaan uudelleenkäyttöön.
Tarkistus 170
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – e alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 artikla – 3 kohta – 1 alakohta
3.  Kreikka, Kroatia, Latvia, Malta, Romania, Slovakia ja Viro voivat saada viisi vuotta lisäaikaa 2 kohdan c ja d alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle aikomuksestaan hyödyntää tätä säännöstä vähintään 24 kuukautta ennen 2 kohdan c ja d alakohdassa säädettyjä määräaikoja. Jos jäsenvaltio aikoo käyttää määräajan pidennystä, sen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet lisätäkseen yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäytettäväksi ja kierrätystä vähintään 50 painoprosenttiin vuoteen 2025 mennessä ja vähintään 60 painoprosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
3.  Jäsenvaltio voi 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetut tavoitteet saavuttaakseen pyytää määräajan pidennystä viidellä vuodella, jos se täyttää seuraavat edellytykset:
a)  se valmisteli vuonna 2013 uudelleenkäyttöön ja kierrätti alle 20 prosenttia yhdyskuntajätteestään; ja
b)   se ei kuulu luetteloon jäsenvaltioista, jotka eivät mahdollisesti saavuta 11 b artiklan 2 kohdan b alakohdassa asetettua tavoitetta, jonka mukaan vuoteen 2025 mennessä on valmisteltava uudelleenkäyttöön ja kierrätettävä vähintään 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä.
Jäsenvaltion on esitettävä määräajan pidentämistä koskeva pyyntö komissiolle viimeistään 24 kuukautta ennen 2 kohdan c alakohdassa säädettyä määräaikaa, mutta ei ennen 11 b artiklassa tarkoitetun, tässä kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista käsittelevän kertomuksen julkaisemista.
Tarkistus 171
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – e alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 artikla – 3 kohta – 2 alakohta
Ilmoitukseen on liitettävä täytäntöönpanosuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi ennen määräaikaa. Suunnitelmaan on sisällyttävä myös ehdotettujen toimenpiteiden täytäntöönpanon yksityiskohtainen aikataulu ja arvio niiden odotetuista vaikutuksista.
Määräajan pidentämistä koskevaan pyyntöön on liitettävä täytäntöönpanosuunnitelma, jossa esitetään toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tavoitteen saavuttamiseksi ennen uutta määräaikaa. Suunnitelma on laadittava voimassa olevien jätehuoltosuunnitelmien arvioinnin perusteella, ja siihen on sisällyttävä myös ehdotettujen toimenpiteiden täytäntöönpanon yksityiskohtainen aikataulu ja arvio niiden odotetuista vaikutuksista.
Lisäksi kolmannessa alakohdassa tarkoitetun suunnitelman on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset:
a)  suunnitelmassa käytetään asianmukaisia taloudellisia välineitä, joilla kannustetaan tämän direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisen jätehierarkian soveltamiseen;
b)   suunnitelmassa osoitetaan rakenne- ja koheesiorahastojen tehokas ja vaikuttava käyttö ja muiden toimenpiteiden soveltaminen osoitettavissa olevien pitkän aikavälin investointien avulla, kun pyritään rahoittamaan asiaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavan jätehuollon infrastruktuurin kehittämistä;
c)  suunnitelmalla tuotetaan laadukkaita tilastoja ja laaditaan selkeitä ennusteita jätehuoltokapasiteetista sekä tämän direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa, direktiivin 94/62/EY 6 artiklan 1 kohdassa ja direktiivin 1999/31/EY 5 artiklan 2 a, 2 b ja 2 c kohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisesta;
d)   suunnitelmassa on vahvistettu tämän direktiivin 29 artiklassa tarkoitettu jätteen syntymisen ehkäisemistä koskeva ohjelma.
Komissio arvioi, täyttyvätkö neljännen alakohdan a–d alakohdassa asetetut vaatimukset. Ellei komissio vastusta esitettyä suunnitelmaa viiden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta, lisäaikaa koskeva pyyntö katsotaan hyväksytyksi.
Jos komissio vastustaa esitettyä suunnitelmaa, se pyytää kyseessä olevaa jäsenvaltiota toimittamaan tarkistetun suunnitelman kahden kuukauden kuluessa komission vastalauseiden vastaanottamisesta.
Komissio arvioi tarkistetun suunnitelman kahden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta ja ilmoittaa lisäaikaa koskevan pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä kirjallisesti. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä määräajan kuluessa, lisäaikaa koskeva pyyntö katsotaan hyväksytyksi.
Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle päätöksistään kahden kuukauden kuluessa kyseisten päätösten tekemisestä.
Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu määräajan pidennys hyväksytään mutta jäsenvaltio ei vuoteen 2025 mennessä valmistele uudelleenkäyttöön tai kierrätä vähintään 50:tä prosenttia yhdyskuntajätteestään, määräajan pidennys katsotaan automaattisesti peruutetuksi.
Tarkistus 172
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – e alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Jäsenvaltio voi 2 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tavoitteet saavuttaakseen pyytää määräajan pidennystä viidellä vuodella, jos se täyttää seuraavat edellytykset:
a)  se täyttää 3 kohdan ensimmäisen alakohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut edellytykset; ja
b)  se ei kuulu luetteloon jäsenvaltioista, jotka eivät mahdollisesti saavuta 11 b artiklan 2 kohdan b alakohdassa asetettua tavoitetta, jonka mukaan vuoteen 2030 mennessä on valmisteltava uudelleenkäyttöön ja kierrätettävä vähintään 60 prosenttia yhdyskuntajätteestä.
Jäsenvaltion on tämän artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua lisäaikaa pyytääkseen esitettävä pyyntönsä tämän artiklan 3 kohdan mukaisesti komissiolle viimeistään 24 kuukautta ennen tämän artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädettyä määräaikaa, mutta ei ennen 11 b artiklassa tarkoitetun, tässä kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista käsittelevän kertomuksen julkaisemista.
Jos lisäaika hyväksytään, mutta jäsenvaltio ei vuoteen 2030 mennessä valmistele uudelleenkäyttöön tai kierrätä vähintään 60:tä prosenttia yhdyskuntajätteestään, lisäaika katsotaan automaattisesti peruutetuksi.
Tarkistus 173
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – e alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 artikla – 4 kohta
4.  Komissio tutkii 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä 2 kohdan d alakohdassa vahvistettua tavoitetta sen tiukentamiseksi ja harkitsee tavoitteiden asettamista muille jätevirroille. Komission kertomus, jonka liitteenä on tarvittaessa ehdotus, lähetetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
4.  Komissio tutkii 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä 2 kohdan d alakohdassa vahvistettua tavoitetta ja ottaa huomioon jäsenvaltioiden käyttämät parhaat käytännöt ja toimenpiteet tavoitteen saavuttamiseksi. Komission kertomus, jonka liitteenä on tarvittaessa ehdotus, lähetetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 174
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – e alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 artikla – 4 a kohta (uusi)
4 a.   Komissio tarkastelee mahdollisuutta laatia uudelleenkäyttöön valmistelua ja kierrätystä koskevia tavoitteita, joita sovelletaan kaupan jätteeseen, vaarattomaan teollisuusjätteeseen ja muihin jätevirtoihin ja jotka on saavutettava vuoteen 2025 ja vuoteen 2030 mennessä. Komissio laatii tätä varten 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä kertomuksen, jonka liitteenä on tarvittaessa lainsäädäntöehdotus ja joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 175
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 10 alakohta – e alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 artikla – 4 b kohta (uusi)
4 b.   Komissio harkitsee mahdollisuutta laatia uudelleenkäyttöön valmistelua ja kierrätystä koskevia tavoitteita, joita sovelletaan rakennus- ja purkujätteeseen ja jotka on saavutettava vuoteen 2025 ja vuoteen 2030 mennessä. Komissio laatii tätä varten 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä kertomuksen, jonka liitteenä on tarvittaessa lainsäädäntöehdotus ja joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 176
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 aartikla – 1 kohta
1.  Sen laskemiseksi, onko 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa asetetut tavoitteet saavutettu,
1.  Sen laskemiseksi, onko 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa asetetut tavoitteet saavutettu,
a)  kierrätetyn yhdyskuntajätteen painona pidetään lopulliseen kierrätysprosessiin toimitetun jätteen painoa;
a)  kierrätetyn yhdyskuntajätteen painoksi lasketaan lopulliseen kierrätysprosessiin toimitetun jätteen paino tiettynä vuonna;
b)  uudelleenkäyttöä varten valmistellun yhdyskuntajätteen painona pidetään hyväksytyn uudelleenkäyttöön valmistelevan toiminnanharjoittajan talteenottaman ja keräämän yhdyskuntajätteen, jolle on tehty kaikki tarvittavat uudelleenkäytön mahdollistavat tarkistus-, puhdistus- ja korjaustoimenpiteet, painoa;
b)  uudelleenkäyttöä varten valmistellun yhdyskuntajätteen painoksi lasketaan hyväksytyn uudelleenkäyttöön valmistelevan toiminnanharjoittajan tiettynä vuonna hyödyntämän ja keräämän yhdyskuntajätteen, jolle on tehty kaikki tarvittavat uudelleenkäytön mahdollistavat tarkistus-, puhdistus- ja korjaustoimenpiteet, painoa.
c)   Jäsenvaltiot voivat sisällyttää laskelmiin tuotteet ja osat, jotka hyväksytyt uudelleenkäyttöä valmistelevat toiminnanharjoittajat tai panttijärjestelmät ovat valmistelleet uudelleenkäyttöön. Jäsenvaltioiden on käytettävä uudelleenkäyttöön valmistellun ja kierrätetyn yhdyskuntajätteen mukautetun määrän laskemiseen toiminnanharjoittajilta saatuja todennettuja tietoja sekä liitteessä VI esitettyä kaavaa.
Tarkistus 177
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 aartikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.   Komissio pyytää 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä eurooppalaisia standardointijärjestöjä kehittämään eurooppalaisia laatustandardeja lopulliseen kierrätysprosessiin saapuvia jätemateriaaleja sekä uusioraaka-aineita, etenkin muoveja, varten parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
Tarkistus 178
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 aartikla – 2 kohta
2.   Varmistaakseen yhdenmukaiset edellytykset 1 kohdan b ja c alakohdan ja liitteen VI soveltamiselle komissio antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa säädetään hyväksyttyjen uudelleenkäyttöön valmistelevien toiminnanharjoittajien ja panttijärjestelmien määrittämiseen sovellettavista laadullisista ja toiminnallisista vähimmäisvaatimuksista, mukaan lukien tietojen keräämistä, todentamista ja toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.
2.  Varmistaakseen yhdenmukaiset edellytykset 1 kohdan a ja b alakohdan soveltamiselle komissio antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa säädetään hyväksyttyjen uudelleenkäyttöön valmistelevien toiminnanharjoittajien ja lopullisen kierrätyksen toiminnanharjoittajien määrittämiseen sovellettavista laadullisista ja toiminnallisista vähimmäisvaatimuksista, mukaan lukien tietojen keräämistä, jäljitettävyyttä, todentamista ja toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.
Tarkistus 179
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 aartikla – 3 kohta
3.  Edellä 1 kohdasta poiketen lajittelutoiminnan tuotoksen painona voidaan raportoida kierrätetyn yhdyskuntajätteen paino sillä edellytyksellä, että
3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että pidetään kirjaa tuotteiden ja materiaalien painosta sillä hetkellä, kun ne poistuvat (tuotoksena) hyödyntämis- tai kierrätyslaitoksesta tai uudelleenkäyttöön valmistelevasta laitoksesta.
a)   kyseinen jätemäärä toimitettiin lopulliseen kierrätysprosessin;
b)   niiden materiaalien tai aineiden paino, joita ei sijoiteta lopulliseen kierrätysprosessiin ja jotka loppukäsitellään tai jotka hyödynnetään energiana, on alle 10 prosenttia kierrätetyksi raportoidun jätteen kokonaispainosta.
Tarkistus 180
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 aartikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tehokas järjestelmä yhdyskuntajätteen laadun valvomiseksi ja jäljittämiseksi, jotta voidaan varmistaa, että 3 kohdan a ja b alakohdassa vahvistetut perusteet täyttyvät. Järjestelmä voi koostua 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustetuista sähköisistä rekistereistä, jaotellun jätteen laatuvaatimuksia koskevista teknisistä eritelmistä tai vastaavista toimenpiteistä, joilla voidaan varmistaa kierrätetystä jätteestä kerättyjen tietojen luotettavuus ja oikeellisuus.
4.  Jäsenvaltioiden on 2 kohdan mukaisesti otettava käyttöön tehokas järjestelmä yhdyskuntajätteen laadun valvomiseksi ja jäljittämiseksi, jotta voidaan varmistaa, että 1 kohdan säännöksiä noudatetaan. Järjestelmä voi koostua 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustetuista sähköisistä rekistereistä, jaotellun jätteen laatuvaatimuksia koskevista teknisistä eritelmistä tai vastaavista toimenpiteistä, joilla voidaan varmistaa kierrätetystä jätteestä kerättyjen tietojen luotettavuus ja oikeellisuus. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle valitsemastaan laadunvalvontaa ja jäljitettävyyttä koskevasta menetelmästä.
Tarkistus 181
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 aartikla – 5 kohta
5.  Sen laskemiseksi, ovatko jäsenvaltiot saavuttaneet 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa vahvistetut tavoitteet, ne voivat ottaa huomioon jätteenpolton yhteydessä tapahtuvan metallien kierrätyksen sen mukaan, mikä on yhdyskuntajätteiden osuus poltetusta jätteestä, mikäli kierrätetyt metallit täyttävät tietyt laatuvaatimukset.
5.  Sen laskemiseksi, ovatko jäsenvaltiot saavuttaneet 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa vahvistetut tavoitteet, ne voivat komission hyväksyttyä tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetun delegoidun säädöksen ottaa huomioon jätteenpolton tai rinnakkaispolton yhteydessä tapahtuvan metallien kierrätyksen sen mukaan, mikä on yhdyskuntajätteiden osuus poltetusta tai rinnakkaispoltetusta jätteestä, mikäli kierrätetyt metallit täyttävät tietyt laatuvaatimukset, jäte on lajiteltu etukäteen poltettavaksi tai on noudatettu paperin, metallin, muovin, lasin ja biojätteen erilliskeräystä koskevaa velvoitetta.
Tarkistus 182
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 11 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 aartikla – 6 kohta
6.  Varmistaakseen yhdenmukaiset edellytykset 5 kohdan soveltamiselle komissio antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan jätteenpolton yhteydessä kierrätettyjen metallien painon laskemista koskevat yhteiset menetelmät ja kierrätettyjen metallien laatuperusteet.
6.  Varmistaakseen yhdenmukaiset edellytykset 5 kohdan soveltamiselle komissio antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan jätteenpolton tai rinnakkaispolton yhteydessä kierrätettyjen metallien painon laskemista koskevat yhteiset menetelmät ja kierrätettyjen metallien laatuperusteet.
Tarkistus 183
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 bartikla – 1 kohta
1.  Komissio laatii yhteistyössä Euroopan ympäristökeskuksen kanssa kertomuksia 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ja 3 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneesta edistymisestä viimeistään kolme vuotta ennen kutakin näissä säännöksissä vahvistettua määräaikaa.
1.  Komissio laatii yhteistyössä Euroopan ympäristökeskuksen kanssa kertomuksia 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ja 3 ja 3 a kohdassa sekä 21 artiklan 1 a kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa tapahtuneesta edistymisestä viimeistään kolme vuotta ennen kutakin näissä säännöksissä vahvistettua määräaikaa.
Tarkistus 184
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 bartikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)   esimerkkejä parhaista käytännöistä, joita käytetään eri puolilla unionia ja jotka voivat auttaa tavoitteiden saavuttamisessa.
Tarkistus 185
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
11 bartikla – 2 a kohta (uusi)
2 a)   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa käsitellään tarvittaessa tässä direktiivissä asetettujen muiden vaatimusten noudattamista, kuten 29 artiklassa tarkoitettuihin jätteen syntymisen ehkäisemistä koskeviin ohjelmiin sisältyvien tavoitteiden saavuttamista koskevia ennusteita sekä loppukäsitellyn tai energiana hyödynnetyn yhdyskuntajätteen prosenttiosuutta ja määrää henkeä kohden mitattuna.
Tarkistus 186
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
12 artikla – 1 a kohta (uusi)
12 a)  Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vuoteen 2030 mennessä loppukäsiteltävän yhdyskuntajätteen määrä vähenee korkeintaan 10 prosenttiin syntyvän yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä.”;
Tarkistus 187
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
12 artikla – 1 b kohta (uusi)
12 b)  Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 b. Komissio tarkastelee uudelleen liitteessä I tarkoitettuja loppukäsittelytoimia. Komissio antaa tämän direktiivin täydentämiseksi delegoituja säädöksiä, joilla vahvistetaan tekniset perusteet ja toimintamenetelmät loppukäsittelytoimia D2, D3, D4, D6, D7 ja D12 varten. Kyseisissä delegoiduissa säädöksissä kielletään tarvittaessa loppukäsittelytoimet, jotka eivät täytä 13 artiklassa asetettuja edellytyksiä.”;
Tarkistus 188
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 c alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
12 artikla – 1 c kohta (uusi)
12 c)   Lisätään 12 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 c. Jäsenvaltioiden on toteutettava erityisiä toimenpiteitä, joilla estetään jätteiden sekä suora että epäsuora sijoittaminen meriympäristöön. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle tiedot tämän kohdan täytäntöönpanemiseksi toteutettavista toimenpiteistä 18 kuukauden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta ja kahden vuoden välein mainitun päivämäärän jälkeen. Komissio julkaisee toimitettujen tietojen pohjalta kaksivuotiskertomuksen kuuden kuukauden kuluessa.
Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tämän kohdan täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja indikaattorit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”;
Tarkistus 189
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 d alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
15 artikla – 4 a kohta (uusi)
12 d)   Lisätään 15 artiklaan kohta seuraavasti:
”4 a. Jäsenvaltiot voivat direktiivin 2014/24/EU mukaisesti toteuttaa toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että paikallisten viranomaisten sekä laajennettua tuottajan vastuuta tuotteiden tuottajan puolesta soveltavien organisaatioiden suorittama jätehuoltotoimijoiden valintamenettely sisältää sosiaalisia lausekkeita, joiden avulla tuetaan yhteisötalouden ja yhteisvastuullisten yritysten ja foorumien asemaa.”;
Tarkistus 190
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 e alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
18 artikla – 3 kohta
12 e)   Korvataan 18 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3.  Jos vaarallista jätettä on sekoitettu 1 kohdan säännösten vastaisesti, jätteet on tarvittaessa ja silloin kuin se on mahdollista eroteltava 13 artiklan noudattamiseksi, jollei teknistä ja taloudellista toteutettavuutta koskevista perusteista muuta johdu.
3. Jos vaarallista jätettä on sekoitettu 1 kohdan säännösten vastaisesti, jäsenvaltioiden on varmistettava, että jätteet erotellaan silloin kuin se on teknisesti mahdollista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 36 artiklan soveltamista.
Jos erottelu ei ole teknisesti mahdollista, sekoitettu jäte on käsiteltävä laitoksissa, jotka ovat saaneet luvan tällaisten sekoitusten ja niiden erillisten osien käsittelyyn.”;
Tarkistus 191
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 f alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
20 artikla – 1 a kohta (uusi)
12 f)   Lisätään 20 artiklaan kohta seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on otettava 1 päivään tammikuuta 2020 mennessä käyttöön kotitalouksista peräisin olevan vaarallisen jätteen virtaa varten erilliskeräys- ja vastaanottojärjestelmiä, jotta voidaan varmistaa, että vaarallista jätettä käsitellään asianmukaisesti eikä se pilaa muita yhdyskuntajätevirtoja.”;
Tarkistus 192
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 g alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
20 artikla – 1 b kohta (uusi)
12 g)   Lisätään 20 artiklaan kohta seuraavasti:
”Komissio laatii ... [18 kuukauden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] suuntaviivoja, jolla autetaan ja helpotetaan jäsenvaltioita kotitalouksista peräisin olevan vaarallisen jätteen keräämisessä ja turvallisessa käsittelyssä.”;
Tarkistus 193
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 h alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
21 artikla – 1 kohta – a alakohta
12 h)  Korvataan 21 artiklan 1 kohdan a alakohta seuraavasti:
a)  jäteöljyt kerätään erikseen, jos se on teknisesti mahdollista;
a) jäteöljyt kerätään erikseen;
Tarkistus 194
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 i alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
21 artikla – 1 kohta – c alakohta
12 i)  Korvataan 21 artiklan 1 kohdan c alakohta seuraavasti:
c)  ominaisuuksiltaan erilaisia jäteöljyjä ei sekoiteta eikä jäteöljyjä sekoiteta muunlaisten jätteiden tai aineiden kanssa, jos se on teknisesti mahdollista ja taloudellisesti hyväksyttävää tai jos tällainen sekoittaminen haittaa niiden käsittelyä.
c) ominaisuuksiltaan erilaisia jäteöljyjä ei sekoiteta eikä jäteöljyjä sekoiteta muunlaisten jätteiden tai aineiden kanssa, jos tällainen sekoittaminen haittaa niiden uudistamista.”;
Tarkistus 195
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 j alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
21 artikla – 1 a kohta (uusi)
12 j)  Lisätään 21 artiklaan kohta seuraavasti:
”1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, joilla pyritään saavuttamaan tavoite, jonka mukaan jäteöljyjen uudistamisen aste nostetaan vuoteen 2025 mennessä vähintään 85 prosenttiin syntyneestä jäteöljystä.
Toiseen jäsenvaltioon uudistamista varten lähetetty jäteöljy voidaan ottaa huomioon ainoastaan kyseisen jäteöljyn keränneen jäsenvaltion tavoitteen saavuttamista koskevissa laskelmissa ja edellyttäen, että on noudatettu asetuksessa (EY) N:o 1013/2006 vahvistettuja vaatimuksia, jotka koskevat vaarallisten jätteiden siirtoa.
Uudistamista, valmistelua uudelleenkäyttöön tai kierrätystä varten unionista viety jäteöljy voidaan ottaa huomioon ainoastaan jäteöljyn keränneen jäsenvaltion tavoitteen saavuttamista koskevissa laskelmissa, jos viejä voi osoittaa, että jätteen siirrossa on noudatettu asetuksen (EY) N:o 1013/2006 vaatimuksia ja että jäteöljyn uudistamiskäsittely unionin ulkopuolella on suoritettu asiaa koskevan unionin ympäristölainsäädännön vaatimuksia vastaavien edellytysten mukaisesti.”;
Tarkistus 196
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 k alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
21 artikla – 2 kohta
12 k)  Korvataan 21 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Jäteöljyjen erillistä keräilyä ja jäteöljyjen asianmukaista käsittelyä varten jäsenvaltiot voivat kansallisten edellytystensä mukaisesti soveltaa lisätoimenpiteitä, kuten teknisiä vaatimuksia, tuottajan vastuuta, taloudellisia ohjauskeinoja tai vapaaehtoisia sopimuksia.
2. Jäsenvaltiot voivat 1 ja 1 a kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia noudattaakseen soveltaa kansallisten edellytystensä mukaisesti lisätoimenpiteitä, kuten teknisiä vaatimuksia, tuottajan vastuuta, taloudellisia ohjauskeinoja tai vapaaehtoisia sopimuksia.”;
Tarkistus 197
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 12 l alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
21 artikla – 3 kohta
12 l)  Korvataan 21 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3.  Jos jäteöljyille on kansallisessa lainsäädännössä asetettu uudistamista koskevia vaatimuksia, jäsenvaltiot voivat säätää, että tällaiset jäteöljyt on uudistettava, jos se on teknisesti mahdollista, ja, jos sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1013/2006 11 ja 12 artiklaa, rajoittaa jäteöljyjen rajatylittäviä siirtoja alueeltaan polttolaitokseen tai rinnakkaispolttolaitokseen asettaakseen jäteöljyjen uudistamisen etusijalle.
3. Jäsenvaltiot voivat asetuksen (EY) N:o 1013/2006 11 ja 12 artiklaa sovellettaessa rajoittaa jäteöljyjen rajatylittäviä siirtoja alueeltaan polttolaitokseen tai rinnakkaispolttolaitokseen asettaakseen jäteöljyjen uudistamisen etusijalle.”;
Tarkistus 198
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
22 artikla – 1 kohta
Jäsenvaltioiden on varmistettava biojätteen erilliskeräys, jos se on teknisesti, ympäristön kannalta ja taloudellisesti toteutettavissa sekä asianmukaista, kompostia koskevien laatuvaatimusten varmistamiseksi ja 11 artiklan 2 kohdan a, c ja d alakohdan sekä 11 artiklan 3 kohdan tavoitteiden saavuttamiseksi.
1.  Jäsenvaltioiden on 10 artiklan 2 kohdan mukaisesti varmistettava biojätteen erilliskeräys sen syntypaikalla.
Tarkistus 199
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
22 artikla – 1 a kohta (uusi)
1 a.  Jäsenvaltioiden on kannustettava kotikompostointiin.
Tarkistus 237
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
22 artikla – 2 kohta
Niiden on tarvittaessa toteutettava 4 ja 13 artiklan mukaisesti toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on edistää seuraavia toimia:
2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava 4 ja 13 artiklan mukaisesti toimenpiteitä, mukaan lukien jäljitettävyys- sekä panoksiin ja tuotoksiin perustuvat laadunvalmistusjärjestelmät, varmistaakseen biojätteen orgaanisen kierrätyksen siten, että huolehditaan korkeatasoisesta ympäristönsuojelusta ja asiaa koskevien tiukkojen laatuvaatimusten mukaisesta tuotoksesta.
a)   biojätteen kierrätys, myös kompostointi, ja mädättäminen;
b)   biojätteen käsittely korkeatasoisen ympäristönsuojelun vaatimukset täyttävällä tavalla;
c)   biojätteestä tuotettujen, ympäristön kannalta turvallisten materiaalien käyttö.
Tarkistus 242
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
22 artikla – 2 a kohta (uusi)
2 a.  Kierrätetyn biojätteen painona pidetään orgaaniseen kierrätysprosessiin toimitetun jätteen painoa tiettynä vuonna.
Niiden materiaalien tai aineiden painoa, joita ei sijoiteta lopulliseen kierrätysprosessiin ja jotka loppukäsitellään tai jotka hyödynnetään energiana, ei saa ilmoittaa kierrätetyksi.
Tarkistus 201
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
22 artikla – 2 b kohta (uusi)
2 b.   Komissio ehdottaa 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/20021 a muuttamista siten, että siinä otetaan käyttöön syntymispaikalla erotellun yhdyskuntien biojätteen eurooppalaiset jätekoodit.
_______________
1 a   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2150/2002, annettu 25 päivänä marraskuuta 2002, jätetilastoista (EYVL L 332, 9.12.2002, s. 1).
Tarkistus 238
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
22 artikla – 2 c kohta (uusi)
2 c.  Komissio pyytää 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä eurooppalaisia standardointijärjestöjä kehittämään eurooppalaisia laatustandardeja orgaaniseen kierrätysprosessiin saapuvaa biojätettä sekä kompostia ja mädätettä varten parhaiden käytäntöjen mukaisesti.
Tarkistus 202
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 13 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
24 artikla – 1 kohta – b alakohta
13 a)   Korvataan 24 artiklan b alakohta seuraavasti:
b)  jätteen hyödyntäminen.
b) vaarattoman jätteen hyödyntäminen.”;
Tarkistus 203
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
26 artikla – 3 kohta
Jäsenvaltiot voivat vapauttaa toimivaltaiset viranomaiset pitämästä rekistereitä sellaisista laitoksista tai yrityksistä, jotka keräävät tai kuljettavat korkeintaan 20 tonnia vaarattomia jätteitä vuodessa.
Jäsenvaltiot voivat vapauttaa toimivaltaiset viranomaiset pitämästä rekistereitä sellaisista laitoksista tai yrityksistä, jotka keräävät tai kuljettavat korkeintaan 20 tonnia vaarattomia jätteitä vuodessa ja korkeintaan kaksi tonnia vaarallisia jätteitä vuodessa.
Tarkistus 204
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
26 artikla – 4 kohta
Komissio voi antaa delegoituja säädöksiä 38 a artiklan mukaisesti vaarattoman jätteen määriä koskevien kynnysarvojen mukauttamiseksi.
Poistetaan.
Tarkistus 205
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
27 artikla – 1 kohta
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sellaisten teknisten vähimmäisnormien asettamista, joita sovelletaan käsittelytoimintoihin, jotka edellyttävät 23 artiklan nojalla lupaa, jos voidaan todistaa, että ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu hyötyisivät tällaisista vähimmäisnormeista.
1.  Siirretään komissiolle valta antaa 38 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sellaisten teknisten vähimmäisnormien asettamista, joita sovelletaan kaikkiin käsittelytoimintoihin, erityisesti jätteen erilliskeräykseen, lajitteluun ja kierrätykseen, jotka edellyttävät 23 artiklan nojalla lupaa, jos voidaan todistaa, että ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu hyötyisivät tällaisista vähimmäisnormeista.
Tarkistus 206
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a alakohta – ii alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
28 artikla – 3 kohta – f alakohta
f)  toimenpiteet kaiken tyyppisen roskaantumisen estämiseksi ja kaiken tyyppisen roskaantumisen puhdistamiseksi.
f)  toimenpiteet kaiken tyyppisen roskaantumisen estämiseksi ja ehkäisemiseksi ja kaiken tyyppisen roskaantumisen puhdistamiseksi.
Tarkistus 207
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – a alakohta – ii a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
28 artikla – 3 kohta – f a alakohta (uusi)
ii a)  lisätään kohta seuraavasti:
”f a) riittävät rahoitusmahdollisuudet paikallisviranomaisille jätteen syntymisen ehkäisemistä ja optimaalisten erilliskeräysjärjestelmien ja -infrastruktuurien kehittämistä varten, jotta voidaan täyttää tässä direktiivissä asetetut tavoitteet.”;
Tarkistus 208
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 16 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
28 artikla – 5 kohta
5.  Jätehuoltosuunnitelmien on oltava direktiivin 94/62/EY 14 artiklassa ja tämän direktiivin 11 artiklan 2 ja 3 kohdassa asetettujen tavoitteiden sekä direktiivin 1999/31/EY 5 artiklassa asetettujen vaatimusten mukaisia.
5.  Jätehuoltosuunnitelmien on oltava direktiivin 94/62/EY 14 artiklassa ja tämän direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa asetettujen tavoitteiden sekä direktiivin 1999/31/EY 5 artiklassa asetettujen vaatimusten mukaisia.
Tarkistus 209
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – a alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
29 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
1.  Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia, joissa vahvistetaan 1, 4 ja 9 artiklan mukaisia jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä.
1.   Edistääkseen ainakin 1 artiklassa, 4 artiklassa ja 9 artiklan -1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista jäsenvaltioiden on käynnistettävä jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia ja vähintään käynnistettävä 9 artiklan 1 kohdan mukaisia jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia toimenpiteitä.
Tarkistus 210
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – a a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
29 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
a a)   korvataan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:
Tällaiset ohjelmat on tarpeen mukaan joko sisällytettävä 28 artiklassa säädettyihin jätehuoltosuunnitelmiin tai ympäristöpolitiikkaa koskeviin muihin ohjelmiin, tai niiden on oltava erillisiä ohjelmia. Jos tällainen ohjelma sisältyy jätehuoltosuunnitelmaan tai muihin ohjelmiin, jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevat toimenpiteet on osoitettava selkeästi.
Tällaiset ohjelmat on tarpeen mukaan joko sisällytettävä 28 artiklassa säädettyihin jätehuoltosuunnitelmiin tai ympäristöpolitiikkaa koskeviin muihin ohjelmiin, tai niiden on oltava erillisiä ohjelmia. Jos tällainen ohjelma sisältyy jätehuoltosuunnitelmaan tai muihin ohjelmiin, jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet on osoitettava selkeästi.”;
Tarkistus 211
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – a b alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
29 artikla – 2 kohta
a b)   korvataan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:
2.  Edellä 1 kohdassa säädetyissä ohjelmissa on vahvistettava jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat tavoitteet. Jäsenvaltioiden on kuvattava nykyiset jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevat toimenpiteet ja arvioitava liitteessä IV esitettyjä toimenpiteitä koskevien esimerkkien tai muiden aiheellisten toimenpiteiden hyödyllisyys.
2. Jäsenvaltioiden on 1 kohdassa tarkoitetuissa ohjelmissa kuvattava vähintään 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien toimenpiteiden täytäntöönpano ja niiden osuus 9 artiklan -1 kohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Jäsenvaltioiden on tarvittaessa kuvattava liitteessä IV a lueteltujen välineiden ja toimenpiteiden vaikutus ja arvioitava liitteessä IV esitettyjä toimenpiteitä koskevien esimerkkien tai muiden aiheellisten toimenpiteiden hyödyllisyys.”;
Tarkistus 212
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 alakohta – a c alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
29 artikla – 2 a kohta (uusi)
a c)   lisätään kohta seuraavasti:
”2 a. Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä tässä artiklassa tarkoitettujen jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien puitteissa erityisiä elintarvikejätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia.”;
Tarkistus 213
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 17 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
30 artikla – 2 kohta
17 a)   Korvataan 30 artiklan 2 kohta seuraavasti:
2.  Euroopan ympäristökeskusta kehotetaan tarkastelemaan jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien noudattamisen ja täytäntöönpanon edistymistä vuotuisessa kertomuksessaan.
2. Euroopan ympäristökeskuksen on julkaistava kahden vuoden välein kertomus, jossa arvioidaan jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien toteuttamisen ja täytäntöönpanon edistymistä sekä kunkin jäsenvaltion ja koko unionin saavutuksia kyseisten ohjelmien tavoitteiden suhteen, mukaan lukien jätteen syntymisen irrottaminen talouskasvusta ja kiertotalouteen siirtyminen.”;
Tarkistus 214
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 19 alakohta – b alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
35 artikla – 4 kohta
4.  Jäsenvaltioiden on perustettava sähköinen rekisteri tai yhteen sovitettuja rekistereitä 1 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia jätteitä ja tarvittaessa muita jätevirtoja koskevien koko kyseessä olevan jäsenvaltion maantieteellisen alueen kattavien tietojen tallettamiseksi. Jäsenvaltiot voivat perustaa tällaisia rekistereitä myös muille jätevirroille, erityisesti sellaisille jätevirroille, joille on unionin lainsäädännössä asetettu tavoitteita. Jäsenvaltioiden on käytettävä jätetietoja, jotka teollisuuden toiminnanharjoittajat ovat toimittaneet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 166/2006 nojalla perustetun epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevaan eurooppalaiseen rekisteriin (*).
4.  Jäsenvaltioiden on perustettava sähköinen rekisteri tai yhteen sovitettuja rekistereitä tai käytettävä jo vakiintuneita sähköisiä rekistereitä tai yhteen sovitettuja rekistereitä 1 kohdassa tarkoitettuja vaarallisia jätteitä ja tarvittaessa muita jätevirtoja koskevien koko kyseessä olevan jäsenvaltion maantieteellisen alueen kattavien tietojen tallettamiseksi. Jäsenvaltioiden on ainakin perustettava tällaisia rekistereitä muille jätevirroille, joille on unionin lainsäädännössä asetettu tavoitteita. Jäsenvaltioiden on käytettävä jätetietoja, jotka teollisuuden toiminnanharjoittajat ovat toimittaneet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 166/2006 nojalla perustetun epäpuhtauksien päästöjä ja siirtoja koskevaan eurooppalaiseen rekisteriin (*).
Tarkistus 215
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
37 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 11 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa ja 11 artiklan 3 kohdassa vahvistettujen tavoitteiden täytäntöönpanoa koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 6 kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen kertomuksen on katettava 1 päivän tammikuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välinen aika.
1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 9 artiklan -1 kohdassa, 11 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa, 3 ja 3 a kohdassa ja 21 artiklassa vahvistettujen tavoitteiden täytäntöönpanon edistymistä koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on kerättävä ja käsiteltävä nämä tiedot tämän artiklan 6 kohdassa tarkoitetun yhteisen menetelmän mukaisesti ja toimitettava ne sähköisesti 12 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 6 kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen kertomuksen 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan sekä 3 kohdan mukaisten tavoitteiden noudattamisesta on katettava 1 päivän tammikuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välinen aika.
Tarkistus 216
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
37 artikla – 2 kohta
2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava 9 artiklan 4 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot komissiolle joka toinen vuosi. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointikauden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 6 kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen kertomuksen on katettava 1 päivän tammikuuta 2020 ja 31 päivän joulukuuta 2020 välinen aika.
Poistetaan.
Tarkistus 217
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
37 artikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Uudelleenkäyttöön valmistellun jätteen määrä on raportoitava erillään kierrätetystä jätteestä 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan noudattamisen todentamiseksi.
Tarkistus 218
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
37 artikla – 5 kohta
5.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelun tuloksista kertomuksen. Kyseisessä kertomuksessa arvioidaan tietojenkeruun järjestämistä, tietolähteitä ja jäsenvaltioissa käytettyjä menetelmiä sekä kyseisten tietojen täydellisyyttä, luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja johdonmukaisuutta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan kolmen vuoden välein.
5.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelun tuloksista kertomuksen. Kyseisessä kertomuksessa arvioidaan tietojenkeruun järjestämistä, tietolähteitä ja jäsenvaltioissa käytettyjä menetelmiä, kunnes 6 artiklassa tarkoitettu delegoitu säädös on hyväksytty. Komissio arvioi joka tapauksessa myös kyseisten tietojen täydellisyyttä, luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja johdonmukaisuutta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan yhdeksän kuukautta jäsenvaltioiden ensimmäisen kertomuksen jälkeen ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.
Tarkistus 219
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
37 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.   Komissio sisällyttää 5 kohdassa tarkoitettuun kertomukseen tietoja tämän direktiivin täytäntöönpanosta kokonaisuudessaan ja sen vaikutuksista ihmisten terveyteen ja ympäristöön. Kertomukseen voidaan liittää ehdotus tämän direktiivin muuttamiseksi.
Tarkistus 220
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
37 artikla – 6 kohta
6.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä 1 ja 2 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen ja maantäyttötoimia koskevien tietojen raportointimuotojen vahvistamiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 39 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
6.  Komissio hyväksyy 38 a artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yhteinen menetelmä tietojen keräämistä ja käsittelemistä, tietojen keräämisen organisointia ja tietolähteitä varten sekä säännöt 1 kohdan mukaisesti toimitettavien tietojen ja valmistelua uudelleenkäyttöön ja maantäyttötoimia koskevien tietojen raportointimuotojen vahvistamiseksi.
Tarkistus 221
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
37 aartikla (uusi)
21 a)   Lisätään artikla seuraavasti:
”37 a artikla
Kiertotalouden järjestelmä
Tukeakseen 1 artiklassa tarkoitettuja toimenpiteitä komissio viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018
a)   laatii kertomuksen, jossa arvioidaan unionin tavoitteiden ja erityisesti resurssitehokkuutta koskevan tavoitteen sekä kokonaisvaltaisten sääntelytoimenpiteiden tarvetta kestävän kulutuksen ja tuotannon alalla; kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus;
b)   laatii kertomuksen, jossa tarkastellaan tuotteita, jätteitä ja kemikaaleja koskevien unionin sääntelykehysten johdonmukaisuutta, jotta voidaan havaita kiertotalouteen siirtymistä haittaavat esteet;
c)   laatii kertomuksen, jossa paneudutaan sellaisten säädösten vuorovaikutukseen, jotka haittaavat synergiavaikutusten kehittymistä eri toimialojen välillä ja estävät sivutuotteiden myöhempää käyttöä sekä jätteen valmistelua uudelleenkäyttöön erityisiä sovelluksia varten; kertomukseen sisällytetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus tai ohjeita tunnistettujen esteiden poistamiseen sekä sivutuotteiden ja uusioraaka-aineiden markkinapotentiaalin vapauttamiseen;
d)  esittää ekologista suunnittelua koskevasta unionin lainsäädännöstä kattavan uudelleentarkastelun, jotta sen soveltamisalaa laajennettaisiin kattamaan kaikki tärkeimmät tuoteryhmät, mukaan lukien muuhun kuin energiaan liittyvät tuoteryhmät, jotta pakollisiin tuotesuunnittelua koskeviin vaatimuksiin sisällytettäisiin vaiheittain kaikki asiaa koskevat resurssitehokkuuden olennaiset osatekijät ja jotta annettaisiin ympäristömerkintöjä koskevia säännöksiä.”;
Tarkistus 222
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 21 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
38 artikla – otsikko
21 a)   Korvataan 38 artiklan otsikko seuraavasti:
Tulkinta ja mukauttaminen tekniseen kehitykseen
”Tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihto, tulkinta ja mukauttaminen tekniseen kehitykseen
Tarkistus 223
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
38 artikla – -1 kohta (uusi)
-1.   Komissio ottaa käyttöön foorumin, jolla se ja jäsenvaltiot ja alue- ja kuntaviranomaiset vaihtavat säännöllisesti ja jäsennellysti keskenään tietoja ja parhaita käytäntöjä tämän direktiivin vaatimusten noudattamisesta käytännössä, jotta voidaan varmistaa asianmukainen hallinnointi, täytäntöönpano, rajatylittävät yhteistyö sekä parhaiden käytäntöjen ja innovointien levittäminen jätehuollon alalla.
Foorumia on erityisesti käytettävä seuraaviin tarkoituksiin:
–   tietojenvaihto ja parhaiden käytäntöjen jakaminen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti käytettyjen välineiden ja kannustimien osalta, jotta voidaan edistää 4 artiklassa säädettyjen tavoitteiden vahvistamista;
–   tietojenvaihto ja parhaiden käytäntöjen jakaminen 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettyjen toimenpiteiden osalta;
–   tietojenvaihto ja parhaiden käytäntöjen jakaminen jätteiden syntymisen osalta ja sellaisten järjestelmien käyttöön ottamiseksi, joilla edistetään uudelleenkäyttöä ja elinkaaren pidentämistä;
–   tietojenvaihto ja parhaiden käytäntöjen jakaminen erilliskeräystä koskevien velvoitteiden noudattamiseksi;
–  tietojenvaihto ja parhaiden käytäntöjen jakaminen 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ja 21 artiklassa säädettyjen tavoitteiden saavuttamiseen soveltuvien välineiden ja kannustimien osalta;
–   parhaiden käytäntöjen jakaminen kehitettäessä toimenpiteitä ja järjestelmiä yhdyskuntajätevirtojen jäljittämiseksi lajittelusta aina lopulliseen kierrätysprosessiin, millä on suuri merkitys jätteen laadun valvonnassa sekä jätevirroissa ja kierrätysprosesseissa syntyvän hävikin mittaamisessa.
Komissio julkaisee tällaisen tietojenvaihdon ja parhaiden käytäntöjen jakamisen tulokset.
Tarkistus 224
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
38 artikla – 1 kohta – 1 alakohta
Komissio voi laatia ohjeita, jotka koskevat hyödyntämisen ja loppukäsittelyn määritelmien tulkintaa.
Komissio laatii ohjeita, jotka koskevat jätteen ja yhdyskuntajätteen, niiden syntymisen ehkäisemisen, uudelleenkäytön, valmistelun uudelleenkäyttöön, hyödyntämisen ja loppukäsittelyn määritelmien tulkintaa.
Tarkistus 225
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 22 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
38 artikla – 3 kohta
3.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 38 a artiklan mukaisesti liitteen VI muuttamiseksi.
Poistetaan.
Tarkistus 226
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
38 aartikla – 2 kohta
2.  Siirretään 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 11 a artiklan 2 kohdassa, 11 a artiklan 6 kohdassa, 26 artiklassa, 27 artiklan 1 kohdassa, 27 artiklan 4 kohdassa, 38 artiklan 1 kohdassa, 38 artiklan 2 kohdassa ja 38 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi [tämän direktiivin voimaantulopäivä] alkaen.
2.  Siirretään 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 8 artiklan 5 kohdassa, 9 artiklan 2 a, 3 ja 3 a kohdassa, 11 a artiklan 2 ja 6 kohdassa, 12 artiklan 1 b kohdassa, 27 artiklan 1 ja 4 kohdassa, 37 artiklan 6 kohdassa ja 38 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi [tämän direktiivin voimaantulopäivä] alkaen.
Tarkistus 227
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
38 aartikla – 3 kohta
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 2 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 11 a artiklan 2 kohdassa, 11 a artiklan 6 kohdassa, 26 artiklassa, 27 artiklan 1 kohdassa, 27 artiklan 4 kohdassa, 38 artiklan 1 kohdassa, 38 artiklan 2 kohdassa ja 38 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 2 kohdassa, 6 artiklan 2 ja 4 kohdassa, 7 artiklan 1 kohdassa, 8 artiklan 5 kohdassa, 9 artiklan 2 a, 3 ja 3 a kohdassa, 11 a artiklan 2 ja 6 kohdassa, 12 artiklan 1 b kohdassa, 27 artiklan 1 ja 4 kohdassa, 37 artiklan 6 kohdassa ja 38 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.
Tarkistus 228
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
38 aartikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
Tarkistus 229
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 23 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
38 aartikla – 5 kohta
5.  Edellä olevien 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 2 kohdan, 7 artiklan 1 kohdan, 11 a artiklan 2 kohdan, 11 a artiklan 6 kohdan, 26 artiklan, 27 artiklan 1 kohdan, 27 artiklan 4 kohdan, 38 artiklan 1 kohdan, 38 artiklan 2 kohdan ja 38 artiklan 3 kohdan mukaisesti annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
5.  Edellä olevien 5 artiklan 2 kohdan, 6 artiklan 2 ja 4 kohdan, 7 artiklan 1 kohdan, 8 artiklan 5 kohdan, 9 artiklan 2 a, 3 ja 3 a kohdan, 11 a artiklan 2 ja 6 kohdan, 12 artiklan 1 b kohdan, 27 artiklan 1 ja 4 kohdan, 37 artiklan 6 kohdan ja 38 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, etteivät ne vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.
Tarkistus 230
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 24 a alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
Liite II – R13 a kohta (uusi)
24 a)   Lisätään liitteeseen II kohta seuraavasti:
”R13 a: Valmistelu uudelleenkäyttöön”;
Tarkistus 231
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 24 b alakohta (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
Liite IV a (uusi)
24 b)   Lisätään liite IV a tämän direktiivin liitteen mukaisesti.
Tarkistus 232
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 25 alakohta
Direktiivi 2008/98/EY
Liite VI (uusi)
25)   Lisätään liite VI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.
Poistetaan.
Tarkistus 233
Ehdotus direktiiviksi
Liite I
Direktiivi 2008/98/EY
Liite VI
Tuotteiden ja osien uudelleenkäytön valmistelua koskeva laskentamenetelmä 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan sekä 11 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi
Poistetaan.
Kierrätyksen ja uudelleenkäytön valmistelun mukautetun määrän laskemiseksi 11 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdan ja 11 artiklan 3 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on käytettävä seuraavaa kaavaa:
E: mukautettu kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste tiettynä vuotena;
A: kierrätetyn tai uudelleenkäyttöön valmistellun yhdyskuntajätteen paino tiettynä vuotena;
R: uudelleenkäyttöön valmisteltujen tuotteiden tai osien paino tiettynä vuotena;
P: tiettynä vuotena syntyneen yhdyskuntajätteen määrä.
Tarkistus 234
Ehdotus direktiiviksi
Liite -I (uusi)
Direktiivi 2008/98/EY
Liite IV a (uusi)
Liite -I
Lisätään liite IV a seuraavasti:
”Liite IV a
Ohjeellinen luettelo välineistä toimivampaan kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi
1.  Taloudelliset välineet:
1.1  kaatopaikkaverojen ja/tai -maksujen nostaminen asteittain kaikissa jäteluokissa (yhdyskuntajäte, pysyvä jäte, muu jäte);
1.2   jätteenpolttoverojen ja/tai -maksujen käyttöönotto tai korottaminen;
1.3  ”maksa itse omat jätekustannuksesi” -järjestelmien käyttöön ottaminen;
1.4  toimenpiteet, joilla parannetaan nykyisten ja tulevien tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien kustannustehokkuutta;
1.5  rahoittajan ja/tai tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien laajentaminen uusiin jätevirtoihin;
1.6  taloudelliset kannustimet paikallisille viranomaisille jätteen syntymisen ehkäisemisen sekä erilliskeräysjärjestelmien kehittämisen ja lisäämisen edistämiseksi;
1.7  toimenpiteet uudelleenkäyttösektorin kehittämisen tueksi;
1.8  toimenpiteet sellaisten tukien poistamiseksi, jotka eivät ole jätehierarkian mukaisia.
2.  Muut toimenpiteet:
2.1  kestävät julkiset hankinnat, joilla edistetään kestävää tuotantoa ja kulutusta;
2.2  tekniset ja verotukselliset toimenpiteet uudelleenkäyttöön tulevien tuotteiden ja kierrätysmateriaalien (myös kompostoitujen materiaalien) markkinoiden kehittämiseksi sekä kierrätysmateriaalien laadun parantamiseksi;
2.3  jätteiden käsittelyä koskevien parhaiden saatavilla olevien menetelmien soveltaminen, jolla pyritään erityistä huolta aiheuttavien aineiden poistamiseen, kun se on taloudellisesti ja teknisesti mahdollista;
2.4  toimenpiteet yleisön tietämyksen lisäämiseksi asianmukaisesta jätehuollosta ja roskaamisen vähentämisestä, mukaan lukien tapauskohtaiset kampanjat sen varmistamiseksi, että jätteiden syntymistä estetään niiden lähteellä ja että erilliskeräysjärjestelmien käyttöaste on korkea;
2.5  toimenpiteet, mukaan lukien digitaalisin keinoin toteutetut toimenpiteet, sen varmistamiseksi, että jätehuoltoon osallistuvien toimivaltaisten viranomaisten toimet sovitetaan asianmukaisesti yhteen ja että muut keskeiset sidosryhmät voivat osallistua;
2.6  Euroopan rakenne- ja investointirahastoja käyttäminen asiaa koskevien tavoitteiden täyttämiseen tarvittavan jätehuoltoinfrastruktuurin kehittämisen rahoittamiseksi.”.

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0034/2017).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö