Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0275(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0034/2017

Teksty złożone :

A8-0034/2017

Debaty :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Głosowanie :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Wyjaśnienia do głosowania
PV 18/04/2018 - 12.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Teksty przyjęte
PDF 1162kWORD 138k
Wtorek, 14 marca 2017 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Odpady ***I
P8_TA(2017)0070A8-0034/2017

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 14 marca 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw -1 (nowy)
(-1)   Celem niniejszej dyrektywy jest ustanowienie środków służących ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie negatywnym skutkom wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz poprzez zmniejszanie tych skutków, a także poprzez ograniczenie ogólnych skutków wykorzystywania zasobów i ich oszczędniejsze wykorzystywanie, jak również poprzez zadbanie o uznanie wartości odpadów jako zasobów w celu przyczynienia się do powstania gospodarki o obiegu zamkniętym w Unii.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw -1 a (nowy)
(-1a)   Z uwagi na zależność Unii od importu surowców oraz na gwałtowne uszczuplenie znacznych ilości zasobów naturalnych w krótkiej perspektywie czasowej kluczowym wyzwaniem jest odzyskiwanie jak największych ilości zasobów na terytorium Unii oraz przyspieszenie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw -1 b (nowy)
(-1b)   Gospodarka o obiegu zamkniętym oferuje znaczne możliwości gospodarkom lokalnym i stwarza szansę doprowadzenia do sytuacji, w której korzyści odniosą wszystkie zaangażowane strony.
Poprawka 4
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw -1 c (nowy)
(-1c)  Gospodarowanie odpadami należy przekształcić w zrównoważone gospodarowanie materiałami. Zmiana dyrektywy 2008/98/WE stwarza ku temu okazję.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw -1 d (nowy)
(-1d)   Aby pomyślnie dokonać przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, konieczna jest pełna realizacja planu działania pod nazwą „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym” w uzupełnieniu zmiany i pełnego wdrożenia dyrektyw w sprawie odpadów. Plan działania powinien również zwiększyć spójność i synergię strategii politycznych w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, energii, klimatu, rolnictwa, przemysłu i badań.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw -1 e (nowy)
(-1e)   W dniu 9 lipca 2015 r. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie oszczędnego gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym1a, w której podkreślił w szczególności konieczność ustalenia wiążących celów w zakresie ograniczenia ilości odpadów, opracowania środków zapobiegania powstawaniu odpadów oraz określenia jasnych i jednoznacznych definicji.
_______________
1a Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0266.
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym.
(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i efektywnego wykorzystywania zasobów naturalnych, propagowania zasad gospodarki o obiegu zamkniętym, rozszerzenia skali dystrybucji energii odnawialnej, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia zależności Unii od importowanych surowców, co zapewni nowe możliwości ekonomiczne i długoterminową konkurencyjność. Aby stworzyć gospodarkę o rzeczywiście zamkniętym obiegu, należy wprowadzić dodatkowe środki w zakresie zrównoważonej produkcji i konsumpcji, kładąc główny nacisk na cały cykl życia produktów w sposób pozwalający oszczędzać zasoby i zamknąć obieg. Bardziej efektywne korzystanie z zasobów przyniosłoby także znaczne oszczędności netto dla unijnych przedsiębiorstw, organów publicznych i konsumentów, zmniejszając jednocześnie całkowitą ilość rocznych emisji gazów cieplarnianych.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)
(1a)   Większe wysiłki na rzecz przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym mogłyby spowodować ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 2–4 % rocznie, co stanowi wyraźną zachętę do inwestowania w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zwiększenie produktywności zasobów poprzez poprawę wydajności i ograniczenie marnotrawienia zasobów może w znacznym stopniu obniżyć zarówno zużycie zasobów, jak i emisję gazów cieplarnianych. W związku z tym gospodarka o obiegu zamkniętym powinna stanowić integralną część polityki w dziedzinie klimatu, ponieważ tworzy ona synergie, jak podkreślono w sprawozdaniach Międzynarodowego Panelu ds. Zasobów.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 b (nowy)
(1b)  Gospodarka o obiegu zamkniętym powinna także uwzględniać wyraźne postanowienia siódmego programu działań w zakresie środowiska wzywającego do opracowania cykli życia nietoksycznych materiałów, aby odpady poddane recyklingowi mogły być wykorzystywane jako główne i wiarygodne źródło surowców w Unii.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2
(2)  Cele określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE14 w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów powinny zostać zmienione, aby lepiej odzwierciedlać unijną ambicję przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
(2)  Cele określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE14 w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów powinny zostać zwiększone, aby lepiej odzwierciedlać unijną ambicję przejścia na zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym, poprzez przyjęcie środków niezbędnych do zadbania o to, by odpady zostały uznane za przydatne zasoby.
__________________
__________________
14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
14 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 3
(3)  Wiele państw członkowskich musi jeszcze rozwinąć infrastrukturę konieczną do gospodarowania odpadami. Ważne jest zatem, aby ustanowić długofalowe cele polityczne w celu ukierunkowania środków i inwestycji, w szczególności poprzez zapobieganie tworzeniu się strukturalnego nadmiaru zdolności produkcyjnych do przetwarzania odpadów resztkowych i zablokowania materiałów nadających się do recyklingu na końcu hierarchii postępowania z odpadami.
(3)  Wiele państw członkowskich musi jeszcze rozwinąć infrastrukturę konieczną do gospodarowania odpadami. Ważne jest zatem, aby ustanowić długofalowe cele polityczne oraz udzielić wsparcia finansowego i politycznego w celu ukierunkowania środków i inwestycji, w szczególności poprzez zapobieganie tworzeniu się strukturalnego nadmiaru zdolności produkcyjnych do przetwarzania odpadów resztkowych i zablokowania materiałów nadających się do recyklingu na niższych poziomach hierarchii postępowania z odpadami. W tym kontekście, aby osiągnąć odnośne cele, ważne jest wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu finansowania rozwoju infrastruktury gospodarowania odpadami potrzebnej do zapobiegania powstawaniu odpadów, ich ponownego użycia i recyklingu. Ważne jest również, aby państwa członkowskie dokonały zmiany swoich obecnych programów zapobiegania powstawaniu odpadów zgodnie z niniejszą dyrektywą i odpowiednio dostosowały swoje inwestycje.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)  Odpady komunalne stanowią w przybliżeniu od 7 do 10 % wszystkich odpadów wytwarzanych w Unii. Jest to jednak jeden z najbardziej złożonych strumieni odpadów i sposób gospodarowania nim zasadniczo świadczy o jakości całego systemu gospodarowania odpadami w danym kraju. Wyzwania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikają z wysoce złożonego i mieszanego składu tych odpadów, bezpośredniego sąsiedztwa wytworzonych odpadów w stosunku do obywateli oraz ich bardzo wyraźnego wyeksponowania na widok publiczny. Wskutek tego gospodarowanie nimi wymaga wysoce złożonego systemu gospodarowania odpadami obejmującego efektywny system zbierania, czynnego zaangażowania obywateli i przedsiębiorstw, infrastruktury dostosowanej do konkretnego składu odpadów oraz kompleksowego systemu finansowania. Państwa, które stworzyły efektywne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi, zazwyczaj osiągają lepsze wyniki pod względem gospodarki odpadami w ujęciu ogólnym.
(4)  Odpady komunalne stanowią w przybliżeniu od 7 do 10 % wszystkich odpadów wytwarzanych w Unii. Jest to jednak jeden z najbardziej złożonych strumieni odpadów i sposób gospodarowania nim zasadniczo świadczy o jakości całego systemu gospodarowania odpadami w danym kraju. Wyzwania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynikają z wysoce złożonego i mieszanego składu tych odpadów, bezpośredniego sąsiedztwa wytworzonych odpadów w stosunku do obywateli, ich bardzo wyraźnego wyeksponowania na widok publiczny, a także ich oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi. Wskutek tego gospodarowanie nimi wymaga wysoce złożonego systemu gospodarowania odpadami obejmującego efektywny system zbierania, skuteczny system sortowania i odpowiednie śledzenie strumieni odpadów, a także czynnego zaangażowania obywateli i przedsiębiorstw, infrastruktury dostosowanej do konkretnego składu odpadów oraz kompleksowego systemu finansowania. Państwa, które stworzyły efektywne systemy gospodarowania odpadami komunalnymi, zazwyczaj osiągają lepsze wyniki pod względem gospodarki odpadami w ujęciu ogólnym, w tym w osiąganiu celów związanych z recyklingiem. Samo właściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wystarczy jednak, aby przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której odpady postrzega się jako nowy zasób. Aby zainicjować to przejście, niezbędne jest takie podejście do produktów i odpadów, które uwzględnia ich pełny cykl życia.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4 a (nowy)
(4a)   Z doświadczeń wynika, że zarówno systemy zarządzane publicznie, jak i systemy zarządzane prywatnie mogą przyczynić się do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, a decyzja o wprowadzeniu danego systemu często zależy od uwarunkowań geograficznych i strukturalnych. Przepisy zawarte w niniejszej dyrektywie dopuszczają istnienie zarówno systemu, w którym gmina odpowiada za zbierania odpadów komunalnych, jak i systemu, w którym świadczenie takich usług zleca się podmiotom prywatnym. Podejmowanie decyzji o przejściu z jednego systemu na drugi powinno należeć do zadań państw członkowskich.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
(5)  Do dyrektywy 2008/98/WE należy włączyć definicje odpadów komunalnych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, procesu ostatecznego recyklingu oraz wypełniania wyrobisk, aby wyjaśnić zakres tych pojęć.
(5)  Do dyrektywy 2008/98/WE należy włączyć definicje odpadów komunalnych, handlowych i przemysłowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, podmiotów zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia, recyklingu organicznego, procesu ostatecznego recyklingu, wypełniania wyrobisk, sortowania, śmieci i odpadów żywnościowych, aby wyjaśnić zakres tych pojęć.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)
(5a)   W oparciu o zawiadomienia przekazywane przez państwa członkowskie i zgodnie z rozwojem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Komisja powinna dokonywać okresowego przeglądu wytycznych dotyczących interpretowania zasadniczych przepisów dyrektywy 2008/98/WE w celu udoskonalenia, dopasowania i harmonizacji koncepcji odpadów i produktów ubocznych we wszystkich państwach członkowskich.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 b (nowy)
(5b)   Należy zachować spójność między dyrektywą 2008/98/WE a powiązanymi aktami ustawodawczymi Unii, takim jak dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE1a oraz rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady1b. W szczególności należy zapewnić spójną wykładnię i spójne stosowanie definicji „odpadów”, „hierarchii postępowania z odpadami” i „produktu ubocznego” w tych aktach ustawodawczych.
_________________
1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).
1bRozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1).
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 c (nowy)
(5c)   Odpady niebezpieczne i odpady inne niż niebezpieczne należy identyfikować zgodnie z decyzją Komisji 2014/955/UE1a i rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1357/20141b.
______________
1a Decyzja Komisji 2014/955/UE z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniająca decyzję 2000/532/WE w sprawie wykazu odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (Dz.U. L 370 z 30.12.2014, s. 44).
1b Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. zastępujące załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz.U. L 365 z 19.12.2014, s. 89).
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
(6)  W celu zapewnienia, by wartości docelowe dla recyklingu opierały się na wiarygodnych i porównywalnych danych oraz w celu umożliwienia bardziej skutecznego monitorowania postępów w osiąganiu tych celów, definicja odpadów komunalnych w dyrektywie 2008/98/WE powinna być zgodna z definicją używaną do celów statystycznych przez Europejski Urząd Statystyczny i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, na podstawie której to definicji państwa członkowskie przekazywały dane od kilku lat. Definicja odpadów komunalnych w tej dyrektywie jest neutralna w odniesieniu do publicznego lub prywatnego statusu podmiotu gospodarującego odpadami.
(6)  W celu zapewnienia, by wartości docelowe dla recyklingu opierały się na wiarygodnych i porównywalnych danych oraz w celu umożliwienia bardziej skutecznego monitorowania postępów w osiąganiu tych celów, definicja odpadów komunalnych w dyrektywie 2008/98/WE powinna zostać dostosowana do definicji używanej do celów statystycznych przez Europejski Urząd Statystyczny i Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, na podstawie której to definicji państwa członkowskie przekazywały dane od kilku lat. Definicja odpadów komunalnych w tej dyrektywie jest neutralna w odniesieniu do publicznego lub prywatnego statusu podmiotu gospodarującego odpadami.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7
(7)  Państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiednie zachęty do stosowania hierarchii postępowania z odpadami, w szczególności za pomocą zachęt finansowych służących osiągnięciu celów niniejszej dyrektywy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu, takie jak podatki od składowania odpadów, opłaty za spalanie, systemy opłat proporcjonalnych do ilości wyrzucanych odpadów, systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz zachęty dla władz lokalnych.
(7)  Państwa członkowskie powinny wprowadzić odpowiednie zachęty do stosowania hierarchii postępowania z odpadami, w szczególności za pomocą zachęt finansowych, gospodarczych i regulacyjnych służących osiągnięciu celów niniejszej dyrektywy w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów i ich recyklingu, takie jak podatki od składowania odpadów, opłaty za spalanie, systemy opłat proporcjonalnych do ilości wyrzucanych odpadów, systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ułatwienia w przekazywaniu darów żywnościowych oraz zachęty dla władz lokalnych. Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie są w stanie stosować instrumenty ekonomiczne lub inne środki, np. określone w orientacyjnym wykazie w załączniku do niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie powinny także podejmować środki, które pomogą im w uzyskaniu wysokiej jakości sortowanych materiałów.
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7 a (nowy)
(7a)   W celu ułatwienia właściwego stosowania hierarchii postępowania z odpadami państwa członkowskie powinny wprowadzić środki zachęcające do opracowywania, produkcji i wprowadzania do obrotu produktów nadających się do wielokrotnego użycia, które są technicznie trwałe i łatwe do naprawy oraz które – po tym jak staną się odpadami i zostaną przygotowane do ponownego użycia – nadają się do powtórnego wprowadzenia do obrotu. Środki te powinny uwzględniać wpływ produktów w całym cyklu ich życia i hierarchię postępowania z odpadami.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8
(8)  W celu zagwarantowania podmiotom na rynku surowców wtórnych większej pewności co do statusu substancji lub przedmiotów jako odpadów lub nie-odpadów oraz promowania równych szans, należy ustanowić na poziomie Unii zharmonizowane warunki dla uznawania substancji lub przedmiotów za produkty uboczne, a odpadów, które zostały poddane procesowi odzysku, za niebędące już odpadami. W stosownych przypadkach, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego lub wysoki poziomu ochrony środowiska w całej Unii, należy przyznać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych ustanawiających szczegółowe kryteria dotyczące stosowania takich zharmonizowanych warunków dla niektórych odpadów, w tym do szczególnego zastosowania.
(8)  W celu zagwarantowania podmiotom na rynku surowców wtórnych większej pewności co do statusu substancji lub przedmiotów jako odpadów lub nie-odpadów oraz promowania równych szans, należy ustanowić czytelne zasady uznawania substancji lub przedmiotów za produkty uboczne, a odpadów, które zostały poddane procesowi odzysku, za niebędące już odpadami.
Poprawka 22
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)
(8a)   Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego, substancję lub przedmiot, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest produkowanie tych substancji lub przedmiotów, należy zasadniczo uznać za produkt uboczny, jeżeli spełnione zostaną pewne warunki oraz zapewniony zostanie wysoki poziom ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego w całej Unii. Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych w celu ustanowienia szczegółowych kryteriów stosowania statusu produktu ubocznego, wśród których priorytetowo zostaną potraktowane istniejące i odtwarzalne praktyki symbiozy przemysłowej i rolniczej. W razie braku takich kryteriów państwa członkowskie powinny móc – wyłącznie w poszczególnych przypadkach – ustanowić szczegółowe kryteria stosowania statusu produktu ubocznego.
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 b (nowy)
(8b)   Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego i wysoki poziom ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego w całej Unii, należy co do zasady przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych ustanawiających zharmonizowane przepisy związane z utratą statusu odpadu dla określonych rodzajów odpadów. Należy uwzględnić szczegółowe kryteria określające utratę statusu odpadu przynajmniej w odniesieniu do kruszyw, papieru, szkła, metalu, opon i tekstyliów. Jeżeli kryteria te nie zostaną ustalone na szczeblu unijnym, państwa członkowskie powinny móc – na warunkach określonych na szczeblu unijnym – wprowadzić na szczeblu krajowym szczegółowe kryteria utraty statusu odpadu dla określonych rodzajów odpadów. Jeżeli na szczeblu krajowym również nie ustanowiono takich szczegółowych kryteriów, państwa członkowskie powinny zadbać o to, by odpady poddane procesowi odzysku zostały uznane za niebędące już odpadami, jeśli będą spełniały określone na szczeblu unijnym warunki, które powinny podlegać w każdym indywidualnym przypadku weryfikacji przez właściwy organ krajowy danego państwa członkowskiego. Należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez ustanowienie ogólnych wymogów, które muszą spełnić państwa członkowskie przy przyjmowaniu przepisów technicznych na mocy art. 6.
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 c (nowy)
(8c)   W momencie gdy materiał pochodzący z recyklingu ponownie trafia do gospodarki, gdyż utracił status odpadu dzięki spełnieniu szczególnych kryteriów znoszących status odpadu lub został zastosowany w nowym produkcie, musi on być w pełni zgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi chemikaliów.
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 d (nowy)
(8d)   Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym powinno odbywać się przy pełnym wykorzystaniu innowacji cyfrowych. W tym celu należy opracować narzędzia elektroniczne takie jak platforma internetowa służąca do handlu odpadami jako nowymi zasobami, aby ułatwić prowadzenie operacji handlowych i zmniejszyć obciążenia administracyjne spoczywające na operatorach, wzmacniając tym samym symbiozę przemysłową.
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 e (nowy)
(8e)   Przepisy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta zawarte w niniejszej dyrektywie mają na celu wsparcie takiego projektowania i takiej produkcji wyrobów, które w pełni uwzględniają i ułatwiają efektywne wykorzystanie zasobów podczas całego cyklu życia produktów, w tym ich naprawę, ponowne użycie, demontaż i recykling, i nie wpływają przy tym niekorzystnie na swobodny przepływ towarów na rynku wewnętrznym. Rozszerzona odpowiedzialność producenta oznacza indywidualny obowiązek producentów, którzy powinni odpowiadać za gospodarowanie wprowadzanymi przez nich do obrotu produktami po wycofaniu ich z eksploatacji. Producenci powinni jednak mieć możliwość wywiązywania się z odpowiedzialności indywidualnie lub zbiorowo. Państwa członkowskie powinny zapewnić stworzenie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta przynajmniej w odniesieniu do opakowań, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 f (nowy)
(8f)   Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta należy rozumieć jako zbiór przepisów ustanowionych przez państwa członkowskie mających na celu zapewnienie, aby producenci produktów ponosili finansową lub operacyjną odpowiedzialność za gospodarowanie na pokonsumpcyjnym etapie cyklu życia produktu. Przepisy te nie powinny uniemożliwiać producentom wywiązywania się z tych zobowiązań indywidualnie lub zbiorowo.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9
(9)  Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta stanowią zasadniczy element efektywnego gospodarowania odpadami, ale ich skuteczność i wartość użytkowa w poszczególnych państwach członkowskich znacznie się różnią. Dlatego konieczne jest ustalenie minimalnych wymogów operacyjnych dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Wymogi te powinny obniżyć koszty i zwiększyć wydajność, a także zapewniać równe szanse, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw, oraz umożliwiać unikanie przeszkód dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Powinny one również przyczynić się do uwzględnienia w cenach produktów kosztów ich wycofania z eksploatacji i tworzyć zachęty dla producentów, by przy projektowaniu swoich produktów bardziej uwzględniali możliwości ich ponownego użycia i recyklingu. Wymogi te powinny dotyczyć zarówno nowych, jak i istniejących systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Okres przejściowy jest jednak konieczny, aby istniejące systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta mogły dostosować swoje struktury i procedury do nowych wymogów.
(9)  Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta stanowią zasadniczy element efektywnego gospodarowania odpadami, ale ich skuteczność i wartość użytkowa w poszczególnych państwach członkowskich znacznie się różnią. Dlatego konieczne jest ustalenie minimalnych wymogów operacyjnych dotyczących systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Należy dokonać rozróżnienia między minimalnymi wymogami, które mają zastosowanie do wszystkich systemów, a minimalnymi wymogami mającymi zastosowanie jedynie do systemów zbiorowych. Niemniej jednak wszystkie te wymogi powinny obniżyć koszty i zwiększyć wydajność poprzez m.in. ułatwienie wdrażania selektywnego zbierania i sortowania, zapewnienie lepszego jakościowo recyklingu, pomoc w zagwarantowaniu opłacalnego dostępu do surowców wtórnych, a także powinny zapewniać równe szanse, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw i przedsiębiorstw z branży handlu elektronicznego, oraz umożliwiać unikanie przeszkód dla sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Wymogi te powinny również przyczynić się do uwzględnienia w cenach produktów kosztów ich wycofania z eksploatacji i powinny tworzyć zachęty dla producentów do opracowywania inteligentnych modeli biznesowych, a także uwzględniania hierarchii postępowania z odpadami przy projektowaniu ich produktów poprzez zwiększanie trwałości, recyklingu, ponownego użycia i naprawy. Powinny one zachęcać do stopniowego zastępowania substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, zgodnie z definicją zawartą w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jeżeli istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie, które są wykonalne technicznie i opłacalne ekonomicznie. Wdrażanie minimalnych wymogów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta powinny nadzorować niezależne organy i powinno się ono odbywać bez dodatkowych obciążeń finansowych lub administracyjnych dla organów publicznych, podmiotów gospodarczych i konsumentów. Wymogi te powinny dotyczyć zarówno nowych, jak i istniejących systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Okres przejściowy jest jednak konieczny, aby istniejące systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta mogły dostosować swoje struktury i procedury do nowych wymogów.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 a (nowy)
(9a)   Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące rozszerzonej odpowiedzialności producenta powinny mieć zastosowanie bez uszczerbku dla przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta zawartych w innych aktach prawnych Unii, zwłaszcza dotyczących konkretnych strumieni odpadów.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 b (nowy)
(9b)   Komisja powinna niezwłocznie przyjąć wytyczne dotyczące dostosowania wkładów producentów w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, aby pomóc państwom członkowskim we wdrażaniu niniejszej dyrektywy w dążeniu do ustanowienia rynku wewnętrznego. Aby zapewnić spójność na rynku wewnętrznym, Komisja powinna mieć także możliwość przyjęcia ujednoliconych kryteriów w drodze aktów delegowanych.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9 c (nowy)
(9c)   W przypadku ustanowienia systemów do celów zbiorowego wdrażania rozszerzonej odpowiedzialności producenta państwa członkowskie powinny wprowadzić zabezpieczenia w celu zapobiegania konfliktom interesów między wykonawcami a organizacjami wdrażającymi rozszerzoną odpowiedzialność producenta.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10
(10)  Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej skutecznym sposobem na poprawę efektywności wykorzystania zasobów i zmniejszenie oddziaływania odpadów na środowisko naturalne. Ważne jest zatem, aby państwa członkowskie podjęły odpowiednie środki służące zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz monitorowaniu i ocenie postępów we wdrażaniu tych środków. Aby zapewnić jednolitą ocenę ogólnych postępów we wdrażaniu środków zapobiegających powstawaniu odpadów, należy ustanowić wspólne wskaźniki.
(10)  Zapobieganie powstawaniu odpadów jest najbardziej skutecznym sposobem na poprawę efektywności wykorzystania zasobów, ograniczenie oddziaływania odpadów na środowisko naturalne, promowanie trwałych, nadających się do recyklingu i ponownego użycia, wysokiej jakości materiałów, a także na zmniejszenie uzależnienia od importu coraz rzadszych surowców. W tym kontekście kluczowy jest rozwój innowacyjnych modeli biznesowych. Ważne jest zatem, aby państwa członkowskie określiły cele zapobiegawcze oraz podjęły odpowiednie środki służące zapobieganiu powstawaniu odpadów i zaśmiecaniu, a także by korzystały z instrumentów ekonomicznych i innych środków stopniowo zastępujących substancje wzbudzające szczególnie duże obawy, zgodnie z definicją zawartą w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jeżeli istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie, które są wykonalne technicznie i opłacalne ekonomicznie, przeciwdziałają sztucznemu skracaniu cyklu życia, sprzyjają ponownemu użyciu, wzmacniają pozycję konsumenta dzięki lepszym informacjom o produktach i zachęcają do organizowania kampanii edukacyjnych na temat zapobiegania powstawaniu odpadów. Państwa członkowskie powinny także monitorować i oceniać postępy poczynione we wdrażaniu tych środków, a także postępy w ograniczaniu powstawania odpadów oraz powinny zmierzać do oddzielenia wytwarzania odpadów od wzrostu gospodarczego. Aby zapewnić jednolitą ocenę ogólnych postępów osiągniętych we wdrażaniu środków zapobiegających powstawaniu odpadów, należy ustanowić wspólne wskaźniki i metody.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 a (nowy)
(10a)   Wspieranie zrównoważonego charakteru produkcji i konsumpcji może przyczynić się w istotny sposób do zapobiegania powstawaniu odpadów. Państwa członkowskie powinny przyjąć środki mające na celu odpowiednie uwrażliwienie konsumentów i zachęcenie ich do aktywniejszego angażowania się na rzecz lepszego gospodarowania zasobami.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 10 b (nowy)
(10b)   Pierwotny wytwórca odpadów ma do odegrania kluczową rolę w zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz na pierwszym etapie selektywnego zbierania.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11 a (nowy)
(11a)   W celu ograniczenia strat żywności i zapobiegania marnowaniu żywności w obrębie całego łańcucha dostaw należy ustanowić hierarchię postepowania z odpadami spożywczymi określoną w art. 4a.
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12
(12)  Państwa członkowskie powinny wprowadzić środki w celu zapobiegania marnowaniu żywności zgodnie z programem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 2015 r., a w szczególności aby zrealizować jego cel polegający na zmniejszeniu o połowę ilości odpadów spożywczych do 2030 r. Środki te powinny mieć na celu ograniczenie wytwarzania odpadów spożywczych w produkcji podstawowej, przetwórstwie i produkcji, w sprzedaży detalicznej i dystrybucji żywności, w restauracjach i usługach gastronomicznych oraz w gospodarstwach domowych. Biorąc pod uwagę środowiskowe i gospodarcze korzyści wynikające z zapobiegania marnowaniu żywności, państwa członkowskie powinny ustanowić szczególne środki zapobiegające powstawaniu odpadów spożywczych oraz mierzyć postępy w ograniczaniu marnotrawienia żywności. Dla ułatwienia wymiany dobrych praktyk w całej UE, zarówno między państwami członkowskimi, jak i między podmiotami prowadzącymi przedsiębiorstwa spożywcze, należy określić jednolitą metodę dokonywania takich pomiarów. Sprawozdania dotyczące poziomów odpadów spożywczych powinny być przygotowywane co dwa lata.
(12)  Państwa członkowskie powinny wprowadzić środki w celu zapobiegania marnowaniu żywności i jego redukcji zgodnie z programem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 2015 r., a w szczególności aby zrealizować jego cel polegający na ograniczeniu o 50 % ilości odpadów spożywczych do 2030 r. Środki te powinny mieć na celu zapobieganie łącznemu wytwarzaniu odpadów spożywczych i ograniczanie ich wytwarzania, jak również ograniczanie strat żywności w obrębie całego łańcucha produkcji i dostaw, w tym podczas produkcji podstawowej, przewozu i magazynowania. Biorąc pod uwagę środowiskowe, społeczne i gospodarcze korzyści wynikające z zapobiegania marnowaniu żywności, państwa członkowskie powinny ustanowić szczególne środki zapobiegające powstawaniu odpadów spożywczych, w tym kampanie edukacyjne pokazujące, w jaki sposób zapobiegać marnowaniu żywności w ramach swoich programów zapobiegania powstawaniu odpadów. Przy użyciu tych środków państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia celu polegającego na zmniejszeniu ilości odpadów spożywczych na szczeblu Unii o 30 % do 2025 r. i o 50 % do 2030 r. Państwa członkowskie powinny także mierzyć uzyskiwane postępy w ograniczaniu marnotrawienia i strat żywności. W celu mierzenia tych postępów i dla ułatwienia wymiany dobrych praktyk w całej UE, zarówno między państwami członkowskimi, jak i między podmiotami prowadzącymi przedsiębiorstwa spożywcze, należy określić wspólną metodę dokonywania takich pomiarów. Sprawozdania dotyczące poziomów odpadów spożywczych powinny być przygotowywane co roku.
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12 a (nowy)
(12a)   Aby przeciwdziałać marnotrawieniu żywności, państwa członkowskie powinny wprowadzić zachęty wspierające zbiórkę niesprzedanych produktów żywnościowych w handlu detalicznym i we wszystkich zakładach związanych z żywnością w celu przekazywania ich organizacjom charytatywnym. Aby ograniczyć marnotrawienie żywności, należy także lepiej informować konsumentów, co znaczy pojęcie „termin przydatności do spożycia”.
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13
(13)  Odpady przemysłowe, niektóre części odpadów handlowych i wydobywczych są bardzo zróżnicowane pod względem składu i objętości oraz w bardzo różnym stopniu zależą od struktury gospodarczej państwa członkowskiego, struktury sektora przemysłu lub handlu wytwarzającego odpady i od nasilenia działalności przemysłowej lub handlowej na określonym obszarze geograficznym. W odniesieniu do większości odpadów przemysłowych i wydobywczych odpowiednim rozwiązaniem jest zatem podejście ukierunkowane na daną branżę z wykorzystaniem dokumentów referencyjnych dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) i podobnych instrumentów w celu rozwiązania konkretnych problemów z gospodarowaniem danym rodzajem odpadów16. Przemysłowe i handlowe odpady opakowaniowe powinny jednak nadal podlegać wymogom dyrektywy 94/62/WE i dyrektywy 2008/98/WE, w tym odpowiednim zmianom tych wymogów.
(13)  Odpady przemysłowe, niektóre części odpadów handlowych i wydobywczych są bardzo zróżnicowane pod względem składu i objętości oraz w bardzo różnym stopniu zależą od struktury gospodarczej państwa członkowskiego, struktury sektora przemysłu lub handlu wytwarzającego odpady i od nasilenia działalności przemysłowej lub handlowej na określonym obszarze geograficznym. W odniesieniu do większości odpadów przemysłowych i wydobywczych podejście ukierunkowane na daną branżę z wykorzystaniem dokumentów referencyjnych 16 dotyczących najlepszych dostępnych technik (BAT) i podobnych instrumentów w celu rozwiązania konkretnych problemów z gospodarowaniem danym rodzajem odpadów jest tymczasowym rozwiązaniem na rzecz osiągnięcia celów gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponieważ odpady przemysłowe i handlowe zostały ujęte w wymogach dyrektyw 94/62/WE i 2008/98/WE, Komisja powinna rozważyć możliwość ustanowienia do 31 grudnia 2018 r. celów na lata 2025 i 2030 dotyczących przygotowywania do ponownego użycia i recyklingu odpadów handlowych i odpadów przemysłowych innych niż odpady niebezpieczne.
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 a (nowy)
(13a)   Komisja powinna aktywnie wspierać platformy dzielenia się jako model biznesowy gospodarki o obiegu zamkniętym. Powinna ona doprowadzić do silniejszego zintegrowania planu działania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym z wytycznymi dotyczącymi gospodarki dzielenia się, jak również zbadać wszystkie możliwe środki mogące stanowić zachęty w tym zakresie.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13 b (nowy)
(13b)   Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym powinno zmierzać do realizacji celów inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu określonych w strategii „Europa 2020”, ze zwróceniem szczególnej uwagi na cele związane z ochroną środowiska, przejściem na czyste źródła energii, zrównoważonym rozwojem terytorialnym i zwiększeniem zatrudnienia w państwach członkowskich. Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym powinien w związku z tym promować także zaangażowanie podmiotów takich jak małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa społeczne, organizacje non-profit i podmioty zajmujące się gospodarowaniem odpadami na szczeblu regionalnym i lokalnym w celu ogólnej poprawy gospodarowania, wspierania innowacji w obrębie procesu i produktu oraz zwiększenia zatrudnienia na odnośnych obszarach.
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14
(14)  Aby przynieść wymierne korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne, cele w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych muszą być bardziej ambitnie.
(14)  Aby przynieść wymierne korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne oraz przyspieszyć przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, cele w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych powinny zostać podwyższone do co najmniej 60 % do roku 2025 i co najmniej 70 % do roku 2030.
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 a (nowy)
(14a)   Państwa członkowskie powinny wspierać tworzenie systemów promujących ponowne użycie i wydłużenie okresu żywotności produktów pod warunkiem, że jakość i bezpieczeństwo produktów nie jest zagrożone. Takie systemy powinny zostać stworzone zwłaszcza dla sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów i mebli, materiałów budowlanych, opon oraz, zgodnie z art. 5 dyrektywy 94/62/WE, opakowań.
Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 b (nowy)
(14b)   W celu wspierania ponownego użycia państwa członkowskie powinny mieć możliwość ustanawiania ilościowych celów i powinny stosować wobec producentów niezbędne środki, aby zapewnić podmiotom zajmującym się przygotowaniem do ponownego użycia łatwy dostęp do instrukcji obsługi, części zamiennych i informacji technicznych niezbędnych przy przygotowaniu do ponownego użycia.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 c (nowy)
(14c)   Należy uznać i wzmocnić rolę przedsiębiorstw społecznych w sektorze ponownego użycia i przygotowania do ponownego użycia. Państwa członkowskie powinny stosować środki niezbędne do propagowania roli przedsiębiorstw społecznych w tym sektorze, w tym, w stosownych przypadkach, za pomocą instrumentów ekonomicznych, udzielania zamówień publicznych i ułatwionego dostępu do punktów zbierania odpadów, a także wszelkie inne właściwe zachęty gospodarcze lub regulacyjne. Nowe ramy regulacyjne stworzone w pakiecie poświęconym gospodarce o obiegu zamkniętym powinny chronić zdolność zainteresowanych podmiotów do kontynuowania działalności w sektorze ponownego użycia i przygotowania do ponownego użycia.
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 d (nowy)
(14d)   Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym oferuje liczne korzyści gospodarcze (optymalne wykorzystanie zasobów surowcowych), środowiskowe (ochrona środowiska i ograniczenie zanieczyszczenia odpadami) i społeczne (potencjał tworzenia miejsc pracy sprzyjających włączeniu społecznemu i budowanie więzi społecznych). Gospodarka o obiegu zamkniętym jest zgodna z etosem gospodarki społecznej i solidarnej, a jej wdrożenie powinno przede wszystkim umożliwić uzyskanie korzyści środowiskowych i społecznych.
Poprawka 47
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 14 e (nowy)
(14e)   Podmioty gospodarki społecznej i solidarnej przez swoją działalność, zwłaszcza przygotowywanie do ponownego użycia i ponowne użycie, powinny przyczyniać się do propagowania gospodarki społecznej i solidarnej. Należy podjąć środki w celu zapewnienia trwałości tych działań w Unii.
Poprawka 48
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 15
(15)  Stopniowe podnoszenie obowiązujących obecnie celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych powinno zagwarantować ponowne użycie i skuteczny recykling wartościowych dla gospodarki materiałów odpadowych oraz przywracanie europejskiej gospodarce wartościowych materiałów zawartych w odpadach, co oznacza postęp w realizacji inicjatywy na rzecz surowców17 i w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym.
(15)  Stopniowe podwyższenie obowiązujących obecnie celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych powinno zagwarantować skuteczne przygotowywanie wartościowych dla gospodarki materiałów odpadowych z przeznaczeniem do ponownego użycia i recyklingu, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, oraz przywracanie europejskiej gospodarce wartościowych materiałów zawartych w odpadach, co oznacza postęp w realizacji inicjatywy na rzecz surowców17 i w tworzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym.
__________________
__________________
17 COM(2008)0699 i COM(2014)0297.
17 COM(2008)0699 i COM(2014)0297.
Poprawka 49
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16
(16)  Między państwami członkowskimi występują duże różnice w obszarze gospodarowania odpadami, a zwłaszcza w odniesieniu do recyklingu odpadów komunalnych. W celu uwzględnienia tych różnic państwa członkowskie, których poziom recyklingu odpadów komunalnych w 2013 r. był niższy niż 20 % według danych Eurostatu, powinny mieć więcej czasu na osiągnięcie celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wyznaczonych na rok 2025 i 2030. W kontekście średnich wskaźników postępów rocznych odnotowywanych w państwach członkowskich w ciągu ostatnich piętnastu lat, aby osiągnąć te cele, wspomniane państwa członkowskie powinny zwiększyć swoje możliwości recyklingu do poziomów znacznie wyższych od średnich osiąganych w ostatnich latach. Aby zagwarantować stałe postępy w realizacji celów oraz wypełnienie luk we wdrażaniu w stosownym czasie, państwa członkowskie, którym zostanie przyznany dodatkowy czas, powinny realizować cele śródokresowe i ustanowić plan wdrażania.
(16)  Między państwami członkowskimi występują duże różnice w obszarze gospodarowania odpadami, a zwłaszcza w odniesieniu do recyklingu odpadów komunalnych. W celu uwzględnienia tych różnic państwa członkowskie, których poziom recyklingu odpadów komunalnych w 2013 r. był niższy niż 20 % według danych Eurostatu i które nie zostały uznane za państwa zagrożone nieosiągnięciem do 2025 r. celu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych na poziomie co najmniej 50 %, powinny mieć więcej czasu na osiągnięcie celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu wyznaczonych na rok 2025. Te same państwa członkowskie mogłyby otrzymać dodatkowy czas na zrealizowanie celów na 2030 r. dotyczących przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, jeżeli nie zostaną uznane za państwa zagrożone nieosiągnięciem do 2030 r. celu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych na poziomie co najmniej 60 %. W kontekście średnich wskaźników postępów rocznych odnotowywanych w państwach członkowskich w ciągu ostatnich piętnastu lat, aby osiągnąć te cele, wspomniane państwa członkowskie powinny zwiększyć swoje możliwości recyklingu do poziomów znacznie wyższych od średnich osiąganych w ostatnich latach. Aby zagwarantować stałe postępy w realizacji celów oraz wypełnienie luk we wdrażaniu w stosownym czasie, państwa członkowskie, którym zostanie przyznany dodatkowy czas, powinny realizować cele śródokresowe i ustanowić plany wdrażania, których skuteczność będzie podlegać ocenie Komisji na podstawie określonych kryteriów.
Poprawka 50
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)
(16a)   W celu zapewnienia wykorzystania surowców wtórnych wysokiej jakości produkty procesu ostatecznego recyklingu powinny zachowywać normy jakości. W tym celu Komisja powinna wystąpić do europejskich organizacji normalizacyjnych z wnioskiem o opracowanie norm dla materiałów odpadowych wprowadzanych do procesu ostatecznego recyklingu i dla surowców wtórnych, w szczególności tworzyw sztucznych, w oparciu o najlepsze praktyki produkcyjne dostępne na rynku.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 17
(17)  W celu zapewnienia wiarygodności zbieranych danych dotyczących przygotowania do ponownego użycia konieczne jest ustanowienie wspólnych zasad dotyczących sprawozdawczości. Jednocześnie należy ustanowić bardziej precyzyjne zasady, w jaki sposób państwa członkowskie powinny zgłaszać to, co jest rzeczywiście poddawane recyklingowi i może być zaliczane na poczet realizacji celów w zakresie recyklingu. W związku z tym sprawozdawczość dotycząca realizacji celów w zakresie recyklingu musi zasadniczo opierać się na ilościach odpadów poddawanych procesowi ostatecznego recyklingu. Aby ograniczyć obciążenia administracyjne, państwa członkowskie powinny być upoważnione, pod pewnymi ścisłymi warunkami, do zgłaszania współczynników recyklingu na podstawie wydajności sortowni odpadów. Ubytek masy materiałów lub substancji wynikający z fizycznych lub chemicznych procesów transformacji i będący nieodłącznym elementem procesu ostatecznego recyklingu, nie powinien być odejmowany od masy odpadów zgłaszanych jako poddane recyklingowi.
(17)  W celu zapewnienia wiarygodności zbieranych danych dotyczących przygotowania do ponownego użycia konieczne jest ustanowienie wspólnych zasad dotyczących sprawozdawczości, uwzględniających potrzebę unikania obciążeń administracyjnych dla małych i średnich podmiotów. Jednocześnie należy ustanowić bardziej precyzyjne zasady, w jaki sposób państwa członkowskie powinny zgłaszać to, co jest rzeczywiście poddawane recyklingowi i może być zaliczane na poczet realizacji celów w zakresie recyklingu. Obliczanie ilości odpadów komunalnych poddanych recyklingowi powinno odbywać się według jednej, zharmonizowanej metody uniemożliwiającej państwom członkowskim zgłaszanie odpadów usuniętych jako poddanych recyklingowi. W tym celu sprawozdawczość dotycząca realizacji celów w zakresie recyklingu musi opierać się na ilościach odpadów poddawanych procesowi ostatecznego recyklingu. Ubytek masy materiałów lub substancji wynikający z fizycznych lub chemicznych procesów transformacji i będący nieodłącznym elementem procesu ostatecznego recyklingu, nie powinien być odejmowany od masy odpadów zgłaszanych jako poddane recyklingowi.
Poprawka 52
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 18
(18)  Aby obliczać, czy cele w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu są osiągane, państwa członkowskie powinny mieć możliwość uwzględnienia produktów i komponentów, które są przygotowywane do ponownego użycia przez uznane podmioty zajmujące się przygotowywaniem do ponownego użycia oraz przez systemy zwrotu kaucji i recyklingu metali, który odbywa się w związku ze spalaniem. W celu zagwarantowania jednolitych obliczeń tych danych Komisja przyjmie szczegółowe zasady dotyczące identyfikacji uznanych podmiotów zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia i systemów zwrotu kaucji oraz kryteriów jakości dla metali pochodzących z recyklingu oraz zasady dotyczące zbierania, weryfikacji i zgłaszania danych.
(18)  W celu zagwarantowania jednolitego obliczania danych dotyczących przygotowania do ponownego użycia i recyklingu Komisja powinna przyjąć szczegółowe zasady dotyczące określania uznanych podmiotów zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia, systemów zwrotu kaucji oraz podmiotów zajmujących się ostatecznym recyklingiem, w tym szczegółowych zasad gromadzenia, identyfikowalności, weryfikacji i zgłaszania danych, oraz dotyczące kryteriów jakości metali pochodzących z recyklingu powiązanego ze spalaniem lub współspalaniem. Na potrzeby obliczania, czy cele związane z przygotowaniem do ponownego użycia i recyklingiem zostały osiągnięte, po przyjęciu zharmonizowanej metody obliczania, państwa członkowskie powinny móc uwzględniać recykling metali powiązany ze spalaniem lub współspalaniem, np. odzysk energii.
Poprawka 53
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20
(20)  Wywiązanie się z obowiązku utworzenia systemów selektywnej zbiórki papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia współczynników przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w państwach członkowskich. Ponadto bioodpady powinny być zbierane oddzielnie, aby umożliwić zwiększenie współczynników przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz zapobiegać zanieczyszczeniu suchych materiałów nadających się do recyklingu.
(20)  Wywiązanie się z obowiązku utworzenia systemów selektywnej zbiórki papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, tekstyliów i bioodpadów ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia współczynników przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w państwach członkowskich. Ponadto bioodpady powinny być zbierane oddzielnie i poddawane recyklingowi, aby umożliwić zwiększenie współczynników przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz zapobiegać zanieczyszczeniu suchych materiałów nadających się do recyklingu, a także zapobiegać ich spalaniu i składowaniu. Ponadto należy zachęcać do badań nad ewentualnymi systemami zbierania i recyklingu dotyczącymi innych strumieni odpadów i nowych materiałów oraz należy zwiększać ilość takich badań.
Poprawka 54
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 a (nowy)
(20a)   Biogospodarka odgrywa zasadniczą rolę w zapewnianiu dostępności surowców w Unii. Efektywniejsze wykorzystywanie odpadów komunalnych stworzyłoby ważną zachętę dla łańcucha dostaw w ramach biogospodarki. W szczególności zrównoważona gospodarka bioodpadami stwarza szansę na zastąpienie surowców opartych na paliwach kopalnych w produkcji materiałów i towarów odnawialnymi źródłami energii.
Poprawka 55
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 b (nowy)
(20b)   Aby nie dopuścić do przetwarzania odpadów blokującego zasoby na niższych poziomach hierarchii postępowania z odpadami, umożliwić wysokiej jakości recykling oraz zwiększyć wykorzystanie wysokiej jakości surowców wtórnych, państwa członkowskie powinny zapewnić, aby bioodpady były zbierane oddzielnie oraz by były poddawane recyklingowi organicznemu w sposób, który gwarantuje wysoki poziom ochrony środowiska i którego rezultaty spełniają wysokie standardy jakości.
Poprawka 56
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 c (nowy)
(20c)   Pomimo selektywnej zbiórki wiele odpadów nadających się do recyklingu wciąż trafia do odpadów zmieszanych. Dzięki metodom sortowania charakteryzującym się wysoką jakością, w tym dzięki sortowaniu optycznemu, wiele materiałów można wydzielać z odpadów resztkowych, a następnie poddawać recyklingowi i przetworzeniu na surowce wtórne. Państwa członkowskie powinny zatem przyjąć środki w celu dopilnowania, by również i odpady niepodlegające selektywnej zbiórce podlegały sortowaniu.
Poprawka 57
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 20 d (nowy)
(20d)   Aby unikać zanieczyszczania odpadów komunalnych substancjami niebezpiecznymi, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jakość recyklingu i przez to obniżyć popyt na surowce wtórne, państwa członkowskie powinny ustanowić odrębne zbiórki odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych.
Poprawka 58
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21
(21)  Odpowiednie gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi nadal stanowi problem w Unii, a dane dotyczące przetwarzania tych odpadów są niepełne. Należy zatem wzmocnić mechanizmy prowadzenia ewidencji i identyfikowalności poprzez utworzenie elektronicznych rejestrów odpadów niebezpiecznych w państwach członkowskich. Aby uprościć prowadzenie ewidencji przez przedsiębiorstwa i organy administracji oraz poprawić monitoring przepływu strumieni odpadów w Unii, elektroniczne gromadzenie danych należy w stosownych przypadkach rozszerzyć na inne rodzaje odpadów.
(21)  Odpowiednie gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi nadal stanowi problem w Unii, a dane dotyczące przetwarzania tych odpadów są niepełne. Należy zatem wzmocnić mechanizmy prowadzenia ewidencji i identyfikowalności poprzez utworzenie elektronicznych rejestrów odpadów niebezpiecznych w państwach członkowskich. Aby uprościć prowadzenie ewidencji przez przedsiębiorstwa i organy administracji oraz poprawić monitoring przepływu strumieni odpadów w Unii, elektroniczne gromadzenie danych należy rozszerzyć na inne rodzaje odpadów.
Poprawka 59
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 21 a (nowy)
(21a)   Selektywne zbieranie i recykling olejów odpadowych przynoszą znaczne korzyści gospodarce i środowisku, w tym pod względem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw. Należy ustanowić selektywną zbiórkę i określić cele w zakresie regeneracji olejów odpadowych.
Poprawka 60
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 22
(22)  W niniejszej dyrektywie wyznaczono długoterminowe cele dla unijnej gospodarki odpadami i przedstawiono jasne wskazówki dla przedsiębiorców i państw członkowskich dotyczące inwestycji niezbędnych do realizacji celów niniejszej dyrektywy. Przy opracowywaniu krajowych strategii gospodarowania odpadami i planowaniu inwestycji w infrastrukturę gospodarowania odpadami państwa członkowskie powinny robić dobry użytek z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zgodnie z hierarchią odpadów, wspierając zapobiegnie powstawaniu odpadów, ponowne użycie i recykling.
(22)  W niniejszej dyrektywie wyznaczono długoterminowe cele dla unijnej gospodarki odpadami i przedstawiono jasne wskazówki dla przedsiębiorców i państw członkowskich dotyczące inwestycji niezbędnych do realizacji celów niniejszej dyrektywy. Przy opracowywaniu krajowych strategii gospodarowania odpadami i planowaniu inwestycji w infrastrukturę gospodarowania odpadami oraz gospodarkę o obiegu zamkniętym państwa członkowskie powinny robić dobry użytek z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych zgodnie z hierarchią odpadów, w pierwszej kolejności wspierając zapobieganie powstawaniu odpadów i ich ponowne użycie, a w drugiej recykling. Komisja, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, powinna umożliwić wykorzystanie programu „Horyzont 2020” i europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w celu stworzenia skutecznych ram finansowych wspierających władze lokalne w spełnianiu wymogów niniejszej dyrektywy i w finansowaniu wprowadzania w życie innowacyjnych technologii i systemów zarządzania odpadami.
Poprawka 61
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 23
(23)  Niektóre surowce mają ogromne znaczenie dla gospodarki Unii, a ich dostawa wiąże się z wysokim ryzykiem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw tych surowców oraz zgodnie z inicjatywą na rzecz surowców i założeniami oraz celami europejskiego partnerstwa innowacji w dziedzinie surowców państwa członkowskie powinny wprowadzić środki służące możliwie najlepszemu gospodarowaniu odpadami zawierającymi znaczne ilości tych surowców z uwzględnieniem wykonalności ekonomicznej i technicznej oraz korzyści dla środowiska. Komisja sporządziła wykaz surowców krytycznych dla UE18. Wykaz ten podlega regularnej weryfikacji przez Komisję.
(23)  Niektóre surowce mają ogromne znaczenie dla gospodarki Unii, a ich dostawa wiąże się z wysokim ryzykiem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw tych surowców oraz zgodnie z inicjatywą na rzecz surowców i założeniami oraz celami europejskiego partnerstwa innowacji w dziedzinie surowców państwa członkowskie powinny wprowadzić środki służące promowaniu ponownego użycia produktów i recyklingu odpadów zawierających znaczne ilości surowców krytycznych oraz zapewnianiu efektywnego gospodarowania nimi, z uwzględnieniem wykonalności ekonomicznej i technicznej oraz korzyści dla środowiska i zdrowia. Komisja sporządziła wykaz surowców krytycznych dla UE18. Wykaz ten podlega regularnej weryfikacji przez Komisję.
__________________
__________________
18 COM(2014)0297.
18 COM(2014)0297.
Poprawka 62
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 24
(24)  W celu dalszego wspierania skutecznej realizacji inicjatywy na rzecz surowców państwa członkowskie powinny również promować ponowne użycie produktów stanowiących główne źródła surowców. Powinny także włączyć do swoich planów gospodarki odpadami stosowne środki na poziomie krajowym w odniesieniu do zbiórki i odzysku odpadów zawierających znaczne ilości tych surowców. Środki te powinny być włączone do planów gospodarki odpadami, kiedy będą one aktualizowane po raz pierwszy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy. Komisja będzie udzielać informacji dotyczących odpowiednich grup produktów i strumieni odpadów na poziomie UE. Przepis ten nie wyklucza wprowadzenia przez państwa członkowskie środków w odniesieniu do innych surowców uznawanych za istotne dla gospodarki krajowej.
(24)  W celu dalszego wspierania skutecznej realizacji inicjatywy na rzecz surowców państwa członkowskie powinny również włączyć do swoich planów gospodarki odpadami stosowne środki na poziomie krajowym w odniesieniu do zbiórki, sortowania i odzysku odpadów zawierających znaczne ilości tych surowców. Środki te powinny być włączone do planów gospodarki odpadami, kiedy będą one aktualizowane po raz pierwszy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy. Komisja będzie udzielać informacji dotyczących odpowiednich grup produktów i strumieni odpadów na poziomie UE. Przepis ten nie wyklucza wprowadzenia przez państwa członkowskie środków w odniesieniu do innych surowców uznawanych za istotne dla gospodarki krajowej.
Poprawka 63
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25
(25)  Zaśmiecanie ma bezpośrednie szkodliwe skutki dla środowiska i dobrostanu obywateli oraz generuje wysokie koszty sprzątania, które stanowią niepotrzebne obciążenie ekonomiczne dla społeczeństwa. Wprowadzenie szczególnych środków w planach gospodarki odpadami i odpowiednie ich egzekwowanie przez właściwe organy powinno pomóc w wyeliminowaniu tego problemu.
(25)  Zaśmiecanie ma bezpośrednie i pośrednie szkodliwe skutki dla środowiska, dobrostanu obywateli i gospodarki. Wysokie koszty sprzątania stanowią niepotrzebne obciążenie ekonomiczne dla społeczeństwa. Wprowadzenie szczególnych środków w planach gospodarki odpadami i odpowiednie ich egzekwowanie przez właściwe organy powinno pomóc w wyeliminowaniu tego problemu. Należy przedkładać zapobieganie zaśmiecaniu nad sprzątanie. W zapobieganiu zaśmiecaniu powinny współuczestniczyć właściwe organy, producenci i konsumenci. Zasadnicze znaczenie dla zapobiegania zaśmiecaniu ma zmiana nieodpowiednich zachowań konsumentów. Producenci wyrobów, które prawdopodobnie staną się śmieciami, powinni propagować zrównoważone użytkowanie swoich produktów, by zapobiegać zaśmiecaniu. Ponadto w pobudzaniu zmiany zachowań kluczową rolę odgrywa edukowanie i uwrażliwianie.
Poprawka 64
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25 a (nowy)
(25a)   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE1a stanowi wiążący instrument prawny na szczeblu Unii pozwalający oceniać, monitorować i określać cele środowiskowe służące osiąganiu dobrego stanu środowiska w odniesieniu do odpadów morskich. Niemniej głównymi źródłami odpadów morskich są działania prowadzone na lądzie, a przyczyną powstawania tych odpadów są niewłaściwe praktyki gospodarowania odpadami stałymi oraz brak infrastruktury i świadomości społecznej. Dlatego państwa członkowskie powinny przyjąć środki służące zmniejszeniu ilości odpadów wytwarzanych na lądzie, które mogą ostatecznie trafić do środowiska morskiego, zgodnie z programem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030 przyjętym przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 25 września 2015 r., a w szczególności powinny dążyć do osiągnięcia celu, jakim jest zmniejszenie ilości odpadów morskich na szczeblu Unii o 50 % do roku 2030. Biorąc pod uwagę środowiskowe i gospodarcze korzyści wynikające z zapobiegania powstawaniu odpadów morskich, państwa członkowskie powinny wprowadzić w swoich programach zapobiegania powstawaniu odpadów szczególne środki zapobiegające powstawaniu odpadów morskich. Przy użyciu tych środków państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia celów polegających na zmniejszeniu ilości odpadów morskich w całej Unii o 30 % do 2025 r. i o 50 % do 2030 r. Aby mierzyć postępy w osiąganiu tych celów oraz ułatwić wymianę dobrych praktyk między państwami członkowskimi w całej Unii, należy określić jednolite metody mierzenia ilości odpadów morskich powstających na lądzie. Sprawozdania dotyczące ilości odpadów morskich powstających na lądzie powinny być przygotowywane co roku.
______________
1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).
Poprawka 65
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25 b (nowy)
(25b)   Niewłaściwe usuwanie odpadów polegające na zaśmiecaniu oraz na zrzucaniu ścieków i wyrzucaniu odpadów stałych, np. tworzyw sztucznych, ma szkodliwe skutki dla środowiska morskiego i dla zdrowia ludzi, a także powoduje znaczne koszty gospodarcze i społeczne. Takie działania stanowią również odwrócenie hierarchii postępowania z odpadami, przede wszystkim dlatego, że oznaczają unikanie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i innego odzysku, który powinien nastąpić przed usunięciem odpadów. Ze względu na transgraniczny charakter odpadów morskich i na potrzebę zharmonizowania wysiłków państwa członkowskie powinny przyjąć środki służące osiągnięciu celu, jakim jest ograniczenie ilości tych odpadów, z wykorzystaniem programów monitorowania wprowadzonych w art. 11 dyrektywy 2008/56/WE.
Poprawka 66
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 25 c (nowy)
(25c)   Mikrogranulki zawarte w spłukiwanych kosmetykach i produktach pielęgnacyjnych trafiających po użyciu do komunalnych, handlowych lub przemysłowych sieci kanalizacyjnych należą do bezpośrednich źródeł zanieczyszczenia mikroplastikiem, które najłatwiej ograniczyć. Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie powinny przyjąć środki zapobiegające przedostawaniu się mikrogranulek i mikroplastiku do systemów oczyszczania ścieków i zrzucaniu ich do środowiska morskiego.
Poprawka 67
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 27
(27)  Sprawozdania z wykonania, sporządzane przez państwa członkowskie co trzy lata, nie okazały się skutecznym narzędziem weryfikacji zgodności z przepisami i prawidłowego wdrażania, spowodowały natomiast zbędne obciążenia administracyjne. Należy zatem uchylić przepisy zobowiązujące państwa członkowskie do sporządzania takich sprawozdań. Zamiast tego monitorowanie przestrzegania przepisów powinno się opierać wyłącznie na danych statystycznych, które państwa członkowskie co roku przekazują Komisji.
(27)  Sprawozdania z wykonania, sporządzane przez państwa członkowskie co trzy lata, nie okazały się skutecznym narzędziem weryfikacji zgodności z przepisami i prawidłowego wdrażania, spowodowały natomiast zbędne obciążenia administracyjne. Należy zatem uchylić przepisy zobowiązujące państwa członkowskie do sporządzania takich sprawozdań. Zamiast tego monitorowanie przestrzegania przepisów powinno się opierać na danych statystycznych, które państwa członkowskie co roku przekazują Komisji. Państwa członkowskie powinny jednak niezwłocznie przekazywać Komisji na żądanie wszelkie informacje niezbędne jej do oceny wdrożenia niniejszej dyrektywy jako całości oraz jej skutków dla środowiska i zdrowia ludzi.
Poprawka 68
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28
(28)  Dane statystyczne zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność statystyk dzięki wprowadzeniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu kontroli jakości danych. W związku z tym w sprawozdaniach na temat osiągnięcia celów określonych w przepisach dotyczących odpadów, państwa członkowskie wykorzystują najnowszą metodę opracowaną przez Komisję i krajowe urzędy statystyczne państw członkowskich.
(28)  Dane i informacje zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność przekazywanych danych dzięki opracowaniu wspólnej metody gromadzenia i przetwarzania danych z wiarygodnych źródeł oraz dzięki wprowadzeniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych. W związku z tym w sprawozdaniach na temat osiągnięcia celów określonych w przepisach dotyczących odpadów państwa członkowskie wykorzystują wspólną metodę opracowaną przez Komisję we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkowskich oraz krajowymi, regionalnymi i lokalnymi organami odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami.
Poprawka 69
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 a (nowy)
(28a)   Co trzy lata Komisja powinna publikować sprawozdanie sporządzone na podstawie danych i informacji przekazanych przez państwa członkowskie, by informować Parlament Europejski i Radę o postępach w osiąganiu celów dotyczących recyklingu oraz w wykonywaniu nowych obowiązków określonych w niniejszej dyrektywie. Te trzyletnie sprawozdania powinny również zawierać ocenę wpływu dyrektywy 2008/98/WE jako całości na środowisko i zdrowie ludzi oraz ocenę potrzeby wprowadzenia zmian w dyrektywie 2008/98/WE, by dalej służyła ona osiąganiu celów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.
Poprawka 70
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 b (nowy)
(28b)   Aby przyczynić się do właściwego zarządzania, egzekwowania, współpracy transgranicznej i upowszechniania najlepszych praktyk i innowacji w dziedzinie odpadów oraz aby zapewnić skuteczne i spójne wdrażanie celów określonych w dyrektywie 2008/98/WE, Komisja powinna utworzyć platformę, na której będzie dzielić się z państwami członkowskimi informacjami i najlepszymi praktykami dotyczącymi wdrażania tej dyrektywy w praktyce. Wyniki prac tej platformy powinny być udostępniane publicznie.
Poprawka 71
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 c (nowy)
(28c)   Powszechnie uznaje się potencjał gospodarczy przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i efektywniejszego wykorzystywania zasobów oraz wynikające z nich korzyści środowiskowe. Działania niezbędne do zamknięcia obiegu gospodarczego prezentowane są w różnych dokumentach politycznych i wnioskach, począwszy od manifestu Europejskiej Platformy Efektywnego Gospodarowania Zasobami (EREP) na rzecz Europy efektywniej korzystającej z zasobów, opublikowanego dnia 17 grudnia 2012 r., oraz późniejszych zaleceń politycznych, przez sprawozdanie Parlamentu Europejskiego z inicjatywy własnej w sprawie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, przyjęte w dniu 25 czerwca 2015 r., po plan działania Komisji dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, opublikowany w dniu 2 grudnia 2015 r. We wszystkich tych dokumentach przedstawiono działania dotyczące nie tylko odpadów, lecz obejmujące cały cykl życia produktów, i nie powinny one wyznaczać tylko ambitnego poziomu prawa Unii w zakresie odpadów, lecz także doprowadzić do ambitnych działań na rzecz zamknięcia całego obiegu.
Poprawka 72
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 d (nowy)
(28d)   Badania i innowacje oraz tworzenie inteligentnych modeli biznesowych opartych na efektywnym wykorzystywaniu zasobów ma zasadnicze znaczenie dla wspierania w Unii przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której odpady są postrzegane jako nowe zasoby. Aby osiągnąć ten cel, należy wspierać dzięki programowi „Horyzont 2020” projekty badawcze i innowacyjne, które mogą wykazywać i testować w praktyce zrównoważony pod względem ekonomicznym i środowiskowym charakter gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednocześnie dzięki podejściu systemowemu projekty te mogą przyczynić się do tworzenia prawodawstwa sprzyjającego innowacyjności i łatwego we wdrażaniu, wskazując ewentualne niepewności, bariery lub luki regulacyjne utrudniające rozwój modeli biznesowych opartych na efektywnym wykorzystywaniu zasobów.
Poprawka 73
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 e (nowy)
(28e)   W dniu 2 grudnia 2015 r. Komisja przedstawiła plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, mający stymulować przejście Unii na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Ponieważ Komisja opracowała konkretny i ambitny program działań wraz ze środkami obejmującymi cały cykl życia produktu, potrzebne są środki uzupełniające, by przyspieszyć przemiany.
Poprawka 74
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 28 f (nowy)
(28f)   Lepsze korzystanie z zasobów może przynieść znaczne oszczędności netto unijnym przedsiębiorstwom, organom publicznym i konsumentom, zmniejszając jednocześnie łączne roczne emisje gazów cieplarnianych. Z tego powodu do końca 2018 r. Komisja powinna zaproponować wskaźnik główny i tabelę wskaźników cząstkowych dotyczących efektywnego wykorzystywania zasobów, by monitorować postępy w osiąganiu celu, jakim jest podniesienie efektywności wykorzystywania zasobów na szczeblu Unii do roku 2030 o 30 % w porównaniu z poziomem z 2014 r.
Poprawka 75
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 29
(29)  W celu uzupełnienia lub zmiany dyrektywy 2008/98/WE uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu powinny zostać przekazane Komisji w odniesieniu do art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 1, art. 11a ust. 2 i 6, art. 26, art. 27 ust. 1 i 4 oraz art. 38 ust. 1-3. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
(29)  W celu uzupełnienia lub zmiany dyrektywy 2008/98/WE uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu powinny zostać przekazane Komisji w odniesieniu do:
–   szczegółowych kryteriów stosowania warunków, w których substancje lub przedmioty należy uznawać za produkty uboczne lub w których uznaje się, że przestały one być odpadem,
–   ogólnych wymogów, które musi spełniać państwo członkowskie, przyjmując przepisy techniczne dotyczące utraty statusu odpadu,
–   sporządzenia wykazu odpadów,
–   zharmonizowanych kryteriów, których należy przestrzegać, ustalając wkład finansowy wpłacany przez producentów, by wywiązać się z rozszerzonej odpowiedzialności producenta, skorygowanych stosownie do rzeczywistych kosztów zakończenia eksploatacji produktów,
–   wskaźników do pomiaru postępów w ograniczaniu wytwarzania odpadów i we wdrażaniu środków zapobiegania powstawaniu odpadów,
–   wspólnej metody jednolitego pomiaru ilości odpadów spożywczych, w tym minimalnych wymogów jakościowych,
–   wspólnej metody jednolitego pomiaru ilości odpadów morskich pochodzących ze źródeł lądowych, w tym minimalnych wymogów jakościowych,
–   minimalnych wymogów jakościowych i operacyjnych dotyczących uznawania podmiotów zajmujących się przygotowywaniem do ponownego użycia, systemów zwrotu kaucji oraz podmiotów zajmujących się ostatecznym recyklingiem, w tym szczegółowych zasad gromadzenia, identyfikowalności, weryfikacji i zgłaszania danych,
–   wspólnej metody obliczania masy metali pochodzących z recyklingu w powiązaniu ze spalaniem lub współspalaniem, w tym kryteriów jakości metali pochodzących z recyklingu,
–   kryteriów technicznych i procedur operacyjnych dotyczących procesów unieszkodliwiania D2, D3, D4, D6, D7 i D12 wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2008/98/WE, a stosownych przypadkach zakazu prowadzenia tych procesów, jeżeli nie spełniają kryteriów ochrony zdrowia ludzi i środowiska,
–   minimalnych standardów technicznych dotyczących czynności przetwarzania wymagających zezwolenia na mocy dyrektywy 2008/98/WE, jeżeli istnieją dowody, że takie standardy przyniosą korzyści pod względem ochrony zdrowia ludzi i środowiska,
–   minimalnych standardów dotyczących czynności wymagających rejestracji na mocy dyrektywy 2008/98/WE, jeżeli istnieją dowody, że takie standardy przyniosą korzyści pod względem ochrony zdrowia ludzi i środowiska lub zapobiegania zakłóceniom na rynku wewnętrznym,
–   uściślenia zasad stosowania wzoru dla instalacji spalania, o którym mowa w pkt R1 załącznika II do dyrektywy 2008/98/WE,
–   metody gromadzenia i przetwarzania danych, organizacji gromadzenia danych i źródeł danych, a także formatu przekazywania Komisji przez państwa członkowskie danych o osiąganiu celów dotyczących ograniczania liczby odpadów spożywczych i odpadów morskich, przygotowywania do ponownego użycia, recyklingu i wypełniania wyrobisk, olejów odpadowych, oraz
–   dostosowywania załączników I–V do dyrektywy 2008/98/WE do postępu naukowego i technicznego.
Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz by konsultacje te były prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. Aby zapewnić w szczególności równy udział Parlamentu Europejskiego i Rady w przygotowywaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą regularnie uczestniczyć w posiedzeniach grup eksperckich Komisji przygotowujących akty delegowane.
Poprawka 76
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 30
(30)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonania dyrektywy 2008/98/WE, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do art. 9 ust. 4 i 5, art. 33 ust. 2, art. 35 ust. 5 i art. 37 ust. 6. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201119.
(30)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonania dyrektywy 2008/98/WE, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do:
–   formatu zawiadomienia o przyjęciu i istotnych zmianach planów gospodarowania odpadami i programów zapobiegania powstawaniu odpadów, oraz
–   minimalnych warunków prowadzenia elektronicznych rejestrów odpadów niebezpiecznych.
Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201119.
__________________
__________________
19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
19 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
Poprawka 77
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33
(33)  Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie poprawa gospodarowania odpadami w Unii, a tym samym przyczynienie się do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, dobrego stanu ekologicznego mórz oraz bezpieczeństwa produktów żywnościowych pochodzących z morza poprzez zmniejszenie ilości odpadów morskich, a także ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych w całej Unii, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, ale ze względu na rozmiary lub skutki działań, możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,
(33)  Ponieważ cele niniejszej dyrektywy, a mianowicie poprawa gospodarowania odpadami w Unii, a tym samym przyczynienie się do ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, dobrego stanu ekologicznego mórz oraz bezpieczeństwa produktów żywnościowych pochodzących z morza poprzez zmniejszenie ilości odpadów morskich, a także ostrożnego, ograniczonego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych w całej Unii, nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez państwa członkowskie, ale ze względu na rozmiary lub skutki działań możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, może ona podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tych celów,
Poprawka 78
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33 a (nowy)
(33a)   Państwa członkowskie powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w sektorze produkcji, recyklingu, naprawy, przygotowania do ponownego użycia i odpadów, z uwzględnieniem szczególnych zagrożeń, na jakie narażeni są pracownicy w tych sektorach, oraz powinny zapewnić prawidłowe wdrażanie i egzekwowanie obowiązujących unijnych przepisów w tej dziedzinie.
Poprawka 79
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 33 b (nowy)
(33b)   Niniejsza dyrektywa została przyjęta z uwzględnieniem zobowiązań zawartych w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa oraz powinna być wdrażana i stosowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tym porozumieniu,
Poprawka 80
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 1 – ustęp 1
(-1)   art. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Niniejsza dyrektywa ustanawia środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie i zmniejszanie negatywnego wpływu wynikającego z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie ogólnych skutków użytkowania zasobów i poprawę efektywności takiego użytkowania.
„Niniejsza dyrektywa ustanawia środki służące ochronie środowiska i zdrowia ludzkiego poprzez zapobieganie i zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów oraz negatywnego wpływu wynikającego z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie ogólnych skutków użytkowania zasobów i poprawę efektywności takiego użytkowania, co ma zasadnicze znaczenie dla przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz dla zagwarantowania konkurencyjności UE w perspektywie długoterminowej.”;
Poprawka 81
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 1 a
„1a. »odpady komunalne« oznaczają
„1a. »odpady komunalne« oznaczają
a)  odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane z gospodarstw domowych, w tym:
a)  odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane z gospodarstw domowych, w tym:
–  papier i tekturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory;
–  papier i tekturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory;
–  odpady wielkogabarytowe, w tym AGD, materace, meble;
–  odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble;
–  odpady ogrodnicze, w tym liście i ściętą trawę;
–  odpady ogrodnicze, w tym liście i ściętą trawę;
b)  odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane z innych źródeł, które są porównywalne do odpadów z gospodarstw domowych pod względem charakteru, składu i ilości;
b)  odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane z małych przedsiębiorstw, budynków biurowych i instytucji, w tym szkół, szpitali i budynków organów publicznych, podobne do odpadów z gospodarstw domowych pod względem charakteru i składu;
c)  odpady ze sprzątania placów miejskich i odpady z czyszczenia ulic, włączając zmiotki z ulic, zawartość pojemników na nieczystości oraz odpady z pielęgnacji parków i ogrodów.
c)  odpady ze sprzątania placów miejskich i odpady z czyszczenia ulic, włączając zmiotki z ulic, zawartość pojemników na nieczystości oraz odpady z pielęgnacji parków i ogrodów;
Odpady komunalne nie obejmują odpadów z sieci kanalizacyjnej i z oczyszczalni ścieków, w tym osadu ściekowego oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
odpady komunalne nie obejmują odpadów z sieci kanalizacyjnej i z oczyszczalni ścieków, w tym osadu ściekowego oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
definicja odpadów komunalnych w niniejszej dyrektywie stosuje się niezależnie od publicznego lub prywatnego statusu podmiotu gospodarującego odpadami;”;
Poprawka 82
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 1 b (nowy)
aa)   dodaje się punkt w brzmieniu:
„1b. »odpady handlowe i przemysłowe« oznaczają odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane, pochodzące z działalności handlowej i przemysłowej lub wytworzone w zakładach handlowych lub przemysłowych;
odpady handlowe i przemysłowe nie obejmują odpadów komunalnych, budowlanych i rozbiórkowych ani odpadów z sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych;”;
Poprawka 83
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 2 a
2a.  »odpady inne niż niebezpieczne« oznaczają odpady niewykazujące żadnej z właściwości niebezpiecznych wymienionych w załączniku III;
2a.  »odpady inne niż niebezpieczne« oznaczają odpady nieujęte w puncie 2;
Poprawka 84
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 4
4.  »bioodpady« oznaczają ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia i handlu detalicznego i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego oraz inne odpady o podobnych właściwościach biodegradacyjnych, porównywalne pod względem charakteru, składu i ilości;
4.  »bioodpady« oznaczają ulegające biodegradacji odpady ogrodowe i parkowe, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, restauracji, placówek zbiorowego żywienia i handlu detalicznego i porównywalne odpady z zakładów przetwórstwa spożywczego oraz inne odpady o podobnych właściwościach biodegradacyjnych i możliwościach kompostowania;
Poprawka 85
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera d a (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 9
da)   pkt 9 otrzymuje brzmienie:
9.  „gospodarowanie odpadami” oznacza zbieranie, transport, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów wraz z działaniami wykonywanymi w charakterze dealera lub brokera;
„9. „gospodarowanie odpadami” oznacza zbieranie, transport, sortowanie, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów, łącznie z nadzorem nad tego rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów wraz z działaniami wykonywanymi w charakterze dealera lub brokera;”;
Poprawka 86
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera d b (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 11
db)   pkt 11 otrzymuje brzmienie:
11.  „selektywna zbiórka” oznacza zbiórkę, w ramach której dany strumień odpadów obejmuje jedynie odpady jednego rodzaju i o tym samym charakterze w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania;
„11. „selektywna zbiórka” oznacza zbiórkę, w ramach której dany strumień odpadów obejmuje jedynie odpady jednego rodzaju i o tym samym charakterze w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, zwłaszcza czynności do ponownego użycia i recyklingu;”;
Poprawka 87
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera e
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 16
16.  »przygotowanie do ponownego użycia« oznacza procesy odzysku polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których odpady, produkty lub składniki produktów, które zostały zebrane przez uznany podmiot zajmujący się przygotowaniem do ponownego użycia lub w ramach systemów zwrotu kaucji, są przygotowywane do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności przetwarzania wstępnego;
16.  »przygotowanie do ponownego użycia« oznacza procesy odzysku polegające na sprawdzeniu, czyszczeniu lub naprawie, w ramach których produkty lub składniki produktów, które stały się odpadami i zostały zebrane przez uznany podmiot zajmujący się przygotowaniem do ponownego użycia, są przygotowywane do tego, by mogły być ponownie wykorzystywane bez jakichkolwiek innych czynności przetwarzania wstępnego;
Poprawka 88
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera e a (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 16 a (nowy)
ea)   dodaje się punkt w brzmieniu:
„16a. »podmiot zajmujący się przygotowaniem do ponownego użycia« oznacza przedsiębiorstwo obróbki odpadów działające w łańcuchu przygotowania do ponownego użycia zgodnie ze stosownymi przepisami;”;
Poprawka 89
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera e b (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 16 b (nowy)
eb)   dodaje się punkt w brzmieniu:
„16b. »regeneracja produktów« oznacza proces doprowadzenia produktu do stanu zbliżonego do nowego przez ponowne użycie, odtworzenie i wymianę części składowych;”;
Poprawka 90
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera e c (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 17
ec)   pkt 17 otrzymuje brzmienie:
17.  „recykling” oznacza jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk;
„17. „recykling” oznacza jakikolwiek proces odzysku, w ramach którego materiały odpadowe są ponownie przetwarzane w produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje recykling organiczny, ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do wypełniania wyrobisk;”;
Poprawka 91
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera e d (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt -17 a (nowy)
ed)   dodaje się punkt w brzmieniu:
„-17a. „recykling organiczny” oznacza recycling w postaci obróbki tlenowej lub beztlenowej, lub inną obróbkę tej części odpadów, która ulega biodegradacji, w wyniku których powstają produkty, materiały lub substancje; przetwarzania mechaniczno-biologicznego oraz składowania nie uznaje się za formę recyclingu organicznego;”;
Poprawka 92
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera f
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 17 a
17a.  »proces ostatecznego recyklingu« oznacza proces recyklingu, który zaczyna się, kiedy nie jest już konieczna dalsza operacja sortowania mechanicznego i materiały odpadowe zostają wprowadzone do procesu produkcyjnego i ponownie przetworzone na produkty, materiały lub substancje;
17a.  »proces ostatecznego recyklingu« oznacza proces recyklingu, który zaczyna się, kiedy nie jest już konieczna dalsza operacja sortowania, a materiały odpadowe zostają ponownie skutecznie przetworzone na produkty, materiały lub substancje;
Poprawka 93
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera f
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 17 b
17b.  »wypełnianie wyrobisk« oznacza proces odzysku, w ramach którego odpowiednie odpady są wykorzystywane do rekultywacji obszarów, na których prowadzone były roboty ziemne, lub do celów inżynieryjnych na potrzeby architektury krajobrazu lub budownictwa zamiast innych materiałów niebędących odpadami, które w innym wypadku zostałyby użyte do tego celu;
17b.  »wypełnianie wyrobisk« oznacza proces odzysku inny niż recykling, w ramach którego odpowiednie odpady obojętne inne niż niebezpieczne lub inne odpady inne niż niebezpieczne są wykorzystywane do rekultywacji obszarów, na których prowadzone były roboty ziemne, lub do celów inżynieryjnych na potrzeby architektury krajobrazu lub budownictwa zamiast innych materiałów niebędących odpadami, które w innym wypadku zostałyby użyte do tego celu, w ilościach nieprzekraczających poziomu ściśle niezbędnego do rekultywacji lub celów inżynieryjnych;
Poprawka 94
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera d a (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 17 c (nowy)
fa)   dodaje się punkt w brzmieniu:
„17c. »rozcieńczanie« oznacza zmieszanie odpadów z przynajmniej jednym innym materiałem lub odpadem w celu obniżenia, bez przemiany chemicznej, stężenia składnika lub składników obecnych w odpadach, aby rozcieńczone odpady mogły zostać przesłane do przetworzenia lub recyklingu, co byłoby niedozwolone w przypadku odpadów nierozcieńczonych;”;
Poprawka 95
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – punkt 2 – litera f b (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 20 a (nowy)
fb)   dodaje się punkt w brzmieniu:
„20a. »dekontaminacja« oznacza działanie polegające na usunięciu lub przetworzeniu zawartych w odpadach niepożądanych składników niebezpiecznych lub zanieczyszczeń w celu ich zniszczenia;”;
Poprawka 96
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera f c (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 20 b (nowy)
fc)   dodaje się punkt w brzmieniu:
„20b. »sortowanie« oznacza wszelkie czynności w ramach gospodarowania odpadami mające na celu rozdzielenie zebranych odpadów na różne frakcje i frakcje cząstkowe;”;
Poprawka 97
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera f d (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 20 c (nowy)
fd)   dodaje się punkt w brzmieniu:
„20c. »śmieci« oznaczają odpady małych rozmiarów znajdujące się w miejscach publicznie dostępnych, celowo lub w wyniku niedbalstwa nienależycie uwolnione do środowiska;”;
Poprawka 98
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera f e (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 20 d (nowy)
fe)   dodaje się punkt w brzmieniu:
„20d. „odpady spożywcze” oznaczają żywność przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w stanie jadalnym lub niejadalnym, usuniętą z łańcucha produkcji lub dostaw w celu jej wyrzucenia, w tym na szczeblu produkcji pierwotnej, przetwórstwa, wytwarzania, transportu, magazynowania, handlu detalicznego i konsumenta, z wyjątkiem strat w produkcji pierwotnej;”;
Poprawka 99
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera f f (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 3 – punkt 20 e (nowy)
ff)   dodaje się punkt w brzmieniu:
„20e. »odpady resztkowe« oznaczają odpady będące wynikiem procesu przetwarzania lub odzysku, w tym recyklingu, których dalszy odzysk jest niemożliwy, w związku z czym muszą być składowane;”;
Poprawka 101
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 a (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit 1
2a)   art. 4 ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
2.  Stosując hierarchię postępowania z odpadami, o której mowa w ust. 1, państwa członkowskie podejmują środki sprzyjające rozwiązaniom, które dają najlepszy dla środowiska wynik całkowity. Może to oznaczać dla niektórych strumieni odpadów odstąpienie od tej hierarchii, jeżeli jest to uzasadnione zastosowaniem metodologii myślenia o cyklu życia, obejmującej całkowity wpływ związany z wytwarzaniem i gospodarowaniem takimi odpadami.
„2. Stosując hierarchię postępowania z odpadami, o której mowa w ust. 1, państwa członkowskie podejmują środki sprzyjające rozwiązaniom, które dają najlepszy dla środowiska wynik całkowity. Może to oznaczać dla niektórych strumieni odpadów odstąpienie od tej hierarchii, jeżeli jest to uzasadnione zastosowaniem metodologii myślenia o cyklu życia, obejmującej całkowity wpływ związany z wytwarzaniem i gospodarowaniem takimi odpadami. Może to wymagać poddania niektórych odpadów procesowi dekontaminacji przed dalszym przetwarzaniem.”;
Poprawka 102
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1
3.  Państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne w celu stworzenia zachęt do stosowania hierarchii postępowania z odpadami.
3.  Państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne i przyjmują inne środki w celu stworzenia zachęt do stosowania hierarchii postępowania z odpadami. Te instrumenty i środki mogą obejmować instrumenty i środki wskazane w załączniku IVa, by zachęcać do wdrażania programów zapobiegania powstawaniu odpadów zgodnie z art. 29 oraz wspierać działania służące osiągnięciu celów dotyczących przygotowywania do ponownego użycia i recyklingu, ustalonych w art. 11 ust. 2, by doprowadzić do maksymalnego wykorzystywania surowców wtórnych i zniwelować różnice w kosztach między nimi a surowcami pierwotnymi.
Poprawka 103
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 2
Państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie dotyczące szczegółowych instrumentów wprowadzonych zgodnie z niniejszym ustępem do dnia [wstawić datę osiemnaście miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], a następnie co pięć lat, poczynając od tej daty.
Państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie dotyczące szczegółowych instrumentów wprowadzonych zgodnie z niniejszym ustępem do dnia [wstawić datę osiemnaście miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], a następnie co trzy lata, poczynając od tej daty.
Poprawka 104
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 4 – punkt 3 a (nowy)
3a)   w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3a. Państwa członkowskie wprowadzają systemy opłat, by zapewnić finansowanie infrastruktury gospodarowania odpadami komunalnymi niezbędnej do wdrożenia niniejszej dyrektywy.”;
Poprawka 105
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 b (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 4 – punkt 3 b (nowy)
3b)   w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„3b. Państwa członkowskie stosują hierarchię postępowania z odpadami, by przyspieszyć przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym. W tym celu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20131a, państwa członkowskie stosują hierarchię postępowania z odpadami, przydzielając wszelkie fundusze Unii, a inwestując w infrastrukturę gospodarowania odpadami, priorytetowo traktują zapobieganie powstawaniu odpadów, ponowne użycie, przygotowanie do ponownego użycia i recykling.
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 320).”;
Poprawka 107
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 3 c (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 4 a (nowy)
3c)   dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 4a
Hierarchia postępowania z odpadami spożywczymi
1.   Następująca specjalna hierarchia postępowania z odpadami spożywczymi ma zastosowanie jako kolejność priorytetów w przepisach i polityce dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów spożywczych i gospodarowania nimi:
a)   zapobieganie u źródła;
b)   ratowanie żywności jadalnej przed zmarnowaniem, przy czym przedkładać należy przeznaczanie jej dla ludzi nad wykorzystanie jako paszę dla zwierząt i przetwarzanie na produkty niespożywcze;
c)   recykling organiczny;
d)   odzysk energii;
e)   trwałe składowanie.
2.   Państwa członkowskie dostarczają zachęt do zapobiegania powstawaniu odpadów spożywczych, np. przez tworzenie dobrowolnych porozumień, ułatwianie przekazywania darów żywnościowych lub – w stosownych przypadkach – środki finansowe i podatkowe.”;
Poprawka 108
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera a
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit 1 – wprowadzenie
1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby substancja lub przedmiot, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest produkowanie tych substancji lub przedmiotów, nie były uznawane za odpad, ale za produkt uboczny, jeżeli spełnione są następujące warunki:
1.  Substancję lub przedmiot powstałe w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest produkowanie tych substancji lub przedmiotów, uznaje się nie za odpad, ale za produkt uboczny, jeżeli spełnione są następujące warunki:
Poprawka 109
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 5 – ustęp 2
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 38a w celu określenia szczegółowych kryteriów dotyczących stosowania warunków określonych w ust. 1 do określonych substancji lub przedmiotów.
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 38a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez określenie szczegółowych kryteriów dotyczących stosowania warunków określonych w ust. 1 do określonych substancji lub przedmiotów. Opracowując te szczegółowe kryteria, Komisja priorytetowo traktuje istniejące odtwarzalne praktyki stosowane w symbiozie przemysłowej.
Poprawka 110
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)
ba)   dodaje się ustęp w brzmieniu:
ƒ„2a. Jeżeli na szczeblu unijnym nie ustalono kryteriów zgodnie z procedurą określoną w ust. 2, państwa członkowskie mogą w poszczególnych przypadkach ustalić szczegółowe kryteria stosowania warunków określonych w ust. 1 do określonych substancji lub przedmiotów, w tym w razie potrzeby dopuszczalne wartości zanieczyszczeń.”;
Poprawka 111
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 – litera c
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 5 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach technicznych przyjętych zgodnie z ust. 1 zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego(*), w przypadkach, gdy ta dyrektywa tego wymaga.
3.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach technicznych przyjętych na mocy ust. 2a zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady*.
_______________
______________
(*) Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1.
* Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/1535 z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz.U. L 241 z 17.9.2015, s. 1).
Poprawka 112
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera a – podpunkt i
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie
1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby odpady, które zostały poddane procesowi odzysku, przestały być uznawane za odpady, jeżeli spełniają następujące warunki:
1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby odpady, które zostały poddane recyklingowi lub innemu procesowi odzysku, przestały być uznawane za odpady, jeżeli spełniają następujące warunki:
Poprawka 113
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 2
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 38a w celu określenia szczegółowych kryteriów dotyczących stosowania warunków określonych w ust. 1 do określonych odpadów. W stosownych przypadkach te szczegółowe kryteria obejmują wartości dopuszczalne zanieczyszczeń i uwzględniają jakiekolwiek potencjalne niekorzystne oddziaływanie substancji lub przedmiotu na środowisko naturalne.
2.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 38a, na podstawie monitorowania sytuacji w państwach członkowskich, w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez określenie szczegółowych kryteriów dotyczących stosowania warunków określonych w ust. 1 do określonych odpadów. W stosownych przypadkach te szczegółowe kryteria obejmują wartości dopuszczalne zanieczyszczeń i uwzględniają jakiekolwiek potencjalne niekorzystne oddziaływanie substancji lub przedmiotu na zdrowie ludzi lub środowisko naturalne.
Poprawka 114
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 3
3.  Odpady, które przestały być uznawane za odpady zgodnie z ust. 1, można uznać za przygotowane do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku do celów obliczenia realizacji celów określonych odpowiednio w niniejszej dyrektywie, dyrektywie 94/62/WE, dyrektywie 2000/53/WE, dyrektywie 2006/66/WE i dyrektywie 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego i Rady(*), jeżeli zostały one poddane przygotowaniu do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku zgodnie z tymi dyrektywami.
3.  Odpady, które przestały być odpadami zgodnie z ust. 1, można uwzględnić przy obliczaniu postępów w osiąganiu celów dotyczących przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku określonych w niniejszej dyrektywie, dyrektywie 94/62/WE, dyrektywie 2000/53/WE, dyrektywie 2006/66/WE i dyrektywie 2012/19/UE Parlamentu Europejskiego i Rady(*), jeżeli zostały one poddane odpowiednio operacjom przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku zgodnie z tymi dyrektywami. Masę odpadów, które uznaje się za niebędące już odpadami, można zgłosić jako masę odpadów poddanych recyklingowi, jeżeli materiały lub substancje, które przestały być odpadami, mają być poddane ponownemu przetworzeniu, z wyłączeniem odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały przeznaczone do wykorzystania jako paliwa lub do wypełniania wyrobisk.
Poprawka 115
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Jeżeli na szczeblu Unii nie ustalono kryteriów zgodnie z procedurą określoną w ust. 2, państwa członkowskie mogą ustalić szczegółowe kryteria stosowania warunków określonych w ust. 1 do określonych odpadów, w tym dopuszczalne wartości zanieczyszczeń.
Poprawka 116
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 6 – punkt 3 b (nowy)
3b.   Jeżeli takich kryteriów nie ustalono na szczeblu krajowym, państwa członkowskie zapewniają uznanie odpadów poddanych procesowi odzysku za niebędące już odpadami, jeżeli spełniają one warunki określone w ust. 1, co w poszczególnych przypadkach sprawdza właściwy organ krajowy.
Poprawka 117
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 6 – punkt 3 c (nowy)
3c.   Aby zapewnić spójność na rynku wewnętrznym, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 38a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy przez ustalenie kryteriów ogólnych, którymi mają się kierować państwa członkowskie, przyjmując przepisy techniczne zgodnie z ust. 3a i 3b.
Poprawka 118
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 – litera b
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 6 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach technicznych przyjętych na mocy ust. 1, zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady, gdy ta dyrektywa tego wymaga.
4.  Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o przepisach technicznych przyjętych na mocy ust. 3a i 3b zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535.
Poprawka 119
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 7 – ustęp 4
aa)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4.  Zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne nie można osiągnąć w wyniku rozcieńczania lub mieszania odpadu celem obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych do poziomu niższego od określającego niebezpieczny charakter odpadu.
„4. Zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne lub zmiany ich niebezpiecznych właściwości nie można osiągnąć w wyniku rozcieńczania lub mieszania odpadu celem obniżenia początkowego stężenia substancji niebezpiecznych do poziomu niższego od określającego niebezpieczny charakter odpadu lub jego niebezpieczną właściwość.”;
Poprawka 120
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 1
-a)   ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
1.  W celu wzmocnienia działań w zakresie ponownego wykorzystania odpadów i zapobiegania ich powstawaniu, recyklingu oraz innych form odzysku państwa członkowskie mogą podjąć środki prawodawcze lub inne niż prawodawcze w celu zapewnienia, aby każda osoba fizyczna lub prawna, która zawodowo opracowuje, wytwarza, przetwarza, obrabia, sprzedaje lub wwozi produkty (producent produktu) ponosiła rozszerzoną odpowiedzialność producenta.
„1. W celu wzmocnienia działań w zakresie ponownego wykorzystania odpadów i zapobiegania ich powstawaniu, recyklingu oraz innych form odzysku państwa członkowskie podejmują środki prawodawcze lub inne niż prawodawcze w celu zapewnienia, aby każda osoba fizyczna lub prawna, która zawodowo opracowuje, wytwarza, przetwarza, obrabia, sprzedaje lub wwozi produkty (producent produktu), ponosiła rozszerzoną odpowiedzialność producenta.”;
Poprawka 121
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit 3
Środki takie mogą również obejmować ustanowienie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, określające szczególne obowiązki operacyjne i finansowe producentów produktów.
Środki takie mogą również obejmować ustanowienie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, obejmujących indywidualne lub zbiorowe wywiązywanie się z rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Na systemy takie składa się zestaw zasad określających szczególne obowiązki operacyjne lub finansowe producentów produktów i rozszerzające odpowiedzialność producenta na pokonsumpcyjną część cyklu życia produktu. Państwa członkowskie tworzą takie systemy w odniesieniu przynajmniej do opakowań zdefiniowanych w art. 3 pkt 1) dyrektywy 94/62/WE, sprzętu elektrycznego i elektronicznego zdefiniowanego w art. 3 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2012/19/UE, baterii i akumulatorów zdefiniowanych w art. 3 pkt 1) dyrektywy 2006/66/WE oraz pojazdów wycofanych z eksploatacji zdefiniowanych w art. 2 pkt 2 dyrektywy 2000/53/WE.
Poprawka 122
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 1
aa)   ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
2.  Państwa członkowskie mogą zastosować odpowiednie środki zachęcające do takiego projektowania produktów, aby zmniejszyć ich oddziaływanie na środowisko i wytwarzanie odpadów podczas produkcji i następującego po niej użytkowania produktów, i aby zagwarantować, aby odzysk i unieszkodliwianie produktów, które stały się odpadami, odbywał się zgodnie z art. 4 i 13.
„2. Państwa członkowskie stosują odpowiednie środki zachęcające producentów do lepszego projektowania produktów i ich części, aby efektywniej gospodarować zasobami, zmniejszyć oddziaływanie produktów na środowisko i wytwarzanie odpadów podczas produkcji i następującego po niej użytkowania produktów, i aby zagwarantować, aby odzysk i unieszkodliwianie produktów, które stały się odpadami, odbywał się zgodnie z art. 4 i 13.”;
Poprawka 123
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 2
Środki te mogą zachęcać między innymi do opracowywania, produkcji i wprowadzania do obrotu produktów nadających się do wielokrotnego użycia, które są technicznie trwałe i które, po tym jak stają się odpadami, nadają się do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, co ułatwia właściwe stosowanie hierarchii postępowania z odpadami. Środki te powinny uwzględniać wpływ produktów w całym cyklu ich życia.
Środki te zachęcają do opracowywania, produkcji i wprowadzania do obrotu produktów i materiałów nadających się do wielokrotnego użycia, które są technicznie trwałe i łatwe do naprawy i które, po tym jak staną się odpadami i zostaną przygotowane do ponownego użycia lub poddane recyklingowi, nadają się do wprowadzenia do obrotu, co ułatwia właściwe stosowanie hierarchii postępowania z odpadami. Środki te uwzględniają wpływ produktów w całym cyklu ich życia, w tym, w stosownych przypadkach, możliwość wielokrotnego recyklingu, a także hierarchię postępowania z odpadami.
Poprawka 124
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)
ba)   dodaje się ustęp w brzmieniu:
„2a. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o środkach przyjętych zgodnie z ust. 1 i 2 do dnia [wstawić datę: trzydzieści sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], a następnie co pięć lat, poczynając od tej daty. Komisja publikuje otrzymane powiadomienia.”;
Poprawka 125
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera b b (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 – ustęp 4
bb)   ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4.  Rozszerzona odpowiedzialność producenta stosowana jest bez uszczerbku dla odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, o której mowa w art. 15 ust. 1, oraz bez uszczerbku dla obowiązujących szczególnych przepisów dotyczących strumieni odpadów i produktów.
„4. Rozszerzona odpowiedzialność producenta stosowana jest bez uszczerbku dla odpowiedzialności za gospodarowanie odpadami, o której mowa w art. 15 ust. 1. Przepisy art. 8 i 8a pozostają bez uszczerbku dla przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta zawartych w innych aktach prawnych Unii.”;
Poprawka 126
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 7 – litera c
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 – ustęp 5
5.  Komisja organizuje wymianę informacji między państwami członkowskimi a podmiotami zaangażowanymi w systemy odpowiedzialności producenta na temat praktycznego wdrożenia wymogów określonych w art. 8a oraz na temat najlepszych praktyk, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie i współpracę transgraniczną w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Obejmuje ona, między innymi, wymianę informacji na temat cech organizacyjnych i nadzorowania systemów odpowiedzialności producenta, wyboru podmiotów gospodarujących odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów. Komisja publikuje wyniki wymiany informacji.
5.  Nie później niż ... [wstawić datę: sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy] Komisja tworzy platformę wymiany informacji między państwami członkowskimi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, organami regionalnymi i lokalnymi oraz podmiotami zaangażowanymi w systemy odpowiedzialności producenta, na temat praktycznego wdrożenia wymogów określonych w art. 8a oraz na temat najlepszych praktyk, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie i współpracę transgraniczną w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Obejmuje ona, między innymi, wymianę informacji na temat cech organizacyjnych i nadzorowania systemów odpowiedzialności producenta, opracowywania zharmonizowanych kryteriów w odniesieniu do wkładów finansowych, o których mowa w art. 8a ust. 4 lit. b), wyboru podmiotów gospodarujących odpadami oraz zapobiegania powstawaniu odpadów i zaśmiecaniu. Komisja publikuje wyniki wymiany informacji i może przedstawić wytyczne dotyczące istotnych aspektów.
Nie później niż ... [wstawić datę: 12 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy] Komisja na podstawie badania i przy uwzględnieniu prac platformy przyjmie wytyczne dotyczące ustalania wkładów finansowych, o których mowa w art. 8a ust. 4 lit. b). W celu zapewnienia spójności na rynku wewnętrznym Komisja może przyjmować akty delegowane zgodnie z art. 38a, aby uzupełnić niniejszą dyrektywę przez ustalenie zharmonizowanych kryteriów, którymi mają się kierować państwa członkowskie, ustalając wkłady finansowe, o których mowa w art. 8a ust. 4 lit. b).
Poprawka 127
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – nagłówek
Ogólne wymagania dotyczące systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta
Ogólne minimalne wymagania dotyczące systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta
Poprawka 128
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – ustęp 1 – tiret 1
–  w wyraźny sposób określały role i obowiązki producentów produktów, wprowadzających towary do obrotu w Unii, organizacji wdrażających w ich imieniu systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta, prywatnych lub publicznych podmiotów gospodarujących odpadami, władz lokalnych oraz, w stosownych przypadkach, uznanych podmiotów zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia;
–  w wyraźny sposób określały role i obowiązki wszystkich zaangażowanych podmiotów, w tym producentów produktów wprowadzających towary do obrotu w Unii, organizacji ponoszących w ich imieniu rozszerzoną odpowiedzialność producenta w ramach systemów zbiorowych, prywatnych lub publicznych podmiotów gospodarujących odpadami, dystrybutorów, władz regionalnych i lokalnych oraz, w stosownych przypadkach, sieci ponownego użycia i napraw, przedsiębiorstw gospodarki społecznej oraz uznanych podmiotów zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia;
Poprawka 129
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – ustęp 1 – tiret 2
–  określały wymierne cele w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami w celu osiągnięcia przynajmniej celów ilościowych istotnych dla systemu zgodnie z niniejszą dyrektywą, dyrektywą 94/62/WE, dyrektywą 2000/53/WE, dyrektywą 2006/66/WE oraz dyrektywą 2012/19/UE;
–  określały wymierne cele w zakresie ograniczenia ilości odpadów i gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami w celu osiągnięcia przynajmniej celów ilościowych istotnych dla systemu zgodnie z niniejszą dyrektywą, dyrektywą 94/62/WE, dyrektywą 2000/53/WE, dyrektywą 2006/66/WE oraz dyrektywą 2012/19/UE;
Poprawka 130
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – ustęp 1 – tiret 3
–   określały system sprawozdawczy służący do zbierania danych dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu w Unii przez producentów objętych systemem rozszerzonej odpowiedzialność producenta. Gdy produkty te stają się odpadami, system sprawozdawczy zapewnia gromadzenie danych na temat zbiórki i przetwarzania tych odpadów, określając, w stosownych przypadkach, przepływy materiałów odpadowych;
–  określały system sprawozdawczy służący do zbierania wiarygodnych i dokładnych danych dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu w Unii przez producentów objętych systemem rozszerzonej odpowiedzialności producenta; gdy produkty te stają się odpadami, system sprawozdawczy zapewnia gromadzenie wiarygodnych i dokładnych danych na temat zbiórki i przetwarzania tych odpadów, określając, w stosownych przypadkach, przepływy materiałów odpadowych;
Poprawka 131
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – ustęp 1 – tiret 4
–  zapewnia równe traktowanie i niedyskryminację poszczególnych producentów produktów oraz w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw.
–  zapewnia równe traktowanie i niedyskryminację poszczególnych producentów produktów oraz podmiotów świadczących usługi zbiórki, transportu i przetwarzania odpadów, a także w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw.
Poprawka 132
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, by posiadacze odpadów objęci systemami rozszerzonej odpowiedzialności producenta ustanowionymi zgodnie z art. 8 ust. 1 byli informowani o dostępnych systemach zbierania odpadów oraz zapobieganiu powstawaniu odpadów. Państwa członkowskie podejmują również środki w celu stworzenia zachęt dla posiadaczy odpadów do uczestnictwa w systemach selektywnej zbiórki, przede wszystkim poprzez bodźce ekonomiczne i regulacje, w stosownych przypadkach.
2.  Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, by posiadacze odpadów objęci systemami rozszerzonej odpowiedzialności producenta ustanowionymi zgodnie z art. 8 ust. 1 byli informowani o dostępnych systemach odbioru, sieciach ponownego użycia i napraw, uznanych podmiotach zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia, systemach zbiórki odpadów oraz o zapobieganiu zaśmiecaniu. Państwa członkowskie podejmują również środki w celu stworzenia zachęt dla posiadaczy odpadów do wywiązywania się z odpowiedzialności za dostarczanie odpadów do systemów selektywnej zbiórki, przede wszystkim poprzez bodźce ekonomiczne i regulacje, w stosownych przypadkach.
Poprawka 133
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – ustęp 3 – litera a
a)  miały jasno określony zasięg geograficzny, produktowy i materiałowy;
a)  miały jasno określony zasięg geograficzny, produktowy i materiałowy, wyznaczony w oparciu o obszar sprzedaży i nieograniczający się do obszarów, na których zbiórka odpadów i gospodarowanie nimi przynoszą zyski;
Poprawka 134
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – ustęp 3 – litera b
b)  posiadały środki operacyjne i finansowe niezbędne do wypełnienia swoich obowiązków w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta;
b)  posiadały środki operacyjne lub finansowe niezbędne do wypełnienia swoich obowiązków w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta;
Poprawka 135
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – ustęp 3 – litera d – tiret 2
–  wkładów finansowych płaconych przez producentów;
–   w systemach zbiorowych – wkładów finansowych płaconych przez producentów od każdej sprzedanej sztuki lub od każdej tony produktu wprowadzonej do obrotu;
Poprawka 136
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – ustęp 3 – litera d – tiret 3
–  procedury selekcji podmiotów gospodarujących odpadami.
–  w systemach zbiorowych – procedury selekcji podmiotów gospodarujących odpadami;
Poprawka 137
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – ustęp 3 – litera d – tiret 3 a (nowe)
–   osiągnięcie celów związanych z ograniczeniem ilości odpadów i gospodarowaniem nimi, o których mowa w ust. 1 tiret drugie.
Poprawka 139
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – ustęp 4 – litera a – część wprowadzająca oraz tiret 1
a)  pokrywała całość kosztów gospodarowania odpadami dla produktów wprowadzanych przez nich na rynek unijny, w tym wszystkie następujące elementy:
a)  pokrywała całość kosztów gospodarowania odpadami dla produktów wprowadzanych przez nich na rynek unijny jak następuje:
–  koszty operacji selektywnej zbiórki, sortowania oraz przetwarzania wymaganych do spełnienia celów w zakresie gospodarowania odpadami, o których mowa w ust. 1 tiret drugie, po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia lub sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z ich produktów;
–  koszty operacji selektywnej zbiórki, sortowania, transportu oraz przetwarzania wymaganych do zapewnienia właściwego gospodarowania odpadami, o których mowa w ust. 1 tiret drugie, po uwzględnieniu dochodów z ponownego użycia lub sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z ich produktów;
Poprawka 140
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – ustęp 4 – litera b
b)  była zróżnicowana na podstawie rzeczywistych kosztów wycofania z użytku poszczególnych produktów lub grup podobnych produktów, zwłaszcza przy uwzględnieniu możliwości ich ponownego użycia i recyklingu;
b)  w systemach zbiorowych - była zróżnicowana na podstawie rzeczywistych kosztów wycofania z użytku poszczególnych produktów lub grup podobnych produktów, zwłaszcza przy uwzględnieniu ich trwałości, możliwości ich naprawy, ponownego użycia i recyklingu oraz obecności substancji niebezpiecznych, przy jednoczesnym przyjęciu podejścia opartego na cyklu życia produktów i w zgodzie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach unijnych, i w miarę dostępności, w oparciu o zharmonizowane kryteria mające na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego;
Poprawka 141
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – ustęp 4 – litera c
c)  opierała się na zoptymalizowanych kosztach usług świadczonych w przypadku gdy publiczne podmioty gospodarujące odpadami są odpowiedzialne za realizację zadań operacyjnych na rzecz systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
c)  opierała się na zoptymalizowanych kosztach usług świadczonych w przypadku gdy publiczne podmioty gospodarujące odpadami są odpowiedzialne za realizację zadań operacyjnych na rzecz systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Zoptymalizowane koszty usług muszą być przejrzyste i odzwierciedlać koszty ponoszone przez publiczne podmioty gospodarujące odpadami w związku z realizacją zadań operacyjnych na rzecz systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
Poprawka 142
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – ustęp 5 – akapit 1
Państwa członkowskie ustanawiają odpowiednie ramy monitorowania i egzekwowania w celu zagwarantowania, by producenci produktów przestrzegali swoich zobowiązań wynikających z rozszerzonej odpowiedzialności producenta, środki finansowe były właściwie wykorzystywane, a wszystkie podmioty zaangażowane we wdrożenie systemu przekazywały wiarygodne dane.
Państwa członkowskie ustanawiają odpowiednie ramy monitorowania i egzekwowania w celu zagwarantowania, by producenci produktów przestrzegali swoich zobowiązań wynikających z rozszerzonej odpowiedzialności producenta, także w przypadku sprzedaży na odległość, środki finansowe były właściwie wykorzystywane, a wszystkie podmioty zaangażowane we wdrożenie systemu przekazywały wiarygodne dane.
Poprawka 143
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – ustęp 5 – akapit 2
Jeżeli na terytorium danego państwa członkowskiego wiele organizacji realizuje w imieniu producentów zobowiązania wynikające z systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, to państwo członkowskie ustanawia niezależny organ nadzorujący realizację zobowiązań wynikających z rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
Każde państwo członkowskie wyznacza lub ustanawia niezależny organ, który nadzoruje wypełnianie zobowiązań wynikających z rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a w szczególności weryfikuje, czy organizacje wdrażające rozszerzoną odpowiedzialność producenta spełniają wymogi określone w niniejszej dyrektywie.
Poprawka 144
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 8
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 8 a – ustęp 6
6.  Państwa członkowskie ustanawiają platformę do regularnego dialogu pomiędzy podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w tym prywatnych lub publicznych podmiotów gospodarujących odpadami, władz lokalnych oraz, w stosownych przypadkach, uznanych podmiotów zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia.
6.  Państwa członkowskie wyznaczają lub ustanawiają platformę do regularnego dialogu pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi we wdrażanie systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta, w tym producentami i dystrybutorami, prywatnymi lub publicznymi podmiotami gospodarującymi odpadami, podmiotami gospodarki społecznej, władzami lokalnymi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz, w stosownych przypadkach, sieciami napraw i ponownego użycia i uznanymi podmiotami zajmującymi się przygotowaniem do ponownego użycia;
Poprawka 145
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 9 – punkt -1 (nowy)
„-1. W celu przyczyniania się do zapobiegania powstawaniu odpadów państwa członkowskie dążą do osiągnięcia co najmniej następujących celów:
a)   znaczne zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów;
b)   oddzielenie wytwarzania odpadów od wzrostu gospodarczego;
c)   stopniowe zastąpienie substancji wzbudzających szczególnie duże obawy, zgodnie z definicją zawartą w art. 57 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jeżeli istnieją odpowiednie alternatywne substancje lub technologie, które są wykonalne technicznie i opłacalne ekonomicznie;
d)   unijny cel ograniczenia ilości odpadów żywnościowych o 30 % do 2025 r. i o 50 % do 2030 r. w stosunku do poziomu z 2014 r.;
e)   unijny cel ograniczenia odpadów wyrzucanych do morza o 30 % do 2025 r. i o 50 % do 2030 r. w stosunku do poziomu z 2014 r.”;
Poprawka 146
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 9 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie podejmują środki służące zapobieganiu powstawaniu odpadów. Środki te:
1.  Aby osiągnąć cele określone w ust. -1, państwa członkowskie podejmują co najmniej następujące środki:
–  zachęcają do korzystania z produktów, które są zasobooszczędne, trwałe, nadające się do naprawy i recyklingu;
–  promują i wspierają modele zrównoważonej produkcji i konsumpcji oraz korzystania z produktów, które są zasobooszczędne, trwałe, nadające się do dzielenia się nimi i ponownego użycia, naprawy i recyklingu;
–   zniechęcają do wprowadzania do obrotu produktów o celowo krótkiej żywotności,
–  określają i są ukierunkowane na produkty, które są głównymi źródłami surowców o dużym znaczeniu dla gospodarki Unii i których dostawa wiąże się z wysokim ryzykiem w celu niedopuszczenia, aby materiały te stały się odpadami;
–  określają i są ukierunkowane na produkty, które są głównymi źródłami surowców o dużym znaczeniu dla gospodarki Unii i których dostawa wiąże się z wysokim ryzykiem w celu niedopuszczenia, aby materiały te stały się odpadami;
–  zachęcają do tworzenia systemów wspierających ponowne użycie, w szczególności w odniesieniu do sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów i mebli;
–   zachęcać do wydłużania okresu żywotności produktów, w przypadku gdy jest to korzystne dla środowiska i sprzyjają tworzeniu systemów wspierających naprawę, ponowne użycie, regenerację produktów i odtworzenie produktów, o których mowa w art. 9a;
–  ograniczają wytwarzanie odpadów w procesach związanych z produkcją przemysłową, wydobyciem minerałów oraz odpadów z budowy i rozbiórki, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik;
–  ograniczają wytwarzanie odpadów w procesach związanych z produkcją przemysłową, wytwarzaniem, wydobyciem minerałów, budową i rozbiórką, w tym za pośrednictwem takich środków, jak audyt przedrozbiórkowy, i w procesach związanych z handlem i usługami, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik i najlepszych praktyk;
–  ograniczają wytwarzanie odpadów żywnościowych w produkcji podstawowej, przetwórstwie i produkcji, w sprzedaży detalicznej i dystrybucji żywności, w restauracjach i usługach gastronomicznych oraz w gospodarstwach domowych.
–  ograniczają całkowite wytwarzanie odpadów żywnościowych;
–   ograniczają straty żywności w całym łańcuchu dostaw, w tym w produkcji podstawowej, transporcie i magazynowaniu;
–   zapobiegając zaśmiecaniu poprzez wskazywanie produktów, które są głównymi źródłami zaśmiecania środowiska naturalnego, w tym morskiego, oraz podejmują działania w celu zmniejszenia ilości odpadów z tych źródeł;
–   zapewniają informacje na temat substancji wzbudzających szczególnie duże obawy w obrębie łańcucha dostaw konsumentom i podmiotom prowadzącym zakłady przetwarzania odpadów;
–   opracowują i wspierają kampanie komunikacyjne i edukacyjne zwiększające świadomość problemów związanych z zapobieganiem powstawaniu odpadów i zaśmiecaniem.
Poprawka 147
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 9 – ustęp 2
2.  Państwa członkowskie monitorują i oceniają wdrażanie środków zapobiegających powstawaniu odpadów. W tym celu wykorzystują odpowiednie jakościowe lub ilościowe wskaźniki i cele, w szczególności dotyczące ilości odpadów komunalnych na mieszkańca, które są unieszkodliwiane lub poddawane odzyskowi energii.
2.  Państwa członkowskie monitorują i oceniają wdrażanie środków zapobiegających powstawaniu odpadów. W tym celu wykorzystują odpowiednie jakościowe lub ilościowe wskaźniki i cele, w szczególności dotyczące ilości w przeliczeniu na mieszkańca wytworzonych odpadów komunalnych i odpadów komunalnych, które są unieszkodliwiane lub poddawane odzyskowi energii.
Poprawka 148
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)
2a.   Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 38a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez ustanowienie wskaźników do pomiaru postępów w ograniczaniu wytwarzania odpadów i we wdrażaniu środków służących zapobieganiu powstawania odpadów, wymienionych w ust. 1 niniejszego artykułu. Te akty delegowane zostaną przyjęte w terminie do 18 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy.
Poprawka 149
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 9 – ustęp 3
3.  Państwa członkowskie monitorują i oceniają wdrażanie swoich środków zapobiegających powstawaniu odpadów żywnościowych poprzez pomiar poziomów marnotrawienia żywności na podstawie metody określonej zgodnie z ust. 4.
3.  Państwa członkowskie monitorują i oceniają wdrażanie swoich środków zapobiegających powstawaniu odpadów żywnościowych poprzez pomiar poziomów marnotrawienia żywności na podstawie wspólnej metody. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja przyjmie akt delegowany zgodnie z art. 38a w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez określenie metody jednolitego pomiaru poziomów marnotrawienia żywności, obejmującej minimalne wymogi jakościowe. Metoda ta uwzględnia środki służące zapobieganiu powstawania odpadów wdrażane w postaci darowizn lub inne sposoby zapobiegania zamianie żywności w odpady.
Poprawka 236
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 –punkt 9
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Do dnia 31 grudnia 2020 r. Komisja zbada możliwość określenia wiążących unijnych celów dotyczących ograniczenia marnotrawienia żywności na lata 2025 i 2030 na podstawie obliczeń dokonanych w oparciu o wspólną metodę ustanowioną na mocy ust. 3. W tym celu Komisja sporządzi sprawozdanie, które zostanie przesłane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w stosownym przypadku wraz z dołączonym do niego wnioskiem ustawodawczym.
Poprawka 150
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 9 – ustęp 3 b (nowy)
3b.   Państwa członkowskie monitorują i oceniają wdrażanie swoich środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów morskich wytwarzanych na lądzie dzięki pomiarowi ilości odpadów morskich wytwarzanych na lądzie prowadzonemu według wspólnej metody. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja przyjmie akt delegowany zgodnie z art. 38a w celu ustanowienia metody jednolitego pomiaru ilości odpadów morskich pochodzących ze źródeł lądowych, w tym minimalnych wymogów jakościowych.
Poprawka 151
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 9 – punkt 3 c (nowy)
3c.   Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja zbada możliwość określenia unijnych celów dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów na lata 2025 i 2030 na podstawie wspólnego wskaźnika obliczonego na podstawie całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w przeliczeniu na mieszkańca. W tym celu Komisja sporządzi sprawozdanie, które zostanie przesłane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w stosownym przypadku wraz z dołączonym do niego wnioskiem ustawodawczym.
Poprawka 152
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 9 – ustęp 4
4.   Komisja może przyjąć akty wykonawcze w celu ustanowienia wskaźników do pomiaru ogólnych postępów we wdrażaniu środków zapobiegających powstawaniu odpadów. Aby zagwarantować jednolity pomiar poziomów marnotrawienia żywności, Komisja przyjmie akt wykonawczy w celu ustanowienia wspólnej metody, obejmującej minimalne wymogi jakości. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 39 ust. 2.
skreśla się
Poprawka 153
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 9 – ustęp 5
5.   Europejska Agencja Środowiska co roku publikuje sprawozdanie opisujące postępy każdego państwa członkowskiego i całej Unii w zapobieganiu powstawaniu odpadów, w tym postępy w zakresie oddzielenia wytwarzania odpadów od wzrostu gospodarczego oraz przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
skreśla się
Poprawka 154
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 9 a (nowy)
9a)   dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 9a
Ponowne użycie
1.   Państwa członkowskie wspierają tworzenie systemów promujących ponowne użycie i wydłużenie okresu żywotności produktów pod warunkiem, że jakość i bezpieczeństwo produktów nie jest zagrożone.
2.   Państwa członkowskie podejmują środki w celu wspierania ponownego wykorzystania produktów, zwłaszcza tych zawierających znaczne ilości surowców krytycznych. Środki te mogą obejmować zachęcanie do tworzenia i wspierania uznanych sieci ponownego użycia i systemów zwrotu kaucji, systemów zwrotu i ponownego napełnienia i zachęcanie do regeneracji produktów, odnawiania i zmiany przeznaczenia produktów.
Państwa członkowskie wykorzystują instrumenty i środki ekonomiczne oraz mogą ustanowić cele ilościowe.
3.   Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby zapewnić podmiotom zajmującym się ponownym użyciem dostępu do instrukcji obsługi, części zamiennych, informacji technicznych lub jakichkolwiek innych narzędzi, sprzętu bądź oprogramowania wymaganych do ponownego użycia produktów, bez uszczerbku dla praw własności intelektualnej.”;
Poprawka 155
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 b (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 9 b (nowy)
9b)  dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 9b
Platformy dzielenia się
1.  Komisja aktywnie promuje platformy dzielenia się jako model biznesowy. Komisja działa na rzecz stworzenia silnego powiązania między tymi platformami i nowymi wytycznymi dotyczącymi gospodarki dzielenia się i bada wszystkie możliwe środki w celu stworzenia zachęt, włącznie z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta, zamówieniami publicznymi i ekoprojektem.
2.  Państwa członkowskie wspierają tworzenie systemów promujących platformy dzielenia się we wszystkich sektorach.”
Poprawka 156
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 c (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 10 – ustęp 2
9c)   art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  W przypadkach gdy jest to konieczne, aby uzyskać zgodność z ust. 1 oraz aby ułatwić lub usprawnić odzysk, odpady powinny być zbierane oddzielnie, jeżeli jest to wykonalne z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego i środowiskowego, i nie powinny być mieszane z innymi odpadami lub innymi materiałami o odmiennych właściwościach.
„2. Aby uzyskać zgodność z ust. 1 oraz aby ułatwić lub usprawnić odzysk, odpady zbierane oddzielnie i nie mieszane z innymi odpadami lub innymi materiałami o odmiennych właściwościach.”;
W drodze odstępstwa od akapitu pierwszego państwa członkowskie mogą wyłączyć obszary słabo zaludnione, jeśli wykazano, że selektywne zbieranie nie prowadzi do najlepszego dla środowiska wyniku całkowitego przy uwzględnieniu myślenia w kategoriach cyklu życia.
Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o zamiarze skorzystania z tego odstępstwa. Komisja dokonuje przeglądu powiadomienia i ocenia, czy odstępstwo jest uzasadnione, z uwzględnieniem celów niniejszej dyrektywy. Jeżeli w ciągu dziewięciu miesięcy od powiadomienia Komisja nie zgłosi zastrzeżeń, odstępstwo uznaje się za przyznane. Jeżeli Komisja zgłasza zastrzeżenia, przyjmuje decyzję i informuje o niej odpowiednio dane państwo członkowskie.”;
Poprawka 157
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 d (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)
9d)   w art. 10 dodaje się ustęp brzmieniu:
ƒ„2a. Państwa członkowskie podejmują środki w celu zapewnienia, że odpady, które zostały selektywnie zebrane zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 22, nie są przyjmowane w spalarni, z wyjątkiem pozostałości wynikających z sortowania odpadów.”.
Poprawka 158
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 e (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 10 – punkt 2 b (nowy)
9e)   w art. 10 dodaje się ustęp brzmieniu:
„2b. W stosownych przypadkach państwa członkowskie podejmują konieczne środki w celu przeprowadzania dekontaminacji odpadów niebezpiecznych przed odzyskiem.”;
Poprawka 159
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 – nagłówek
-a)   tytuł otrzymuje brzmienie:
Ponowne wykorzystanie i recykling
„Przygotowanie do ponownego użycia i recykling”
Poprawka 160
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera a
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 1
1.  Państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu wspierania przygotowania do ponownego użycia produktów, zwłaszcza poprzez zachęcanie do tworzenia i wspierania sieci ponownego użycia i napraw oraz ułatwienie dostępu takich sieci do punktów zbierania odpadów oraz wspieranie wykorzystania instrumentów ekonomicznych, kryteriów udzielania zamówień, celów ilościowych lub innych środków.
1.  Państwa członkowskie podejmują środki w celu wspierania przygotowania do ponownego użycia produktów, m.in. poprzez ułatwianie tworzenia i uznawania podmiotów i sieci zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia, zwłaszcza tych działających jako przedsiębiorstwa społeczne, oraz ułatwienie dostępu takich uznanych podmiotów i sieci do punktów zbierania odpadów, a także poprzez wspieranie wykorzystania instrumentów ekonomicznych, kryteriów udzielania zamówień, celów ilościowych lub innych środków.
Poprawka 161
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera a
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2
Państwa członkowskie podejmują środki wspierające wysoką jakość recyklingu i w tym celu wprowadzają selektywną zbiórkę odpadów, jeżeli jest to wykonalne z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego i środowiskowego oraz właściwe w celu spełnienia niezbędnych norm jakości dla odpowiednich sektorów recyklingu i osiągnięcia celów określonych w ust. 2.
Państwa członkowskie podejmują środki wspierające wysoką jakość recyklingu i w tym celu wprowadzają selektywną zbiórkę odpadów, o której mowa w art. 10 ust. 2, w celu spełnienia niezbędnych norm jakości dla odpowiednich sektorów recyklingu.
Poprawka 162
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)
aa)   w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Państwa członkowskie wykorzystują instrumenty regulacyjne i ekonomiczne w celu stworzenia zachęt dla korzystania z poddanych dekontaminacji surowców wtórnych.”;
Poprawka 164
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera a b (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 3
ab)   w ust. 1 akapit trzeci otrzymuje brzmienie:
Z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2, do roku 2015 selektywna zbiórka odpadów będzie obowiązywać przynajmniej w odniesieniu do: papieru, metalu, plastiku i szkła.
Z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2, do roku 2015 selektywna zbiórka odpadów będzie obowiązywać przynajmniej w odniesieniu do: papieru, metalu, plastiku i szkła. Ponadto państwa członkowskie do 2020 r. ustanawiają obowiązkową selektywną zbiórkę tekstyliów.”
Poprawka 165
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera b
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 4
Państwa członkowskie podejmują środki wspierające systemy sortowania odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz przynajmniej dla: drewna, kruszyw, metalu, szkła i gipsu.
Państwa członkowskie podejmują środki zapewniające sortowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych przynajmniej dla: drewna, frakcji mineralnych (betonu, cegieł, płytek i wyrobów ceramicznych), metalu, tworzyw sztucznych, tynków, szkła i gipsu. Państwa członkowskie mogą wykorzystywać środki wymienione w załączniku IVa.
Państwa członkowskie zachęcają do prowadzenia audytów przedrozbiórkowych w celu zminimalizowania zawartości zanieczyszczeń lub innych niepożądanych substancji w odpadach pochodzących z budownictwa i rozbiórki, przyczyniając się w ten sposób do wysokiej jakości recyklingu.
Poprawka 166
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit 4 a (nowy)
ba)   w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Państwa członkowskie podejmują środki wspierające systemy sortowania odpadów handlowych i przemysłowych przynajmniej dla: metali, tworzyw sztucznych, papieru i tektury, bioodpadów, szkła i drewna.”;
Poprawka 167
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera b b (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 – wprowadzenie
bb)   w ust. 2 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:
Aby dostosować się do celów niniejszej dyrektywy oraz przybliżyć do celu, jakim jest europejskie społeczeństwo recyklingu o wysokiej wydajności zasobów, państwa członkowskie przyjmują wszelkie niezbędne środki służące realizacji następujących celów:
„Aby dostosować się do celów niniejszej dyrektywy oraz przybliżyć do celu, jakim jest europejska gospodarka o obiegu zamkniętym o wysokiej wydajności zasobów, państwa członkowskie przyjmują wszelkie niezbędne środki służące realizacji następujących celów:”;
Poprawka 168
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera d
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera c
c)  do 2025 r. przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych zostanie zwiększone wagowo do co najmniej 60 %;
c)  do 2025 r. przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych zostanie zwiększone wagowo do co najmniej 60 % wytworzonych odpadów komunalnych, przy czym co najmniej 5 % całkowitych odpadów komunalnych będzie przygotowywane do ponownego użycia;
Poprawka 169
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera d
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 – litera d
d)  do 2030 r. przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych zostanie zwiększone wagowo do co najmniej 65 %.
d)  do 2030 r. przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych zostanie zwiększone wagowo do co najmniej 70 % wytworzonych odpadów komunalnych, przy czym co najmniej 5 % całkowitych odpadów komunalnych będzie przygotowywane do ponownego użycia;
Poprawka 170
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera e
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 1
3.  Estonia, Grecja, Chorwacja, Łotwa, Malta, Rumunia i Słowacja mogą otrzymać pięć dodatkowych lat na osiągniecie celów, o których mowa w ust. 2 lit. c) i d). Państwo członkowskie powiadamia Komisję o zamiarze skorzystania z tego przepisu najpóźniej 24 miesiące przed upływem odpowiednich terminów określonych w ust. 2 lit. c) i d). W przypadku przedłużenia terminu państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zwiększenia przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych do co najmniej 50 % i 60 % wagowo, odpowiednio do roku 2025 i 2030.
3.  Państwo członkowskie może zażądać przedłużenia o pięć lat terminu na osiągnięcie celu, o którym mowa w ust. 2 lit. c), jeżeli spełnia następujące warunki:
a)   przygotowało do ponownego użycia i poddało recyklingowi mniej niż 20 % odpadów komunalnych w 2013 r.; oraz
b)   nie jest on włączone do wykazu państw członkowskich, w przypadku których istnieje ryzyko nieosiągnięcia celu przygotowywania do ponownego użycia i recyklingu co najmniej 50 % odpadów komunalnych do 2025 r., ustanowionego na mocy art. 11b ust. 2 lit. b).
 
Państwo członkowskie składa wniosek do Komisji w celu uzyskania takiego przedłużenia najpóźniej 24 miesiące przed upływem terminu określonego w ust. 2 lit. c), ale nie przed publikacją sprawozdania, o którym mowa w art. 11b odniesieniu do osiągnięcia docelowego poziomu emisji określonego w niniejszym ustępie.
Poprawka 171
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera e
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 3 – akapit 2
Do powiadomienia należy dołączyć plan wdrażania przedstawiający środki konieczne do zapewnienia zgodności z celami przed upływem nowego terminu. Plan powinien również zawierać szczegółowy harmonogram wdrażania proponowanych środków oraz ocenę ich oczekiwanych skutków.
Do wniosku o przedłużenie należy dołączyć plan wdrażania przedstawiający środki konieczne do zapewnienia zgodności z celem przed upływem nowego terminu. Plan sporządza się w oparciu o ocenę istniejących planów gospodarowania odpadami i zawiera on również szczegółowy harmonogram wdrażania proponowanych środków oraz ocenę ich oczekiwanych skutków.
Ponadto plan, o którym mowa w akapicie trzecim, musi spełniać co najmniej poniższe wymogi:
a)   zakłada korzystanie ze stosownych instrumentów ekonomicznych, aby stworzyć zachęty do stosowania hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 4 ust. 1 niniejszej dyrektywy,
b)   wykazuje skuteczne i wydajne wykorzystanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności i innych środków za pośrednictwem wymiernych inwestycji długoterminowych finansujących rozwój infrastruktury gospodarowania odpadami potrzebnej do realizacji ustalonych celów;
c)   zapewnia wysokiej jakości dane statystyczne i wygenerowanie jednoznacznych prognoz dotyczących zdolności w zakresie gospodarowania odpadami i różnic w stosunku do celów określonych w art. 11 ust. 2 niniejszej dyrektywy, art. 6 ust. 1 dyrektywy 94/62/WE i art. 5 ust. 2a, 2b i 2c dyrektywy 1999/31/WE;
d)   określa programy zapobiegania powstawaniu odpadów zgodnie z art. 29 niniejszej dyrektywy;
Komisja ocenia, czy wymogi określone w lit. a)–d) zostały spełnione. Wniosek o przedłużenie uważa się za przyjęty, jeżeli Komisja nie zgłosi zastrzeżeń do przedstawionego planu w ciągu pięciu miesięcy od jego otrzymania.
W przypadku zgłoszenia przez Komisję zastrzeżeń do przedstawionego planu zobowiązuje ona dane państwo członkowskie do przedłożenia poprawionego planu w terminie dwóch miesięcy od otrzymania jej zastrzeżeń.
Komisja ocenia poprawiony plan w terminie dwóch miesięcy od jego otrzymania i przyjmuje lub odrzuca w formie pisemnej wniosek o przedłużenie terminu. W przypadku braku decyzji ze strony Komisji w podanym terminie wniosek o przedłużenie terminu uważa się za przyjęty.
Komisja powiadamia Parlament Europejski i Radę o swoich decyzjach w ciągu dwóch miesięcy od ich podjęcia.
Jeżeli przedłużenie, o którym mowa w akapicie pierwszym, zostanie przyznane, ale państwo członkowski nie przygotuje do ponownego użycia i nie dokona recyklingu co najmniej 50 % odpadów komunalnych do roku 2025 r., przedłużenie jest automatycznie anulowane.
Poprawka 172
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera e
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Państwo członkowskie może zażądać przedłużenia o pięć lat terminu na osiągnięcie celu, o którym mowa w ust. 2 lit. c), jeżeli spełnia następujące warunki:
a)   spełnia warunki określone w ust. 3 akapit pierwszy lit. a) i b); oraz
b)   nie jest on włączone do wykazu państw członkowskich, w przypadku których istnieje ryzyko nieosiągnięcia celu przygotowywania do ponownego użycia i recyklingu co najmniej 50 % odpadów komunalnych do 2025 r., ustanowionego na mocy art. 11b ust. 2 lit. b).
W celu wystąpienia z wnioskiem o przedłużenie, o którym mowa w akapicie pierwszym niniejszego artykułu, państwo członkowskie kieruje wniosek do Komisji zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu co najmniej 24 miesiące przed upływem terminu określonego w ust. 2 lit. d) niniejszego artykułu, ale nie przed publikacją sprawozdania, o którym mowa w art. 11b odniesieniu do osiągnięcia docelowego poziomu emisji określonego w niniejszym ustępie.
Jeżeli przedłużenie zostanie przyznane, ale państwo członkowski nie przygotuje do ponownego użycia i nie dokona recyklingu co najmniej 60 % odpadów komunalnych do roku 2030 r., przedłużenie jest automatycznie anulowane.
Poprawka 173
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera e
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 4
4.  Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja analizuje cel określony w ust. 2 lit. d) pod kątem jego zwiększenia i rozważa określenie celów dla innych strumieni odpadów. W tym celu sprawozdanie Komisji, w stosownym przypadku z załączonym do niego wnioskiem, zostaje przesłane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
4.  Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja analizuje cel określony w ust. 2 lit. d) pod kątem jego zwiększenia i rozważa najlepsze praktyki i środki stosowane przez państwa członkowskie z myślą o osiągnięciu tego celu. W tym celu sprawozdanie Komisji, w stosownym przypadku z załączonym do niego wnioskiem, zostaje przesłane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 174
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera e
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)
4a.   Komisja zbada możliwość ustanowienia celów na lata 2025 i 2030 związanych z przygotowaniem do ponownego użycia i recyklingiem odpadów handlowych, odpadów przemysłowych innych niż odpady niebezpieczne i innych strumieni odpadów. W tym celu do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja sporządzi sprawozdanie, które zostanie przesłane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w stosownym przypadku wraz z dołączonym do niego wnioskiem ustawodawczym.
Poprawka 175
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 – litera e
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 – punkt 4 b (nowy)
4b.   Komisja rozpatrzy możliwość ustanowienia celów na lata 2025 i 2030 związanych z przygotowaniem do ponownego użycia i recyklingiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W tym celu do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja sporządzi sprawozdanie, które zostanie przesłane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w stosownym przypadku wraz z dołączonym do niego wnioskiem ustawodawczym.
Poprawka 176
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 a – ustęp 1
1.  Do celów obliczania czy cele określone w art. 11 ust. 2 lit. c) i d) oraz art. 11 ust. 3 zostały osiągnięte:
1.  Do celów obliczania czy cele określone w art. 11 ust. 2 lit. c) i d) oraz art. 11 ust. 3 zostały osiągnięte:
a)  wagę odpadów komunalnych poddanych recyklingowi należy rozumieć jako wagę odpadów wprowadzanych w procesie ostatecznego recyklingu;
a)  wagę odpadów komunalnych poddanych recyklingowi należy mierzyć jako wagę odpadów wprowadzanych w procesie ostatecznego recyklingu w danym roku;
b)  wagę odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia należy rozumieć jako wagę odpadów komunalnych, które zostały odzyskane lub zebrane przez uznany podmiot zajmujący się przygotowaniem do ponownego użycia oraz przeszły wszystkie niezbędne czynności w zakresie sprawdzania, oczyszczania i naprawy umożliwiające ponowne użycie bez dalszego sortowania i przetwarzania wstępnego;
b)  wagę odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia należy mierzyć jako wagę odpadów komunalnych, które zostały odzyskane lub zebrane w danym roku przez uznany podmiot zajmujący się przygotowaniem do ponownego użycia oraz przeszły wszystkie niezbędne czynności w zakresie sprawdzania, oczyszczania i naprawy umożliwiające ponowne użycie bez dalszego sortowania i przetwarzania wstępnego;
c)   państwa członkowskie mogą uwzględniać produkty i części składowe przygotowywane do ponownego użycia przez uznane podmioty zajmujące się przygotowaniem do ponownego użycia lub w ramach uznanych systemów zwrotu kaucji. Do obliczenia skorygowanego współczynnika odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i recyklingu z uwzględnieniem wagi produktów i części składowych przygotowanych do ponownego użycia, państwa członkowskie wykorzystują zweryfikowane dane uzyskane od wspomnianych podmiotów i stosują wzór podany w załączniku VI.
Poprawka 177
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 a – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja wystąpi do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie europejskich norm jakości dla materiałów odpadowych wprowadzanych do procesu ostatecznego recyklingu i dla surowców wtórnych, w szczególności tworzyw sztucznych, w oparciu o najlepsze dostępne praktyki.
Poprawka 178
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 a – ustęp 2
2.  W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 1 lit. b) i c) oraz załącznika VI Komisja, zgodnie z art. 38a, przyjmuje akty delegowane ustanawiające minimalne wymogi jakościowe i wymogi operacyjne dotyczące identyfikacji uznanych podmiotów zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia oraz uznanych systemów zwrotu kaucji, w tym szczegółowe zasady gromadzenia, weryfikacji i przekazywania danych.
2.  W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 1 lit. a) i b) Komisja, zgodnie z art. 38a, przyjmuje akty delegowane ustanawiające minimalne wymogi jakościowe i wymogi operacyjne dotyczące identyfikacji uznanych podmiotów zajmujących się przygotowaniem do ponownego użycia, uznanych systemów zwrotu kaucji oraz podmiotów zajmujących się ostatecznym recyklingiem, w tym szczegółowe zasady gromadzenia, identyfikowalności, weryfikacji i przekazywania danych.
Poprawka 179
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 a – ustęp 3
3.  Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 wagę odpadów po każdej operacji sortowania można zgłosić jako wagę odpadów komunalnych poddanych recyklingowi, pod warunkiem że:
3.  Państwa członkowskie zapewniają, aby przechowywane były dane dotyczące masy produktów i materiałów w momencie ich wyprowadzenia (wyjścia) z zakładu odzysku lub recyklingu/przygotowania do ponownego użycia.
a)   takie odpady będące produktem sortowania są wprowadzane do procesu ostatecznego recyklingu;
b)   waga materiałów lub substancji, które nie są poddawane procesowi ostatecznego recyklingu i które są unieszkodliwiane lub poddawane odzyskowi energii, stanowi mniej niż 10 % całkowitej wagi odpadów zgłaszanych jako poddane recyklingowi.
Poprawka 180
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 a – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie ustanawiają skuteczny system kontroli jakości i identyfikowania odpadów komunalnych, aby zapewnić spełnienie warunków określonych w ust. 3 lit. a) i b). System ten może obejmować elektroniczne rejestry utworzone na podstawie art. 35 ust. 4, specyfikacje techniczne wymogów jakościowych dotyczących sortowanych odpadów albo wszelkie inne równoważne środki zapewniające wiarygodność i dokładność gromadzonych danych na temat odpadów pochodzących z recyklingu.
4.  Zgodnie z ust. 2 państwa członkowskie ustanawiają skuteczny system kontroli jakości i identyfikowania odpadów komunalnych, aby zapewnić zgodność z przepisami określonymi w ust. 1. System ten może obejmować elektroniczne rejestry utworzone na podstawie art. 35 ust. 4, specyfikacje techniczne wymogów jakościowych dotyczących sortowanych odpadów albo wszelkie inne równoważne środki zapewniające wiarygodność i dokładność gromadzonych danych na temat odpadów pochodzących z recyklingu. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o wybranej metodzie kontroli jakości i identyfikowania.
Poprawka 181
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 a – ustęp 5
5.  Do celów obliczenia, czy cele ustanowione w art. 11 ust. 2 lit. c) i d) i art. 11 ust. 3 zostały osiągnięte, państwa członkowskie mogą uwzględnić recykling metali, który odbywa się w związku ze spalaniem, proporcjonalnie do ilości spalanych odpadów komunalnych, pod warunkiem że te metale poddane recyklingowi spełniają określone wymogi jakościowe.
5.  Do celów obliczenia, czy cele ustanowione w art. 11 ust. 2 lit. c) i d) i art. 11 ust. 3 zostały osiągnięte, państwa członkowskie – po przyjęciu przez Komisję aktu delegowanego, o którym mowa w ust. 6 niniejszego artykułu – mogą uwzględnić recykling metali, który odbywa się w związku ze spalaniem lub współspalaniem, proporcjonalnie do ilości spalanych lub współspalanych odpadów komunalnych, pod warunkiem że te metale poddane recyklingowi spełniają określone wymogi jakościowe i że odpady posortowano przed spaleniem lub spełniono obowiązek wprowadzenia selektywnego zbierania papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i bioodpadów.
Poprawka 182
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 11
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 a – ustęp 6
6.  W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 5, Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 38a ustanawiające wspólną metodę obliczania masy metali poddanych recyklingowi w związku ze spalaniem, w tym kryteria jakości dla metali pochodzących z recyklingu.
6.  W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania ust. 5, Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 38a ustanawiające wspólną metodę obliczania masy metali poddanych recyklingowi w związku ze spalaniem lub współspalaniem, w tym kryteria jakości dla metali pochodzących z recyklingu.
Poprawka 183
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 b – ustęp 1
1.  Komisja, we współpracy z Europejską Agencją Środowiska, opracowuje sprawozdania z postępów w osiąganiu celów określonych w art. 11 ust. 2 lit. c) i d) oraz art. 11 ust. 3 najpóźniej trzy lata przed każdym terminem określonym w tych przepisach.
1.  Komisja, we współpracy z Europejską Agencją Środowiska, opracowuje sprawozdania z postępów w osiąganiu celów określonych w art. 11 ust. 2 lit. c) i d), art. 11 ust. 3 i 3a oraz art. 21 ust. 1a najpóźniej trzy lata przed każdym terminem określonym w tych przepisach.
Poprawka 184
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 b – punkt 2 – litera b a (nowa)
ba)   przykłady najlepszych praktyk stosowanych w całej Unii, mogące być wskazówką w dążeniu do osiągnięcia celów.
Poprawka 185
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 11 b – ustęp 2 a (nowy)
2a.   W razie potrzeby sprawozdania, o których mowa w ust. 1, dotyczą wdrożenia innych wymogów niniejszej dyrektywy, takich jak przewidywanie osiągnięcia celów zawartych w programach zapobiegania powstawaniu odpadów, o których mowa w art. 29, oraz odsetek i ilość w przeliczeniu na mieszkańca odpadów komunalnych, które są unieszkodliwiane i poddawane odzyskowi energii.
Poprawka 186
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 a (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 12 – ustęp 1 a (nowy)
12a)   w art. 12 dodaje się ustęp w brzmieniu:
ƒ„1a. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zadbania o to, by do 2030 r. ilość unieszkodliwianych odpadów komunalnych została zmniejszona do co najwyżej 10 % całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.”;
Poprawka 187
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 b (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 12 – punkt 1 b (nowy)
12b)   w art. 12 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1b. Komisja poddaje przeglądowi procesy unieszkodliwiania wymienione w załączniku I. W świetle tego przeglądu Komisja przyjmuje uzupełniające niniejszą dyrektywę akty delegowane określające kryteria techniczne oraz procedury operacyjne związane z procesami unieszkodliwiania D2, D3, D4, D6, D7 i D12. W stosownym przypadku te akty delegowane ustanawiają zakaz przeprowadzania procesów unieszkodliwiania, które nie spełniają wymogów zawartych w art. 13.”;
Poprawka 188
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 c (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 12 – punkt 1 c (nowy)
12c)   w art. 12 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1c. Państwa członkowskie podejmują szczególne środki, aby zapobiec usuwaniu odpadów, bezpośrednio i pośrednio, do środowiska morskiego. Państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie dotyczące środków wprowadzonych w celu wykonania niniejszego ustępu 18 miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, a następnie co dwa lata, poczynając od tej daty. W ciągu sześciu miesięcy Komisja publikuje na podstawie przekazanych informacji dwuletnie sprawozdanie.
Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu ustanowienia warunków i wskaźników na potrzeby wykonania niniejszego ustępu. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 39 ust. 2.”;
Poprawka 189
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 d (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 15 – ustęp 4 a (nowy)
12d)   w art. 15 dodaje się ustęp w brzmieniu:
ƒ„4a. Zgodnie z dyrektywą 2014/24/UE państwa członkowskie mogą podejmować środki w celu zadbania o to, by procedura selekcji podmiotów gospodarujących odpadami, przeprowadzana przez władze lokalne i organizacje wdrażające systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta w imieniu producenta produktów, obejmowała klauzule społeczne w trosce o wspieranie roli przedsiębiorstw i platform społecznych i solidarnościowych.”;
Poprawka 190
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 e (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 18 – ustęp 3
12e)   art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.  Z zastrzeżeniem technicznych i ekonomicznych kryteriów wykonalności, w przypadku gdy odpady niebezpieczne zostały zmieszane w sposób inny niż określony w ust. 1, odpady, o ile to możliwe i niezbędne, rozdziela się w celu zachowania zgodności z art. 13.
„3. W przypadku gdy odpady niebezpieczne zostały zmieszane w sposób inny niż określony w ust. 1, państwa członkowskie, nie naruszając przepisów art. 36, dopilnowują rozdzielenia odpadów, o ile jest to technicznie wykonalne.
Jeżeli rozdzielenie nie jest technicznie wykonalne, zmieszane odpady przetwarza się w instalacjach, które posiadają zezwolenie na przetwarzanie takich mieszanin, a także poszczególnych składników tej mieszaniny.”;
Poprawka 191
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 f (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 20 – akapit pierwszy a (nowy)
12f)   w art. 20 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Do dnia 1 stycznia 2020 r. państwa członkowskie wprowadzają systemy selektywnego zbierania i przyjmowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych, aby zapewnić odpowiednie postępowanie z odpadami niebezpiecznymi i uniknąć zanieczyszczania innych strumieni odpadów komunalnych.”;
Poprawka 192
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 g (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 20 – akapit pierwszy b (nowy)
12g)   w art. 20 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Do dnia ... [18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej dyrektywy] Komisja opracuje wytyczne, by wesprzeć państwa członkowskie w prowadzeniu zbierania i w bezpiecznym gospodarowaniu niebezpiecznymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych oraz by im to ułatwić.”;
Poprawka 193
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 h (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a
12h)   art. 21 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie:
a)  oleje odpadowe były zbierane osobno, w przypadkach gdy jest to technicznie wykonalne;
„a) oleje odpadowe były zbierane osobno;”;
Poprawka 194
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 i (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 21 – ustęp 1 – litera c
12i)   art. 21 ust. 1 lit. c) otrzymuje brzmienie:
c)   w przypadkach gdy jest to technicznie wykonalne i opłacalne ekonomicznie, oleje odpadowe o różnych cechach nie były mieszane i by oleje odpadowe nie były mieszane z innymi odpadami lub substancjami, jeżeli takie mieszanie stanowi przeszkodę w ich przetwarzaniu.
„c) oleje odpadowe o różnych cechach nie były mieszane i by oleje odpadowe nie były mieszane z innymi odpadami lub substancjami, jeżeli takie mieszanie stanowi przeszkodę w ich regeneracji.”;
Poprawka 195
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 j (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 21 – ustęp 1 a (nowy)
12j)  w art. 21 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„1a. Państwa członkowskie podejmują wszelkie konieczne środki służące temu, aby do roku 2025 regeneracja olejów odpadowych wzrosła do co najmniej 85 % wytworzonych olejów odpadowych.
Oleje odpadowe wysłane do innego państwa członkowskiego w celu regeneracji w tym państwie członkowskim mogą zostać zaliczone jedynie na poczet realizacji celów przez to państwo członkowskie, w którym je zebrano, i to pod warunkiem spełnienia stosownych wymogów rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych.
Odpady wywiezione z Unii w celu przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu zalicza się jedynie na poczet realizacji celów przez to państwo członkowskie, w którym je zebrano, jeżeli zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 eksporter może udowodnić, że przemieszczenie odpadów jest zgodne z wymogami tego rozporządzenia i że regeneracja olejów odpadowych poza Unią odbyła się w warunkach równoważnych z wymogami właściwych przepisów prawa Unii w dziedzinie ochrony środowiska.”;
Poprawka 196
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 k (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 21 – ustęp 2
12k)  art. 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  Dla celów selektywnego zbierania olejów opadowych i ich właściwego przetwarzania państwa członkowskie mogą, w zależności od warunków krajowych, zastosować dodatkowe środki, takie jak wymagania techniczne, zasada odpowiedzialności producenta, instrumenty ekonomiczne lub dobrowolne porozumienia.
„2. W celu wywiązania się z obowiązków określonych w ust. 1 i 1a państwa członkowskie mogą, w zależności od warunków krajowych, zastosować dodatkowe środki, takie jak wymagania techniczne, zasada odpowiedzialności producenta, instrumenty ekonomiczne lub dobrowolne porozumienia.”;
Poprawka 197
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 12 l (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 21 – ustęp 3
12l)  art. 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.  W przypadkach gdy oleje odpadowe, zgodnie z przepisami krajowymi, podlegają wymogom regeneracji, państwa członkowskie mogą postanowić, że takie oleje odpadowe są regenerowane, jeżeli jest to technicznie wykonalne, a w przypadkach gdy zastosowanie mają art. 11 lub 12 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 mogą ograniczyć transgraniczny transport olejów odpadowych ze swojego terytorium do spalarni lub współspalarni, aby dać pierwszeństwo regeneracji olejów odpadowych.
3. W przypadkach gdy zastosowanie mają art. 11 lub 12 rozporządzenia (WE) nr 1013/2006, państwa członkowskie mogą ograniczyć transgraniczny transport olejów odpadowych ze swojego terytorium do spalarni lub współspalarni, aby dać pierwszeństwo regeneracji olejów odpadowych.”;
Poprawka 198
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 22 – ustęp 1
Państwa członkowskie zapewniają selektywne zbieranie bioodpadów, jeżeli jest to wykonalne z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego i środowiskowego oraz właściwe w celu spełnienia odpowiednich norm jakości dla kompostu i osiągnięcia celów określonych w art. 11 ust. 2 lit. a), c) i d) oraz art. 11 ust. 3.
1.   Państwa członkowskie zapewniają selektywne zbieranie bioodpadów u źródła zgodnie z art. 10 ust. 2.
Poprawka 199
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 22 – ustęp 1 a (nowy)
1a.   Państwa członkowskie zachęcają do kompostowania domowego.
Poprawka 237
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 22 – ustęp 2
Państwa członkowskie podejmują środki, w stosownych przypadkach i zgodnie z art. 4 i 13, zachęcające do:
2.  Państwa członkowskie podejmują zgodnie z art. 4 i 13 środki, włącznie z systemami identyfikowania i zapewniania jakości materiałów początkowych i końcowych, mające na celu zapewnienie recyklingu organicznego bioodpadów w sposób, który gwarantuje wysoki poziom ochrony środowiska i którego rezultaty spełniają wysokie standardy jakości.
a)   recyklingu, w tym kompostowania i uzyskiwania z bioodpadów sfermentowanej biomasy;
b)   przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony środowiska;
c)   stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów wyprodukowanych z bioodpadów.
Poprawka 242
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 22 – akapit 2 a (nowy)
2a.  Wagę bioodpadów poddanych recyklingowi należy rozumieć jako wagę odpadów wprowadzonych do procesu recyklingu organicznego w danym roku.
Waga materiałów lub substancji, które nie są poddawane procesowi ostatecznego recyklingu i które są unieszkodliwiane lub poddawane odzyskowi energii, nie jest zgłaszana jako waga materiałów lub substancji poddana recyklingowi.
Poprawka 201
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 22 – ustęp 2b (nowy)
2b.   Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja zaproponuje zmianę rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2150/20021a w celu wprowadzenia europejskich kodów odpadów dla bioodpadów komunalnych, które zostały selektywnie zebrane u źródła.
_______________
1a Rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie statystyk odpadów (Dz.U. L 332 z 9.12.2002, s. 1).
Poprawka 238
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 13
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 22 – ustęp 2 c (nowy)
2c.  Do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja wystąpi do europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie europejskich norm jakości dla bioodpadów wprowadzanych do procesów recyklingu organicznego, a także dla kompostu i produktów pofermentacyjnych, w oparciu o najlepsze dostępne praktyki.
Poprawka 202
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 13 a (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 24 – ustęp 1 – litera h
13a)   w art. 24 lit. b) otrzymuje brzmienie:
b)  odzysk odpadów.
„b) odzysk odpadów innych niż niebezpieczne.”;
Poprawka 203
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 26 – ustęp 3
Państwa członkowskie mogą zwolnić właściwe organy z prowadzenia rejestru zakładów lub przedsiębiorstw zajmujących się zbieraniem lub transportem odpadów innych niż niebezpieczne w ilości nieprzekraczającej 20 ton rocznie.
Państwa członkowskie mogą zwolnić właściwe organy z prowadzenia rejestru zakładów lub przedsiębiorstw zajmujących się zbieraniem lub transportem odpadów innych niż niebezpieczne w ilości nieprzekraczającej 20 ton i odpadów niebezpiecznych w ilości nieprzekraczającej 2 ton rocznie.
Poprawka 204
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 14
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 26 – ustęp 4
Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 38a w celu dostosowania progu dla ilości odpadów innych niż odpady niebezpieczne.
skreśla się
Poprawka 205
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 15 – litera a
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 27 – ustęp 1
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 38a, w celu określenia minimalnych standardów technicznych dla czynności przetwarzania wymagających zezwolenia na mocy art. 23, w przypadkach gdy istnieją dowody, że takie standardy minimalne mogą przynieść korzyści w kategoriach ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.
1.  Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 38a w celu określenia minimalnych standardów technicznych dla wszelkich czynności przetwarzania wymagających zezwolenia na mocy art. 23, w szczególności dla selektywnego zbierania, sortowania i recyklingu odpadów, w przypadkach gdy istnieją dowody, że takie standardy minimalne mogą przynieść korzyści w kategoriach ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.
Poprawka 206
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera a – podpunkt ii
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 28 – ustęp 3 – litera f
f)  środki na rzecz zwalczania wszelkich form zaśmiecania i uprzątania wszystkich rodzajów odpadów.
f)  środki na rzecz zwalczania wszelkich form zaśmiecania, zapobiegania im i uprzątania wszystkich rodzajów odpadów.
Poprawka 207
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera a – podpunkt ii a (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 28 – ustęp 3 – litera f a (nowa)
(iia)  dodaje się punkt w brzmieniu:
„fa) wystarczające możliwości finansowania na potrzeby władz lokalnych w celu propagowania zapobiegania powstawaniu odpadów oraz w celu opracowania optymalnych systemów i infrastruktury selektywnego zbierania odpadów, aby osiągnąć cele określone w niniejszej dyrektywie.”;
Poprawka 208
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 16 – litera b
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 28 – ustęp 5
5.  Plany gospodarki odpadami są zgodne z wymogami dotyczącymi planowania gospodarowania odpadami, określonymi w art. 14 dyrektywy 94/62/WE, celami określonymi w art. 11 ust. 2 i 3 niniejszej dyrektywy oraz z wymogami art. 5 dyrektywy 1999/31/WE.
5.  Plany gospodarki odpadami są zgodne z wymogami dotyczącymi planowania gospodarowania odpadami, określonymi w art. 14 dyrektywy 94/62/WE, celami określonymi w art. 11 ust. 2 niniejszej dyrektywy oraz z wymogami art. 5 dyrektywy 1999/31/WE.”;
Poprawka 209
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 – litera a
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 1
1.  Państwa członkowskie opracowują programy zapobiegania powstawaniu odpadów określające środki w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów zgodnie z art. 1, 4 i 9.
1.   Aby przyczynić się do osiągnięcia przynajmniej celów wymienionych w art. 1, 4 i art. 9 ust. -1, państwa członkowskie opracowują programy zapobiegania powstawaniu odpadów określające przynajmniej środki w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów zgodnie z art. 9 ust. 1.
Poprawka 210
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 29 – ustęp 1 – akapit 2
aa)   w ust. 1 akapit drugi otrzymuje brzmienie:
Programy te są zintegrowane z planami gospodarki odpadami, przewidzianymi w art. 28, lub w stosownych przypadkach z innymi programami dotyczącymi polityki w dziedzinie środowiska, lub funkcjonują jako odrębne programy. W przypadku gdy taki program jest zintegrowany z planem gospodarowania odpadami lub innymi programami, środki służące zapobieganiu powstawania odpadów muszą zostać wyraźnie zdefiniowane.
Programy te są zintegrowane z planami gospodarki odpadami, przewidzianymi w art. 28, lub w stosownych przypadkach z innymi programami dotyczącymi polityki w dziedzinie środowiska, lub funkcjonują jako odrębne programy. W przypadku gdy taki program jest zintegrowany z planem gospodarowania odpadami lub innymi programami, cele i środki służące zapobieganiu powstawaniu odpadów muszą zostać wyraźnie zdefiniowane.”;
Poprawka 211
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 – litera a b (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 29 – ustęp 2
ab)   ust. 2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
2.  Programy określone w ust. 1 ustalają cele zapobiegania powstawaniu odpadów. Państwa członkowskie opisują istniejące środki zapobiegawcze i oceniają użyteczność przykładów środków wskazanych w załączniku IV lub innych stosownych środków.
„2. W programach, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie opisują przynajmniej sposób wdrażania środków zapobiegawczych, o których mowa w art. 9 ust. 1, i ich wkład w osiągnięcie celów określonych w art. 9 ust. -1. W stosownych przypadkach państwa członkowskie opisują wkład instrumentów i środków wymienionych w załączniku IVa i oceniają użyteczność przykładowych środków wskazanych w załączniku IV lub innych stosownych środków.”;
Poprawka 212
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 – litera a c (nowa)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)
ac)   dodaje się ustęp w brzmieniu:
ƒ„2a. Państwa członkowskie w ramach swoich programów zapobiegania powstawaniu odpadów, o których mowa w niniejszym artykule, przyjmują szczegółowe programy zapobiegania powstawaniu odpadów żywnościowych.”;
Poprawka 213
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 17 a (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 30 – ustęp 2
17a)   art. 30 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2.  Wzywa się Europejską Agencję Ochrony Środowiska do dołączania do swojego sprawozdania rocznego przeglądu postępów w realizacji i wdrażaniu programów zapobiegania powstawaniu odpadów.
2. Europejska Agencja Ochrony Środowiska publikuje co dwa lata sprawozdanie zawierające przegląd dokonanych postępów w realizacji i wdrażaniu programów zapobiegania powstawaniu odpadów oraz dokonanych przez każde państwo członkowskie i Unię jako całość osiągnięć pod względem realizacji celów programów zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym oddzielenia wytwarzania odpadów od wzrostu gospodarczego i przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.”;
Poprawka 214
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 19 – litera b
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 35 – ustęp 4
4.  Państwa członkowskie tworzą elektroniczny rejestr lub skoordynowane rejestry w celu ewidencji danych dotyczących odpadów niebezpiecznych, o których mowa w ust. 1, obejmujące swym zakresem całe terytorium geograficzne danego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie mogą utworzyć takie rejestry dla innych strumieni odpadów, w szczególności strumieni odpadów, dla których w przepisach Unii ustanowione są cele. Państwa członkowskie wykorzystują dane dotyczące odpadów zgłoszone przez podmioty przemysłowe w Europejskim Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń ustanowionym na mocy rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (*).
4.  Państwa członkowskie tworzą elektroniczny rejestr lub skoordynowane rejestry bądź korzystają z już istniejących elektronicznych rejestrów lub skoordynowanych rejestrów w celu ewidencji danych dotyczących odpadów niebezpiecznych, o których mowa w ust. 1, obejmujące swym zakresem całe terytorium geograficzne danego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie tworzą takie rejestry przynajmniej dla strumieni odpadów, dla których w przepisach Unii ustanowione są cele. Państwa członkowskie wykorzystują dane dotyczące odpadów zgłoszone przez podmioty przemysłowe w Europejskim Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń ustanowionym na mocy rozporządzenia (WE) nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (*).
Poprawka 215
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 37 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 11 ust. 2 lit. a)–d) oraz art. 11 ust. 3 na każdy rok kalendarzowy. Zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 6. Pierwsze sprawozdanie obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
1.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące postępów w osiąganiu celów określonych w art. 9 ust. -1, art. 11 ust. 2 lit. a)–d), art. 11 ust. 3 i 3a oraz art. 21 na każdy rok kalendarzowy. Państwa członkowskie gromadzą i przetwarzają te dane zgodnie ze wspólną metodą, o której mowa w ust. 6 niniejszego artykułu, i zgłaszają je drogą elektroniczną w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 6. Pierwsze sprawozdanie dotyczące celów określonych w art. 11 ust. 2 lit. c) i d) oraz art. 11 ust. 3 obejmie dane za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Poprawka 216
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 37 – ustęp 2
2.   Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 9 ust. 4 co dwa lata. Zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 6. Pierwsze sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
skreśla się
Poprawka 217
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 37 – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Do celów sprawdzenia zgodności z art. 11 ust. 2 lit. c) i d) ilość odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia zgłasza się oddzielnie od ilości odpadów poddanych recyklingowi.
Poprawka 218
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 37 – ustęp 5
5.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Sprawozdanie to obejmuje ocenę organizacji gromadzenia danych, źródeł danych i metodyki stosowanej przez państwa członkowskie, jak również kompletności, rzetelności, aktualności oraz spójności tych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane co trzy lata.
5.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Do czasu przyjęcia aktu delegowanego, o którym mowa w ust. 6, w sprawozdaniu tym ocenia się organizację gromadzenia danych, źródła danych i metodę stosowaną przez państwa członkowskie. W każdym wypadku Komisja ocenia kompletność, rzetelność, aktualność oraz spójność danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to sporządza się dziewięć miesięcy po pierwszym zgłoszeniu danych przez państwa członkowskie, a następnie co trzy lata.
Poprawka 219
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 37 – ustęp 5 a (nowy)
5a.   W sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 5, Komisja uwzględnia informacje dotyczące pełnego wdrożenia niniejszej dyrektywy i ocenia jej skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W stosownym przypadku sprawozdaniu może towarzyszyć wniosek w sprawie zmiany niniejszej dyrektywy.
Poprawka 220
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 37 – ustęp 6
6.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające format zgłaszania danych zgodnie z ust. 1 i 2 oraz sprawozdań na temat wypełniania wyrobisk. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą określoną w art. 39 ust. 2.
6.  Komisja przyjmuje zgodnie z art. 38a akty delegowane w celu uzupełnienia niniejszej dyrektywy poprzez ustanowienie wspólnej metody gromadzenia i przetwarzania danych, organizacji zbierania danych i źródeł danych, jak również zasad dotyczących formatu zgłaszania danych zgodnie z ust. 1 oraz sprawozdawczości z przygotowywania do ponownego użycia i wypełniania wyrobisk.
Poprawka 221
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 a (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 37 a (nowy)
21a)   dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 37a
Ramy gospodarki o obiegu zamkniętym
Aby wesprzeć środki, o których mowa w art. 1, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja:
a)   sporządzi sprawozdanie, w którym oceni potrzebę wyznaczenia celów unijnych, a zwłaszcza unijnego celu dotyczącego oszczędnego gospodarowania zasobami, oraz zapotrzebowanie na przekrojowe środki regulacyjne w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji; w stosownym przypadku sprawozdaniu będzie towarzyszył wniosek ustawodawczy;
b)   sporządzi sprawozdanie dotyczące spójności unijnych ram regulacyjnych dotyczących produktów, odpadów i chemikaliów w celu wskazania przeszkód utrudniających przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
c)   sporządzi sprawozdanie w celu wskazania interakcji między aktami prawnymi, które mogą hamować rozwój synergii między poszczególnymi branżami i w wyniku uniemożliwiają wykorzystywanie produktów ubocznych, przygotowywanie do ponownego użycia oraz recykling odpadów do konkretnych zastosowań; temu sprawozdaniu będzie w stosownym przypadku towarzyszyć wniosek ustawodawczy lub wskazówki dotyczące sposobów usunięcia wykrytych barier oraz uwolnienia potencjału rynku produktów odpadowych i surowców wtórnych;
d)   przedstawi kompleksowy przegląd unijnych przepisów dotyczących ekoprojektu w celu rozszerzenia ich zakresu tak, by objąć nimi wszystkie główne grupy produktów, w tym grupy produktów niezwiązanych z energią, oraz aby stopniowo wprowadzić wszystkie istotne elementy oszczędnego gospodarowania zasobami do obowiązkowych wymogów dotyczących projektowania produktów i dostosować przepisy w sprawie oznakowania ekologicznego.”;
Poprawka 222
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 21 a (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 38 – nagłówek
21a)   art. 38 tytuł otrzymuje brzmienie:
„Interpretacja i dostosowanie do postępu technicznego”
„Wymiana informacji i najlepszych praktyk, interpretacja i dostosowanie do postępu technicznego”
Poprawka 223
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 38 – ustęp -1 (nowy)
—  1. Komisja stworzy platformę regularnej i ustrukturyzowanej wymiany informacji i najlepszych praktyk między Komisją a państwami członkowskimi, w tym organami regionalnymi i lokalnymi, dotyczących praktycznego wdrażania wymogów zawartych w niniejszej dyrektywie w trosce o zapewnienie odpowiedniego zarządzania, egzekwowania, współpracy transgranicznej oraz rozpowszechniania najlepszych praktyk i innowacji w dziedzinie gospodarowania odpadami.
Platformę wykorzystuje się w szczególności do:
–   wymiany informacji i najlepszych praktyk dotyczących instrumentów i zachęt stosowanych zgodnie z art. 4 ust. 3, aby wspierać osiągnięcie celów określonych w art. 4;
–   wymiany informacji i najlepszych praktyk dotyczących środków określonych w art. 8 ust. 1 i 2;
–   wymiany informacji i najlepszych praktyk dotyczących zapobiegania powstawaniu odpadów i tworzenia systemów sprzyjających ponownemu użyciu i wydłużaniu okresu żywotności;
–   wymiany informacji i najlepszych praktyk dotyczących wdrażania obowiązków związanych z selektywnym zbieraniem;
–   wymiany informacji i najlepszych praktyk dotyczących instrumentów i zachęt na rzecz osiągnięcia celów określonych w art. 11 ust. 2 lit c) i d) oraz w art. 21;
–   wymiany najlepszych praktyk na potrzeby opracowywania środków i systemów śledzenia strumieni odpadów komunalnych od sortowania do procesu ostatecznego recyklingu, co ma kluczowe znaczenie dla kontroli jakości odpadów oraz pomiaru strat w strumieniach odpadów i procesach recyklingu.
Wyniki tej wymiany informacji i najlepszych praktyk Komisja podaje do wiadomości publicznej.
Poprawka 224
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 38 – ustęp 1 – akapit 1
Komisja może opracować wytyczne do interpretacji definicji odzysku i unieszkodliwiania.
Komisja opracuje wytyczne do interpretacji definicji odpadów, odpadów komunalnych, zapobiegania powstawaniu odpadów, ponownego użycia, przygotowania do ponownego użycia, odzysku i unieszkodliwiania.
Poprawka 225
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 22
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 38 – ustęp 3
3.   Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 38a w celu zmiany załącznika VI.
skreśla się
Poprawka 226
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 38 a – ustęp 2
2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 1, art. 11a ust. 2 i 6, art. 26, art. 27 ust. 1 i 4 oraz art. 38 ust. 1–3 powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [wstawić datę wejścia w życie niniejszej dyrektywy].
2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2 i 4, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 5, art. 9 ust. 2a, 3 i 3a, art. 11a ust. 2 i 6, art. 12 ust. 1b, art. 27 ust. 1 i 4, art. 37 ust. 6 oraz art. 38 ust. 1 i 2 powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [wstawić datę wejścia w życie niniejszej dyrektywy].
Poprawka 227
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 38 a – ustęp 3
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 1, art. 11a ust. 2 i 6, art. 26, art. 27 ust. 1 i 4 oraz art. 38 ust. 1–3 może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.
3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2 i 4, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 5, art. 9 ust. 2a, 3 i 3a, art. 11a ust. 2 i 6, art. 12 ust. 1b, art. 27 ust. 1 i 4, art. 37 ust. 6 oraz art. 38 ust. 1 i 2 może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji . Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.
Poprawka 228
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 38 a – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.
Poprawka 229
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 23
Dyrektywa 2008/98/WE
Artykuł 38 a – ustęp 5
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 1, art. 11a ust. 2 i 6, art. 26, art. 27 ust. 1 i 4 oraz art. 38 ust. 1–3 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2 i 4, art. 7 ust. 1, art. 8 ust. 5, art. 9 ust. 2a, 3 i 3a, art. 11a ust. 2 i 6, art. 12 ust. 1b, art. 27 ust. 1 i 4, art. 37 ust. 6 oraz art. 38 ust. 1 i 2 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.
Poprawka 230
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 24 a (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Załącznik II – punkt R13 a (nowy)
24a)   w załączniku II dodaje się punkt w brzmieniu:
„R13 a: Przygotowanie do ponownego użycia.”;
Poprawka 231
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 24 b (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Załącznik IV a (nowy)
24b)   dodaje się załącznik IVa zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.
Poprawka 232
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 25
Dyrektywa 2008/98/WE
Załącznik VI (nowy)
25)   dodaje się załącznik VI zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
skreśla się
Poprawka 233
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik I
Dyrektywa 2008/98/WE
Załącznik VI
Metoda obliczania przygotowania do ponownego użycia produktów i komponentów do celów art. 11 ust. 2 lit. c) i d) oraz art. 11 ust. 3
skreśla się
Państwa członkowskie obliczają skorygowany współczynnik recyklingu i przygotowania do ponownego użycia zgodnie z art. 11 ust. 2 lit. c) i d) oraz art. 11 ust. 3 według następującego wzoru:
20170314-P8_TA(2017)0070_PL-p0000002.png
E: skorygowany współczynnik recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w danym roku;
A: waga odpadów komunalnych poddanych recyklingowi lub przygotowanych do ponownego użycia w danym roku;
R: waga produktów i komponentów przygotowanych do ponownego użycia w danym roku;
P: waga odpadów komunalnych wytworzonych w danym roku.
Poprawka 234
Wniosek dotyczący dyrektywy
Załącznik -I (nowy)
Dyrektywa 2008/98/WE
Załącznik IV a (nowy)
Załącznik -I
Dodaje się załącznik IVa w brzmieniu:
„Załącznik IVa
Orientacyjny wykaz instrumentów wspierających przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym
1.   Instrumenty ekonomiczne:
1.1   stopniowe podnoszenie podatków od składowania lub opłat za składowanie w odniesieniu do wszystkich kategorii odpadów (komunalnych, obojętnych, innych);
1.2   wprowadzenie lub podniesienie podatków od spalania bądź opłat za spalanie;
1.3   wprowadzenie systemów opłat proporcjonalnych do ilości wyrzucanych odpadów;
1.4   środki służące zwiększeniu opłacalności istniejących i przyszłych systemów odpowiedzialności producenta;
1.5   rozszerzenie zakresu finansowej lub operacyjnej odpowiedzialności producenta na nowe strumienie odpadów;
1.6   zachęty ekonomiczne dla władz lokalnych do sprzyjania zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz do tworzenia i rozwijania systemów selektywnego zbierania;
1.7   środki wspierające rozwój sektora ponownego użycia;
1.8   środki służące zniesieniu dopłat niezgodnych z hierarchią postępowania z odpadami;
2.   Inne środki:
2.1   zrównoważone zamówienia publiczne sprzyjające zrównoważonej produkcji i konsumpcji;
2.2   środki techniczne i środki polityki budżetowej wspierające rozwój rynków dla produktów wprowadzonych do ponownego użytku i materiałów pochodzących z recyklingu (w tym z kompostowania) oraz podnoszące jakość materiałów pochodzących z recyklingu;
2.3   wprowadzanie najlepszych dostępnych technik przetwarzania odpadów mających na celu usunięcie substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie, gdy jest to technicznie wykonalne i opłacalne;
2.4   środki mające na celu poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat prawidłowego gospodarowania odpadami i zmniejszania ilości odpadów, w tym kampanie ad hoc służące ograniczeniu ilości odpadów u źródła oraz zapewnieniu wysokiego poziomu uczestnictwa w systemach selektywnego zbierania odpadów;
2.5   środki mające na celu zapewnienie odpowiedniej koordynacji, w tym z wykorzystaniem środków elektronicznych, między wszystkimi właściwymi organami publicznymi zaangażowanymi w gospodarowanie odpadami oraz zapewnienie zaangażowania innych kluczowych zainteresowanych podmiotów;
2.6   wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do finansowania rozwoju infrastruktury gospodarowania odpadami potrzebnej do osiągnięcia odpowiednich celów.”.

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0034/2017).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności