Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/0275(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0034/2017

Predložena besedila :

A8-0034/2017

Razprave :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Obrazložitev glasovanja
PV 18/04/2018 - 12.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Sprejeta besedila
PDF 967kWORD 151k
Torek, 14. marec 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Odpadki ***I
P8_TA(2017)0070A8-0034/2017

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 14. marca 2017 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2008/98/ES o odpadkih (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava -1 (novo)
(-1)   Cilj te direktive je določiti ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi, in sicer s preprečevanjem ali zmanjševanjem škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi, z zmanjševanjem splošnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem njene učinkovitosti ter z zagotavljanjem, da se odpadki cenijo kot vir, ki bo prispeval h krožnemu gospodarstvu v Uniji.
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava -1 a (novo)
(-1a)   Ker je Unija odvisna od uvoza surovin in ker se bo kratkoročno veliko število naravnih virov hitro izčrpalo, je eden od ključnih izzivov, da se viri v Uniji v čim večji meri ponovno uporabijo in da se okrepi prehod na krožno gospodarstvo.
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava -1 b (novo)
(-1b)   Krožno gospodarstvo ponuja pomembne priložnosti za lokalna gospodarstva, s svojim potencialom pa je lahko koristno za vse deležnike.
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava -1 c (novo)
(-1c)  Ravnanje z odpadki bi bilo treba preoblikovati v trajnostno ravnanje z materiali. Revizija Direktive 2008/98/EC ponuja priložnost za to.
Sprememba 5
Predlog direktive
Uvodna izjava -1 d (novo)
(-1d)   Za uspešen prehod na krožno gospodarstvo je poleg revizije in celovitega izvajanja direktiv o odpadkih potrebno tudi celovito izvajanje akcijskega načrta „Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo“. Akcijski načrt naj bi tudi povečal usklajenost, doslednost in sinergije med krožnim gospodarstvom ter energetsko, podnebno, kmetijsko, industrijsko in raziskovalno politiko.
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava -1 e (novo)
(-1e)   Evropski parlament je 9. julija 2015 sprejel resolucijo o učinkoviti rabi virov: prehod na krožno gospodarstvo1a, v njej pa poudaril, da je treba določiti zavezujoče cilje, razviti ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov ter oblikovati jasne in nedvoumne opredelitve;
_______________
1a Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0266.
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 1
(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in preudarne rabe naravnih virov ter spodbujanja bolj krožnega gospodarstva.
(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in učinkovite rabe naravnih virov, spodbujanja načel krožnega gospodarstva, povečanja rabe obnovljive energije in energetske učinkovitosti, zmanjšanja odvisnosti Unije od uvoza virov ter ustvarjanja novih gospodarskih priložnosti dolgoročne konkurenčnosti. Da bi gospodarstvo postalo resnično krožno, je treba sprejeti dodatne ukrepe za trajnostno proizvodnjo in porabo, pri čemer se je treba osredotočiti na ves življenjski cikel proizvodov na način, da se bodo viri ohranjali in da bo vse našteto delovalo v zaprti zanki. Učinkovitejša raba virov bi pripomogla tudi k znatnim neto prihrankom za podjetja, javne organe in potrošnike v Uniji, obenem pa bi pomagala zmanjšati skupne letne emisije toplogrednih plinov.
Sprememba 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)
(1a)   Okrepljena prizadevanja za prehod na krožno gospodarstvo bi lahko prispevala k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 2 do 4 odstotke na leto, kar je jasna spodbuda za vlaganje v krožno gospodarstvo. Povečanje produktivnosti virov z izboljšanjem učinkovitosti in zmanjšanjem odpadkov iz virov lahko znatno znižajo porabo virov in emisije toplogrednih plinov. Zato bi moralo biti krožno gospodarstvo sestavni del podnebne politike, saj ustvarja sinergije, kot je poudarjeno v poročilih mednarodnega foruma za vire.
Sprememba 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 b (novo)
(1b)  Pri krožnem gospodarstvu bi bilo treba upoštevati izrecne določbe sedmega okoljskega akcijskega programa, v katerem se poziva k razvoju ciklov nestrupenih materialov, da se bodo lahko reciklirani odpadki uporabljali kot pomemben in zanesljiv vir surovin za Unijo.
Sprememba 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 2
(2)  Cilje iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta14 glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov bi bilo treba spremeniti, da bi bolje odražali prizadevanje Unije za prehod na bolj krožno gospodarstvo.
(2)  Cilje iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta14 glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov bi bilo treba okrepiti, da bi bolje odražali prizadevanje Unije za prehod na krožno gospodarstvo, ki bo temeljilo na učinkoviti rabi virov, in sicer s sprejetjem ukrepov za to, da bi se odpadki obravnavali kot koristen vir.
__________________
__________________
14 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
14 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
Sprememba 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 3
(3)  Številne države članice še niso razvile potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Zato je bistvenega pomena, da se določijo dolgoročni cilji politike za usmerjanje ukrepov in naložb, s čimer bi se preprečilo ustvarjanje strukturnih presežkov zmogljivosti za obdelavo ostankov odpadkov in izgubo materialov, ki jih je mogoče reciklirati, na dnu hierarhije ravnanja z odpadki.
(3)  Številne države članice še niso razvile potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Zato je bistvenega pomena, da se določijo dolgoročni cilji politike ter zagotovi finančna in politična podpora za usmerjanje ukrepov in naložb, s čimer bi se preprečilo ustvarjanje strukturnih presežkov zmogljivosti za obdelavo ostankov odpadkov in izgubo materialov, ki jih je mogoče reciklirati, na nižjih ravneh hierarhije ravnanja z odpadki. Za doseganje ustreznih ciljev je zato bistvenega pomena, da se za financiranje razvoja infrastrukture za ravnanje z odpadki, ki je potrebna za preprečevanje nastajanja odpadkov ter njihovo ponovno uporabo in recikliranje, uporabijo evropski strukturni in investicijski skladi. Pomembno je tudi, da države članice svoje obstoječe programe za preprečevanje nastajanja odpadkov spremenijo skladno s to direktivo in ustrezno prilagodijo svoje naložbe.
Sprememba 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 4
(4)  Komunalni odpadki predstavljajo med 7 in 10 % vseh odpadkov, ki nastanejo v Uniji; vendar je ta tok odpadkov med najzahtevnejšimi, kar zadeva ravnanje z odpadki, zato način ravnanja s komunalnimi odpadki v splošnem dobro odraža kakovost celotnega sistema ravnanja z odpadki v državi. Izzivi, povezani z ravnanjem s komunalnimi odpadki, so posledica njihove zapletene in mešane sestave, neposredne bližine nastalih odpadkov državljanom ter zelo visoke stopnje prisotnosti v javnosti. Zato so za ravnanje s komunalnimi odpadki potrebni visoko razvit sistem ravnanja z odpadki, vključno z učinkovitim sistemom zbiranja, dejavno sodelovanje državljanov in podjetij, infrastruktura, prilagojena specifični sestavi odpadkov, ter dodelan sistem financiranja. Države z učinkovitimi sistemi ravnanja s komunalnimi odpadki na splošno dosegajo boljše rezultate pri celotnem ravnanju z odpadki.
(4)  Komunalni odpadki predstavljajo med 7 in 10 % vseh odpadkov, ki nastanejo v Uniji; vendar je ta tok odpadkov med najzahtevnejšimi, kar zadeva ravnanje z odpadki, zato način ravnanja s komunalnimi odpadki v splošnem dobro odraža kakovost celotnega sistema ravnanja z odpadki v državi. Izzivi, povezani z ravnanjem s komunalnimi odpadki, so posledica njihove zapletene in mešane sestave, neposredne bližine nastalih odpadkov državljanom, njihove zelo vidne prisotnosti v javnem prostoru ter vpliva na okolje in zdravje ljudi. Zato so za ravnanje s komunalnimi odpadki potrebni visoko razvit sistem ravnanja z odpadki, vključno z učinkovitim sistemom zbiranja in sortiranja ter pravo sledljivostjo tokov odpadkov, dejavno sodelovanje državljanov in podjetij, infrastruktura, prilagojena specifični sestavi odpadkov, ter dodelan sistem financiranja. Države z učinkovitimi sistemi ravnanja s komunalnimi odpadki na splošno dosegajo boljše rezultate pri vsem ravnanju z odpadki, vključno z doseganjem ciljev za recikliranje. Ustrezno ravnanje s komunalnimi odpadki pa ni dovolj za spodbuditev prehoda na krožno gospodarstvo, kjer se odpadki obravnavajo kot vir. Za ta prehod je potreben pristop, ki bo upošteval ves življenjski cikel proizvodov in odpadkov.
Sprememba 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)   Izkušnje so pokazale, da lahko tako javni kot zasebni sistemi pomagajo vzpostaviti krožno gospodarstvo, odločitev glede uporabe nekega sistema pa je pogosto odvisna od geografskih in strukturnih pogojev. Pravila iz te direktive dopuščajo tako sistem, v katerem je za zbiranje komunalnih odpadkov na splošno odgovorna občina, kot sistem, v katerem se za opravljanje teh storitev najamejo zasebni izvajalci. Odločanje o uporabi enega ali drugega sistema bi moralo biti v pristojnosti držav članic.
Sprememba 14
Predlog direktive
Uvodna izjava 5
(5)  Opredelitve komunalnih odpadkov, gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, končnega postopka recikliranja ter zasipanja je treba vključiti v Direktivo 2008/98/ES, da se pojasni področje uporabe teh pojmov.
(5)  Opredelitve komunalnih odpadkov, odpadkov iz komercialnih dejavnosti in industrijskih odpadkov, gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov, izvajalca dejavnosti priprave za ponovno uporabo, organskega recikliranja, končnega postopka recikliranja, zasipanja, sortiranja, smeti in živilskih odpadkov je treba vključiti v Direktivo 2008/98/ES, da se pojasni področje uporabe teh pojmov.
Sprememba 15
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)   Komisija bi morala na osnovi obvestil držav članic in izkušenj v sodni praksi Sodišča Evropske unije redno pregledovati smernice za razlago ključnih določb Direktive 2008/98/ES, da bi izboljšala, uskladila in harmonizirala pojme v zvezi z odpadki in stranskimi proizvodi v vseh državah članicah.
Sprememba 16
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 b (novo)
(5b)   Direktivo 2008/98/ES je treba uskladiti z drugimi z njo povezanimi zakonodajnimi akti Unije, kot sta Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a in Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta1b. V teh zakonodajnih aktih je treba zagotoviti predvsem usklajeno razlago in uporabo opredelitev izrazov „odpadki“, „hierarhija ravnanja z odpadki“ in „stranski proizvod“.
_________________
1a Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16).
1b Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).
Sprememba 17
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 c (novo)
(5c)   Nevarnost ali nenevarnost odpadkov bi bilo treba ugotoviti v skladu z Sklepom Komisije 2014/955/EU1a in Uredbo Komisije (EU) št. 1357/20141b.
______________
1a Sklep Komisije 2014/955/EU z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 370, 30.12.2014, str. 44).
1b Uredba Komisije (EU) št. 1357/2014 z dne 18. decembra 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 365, 19.12.2014, str. 89).
Sprememba 18
Predlog direktive
Uvodna izjava 6
(6)  Za zagotovitev, da cilji recikliranja temeljijo na zanesljivih in primerljivih podatkih, in da bi se omogočilo učinkovitejše spremljanje napredka pri doseganju teh ciljev bi morala biti opredelitev komunalnih odpadkov v Direktivi 2008/98/ES skladna z opredelitvami, ki jih v statistične namene uporabljata Eurostat in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, na podlagi katerih države članice svoje podatke sporočajo že leta. Opredelitev komunalnih odpadkov v tej direktivi je neodvisna od tega, ali je izvajalec ravnanja z odpadki javni ali zasebni subjekt.
(6)  Za zagotovitev, da cilji recikliranja temeljijo na zanesljivih in primerljivih podatkih, in da bi se omogočilo učinkovitejše spremljanje napredka pri doseganju teh ciljev bi morala biti opredelitev komunalnih odpadkov v Direktivi 2008/98/ES usklajena z opredelitvami, ki jih v statistične namene uporabljata Eurostat in Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, na podlagi katerih države članice svoje podatke sporočajo že leta. Opredelitev komunalnih odpadkov v tej direktivi je neodvisna od tega, ali je izvajalec ravnanja z odpadki javni ali zasebni subjekt.
Sprememba 19
Predlog direktive
Uvodna izjava 7
(7)  Države članice bi morale zagotoviti zadostne spodbude za izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki, zlasti v smislu finančnih spodbud za doseganje ciljev za preprečevanje nastajanja in recikliranje odpadkov iz te direktive, kot so dajatve za odlaganje na odlagališča in sežiganje, sheme „odvrzi in plačaj“, sheme razširjene odgovornosti proizvajalca in spodbude za lokalne oblasti.
(7)  Države članice bi morale zagotoviti zadostne spodbude za izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki, zlasti v smislu finančnih, gospodarskih in regulativnih spodbud za doseganje ciljev za preprečevanje nastajanja in recikliranje odpadkov iz te direktive, kot so dajatve za odlaganje na odlagališča in za sežiganje, sheme „odvrzi in plačaj“, olajšanje darovanja hrane, sheme razširjene odgovornosti proizvajalca in spodbude za lokalne oblasti. Da bi države članice prispevale k uresničevanju ciljev, določenih v tej direktivi, lahko uporabijo ekonomske instrumente ali druge ukrepe, ki so okvirno navedeni v njeni prilogi. Sprejeti bi morale tudi ukrepe, ki bodo pripomogli k doseganju visoke kakovosti sortiranih materialov.
Sprememba 20
Predlog direktive
Uvodna izjava 7 a (novo)
(7a)   Da bi države članice olajšale ustrezno izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki, bi morale uvesti ukrepe za spodbujanje razvoja, proizvodnje in trženja proizvodov, ki so primerni za večkratno uporabo, ki so tehnično trajni, zlahka popravljivi in ki se lahko potem, ko postanejo odpadki in so pripravljeni za ponovno uporabo ali recikliranje, ponovno dajo na trg. Pri teh ukrepih bi bilo treba upoštevati vpliv proizvodov v vsem njihovem življenjskem ciklu in hierarhijo ravnanja z odpadki.
Sprememba 21
Predlog direktive
Uvodna izjava 8
(8)  Da bi se izvajalcem dejavnosti na trgih sekundarnih surovin zagotovilo več varnosti glede tega, ali imajo snovi ali predmeti status odpadka ali ne, ter za spodbujanje enakih konkurenčnih pogojev je pomembno, da se na ravni Unije vzpostavijo usklajeni pogoji za določanje, kdaj se snovi ali predmeti štejejo za stranske proizvode in kdaj se odpadki, ki so bili predelani, prenehajo šteti za odpadke. Kadar je treba zagotoviti nemoteno delovanje notranjega trga ali visoko stopnjo varstva okolja v vsej Uniji, bi bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje delegiranih aktov, v katerih bodo določena podrobna merila za uporabo takšnih usklajenih pogojev za določene vrste odpadkov, vključno s posebno uporabo.
(8)  Da bi se izvajalcem dejavnosti na trgih sekundarnih surovin zagotovilo več varnosti glede tega, ali imajo snovi ali predmeti status odpadka ali ne, ter za spodbujanje enakih konkurenčnih pogojev je pomembno, da se vzpostavijo jasna pravila za določanje, kdaj se snovi ali predmeti štejejo za stranske proizvode in kdaj se odpadki, ki so bili predelani, prenehajo šteti za odpadke.
Sprememba 22
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)
(8a)   Da bi zagotovili nemoteno delovanje notranjega trga, bi morali snov ali predmet, ki je rezultat proizvodnega procesa, katerega glavni namen ni proizvodnja tega predmeta ali snovi, na splošno obravnavati kot stranski proizvod, če so izpolnjeni nekateri harmonizirani pogoji in je zagotovljena visoka stopnja varstva okolja in varovanja zdravja ljudi v vsej Uniji. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, da bi določila podrobna merila za uporabo statusa stranskega proizvoda, pri čemer bi morala dati prednost obstoječim in ponovljivim primerom industrijske in kmetijske simbioze. Če takih meril ni, bi morale države članice imeti možnost, da za vsak primer posebej določijo podrobna merila glede uporabe statusa stranskega proizvoda.
Sprememba 23
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 b (novo)
(8b)   Da bi zagotovili nemoteno delovanje notranjega trga in visoko stopnjo varstva okolja in varovanja zdravja ljudi v vsej Uniji, bi bilo treba kot splošno pravilo na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, da bi določila harmonizirana pravila glede prenehanja statusa odpadka za nekatere vrste odpadkov. Posebna merila za prenehanje statusa odpadka bi bilo treba upoštevati vsaj za agregate, papir, steklo, kovine, pnevmatike in tekstil. Če ni določenih meril na ravni Unije, bi morale imeti države članice možnost, da v skladu s pogoji, določenimi na ravni Unije, na nacionalni ravni določijo podrobna merila za prenehanje statusa odpadka za nekatere vrste odpadkov. Če podrobna merila niso določena niti na nacionalni ravni, bi morale države članice zagotoviti, da se odpadki, ki so bili predelani, prenehajo šteti za odpadke, če izpolnjujejo pogoje na ravni Unije, kar bi moral nacionalni pristojni organ preverjati za vsak primer posebej. Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov, da bi to direktivo dopolnila z določitvijo splošnih zahtev, ki jih morajo upoštevati države članice pri sprejemanju tehničnih predpisov iz člena 6.
Sprememba 24
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 c (novo)
(8c)   Ko se reciklirani materiali vrnejo v gospodarski cikel, ker na podlagi izpolnjevanja posebnih meril ali ker postanejo del novega proizvoda nimajo več statusa odpadka, morajo biti v celoti v skladu s pravom Unije o kemikalijah.
Sprememba 25
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 d (novo)
(8d)   Pri prehodu na krožno gospodarstvo bi bilo treba dodobra izkoristiti možnosti digitalnih inovacij. V ta namen bi bilo treba razviti elektronska orodja, na primer spletno platformo za trgovanje z odpadki kot novimi viri, da bi olajšali trgovanje in zmanjšali upravno breme za izvajalce, s čimer bi okrepili industrijsko simbiozo.
Sprememba 26
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 e (novo)
(8e)   Cilj določb o razširjeni odgovornosti proizvajalca v tej direktivi je podpirati načrtovanje in proizvodnjo blaga, pri katerih se v celoti upošteva in spodbuja učinkovita uporaba virov v vsem življenjskem ciklu proizvodov, vključno z njihovim popravilom, ponovno uporabo, razgradnjo in recikliranjem, ne da bi to oviralo prosti pretok blaga na notranjem trgu. Razširjena odgovornost proizvajalca je individualna obveznost proizvajalca, ki bi moral biti odgovoren za ravnanje s proizvodi, ki jih da na trg, ko se ti izrabijo. Proizvajalcem pa bi morali omogočiti, da prevzamejo individualno ali kolektivno odgovornost. Države članice bi morale poskrbeti za vzpostavitev shem razširjene odgovornosti proizvajalca vsaj za embalažo, električno in elektronsko opremo, baterije in akumulatorje ter izrabljena vozila.
Sprememba 27
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 f (novo)
(8f)   Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca bi morali razumeti kot sklop pravil, ki jih določijo države članice in z njimi zagotovijo, da proizvajalci nosijo finančno in/ali operativno odgovornost za ravnanje s proizvodi v popotrošniški fazi njihovega življenjskega cikla. Ta pravila bi morala dopuščati, da proizvajalci omenjene obveznosti izpolnjujejo individualno ali kolektivno.
Sprememba 28
Predlog direktive
Uvodna izjava 9
(9)  Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca so bistveni element učinkovitega ravnanja z odpadki, vendar obstajajo precejšnje razlike med državami članicami glede učinkovitosti in uspešnosti teh shem. Zato je treba določiti minimalne operativne zahteve za razširjeno odgovornost proizvajalca. Te zahteve bi morale zmanjšati stroške in izboljšati učinkovitost podjetij, vključno z malimi in srednjimi podjetji, hkrati pa zagotoviti tudi enake konkurenčne pogoje zanje ter preprečiti ovire za nemoteno delovanje notranjega trga. Prav tako bi morale tudi prispevati k vključevanju stroškov ob koncu življenjske dobe proizvodov v njihovo ceno ter zagotoviti spodbude za proizvajalce, da bi bolje upoštevali možnost recikliranja in ponovne uporabe že pri načrtovanju svojih proizvodov. Te zahteve bi morale veljati tako za nove kot tudi za obstoječe sheme razširjene odgovornosti proizvajalca. Potrebno je prehodno obdobje za prilagoditev strukture in postopkov obstoječih shem razširjene odgovornosti proizvajalca na nove zahteve.
(9)  Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca so bistveni element učinkovitega ravnanja z odpadki, vendar obstajajo precejšnje razlike med državami članicami glede učinkovitosti in uspešnosti teh shem. Zato je treba določiti minimalne operativne zahteve glede individualnih in kolektivnih shem za razširjeno odgovornost proizvajalca. Pri tem je treba ločevati med minimalnimi zahtevami, ki se uporabljajo za vse sheme, in tistimi, ki se uporabljajo samo za kolektivne sheme. Vseeno bi morale vse te zahteve zmanjšati stroške in izboljšati učinkovitost podjetij, in sicer z ukrepi, kot so spodbujanje k boljšemu izvajanju ločenega zbiranja in sortiranja, zagotavljanje kakovostnejšega recikliranja in pomoč za omogočanje stroškovno učinkovitega dostopa do sekundarnih surovin, hkrati pa naj bi zagotovile tudi enake konkurenčne pogoje za podjetja, vključno z malimi in srednjimi podjetji ter podjetji za elektronsko trgovanje, ter preprečile ovire za nemoteno delovanje notranjega trga. Te zahteve bi morale prispevati tudi k vključevanju stroškov ob koncu življenjske dobe proizvodov v njihovo ceno ter zagotoviti spodbude za proizvajalce, da bi razvili pametne poslovne modele in pri načrtovanju proizvodov upoštevali hierarhijo odpadkov, pri čemer bi bilo treba spodbujati trajnost, možnost recikliranja, ponovne uporabe in popravila proizvodov. Poleg tega bi morale te zahteve spodbujati postopno nadomestitev snovi, ki zbujajo veliko zaskrbljenost, kot so opredeljene v členu 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006, če obstajajo ustrezne nadomestne snovi ali tehnologije, ki so ekonomsko in tehnično izvedljive. Izvajanje minimalnih zahtev za razširjeno odgovornost proizvajalca bi morali nadzorovati neodvisni organi in ne bi smelo povzročati nesorazmernega finančnega ali upravnega bremena za javne organe, gospodarske subjekte ali potrošnike. Te zahteve bi morale veljati tako za nove kot tudi za obstoječe sheme razširjene odgovornosti proizvajalca. Potrebno je prehodno obdobje za prilagoditev strukture in postopkov obstoječih shem razširjene odgovornosti proizvajalca na nove zahteve.
Sprememba 29
Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)   Določbe te direktive o razširjeni odgovornosti proizvajalcev bi bilo treba uporabljati brez poseganja v določbe o razširjeni odgovornosti proizvajalca iz drugih pravnih aktov Unije, zlasti na področju posebnih tokov odpadkov.
Sprememba 30
Predlog direktive
Uvodna izjava 9 b (novo)
(9b)   Komisija bi morala nemudoma sprejeti smernice o določanju prispevkov proizvajalcev v okviru sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, da bi državam članicam pomagala pri izvajanju te direktive s ciljem razvoja notranjega trga. Da bi zagotovili skladnost na notranjem trgu, bi morala Komisija imeti možnost, da z delegiranimi akti sprejme harmonizirana merila za ta namen.
Sprememba 31
Predlog direktive
Uvodna izjava 9 c (novo)
(9c)   Pri vzpostavljanju shem za kolektivno izvajanje razširjene odgovornosti proizvajalca bi morale države članice uvesti varovalne ukrepe za preprečevanje nasprotja interesov med pogodbenimi stranmi in organizacijami, ki prevzemajo razširjeno odgovornost proizvajalca.
Sprememba 32
Predlog direktive
Uvodna izjava 10
(10)  Preprečevanje nastajanja odpadkov je najučinkovitejši način za povečanje učinkovitosti rabe virov in zmanjšanje vpliva odpadkov na okolje. Zato je pomembno, da države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov ter spremljajo in ocenjujejo napredek pri izvajanju takšnih ukrepov. Za zagotovitev enotnega merjenja splošnega napredka pri izvajanju ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov bi bilo treba določiti skupne kazalnike.
(10)  Preprečevanje nastajanja odpadkov je najučinkovitejši način za povečanje učinkovitosti rabe virov in zmanjšanje vpliva odpadkov na okolje, spodbujanje trajnih visokokakovostnih materialov, ki jih je mogoče reciklirati in večkrat uporabiti, ter zmanjšanje odvisnosti od uvoza vse redkejših surovin. V zvezi s tem je ključnega pomena razvoj inovativnih poslovnih modelov. Zato je pomembno, da države članice določijo cilje v zvezi s preprečevanjem nastajanja odpadkov in sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov in smetenja – vključno z uporabo ekonomskih instrumentov in drugih ukrepov za postopno nadomestitev snovi, ki zbujajo veliko zaskrbljenost, kot so opredeljene v členu 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006, če obstajajo ustrezne nadomestne snovi ali tehnologije, ki so ekonomsko in tehnično izvedljive –, ukrepajo proti načrtovanemu zastaranju, podpirajo ponovno uporabo, z boljšim obveščanjem o proizvodih krepijo moč potrošnikov in spodbujajo kampanje obveščanja za preprečevanje nastajanja odpadkov. Države članice bi morale tudi spremljati in ocenjevati doseženi napredek pri izvajanju teh ukrepov in zmanjševanju nastajanja odpadkov ter si prizadevati za nevezanost nastajanja odpadkov in gospodarske rasti. Za zagotovitev enotnega merjenja splošnega napredka, doseženega pri izvajanju ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov, bi bilo treba določiti skupne kazalnike in metodologije.
Sprememba 33
Predlog direktive
Uvodna izjava 10 a (novo)
(10a)   Spodbujanje trajnosti pri proizvodnji in potrošnji bi lahko bistveno prispevalo k preprečevanju nastajanja odpadkov. Države članice bi morale sprejeti ukrepe za ustrezno ozaveščanje in spodbujanje potrošnikov, da bi dejavneje prispevali k večji učinkovitosti virov.
Sprememba 34
Predlog direktive
Uvodna izjava 10 b (novo)
(10b)   Začetni proizvajalec odpadkov ima ključno vlogo pri preprečevanju nastajanja odpadkov in v začetnem predhodnem sortiranju.
Sprememba 35
Predlog direktive
Uvodna izjava 11 a (novo)
(11a)   Da bi zmanjšali izgubo hrane in preprečili nastajanje živilskih odpadkov skozi vso verigo preskrbe s hrano, bi bilo treba vzpostaviti hierarhijo ravnanja z živilskimi odpadki, kot je določeno v členu 4a.
Sprememba 36
Predlog direktive
Uvodna izjava 12
(12)  Države članice bi morale sprejeti ukrepe za spodbujanje preprečevanja nastajanja živilskih odpadkov v skladu z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je 25. septembra 2015 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, zlasti v skladu z njenim ciljem prepolovitve količine nastalih živilskih odpadkov do leta 2030. Ti ukrepi bi morali biti namenjeni preprečevanju nastajanja živilskih odpadkov pri primarni pridelavi, obdelavi in proizvodnji, prodaji na drobno in distribuciji hrane ter v restavracijah in gostinskih dejavnostih, pa tudi v gospodinjstvih. Ob upoštevanju okoljskih in gospodarskih koristi preprečevanja nastajanja živilskih odpadkov bi morale države članice sprejeti ukrepe, posebej namenjene preprečevanju nastajanja živilskih odpadkov, in meriti napredek na področju zmanjševanja teh odpadkov. Za olajšanje izmenjave dobrih praks v vsej EU tako med državami članicami kot tudi med izvajalci živilske dejavnosti bi bilo treba vzpostaviti enotne metodologije za opravljanje takšnih meritev. Stopnje živilskih odpadkov bi bilo treba sporočati vsaki dve leti.
(12)  Države članice bi morale sprejeti ukrepe za spodbujanje preprečevanja in zmanjšanja nastajanja živilskih odpadkov v skladu z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je 25. septembra 2015 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov, zlasti v skladu z njenim ciljem zmanjšanja količine nastalih živilskih odpadkov za 50 % do leta 2030. Ti ukrepi bi morali biti namenjeni preprečevanju in zmanjšanju nastajanja živilskih odpadkov ter izgub hrane v vsej verigi preskrbe s hrano, tudi pri primarni pridelavi, prevozu in spravilu. Ob upoštevanju okoljskih, družbenih in gospodarskih koristi preprečevanja nastajanja živilskih odpadkov bi morale države članice sprejeti ukrepe, posebej namenjene preprečevanju nastajanja živilskih odpadkov, in sicer tudi z vključitvijo kampanj obveščanja o načinih preprečevanja njihovega nastajanja v svoje programe za preprečevanje nastajanja odpadkov. Države članice bi si morale v okviru teh ukrepov prizadevati za doseganje ciljev Unije glede zmanjšanja živilskih odpadkov za 30 % do leta 2025 in za 50 % do leta 2030. Države članice bi morale tudi meriti napredek, dosežen na področju zmanjševanja teh odpadkov in izgube hrane. Za merjenje tega napredka in olajšanje izmenjave zgledov dobre prakse v vsej EU tako med državami članicami kot tudi med izvajalci živilske dejavnosti bi bilo treba vzpostaviti enotno metodologijo za opravljanje takšnih meritev. Stopnje živilskih odpadkov bi bilo treba sporočati vsako leto.
Sprememba 37
Predlog direktive
Uvodna izjava 12 a (novo)
(12a)   Da bi preprečili nastanek odpadkov hrane, bi morale države članice vzpostaviti spodbude za zbiranje neprodanih živilskih proizvodov v trgovinah na drobno ter ob pripravi in dostavi hrane, ki bi jih nato razdelili dobrodelnim organizacijam. Za zmanjšanje živilskih odpadkov bi morali potrošnikom tudi bolje pojasniti pomen „roka uporabnosti“.
Sprememba 39
Predlog direktive
Uvodna izjava 13
(13)  Odpadki iz industrije, nekateri odpadki iz trgovine in rudarski odpadki se med seboj zelo razlikujejo glede na sestavo in količino ter glede na gospodarsko strukturo države članice, strukturo industrije ali komercialnega sektorja, v okviru katerega nastajajo odpadki, in industrijsko ali komercialno zgoščenost na zadevnem geografskem območju. Zato je industrijsko naravnan pristop z uporabo referenčnih dokumentov16 o najboljših razpoložljivih tehnikah in podobnih instrumentov za obravnavo posebnih vidikov, povezanih z ravnanjem z določeno vrsto odpadkov, ustrezna rešitev za večino industrijskih in rudarskih odpadkov. Vendar bi morale za odpadno embalažo iz industrijskega in komercialnega okolja še naprej veljati zahteve iz Direktive 94/62/ES in Direktive 2008/98/ES, vključno z njihovimi izboljšavami.
(13)  Odpadki iz industrije, nekateri odpadki iz trgovine in rudarski odpadki se med seboj zelo razlikujejo glede na sestavo in količino ter glede na gospodarsko strukturo države članice, strukturo industrije ali komercialnega sektorja, v okviru katerega nastajajo odpadki, in industrijsko ali komercialno zgoščenost na zadevnem geografskem območju. Industrijsko naravnan pristop z uporabo referenčnih dokumentov16 o najboljših razpoložljivih tehnikah in podobnih instrumentov za obravnavo posebnih vidikov, povezanih z ravnanjem z določeno vrsto odpadkov, je začasna rešitev za doseganje ciljev krožnega gospodarstva. Ker za industrijske odpadke in odpadke iz komercialne dejavnosti veljajo zahteve iz Direktive 94/62/ES in Direktive 2008/98/ES, bi morala Komisija razmisliti o možnosti, da do 31. decembra 2018 določi cilje v zvezi s pripravo za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov iz komercialne dejavnosti in nenevarnih industrijskih odpadkov, ki naj bi jih dosegli do leta 2025 in 2030.
Sprememba 40
Predlog direktive
Uvodna izjava 13 a (novo)
(13a)   Komisija bi morala kot poslovni model krožnega gospodarstva dejavno spodbujati delitvene platforme. Okrepiti bi morala povezanost med akcijskim načrtom za krožno gospodarstvo in smernicami za sodelovalno gospodarstvo ter preučiti vse možne ukrepe, ki bi to spodbujali.
Sprememba 41
Predlog direktive
Uvodna izjava 13 b (novo)
(13b)   Prehod na krožno gospodarstvo mora biti usmerjen k doseganju ciljev pametne, trajnostne in vključujoče rasti, ki so določeni v strategiji Evropa 2020, zlasti ciljev, povezanih z varstvom okolja, prehodom na čiste vire energije, trajnostnim lokalnim razvojem in povečano zaposlenostjo v državah članicah. Razvoj krožnega gospodarstva bi moral zato prispevati tudi k vključevanju subjektov, kot so mala in srednja podjetja, socialna podjetja, neprofitne institucije in organi, ki se na regionalni in lokalni ravni ukvarjajo z ravnanjem z odpadki, da bi izboljšali njihovo ravnanje z odpadki na splošno, spodbudili inovacije pri postopkih in proizvodih ter povečali zaposlenost na zadevnih področjih.
Sprememba 42
Predlog direktive
Uvodna izjava 14
(14)  Treba bi bilo povišati cilje priprave za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov, da se zagotovijo znatne okoljske, gospodarske in družbene koristi.
(14)  Treba bi bilo povišati cilje priprave za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov na vsaj 60 % do leta 2025 in na vsaj 70 % do leta 2030, da se zagotovijo znatne okoljske, gospodarske in družbene koristi in pospeši prehod na krožno gospodarstvo.
Sprememba 43
Predlog direktive
Uvodna izjava 14 a (novo)
(14a)   Države članice bi morale podpirati vzpostavitev sistemov, ki spodbujajo ponovno uporabo in podaljšanje življenjske dobe proizvodov, če kakovost in varnost proizvodov nista ogroženi. Takšne sisteme bi bilo treba vzpostaviti zlasti za električno in elektronsko opremo, tekstil, pohištvo, gradbene materiale, pnevmatike in, kot je navedeno v členu 5 Direktive 94/62/ES, embalažo.
Sprememba 44
Predlog direktive
Uvodna izjava 14 b (novo)
(14b)   Za spodbujanje ponovne uporabe bi morale države članice imeti možnost, da določijo kvantitativne cilje, in bi morale sprejeti potrebne ukrepe, da bi proizvajalci izvajalcem dejavnosti ponovne uporabe omogočili lahek dostop do navodil za uporabo, nadomestnih delov in tehničnih informacij, ki so potrebne za ponovno uporabo proizvodov.
Sprememba 45
Predlog direktive
Uvodna izjava 14 c (novo)
(14c)   Na področjih ponovne uporabe in priprave za ponovno uporabo je treba priznati in utrditi vlogo podjetij socialnega gospodarstva. Države članice bi morale sprejeti potrebne ukrepe za spodbujanje vloge podjetij socialnega gospodarstva na tem področju, po potrebi tudi z ekonomskimi instrumenti, javnimi naročili, olajšanjem dostopa do zbirnih mest za odpadke ter vsakršnimi drugimi ustreznimi ekonomskimi ali regulativnimi spodbudami. Novi regulativni okvir, vzpostavljen s svežnjem o krožnem gospodarstvu, bi moral deležnikom omogočati, da nadaljujejo svoje delo na področju ponovne uporabe in priprave za ponovno uporabo.
Sprememba 46
Predlog direktive
Uvodna izjava 14 d (novo)
(14d)   Prehod na krožno gospodarstvo prinaša številne pozitivne ekonomske (npr. optimizacija rabe surovinskih virov), okoljske (npr. varstvo okolja in zmanjšanje onesnaževanja z odpadki) in socialne vidike (npr. potencial za ustvarjanje socialno vključujočih delovnih mest in vzpostavljanje družbenih vezi). Krožno gospodarstvo je v skladu z etiko socialnega in solidarnega gospodarstva, njegovo izvajanje pa bi moralo v prvi vrsti prinesti okoljske in socialne koristi.
Sprememba 47
Predlog direktive
Uvodna izjava 14 e (novo)
(14e)   Akterji socialnega in solidarnega gospodarstva s svojimi dejavnostmi, zlasti s pripravo odpadkov za ponovno uporabo in samo ponovno uporabo, prispevajo k uveljavljanju socialnega in solidarnega gospodarstva. V Uniji bi bilo treba zagotoviti stalnost teh dejavnosti.
Sprememba 48
Predlog direktive
Uvodna izjava 15
(15)  S postopnim zviševanjem sedanjih ciljev priprave komunalnih odpadkov za ponovno uporabo in recikliranje bi bilo treba zagotoviti, da bodo odpadni materiali z ekonomsko vrednostjo ponovno uporabljeni in učinkovito reciklirani ter da se bodo dragocene surovine v odpadkih vrnile v evropsko gospodarstvo, s čimer bi se zagotovilo napredek pri izvajanju pobude za surovine17 in vzpostavitvi krožnega gospodarstva.
(15)  S postopnim zviševanjem sedanjih ciljev priprave komunalnih odpadkov za ponovno uporabo in recikliranje bi bilo treba zagotoviti, da bodo odpadni materiali z ekonomsko vrednostjo učinkovito pripravljeni za ponovno uporabo in reciklirani, pri čemer bo zagotovljena visoka raven varovanja zdravja ljudi in okolja, ter da se bodo dragocene surovine v odpadkih vrnile v evropsko gospodarstvo, s čimer bi zagotovili napredek pri izvajanju pobude za surovine17 in vzpostavitvi krožnega gospodarstva.
__________________
__________________
17 COM(2008)0699 in COM(2014)0297.
17 COM(2008)0699 in COM(2014)0297.
Sprememba 49
Predlog direktive
Uvodna izjava 16
(16)  Med državami članicami obstajajo velike razlike glede njihove učinkovitosti pri ravnanju z odpadki, zlasti kar zadeva recikliranje komunalnih odpadkov. Da se upoštevajo te razlike, bi bilo državam članicam, ki so glede na podatke Eurostata v letu 2013 reciklirale manj kot 20 % svojih komunalnih odpadkov, treba dati več časa, da zagotovijo skladnost s cilji priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov, določenimi za leti 2025 in 2030. Glede na povprečne letne stopnje napredka, ki so jih države članice dosegle v obdobju zadnjih petnajstih let, bodo nekatere države članice morale svoje zmogljivosti recikliranja povečevati bistveno hitreje kot do zdaj, če bodo želele doseči navedene cilje. Da se zagotovi stalen napredek pri doseganju ciljev in da se pravočasno odpravijo pomanjkljivosti pri izvajanju, bi morale tiste države članice, ki so dobile na voljo več časa, izpolnjevati vmesne cilje in sprejeti načrt izvajanja.
(16)  Med državami članicami obstajajo velike razlike glede njihove učinkovitosti pri ravnanju z odpadki, zlasti kar zadeva recikliranje komunalnih odpadkov. Da se upoštevajo te razlike, bi bilo treba državam članicam, ki so glede na podatke Eurostata v letu 2013 reciklirale manj kot 20 % svojih komunalnih odpadkov in za katere se ni štelo, da v pripravo za ponovno uporabo in recikliranje do leta 2025 morebiti ne bodo vključile vsaj 50 % svojih komunalnih odpadkov, dati več časa, da zagotovijo skladnost s cilji priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov, določenimi za leto 2025. Tem državam članicam bi lahko dali na voljo tudi več časa, da zagotovijo skladnost s cilji glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov, določenimi za leto 2030, če se zanje ne šteje, da v pripravo za ponovno uporabo in recikliranje do leta 2025 morebiti ne bodo vključile vsaj 60 % svojih komunalnih odpadkov. Glede na povprečne letne stopnje napredka, ki so jih države članice dosegle v obdobju zadnjih petnajstih let, bodo nekatere države članice morale svoje zmogljivosti recikliranja povečevati bistveno hitreje kot do zdaj, če bodo želele doseči navedene cilje. Da se zagotovi stalen napredek pri doseganju ciljev in da se pravočasno odpravijo pomanjkljivosti pri izvajanju, bi morale tiste države članice, ki so dobile na voljo več časa, izpolnjevati vmesne cilje in sprejeti načrte izvajanja, katerih učinkovitost bi morala oceniti Komisija na podlagi vnaprej določenih meril.
Sprememba 50
Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)
(16a)   Da bi zagotovili uporabo visokokakovostnih sekundarnih surovin, bi morali izhodni produkti končnega postopka recikliranja izpolnjevati standarde kakovosti. Zato bi morala Komisija od evropskih organizacij za standardizacijo zahtevati, naj na podlagi najboljše prakse oblikujejo standarde tako za odpadne materiale, vnesene v končni postopek recikliranja, kot za sekundarne surovine, zlasti za plastiko.
Sprememba 51
Predlog direktive
Uvodna izjava 17
(17)  Da se zagotovi zanesljivost zbranih podatkov o pripravi za ponovno uporabo in recikliranje, je nujno treba določiti skupna pravila za poročanje. Prav tako je pomembno določiti natančnejša pravila glede načina poročanja držav članic o tem, kaj se učinkovito reciklira in kaj je mogoče upoštevati v količinah, za katere se šteje, da prispevajo k doseganju ciljev recikliranja. V ta namen mora poročanje o izpolnjevanju ciljev recikliranja praviloma temeljiti na količinah, vnesenih v končni postopek recikliranja. Da se omeji upravno breme, bi bilo državam članicam ob upoštevanju strogih pogojev treba omogočiti, da o stopnjah recikliranja poročajo na podlagi izhodnih količin iz sortirnic odpadkov. Izgube teže materialov ali snovi zaradi procesov fizičnega in/ali kemičnega preoblikovanja, ki so neločljivo povezani s končnim postopkom recikliranja, se ne bi smelo odšteti od sporočene teže recikliranih odpadkov.
(17)  Da se zagotovi zanesljivost zbranih podatkov o pripravi za ponovno uporabo in recikliranje, je nujno treba določiti skupna pravila za poročanje, pri tem pa ne sme nastati preveliko upravno breme za male in srednje izvajalce dejavnosti. Prav tako je pomembno določiti natančnejša pravila glede načina poročanja držav članic o tem, kaj se učinkovito reciklira in kaj je mogoče upoštevati v količinah, za katere se šteje, da prispevajo k doseganju ciljev recikliranja. Izračun recikliranih komunalnih odpadkov bi moral temeljiti na eni sami harmonizirani metodi poročanja, s čimer bi preprečili, da bi države članice poročale o odvrženih odpadkih kot o recikliranih odpadkih. V ta namen mora poročanje o izpolnjevanju ciljev recikliranja temeljiti na količinah, vnesenih v končni postopek recikliranja. Izgube teže materialov ali snovi zaradi procesov fizičnega in/ali kemičnega preoblikovanja, ki so neločljivo povezani s končnim postopkom recikliranja, se ne bi smelo odšteti od sporočene teže recikliranih odpadkov.
Sprememba 52
Predlog direktive
Uvodna izjava 18
(18)  Za namen izračuna, ali so bili cilji priprave za ponovno uporabo in recikliranje doseženi, bi bilo državam članicam treba omogočiti, da v teh količinah upoštevajo proizvode in sestavne dele proizvodov, ki jih za ponovno uporabo pripravijo priznani izvajalci dejavnosti ponovne uporabe in kavcijski sistemi, pa tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru sežiganja. Da se zagotovi enotno izračunavanje teh podatkov, bo Komisija sprejela podrobna pravila za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo in kavcijskih sistemov, merila kakovosti za reciklirane kovine in pravila v zvezi z zbiranjem, potrjevanjem in sporočanjem podatkov.
(18)  Da bi zagotovili enotno izračunavanje podatkov o pripravi za ponovno uporabo in recikliranje, bi morala Komisija sprejeti podrobna pravila za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo, kavcijskih sistemov in izvajalcev končnega recikliranja, vključno s posebnimi pravili v zvezi zbiranjem, sledljivostjo, potrjevanjem in sporočanjem podatkov, pa tudi za merila kakovosti za reciklirane kovine, ki so bile reciklirane v okviru sežiganja ali sosežiganja. Za namen izračunavanja, ali so cilji glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje doseženi, in po sprejetju harmonizirane metode izračuna bi morale imeti države članice možnost, da upoštevajo recikliranje kovin, ki poteka v okviru sežiganja ali sosežiganja.
Sprememba 53
Predlog direktive
Uvodna izjava 20
(20)  Izpolnjevanje obveznosti vzpostavitve sistemov ločenega zbiranja papirja, kovine, plastike in stekla je ključno za intenzivnejšo pripravo za ponovno uporabo in povečanje stopenj recikliranja v državah članicah. Poleg tega bi bilo treba ločeno zbirati tudi biološke odpadke, kar bi pripomoglo k intenzivnejši pripravi za ponovno uporabo in povečanju stopnje recikliranja ter preprečevanju kontaminacije suhih materialov, ki jih je mogoče reciklirati.
(20)  Izpolnjevanje obveznosti vzpostavitve sistemov ločenega zbiranja papirja, kovin, plastike, stekla, tekstila in bioloških odpadkov je ključno za intenzivnejšo pripravo za ponovno uporabo in povečanje stopenj recikliranja v državah članicah. Poleg tega bi bilo treba biološke odpadke ločeno zbirati in reciklirati, da bi s tem prispevali k intenzivnejši pripravi za ponovno uporabo in povečanju stopnje recikliranja ter preprečevanju kontaminacije suhih materialov, ki jih je mogoče reciklirati, pa tudi k preprečevanju sežiganja in odlaganja. Spodbujati in okrepiti bi bilo treba tudi raziskave glede možnih sistemov zbiranja in recikliranja drugih tokov odpadkov in novih materialov.
Sprememba 54
Predlog direktive
Uvodna izjava 20 a (novo)
(20a)   Biogospodarstvo ima odločilno vlogo pri zagotavljanju razpoložljivosti surovin po vsej Uniji. Učinkovitejša uporaba komunalnih odpadkov bi lahko ustvarila pomembno spodbudo za dobavno verigo v biogospodarstvu. Predvsem pa trajnostno ravnanje z biološkimi odpadki ponuja priložnost, da surovine iz fosilnih goriv nadomestimo z obnovljivimi viri za proizvodnjo materialov in blaga.
Sprememba 55
Predlog direktive
Uvodna izjava 20 b (novo)
(20b)   Da bi preprečili obdelavo odpadkov, pri kateri viri ostajajo izgubljeni nižje v hierarhiji ravnanja z odpadki, omogočili visokokakovostno recikliranje in spodbudili uporabo kakovostnih sekundarnih surovin, bi morale države članice zagotoviti, da bi se biološki odpadki zbirali ločeno ter reciklirali organsko in ob visoki stopnji varstva okolja, izhodni produkti pa izpolnjevali visoke standarde kakovosti.
Sprememba 56
Predlog direktive
Uvodna izjava 20 c (novo)
(20c)   Kljub ločenemu zbiranju se velika količina odpadkov, ki jih je mogoče reciklirati, še vedno odvrže v mešane odpadke. Z visokokakovostnim sortiranjem, zlasti optičnim, je mogoče veliko količino materialov ločiti od ostankov odpadkov in jo nato reciklirati ter predelati v sekundarne surovine. Države članice bi morale zato sprejeti ukrepe, s katerimi bi zagotovile tudi sortiranje odpadkov, ki niso zbrani ločeno.
Sprememba 57
Predlog direktive
Uvodna izjava 20 d (novo)
(20d)   Da bi preprečili kontaminacijo komunalnih odpadkov z nevarnimi snovmi, ki bi lahko znižale kakovost recikliranja in tako ovirale uporabo sekundarnih surovin, bi morale države članice vzpostaviti ločeno zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.
Sprememba 58
Predlog direktive
Uvodna izjava 21
(21)  Pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki še vedno predstavlja težavo v Uniji, podatki o njihovi obdelavi pa delno manjkajo. Zato je treba vzpostaviti elektronske registre nevarnih odpadkov v državah članicah in tako okrepiti mehanizme vodenja evidenc in sledljivosti. Elektronsko zbiranje podatkov bi bilo treba po potrebi razširiti na druge vrste odpadkov, da se poenostavi vodenje evidenc za podjetja in uprave ter izboljša spremljanje tokov odpadkov v Uniji.
(21)  Pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki še vedno predstavlja težavo v Uniji, podatki o njihovi obdelavi pa delno manjkajo. Zato je treba vzpostaviti elektronske registre nevarnih odpadkov v državah članicah in tako okrepiti mehanizme vodenja evidenc in sledljivosti. Elektronsko zbiranje podatkov bi bilo treba razširiti na druge vrste odpadkov, da se poenostavi vodenje evidenc za podjetja in uprave ter izboljša spremljanje tokov odpadkov v Uniji.
Sprememba 59
Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)
(21a)   Ločeno zbiranje in regeneracija odpadnih olj prinašata velike koristi za gospodarstvo in okolje, tudi glede zanesljivosti oskrbe. Vzpostaviti bi bilo treba ločeno zbiranje odpadnih olj in določiti cilje v zvezi z njihovo regeneracijo.
Sprememba 60
Predlog direktive
Uvodna izjava 22
(22)  Ta direktiva določa dolgoročne cilje na področju ravnanja z odpadki v Uniji ter gospodarskim subjektom in državam članicam daje jasne smernice o naložbah, ki so potrebne za doseganje ciljev te direktive. Pri razvoju nacionalnih strategij za ravnanje z odpadki in načrtovanju naložb v infrastrukturo za ravnanje z odpadki bi morale države članice ustrezno uporabiti evropske strukturne in investicijske sklade v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, in sicer s spodbujanjem preprečevanja, ponovne uporabe in recikliranja.
(22)  Ta direktiva določa dolgoročne cilje na področju ravnanja z odpadki v Uniji ter gospodarskim subjektom in državam članicam daje jasne smernice o naložbah, ki so potrebne za doseganje ciljev te direktive. Pri razvoju nacionalnih strategij za ravnanje z odpadki in načrtovanju naložb v infrastrukturo za ravnanje z odpadki in v krožno gospodarstvo bi morale države članice ustrezno uporabiti evropske strukturne in investicijske sklade v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, in sicer s spodbujanjem zlasti preprečevanja in ponovne uporabe ter šele nato recikliranja. Komisija bi morala v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki omogočiti uporabo pobude Obzorje 2020 ter evropskih strukturnih in investicijskih skladov za vzpostavitev učinkovitega finančnega okvira, ki bo lokalnim oblastem pomagal pri izvajanju zahtev te direktive ter financiranju inovativnih tehnologij in ravnanja z odpadki.
Sprememba 61
Predlog direktive
Uvodna izjava 24
(23)  Nekatere surovine so zelo pomembne za gospodarstvo Unije, oskrba z njimi pa je povezana z visokim tveganjem. Države članice bi morale za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s temi surovinami ter v skladu s pobudo za surovine in cilji evropskega partnerstva za inovacije na področju surovin zagotoviti najboljše možno ravnanje z odpadki, ki vsebujejo pomembne količine teh surovin, ob upoštevanju ekonomske in tehnološke izvedljivosti ter koristi za okolje. Komisija je pripravila seznam kritičnih surovin za EU18. Ta seznam Komisija tudi redno pregleduje.
(23)  Nekatere surovine so zelo pomembne za gospodarstvo Unije, oskrba z njimi pa je povezana z visokim tveganjem. Države članice bi morale za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s temi surovinami ter v skladu s pobudo za surovine in cilji evropskega partnerstva za inovacije na področju surovin sprejeti ukrepe za spodbujanje ponovne uporabe izdelkov in recikliranja odpadkov, ki vsebujejo pomembne količine kritičnih surovin, ter zagotoviti učinkovito ravnanje z njimi, ob upoštevanju ekonomske in tehnološke izvedljivosti ter koristi za okolje. Komisija je pripravila seznam kritičnih surovin za EU18. Ta seznam Komisija tudi redno pregleduje.
__________________
__________________
18 COM(2014)0297.
18 COM(2014)0297.
Sprememba 62
Predlog direktive
Uvodna izjava 24
(24)  Za nadaljnjo podporo učinkovitemu izvajanju pobude za surovine bi morale države članice tudi spodbujati ponovno uporabo proizvodov, ki so glavni viri surovin. Prav tako morajo v svoje načrte ravnanja z odpadki vključiti ustrezne nacionalne ukrepe v zvezi z zbiranjem in predelavo odpadkov, ki vsebujejo znatne količine teh surovin. Ti ukrepi bi morali biti vključeni v načrte ravnanja z odpadki, ko bodo prvič posodobljeni po začetku veljavnosti te direktive. Komisija bo zagotovila informacije o zadevnih skupinah proizvodov in tokovih odpadkov na ravni EU. Ta določba državam članicam ne preprečuje sprejetja ukrepov v zvezi z drugimi surovinami, ki jih štejejo za pomembne za svoja nacionalna gospodarstva.
(24)  Za nadaljnjo podporo učinkovitemu izvajanju pobude za surovine bi morale države članice v svoje načrte ravnanja z odpadki vključiti tudi ustrezne nacionalne ukrepe v zvezi z zbiranjem, sortiranjem in predelavo odpadkov, ki vsebujejo znatne količine teh surovin. Ti ukrepi bi morali biti vključeni v načrte ravnanja z odpadki, ko bodo prvič posodobljeni po začetku veljavnosti te direktive. Komisija bo zagotovila informacije o zadevnih skupinah proizvodov in tokovih odpadkov na ravni EU. Ta določba državam članicam ne preprečuje sprejetja ukrepov v zvezi z drugimi surovinami, ki jih štejejo za pomembne za svoja nacionalna gospodarstva.
Sprememba 63
Predlog direktive
Uvodna izjava 25
(25)  Smetenje ima neposreden škodljiv vpliv na okolje in dobro počutje državljanov, visoki stroški čiščenja pa so nepotrebno gospodarsko in družbeno breme. Uvedba posebnih ukrepov v okviru načrtov ravnanja z odpadki in njihovo dosledno izvrševanje s strani pristojnih organov bi morala prispevati k odpravi te težave.
(25)  Smetenje ima neposreden in posreden škodljiv vpliv na okolje, dobro počutje državljanov in gospodarstvo. Visoki stroški čiščenja so nepotrebno gospodarsko breme za družbo. Uvedba posebnih ukrepov v okviru načrtov ravnanja z odpadki in njihovo dosledno izvrševanje s strani pristojnih organov bi morala prispevati k odpravi te težave. Preprečevanje smetenja bi moralo imeti prednost pred čiščenjem. Za preprečevanje smetenja bi si morali prizadevati tako pristojni organi kot proizvajalci in potrošniki. Nujno je treba spremeniti neustrezno ravnanje potrošnikov, če naj se prepreči smetenje. Proizvajalci, katerih proizvodi bodo verjetno postali smeti, bi morali spodbujati trajnostno uporabo svojih proizvodov, da se prepreči smetenje. Poleg tega imata izobraževanje in ozaveščanje ključno vlogo pri spreminjanju vedenja.
Sprememba 64
Predlog direktive
Uvodna izjava 25 a (novo)
(25a)   Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta 20081a je zavezujoči pravni instrument na ravni Unije, s katerim se ocenjujejo, spremljajo in določajo okoljski cilji, ki omogočajo doseganje dobrega okoljskega stanja na področju morskih odpadkov. Glavni viri morskih odpadkov pa so dejavnosti na kopnem, do katerih prihaja zaradi slabih praks na področju ravnanja s trdnimi odpadki, pomanjkljive infrastrukture in neozaveščene javnosti. Države članice bi zato morale sprejeti ukrepe za zmanjšanje količine smeti na kopnem, za katere je verjetno, da bodo prišle v morsko okolje, v skladu z agendo za trajnostni razvoj do leta 2030, ki jo je 25. septembra 2015 sprejela generalna skupščina Združenih narodov, zlasti pa bi si morale prizadevati za doseganje cilja zmanjšanja količine morskih odpadkov za 50 % do leta 2030 na ravni Unije. Ob upoštevanju okoljskih in gospodarskih koristi preprečevanja nastajanja morskih odpadkov bi morale države članice v svojih programih preprečevanja nastajanja odpadkov sprejeti posebne ukrepe za preprečevanje nastajanja morskih odpadkov. Države članice bi morale s temi ukrepi stremeti k doseganju ciljev Unije glede zmanjšanja morskih odpadkov za 30 % do leta 2025 in za 50 % do leta 2030. Za merjenje napredka pri doseganju teh ciljev in olajšanje izmenjave primerov dobre prakse v vsej Uniji med državami članicami bi bilo treba vzpostaviti enotne metodologije za merjenje morskih odpadkov s kopnega. Podatke o količini morskih odpadkov s kopnega bi bilo treba sporočati vsako leto.
______________
1a Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta 2008 z dne 17. junija 2018 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19).
Sprememba 65
Predlog direktive
Uvodna izjava 25 b (novo)
(25b)   Neprimerno odstranjevanje odpadkov v obliki smetenja ter odvajanja kanalizacijskih odpadkov in trdnih odpadkov, kot je plastika, škoduje morskemu okolju in zdravju ljudi ter povzroča velike ekonomske in socialne stroške. Poleg tega takšni odpadki ogrožajo prednostni vrstni red hierarhije ravnanja z odpadki, predvsem z izogibanjem pripravi za ponovno uporabo, recikliranju in drugim postopkom predelave pred odstranjevanjem. Zaradi čezmejne narave morskih odpadkov in potrebe po usklajenem prizadevanju bi morale države članice sprejeti ukrepe za doseganje ciljev zmanjšanja teh odpadkov, in sicer z uporabo programov spremljanja iz člena 11 Direktive 2008/56/ES.
Sprememba 66
Predlog direktive
Uvodna izjava 25 c (novo)
(25c)   Mikrozrna v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego, ki po uporabi pridejo v stanovanjske, poslovne ali industrijske drenažne sisteme, so eden od neposrednih virov onesnaženja z mikroplastičnimi delci, ki jih je najlažje preprečiti. Da bi prispevali k ciljem iz te direktive, bi morale države članice sprejeti ukrepe za preprečevanje vstopa sestavin z mikrozrni in mikroplastičnih delcev v sisteme za čiščenje odpadne vode in njihovo izpuščanje v morsko okolje.
Sprememba 67
Predlog direktive
Uvodna izjava 27
(27)  Poročila o izvajanju, ki jih države članice pripravijo vsaka tri leta, se niso izkazala kot učinkovito orodje za preverjanje skladnosti in zagotavljanje dobrega izvajanja, temveč so ustvarila nepotrebno upravno breme. Zato je ustrezno razveljaviti določbe, ki državam članicam nalagajo pripravo takšnih poročil. Namesto tega bi se spremljanje skladnosti moralo izvajati izključno na podlagi statističnih podatkov, ki jih države članice vsako leto sporočijo Komisiji.
(27)  Poročila o izvajanju, ki jih države članice pripravijo vsaka tri leta, se niso izkazala kot učinkovito orodje za preverjanje skladnosti in zagotavljanje dobrega izvajanja, temveč so ustvarila nepotrebno upravno breme. Zato je ustrezno razveljaviti določbe, ki državam članicam nalagajo pripravo takšnih poročil. Namesto tega bi se spremljanje skladnosti moralo izvajati na podlagi statističnih podatkov, ki jih države članice vsako leto sporočijo Komisiji. Države članice bi morale kljub temu na zahtevo Komisije nemudoma predložiti vse podatke, ki jih ta potrebuje za oceno izvajanja te direktive kot celote in njenega vpliva na okolje in zdravje človeka.
Sprememba 68
Predlog direktive
Uvodna izjava 28
(28)  Statistični podatki, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost statističnih podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov. Zato bi morale države članice pri poročanju o doseganju ciljev iz zakonodaje o odpadkih uporabiti najnovejšo metodologijo, ki jo razvijejo Komisija in nacionalni statistični uradi držav članic.
(28)  Podatki in informacije, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost posredovanih podatkov bi bilo treba izboljšati z vzpostavitvijo skupne metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov iz zanesljivih virov ter z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov. Zato bi morale države članice pri poročanju o doseganju ciljev iz zakonodaje o odpadkih uporabiti skupno metodologijo, ki jo razvije Komisija v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic ter nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi, pristojnimi za ravnanje z odpadki.
Sprememba 69
Predlog direktive
Uvodna izjava 28 a (novo)
(28a)   Komisija bi morala vsaka tri leta objaviti poročilo na podlagi podatkov in informacij, ki jih posredujejo države članice, da Parlamentu in Svetu poroča o napredku, doseženem pri doseganju ciljev za recikliranje ter pri izvajanju novih obveznosti, ki jih nalaga ta direktiva. V teh triletnih poročilih bi morala tudi oceniti celotni učinek Direktive 2008/98/ES na okolje in zdravje ljudi ter oceniti, ali so potrebni predlogi sprememb, da bi upoštevajoč cilje krožnega gospodarstva Direktiva 2008/98/ES še naprej ustrezala svojemu namenu.
Sprememba 70
Predlog direktive
Uvodna izjava 28 b (novo)
(28b)   Komisija bi morala vzpostaviti platformo za izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse med Komisijo in državami članicami o izvajanju zahtev iz te direktive v praksi, da bi prispevala k ustreznemu upravljanju, izvrševanju, čezmejnem sodelovanju in širjenju primerov najboljše prakse in inovacij na področju odpadkov ter da bi zagotovila učinkovito in dosledno izvajanje ciljev iz Direktive 2008/98/ES. Rezultati dela te platforme bi morali biti javno dostopni.
Sprememba 71
Predlog direktive
Uvodna izjava 28 c (novo)
(28c)   Gospodarski potencial in okoljske koristi prehoda na krožno gospodarstvo ter učinkovitejše rabe virov so dobro uveljavljeni. Ukrepi, potrebni za sklenitev kroga, so predstavljeni v raznih dokumentih in predlogih politike, na primer v manifestu Evropske platforme za učinkovito rabo virov (EREP), objavljenem 17. decembra 2012, in priporočilih, ki so mu sledila, v samoiniciativnem poročilu Evropskega parlamenta o prehodu na krožno gospodarstvu, sprejetem 25. junija 2015, in v akcijskem načrtu Komisije za krožno gospodarstvo, objavljenem 2. decembra 2015. V vseh teh dokumentih, ki bi morali ne le usmerjati Unijo, da doseže želeno raven zakonodaje o odpadkih, temveč tudi zagotoviti sprejetje ambicioznih ukrepov za sklenitev celotnega kroga, so predstavljeni ukrepi, ki presegajo odpadke in zajemajo celoten cikel.
Sprememba 72
Predlog direktive
Uvodna izjava 28 d (novo)
(28d)   Raziskave in inovacije ter ustvarjanje pametnih poslovnih modelov na podlagi učinkovite rabe virov so ključnega pomena za podporo prehoda na krožno gospodarstvo v Uniji, kjer se odpadki obravnavajo kot nov vir. Za doseganje ciljev glede odpadkov je treba v okviru programa Obzorje 2020 prispevati k raziskovalnim in inovacijskim projektom, s katerimi se lahko dokaže in v praksi preveri gospodarska in okoljska trajnost krožnega gospodarstva. Ti projekti, pri katerih je uporabljen sistemski pristop, lahko obenem prispevajo k oblikovanju zakonodaje, ki bo spodbujala inovacije in jo bo lahko izvajati, saj bo na njihovi podlagi mogoče opredeliti morebitne regulativne negotovosti, ovire in vrzeli, ki ovirajo razvoj poslovnih modelov, temelječih na učinkoviti rabi virov.
Sprememba 73
Predlog direktive
Uvodna izjava 28 e (novo)
(28e)   Komisija je 2. decembra 2015 predstavila akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo, da bi spodbudila prehod Evrope k takemu gospodarstvu. Komisija je pripravila konkreten in ambiciozen akcijski program z ukrepi, ki zajemajo ves cikel, vendar so za hitrejši prehod potrebni dodatni ukrepi.
Sprememba 74
Predlog direktive
Uvodna izjava 28 f (novo)
(28f)   Izboljšanje uporabe virov bi lahko pomenilo znaten neto prihranek za podjetja Unije, javne organe in potrošnike ter zmanjšanje skupnih letnih emisij toplogrednih plinov. Zato bi morala Komisija do konca leta 2018 predlagati vodilni kazalnik ter več podkazalnikov glede učinkovite rabe virov, da bi spremljala napredek k cilju večje učinkovitosti virov na ravni Unije za 30 % do leta 2030 v primerjavi z letom 2014.
Sprememba 75
Predlog direktive
Uvodna izjava 29
(29)  Da bi se dopolnila ali spremenila Direktiva 2008/98/ES, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte v zvezi s členi 5(2), 6(2), 7(1), 11a(2), 11a(6), 26, 27(1), 27(4), 38(1), 38(2) in 38(3). Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti Evropskemu parlamentu in Svetu predloženi sočasno, pravočasno in na ustrezen način.
(29)  Da bi se dopolnila ali spremenila Direktiva 2008/98/ES, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte v zvezi s:
–   podrobnimi merili za uporabo pogojev, pod katerimi se snovi ali predmeti štejejo kot stranski proizvodi ali se ne štejejo več za odpadke,
–   splošnimi zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati države članice pri sprejemanju tehničnih predpisov o prenehanju statusa odpadka,
–   vzpostavitvijo seznama odpadkov,
–   harmoniziranimi merili, ki jih je treba upoštevati pri določanju finančnih prispevkov, ki jih morajo plačati proizvajalci za izpolnjevanje razširjene odgovornosti proizvajalca, prilagojenih glede na dejanske stroške ob koncu življenjske dobe proizvodov,
–   kazalniki za merjenje napredka pri zmanjševanju ustvarjanja odpadkov in izvajanju ukrepov za preprečevanje odpadkov,
–   skupno metodologijo, vključno z minimalnimi zahtevami glede kakovosti za enotno merjenje ravni živilskih odpadkov,
–   skupno metodologijo, vključno z minimalnimi zahtevami glede kakovosti za enotno merjenje morskih odpadkov s kopnega,
–   zahtevami za minimalno kakovost in operativnimi zahtevami za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo, sistemov kavcije in izvajalcev končnega recikliranja, vključno s posebnimi pravili o zbiranju podatkov, sledljivosti, preverjanju in poročanju,
–   skupno metodologijo za izračun mase kovin, ki so bile reciklirane v kombinaciji s sežiganjem ali sosežiganjem, vključno z merili kakovosti za reciklirane kovine,
–   tehničnimi merili in operativnimi postopki za dejavnosti odstranjevanja D2, D3, D4, D6, D7 in D12, navedenimi v Prilogi I Direktive 2008/98/ES, in, če je to ustrezno, prepovedjo teh dejavnosti, če ne izpolnjujejo nekaterih meril, povezanih z varstvom zdravja ljudi in okolja,
–   tehničnimi minimalnimi standardi za dejavnosti obdelave, za katere je potrebno dovoljenje v skladu z Direktivo 2008/98/ES, če obstajajo dokazi, da bi ti standardi lahko koristili z vidika varstva zdravja ljudi in okolja,
–   minimalnimi standardi za dejavnosti, za katere je potrebno dovoljenje v skladu z Direktivo 2008/98/ES, če obstajajo dokazi, da bi ti standardi lahko koristili z vidika varstva zdravja ljudi in okolja ali preprečevanja motenj na notranjem trgu,
–   podrobno opredelitvijo uporabe enačbe za sežigalnice iz točke R1 v Prilogi II Direktive 2008/98/ES,
–   metodologijo zbiranja in obdelave podatkov, organizacijo zbiranja podatkov in viri podatkov ter obliko za sporočanje podatkov o izvajanju ciljev glede zmanjšanja živilskih odpadkov in morskih odpadkov, priprave za ponovno uporabo, recikliranje in zasipanje ter odpadnih olj, ki jih države članice sporočajo Komisiji, in
–   prilagoditvijo Prilog I do V Direktive 2008/98/ES znanstvenemu in tehničnemu napredku.
Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 76
Predlog direktive
Uvodna izjava 30
(30)  Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje Direktive 2008/98/ES, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s členi 9(4), 9(5), 33(2), 35(5) in 37(6). Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta19.
(30)  Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje Direktive 2008/98/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila glede:
–   oblike za sporočanje informacij o sprejetju in bistvenih revizijah načrtov ravnanja z odpadki in programov preprečevanja nastajanja odpadkov in
–   minimalnih pogojev za vodenje elektronskih registrov nevarnih odpadkov.
Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta19.
__________________
__________________
19Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
19Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
Sprememba 77
Predlog direktive
Uvodna izjava 33
(33)  Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev iz te direktive, tj. izboljšati ravnanje z odpadki v Uniji ter tako prispevati k varstvu, ohranitvi in izboljšanju kakovosti okolja, zdravju oceanov in varnosti morske hrane z zmanjšanjem količine morskih odpadkov ter preudarni in racionalni uporabi naravnih virov v vsej Uniji, temveč se zaradi obsega ali učinkov ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Ta direktiva v skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ne presega tega, kar je potrebno za izpolnjevanje navedenih ciljev –
(33)  Ker države članice ne morejo zadovoljivo doseči ciljev iz te direktive, tj. izboljšati ravnanje z odpadki v Uniji ter tako prispevati k varstvu, ohranitvi in izboljšanju kakovosti okolja, zdravju oceanov in varnosti morske hrane z zmanjšanjem količine morskih odpadkov ter preudarni, zmanjšani in racionalni uporabi naravnih virov v vsej Uniji, temveč se zaradi obsega ali učinkov ukrepov lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. Ta direktiva v skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ne presega tega, kar je potrebno za izpolnjevanje navedenih ciljev –
Sprememba 78
Predlog direktive
Uvodna izjava 33 a (novo)
(33a)   Države članice bi morale na področjih proizvodnje, recikliranja, popravil, priprave na ponovno uporabo in odpadkov zagotoviti visoko raven zdravja in varnosti pri delu, pri tem pa upoštevati posebna tveganja, ki so jim izpostavljeni delavci v teh sektorjih, in zagotoviti, da se bo obstoječa zakonodaja Unije na tem področju pravilno izvajala in izvrševala.
Sprememba 79
Predlog direktive
Uvodna izjava 33 b (novo)
(33b)   Ta direktiva je bila sprejeta ob upoštevanju zavez iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje in bi jo bilo treba izvajati in uporabljati v skladu s smernicami iz navedenega sporazuma.
Sprememba 80
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 1 – odstavek 1
(-1)   v členu 1 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
Ta direktiva določa ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi, in sicer s preprečevanjem ali zmanjševanjem škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter z zmanjševanjem celotnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe.
„Ta direktiva določa ukrepe za varstvo okolja in zdravja ljudi, in sicer s preprečevanjem ali zmanjševanjem nastajanja odpadkov, škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter z zmanjševanjem celotnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem učinkovitosti takšne uporabe, kar je nujno za prehod na krožno gospodarstvo in za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti Unije.
Sprememba 81
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 1 a
„1a. „komunalni odpadki“ pomenijo:
„1a. „komunalni odpadki“ pomenijo:
(a)  mešane odpadke in ločeno zbrane odpadke iz gospodinjstev, ki vključujejo:
(a)  mešane odpadke in ločeno zbrane odpadke iz gospodinjstev, ki vključujejo:
–  papir in karton, steklo, kovine, plastiko, biološke odpadke, les, tekstil, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadne baterije in akumulatorje,
–  papir in karton, steklo, kovine, plastiko, biološke odpadke, les, tekstil, odpadno električno in elektronsko opremo, odpadne baterije in akumulatorje,
–  kosovne odpadke, vključno z belo tehniko, ležišči in pohištvom,
–  kosovne odpadke, vključno z ležišči in pohištvom;
–  vrtne odpadke, vključno z listjem in pokošeno travo;
–  vrtne odpadke, vključno z listjem in pokošeno travo;
(b)  mešane in ločeno zbrane odpadke iz drugih virov, ki so po naravi, sestavi in količini primerljivi z odpadki iz gospodinjstev;
(b)  mešane in ločeno zbrane odpadke iz malih podjetij, poslovnih zgradb in ustanov, vključno s šolami, bolnišnicami in vladnimi zgradbami, ki so po naravi in sestavi podobni odpadkom iz gospodinjstev;
(c)  odpadke, ki nastanejo pri čiščenju tržnic in cest, vključno s smetmi s cest, vsebino košev za smeti ter odpadke, ki nastanejo pri vzdrževanju parkov in vrtov.
(c)  odpadke, ki nastanejo pri čiščenju tržnic in cest, vključno s smetmi s cest, vsebino košev za smeti ter odpadke, ki nastanejo pri vzdrževanju parkov in vrtov.
Komunalni odpadki ne vključujejo odpadkov iz kanalizacijskih omrežij, vključno z blatom iz čistilnih naprav ter gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov;“;
Komunalni odpadki ne vključujejo odpadkov iz kanalizacijskih omrežij, vključno z blatom iz čistilnih naprav ter gradbenimi odpadki in odpadki iz rušenja objektov;“;
Opredelitev komunalnih odpadkov v tej direktivi velja ne glede na to, ali je izvajalec ravnanja z odpadki javni ali zasebni subjekt;“;
Sprememba 82
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka a a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 1 b (novo)
(aa)   vstavi se naslednja točka:
„1b. „odpadki iz trgovine in industrije“ pomenijo mešane odpadke in ločeno zbrane odpadke iz komercialnih in industrijskih dejavnosti in/ali prostorov.
Komercialni in industrijski odpadki ne zajemajo komunalnih in gradbenih odpadkov, odpadkov iz rušenja objektov ali odpadkov iz kanalizacijskih omrežij ali čistilnih naprav, vključno z blatom iz čistilnih naprav;“;
Sprememba 83
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 2 a
2a.  „nenevaren odpadek“ pomeni odpadek, ki ne kaže nobene nevarne lastnosti iz Priloge III;
2a.  „nenevaren odpadek“ pomeni odpadek, ki ni zajet s točko 2 tega člena;
Sprememba 84
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 4
4.  „biološki odpadki“ pomenijo biorazgradljive odpadke z vrtov in iz parkov, kuhinjske odpadke iz gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno, primerljive odpadke iz obratov za predelavo hrane ter druge po naravi, sestavi in količini primerljive odpadke;
4.  „biološki odpadki“ pomenijo biorazgradljive odpadke z vrtov in iz parkov, kuhinjske odpadke iz gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno, primerljive odpadke iz obratov za predelavo hrane ter druge odpadke s podobnimi lastnostmi biorazgradljivosti in kompostiranja;
Sprememba 85
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka d a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 9
(da)   točka 9 se nadomesti z naslednjim:
9.  „ravnanje z odpadki“ pomeni zbiranje, prevoz, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom takšnih postopkov in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje odpadkov, ter vključno z dejavnostmi trgovca ali posrednika;
„9. „ravnanje z odpadki“ pomeni zbiranje, prevoz, razvrščanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom takšnih postopkov in dejavnostmi po prenehanju obratovanja naprav za odstranjevanje odpadkov, ter vključno z dejavnostmi trgovca ali posrednika;“;
Sprememba 86
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka d b (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 11
(db)   točka 11 se nadomesti z naslednjim:
11.  „ločeno zbiranje“ pomeni zbiranje, pri katerem se tokove odpadkov ločuje glede na vrsto in naravo odpadkov z namenom olajšati posebno obdelavo;
„11. „ločeno zbiranje“ pomeni zbiranje, pri katerem se tokove odpadkov ločuje glede na vrsto in naravo odpadkov z namenom olajšati posebno obdelavo, zlasti dejavnosti priprave za ponovno uporabo in recikliranja;“;
Sprememba 87
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka e
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 16
16.  „priprava za ponovno uporabo“ pomeni postopke preverjanja, čiščenja ali popravila, s katerim se odpadki, proizvodi ali sestavni deli proizvodov, ki so jih zbrali priznani izvajalci dejavnosti priprave za ponovno uporabo ali so bili zbrani v okviru kavcijskih sistemov, pripravijo za ponovno uporabo brez kakršne koli druge predobdelave;“;
16.  „priprava za ponovno uporabo“ pomeni postopke preverjanja, čiščenja ali popravila, s katerim se odpadki, proizvodi ali sestavni deli proizvodov, ki so postali odpadki in so jih zbrali priznani izvajalci dejavnosti priprave za ponovno uporabo, pripravijo za ponovno uporabo brez kakršne koli druge predobdelave;“;
Sprememba 88
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka e a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 16 a (novo)
(ea)   vstavi se naslednja točka:
„16a. „izvajalec dejavnosti priprave za ponovno uporabo“ pomeni podjetje, ki ravna z odpadki in deluje v verigi priprave za postopek ponovne uporabe v skladu z ustreznimi predpisi;“;
Sprememba 89
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka e b (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 16 b (novo)
(eb)   vstavi se naslednja točka:
„16b. "ponovna izdelava" pomeni proces, pri katerem se proizvod s postopki ponovne uporabe, obnove in nadomestitve sestavnih delov spremeni do te mere, da je kot nov;
Sprememba 90
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka e c (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 17
(ec)   točka 17 se nadomesti z naslednjim:
17.  „recikliranje“ pomeni vsak postopek predelave, pri katerem se odpadne snovi ponovno predelajo v proizvode, materiale ali snovi za prvotni namen ali druge namene. Opredelitev vključuje ponovno predelavo organskih snovi, ne vključuje pa energetske predelave in ponovne predelave v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje;“
17. „recikliranje“ pomeni vsak postopek predelave, pri katerem se odpadne snovi ponovno predelajo v proizvode, materiale ali snovi za prvotni namen ali druge namene. Opredelitev vključuje organsko recikliranje, ne vključuje pa energijske predelave in ponovne predelave v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje;“;
Sprememba 91
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka e d (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka -17 a (novo)
(ed)   vstavi se naslednja točka:
„- 17a. „organsko recikliranje“ pomeni recikliranje v obliki aerobne ali anaerobne obdelave ali drugačno obdelavo biorazgradljivih delov odpadkov, pri čemer nastanejo proizvodi, materiali ali snovi; mehanska biološka obdelava in odlagališče se ne štejeta kot oblika organskega recikliranja;“;
Sprememba 92
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 17 a
17a.  „končni postopek recikliranja“ pomeni postopek recikliranja, ki se začne, ko ni potrebno nobeno nadaljnje sortiranje ter se odpadni materiali vnesejo v proizvodni proces in se učinkovito predelajo v proizvode, materiale ali snovi;
17a.  „končni postopek recikliranja“ pomeni postopek recikliranja, ki se začne, ko ni potrebno nobeno nadaljnje sortiranje ter se odpadni materiali učinkovito predelajo v proizvode, materiale ali snovi;
Sprememba 93
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 17 b
17b.  „zasipanje“ pomeni vsako predelavo, kjer se ustrezni odpadki uporabijo za namene pridobivanja zemljišč na območjih izkopavanja ali za inženirske namene pri urejanju krajine ali gradnji namesto drugih materialov, ki niso odpadki in bi se sicer uporabili za navedeni namen;“.
17b.  „zasipanje“ pomeni vsako predelavo, ki ni recikliranje, kjer se ustrezni nenevarni inertni odpadki ali drugi nenevarni odpadki uporabijo za namene pridobivanja zemljišč na območjih izkopavanja ali za inženirske namene pri urejanju krajine ali gradnji namesto drugih materialov, ki niso odpadki in bi se sicer uporabili za navedeni namen, in sicer v količinah, ki ne presegajo, kar je nujno potrebno za namene pridobivanje zemljišč ali inženirske namene;
Sprememba 94
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 17 c (novo)
(fa)   vstavi se naslednja točka:
„17c. „redčenje“ pomeni postopek mešanja odpadka z enim ali več drugimi materiali ali odpadki, da bi se brez spremembe kemijske sestave zmanjšala koncentracija ene ali več sestavin v odpadkih, da bi bilo razredčeni odpadek mogoče poslati v postopek obdelave ali recikliranja, kamor ga, če odpadek ne bi bil razredčen, ne bi smeli poslati.“;
Sprememba 95
Predlog direktive
Člen 1 – točka 2 – točka f b (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 20 a (novo)
(fb)   doda se naslednja točka:
„20a. „dekontaminacija“ pomeni vsako dejavnost, ki vključuje odpravo ali obdelavo neželene nevarne sestavine ali onesnaževala iz odpadkov z namenom, da se uniči;“;
Sprememba 96
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f c (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 20 b (novo)
(fc)   doda se naslednja točka:
„20b. „razvrščanje“ pomeni vsako dejavnost ravnanja z odpadki, s katero se zbrani odpadki razvrstijo v različne frakcije in podfrakcije;“;
Sprememba 97
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f d (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 20 c (novo)
(fd)   doda se naslednja točka:
„20c. „smeti“ pomeni majhne odpadke na javno dostopnih območjih, ki so bili bodisi namerno bodisi iz malomarnosti neustrezno odvrženi v okolje;“;
Sprememba 98
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f e (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 20 d (novo)
(fe)   doda se naslednja točka:
„20d. „živilski odpadki“ pomeni živila, namenjena za prehrano ljudi, bodisi užitna ali neužitna živila, ki so bila odstranjena iz proizvodne verige ali verige preskrbe s hrano, vključno na ravni primarne pridelave, predelave, proizvodnje, prevoza, spravila, prodaje na drobno in potrošnika, z izjemo izgube pri primarni pridelavi;“;
Sprememba 99
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka f f (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 3 – točka 20 e (novo)
(ff)   doda se naslednja točka:
„20e. „ostanki odpadkov“ pomeni odpadke, nastale pri postopku obdelave ali predelave, vključno z recikliranjem, ki jih ni mogoče nadalje predelati in jih je treba zato odstraniti;“;
Sprememba 101
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1
(2a)   v členu 4(2) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:
2.  Države članice pri uporabi hierarhije ravnanja z odpadki iz odstavka 1 sprejmejo ukrepe za spodbujanje možnosti, ki skupaj zagotavljajo najboljši izid za okolje. To lahko zahteva odstopanje od hierarhije za določene tokove odpadkov, kjer je to upravičeno z življenjskim krogom, ob upoštevanju celostnih vplivov nastajanja takšnih odpadkov in ravnanja z njimi.
„2 Države članice pri uporabi hierarhije ravnanja z odpadki iz odstavka 1 sprejmejo ukrepe za spodbujanje možnosti, ki skupaj zagotavljajo najboljši izid za okolje. To lahko zahteva odstopanje od hierarhije za določene tokove odpadkov, kjer je to upravičeno z življenjskim krogom, ob upoštevanju celostnih vplivov nastajanja takšnih odpadkov in ravnanja z njimi. To lahko zahteva, da se za nekatere odpadke opravi dekontaminacija, preden se jih naprej obdeluje.“;
Sprememba 102
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2008/98/ES
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1
3.  Države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente za spodbujanje izvajanja hierarhije ravnanja z odpadki.
3.  Države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente in druge ukrepe za spodbujanje izvajanja hierarhije ravnanja z odpadki. Ti instrumenti in ukrepi lahko vključujejo instrumente in ukrepe iz Priloge IVa za spodbujanje izvajanja programov preprečevanja nastajanja odpadkov iz člena 29 in za podporo dejavnosti, namenjenih doseganju ciljev glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje iz odstavka 2 člena 11, da bi čim bolj povečali uporabo sekundarnih surovin in izravnali neenakosti v nastalih stroških v primerjavi z izvornimi materiali.
Sprememba 103
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 2008/98/ES
Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2
Države članice najpozneje do [vstaviti datum osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te direktive] in vsakih pet let po tem datumu Komisiji sporočijo posebne instrumente, sprejete v skladu s tem odstavkom.
Države članice najpozneje do [vstaviti datum osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te direktive] in vsaka tri leta po tem datumu Komisiji sporočijo posebne instrumente, sprejete v skladu s tem odstavkom.“.
Sprememba 104
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)
(3a)   v členu 4 se doda naslednji odstavek:
„3a. Države članice oblikujejo sisteme dajatev, s čimer zagotovijo financiranje infrastrukture ravnanja z odpadki za komunalne odpadke, ki je potrebno za namene izvajanja te direktive.“;
Sprememba 105
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 4 – odstavek 3 b (novo)
(3b)   V členu 4 se doda naslednji odstavek:
„3b. Države članice izvajajo hierarhijo ravnanja z odpadki, s čimer prispevajo k prehodu na krožno gospodarstvo. V ta namen in v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1a države članice pri dodeljevanju sredstev Unije izvajajo hierarhijo ravnanja z odpadki, pri naložbah v infrastrukturo ravnanja z odpadki pa dajejo prednost preprečevanju, ponovni uporabi, pripravi na ponovno uporabo in recikliranju.
_________________
1aUredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).“;
Sprememba 107
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 c (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 4 a (novo)
(3c)   vstavi se naslednji člen:
„Člen 4a
Hierarhija ravnanja z živilskimi odpadki
1.   Kot prednostni vrstni red zakonodaje in politike preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi se izvaja naslednja specifična hierarhija ravnanja z živilskimi odpadki:
(a)   preprečevanje pri viru nastajanja;
(b)   reševanje užitne hrane, dajanje prednosti prehrani ljudi pred živalsko krmo in ponovna predelava v neživilske proizvode;
(c)   organsko recikliranje;
(d)   energijska predelava;
(e)   odstranjevanje.
2.   Države članice zagotavljajo spodbude za preprečevanje živilskih odpadkov, kot je vzpostavitev prostovoljnih dogovorov, olajšanje darovanja hrane ali, če je ustrezno, sprejetje finančnih ali fiskalnih ukrepov.“;
Sprememba 108
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Direktiva 2008/98/ES
Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Države članice zagotovijo, da se snov ali predmet, ki nastane v proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja te snovi ali predmeta, ne šteje za odpadek, temveč za stranski proizvod, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1.  Snov ali predmet, ki nastane v proizvodnem procesu, katerega glavni namen ni proizvodnja te snovi ali predmeta, se ne šteje za odpadek, temveč za stranski proizvod, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
Sprememba 109
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b
Direktiva 2008/98/ES
Člen 5 – odstavek 2
2.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte, s katerimi določi podrobna merila za uporabo pogojev iz odstavka 1 v zvezi z določenimi snovmi ali predmeti.
2.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte za dopolnitev te direktive z določitvijo podrobnih meril za uporabo pogojev iz odstavka 1 v zvezi z določenimi snovmi ali predmeti. Pri razvijanju podrobnih meril Komisija prednostno obravnava obstoječe in ponovljive prakse industrijske simbioze.
Sprememba 110
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)
(ba)   doda se naslednji odstavek:
„2a. Če merila niso določena na ravni Unije v skladu s postopkom iz odstavka 2, lahko država članica za vsak posamezen primer določi podrobna merila za izpolnjevanje pogojev iz odstavka 1 za določene snovi ali predmete, vključno z mejnimi vrednostmi za onesnaževala, kjer je to potrebno.“;
Sprememba 111
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Direktiva 2008/98/ES
Člen 5 – odstavek 3
3.  Države članice tehnične predpise, sprejete na podlagi odstavka 1, priglasijo Komisiji v skladu z Direktivo 2015/1535/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (*), kadar navedena direktiva tako zahteva.
3.  Države članice Komisiji priglasijo tehnične predpise, sprejete na podlagi odstavka 2a v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta*.
_______________
______________
(*) UL L 241, 17.9.2015, str. 1.
* Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).
Sprememba 112
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka a – točka i
Direktiva 2008/98/ES
Člen 6 – odstavek 1 – uvodni del
1.  Države članice zagotovijo, da se odpadki, ko so predelani, prenehajo šteti za odpadke, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
1.  Države članice zagotovijo, da se odpadki, ko so reciklirani ali kako drugače predelani, prenehajo šteti za odpadke, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
Sprememba 113
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2008/98/ES
Člen 6 – odstavek 2
2.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte, s katerimi določi podrobna merila za uporabo pogojev iz odstavka 1 v zvezi z določenimi odpadki. Ta podrobna merila po potrebi vključujejo mejne vrednosti za onesnaževala in upoštevajo vse možne škodljive okoljske vplive snovi ali predmeta.
2.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 38a in na podlagi spremljanja razmer v državah članicah sprejme delegirane akte za dopolnitev te direktive z določitvijo podrobnih meril za uporabo pogojev iz odstavka 1 v zvezi s specifičnimi odpadki. Ta podrobna merila po potrebi vključujejo mejne vrednosti za onesnaževala in upoštevajo vse možne škodljive vplive snovi ali predmeta na zdravje ljudi in/ali okolje.
Sprememba 114
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2008/98/ES
Člen 6 – odstavek 3
3.  Odpadki, ki v skladu z odstavkom 1 prenehajo biti odpadki, se za namene izračuna, ali so bili izpolnjeni cilji te direktive, Direktive 94/62/ES, Direktive 2000/53/ES, Direktive 2006/66/ES oziroma Direktive 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta (*), lahko štejejo za pripravljene za ponovno uporabo, reciklirane ali predelane, če so bili vključeni v pripravo za ponovno uporabo, recikliranje ali predelavo v skladu z navedenimi direktivami.
3.  Odpadki, ki v skladu z odstavkom 1 prenehajo biti odpadki, se lahko upoštevajo za namene izračuna, ali so bili izpolnjeni cilji glede priprave za ponovno uporabo, recikliranja ali predelave iz te direktive, Direktive 94/62/ES, Direktive 2000/53/ES, Direktive 2006/66/ES oziroma Direktive 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta (*), če so bili vključeni v dejavnost priprave za ponovno uporabo, dejavnost recikliranja ali dejavnost predelave v skladu z navedenimi direktivami. Teža odpadkov, ki prenehajo biti odpadki, se lahko sporoči kot reciklirana v skladu z odstavkom 1, če bodo materiali ali snovi, ki jim je prenehal status odpadka, vključeni v postopek ponovne predelave, kamor pa se ne šteje energijska predelava in ponovna predelava v materiale, ki se bodo uporabljali kot goriva ali za namene zasipanja.
Sprememba 115
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2008/98/ES
Člen 6 – odstavek 3 a (novo)
3a.   Če merila niso določena na ravni Unije v skladu s postopkom iz odstavka 2, lahko država članica določi podrobna merila za izpolnjevanje pogojev iz odstavka 1 za določene odpadke, vključno z mejnimi vrednostmi za onesnaževala.
Sprememba 116
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2008/98/ES
Člen 6 – odstavek 3 b (novo)
3b.   Če ta merila niso določena na nacionalni ravni, države članice zagotovijo, da se odpadki, ki so bili predelani, prenehajo šteti za odpadke, če izpolnjujejo pogoje iz odstavka 1, ki jih nacionalni pristojni organ preveri za vsak primer posebej.
Sprememba 117
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2008/98/ES
Člen 6 – odstavek 3 c (novo)
3c.   Z namenom zagotavljanja skladnosti na notranjem trgu se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 38a, da bi to direktivo dopolnila z določanjem splošnih zahtev, ki jih morajo upoštevati države članice pri sprejemanju tehničnih predpisov iz odstavkov 3a in 3b tega člena.
Sprememba 118
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 – točka b
Direktiva 2008/98/ES
Člen 6 – odstavek 4
4.  Države članice Komisijo obvestijo o tehničnih predpisih, sprejetih na podlagi odstavka 1 v skladu z Direktivo 2015/1535/ES Evropskega parlamenta in Sveta, kadar navedena direktiva tako zahteva.
4.  Države članice Komisiji priglasijo tehnične predpise, sprejete na podlagi odstavkov 3a in 3b v skladu z Direktivo 2015/1535/ES.
Sprememba 119
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 7 – odstavek 4
(aa)   odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:
4.  Razvrstitve nevarnih odpadkov med nenevarne se ne sme doseči z redčenjem ali mešanjem odpadkov, zato da se znižajo začetne koncentracije nevarnih snovi pod raven, pri kateri se odpadek opredeli kot nevaren.
„4. Razvrstitve nevarnih odpadkov med nenevarne ali spremembe nevarnih lastnosti se ne sme doseči z redčenjem ali mešanjem odpadkov, zato da se znižajo začetne koncentracije nevarnih snovi pod raven, pri kateri se odpadek opredeli kot nevaren ali pri kateri se določi nevarna lastnost.“;
Sprememba 120
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka -a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1
(-a)   v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:
1.  Države članice lahko za namene ponovne uporabe ter preprečevanja nastajanja, recikliranja in drugih načinov predelave odpadkov sprejmejo zakonodajne in druge ukrepe, s katerimi zagotovijo, da za vse fizične ali pravne osebe, ki poklicno razvijajo, proizvajajo, izdelujejo, obdelujejo, prodajajo ali uvažajo proizvode in ravnajo z njimi (proizvajalec proizvoda), velja razširjena odgovornost proizvajalca.“
„1. Države članice za namene ponovne uporabe ter preprečevanja nastajanja, recikliranja in drugih načinov predelave odpadkov sprejmejo zakonodajne in druge ukrepe, s katerimi zagotovijo, da za vse fizične ali pravne osebe, ki poklicno razvijajo, proizvajajo, izdelujejo, obdelujejo, prodajajo ali uvažajo proizvode in ravnajo z njimi (proizvajalec proizvoda), velja razširjena odgovornost proizvajalca.“;
Sprememba 121
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 3
„Takšni ukrepi lahko vključujejo vzpostavitev sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, ki določajo posebne operativne in finančne obveznosti proizvajalcev proizvodov.
Takšni ukrepi lahko vključujejo vzpostavitev sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, ki zajemajo individualno ali kolektivno izpolnjevanje razširjene odgovornosti proizvajalca. Takšne sheme so sestavljene iz niza pravil, ki določa posebne operativne in/ali finančne obveznosti proizvajalcev proizvodov, v katerih je odgovornost proizvajalca razširjena na popotrošniško fazo v življenjskem ciklu proizvoda. Države članice takšne sheme vzpostavijo vsaj za embalažo, kot je opredeljena v členu 3(1) Direktive 94/62/ES, električno in elektronsko opremo, kot je opredeljena v členu 3(1)(a) Direktive 2012/19/EU, baterije in akumulatorje, kot so opredeljeni v členu 3(1) Direktive 2006/66/ES in izrabljena vozila, kot so opredeljena v členu 2(2) Direktive 2000/53/ES.
Sprememba 122
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 1
(aa)   v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:
2.  Države članice lahko sprejmejo ustrezne ukrepe za spodbujanje zasnove proizvodov, da bi zmanjšali njihove vplive na okolje in nastajanje odpadkov med proizvodnjo in poznejšo uporabo proizvodov ter zagotovili, da se predelava in odstranjevanje proizvodov, ko postanejo odpadki, izvajata v skladu s členoma 4 in 13.
„2. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, ki bodo proizvajalce spodbudili k izboljšanju zasnove proizvodov in njihovih sestavnih delov, da bi povečali učinkovitost rabe virov, zmanjšali njihove vplive na okolje in nastajanje odpadkov med proizvodnjo in poznejšo uporabo proizvodov ter zagotovili, da se predelava in odstranjevanje proizvodov, ko postanejo odpadki, izvajata v skladu s členoma 4 in 13.“;
Sprememba 123
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2
Takšni ukrepi so med drugim lahko namenjeni spodbujanju razvoja, proizvodnje in trženja proizvodov, ki so primerni za večkratno uporabo, ki so tehnično trajni in ki so potem, ko postanejo odpadki, primerni za ponovno uporabo in recikliranje, da se olajša ustrezno izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki. Pri teh ukrepih se upoštevajo vplivi proizvodov v njihovem celotnem življenjskem ciklu.
Takšni ukrepi spodbujajo razvoj, proizvodnjo in trženje proizvodov in materialov, ki so primerni za večkratno uporabo, ki so tehnično trajni in zlahka popravljivi ter ki so potem, ko postanejo odpadki in so pripravljeni za ponovno uporabo ali reciklirani, primerni za dajanje na trg, da se olajša ustrezno izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki. Pri teh ukrepih se upoštevajo vplivi proizvodov v njihovem celotnem življenjskem ciklu, vključno s potencialom za večkratno recikliranje, kjer je to potrebno, in hierarhija ravnanja z odpadki.
Sprememba 124
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 – odstavek 2 a (novo)
(ba)   doda se naslednji odstavek:
„2a. Države članice najpozneje do ... [vstaviti datum šestintrideset mesecev po začetku veljavnosti te direktive] in vsaka tri leta po tem datumu Komisijo obvestijo o ukrepih, sprejetih v skladu z odstavkoma 1 in 2. Komisija tovrstna obvestila objavi.“;
Sprememba 125
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b b (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 – odstavek 4
(bb)   odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:
4.  Razširjena odgovornost proizvajalca se uporabi brez poseganja v odgovornost za ravnanje z odpadki iz člena 15(1) in brez poseganja v veljavno posebno zakonodajo o tokovih odpadkov in veljavno posebno zakonodajo o proizvodih.
„4. Razširjena odgovornost proizvajalca se uporabi brez poseganja v odgovornost za ravnanje z odpadki iz člena 15(1). Določbe členov 8 in 8a ne posegajo v določbe v zvezi z razširjeno odgovornostjo proizvajalca iz drugih pravnih aktov Unije.“;
Sprememba 126
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka a
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 – odstavek 5
5.  Komisija organizira izmenjavo informacij med državami članicami in udeleženci v shemah razširjene odgovornosti proizvajalca v zvezi s praktičnim izvajanjem zahtev iz člena 8a in najboljšimi praksami za zagotavljanje ustreznega upravljanja in čezmejnega sodelovanja na področju shem razširjene odgovornosti proizvajalca. To med drugim vključuje izmenjavo informacij o organizacijskih elementih in nadzorovanju organizacij za odgovornost proizvajalca, izbiri izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki in preprečevanju smetenja. Komisija objavi rezultate izmenjave informacij.
5.  Komisija najpozneje ... [vstaviti datum šest mesecev po začetku veljavnosti te direktive] ustanovi platformo za izmenjavo informacij med državami članicami, organizacijami civilne družbe, regionalnimi in lokalnimi organi ter udeleženci v shemah razširjene odgovornosti proizvajalca v zvezi s praktičnim izvajanjem zahtev iz člena 8a in najboljšimi praksami za zagotavljanje ustreznega upravljanja in čezmejnega sodelovanja na področju shem razširjene odgovornosti proizvajalca ter nemotenega delovanja notranjega trga. To med drugim vključuje izmenjavo informacij o organizacijskih elementih in nadzorovanju organizacij za odgovornost proizvajalca, razvoju harmoniziranih meril za finančne prispevke iz člena 8a(4)(b), izbiri izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki in preprečevanju nastajanja odpadkov in smetenja. Komisija objavi rezultate izmenjave informacij, lahko pa oblikuje tudi smernice o pomembnih vidikih.
Komisija najpozneje ... [vstaviti datum dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te direktive] na podlagi študije in ob upoštevanju informacij, pridobljenih s platformo, sprejme smernice o določanju finančnih prispevkov iz člena 8a(4)(b). Da se zagotovi skladnost na notranjem trgu, Komisijo lahko sprejema delegirane akte v skladu s členom 38a, da bi to direktivo dopolnila z določanjem harmoniziranih meril, ki jih morajo upoštevati države članice pri določanju finančnih prispevkov iz člena 8a(4)(b).
Sprememba 127
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 a – naslov
Minimalne zahteve za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca
Splošne minimalne zahteve za sheme razširjene odgovornosti proizvajalca
Sprememba 128
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 1
–  jasno opredeljujejo vloge in odgovornosti proizvajalcev proizvodov, ki dajejo blago na trg Unije, organizacij, ki izvajajo razširjeno odgovornost proizvajalca v imenu proizvajalcev, zasebne in javne izvajalce dejavnosti ravnanja z odpadki, lokalne oblasti in, če je ustrezno, priznane izvajalce dejavnosti priprave za ponovno uporabo;
–  jasno opredeljujejo vloge in odgovornosti vseh udeleženih akterjev, tudi proizvajalcev proizvodov, ki dajejo blago na trg Unije, organizacij, ki izvajajo razširjeno odgovornost proizvajalca v imenu proizvajalcev v okviru skupnih shem, zasebnih in javnih izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki, distributerjev, regionalnih in lokalnih oblasti in, če je ustrezno, mrež za ponovno uporabo in popravila, socialnih podjetij ter priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo;
Sprememba 129
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 2
–  opredeljujejo merljive cilje ravnanja z odpadki v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, da bi se dosegli vsaj količinski cilji, pomembni za shemo, kot so določeni v tej direktivi, Direktivi 94/62/ES, Direktivi 2000/53/ES, Direktivi 2006/66/ES in Direktivi 2012/19/EU;
–  opredeljujejo merljive cilje zmanjševanja odpadkov in ravnanja z odpadki v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, da bi se dosegli vsaj količinski cilji, pomembni za shemo, kot so določeni v tej direktivi, Direktivi 94/62/ES, Direktivi 2000/53/ES, Direktivi 2006/66/ES in Direktivi 2012/19/EU;
Sprememba 130
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 3
–  vzpostavljajo sistem poročanja za zbiranje podatkov o proizvodih, ki jih proizvajalci, vključeni v shemo razširjene odgovornosti, dajejo na trg Unije. Ko navedeni proizvodi postanejo odpadki, morajo biti v sistemu na voljo podatki o zbiranju in predelavi teh odpadkov, skupaj s tokovi odpadnih materialov, kjer je to ustrezno;
–  vzpostavljajo sistem poročanja za zbiranje zanesljivih in natančnih podatkov o proizvodih, ki jih proizvajalci, vključeni v shemo razširjene odgovornosti, dajejo na trg Unije. Ko navedeni proizvodi postanejo odpadki, morajo biti v sistemu na voljo zanesljivi in natančni podatki o zbiranju in predelavi teh odpadkov, skupaj s tokovi odpadnih materialov, kjer je to ustrezno;
Sprememba 131
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 a – odstavek 1 – alinea 4
–  zagotavljajo enako in nediskriminatorno obravnavanje proizvajalcev proizvodov ter malih in srednjih podjetij v razmerju do preostalih podjetij.
–  zagotavljajo enako in nediskriminatorno obravnavanje proizvajalcev proizvodov, izvajalcev storitev zbiranja, prevoza in predelave odpadkov ter malih in srednjih podjetij v razmerju do preostalih podjetij.
Sprememba 132
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 a – odstavek 2
2.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da so imetniki odpadkov, ki bi morali biti vključeni v sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, vzpostavljene v skladu s členom 8(1), obveščeni o sistemih za zbiranje odpadkov in preprečevanje smetenja, ki so na voljo. Države članice tudi sprejmejo ukrepe, ki bi imetnike odpadkov spodbudili k sodelovanju v obstoječih sistemih ločenega zbiranja odpadkov, zlasti na podlagi ekonomskih spodbud ali, po potrebi, predpisov.
2.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da so imetniki odpadkov, ki bi morali biti vključeni v sheme razširjene odgovornosti proizvajalca, vzpostavljene v skladu s členom 8(1), obveščeni o sistemih jemanja nazaj, mrežah ponovne uporabe in popravil, priznanih izvajalcih dejavnosti priprave za ponovno uporabo, sistemih za zbiranje odpadkov in preprečevanje smetenja, ki so na voljo. Države članice tudi sprejmejo ukrepe, ki bi imetnike odpadkov spodbudili, da prevzamejo odgovornost za dostavo odpadkov v obstoječe sisteme ločenega zbiranja odpadkov, zlasti na podlagi ekonomskih spodbud ali, po potrebi, predpisov.
Sprememba 133
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 a – odstavek 3 – točka a
(a)  imajo jasno določeno območje delovanja z vidika geografske pokritosti ter proizvodov in materialov, ki jih zajemajo;
(a)  imajo jasno določeno območje delovanja z vidika geografske pokritosti ter proizvodov in materialov, ki jih zajemajo, na podlagi območja prodaje in brez omejitve teh območij na ozemlja, kjer je zbiranje in ravnanje z odpadki dobičkonosno;
Sprememba 134
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 a – odstavek 3 – točka a
(b)  imajo na voljo potrebna operativna in finančna sredstva za izvajanje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca;
(b)  imajo na voljo potrebna operativna in/ali finančna sredstva za izvajanje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca;
Sprememba 135
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 a – odstavek 3 – točka d – alinea 2
–   finančnih prispevkih proizvajalcev,
–   v okviru skupnih shem, finančnem prispevku proizvajalcev na prodano enoto ali tono proizvoda, danega na trg;
Sprememba 136
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 a – odstavek 3 – točka d – alinea 3
–   postopku izbora izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki.
–   v okviru skupnih shem, postopku izbora izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki;
Sprememba 137
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 a – odstavek 3 – točka d – alinea 3 a (novo)
–   izpolnjevanju ciljev preprečevanja odpadkov in ciljev ravnanja z odpadki iz druge alinee odstavka 1.
Sprememba 139
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 a – odstavek 4 – točka a – uvodni del in alinea 1
a)  pokrijejo celotne stroške ravnanja z odpadki v zvezi s proizvodi, ki jih daje na trg Unije, vključno s:
a)  pokrijejo naslednje stroške ravnanja z odpadki v zvezi s proizvodi, ki jih daje na trg Unije:
–  stroški dejavnosti ločenega zbiranja, sortiranja in predelave, ki so potrebne za izpolnjevanje ciljev ravnanja z odpadki iz druge alinee odstavka 1, ob upoštevanju prihodkov iz ponovne uporabe ali prodaje sekundarnih surovin iz teh proizvodov;
–  stroški dejavnosti ločenega zbiranja, sortiranja, prevoza in predelave, ki so potrebne za zagotavljanje ustreznega ravnanja z odpadki, ob upoštevanju prihodkov iz ponovne uporabe ali prodaje sekundarnih surovin iz teh proizvodov;
Sprememba 140
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 a – odstavek 4 – točka b
(b)  se prilagodijo na podlagi dejanskih stroškov ob koncu življenjske dobe posameznega proizvoda ali skupine podobnih proizvodov, pri čemer se upoštevajo zlasti možnosti njihove ponovne uporabe in recikliranja;
(b)  v okviru skupnih shem se prilagodijo na podlagi dejanskih stroškov ob koncu življenjske dobe posameznega proizvoda ali skupine podobnih proizvodov, pri čemer se upoštevajo zlasti njihova trajnost, možnosti popravila, ponovne uporabe in recikliranja ter vsebnost nevarnih snovi, in sicer na podlagi pristopa življenjskega cikla in v skladu z zahtevami, ki jih nalaga ustrezna zakonodaja Unije, ter, kadar so na voljo, na podlagi usklajenih meril, da bi zagotovili nemoteno delovanje notranjega trga;
Sprememba 141
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 a – odstavek 4 – točka c
(c)  temeljijo na optimiziranih stroških storitev, kadar so javni izvajalci dejavnosti ravnanja z odpadki odgovorni za izvajanje operativnih nalog sistema razširjene odgovornosti proizvajalca.
(c)  temeljijo na optimiziranih stroških storitev, kadar so javni izvajalci dejavnosti ravnanja z odpadki odgovorni za izvajanje operativnih nalog sistema razširjene odgovornosti proizvajalca. Optimizirani stroški storitev so pregledni in odražajo stroške, ki jih utrpijo javni izvajalci dejavnosti ravnanja z odpadki pri izvajanju operativnih nalog sistema razširjene odgovornosti proizvajalca.
Sprememba 142
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8a – odstavek 5 – pododstavek 1
Države članice vzpostavijo ustrezen okvir za spremljanje in izvrševanje, da zagotovijo, da proizvajalci proizvodov izvajajo svoje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca, da se finančna sredstva pravilno uporabljajo in da vsi, ki so vključeni v izvajanje sheme, sporočajo zanesljive podatke.
Države članice vzpostavijo ustrezen okvir za spremljanje in izvrševanje, da zagotovijo, da proizvajalci proizvodov izvajajo svoje obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca, tudi v primeru prodaje na daljavo, da se finančna sredstva pravilno uporabljajo in da vsi, ki so vključeni v izvajanje sheme, sporočajo zanesljive podatke.
Sprememba 143
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 a – odstavek 5 – pododstavek 2
Če na ozemlju države članice v imenu proizvajalcev obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca izvaja več organizacij, država članica ustanovi neodvisen organ za nadzorovanje izvajanja obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca.
Države članice imenujejo ali ustanovijo neodvisen organ za nadzorovanje izvajanja obveznosti razširjene odgovornosti proizvajalca in zlasti za preverjanje, ali organizacije, ki izvajajo razširjeno odgovornost proizvajalca, izpolnjujejo zahteve iz te direktive.
Sprememba 144
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 8
Direktiva 2008/98/ES
Člen 8 a – odstavek 6
6.  Države članice vzpostavijo platformo za zagotavljanje rednega dialoga med deležniki, vključenimi v izvajanje razširjene odgovornosti proizvajalca, vključno z zasebnimi ali javnimi izvajalci dejavnosti ravnanja z odpadki, lokalnimi oblastmi in, če je ustrezno, priznanimi izvajalci dejavnosti priprave za ponovno uporabo.
6.  Države članice imenujejo ali vzpostavijo platformo za zagotavljanje rednega dialoga med vsemi deležniki, vključenimi v izvajanje razširjene odgovornosti proizvajalca, vključno s proizvajalci in distributerji, zasebnimi ali javnimi izvajalci dejavnosti ravnanja z odpadki, akterji socialnega gospodarstva, lokalnimi oblastmi, organizacijami civilne družbe in, če je ustrezno, mrežami za popravila in ponovno uporabo ter priznanimi izvajalci dejavnosti priprave za ponovno uporabo.
Sprememba 145
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2008/98/ES
Člen 9 – odstavek -1 (novo)
-1.   Države članice si, da bi prispevale k preprečevanju nastajanja odpadkov, prizadevajo, da se dosežejo najmanj naslednji cilji:
(a)   znatno zmanjšanje nastajanja odpadkov;
(b)   prekinitev povezave med nastajanjem odpadkov in gospodarsko rastjo;
(c)   postopna nadomestitev snovi, ki zbujajo veliko zaskrbljenost, kot so opredeljene v členu 57 Uredbe (ES) št. 1907/2006, če obstajajo ustrezne nadomestne snovi ali tehnologije, ki so ekonomsko in tehnično izvedljive;
(d)   cilj zmanjšanja živilskih odpadkov v Uniji za 30 % do leta 2025 in za 50 % do leta 2030 glede na raven iz leta 2014;
(e)   cilj zmanjšanja morskih odpadkov v Uniji za 30 % do leta 2025 in za 50 % do leta 2030 glede na raven iz leta 2014.
Sprememba 146
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2008/98/ES
Člen 9 – odstavek 1
1.  Države članice sprejmejo ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov. Ti ukrepi:
1.  Države članice za namene doseganja ciljev iz odstavka -1 sprejmejo vsaj naslednje ukrepe:
–  spodbujajo uporabo proizvodov, ki so gospodarni z viri in trajni ter jih je mogoče popraviti in reciklirati;
–  spodbujajo in podpirajo modele trajnostne potrošnje in proizvodnje ter uporabo proizvodov, ki so gospodarni z viri in trajni ter jih je mogoče preprosto deliti, ponovno uporabiti, popraviti in reciklirati;
–   odvračajo od dajanja proizvodov z načrtovanim zastaranjem na trg;
–  opredeljujejo ciljne proizvode, ki so glavni viri surovin, ki so zelo pomembne za gospodarstvo Unije in katerih dobava je povezana z visokim tveganjem, da se prepreči, da bi ti materiali postali odpadek;
–  opredeljujejo ciljne proizvode, ki so glavni viri surovin, ki so zelo pomembne za gospodarstvo Unije in katerih dobava je povezana z visokim tveganjem, da se prepreči, da bi ti materiali postali odpadek;
–  spodbujajo vzpostavitev sistemov za spodbujanje dejavnosti ponovne uporabe, zlasti v zvezi z električno in elektronsko opremo, tekstilom in pohištvom;
–   spodbujajo podaljšanje življenjske dobe proizvodov, kadar to koristi okolju, in podpirajo vzpostavitev sistemov za spodbujanje dejavnosti popravila, ponovne uporabe, ponovne izdelave in obnove proizvodov iz člena 9a;
–  zmanjšujejo nastajanje odpadkov v procesih, povezanih z industrijsko proizvodnjo, pridobivanjem mineralov ter gradnjo in rušenjem objektov, ob upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik;
–  zmanjšujejo nastajanje odpadkov v procesih, povezanih z industrijsko proizvodnjo, proizvodnjo, pridobivanjem mineralov, gradnjo in rušenjem objektov, tudi s sredstvi, kot so revizije pred rušenjem, in v procesih, povezanih s trgovino in storitvami, ob upoštevanju najboljših razpoložljivih tehnik in primerov dobre prakse;
–  zmanjšujejo nastajanje živilskih odpadkov pri primarni pridelavi, obdelavi in proizvodnji, prodaji na drobno in distribuciji hrane ter v restavracijah in gostinskih dejavnostih, pa tudi v gospodinjstvih.
–  zmanjšujejo skupno nastajanje živilskih odpadkov;
–   zmanjšujejo izgubo hrane v vsej verigi preskrbe s hrano, tudi pri primarni pridelavi, prevozu in spravilu;
–   preprečujejo smetenje, in sicer tako, da opredeljujejo proizvode, ki so glavni viri smetenja v naravnem, tudi v morskem okolju, in sprejemajo ukrepe za zmanjšanje smetenja iz teh virov;
–   zagotavljajo obveščanje potrošnikov in izvajalcev predelave odpadkov o snoveh, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, v verigi preskrbe s hrano;
–   razvijajo in podpirajo komunikacijske kampanje za obveščanje o vprašanjih v zvezi s preprečevanjem nastajanja odpadkov in smetenja.
Sprememba 147
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2008/98/ES
Člen 9 – odstavek 2
2.  Države članice spremljajo in ocenjujejo izvajanje ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov. Za ta namen uporabljajo ustrezne kvalitativne in kvantitativne kazalnike in cilje, zlasti glede količine komunalnih odpadkov, ki so odstranjeni ali uporabljeni za energijsko predelavo, na prebivalca.
2.  Države članice spremljajo in ocenjujejo izvajanje ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov. Za ta namen uporabljajo ustrezne kvalitativne in kvantitativne kazalnike in cilje, zlasti glede količine proizvedenih komunalnih odpadkov in količine komunalnih odpadkov, ki so odstranjeni ali uporabljeni za energijsko predelavo, na prebivalca.
Sprememba 148
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2008/98/ES
Člen 9 – odstavek 2 a (novo)
2a.   Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 38a, da bi to direktivo dopolnila z določanjem kazalnikov za merjenje napredka pri zmanjševanju ustvarjanja odpadkov in izvajanju ukrepov iz odstavka 1 tega člena za preprečevanje nastajanja odpadkov. Navedeni delegirani akti se sprejmejo najpozneje 18 mesecev po začetku veljavnosti te direktive.
Sprememba 149
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2008/98/ES
Člen 9 – odstavek 3
3.  Države članice spremljajo in ocenjujejo izvajanje svojih ukrepov za preprečevanje nastajanja živilskih odpadkov tako, da merijo količine živilskih odpadkov v skladu z metodologijami, določenimi v skladu s odstavkom 4.
3.  Države članice spremljajo in ocenjujejo izvajanje svojih ukrepov za preprečevanje nastajanja živilskih odpadkov tako, da merijo stopnje živilskih odpadkov na podlagi skupne metodologije. Komisija do 31. decembra 2017 sprejme delegirani akt v skladu s členom 38a, s katerim dopolni to direktivo, in sicer tako, da določi metodologijo, vključno z minimalnimi zahtevami glede kakovosti, za zagotavljanje enotnega merjenja stopenj živilskih odpadkov. V tej metodologiji se upoštevajo ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov z donacijami ali drugimi načini za preprečevanje spreminjanja hrane v odpadke.
Sprememba 236
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2008/98/ES
Člen 9 – odstavek 3 a (novo)
3a.   Komisija do 31. decembra 2020 preuči možnost, da bi se po vsej Uniji določili zavezujoči cilji glede zmanjšanja živilskih odpadkov, ki jih je treba uresničiti do leta 2025 in 2030, in sicer na podlagi meritev, ki se izračunajo na podlagi skupne metodologije, vzpostavljene v skladu z odstavkom 3. Komisija v ta namen pripravi poročilo, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog, in ga pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.
Sprememba 150
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2008/98/ES
Člen 9 – odstavek 3 b (novo)
3b.   Države članice spremljajo in ocenjujejo izvajanje svojih ukrepov za preprečevanje nastajanja morskih odpadkov s kopnega tako, da merijo stopnje teh odpadkov na podlagi skupne metodologije. Komisija do 31. decembra 2017 sprejme delegirani akt v skladu s členom 38a, s katerim določi metodologijo, vključno z minimalnimi zahtevami glede kakovosti, za zagotavljanje enotnega merjenja stopenj morskih odpadkov s kopnega.
Sprememba 151
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2008/98/ES
Člen 9 – odstavek 3 c (novo)
3c.   Komisija do 31. decembra 2018 preuči možnost, da bi se po vsej Uniji določili cilji za leti 2025 in 2030 glede preprečevanja nastajanja odpadkov, in sicer na podlagi skupnega kazalnika, ki se izračuna glede na skupno količino nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca. Komisija v ta namen pripravi poročilo, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog, in ga pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.
Sprememba 152
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2008/98/ES
Člen 9 – odstavek 4
4.   Komisija lahko sprejme izvedbene akte, s katerimi določi kazalnike za merjenje splošnega napredka pri izvajanju ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov. Komisija sprejme izvedbeni akt, s katerim določi skupno metodologijo, vključno minimalnimi zahtevami glede kakovosti, da se zagotovi enotno merjenje stopenj živilskih odpadkov. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 39(2).
črtano
Sprememba 153
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 2008/98/ES
Člen 9 – odstavek 5
5.   Evropska agencija za okolje vsako leto objavi poročilo, v katerem predstavi razvoj dogodkov na področju preprečevanja nastajanja odpadkov v vsaki državi članici in Uniji kot celoti, vključno s prekinitvijo povezave med nastajanjem odpadkov in gospodarsko rastjo ter prehodom na bolj krožno gospodarstvo.
črtano
Sprememba 154
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 9 a (novo)
(9a)   Vstavi se naslednji člen:
„Člen 9a
Ponovna uporaba
1.   Države članice spodbujajo vzpostavitev sistemov, ki spodbujajo dejavnosti ponovne uporabe in podaljšanja življenjske dobe proizvodov, če kakovost in varnost proizvodov nista oporečni.
2.   Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje ponovne uporabe proizvodov, predvsem tistih, ki vsebujejo znatne količine kritičnih surovin. Ti ukrepi lahko vključujejo spodbujanje ustanovitve in podpore priznanih mrež za ponovno uporabo, kavcijskih sistemov in sistemov vračanja/polnjenja ter spodbujanje ponovne izdelave, obnove in spremembe namena proizvodov.
Države članice uporabijo ekonomske instrumente in ukrepe ter lahko določijo količinske cilje.
3.   Države članice sprejmejo ukrepe, ki so potrebni, da bi izvajalcem dejavnosti priprave za ponovno uporabo omogočile dostop do priročnikov z navodili, nadomestnih delov, tehničnih informacij ali katerih koli drugih instrumentov, opreme ali programske opreme, ki jo potrebujejo za pripravo rabljenih proizvodov za ponovno uporabo, brez poseganja v pravice intelektualne lastnine.“;
Sprememba 155
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 b (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 9 b (novo)
(9b)  Vstavi se naslednji člen:
„Člen 9b
Platforme za izmenjave
1.  Komisija dejavno spodbuja platforme za izmenjave kot poslovni model. Komisija ustvari močno povezavo med temi platformami in novimi smernicami za sodelovalno gospodarstvo ter preuči vse možne ukrepe za zagotavljanje spodbud za te platforme, vključno z razširjeno odgovornostjo proizvajalca, javnim naročanjem in okoljsko primerno zasnovo.
2.  Države članice podpirajo vzpostavitev sistemov, ki spodbujajo platforme za izmenjave v vseh sektorjih.“;
Sprememba 156
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 c (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 10 – odstavek 2
(9c)   Člen 10(2) se nadomesti z naslednjim:
2.  Kadar je to potrebno zaradi skladnosti z odstavkom 1 in zaradi poenostavitve ali izboljšanja predelave, se odpadki zbirajo ločeno, če je to tehnično, okoljsko in ekonomsko izvedljivo, in se ne mešajo z drugimi odpadki ali drugim materialom z drugačnimi lastnostmi.
„2. Zaradi skladnosti z odstavkom 1 in zaradi poenostavitve ali izboljšanja predelave se odpadki zbirajo ločeno in se ne mešajo z drugimi odpadki ali drugim materialom z drugačnimi lastnostmi.“
Z odstopanjem od prvega pododstavka lahko države članice izločijo redko poseljena območja, za katera je dokazano, da ločeno zbiranje ne zagotavlja najboljšega skupnega okoljskega rezultata, ob upoštevanju koncepta življenjskega kroga.
Države članice uradno obvestijo Komisijo o svoji nameri o uporabi tega odstopanja. Komisija to uradno obvestilo pregleda in oceni, ali je odstopanje upravičeno, pri tem pa upošteva cilje te direktive. Če Komisija v devetih mesecih od prejema uradnega obvestila odstopanju ne nasprotuje, se šteje, da je uporaba odstopanja dovoljena. Če Komisija odstopanju nasprotuje, sprejme odločitev in o tem ustrezno obvesti državo članico.“;
Sprememba 157
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 d (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 10 – odstavek 2 a (novo)
(9d)   V členu 10 se doda naslednji odstavek:
„2a. Države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se odpadki, ki so bili zbrani ločeno v skladu s členom 11(1) in členom 22, ne sprejmejo v sežigalnicah, z izjemo ostankov pri sortiranju teh odpadkov.“;
Sprememba 158
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 e (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 10 – odstavek 2 b (novo)
(9e)   V členu 10 se doda naslednji odstavek:
„2b. Države članice po potrebi sprejmejo potrebne ukrepe za dekontaminacijo nevarnih snovi pred predelavo.“;
Sprememba 159
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka -a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 – naslov
(-a)   naslov se nadomesti z naslednjim:
Ponovna uporaba in recikliranje
Priprava za ponovno uporabo in recikliranje“
Sprememba 160
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 1
1.  Države članice po potrebi sprejmejo ukrepe za spodbujanje priprave za ponovno uporabo, zlasti s spodbujanjem vzpostavitve in podporo mrežam za ponovno uporabo in popravila ter z olajšanjem dostopa takšnih omrežij do zbirnih mest za odpadke in spodbujanjem uporabe ekonomskih instrumentov, meril za naročila, kvantitativnih ciljev ali drugih ukrepov.
1.  Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje priprave za ponovno uporabo, med drugim z olajšanjem vzpostavitve in priznavanjem izvajalcev in mrež dejavnosti priprave za ponovno uporabo, zlasti tistih, ki delujejo kot socialna podjetja, in sicer z olajšanjem dostopa takšnih priznanih izvajalcev in mrež do zbirnih mest za odpadke ter spodbujanjem uporabe ekonomskih instrumentov, meril za naročila, kvantitativnih ciljev ali drugih ukrepov.
Sprememba 161
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2
Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje visokokakovostnega recikliranja in v ta namen vzpostavijo sisteme ločenega zbiranja odpadkov, če je to tehnično, okoljsko in ekonomsko izvedljivo ter če je primerno za doseganje potrebnih standardov kakovosti za zadevne sektorje recikliranja in za doseganje ciljev iz odstavka 2..
Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje visokokakovostnega recikliranja in v ta namen vzpostavijo sisteme ločenega zbiranja odpadkov iz člena 10(2) za doseganje potrebnih standardov kakovosti za zadevne sektorje recikliranja.
Sprememba 162
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)
(aa)   v odstavku 1 se vstavi naslednji pododstavek:
„Države članice uporabijo ustrezne regulativne in ekonomske instrumente za spodbujanje uporabe sekundarnih surovin.“;
Sprememba 164
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka a b (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 3
(ab)   v odstavku 1 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:
„V skladu s členom 10(2) se do leta 2015 vzpostavi ločeno zbiranje vsaj za: papir, kovine, plastiko in steklo.“
„V skladu s členom 10(2) se do leta 2015 vzpostavi ločeno zbiranje vsaj za: papir, kovine, plastiko in steklo. Poleg tega države članice do leta 2020 vzpostavijo sisteme obveznega ločenega zbiranja tekstila.“;
Sprememba 165
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 4
Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje sistemov za sortiranje gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov ter vsaj za: les, granulat, kovino, steklo in mavec.
Države članice sprejmejo ukrepe za zagotavljanje sortiranja gradbenih odpadkov in odpadkov iz rušenja objektov ter vsaj za: les, mineralne frakcije (beton, opeke, ploščice in keramika), kovino, plastiko, sadro, steklo in mavec. Države članice lahko uporabijo ukrepe iz Priloge IVa.
Države članice spodbujajo revizije pred rušenjem, da bi zmanjšale vsebnost onesnaževal ali drugih neželenih snovi v gradbenih odpadkih in odpadkih iz rušenja objektov, s čimer prispevajo k visokokakovostnem recikliranju.
Sprememba 166
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 4 a (novo)
(ba)   V odstavku 1 se vstavi naslednji pododstavek:
„Države članice sprejmejo ukrepe za spodbujanje sistemov za sortiranje odpadkov iz trgovine in industrije vsaj za: kovino, plastiko, papir in karton, biološke odpadke, steklo in les.“;
Sprememba 167
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka b b (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 – odstavek 2 – uvodni del
(bb)   uvodni del odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:
Da bi izpolnili cilje te direktive in naredili korak k evropski družbi recikliranja z visoko stopnjo učinkovitosti virov, države članice sprejmejo potrebne ukrepe, namenjene doseganju naslednjih ciljev:
„Da bi izpolnili cilje te direktive in naredili korak k evropskemu krožnemu gospodarstvu z visoko stopnjo učinkovitosti virov, države članice sprejmejo potrebne ukrepe, namenjene doseganju naslednjih ciljev:“;
Sprememba 168
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka d
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 – odstavek 2 – točka c
(c)  do leta 2025 se priprava za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov povečata na najmanj 60 % skupne teže;“;
(c)  do leta 2025 se priprava za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov povečata na najmanj 60 % skupne teže nastalih komunalnih odpadkov, pri čemer se najmanj 3% vseh komunalnih odpadkov pripravi za ponovno uporabo;
Sprememba 169
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka d
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 – odstavek 2 – točka d
(d)  do leta 2030 se priprava za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov povečata na najmanj 65 % skupne teže.
(d)  do leta 2030 se priprava za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov povečata na najmanj 70% skupne teže nastalih komunalnih odpadkov, pri čemer se najmanj 5 % vseh komunalnih odpadkov pripravi za ponovno uporabo;
Sprememba 170
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka e
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 1
3.  Estoniji, Grčiji, Hrvaški, Latviji, Malti, Romuniji in Slovaški se lahko da na voljo dodatnih pet let za uresničitev ciljev iz odstavka 2(c) in (d). Država članica obvesti Komisijo o svoji nameri o uporabi te določbe najpozneje 24 mesecev pred iztekom zadevnih rokov iz odstavka 2(c) in (d). V primeru podaljšanja roka država članica sprejme potrebne ukrepe za povečanje priprave komunalnih odpadkov za ponovno uporabo in recikliranje na najmanj 50 % do leta 2025 in najmanj 60 % do leta 2030.
3.  Država članica lahko zaprosi za petletno podaljšanje roka, da bi lahko dosegla cilj iz točke (c) odstavka 2, če izpolnjuje naslednje pogoje:
(a)   v letu 2013 je pripravila za ponovno uporabo in reciklirala manj kot 20 % svojih komunalnih odpadkov; ter
(b)   ni vključena na seznam držav članic, za katere obstaja tveganje, da ne bodo dosegle cilja priprave vsaj 50 % svojih komunalnih odpadkov za ponovno uporabo in recikliranje do leta 2025, ustanovljen v skladu s točko (b) člena 11b(2).
Država članica prošnjo za pridobitev tovrstnega podaljšanja predloži Komisiji najpozneje 24 mesecev pred rokom, določenim v točki (c) odstavka 2, vendar ne pred objavo poročila iz člena 11b o doseganju cilja, določenega v tem odstavku.
Sprememba 171
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka e
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 – odstavek 3 – pododstavek 2
Obvestilu mora biti priložen načrt izvajanja, v katerem so predstavljeni ukrepi, potrebni za zagotovitev skladnosti s cilji do novega roka. Ta načrt mora vsebovati tudi podroben časovni načrt izvajanja predlaganih ukrepov in oceno njihovega pričakovanega učinka.
Prošnji za podaljšanje se priloži načrt izvajanja, v katerem so predstavljeni ukrepi, potrebni za zagotovitev skladnosti s ciljem do novega roka. Ta načrt se pripravi na podlagi ocene obstoječih načrtov ravnanja z odpadki in vsebuje tudi podroben časovni načrt izvajanja predlaganih ukrepov in oceno njihovega pričakovanega učinka.
Poleg tega načrt iz tretjega pododstavka izpolnjuje vsaj naslednje zahteve:
(a)   uporablja primerne ekonomske instrumente za spodbujanje uporabe hierarhije ravnanja z odpadki iz člena 4(1) te direktive;
(b)   iz njega je razvidna učinkovita in uspešna uporaba strukturnih in kohezijskih skladov ter drugih ukrepov v obliki dokazljivih dolgoročnih naložb, ki financirajo razvoj infrastrukture za ravnanje z odpadki, ki je potrebna za uresničitev ustreznih ciljev;
(c)   zagotavlja kakovostne statistične podatke in vsebuje jasne napovedi glede zmogljivosti za ravnanje z odpadki in oddaljenosti od ciljev, kot je določeno v členu 11(2) te direktive, členu 6(1) Direktive 94/62/ES ter členu 5(2a), (2b) in (2c) Direktive 1999/31/ES;
(d)   določa programe preprečevanja nastajanja odpadkov iz člena 29 te direktive.
Komisija oceni, ali so zahteve iz točk (a) do (d) četrtega pododstavka izpolnjene. Če Komisija ne poda pripomb na predloženi načrt v petih mesecih od datuma njegovega prejema, se šteje, da je bilo prošnji za podaljšanje roka ugodeno.
Če Komisija poda pripombe na predloženi načrt, od zadevne države članice zahteva, da v dveh mesecih od prejema pripomb predloži revidiran načrt.
Komisija revidirani načrt oceni v dveh mesecih od njegovega prejema ter pisno odobri ali zavrne prošnjo za podaljšanje roka. Če Komisija ne sprejme odločitve v navedenem roku, se šteje, da je bilo prošnji za podaljšanje roka ugodeno.
Komisija Evropski parlament in Svet obvesti o svojih odločitvah v dveh mesecih od njihovega sprejetja.
Če se odobri podaljšanje iz prvega pododstavka, vendar država članica ne pripravi vsaj 50 % svojih komunalnih odpadkov za ponovno uporabo in recikliranje do leta 2025, se to podaljšanje šteje za samodejno preklicano.
Sprememba 172
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka e
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)
3a.   Država članica lahko zaprosi za petletno podaljšanje roka, da bi dosegla cilj iz točke (d) odstavka 2, če izpolnjuje naslednje pogoje:
(a)   izpolnjuje pogoje iz točk (a) in (b) prvega pododstavka odstavka 3; ter
(b)   ni vključena na seznam držav članic, za katere obstaja tveganje, da ne bodo dosegle cilja priprave vsaj 60 % svojih komunalnih odpadkov za ponovno uporabo in recikliranje do leta 2030, ustanovljen v skladu s točko (b) člena 11b(2).
Država članica, da bi zaprosila za pridobitev podaljšanja iz prvega pododstavka tega člena, predloži Komisiji prošnjo v skladu z odstavkom 3 tega člena najpozneje 24 mesecev pred rokom, določenim v točki (d) odstavka 2 tega člena, vendar ne pred objavo poročila iz člena 11b o doseganju cilja, določenega v tem odstavku.
Če se takšno podaljšanje odobri, vendar država članica ne pripravi vsaj 60 % svojih komunalnih odpadkov za ponovno uporabo in recikliranje do leta 2030, se to podaljšanje šteje za samodejno preklicano.
Sprememba 173
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka e
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 – odstavek 4
4.  Komisija najpozneje do 31. decembra 2024 pregleda cilj iz odstavka 2(d), da po potrebi okrepi cilje in preuči možnost določitve ciljev za druge tokove odpadkov. V ta namen se poročilo Komisije, po potrebi skupaj s predlogom, pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.
4.  Komisija najpozneje do 31. decembra 2024 pregleda cilj iz odstavka 2(d), da ga po potrebi okrepi, pri tem pa upošteva primere dobre prakse in ukrepe, ki jih za doseganje cilja uporabljajo države članice. V ta namen se poročilo Komisije, po potrebi skupaj s predlogom, pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.
Sprememba 174
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka e
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 – odstavek 4 a (novo)
4a.   Komisija preuči možnost, da bi se po vsej Uniji določili cilji za leti 2025 in 2030 glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje, ki se uporabljajo za odpadke iz komercialnih dejavnosti, nenevarne industrijske odpadke in druge tokove odpadkov. Komisija v ta namen do 31. decembra 2018 pripravi poročilo, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog, in ga pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.
Sprememba 175
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10 – točka e
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 – odstavek 4 b (novo)
4b.   Komisija preuči možnost, da bi se po vsej Uniji določili cilji za leti 2025 in 2030 glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje, ki bi se uporabljali za gradbene odpadke in odpadke pri rušenju objektov. Komisija v ta namen do 31. decembra 2018 pripravi poročilo, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog, in ga pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.
Sprememba 176
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11a – odstavek 1
1.  Za namene izračuna, ali so izpolnjeni cilji iz člena 11(2)(c) in (d) ter 11(3):
1.  Za namene izračuna, ali so izpolnjeni cilji iz člena 11(2)(c) in (d) ter 11(3):
(a)  se teža recikliranih komunalnih odpadkov razume kot teža odpadkov, vnesenih v končni postopek recikliranja;
(a)  se teža recikliranih komunalnih odpadkov izračuna kot teža odpadkov, vnesenih v končni postopek recikliranja v danem letu;
(b)  se teža komunalnih odpadkov, pripravljenih za ponovno uporabo, razume kot teža komunalnih odpadkov, ki jih je predelal ali zbral priznan izvajalec dejavnosti priprave za ponovno uporabo in v zvezi s katerimi so bile opravljene vse potrebne dejavnosti pregledovanja, čiščenja in popravil, da bi se omogočila ponovna uporaba brez nadaljnjega sortiranja ali predhodne obdelave;
(b)  se teža komunalnih odpadkov, pripravljenih za ponovno uporabo, izračuna kot teža komunalnih odpadkov, ki jih je v danem letu predelal ali zbral priznan izvajalec dejavnosti priprave za ponovno uporabo in v zvezi s katerimi so bile opravljene vse potrebne dejavnosti pregledovanja, čiščenja in popravil, da bi se omogočila ponovna uporaba brez nadaljnjega sortiranja ali predhodne obdelave;
(c)   države članice lahko vključijo proizvode in sestavne dele proizvodov, ki so jih za ponovno uporabo pripravili priznani izvajalci dejavnosti priprave za ponovno uporabo ali kavcijski sistemi. Za izračun prilagojene stopnje komunalnih odpadkov, pripravljenih za ponovno uporabo, in recikliranih komunalnih odpadkov, ob upoštevanju teže proizvodov in sestavnih delov proizvodov, pripravljenih za ponovno uporabo, države članice uporabijo verificirane podatke, ki jih zagotovijo izvajalci dejavnosti, in enačbo iz Priloge VI.
Sprememba 177
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11a – odstavek 1 a (novo)
1a.   Komisija do 31. decembra 2018 od evropskih organizacij za standardizacijo zahteva, naj na podlagi primerov najboljše razpoložljive prakse razvijejo evropske standarde kakovosti za odpadne materiale, ki vstopajo v končni postopek recikliranja, in za sekundarne surovine, zlasti za plastiko.
Sprememba 178
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11a – odstavek 2
2.  Da se zagotovijo harmonizirani pogoji za uporabo odstavka 1(b) (c) in (c) in Priloge IV, Komisija v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte za opredelitev minimalnih zahtev glede kakovosti in operativnih zahtev za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo in kavcijskih sistemov, vključno s posebnimi pravili v zvezi zbiranjem, potrjevanjem in sporočanjem podatkov.
2.  Da se zagotovijo harmonizirani pogoji za uporabo odstavka 1(a) in (b), Komisija v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte za opredelitev minimalnih zahtev glede kakovosti in operativnih zahtev za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo, kavcijskih sistemov in izvajalcev dejavnosti končnega recikliranja, vključno s posebnimi pravili v zvezi zbiranjem, sledljivostjo, potrjevanjem in sporočanjem podatkov.
Sprememba 179
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11a – odstavek 3
3.  Z odstopanjem od odstavka 1 se teža izhodnih količin iz katere koli dejavnosti sortiranja lahko sporoči kot teža recikliranih komunalnih odpadkov, pod pogojem, da:
3.  Države članice zagotovijo, da se vodijo evidence o teži proizvodov in materialov pri izhodu (izhodne količine) iz obrata za predelavo ali recikliranje/pripravo za ponovno uporabo.
(a)   se takšni izhodni odpadki pošljejo v končni postopek recikliranja,
(b)   je teža materialov ali snovi, ki se ne pošljejo v končni postopek recikliranja in se odstranijo ali se uporabijo za energijsko predelavo, manjša od 10 % skupne teže, ki se sporoči kot reciklirana.
Sprememba 180
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11a – odstavek 4
4.  Države članice vzpostavijo učinkovit sistem nadzora kakovosti in sledljivosti komunalnih odpadkov, da zagotovijo, da so pogoji iz odstavka 3(a) in (b) izpolnjeni. Sistem lahko sestoji iz elektronskih registrov, vzpostavljenih na podlagi člena 35(4), tehničnih specifikacij za zahteve glede kakovosti sortiranih odpadkov ali kakršnih koli enakovrednih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti in točnosti zbranih podatkov o recikliranih odpadkih.
4.  Države članice v skladu z odstavkom 2 vzpostavijo učinkovit sistem nadzora kakovosti in sledljivosti komunalnih odpadkov, da zagotovijo skladnost s pravili iz odstavka 1. Sistem lahko sestoji iz elektronskih registrov, vzpostavljenih na podlagi člena 35(4), tehničnih specifikacij za zahteve glede kakovosti sortiranih odpadkov ali kakršnih koli enakovrednih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti in točnosti zbranih podatkov o recikliranih odpadkih. Države članice obvestijo Komisijo o metodi, izbrani za nadzor kakovosti in sledljivosti.
Sprememba 181
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11a – odstavek 5
5.  Za namene izračuna, ali so bili cilji iz člena 11(2)(c) in (d) in člena 11(3) doseženi, lahko države članice upoštevajo tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru sežiganja, in sicer sorazmerno z deležem sežganih komunalnih odpadkov, pod pogojem, da reciklirane kovine izpolnjujejo določene zahteve glede kakovosti.
5.  Za namene izračuna, ali so bili cilji iz člena 11(2)(c) in (d) ter člena 11(3) doseženi, lahko države članice, po tem, ko je Komisija sprejela delegirani akt iz odstavka 6 tega člena, upoštevajo tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru sežiganja ali sosežiganja, in sicer sorazmerno z deležem sežganih ali sosežganih komunalnih odpadkov, pod pogojem, da reciklirane kovine izpolnjujejo določene zahteve glede kakovosti in da so odpadki bili ločeni pred sežigom ali da je izpolnjena obveznost, da se vzpostavi ločeno zbiranje za papir, kovino, steklo in biološke odpadke.
Sprememba 182
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 11
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11a – odstavek 6
6.  Da se zagotovijo usklajeni pogoji za uporabo odstavka 5, Komisija v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte, s katerimi določi skupno metodologijo za izračun teže kovin, ki so bile reciklirane v okviru sežiganja, vključno z merili kakovosti za reciklirane kovine.
6.  Da se zagotovijo usklajeni pogoji za uporabo odstavka 5, Komisija v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte, s katerimi določi skupno metodologijo za izračun teže kovin, ki so bile reciklirane v okviru sežiganja ali sosežiganja, vključno z merili kakovosti za reciklirane kovine.
Sprememba 183
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 b – odstavek 1
1.  Komisija v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje pripravi poročila o napredku pri doseganju ciljev iz člena 11(2)(c) in (d) ter člena 11(3), in sicer najpozneje tri leta pred iztekom posameznega roka iz navedenih določb.
1.  Komisija v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje pripravi poročila o napredku pri doseganju ciljev iz člena 11(2)(c) in (d), člena 11(3) in (3a) ter člena 21(1a), in sicer najpozneje tri leta pred iztekom posameznega roka iz navedenih določb.
Sprememba 184
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 b – odstavek 2 – točka b a (novo)
(ba)   primere najboljših praks, ki se uporabljajo po vsej Uniji in bi lahko služili kot smernice za napredovanje pri uresničevanju ciljev.
Sprememba 185
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 2008/98/ES
Člen 11 b – odstavek 2 a (novo)
2a.   Kadar je potrebno, poročila iz odstavka 1 obravnavajo izvrševanje drugih zahtev iz te direktive, kot je napovedovanje doseganja ciljev iz programov za preprečevanje nastajanja odpadkov iz člena 29 ter odstotek in količina komunalnih odpadkov na osebo, ki so namenjeni za obdelavo in energijsko predelavo.
Sprememba 186
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 12 – odstavek 1 a (novo)
(12a)   V členu 12 se doda naslednji odstavek:
„1a. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se do leta 2030 količina odstranjenih komunalnih odpadkov zmanjša na največ 10 % skupne količine proizvedenih komunalnih odpadkov.“;
Sprememba 187
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 b (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 12 – odstavek 1 b (novo)
(12b)   V členu 12 se doda naslednji odstavek:
„1b. Komisija pregleda dejavnosti odstranjevanja iz Priloge I. Ob upoštevanju tega pregleda sprejme delegirane akte, ki dopolnjujejo to direktivo in v katerih določi tehnična merila in operativne postopke za dejavnosti odstranjevanja D2, D3, D4, D6, D7 in D12. S temi delegiranimi akti se po potrebi uvede prepoved dejavnosti odstranjevanja, ki ne izpolnjujejo zahtev iz člena 13.“;
Sprememba 188
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 c (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 12 – odstavek 1 c (novo)
(12c)   V členu 12 se doda naslednji odstavek:
„1c. Države članice sprejmejo posebne ukrepe za preprečevanje neposrednega in posrednega odstranjevanja odpadkov v morsko okolje. Države članice najpozneje 18 mesecev po začetku veljavnosti te direktive in vsaki dve leti po tem datumu Komisiji sporočijo ukrepe, sprejete za izvajanje tega odstavka. Na podlagi teh informacij Komisija v roku šestih mesecev objavi dvoletno poročilo.
Komisija sprejme izvedbene akte za določitev oblik in kazalnikov za izvajanje tega odstavka. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 39(2).“;
Sprememba 189
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 d (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 15 – odstavek 4 a (novo)
(12d)   V členu 15 se doda naslednji odstavek:
„4a. V skladu z Direktivo 2014/24/EU lahko države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so pri postopku izbora izvajalcev dejavnosti ravnanja z odpadki, ki ga izvedejo organi lokalnih skupnosti in organizacije, ki v imenu proizvajalca proizvodov izvajajo razširjeno odgovornost proizvajalca, uporabljene socialne določbe, da se podpre vloga socialnih in solidarnostnih podjetij in platform.“;
Sprememba 190
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 e (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 18 – odstavek 3
(12e)   Člen 18(3) se nadomesti z naslednjim:
3.  V skladu z merili tehnične in ekonomske izvedljivosti se v primeru mešanja nevarnih odpadkov v nasprotju z odstavkom 1 izvede ločevanje, kjer je to mogoče in potrebno, za izpolnitev pogojev iz člena 13.
„3. V primeru mešanja nevarnih odpadkov v nasprotju z odstavkom 1 države članice brez poseganja v člen 36 zagotovijo, da se ločevanje izvede, kjer je tehnično izvedljivo.
Kadar ločevanje ni tehnično izvedljivo, se zmešani odpadki obdelajo v obratu z dovoljenjem za obdelavo tovrstne mešanice in njenih individualnih sestavin.“;
Sprememba 191
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 f (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 20 – alinea 1 a (novo)
(12f)   V členu 20 se vstavi naslednji odstavek:
„Države članice do 1. januarja 2020 vzpostavijo sisteme ločenega zbiranja in sprejemanja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in tako zagotovijo, da se pravilno obdelajo in ne kontaminirajo drugih tokov komunalnih odpadkov.“;
Sprememba 192
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 g (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 20 – alinea 1 b (novo)
(12g)   V členu 20 se vstavi naslednji odstavek:
„Komisija do ... [18 mesecev po začetku veljavnosti te direktive] oblikuje smernice, ki bodo državam članicam pomagale pri zbiranju nevarnih odpadkov iz gospodinjstev in ravnanju z njimi ter jim olajšale opravljanje te dejavnosti.“;
Sprememba 193
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 h (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 21 – odstavek 1 – točka a
(12h)   V členu 21(1) se točka a nadomesti z naslednjim:
(a)  odpadna olja zbirajo ločeno, kadar je to tehnično izvedljivo;
(a) odpadna olja zbirajo ločeno;“;
Sprememba 194
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 i (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 21 – odstavek 1 – točka c
(12i)   V členu 21(1) se točka c nadomesti z naslednjim:
(c)   kadar je to tehnično izvedljivo in ekonomsko smiselno, odpadna olja z različnimi lastnostmi ne mešajo, ter da se odpadna olja ne mešajo z drugimi vrstami odpadkov ali snovmi, če to mešanje ovira njihovo obdelavo.
(c) odpadna olja z različnimi lastnostmi ne mešajo ter da se odpadna olja ne mešajo z drugimi vrstami odpadkov ali snovmi, če to mešanje ovira njihovo regeneracijo.“;
Sprememba 195
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 j (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 21 – odstavek 1 a (novo)
(12j)  V členu 21 se doda naslednji odstavek:
„1a. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da se bo do leta 2025 regeneracija odpadnih olj povečala na najmanj 85 % skupne teže odpadnih olj.
Odpadna olja, ki se pošljejo v drugo državo članico za namene regeneracije, se lahko količini, ki se upošteva pri izračunu doseganja cilja, prištejejo samo v državi članici, kjer so bila zbrana, in če so izpolnjene ustrezne zahteve iz Uredbe (ES) št. 1013/2006 glede čezmejnih pošiljk nevarnih odpadkov.
Odpadna olja, izvožena iz Unije za regeneracijo, pripravo na ponovno uporabo ali recikliranje, se lahko količini, ki se upošteva pri izračunu doseganja cilja, prištejejo samo v državi članici, kjer so bila zbrana, če v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006 izvoznik lahko dokaže, da je pošiljka skladna z zahtevami navedene uredbe in da je bila regeneracija odpadnih olj zunaj Unije izvedena pod pogoji, ki so enakovredni zahtevam iz ustrezne okoljske zakonodaje Unije.“;
Sprememba 196
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 k (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 21 – odstavek 2
(12k)  Člen 21(2) se nadomesti z naslednjim:
2.  Za namene ločenega zbiranja odpadnih olj in njihove ustrezne obdelave lahko države članice v skladu z nacionalnimi okoliščinami uporabijo dodatne ukrepe, kot so tehnične zahteve, odgovornost proizvajalca, ekonomski instrumenti ali prostovoljni dogovori.
„2. Za izpolnjevanje obveznosti iz odstavkov 1 in 1a lahko države članice v skladu z nacionalnimi okoliščinami uporabijo dodatne ukrepe, kot so tehnične zahteve, odgovornost proizvajalca, ekonomski instrumenti ali prostovoljni dogovori.“;
Sprememba 197
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 l (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 21 – odstavek 3
(12l)  Člen 21(3) se nadomesti z naslednjim:
3.  Če za odpadna olja v skladu z nacionalno zakonodajo veljajo zahteve za regeneracijo, lahko države članice predpišejo, da se takšna odpadna olja regenerirajo, če je to tehnično izvedljivo, in, kadar se uporablja člen 11 ali 12 Uredbe (ES) št. 1013/2006, omejijo čezmejne pošiljke odpadnih olj s svojega ozemlja v naprave za sežig ali sosežig, da bi se dalo prednost regeneraciji odpadnih olj.
3. Kadar se uporablja člen 11 ali 12 Uredbe (ES) št. 1013/2006, države članice lahko omejijo čezmejne pošiljke odpadnih olj s svojega ozemlja v naprave za sežig ali sosežig, da bi dale prednost regeneraciji odpadnih olj.“;
Sprememba 198
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2008/98/ES
Člen 22 – odstavek 1
Države članice zagotovijo ločeno zbiranje bioloških odpadkov, če je to tehnično, okoljsko in ekonomsko izvedljivo ter če je ustrezno, da se zadosti zadevnim standardom kakovosti za kompost in doseže cilje iz člena 11(2)(a), (c) in (d) ter člena 11(3).
1.   Države članice v skladu s členom 10(2) zagotovijo ločeno zbiranje bioloških odpadkov pri izvoru.
Sprememba 199
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2008/98/ES
Člen 22 – odstavek 1 a (novo)
1a.   Države članice spodbujajo kompostiranje v gospodinjstvu.
Sprememba 237
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2008/98/ES
Člen 22 – odstavek 2
Po potrebi in v skladu s členoma 4 in 13 sprejmejo ukrepe za spodbujanje:
2.   Države članice v skladu s členoma 4 in 13 sprejmejo ukrepe, vključno s sledljivostjo in shemami za zagotavljanje kakovosti v povezavi z vhodnimi in izhodnimi količinami, s katerimi zagotovijo organsko recikliranje bioloških odpadkov na način, ki izpolnjuje visoko raven varstva okolja, in katerih izhodna količina dosega ustrezne visoke standarde kakovosti.
(a)   recikliranja, vključno s kompostiranjem, in razgradnje bioloških odpadkov;
(b)   obdelave bioloških odpadkov na način, ki izpolnjuje visoko raven varstva okolja;
(c)   uporabe okoljsko varnih materialov, pridobljenih iz bioloških odpadkov.
Sprememba 242
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2008/98/ES
Člen 22 – odstavek 2 a (novo)
2a.   Teža recikliranih bioloških odpadkov se razume kot teža odpadkov, ki se organsko reciklirajo v določenem letu.
Teža materialov ali snovi, ki se ne pošljejo v končni postopek recikliranja in se odstranijo ali se uporabijo za energijsko predelavo, se ne sporoči kot reciklirana.
Sprememba 201
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2008/98/ES
Člen 22 – odstavek 2 b (novo)
2b.   Komisija do 31. decembra 2018 predlaga spremembo Uredbe (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta1a, da se uvedejo evropske kode odpadkov za komunalne biološke odpadke, ločene pri izvoru.
_______________
1a Uredba (ES) št. 2150/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2002 o statistiki odpadkov (UL L 332, 9.12.2002, str. 1).
Sprememba 238
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13
Direktiva 2008/98/ES
Člen 22 – odstavek 2 c (novo)
2c.   Komisija do 31. decembra 2018 od evropskih organizacij za standardizacijo zahteva, naj na podlagi primerov najboljše razpoložljive prakse razvijejo evropske standarde kakovosti za biološke odpadke, ki se vnašajo v postopek organskega recikliranja, ter za kompost in pregnito blato.
Sprememba 202
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 24 – odstavek 1 – točka b
(13a)   V členu 24 se točka b nadomesti z naslednjim:
(b)  predelave odpadkov.
(b) predelave nenevarnih odpadkov.“;
Sprememba 203
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14
Direktiva 2008/98/ES
Člen 26 – odstavek 3
Države članice lahko pristojne organe oprostijo obveznosti vodenja registra tistih ustanov ali podjetij, ki letno zberejo in transportirajo 20 ton nenevarnih odpadkov ali manj.
Države članice lahko pristojne organe oprostijo obveznosti vodenja registra tistih ustanov ali podjetij, ki letno zberejo in transportirajo 20 ton nenevarnih odpadkov ali manj in 2 toni nevarnih odpadkov ali manj.
Sprememba 204
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14
Direktiva 2008/98/ES
Člen 26 – odstavek 4
Komisija lahko v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte, s katerimi prilagodi prag količine nenevarnih odpadkov.
črtano
Sprememba 205
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 15 – točka a
Direktiva 2008/98/ES
Člen 27 – odstavek 1
1.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte za določitev minimalnih tehničnih standardov za dejavnosti obdelave, za katere se zahteva dovoljenje v skladu s členom 23, kadar obstajajo dokazi, da bi lahko bili takšni minimalni standardi koristni z vidika varovanja zdravja ljudi in okolja.
1.  Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte za določitev minimalnih tehničnih standardov za kakršno koli dejavnost obdelave, zlasti za ločeno zbiranje, sortiranje in recikliranje odpadkov, za katero se zahteva dovoljenje v skladu s členom 23, kadar obstajajo dokazi, da bi lahko bili takšni minimalni standardi koristni z vidika varovanja zdravja ljudi in okolja.
Sprememba 206
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka a – točka ii
Direktiva 2008/98/ES
Člen 28 – odstavek 3 – točka f
(f)  ukrepe za preprečevanje vseh oblik smetenja in za odstranjevanje vseh vrst smeti.
(f)  ukrepe za odpravljanje in preprečevanje vseh oblik smetenja in za odstranjevanje vseh vrst smeti.
Sprememba 207
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka a – točka ii a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 28 – odstavek 3 – točka f a (novo)
(iia)  doda se naslednja točka:
„(fa) ustrezne možnosti financiranja za lokalne organe za spodbujanje preprečevanja nastajanja odpadkov in razvoj optimalnih sistemov in infrastrukture za ločeno zbiranje odpadkov, da se izpolnijo cilji iz te direktive.“;
Sprememba 208
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 16 – točka b
Direktiva 2008/98/ES
Člen 28 – odstavek 5
5.  Načrti ravnanja z odpadki so usklajeni z zahtevami za načrtovanje ravnanja z odpadki iz člena 14 Direktive 94/62/ES, cilji iz člena 11(2) in (3) te direktive in zahtevami iz člena 5 Direktive 1999/31/ES.
5.  Načrti ravnanja z odpadki so usklajeni z zahtevami za načrtovanje ravnanja z odpadki iz člena 14 Direktive 94/62/ES, cilji iz člena 11(2) te direktive in zahtevami iz člena 5 Direktive 1999/31/ES.
Sprememba 209
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka a
Direktiva 2008/98/ES
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 1
1.  Države članice vzpostavijo programe preprečevanja nastajanja odpadkov, v katerih so opredeljeni ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov v skladu s členi 1, 4 in 9.
1.   Da bi prispevale k doseganju ciljev iz člena 1, člena 4 in člena 9(-1), države članice vzpostavijo programe preprečevanja nastajanja odpadkov, v katerih so opredeljeni najmanj ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov v skladu s členom 9(1).
Sprememba 210
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka a a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 29 – odstavek 1 – pododstavek 2
(aa)   v odstavku 1 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:
Takšni programi se bodisi vključijo v načrte ravnanja z odpadki iz člena 28 ali po potrebi v druge programe na področju okoljske politike, ali pa delujejo kot ločeni programi. Če je takšen program vključen v načrt ravnanja z odpadki ali v druge programe, se ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov jasno opredelijo.
Takšni programi se bodisi vključijo v načrte ravnanja z odpadki iz člena 28 ali po potrebi v druge programe na področju okoljske politike, ali pa delujejo kot ločeni programi. Če je takšen program vključen v načrt ravnanja z odpadki ali v druge programe, se cilji in ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov jasno opredelijo.
Sprememba 211
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka a b (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 29 – odstavek 2
(ab)   v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:
2.  V programih, predvidenih v odstavku 1, se določijo cilji preprečevanja nastajanja odpadkov. Države članice opišejo obstoječe ukrepe za preprečevanje in ocenijo uporabnost primerov ukrepov, navedenih v Prilogi IV, ali drugih primernih ukrepov.
2. V programih iz odstavka 1 države članice opišejo najmanj izvajanje ukrepov za preprečevanje iz člena 9(1) in njihov prispevek k doseganju ciljev iz člena 9(-1). Države članice po potrebi opišejo prispevek instrumentov in ukrepov iz Priloge IVa in ocenijo uporabnost primerov ukrepov iz Priloge IV ali drugih primernih ukrepov.
Sprememba 212
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 – točka a c (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 29 – odstavek 2 a (novo)
(ac)   doda se naslednji odstavek:
„2a. Države članice v okviru svojih programov za preprečevanje nastajanja odpadkov iz tega člena sprejmejo posebne programe za preprečevanje nastajanja živilskih odpadkov.“;
Sprememba 213
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 17 a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 30 – odstavek 2
(17a)   Člen 30(2) se nadomesti z naslednjim:
2.  Evropska agencija za okolje je vabljena, da v svoja letna poročila vključi pregled napredka pri oblikovanju in izvajanju programov preprečevanja odpadkov.
2. Evropska agencija za okolje vsaki dve leti objavi poročilo, v katerem so opisani napredek, dosežen pri oblikovanju in izvajanju programov preprečevanja nastajanja odpadkov, ter dosežki pri uresničevanju ciljev iz programov preprečevanja nastajanja odpadkov v vsaki državi članici in Uniji kot celoti, vključno s prekinitvijo povezave med nastajanjem odpadkov in gospodarsko rastjo ter prehodom na krožno gospodarstvo.“;
Sprememba 214
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 19 – točka b
Direktiva 2008/98/ES
Člen 35 – odstavek 4
4.  Države članice vzpostavijo elektronski register ali usklajene registre za beleženje podatkov o nevarnih odpadkih iz odstavka 1, ki zajemajo celotno geografsko ozemlje zadevne države članice. Države članice lahko takšne registre vzpostavijo tudi za druge tokove odpadkov, zlasti tiste, v zvezi s katerimi so določeni cilji v zakonodaji Unije. Države članice uporabijo podatke o odpadkih, ki jih industrijski upravljavci sporočijo v Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal, vzpostavljenem na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 (*).
4.  Države članice vzpostavijo elektronski register ali usklajene registre oziroma uporabljajo že vzpostavljene elektronske ali usklajene registre za beleženje podatkov o nevarnih odpadkih iz odstavka 1, ki zajemajo celotno geografsko ozemlje zadevne države članice. Države članice takšne registre vzpostavijo najmanj za tokove odpadkov, v zvezi s katerimi so določeni cilji v zakonodaji Unije. Države članice uporabijo podatke o odpadkih, ki jih industrijski upravljavci sporočijo v Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal, vzpostavljenem na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 (*).
Sprememba 215
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21
Direktiva 2008/98/ES
Člen 37 – odstavek 1
1.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 11(2)(a) do (d) in člena 11(3) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Te podatke sporočijo v elektronski obliki v 18 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 6. Prvo poročilo zajema podatke za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020.
1.  Države članice Komisiji sporočijo podatke v zvezi z napredkom pri doseganju ciljev iz člena 9(-1), člena 11(2)(a) do (d), člena 11(3) in (3a) ter člena 21 za vsako koledarsko leto. Podatke zberejo in obdelajo v skladu s skupno metodologijo iz odstavka 6 tega člena ter jih sporočijo v elektronski obliki v 12 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 6. Prvo poročilo v zvezi s cilji iz člena 11(2)(c) in (d) ter člena 11(3) zajema podatke za obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020.
Sprememba 216
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21
Direktiva 2008/98/ES
Člen 37 – odstavek 2
2.   Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 9(4) Komisiji sporočijo vsako drugo leto. Te podatke sporočijo v elektronski obliki v 18 mesecih po izteku obdobja poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 6. Prvo poročilo zajema obdobje od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2021.
črtano
Sprememba 217
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21
Direktiva 2008/98/ES
Člen 37 – odstavek 3 a (novo)
3a.   Za preverjanje skladnosti s členom 11(2)(c) in (d) se količina komunalnih odpadkov, pripravljenih za ponovno uporabo, sporoči ločeno od količine recikliranih odpadkov.
Sprememba 218
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21
Direktiva 2008/98/ES
Člen 37 – odstavek 5
5.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Poročilo vsebuje oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah ter popolnosti, zanesljivosti, pravočasnosti sporočanja in doslednosti teh podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi vsaka tri leta.
5.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Dokler se ne sprejme delegirani akt iz odstavka 6, poročilo vsebuje oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah. Komisija v vsakem primeru oceni tudi popolnost, zanesljivost, pravočasnost sporočanja in doslednost podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi devet mesecev po tem, ko države članice prvič sporočijo podatke, zatem pa vsaka tri leta.
Sprememba 219
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21
Direktiva 2008/98/ES
Člen 37 – odstavek 5 a (novo)
5a.   Komisija v poročilo iz odstavka 5 vključi informacije o izvajanju te direktive kot celote in oceni njen učinek na zdravje ljudi in okolje. Poročilu se po potrebi lahko priloži predlog za spremembo te direktive.
Sprememba 220
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21
Direktiva 2008/98/ES
Člen 37 – odstavek 6
6.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkoma 1 in 2, in za sporočanje podatkov o dejavnostih zasipanja. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 39(2).
6.  Komisija v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte, da dopolni to direktivo, in sicer tako, da določi skupno metodologijo zbiranja in obdelave podatkov, organizacijo zbiranja podatkov in vire podatkov ter pravila o obliki za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 1, in za sporočanje podatkov o dejavnostih priprave za ponovno uporabo in zasipanja.
Sprememba 221
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 37 a (novo)
(21a)   Vstavi se naslednji člen:
„Člen 37a
Okvir za krožno gospodarstvo
Da bi se podprli ukrepi iz člena 1, Komisija najpozneje do 31. decembra 2018:
(a)   pripravi poročilo, v katerem oceni potrebo po ciljih Unije, zlasti po cilju Unije za učinkovitost virov, in po horizontalnih regulativnih ukrepih na področju trajnostne porabe in proizvodnje. Po potrebi se mu priloži zakonodajni predlog;
(b)   pripravi poročilo o skladnosti med regulativnimi okviri Unije za proizvode, odpadke in kemikalije, da se ugotovijo ovire, ki preprečujejo prehod na krožno gospodarstvo;
(c)   pripravi poročilo, v katerem opredeli medsebojne učinke zakonodajnih aktov, ki lahko ovirajo ustvarjanje sinergije med različnimi industrijskimi panogami ter preprečujejo nadaljnjo uporabo stranskih proizvodov ter pripravo za ponovno uporabo in recikliranje odpadkov za posebne načine uporabe. Temu poročilu se po potrebi priloži zakonodajni predlog ali smernice, kako odpraviti ugotovljene ovire in kako sprostiti tržni potencial stranskih proizvodov in sekundarnih surovin;
(d)   predloži celovit pregled zakonodaje o okoljsko primerni zasnovi, da se njeno področje uporabe razširi na vse glavne skupine proizvodov, vključno s skupinami proizvodov, ki niso povezani z energijo, in se pomembne lastnosti za učinkovito rabo virov postopoma vključijo v obvezne zahteve glede zasnove proizvodov ter se prilagodijo določbe za okoljsko označevanje.“;
Sprememba 222
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 21 a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Člen 38 – naslov
(21a)   V členu 38 se naslov nadomesti z naslednjim:
Razlaga in prilagoditev tehničnemu napredku
Izmenjava informacij in primerov najboljše prakse, razlaga in prilagoditev tehničnemu napredku“
Sprememba 223
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2008/98/ES
Člen 38 – odstavek -1 (novo)
—  1. Komisija vzpostavi platformo za redno in strukturirano izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse med Komisijo in državami članicami, vključno z regionalnimi in občinskimi organi, glede praktičnega izvajanja zahtev iz te direktive, da bi zagotovila ustrezno upravljanje, izvrševanje, čezmejno sodelovanje in širjenje primerov najboljše prakse in inovacij na področju ravnanja z odpadki.
Platforma se uporablja zlasti za:
–   izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse, kar zadeva instrumente in pobude, ki se uporabljajo v skladu s členom 4(3), da se spodbudi doseganje ciljev iz člena 4;
–   izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse, kar zadeve ukrepe iz člena 8(1) in (2);
–   izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse, kar zadeva preprečevanje nastajanja odpadkov in vzpostavljanje sistemov, ki spodbujajo dejavnosti ponovne uporabe in podaljšanje življenjske dobe;
–   izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse, kar zadeva izvajanje obveznosti ločenega zbiranja;
–   izmenjavo informacij in primerov najboljše prakse, kar zadeva instrumente in pobude za doseganje ciljev iz člena 11(2)(c) in (d) ter člena 21;
–   izmenjavo primerov najboljše prakse pri razvoju ukrepov in sistemov za sledenje tokovom komunalnih odpadkov od sortiranja do končnega postopka recikliranja, kar je osrednjega pomena pri nadzoru nad kakovostjo odpadkov ter merjenju izgub v tokovih odpadkov in postopkih recikliranja.
Komisija objavi rezultate te izmenjave informacij in primerov najboljše prakse.
Sprememba 224
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2008/98/ES
Člen 38 – odstavek 1 – pododstavek 1
Komisija lahko oblikuje smernice za razlago opredelitev pojmov predelave in odstranjevanja.
Komisija oblikuje smernice za razlago opredelitve pojmov odpadkov, komunalnih odpadkov, preprečevanja nastajanja odpadkov, priprave za njihovo ponovno uporabo, predelave in odstranjevanja.
Sprememba 225
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 22
Direktiva 2008/98/ES
Člen 38 – odstavek 3
3.   Komisija je pooblaščena, da v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte za spreminjanje Priloge VI.
črtano
Sprememba 226
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23
Direktiva 2008/98/ES
Člen 38 a – odstavek 2
2.  Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 5(2), 6(2), 7(1), 11a(2), 11a(6), 26, 27(1), 27(4), 38(1), 38(2) in 38(3) se prenesejo na Komisijo za nedoločen čas od [vstaviti datum začetka veljavnosti te direktive].
2.  Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 5(2), 6(2), 6(4), 7(1), 8(5), 9(2a), 9(3), 9(3a), 11a(2), 11a(6), 12(1b), 27(1), 27(4), 37(6), 38(1) in 38(2) se prenesejo na Komisijo za nedoločen čas od [vstaviti datum začetka veljavnosti te direktive].
Sprememba 227
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23
Direktiva 2008/98/ES
Člen 38 a – odstavek 3
3.  3. Evropski parlament ali Svet lahko pooblastila iz členov 5(2), 6(2), 7(1), 11a(2), 11a(6), 26, 27(1), 27(4), 38(1), 38(2) in 38(3) kadar koli prekličeta. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastil iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njem določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Prenos pooblastil iz členov 5(2), 6(2), 6(4), 7(1), 8(5), 9(2a), 9(3), 9(3a), 11a(2), 11a(6), 12(1b), 27(1), 27(4), 37(6), 38(1) in 38(2) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastil iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
Sprememba 228
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23
Direktiva 2008/98/ES
Člen 38 a – odstavek 3 a (novo)
3a.   Komisija se pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenujejo države članice, v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.
Sprememba 229
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 23
Direktiva 2008/98/ES
Člen 38 a – odstavek 5
5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 5(2), 6(2), 7(1), 11a(2), 11a(6), 26, 27(1), 27(4), 38(1), 38(2) in 38(3), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet delegiranemu aktu ne nasprotujeta v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta Evropski parlament in Svet pred iztekom tega roka Komisijo obvestila, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 5(2), 6(2), 6(4), 7(1), 8(5), 9(2a), 9(3), 9(3a) 11a(2), 11a(6), 12(1b), 27(1), 27(4), 37(6), 38(1) in 38(2), začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
Sprememba 230
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 24 a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Priloga II – točka R13 a (novo)
(24a)   V Prilogi II se doda naslednja točka:
„R13a: Priprava za ponovno uporabo“;
Sprememba 231
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 24 b (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Priloga IV a (novo)
(24b)   Priloga IVa se vstavi v skladu s Prilogo k tej direktivi.
Sprememba 232
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 25
Direktiva 2008/98/ES
Priloga VI (novo)
(25)   Doda se Priloga VI v skladu s Prilogo k tej direktivi.
črtano
Sprememba 233
Predlog direktive
Priloga I
Direktiva 2008/98/ES
Priloga VI
Metoda izračuna za pripravo proizvodov in sestavnih delov proizvodov za ponovno uporabo za namene člena 11(2)(c) in (d) ter člena 11(3)
črtano
Države članice za izračun prilagojene stopnje recikliranja in priprave za ponovno uporabo v skladu s členom 11(2)(c) in (d) ter členom 11(3) uporabijo naslednjo enačbo:
20170314-P8_TA(2017)0070_SL-p0000002.png
E: prilagojena stopnja recikliranja in ponovne uporabe v danem letu;
A: teža recikliranih ali za ponovno uporabo pripravljenih komunalnih odpadkov v danem letu;
R: teža proizvodov in sestavnih delov proizvodov, pripravljenih za ponovno uporabo v danem letu;
P: teža komunalnih odpadkov, nastalih v danem letu.
Sprememba 234
Predlog direktive
Priloga I a (novo)
Direktiva 2008/98/ES
Priloga IV a (novo)
Priloga -I
Vstavi se Priloga IVa:
„Priloga IVa
Okvirni seznam instrumentov za spodbujanje prehoda na krožno gospodarstvo
1.   Ekonomski instrumenti:
1.1   postopno zviševanje dajatev in/ali pristojbin za odlaganje na odlagališčih za vse kategorije odpadkov (komunalni, inertni, drugi);
1.2   uvedba ali povišanje dajatev in/ali pristojbin za sežiganje;
1.3   uvedba sistemov „odvrzi in plačaj“;
1.4   ukrepi za večjo stroškovno učinkovitost obstoječih in prihodnjih shem odgovornosti proizvajalca;
1.5   razširitev področja finančne in/ali operativne odgovornosti proizvajalca na nove tokove odpadkov;
1.6   gospodarske spodbude za lokalne organe za spodbujanje preprečevanja nastajanja odpadkov ter razvoj in krepitev sistemov ločenega zbiranja;
1.7   ukrepi za spodbujanje razvoja sektorja za ponovno uporabo;
1.8   ukrepi za odpravo subvencij, ki niso v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki.
2.   Drugi ukrepi:
2.1   trajnostna javna naročila za spodbujanje trajnostne proizvodnje in potrošnje;
2.2   tehnični in fiskalni ukrepi, s katerimi bi podprli razvoj trgov za ponovno uporabljene proizvode in reciklirane (tudi kompostirane) materiale ter povečali kakovost recikliranih materialov;
2.3   izvajanje najboljših razpoložljivih tehnik za odstranjevanje snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, kadar je to tehnično izvedljivo in ekonomsko smiselno;
2.4   ukrepi za ozaveščanje javnosti o ustreznem ravnanju z odpadki in zmanjšanju smetenja, vključno z namenskimi kampanjami, s katerimi bi zmanjšali nastajanje odpadkov pri izvoru in zagotovili visoko raven sodelovanja v sistemih ločenega zbiranja;
2.5   ukrepi, s katerimi se zagotovi ustrezno usklajevanje (tudi z digitalnimi sredstvi) med vsemi pristojnimi javnimi organi, vključenimi v ravnanje z odpadki, ter sodelovanje drugih ključnih deležnikov;
2.6   uporaba evropskih strukturnih in investicijskih skladov za financiranje razvoja infrastrukture za ravnanje z odpadki, ki je potrebna za izpolnitev posameznih ciljev.“;

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0034/2017).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov