Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0275(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0034/2017

Ingivna texter :

A8-0034/2017

Debatter :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Omröstningar :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Röstförklaringar
PV 18/04/2018 - 12.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

Antagna texter
PDF 1194kWORD 127k
Tisdagen den 14 mars 2017 - Strasbourg
Avfall ***I
P8_TA(2017)0070A8-0034/2017

Europaparlamentets ändringar antagna den 14 mars 2017 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2008/98/EG om avfall (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))(1)

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till direktiv
Skäl -1 (nytt)
(-1)   Målet med detta direktiv är att fastställa åtgärder som syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna av avfallsgenerering och avfallshantering samt minska resursanvändningens allmänna påverkan och effektivisera denna användning, och säkerställa att avfall värdesätts som en resurs i syfte att bidra till en cirkulär ekonomi i unionen.
Ändring 2
Förslag till direktiv
Skäl -1a (nytt)
(-1a)   Mot bakgrund av unionens beroende av råvaruimport och det snabba utarmandet av en betydande mängd naturresurser på kort sikt är det en viktig utmaning att återvinna så många resurser som möjligt inom unionen och stärka övergången till en cirkulär ekonomi.
Ändring 3
Förslag till direktiv
Skäl -1b (nytt)
(-1b)   Den cirkulära ekonomin ger viktiga möjligheter till lokala ekonomier och erbjuder möjligheten att skapa en situation som alla berörda parter kan tjäna på.
Ändring 4
Förslag till direktiv
Skäl -1c (nytt)
(-1c)  Avfallshantering bör omvandlas till hållbar materialhantering. Översynen av direktiv 2008/98/EG ger en möjlighet till detta.
Ändring 5
Förslag till direktiv
Skäl -1d (nytt)
(-1d)   För en framgångsrik övergång till en cirkulär ekonomi räcker det inte med att avfallsdirektiven ses över och genomförs fullständigt, utan det behövs också ett fullständigt genomförande av den handlingsplan som heter ”Att sluta kretsloppet – en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin”. Handlingsplanen bör också öka sammanhanget, konsekvensen och synergierna mellan den cirkulära ekonomin och energi-, klimat-, jordbruks-, industri- och forskningspolitiken.
Ändring 6
Förslag till direktiv
Skäl -1e (nytt)
(-1e)   Den 9 juli 2015 antog Europaparlamentet en resolution Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle1a, i vilken det särskilt framhölls att det måste fastställas bindande avfallsminskningsmål, utformas åtgärder för förebyggande av avfall och införas klara och otvetydiga definitioner.
_______________
1a Antagna texter, P8_TA(2015)0266.
Ändring 7
Förslag till direktiv
Skäl 1
(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt samt främja en mer cirkulär ekonomi.
(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra kvaliteten på miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och ändamålsenligt, främja principerna för den cirkulära ekonomin, förbättra spridningen av förnybar energi och energieffektiviteten, minska unionens beroende av importerade resurser samt åstadkomma nya ekonomiska möjligheter och konkurrenskraft på lång sikt. För att göra ekonomin verkligt cirkulär är det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för hållbar produktion och konsumtion, med fokusering på produkters hela livscykel på ett sätt som bevarar resurser och sluter kretsloppet. En ändamålsenligare resursanvändning skulle också ge betydande nettobesparingar för unionens företag, myndigheter och konsumenter och samtidigt minska de årliga växthusgasutsläppen.
Ändring 8
Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)
(1a)   Ökade insatser för att förverkliga en cirkulär ekonomi skulle kunna minska växthusgasutsläppen med 2–4 % per år, och ge ett tydligt incitament att investera i en cirkulär ekonomi. Ökad resursproduktivitet med hjälp av ökad effektivitet och minskat slöseri med resurser kan kraftigt minska både resursförbrukningen och växthusgasutsläppen. Därför bör den cirkulära ekonomin bli en integrerad del av klimatpolitiken, eftersom den ger upphov till synergier, såsom det framhållits i rapporterna från den internationella resurspanelen.
Ändring 9
Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)
(1b)  Den cirkulära ekonomin bör beakta vad som uttryckligen föreskrivs i det sjunde miljöhandlingsprogrammet, med dess upprop om att det ska utvecklas giftfria materialkretslopp så att materialåtervunnet avfall kan användas som en viktig och tillförlitlig råvarukälla för unionen.
Ändring 10
Förslag till direktiv
Skäl 2
(2)  De i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG14 fastställda målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall bör ändras så att de bättre återspeglar unionens ambition att övergå till en cirkulär ekonomi.
(2)  De i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG14 fastställda målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall bör utökas så att de bättre återspeglar unionens ambition att övergå till en resurseffektiv cirkulär ekonomi, genom att de nödvändiga åtgärderna vidtas för att säkerställa att avfall anses som en användbar resurs.
__________________
__________________
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).
Ändring 11
Förslag till direktiv
Skäl 3
(3)  Många medlemsstater har ännu inte utvecklat den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering. Det är därför nödvändigt att fastställa långsiktiga policymål för att styra åtgärder och investeringar, framför allt genom att förhindra att strukturell överkapacitet för behandling av restavfall uppstår och att återvinningsbart material fastnar längst ned i avfallshierarkin.
(3)  Många medlemsstater har ännu inte utvecklat den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering. Det är därför nödvändigt att fastställa långsiktiga policymål och bevilja ekonomiskt och politiskt stöd för att styra åtgärder och investeringar, framför allt genom att förhindra att strukturell överkapacitet för behandling av restavfall eller deponering uppstår och att återvinningsbart material fastnar på lägre nivåer i avfallshierarkin. I detta sammanhang är det, för att uppnå de relevanta målen, viktigt att använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att finansiera utvecklingen av den infrastruktur för avfallshantering som krävs för förebyggande, återanvändning och materialåtervinning. Medlemsstaterna måste också ändra sina befintliga avfallsförebyggande program i enlighet med detta direktiv och anpassa sina investeringar därefter.
Ändring 12
Förslag till direktiv
Skäl 4
(4)  Kommunalt avfall utgör ungefär 7−10 % av den totala avfallsmängden i unionen. Detta avfallsflöde är emellertid ett av de svåraste att ta hand om, och hanteringen av kommunalt avfall ger i allmänhet en god indikation på kvaliteten på den övergripande avfallshanteringen i ett land. Utmaningarna för hanteringen av kommunalt avfall består i den mycket komplexa och blandade sammansättningen, den direkta närheten av det genererade avfallet till medborgarna och ett mycket stort offentligt intresse. Därför krävs ett mycket komplext avfallshanteringssystem, inklusive ett effektivt insamlingssystem, aktiv medverkan från medborgare och företag, infrastruktur som är anpassad till den specifika avfallssammansättningen och ett väl genomtänkt finansieringssystem. Länder som har tagit fram effektiva system för hantering av kommunalt avfall uppvisar i allmänhet bättre resultat vad gäller avfallshanteringen som helhet.
(4)  Kommunalt avfall utgör ungefär 7−10 % av den totala avfallsmängden i unionen. Detta avfallsflöde är emellertid ett av de svåraste att ta hand om, och hanteringen av kommunalt avfall ger i allmänhet en god indikation på kvaliteten på den övergripande avfallshanteringen i ett land. Utmaningarna för hanteringen av kommunalt avfall består i den mycket komplexa och blandade sammansättningen, den direkta närheten av det genererade avfallet till medborgarna, ett mycket stort offentligt intresse, samt dess påverkan på miljön och människors hälsa. Därför krävs ett mycket komplext avfallshanteringssystem, inklusive ett effektivt insamlingssystem, ett ändamålsenligt sorteringssystem, grundlig spårning av avfallsflöden, aktiv medverkan från medborgare och företag, infrastruktur som är anpassad till den specifika avfallssammansättningen och ett väl genomtänkt finansieringssystem. Länder som har tagit fram effektiva system för hantering av kommunalt avfall uppvisar i allmänhet bättre resultat vad gäller avfallshanteringen som helhet, också när det gäller uppnåendet av målen för materialåtervinning. Det räcker dock inte bara med god hantering av kommunalt avfall för att påskynda övergången till en cirkulär ekonomi, där avfall betraktas som en resurs. Ett livscykelperspektiv på produkter och avfall är nödvändigt såsom tändande gnista till denna övergång.
Ändring 13
Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
(4a)   Erfarenheten har visat att både offentliga och privata system kan bidra till att vi får en cirkulär ekonomi, och ofta är geografiska och strukturella omständigheter utslagsgivande för om ett visst system ska användas eller inte. Bestämmelserna i detta direktiv möjliggör både ett system där kommunen har det allmänna ansvaret för att samla in kommunalt avfall och ett system där sådana tjänster läggs ut på privata operatörer. Valet att växla mellan dessa system bör ligga inom medlemsstaternas ansvarsområde.
Ändring 14
Förslag till direktiv
Skäl 5
(5)  Definitioner av kommunalt avfall, bygg- och rivningsavfall, den slutliga materialåtervinningsprocessen, och återfyllning bör införas i direktiv 2008/98/EG så att dessa begrepps omfattning klargörs.
(5)  Definitioner av kommunalt avfall, affärs- och industriavfall, bygg- och rivningsavfall, aktörer inom förberedelse för återanvändning, organisk materialåtervinning, den slutliga materialåtervinningsprocessen, återfyllning, sortering, nedskräpning och livsmedelsavfall bör införas i direktiv 2008/98/EG så att dessa begrepps omfattning klargörs.
Ändring 15
Förslag till direktiv
Skäl 5a (nytt)
(5a)   På grundval av medlemsstaternas anmälningar och utvecklingen av Europeiska unionens domstols rättspraxis bör kommissionen regelbundet se över riktlinjerna för tolkningen av nyckelbestämmelser i direktiv 2008/98/EG, för att förbättra, sammanjämka och harmonisera begreppen avfall och biprodukter i alla medlemsstater.
Ändring 16
Förslag till direktiv
Skäl 5b (nytt)
(5b)   Samstämmigheten mellan direktiv 2008/98/EG och närstående unionslagstiftning, såsom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG1a och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/20061b, bör säkerställas. Med dessa lagstiftningsakter bör det framför allt säkerställas att definitionerna av ”avfall”, ”avfallshierarki” och ”biprodukt” tolkas och tillämpas konsekvent.
_________________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).
1b Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).
Ändring 17
Förslag till direktiv
Skäl 5c (nytt)
(5c)   Farligt och icke-farligt avfall bör identifieras i enlighet med kommissionens beslut 2014/955/EU1a och kommissionens förordning (EU) nr 1357/20141b.
______________
1a Kommissionens beslut 2014/955/EU av den 18 december 2014 om ändring av beslut 2000/532/EG om en förteckning över avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG (EUT L 370, 30.12.2014, s. 44).
1B Kommissionens förordning (EU) nr 1357/2014 av den 18 december 2014 om ersättning av bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 365, 19.12.2014, s. 89).
Ändring 18
Förslag till direktiv
Skäl 6
(6)  För att säkerställa att målen för materialåtervinning grundas på tillförlitliga och jämförbara data, och möjliggöra effektivare övervakning av framstegen mot dessa mål, bör definitionen av kommunalt avfall i direktiv 2008/98/EG vara i linje med den som används för statistiska ändamål av det europeiska statistikkontoret (Eurostat) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), på grundval av vilken medlemsstater har rapporterat uppgifter under flera år. Definitionen av kommunalt avfall i detta direktiv är neutral vad gäller privat eller offentlig status för aktörer som hanterar avfall.
(6)  För att säkerställa att målen för materialåtervinning grundas på tillförlitliga och jämförbara data, och möjliggöra effektivare övervakning av framstegen mot dessa mål, bör definitionen av kommunalt avfall i direktiv 2008/98/EG anpassas efter den som används för statistiska ändamål av det europeiska statistikkontoret (Eurostat) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), på grundval av vilken medlemsstater har rapporterat uppgifter under flera år. Definitionen av kommunalt avfall i detta direktiv är neutral vad gäller privat eller offentlig status för aktörer som hanterar avfall.
Ändring 19
Förslag till direktiv
Skäl 7
(7)  Medlemsstaterna bör införa lämpliga incitament för tillämpning av avfallshierarkin, särskilt ekonomiska incitament som syftar till att uppnå målen för förebyggande av avfall och materialåtervinning i detta direktiv, t.ex. deponerings- och förbränningsavgifter, volym- eller viktbaserade avfallstaxor, system för utökat producentansvar och incitament för lokala myndigheter.
(7)  Medlemsstaterna bör införa lämpliga incitament för tillämpning av avfallshierarkin, särskilt ekonomiska, ekonomiska och regleringsmässiga incitament som syftar till att uppnå målen för förebyggande av avfall och materialåtervinning i detta direktiv, t.ex. deponerings- och förbränningsavgifter, volym- eller viktbaserade avfallstaxor, system för utökat producentansvar, underlättande av livsmedelsdonationer och incitament för lokala myndigheter. För att bidra till målen i detta direktiv kan medlemsstaterna använda ekonomiska instrument eller andra åtgärder, exempelvis de som anges i den vägledande förteckningen i bilagan till detta direktiv. Medlemsstaterna bör också vidta åtgärder som bidrar till en hög kvalitet på sorterat material.
Ändring 20
Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)
(7a)   Medlemsstaterna bör införa åtgärder som stimulerar utveckling, produktion och marknadsföring av produkter som lämpar sig för flerfaldig användning, som är tekniskt hållbara och lätta att reparera, och som, efter att de blivit avfall och förberetts för återanvändning eller materialåtervunnits, lämpar sig för att åter släppas ut på marknaden, för att underlätta att avfallshierarkin genomförs på lämpligt sätt. Åtgärderna bör beakta produkters påverkan under hela deras livscykel, liksom avfallshierarkin.
Ändring 21
Förslag till direktiv
Skäl 8
(8)  För att ge aktörer på marknader för sekundära råvaror större säkerhet när det gäller ämnens eller föremåls status som avfall eller icke-avfall, och främja lika villkor, är det viktigt att på unionsnivå fastställa harmoniserade villkor för att ämnen eller föremål ska betraktas som biprodukter och för att avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande ska anses ha upphört att vara avfall. När så är nödvändigt för att säkerställa en väl fungerande inre marknad eller en hög miljöskyddsnivå i hela unionen bör kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter för att fastställa närmare kriterier för tillämpningen av sådana harmoniserade villkor för visst avfall, inklusive för en specifik användning.
(8)  För att ge aktörer på marknader för sekundära råvaror större säkerhet när det gäller ämnens eller föremåls status som avfall eller icke-avfall, och främja lika villkor, är det viktigt att fastställa tydliga regler för att ämnen eller föremål ska betraktas som biprodukter och för att avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande ska anses ha upphört att vara avfall.
Ändring 22
Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)
(8a)   För att säkerställa en väl fungerande inre marknad bör ett ämne eller ett föremål som uppkommit genom en produktionsprocess som inte primärt syftar till produktion av detta ämne eller föremål i regel betraktas som en biprodukt, förutsatt att vissa harmoniserade villkor uppfylls och en hög miljö- och hälsoskyddsnivå i hela unionen säkerställs. Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter för att fastställa närmare kriterier för tillämpningen av status som biprodukt genom att prioritera befintliga och reproducerbara metoder från industriell symbios och symbios inom jordbruket. I brist på sådana kriterier bör medlemsstaterna endast från fall till fall få fastställa närmare kriterier för tillämpningen av status som biprodukt.
Ändring 23
Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)
(8b)   För att säkerställa en väl fungerande inre marknad och en hög miljöskyddsnivå i hela unionen bör kommissionen i regel ges befogenhet att anta delegerade akter som fastställer harmoniserade bestämmelser i samband med kriterierna för när vissa avfallstyper upphör att vara avfall. Specifika kriterier för när avfall upphör att vara avfall bör övervägas åtminstone för ballastmaterial, papper, glas, metall, däck och textilier. Om inga kriterier har fastställts på unionsnivå bör medlemsstaterna få fastställa närmare kriterier på nationell nivå för när ett visst avfall upphör att vara avfall, i enlighet med villkor fastställda på unionsnivå. Om sådana kriterier inte heller har fastställts på nationell nivå bör medlemsstaterna säkerställa att avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande anses ha upphört att vara avfall om det uppfyller villkor på unionsnivå, vilka bör verifieras från fall till fall av den behöriga myndigheten i medlemsstaten. Kommissionen bör ges befogenhet att anta delegerade akter för att komplettera detta direktiv med allmänna krav som medlemsstaterna har att rätta sig efter när de antar tekniska bestämmelser i enlighet med artikel 6.
Ändring 24
Förslag till direktiv
Skäl 8c (nytt)
(8c)   När återvinningsmaterial kommer in i ekonomin på nytt eftersom det upphört att vara avfall, antingen genom att uppfylla särskilda kriterier för att så ska ske eller genom att tas med i en ny produkt, då måste unionens kemikalielagstiftning fullständigt efterlevas.
Ändring 25
Förslag till direktiv
Skäl 8d (nytt)
(8d)   Övergången till en cirkulär ekonomi bör dra full nytta av digital innovation. För detta ändamål bör elektroniska verktyg, såsom en webbplattform för handel med avfall som nya resurser, utvecklas i syfte att göra handelsverksamheten lättare och minska den administrativa bördan för aktörerna och därmed stärka industriell symbios.
Ändring 26
Förslag till direktiv
Skäl 8e (nytt)
(8e)   Avsikten med att det införs bestämmelser om utökat producentansvar i detta direktiv är att stödja sådan utformning och tillverkning av varor där man fullständigt beaktar och underlättar en ändamålsenlig resursanvändning under hela deras livscykel, inbegripet reparation, återanvändning, demontering och materialåtervinning av dem, utan att därmed inkräkta på den fria rörligheten för varor på den inre marknaden. Utökat producentansvar är en individuell skyldighet för tillverkare som bör vara ansvariga för hanteringen av uttjänta produkter som de placerar på marknaden. Tillverkarna bör dock få påta sig sitt ansvar antingen enskilt eller kollektivt. Medlemsstaterna bör säkerställa att det införs system för utökat producentansvar, åtminstone för förpackningar, elektrisk och elektronisk utrustning, batterier och ackumulatorer och uttjänta fordon.
Ändring 27
Förslag till direktiv
Skäl 8f (nytt)
(8f)   System för utökat producentansvar bör förstås som en uppsättning regler som medlemsstaterna fastställt för att säkerställa att tillverkarna av produkter bär det ekonomiska ansvaret och/eller driftsansvaret för förvaltningen av ledet efter konsumentledet under en produkts livscykel. Dessa regler bör inte hindra tillverkarna att uppfylla sina skyldigheter på detta område antingen individuellt eller kollektivt.
Ändring 28
Förslag till direktiv
Skäl 9
(9)  System för utökat producentansvar utgör en väsentlig del av en effektiv avfallshantering, men systemens effektivitet och resultat skiljer sig avsevärt mellan medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att fastställa minimikrav för utökat producentansvar. Dessa krav bör minska kostnaderna och förbättra resultaten samt garantera lika villkor, även för små och medelstora företag, och undanröja hinder för en väl fungerande inre marknad. De bör även bidra till att kostnader för uttjänta produkter inkluderas i produktpriserna och ge incitament för tillverkarna att i högre grad beakta möjligheter till materialåtervinning och återanvändning när de utformar sina produkter. Kraven bör gälla för både nya och befintliga system för utökat producentansvar. För att producenterna ska kunna anpassa sina strukturer och förfaranden till de nya kraven är det dock nödvändigt med en övergångsperiod för befintliga system för utökat producentansvar.
(9)  System för utökat producentansvar utgör en väsentlig del av en effektiv avfallshantering, men systemens effektivitet och resultat skiljer sig avsevärt mellan medlemsstaterna. Det är därför nödvändigt att fastställa minimikrav för system för utökat producentansvar, antingen de är individuella eller kollektiva. Man måste skilja mellan de minimikrav som gäller för alla system och de som gäller bara för kollektiva system. Alla dessa krav bör dock minska kostnaderna och förbättra resultaten, genom sådana åtgärder som att underlätta ett bättre genomförande av separat insamling och sortering, säkerställa materialåtervinning av bättre kvalitet, bidra till att säkra försörjningen med sekundära råvaror på ett kostnadseffektivt sätt, samt garantera lika villkor, även för små och medelstora företag och företag inom e-handeln, och undanröja hinder för en väl fungerande inre marknad. Dessa krav bör även bidra till att kostnader för uttjänta produkter inkluderas i produktpriserna och ge incitament för tillverkarna att utveckla smarta företagsmodeller och att, när de utformar sina produkter, beaktaavfallshierarkin genom stimulans till hållbarhet, möjligheter till materialåtervinning, återanvändning och reparation. De bör uppmuntra till att ämnen som enligt definitionen i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 inger mycket stora betänkligheter successivt ersätts, om det finns lämpliga alternativa ämnen eller tekniker som är ekonomiskt och tekniskt användbara. Genomförandet av minimikraven för utökat producentansvar bör övervakas av oberoende myndigheter och inte lägga någon oproportionerlig ekonomisk eller administrativ börda på offentliga organ, ekonomiska aktörer eller konsumenter. Kraven bör gälla för både nya och befintliga system för utökat producentansvar. För att producenterna ska kunna anpassa sina strukturer och förfaranden till de nya kraven är det dock nödvändigt med en övergångsperiod för befintliga system för utökat producentansvar.
Ändring 29
Förslag till direktiv
Skäl 9a (nytt)
(9a)   Bestämmelserna om utökat producentansvar i detta direktiv bör gälla, utan att det påverkar bestämmelserna om utökat producentansvar i annan unionslagstiftning, framför allt om särskilda avfallsströmmar.
Ändring 30
Förslag till direktiv
Skäl 9b (nytt)
(9b)   Kommissionen bör utan dröjsmål anta riktlinjer om anpassningen av tillverkarnas bidrag i system för utökat producentansvar, för att medlemsstaterna ska få hjälp med att genomföra detta direktiv till nytta för den inre marknaden. För att säkerställa en sammanhängande inre marknad bör kommissionen också, med hjälp av delegerade akter, kunna anta harmoniserade kriterier för detta ändamål.
Ändring 31
Förslag till direktiv
Skäl 9c (nytt)
(9c)   När det införs system för kollektivt genomförande av utökat producentansvar bör medlemsstaterna ta med skyddsåtgärder mot intressekonflikter mellan uppdragstagare och organisationer för utökat producentansvar.
Ändring 32
Förslag till direktiv
Skäl 10
(10)  Förebyggande av avfall är det effektivaste sättet att förbättra resurseffektiviteten och minska miljöpåverkan från avfall. Det är därför viktigt att medlemsstaterna vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga avfallsgenerering och övervaka och utvärdera framstegen i genomförandet av sådana åtgärder. Gemensamma indikatorer bör fastställas för att få ett enhetligt mått på de övergripande framstegen i genomförandet av avfallsförebyggande åtgärder.
(10)  Förebyggande av avfall är det effektivaste sättet att förbättra resurseffektiviteten, minska miljöpåverkan från avfall, främja slitstarka, återvinningsbara, återanvändbara material av hög kvalitet och minska beroendet av import av alltmer sällsynta råvaror. Utvecklingen av innovativa företagsmodeller är viktig i detta avseende. Det är därför viktigt att medlemsstaterna fastställer mål för förebyggandet och vidtar lämpliga åtgärder för att förebygga avfallsgenerering och nedskräpning, också genom att använda ekonomiska instrument och andra åtgärder som leder till att ämnen som enligt definitionen i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 inger mycket stora betänkligheter successivt ersätts, om det finns lämpliga alternativa ämnen eller tekniker som är ekonomiskt och tekniskt användbara, samt för att motverka planerat åldrande, stödja återanvändning, öka konsumentmakten genom bättre produktinformation och uppmuntra till informationskampanjer om förebyggande av avfall. Medlemsstaterna bör också övervaka och utvärdera framstegen som görs med genomförandet av sådana åtgärder samt framstegen med att minska avfallsgenereringen, och ha som mål att frikoppla den från den ekonomiska tillväxten. Gemensamma indikatorer och metoder bör fastställas för att få ett enhetligt mått på vilka övergripande framsteg som har gjorts med genomförandet av avfallsförebyggande åtgärder.
Ändring 33
Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)
(10a)   Genom att främja en hållbar produktion och konsumtion kan avfall förebyggas i stor utsträckning. Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att göra konsumenterna medvetna om dessa frågor och uppmuntra dem att mer aktivt bidra till bättre resurseffektivitet.
Ändring 34
Förslag till direktiv
Skäl 10b (nytt)
(10b)   Den ursprungliga avfallsproducenten har en avgörande roll att spela för förebyggande av avfall och under den första etappen av selektiv sortering.
Ändring 35
Förslag till direktiv
Skäl 11a (nytt)
(11a)   För att minska matsvinn och förebygga livsmedelsavfall längs hela leveranskedjan bör en hierarki för livsmedelsavfall inrättas, som fastställs i artikel 4a.
Ändring 36
Förslag till direktiv
Skäl 12
(12)  Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att främja förebyggande av livsmedelsavfall, i linje med den agenda för hållbar utveckling fram till 2030 som antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015, och i synnerhet dess mål att halvera livsmedelsavfallet fram till 2030. Dessa åtgärder bör syfta till att förebygga livsmedelsavfall i primärproduktionen, inom bearbetning och tillverkning, i detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, i restauranger och cateringtjänster samt i hushållen. Med tanke på de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med att förebygga livsmedelsavfall bör medlemsstaterna fastställa särskilda åtgärder för att åstadkomma detta. De bör också mäta vilka framsteg som görs när det gäller att minska livsmedelsavfallet. För att underlätta utbyte av bästa praxis inom EU, både mellan medlemsstaterna och mellan livsmedelsföretagare, bör enhetliga metoder för sådan mätning fastställas. Rapportering om mängden livsmedelsavfall bör ske vartannat år.
(12)  Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att främja förebyggande och minskning av livsmedelsavfall, i linje med den agenda för hållbar utveckling fram till 2030 som antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015, och i synnerhet dess mål att minska livsmedelsavfallet med 50 % fram till 2030. Dessa åtgärder bör syfta till att förebygga och minska den sammanlagda genereringen av livsmedelsavfall på bearbetnings-, tillverknings-, detaljhandels- och konsumentnivå, jämte matsvinn längs hela produktions- och leveranskedjan, inklusive vid primärproduktionen, transporterna och lagringen. Med tanke på de miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelarna med att förebygga livsmedelsavfall bör medlemsstaterna fastställa särskilda åtgärder för att åstadkomma detta, också i form av att i sina avfallsförebyggande program ta med informationskampanjer för att visa hur livsmedelsavfall kan förebyggas. Med dessa åtgärder bör medlemsstaterna syfta till att uppnå ett unionsomfattande minskningsmål för livsmedelsavfall om 30 % fram till 2025 och 50 % fram till 2030. Medlemsstaterna bör också mäta vilka framsteg som görs med att minska livsmedelsavfallet och matsvinnet. För att mäta framstegen och underlätta utbyte av bästa praxis inom EU, både mellan medlemsstaterna och mellan livsmedelsföretagare, bör gemensamma metoder för sådan mätning fastställas. Rapportering om mängden livsmedelsavfall bör ske varje år.
Ändring 37
Förslag till direktiv
Skäl 12a (nytt)
(12a)   För att förebygga livsmedelsavfall bör medlemsstaterna införa incitament för att osålda produkter i detaljhandel och inom cateringverksamhet ska samlas in och distribueras till välgörenhetsorganisationer. För att minska livsmedelsavfallet bör även konsumenterna väckas till bättre medvetenhet om innebörden i hållbarhetsdatum.
Ändring 39
Förslag till direktiv
Skäl 13
(13)  Industriavfall, vissa delar av affärsavfall och utvinningsavfall är extremt diversifierade i fråga om sammansättning och volym, och skiljer sig mycket åt beroende på medlemsstatens ekonomiska struktur, den avfallsgenererande industri- eller affärssektorns struktur och industri- eller företagstätheten i ett givet geografiskt område. För industri- och utvinningsavfall är det därför i de flesta fall lämpligt med en industriellt inriktad ansats för att lösa särskilda frågor kring hanteringen av en viss typ av avfall, med användning av referensdokument för bästa tillgängliga teknik och liknande instrument16. Förpackningsavfall från industri- och affärssektorer, inklusive förbättringar på dessa områden, bör emellertid även fortsättningsvis omfattas av kraven i direktiv 94/62/EG och direktiv 2008/98/EG.
(13)  Industriavfall, vissa delar av affärsavfall och utvinningsavfall är extremt diversifierade i fråga om sammansättning och volym, och skiljer sig mycket åt beroende på medlemsstatens ekonomiska struktur, den avfallsgenererande industri- eller affärssektorns struktur och industri- eller företagstätheten i ett givet geografiskt område. För industri- och utvinningsavfall fungerar det i de flesta fall som en tillfällig lösning för uppnåendet av målen för den cirkulära ekonomin att man tillämpar en industriellt inriktad ansats för att lösa särskilda frågor kring hanteringen av en viss typ av avfall, med användning av referensdokument för bästa tillgängliga teknik och liknande instrument16. Eftersom förpackningsavfall från industri- och affärssektorer omfattas av kraven i direktiv 94/62/EG och direktiv 2008/98/EG bör kommissionen överväga att senast den 31 december 2018 fastställa mål för förberedelse för återvändning och materialåtervinning av affärsavfall och icke-farligt industriavfall, avsedda att uppnås senast 2025 och 2030.
Ändring 40
Förslag till direktiv
Skäl 13a (nytt)
(13a)   Kommissionen bör aktivt främja delningsplattformar som en affärsmodell för cirkulär ekonomi. Kommissionen bör skapa en starkare integration mellan EU:s handlingsplan för den cirkulära ekonomin och riktlinjerna för en delningsekonomi och undersöka alla tänkbara åtgärder för att ge incitament för det.
Ändring 41
Förslag till direktiv
Skäl 13b (nytt)
(13b)   Övergången till en cirkulär ekonomi måste syfta till att nå de mål som fastställs i Europa 2020-strategin om en smart och hållbar tillväxt för alla, särskilt målen för miljöskydd, övergång till rena energikällor, hållbar lokal utveckling och ökning av sysselsättningen i medlemsstaterna. Utvecklingen av en cirkulär ekonomi bör därför även främja deltagandet av sådana aktörer som små och medelstora företag, företag inom social ekonomi, organisationer utan vinstintresse och aktörer verksamma inom avfallshantering på regional och lokal nivå, med målet att förbättra driften av dem överlag, stödja process- och produktinnovationer och utveckla sysselsättningen i de berörda områdena.
Ändring 42
Förslag till direktiv
Skäl 14
(14)  Målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall bör höjas i syfte att ge betydande miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga fördelar.
(14)  Målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall bör höjas till minst 60 % fram till 2025 och minst 70 % fram till 2030 i syfte att ge betydande miljömässiga, ekonomiska och samhälleliga fördelar och påskynda övergången till en cirkulär ekonomi.
Ändring 43
Förslag till direktiv
Skäl 14a (nytt)
(14a)   Medlemsstaterna bör stödja inrättandet av system som gynnar återanvändning och förlängning av produkters livslängd, förutsatt att detta inte blir till förfång för produktkvaliteten och produktsäkerheten. Sådana system bör särskilt inrättas för elektrisk och elektronisk utrustning, textilier, möbler, byggnadsmaterial, däck samt, såsom avses i artikel 5 i direktiv 94/62/EG för förpackningar. 
Ändring 44
Förslag till direktiv
Skäl 14b (nytt)
(14b)   För att gynna återanvändning bör medlemsstaterna kunna fastställa kvantitativa mål och bör vidta de åtgärder som behövs med avseende på tillverkarna för att aktörer inom återanvändning lätt ska kunna komma över de bruksanvisningar och reservdelar och den tekniska information som behövs vid återanvändningen av produkter.
Ändring 45
Förslag till direktiv
Skäl 14c (nytt)
(14c)   Rollen för den sociala ekonomins företag inom sektorn för återanvändning och förberedelse för återanvändning måste bekräftas och befästas. Medlemsstaterna bör vidta de åtgärder som behövs för att främja rollen för den sociala ekonomins företag i denna sektor, när så är lämpligt också med hjälp av ekonomiska instrument, offentlig upphandling, underlättad tillgång till insamlingsställen för avfall och andra lämpliga ekonomiska eller rättsliga incitament. Det nya regelverket i paketet för den cirkulära ekonomin bör skydda dessa intressenters förmåga att fortsätta sitt arbete inom sektorn för återanvändning och förberedelse för återanvändning.
Ändring 46
Förslag till direktiv
Skäl 14d (nytt)
(14d)   Övergången till en cirkulär ekonomi innehåller många positiva aspekter, både ekonomiska (optimerad användning av råvaruresurser), miljömässiga (skydd av miljön och minskade föroreningar från avfall) och sociala (potential att skapa socialt inkluderande sysselsättning och utveckling av sociala förbindelser). Den cirkulära ekonomin ligger i linje med den sociala och solidariska ekonomins grundsyn och genomförandet av den bör i första hand bli till nytta för miljön och samhället.
Ändring 47
Förslag till direktiv
Skäl 14e (nytt)
(14e)   Den sociala och solidariska ekonomins aktörer bör, genom sin verksamhet, också i form av förberedelse för återanvändning och återanvändningen själv, bidra till att främja en social och solidaritetsbaserad ekonomi. Åtgärder bör vidtas för att säkerställa att denna verksamhet blir ett bestående inslag inom unionen.
Ändring 48
Förslag till direktiv
Skäl 15
(15)  Genom en successiv höjning av de befintliga målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall bör det säkerställas att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial återanvänds och effektivt materialåtervinns, och att värdefulla råvaror som ingår i avfallet återförs till den europeiska ekonomin, och därigenom framsteg med råvaruinitiativet17 och skapandet av en cirkulär ekonomi.
(15)  Genom en successiv höjning av de befintliga målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall bör det säkerställas att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial effektivt förbereds för återanvändning och materialåtervinns, med garantier för en hög nivå av skydd för människors hälsa och miljön, och att värdefulla råvaror som ingår i avfallet återförs till den europeiska ekonomin, och därigenom göras framsteg med råvaruinitiativet17 och skapandet av en cirkulär ekonomi.
__________________
__________________
17 KOM(2008)0699 slutlig och COM(2014)0297 final.
17 KOM(2008)0699 slutlig och COM(2014)0297 final.
Ändring 49
Förslag till direktiv
Skäl 16
(16)  Det finns stora skillnader mellan medlemsstaternas avfallshantering, särskilt när det gäller materialåtervinning av kommunalt avfall. För att ta hänsyn till dessa skillnader bör de medlemsstater som under 2013 materialåtervann mindre än 20 % av sitt kommunala avfall enligt Eurostats uppgifter ges extra tid för att uppfylla de mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning som fastställts för 2025 och 2030. Mot bakgrund av den genomsnittliga årliga ökning av andelen återanvänt och materialåtervunnet avfall som noterats i medlemsstaterna under de senaste femton åren skulle dessa medlemsstater behöva öka sin kapacitet för materialåtervinning i en takt som ligger klart över det historiska genomsnittet för att kunna uppfylla målen. För att säkerställa att det görs kontinuerliga framsteg mot målen och att brister i genomförandet åtgärdas i tid bör medlemsstater som beviljas extra tid uppfylla olika delmål och ta fram en genomförandeplan.
(16)  Det finns stora skillnader mellan medlemsstaternas avfallshantering, särskilt när det gäller materialåtervinning av kommunalt avfall. För att ta hänsyn till dessa skillnader bör de medlemsstater som under 2013 materialåtervann mindre än 20 % av sitt kommunala avfall enligt Eurostats uppgifter, och som inte ansågs löpa risk för att fram till 2025 inte hinna uppnå sitt mål om att minst 50 % av deras kommunala avfall ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas, ges extra tid för att uppfylla de mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning som fastställts för 2025. Samma medlemsstater skulle också kunna ges extra tid för att uppfylla de mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning som fastställts för 2030, om de inte anses löpa risk för att inte hinna uppnå sitt mål om att minst 60 % av deras kommunala avfall ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas senast 2030. Mot bakgrund av den genomsnittliga årliga ökning av andelen återanvänt och materialåtervunnet avfall som noterats i medlemsstaterna under de senaste femton åren skulle dessa medlemsstater behöva öka sin kapacitet för materialåtervinning i en takt som ligger klart över det historiska genomsnittet för att kunna uppfylla målen. För att säkerställa att det görs kontinuerliga framsteg mot målen och att brister i genomförandet åtgärdas i tid bör medlemsstater som beviljas extra tid uppfylla olika delmål och ta fram genomförandeplaner, vars effektivitet bör bedömas av kommissionen på grundval av definierade kriterier.
Ändring 50
Förslag till direktiv
Skäl 16a (nytt)
(16a)   För att säkerställa att sekundära råvaror av hög kvalitet tas i bruk bör kvalitetsstandarder följas vid den slutliga materialåtervinningsprocessen. Kommissionen bör därför begära att de europeiska standardiseringsorganisationerna utvecklar standarder för både avfall som förs in i den slutliga materialåtervinningsprocessen och för sekundära råvaror, i synnerhet för plast, utgående från bästa produktionspraxis på marknaden.
Ändring 51
Förslag till direktiv
Skäl 17
(17)  För att garantera tillförlitligheten hos de uppgifter som samlas in om förberedelse för återanvändning är det viktigt att fastställa gemensamma regler för rapportering. Det är också viktigt att fastställa mer exakta bestämmelser om hur medlemsstaterna ska rapportera vad som verkligen materialåtervinns och kan tillgodoräknas när det gäller uppnåendet av målen för materialåtervinning. I detta syfte måste rapporteringen om uppnåendet av målen för materialåtervinning i regel grundas på tillförseln till den slutliga materialåtervinningsprocessen. För att begränsa det administrativa arbetet bör medlemsstaterna, på strikta villkor, tillåtas att rapportera materialåtervinningsgrader på grundval av produktionen vid sorteringsanläggningar. Viktförluster av material eller ämnen på grund av fysiska och/eller kemiska omvandlingsprocesser som ingår i den slutliga materialåtervinningsprocessen bör inte dras av från vikten av det avfall som rapporteras som återvunnet.
(17)  För att garantera tillförlitligheten hos de uppgifter som samlas in om förberedelse för återanvändning är det viktigt att fastställa gemensamma regler för rapportering, där hänsyn tas till att man bör undvika att betunga små och medelstora aktörer med överdriven administration . Det är också viktigt att fastställa mer exakta bestämmelser om hur medlemsstaterna ska rapportera vad som verkligen materialåtervinns och kan tillgodoräknas när det gäller uppnåendet av målen för materialåtervinning. Beräkningen av materialåtervunnet kommunalt avfall bör baseras på en harmoniserad metod, så att inte medlemsstaterna kan rapportera kasserat avfall som materialåtervunnet avfall. Rapporteringen om uppnåendet av målen för materialåtervinning måste därför grundas på tillförseln till den slutliga materialåtervinningsprocessen. Viktförluster av material eller ämnen på grund av fysiska och/eller kemiska omvandlingsprocesser som ingår i den slutliga materialåtervinningsprocessen bör inte dras av från vikten av det avfall som rapporteras som återvunnet.
Ändring 52
Förslag till direktiv
Skäl 18
(18)  Vid beräkningen av om målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning uppnås, bör medlemsstaterna kunna räkna in produkter och komponenter som förbereds för återanvändning av erkända aktörer inom återanvändning eller genom erkända pantsystem och materialåtervinning av metaller i samband med förbränning. För att säkerställa en enhetlig beräkning av dessa uppgifter kommer kommissionen att anta närmare bestämmelser om fastställandet av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning och erkända pantsystem, om kvalitetskriterier för materialåtervunna metaller samt om insamling, kontroll och rapportering av uppgifter.
(18)  För att säkerställa en enhetlig beräkning av uppgifter om förberedelse för återanvändning och materialåtervinning bör kommissionen anta närmare bestämmelser om fastställandet av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning, erkända pantsystem och aktörer inom slutlig materialåtervinning, om närmare bestämmelser för insamling, spårbarhet, kontroll och rapportering av uppgifter, samt om kvalitetskriterier för materialåtervunna metaller, som materialåtervunnits i samband med förbränning eller samförbränning. Vid beräkningen av huruvida målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning har uppnåtts och efter antagandet av den harmoniserade beräkningsmetoden bör medlemsstaterna kunna ta hänsyn till den materialåtervinning av metaller som äger rum i samband med förbränning.
Ändring 53
Förslag till direktiv
Skäl 20
(20)  För att öka andelen avfall som förbereds för återanvändning eller materialåtervinns i medlemsstaterna är det av största vikt att skyldigheten att inrätta system för separat insamling av papper, metall, plast och glas efterlevs. Dessutom bör biologiskt avfall samlas in separat för att bidra till en ökad nivå av förberedelse för återanvändning och materialåtervinning och förebyggande av förorening av torra återvinningsbara material.
(20)  För att öka andelen avfall som förbereds för återanvändning eller materialåtervinns i medlemsstaterna är det av största vikt att skyldigheten att inrätta system för separat insamling av papper, metall, plast, glas, textilier och biologiskt avfall efterlevs. Dessutom bör biologiskt avfall samlas in separat och materialåtervinnas för att bidra till en ökad nivå av förberedelse för återanvändning och materialåtervinning och förebyggande av förorening av torra återvinningsbara material, samt för att undvika att sådant avfall förbränns och deponeras. Dessutom bör forskning om tänkbara insamlings- och materialåtervinningssystem även för andra flöden och nya material uppmuntras och intensifieras.
Ändring 54
Förslag till direktiv
Skäl 20a (nytt)
(20a)   Bioekonomin spelar en avgörande roll för en tryggad råvaruförsörjning i hela unionen. En ändamålsenligare användning av kommunalt avfall skulle kunna skapa ett viktigt incitament för den bioekonomiska leveranskedjan. En hållbar hantering av biologiskt avfall ger framför allt en möjlighet att ersätta råvaror baserade på fossila bränslen med förnybara källor vid produktion av material och råvaror.
Ändring 55
Förslag till direktiv
Skäl 20b (nytt)
(20b)   För att inte avfallshanteringen ska leda till en inlåsning av resurser lägre ner i avfallshierarkin, för att möjliggöra materialåtervinning av hög kvalitet och för att stimulera användningen av sekundära råvaror av hög kvalitet bör medlemsstaterna säkerställa att biologiskt avfall insamlas separat och genomgår organisk materialåtervinning där högt ställda miljöskyddskrav uppfylls och där produktionen uppfyller relevanta normer för hög kvalitet.
Ändring 56
Förslag till direktiv
Skäl 20c (nytt)
(20c)   Trots separat insamling hamnar en mängd produkter som kan materialåtervinnas fortfarande i blandat avfall. Med sortering av hög kvalitet, särskilt optisk sortering, kan en betydande mängd material sorteras ut från restavfallet och senare materialåtervinnas och upparbetas till sekundära råvaror. Medlemsstaterna bör därför vidta åtgärder för att säkerställa att även avfall som inte samlas in separat ändå sorteras.
Ändring 57
Förslag till direktiv
Skäl 20d (nytt)
(20d)   För att kommunalt avfall inte ska förorenas med farliga ämnen som kan sänka materialåtervinningskvaliteten och därmed hämma upptaget av sekundära råvaror bör medlemsstaterna skapa separata insamlingssystem för farligt hushållsavfall.
Ändring 58
Förslag till direktiv
Skäl 21
(21)  Det är fortfarande problematiskt att säkerställa en korrekt hantering av farligt avfall i unionen, och uppgifter om hanteringen av sådant avfall saknas delvis. Det är därför nödvändigt att stärka systemen för registrering och spårbarhet genom att inrätta elektroniska register för farligt avfall i medlemsstaterna. Elektronisk insamling av uppgifter bör utvidgas till andra avfallstyper, när det är lämpligt, för att underlätta registreringsarbetet för företag och förvaltningar och för att förbättra övervakningen av avfallsflöden i unionen.
(21)  Det är fortfarande problematiskt att säkerställa en korrekt hantering av farligt avfall i unionen, och uppgifter om hanteringen av sådant avfall saknas delvis. Det är därför nödvändigt att stärka systemen för registrering och spårbarhet genom att inrätta elektroniska register för farligt avfall i medlemsstaterna. Elektronisk insamling av uppgifter bör utvidgas till andra avfallstyper för att underlätta registreringsarbetet för företag och förvaltningar och för att förbättra övervakningen av avfallsflöden i unionen.
Ändring 59
Förslag till direktiv
Skäl 21a (nytt)
(21a)   Separat insamling av spilloljor, följd av regenerering, är till stor nytta för ekonomin och miljön, och även för försörjningstryggheten. Separat insamling bör införas, tillsammans med mål för regenerering av spilloljor.
Ändring 60
Förslag till direktiv
Skäl 22
(22)  Detta direktiv fastställer långsiktiga mål för avfallshanteringen i unionen och ger de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna tydlig vägledning för de investeringar som krävs för att uppnå dessa mål. När medlemsstaterna utarbetar sina nationella strategier för avfallshantering och planerar investeringar i infrastrukturen för avfallshantering bör de på ett genomtänkt sätt utnyttja de europeiska struktur- och investeringsfonderna genom att främja förebyggande, återanvändning och materialåtervinning, i linje med avfallshierarkin.
(22)  Detta direktiv fastställer långsiktiga mål för avfallshanteringen i unionen och ger de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna tydlig vägledning för de investeringar som krävs för att uppnå dessa mål. När medlemsstaterna utarbetar sina nationella strategier för avfallshantering och planerar investeringar i infrastrukturen för avfallshantering och i den cirkulära ekonomin bör de på ett genomtänkt sätt utnyttja de europeiska struktur- och investeringsfonderna genom att först främja förebyggande och återanvändning, följt av materialåtervinning, i linje med avfallshierarkin. Kommissionen bör, i enlighet med avfallshierarkin, göra det möjligt att använda Horisont 2020 och de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att utveckla en effektiv ekonomisk ram till hjälp för lokala myndigheter att genomföra kraven i detta direktiv och finansiera införandet av innovativ teknik och avfallshantering.
Ändring 61
Förslag till direktiv
Skäl 23
(23)  Vissa råvaror har stor betydelse för unionens ekonomi och försörjningen med dessa är förenad med en hög risk. För att säkerställa försörjningstrygghet för dessa råvaror, och i linje med råvaruinitiativet och målen för det europeiska innovationspartnerskapet om råvaror, bör medlemsstaterna vidta åtgärder för bästa möjliga hantering av avfall som innehåller betydande mängder av dessa råvaror, med beaktande av ekonomisk och teknisk genomförbarhet samt miljömässiga fördelar. Kommissionen har upprättat en förteckning över råvaror av avgörande betydelse för EU18. Denna förteckning ska regelbundet ses över av kommissionen.
(23)  Vissa råvaror har stor betydelse för unionens ekonomi och försörjningen med dessa är förenad med en hög risk. För att säkerställa försörjningstrygghet för viktiga råvaror, och i linje med råvaruinitiativet och målen för det europeiska innovationspartnerskapet om råvaror, bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att främja återanvändning av produkter och materialåtervinning av avfall som innehåller betydande mängder av råvaror av avgörande betydelse, och säkerställa att de hanteras på ett effektivt sätt, med beaktande av ekonomisk och teknisk genomförbarhet samt fördelar för miljö och hälsa. Kommissionen har upprättat en förteckning över råvaror av avgörande betydelse för EU18. Denna förteckning är föremål för kommissionens regelbundna översyn.
__________________
__________________
18 COM(2014)0297.
18 COM(2014)0297.
Ändring 62
Förslag till direktiv
Skäl 24
(24)  För att ytterligare stödja ett effektivt genomförande av råvaruinitiativet bör medlemsstaterna också främja återanvändning av produkter som utgör de viktigaste källorna till råvaror. De bör också i sina planer för avfallshantering införa lämpliga nationella åtgärder för insamling och återvinning av avfall som innehåller stora mängder av dessa råvaror. Åtgärderna bör tas med i avfallshanteringsplanerna när de uppdateras för första gången efter detta direktivs ikraftträdande. Kommissionen kommer att lämna information om relevanta produktgrupper och avfallsflöden på EU-nivå. Denna bestämmelse hindrar inte medlemsstaterna att vidta åtgärder för andra råvaror som anses betydelsefulla för den nationella ekonomin.
(24)  För att ytterligare stödja ett effektivt genomförande av råvaruinitiativet bör medlemsstaterna också i sina planer för avfallshantering införa lämpliga nationella åtgärder för insamling, sortering och återvinning av avfall som innehåller stora mängder av dessa råvaror. Åtgärderna bör tas med i avfallshanteringsplanerna när de uppdateras för första gången efter detta direktivs ikraftträdande. Kommissionen kommer att lämna information om relevanta produktgrupper och avfallsflöden på EU-nivå. Denna bestämmelse hindrar inte medlemsstaterna att vidta åtgärder för andra råvaror som anses betydelsefulla för den nationella ekonomin.
Ändring 63
Förslag till direktiv
Skäl 25
(25)  Nedskräpning ger direkta negativa effekter på miljön och medborgarnas välfärd, och de höga saneringskostnaderna är en onödig ekonomisk börda för samhället. Detta problem bör angripas genom att särskilda åtgärder införs i avfallshanteringsplanerna och genomförs korrekt av de behöriga myndigheterna.
(25)  Nedskräpning ger direkta och indirekta negativa effekter på miljön, medborgarnas välfärd och ekonomin. De höga saneringskostnaderna är en onödig ekonomisk börda för samhället. Detta problem bör angripas genom att särskilda åtgärder införs i avfallshanteringsplanerna och genomförs korrekt av de behöriga myndigheterna. Förebyggande av nedskräpning är att föredra framför sanering. Förebyggande av nedskräpning bör vara ett ansvar som delas av de behöriga myndigheterna, tillverkarna och konsumenterna. Förebyggande av nedskräpning förutsätter ofrånkomligen en ändring av olämpligt konsumentbeteende, Tillverkare vars produkter sannolikt kommer att bli skräp bör främja en hållbar användning av sina produkter för att förebygga nedskräpning. Utbildning och ökad medvetenhet spelar dessutom en avgörande roll för att sporra till beteendeförändringar.
Ändring 64
Förslag till direktiv
Skäl 25a (nytt)
(25a)   Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG1a är det bindande rättsliga instrumentet på unionsnivå för bedömning, övervakning och fastställande av miljömål för att god miljöstatus ska uppnås för marint skräp. Huvudkällorna till marint skräp är dock landbaserad verksamhet, och det orsakas av dåliga metoder för hantering av fast avfall, bristfällig infrastruktur och brist på medvetenhet hos allmänheten. Medlemsstaterna bör därför vidta åtgärder för att minska det landbaserade skräp som sannolikt kommer att hamna i havsmiljön, i linje med 2030-agendan för hållbar utveckling som antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015, och i synnerhet sträva efter att uppnå målet om att på unionsnivå minska det marina skräpet med 50 % fram till 2030. Med tanke på hur förebyggandet av marint skräp blir till nytta för miljön och ekonomin bör medlemsstaterna fastställa särskilda åtgärder för detta ändamål i sina avfallsförebyggande program. Med hjälp av dessa åtgärder bör medlemsstaterna söka uppnå de unionsomfattande minskningsmålen för marint skräp om 30 % fram till 2025 och 50 % fram till 2030. För att mäta framstegen på väg mot detta mål och underlätta ett utbyte av god praxis mellan medlemsstaterna i hela unionen bör det införas enhetliga metoder för mätning av landbaserat marint skräp. Mängderna av landbaserat marint skräp bör rapporteras varje år.
______________
1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG av den 17 juni 2008 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi) (EUT L 164, 25.6.2008, s. 19).
Ändring 65
Förslag till direktiv
Skäl 25b (nytt)
(25b)   Felaktigt bortskaffande av avfall genom nedskräpning och utsläpp av avloppsvatten och av fast avfall såsom plast har skadliga effekter på havsmiljön och människors hälsa, och medför betydande ekonomiska och sociala kostnader. Sådant avfall kullkastar också prioritetsordningen i avfallshierarkin, särskilt genom att det inte sker någon förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och annan återvinning före bortskaffandet. Eftersom marint skräp är gränsöverskridande och en harmonisering av insatserna mot det måste säkerställas bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att uppnå ett minskningsmål, med hjälp av övervakningsprogram som fastställs enligt artikel 11 i direktiv 2008/56/EG.
Ändring 66
Förslag till direktiv
Skäl 25c (nytt)
(25c)   Mikroplastpartiklar, som ingår i kosmetiska produkter som sköljs bort och i kroppsvårdsprodukter, och som efter användning kommer ut i avloppen från bostäder, affärslokaler eller industrier, är en av de direkta källor till förorening med mikroplast som det går lättast att förebygga. För att bidra till målen i detta direktiv bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att inte ingredienser i mikroplastpartiklar och mikroplaster ska komma in i systemen för rening av avloppsvatten och därifrån ut i havsmiljön.
Ändring 67
Förslag till direktiv
Skäl 27
(27)  De genomföranderapporter som medlemsstaterna utarbetar vart tredje år har inte visat sig vara ett effektivt sätt att kontrollera att lagstiftningen efterlevs och garantera ett korrekt genomförande, och de ger dessutom upphov till onödigt administrativt arbete. Det är därför lämpligt att upphäva bestämmelser som ålägger medlemsstaterna att utarbeta sådana rapporter. I stället bör efterlevnadskontrollen baseras uteslutande på de statistiska uppgifter som medlemsstaterna varje år rapporterar till kommissionen.
(27)  De genomföranderapporter som medlemsstaterna utarbetar vart tredje år har inte visat sig vara ett effektivt sätt att kontrollera att lagstiftningen efterlevs och garantera ett korrekt genomförande, och de ger dessutom upphov till onödigt administrativt arbete. Det är därför lämpligt att upphäva bestämmelser som ålägger medlemsstaterna att utarbeta sådana rapporter. I stället bör efterlevnadskontrollen baseras på de statistiska uppgifter som medlemsstaterna varje år rapporterar till kommissionen. Medlemsstaterna bör dock på begäran och utan dröjsmål förse kommissionen med all information som är nödvändig för att kommissionen ska kunna utvärdera genomförandet av detta direktiv i dess helhet samt dess påverkan på miljön och människors hälsa.
Ändring 68
Förslag till direktiv
Skäl 28
(28)  Medlemsstaternas rapportering av statistiska uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. Kvaliteten, tillförlitligheten och jämförbarheten hos statistik bör förbättras genom att man inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport. När medlemsstaterna rapporterar om hur målen i avfallslagstiftningen har uppnåtts måste de därför använda de senaste metoder som har tagits fram av kommissionen och medlemsstaternas nationella statistikkontor.
(28)  Medlemsstaternas rapportering av uppgifter och information är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. De rapporterade uppgifternas kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man fastställer gemensamma metoder för insamling och behandling av uppgifter från vederhäftiga källor, och inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport. När medlemsstaterna rapporterar om hur målen i avfallslagstiftningen har uppnåtts måste de därför använda de gemensamma metoder som har tagits fram av kommissionen i samarbete med medlemsstaternas nationella statistikkontor och de nationella, regionala och lokala myndigheterna med ansvar för avfallshantering.
Ändring 69
Förslag till direktiv
Skäl 28a (nytt)
(28a)   Vart tredje år bör kommissionen offentliggöra en rapport baserad på de uppgifter och den information som har rapporterats av medlemsstaterna för att rapportera till Europaparlamentet och rådet om vilka framsteg som har gjorts med att uppnå materialåtervinningsmålen och med genomförandet av nya skyldigheter som föreskrivs i detta direktiv. Dessa med tre års mellanrum återkommande rapporter bör även innehålla en utvärdering av konsekvenserna av direktiv 2008/98/EG som helhet på miljön och människors hälsa och en bedömning av om ändringar behövs för att direktiv 2008/98/EG ska fortsätta att vara ändamålsenligt med hänsyn till målen för den cirkulära ekonomin.
Ändring 70
Förslag till direktiv
Skäl 28b (nytt)
(28b)   För att bidra till lämplig styrning och lämpligt verkställande, gränsöverskridande samarbete och spridning av bästa praxis och innovationer inom området avfall, och för att säkerställa ett effektivt och konsekvent genomförande av de mål som fastställs i direktiv 2008/98/EG bör kommissionen inrätta en plattform för utbyte av information och delande av bästa praxis mellan kommissionen och medlemsstaterna om det praktiska genomförandet av detta direktiv. Resultaten av plattformens arbete bör göras offentligt tillgängliga.
Ändring 71
Förslag till direktiv
Skäl 28c (nytt)
(28c)   Den ekonomiska potentialen hos och miljöfördelarna med framstegen mot en cirkulär ekonomi och ökad resurseffektivitet är väl etablerade. Åtgärder som behövs för att sluta cirkeln läggs fram i olika policydokument och förslag, som sträcker sig från manifestet för plattformen för ett resurseffektivt Europa, som offentliggjordes den 17 december 2012 och därpå följande rekommendationer om politiken, till Europaparlamentets initiativbetänkande om framsteg mot en cirkulär ekonomi, antaget den 25 juni 2015, och slutligen kommissionens handlingsplan för den cirkulära ekonomin, som offentliggjordes den 2 december 2015. Alla dessa dokument innehåller åtgärder som sträcker sig bortom avfall, och omfattar hela cykeln, och de bör inte bara vägleda ambitionsnivån för unionens avfallslagstiftning, utan även säkerställa att ambitiösa åtgärder vidtas för att sluta hela cirkeln.
Ändring 72
Förslag till direktiv
Skäl 28d (nytt)
(28d)   Forskning och innovation, tillsammans med skapande av smarta företagsmodeller på grundval av resurseffektivitet, är väsentliga för att man ska kunna stödja unionens övergång till en cirkulär ekonomi, där avfall ses som en ny resurs. För att uppnå detta mål måste man inom ramen för Horisont 2020 bidra till forsknings- och innovationsprojekt som kan påvisa och testa den ekonomiska och miljömässiga hållbarheten hos en cirkulär ekonomi på fältet. Med hjälp av en systembaserad strategi kan sådana projekt samtidigt bidra till att utveckla en innovationsfrämjande lagstiftning som är lätt att genomföra genom att man identifierar eventuella rättsliga oklarheter, hinder och luckor som hämmar utvecklingen av resurseffektiva företagsmodeller.
Ändring 73
Förslag till direktiv
Skäl 28e (nytt)
(28e)   Den 2 december 2015 lade kommissionen fram en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin för att stimulera EU:s övergång till en cirkulär ekonomi. Eftersom kommissionen fastställt ett konkret och ambitiöst åtgärdsprogram, med åtgärder som omfattar hela cykeln, behövs kompletterande åtgärder för att påskynda denna övergång.
Ändring 74
Förslag till direktiv
Skäl 28f (nytt)
(28f)   En förbättrad resursanvändning kan också ge betydande nettobesparingar för unionens företag, myndigheter och konsumenter samtidigt som den minskar de sammanlagda årliga växthusgasutsläppen. Därför bör kommissionen senast vid utgången av 2018 föreslå en huvudindikator och en panel med delindikatorer på resurseffektivitet för att övervaka framstegen mot målet om att öka resurseffektiviteten på unionsnivå med 30 % fram till 2030 jämfört med 2014 års nivåer.
Ändring 75
Förslag till direktiv
Skäl 29
(29)  För att komplettera eller ändra direktiv 2008/98/EG bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på artiklarna 5.2, 6.2, 7.1, 11a.2, 11a.6, 26, 27.1, 27.4, 38.1, 38.2 och 38.3. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen utarbetar och upprättar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar överlämnas samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till Europaparlamentet och rådet.
(29)  För att komplettera eller ändra direktiv 2008/98/EG bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på följande:
–  Närmare kriterier för tillämpning av villkoren för att ämnen eller föremål ska betraktas som biprodukter eller anses ha upphört att vara avfall.
–  Allmänna krav som medlemsstaterna ska följa när de antar tekniska bestämmelser för när något ska anses ha upphört att vara avfall.
–  Upprättandet av avfallsförteckningen.
–  Harmoniserade kriterier som ska följas vid fastställandet av de ekonomiska bidrag som tillverkarna betalar för att fullgöra sitt utökade producentansvar, anpassade på grundval av den verkliga kostnaden för uttjänta produkter.
–  Indikatorer för att mäta framstegen med att minska avfallsgenereringen och genomföra åtgärder för att förebygga avfall.
–  Gemensamma metoder, inbegripet minimikvalitetskrav, för en enhetlig mätning av mängderna av livsmedelsavfall.
–  Gemensamma metoder, inbegripet minimikvalitetskrav, för en enhetlig mätning av marint skräp från landbaserade källor.
–  Minimikvalitetskrav och operativa krav för att fastställa erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning, pantsystem och aktörer inom slutlig materialåtervinning, inbegripet särskilda regler om insamling, spårbarhet, kontroll och rapportering av uppgifter.
–  Gemensamma metoder för beräkning av vikten hos metaller som har materialåtervunnits i samband med förbränning eller samförbränning, inbegripet kvalitetskriterierna för de återvunna metallerna.
–  Tekniska kriterier och driftsföreskrifter för bortskaffningsförfarandena D2, D3, D4, D6, D7 och D12, som finns förtecknade i bilaga I till direktiv 2008/98/EG, och, om så krävs, ett förbud mot dessa förfaranden, om de inte uppfyller vissa kriterier med anknytning till skyddet av människors hälsa och miljön.
–  Tekniska minimistandarder för behandlingsverksamhet som kräver ett tillstånd enligt direktiv 2008/98/EG, när det belagts att sådana standarder skulle bli till nytta för skyddet av människors hälsa och miljön.
–  Minimistandarder för verksamhet som kräver registrering enligt direktiv 2008/98/EG, när det belagts att sådana standarder skulle bli till nytta för skyddet av människors hälsa och miljön eller för att störningar på den inre marknaden kan undvikas.
–  Specificering av tillämpningen av den formel för förbränningsanläggningar som avses i punkt R1 i bilaga II till direktiv 2008/98/EG.
–  Metoderna för insamling och bearbetning av uppgifter, för organisationen av uppgiftsinsamlingen och för uppgiftskällorna, samt formatet för medlemsstaternas rapportering till kommissionen av uppgifter om genomförandet av minskningsmålen för livsmedelsavfall och marint skräp, om förberedelse för återanvändning, materialåtervinning och återfyllning och om spilloljor.
–  Anpassning av bilagorna I–V till direktiv 2008/98/EG efter vetenskapliga och tekniska framsteg.
Det är av särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.
Ändring 76
Förslag till direktiv
Skäl 30
(30)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 2008/98/EG bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på artiklarna 9.4, 9.5, 33.2, 35.5 och 37.6. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201119.
(30)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 2008/98/EG bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på följande:
–  Formatet för anmälan av information om antagande och väsentliga ändringar av avfallshanteringsplaner och avfallsförebyggande program.
–  Minimivillkor för att föra elektroniska register över farligt avfall.
Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201119.
__________________
__________________
19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).
Ändring 77
Förslag till direktiv
Skäl 33
(33)  Eftersom målen för detta direktiv, det vill säga att förbättra avfallshanteringen inom unionen, och därigenom bidra till skydd, bevarande och förbättring av miljöns kvalitet, havens hälsa och säkra livsmedel från haven genom minskning av marint skräp, samt varsamt och rationellt utnyttjande av unionens naturresurser, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av de enskilda medlemsstaterna, och därför, på grund av åtgärdernas omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
(33)  Eftersom målen för detta direktiv, det vill säga att förbättra avfallshanteringen inom unionen, och därigenom bidra till skydd, bevarande och förbättring av miljöns kvalitet, havens hälsa och säkra livsmedel från haven genom minskning av marint skräp, samt varsamt, minskat och rationellt utnyttjande av unionens naturresurser, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av de enskilda medlemsstaterna, och därför, på grund av åtgärdernas omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen enligt artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.
Ändring 78
Förslag till direktiv
Skäl 33a (nytt)
(33a)   Medlemsstaterna bör säkerställa en hög nivå av hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i sektorerna för tillverkning, materialåtervinning, reparation, förberedelse för återanvändning och avfallshantering, med hänsyn till de specifika risker som arbetstagare inom dessa sektorer utsätts för, och säkerställa att befintlig unionslagstiftning på detta område genomförs och verkställs korrekt.
Ändring 79
Förslag till direktiv
Skäl 33b (nytt)
(33b)   Detta direktiv har antagits med beaktande av de åtaganden som fastslås i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016, och det bör genomföras och tillämpas i enlighet med riktlinjerna i det avtalet.
Ändring 80
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 - led -1 (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 1 – punkt 1
(-1)   Artikel 1.1 ska ersättas med följande:
Målet med detta direktiv är att fastställa åtgärder som syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska de negativa följderna av generering och hantering av avfall samt minska resursanvändningens allmänna påverkan och få till stånd en effektivisering av denna användning.
Målet med detta direktiv är att fastställa åtgärder som syftar till att skydda miljön och människors hälsa genom att förebygga eller minska genereringen av avfall, de negativa följderna av generering och hantering av avfall samt minska resursanvändningens allmänna påverkan och få till stånd en effektivisering av denna användning, , något som är av avgörande betydelse för övergången till en cirkulär ekonomi och för att garantera unionens konkurrenskraft på lång sikt.
Ändring 81
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 - led 2 – led a
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt 1a
”1a. kommunalt avfall:
”1a. kommunalt avfall:
(a)  blandat avfall och separat insamlat avfall från hushåll, inklusive
a)  blandat avfall och separat insamlat avfall från hushåll, inklusive
–  papper och kartong, glas, metall, plast, biologiskt avfall, trä, textilier, avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska apparater, förbrukade batterier och ackumulatorer,
–  papper och kartong, glas, metall, plast, biologiskt avfall, trä, textilier, avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska apparater, förbrukade batterier och ackumulatorer,
–  grovavfall, inklusive vitvaror, madrasser, möbler,
–  grovavfall, inklusive madrasser och möbler,
–  trädgårdsavfall, inklusive löv, gräsklipp,
–  trädgårdsavfall, inklusive löv, gräsklipp,
(b)  blandat avfall och separat insamlat avfall från andra källor som är jämförbart med hushållsavfall till karaktär, sammansättning och mängd,
b)  blandat avfall och separat insamlat avfall från småföretag, kontorsbyggnader och institutioner, däribland skolor, sjukhus och offentliga byggnader, som liknar hushållsavfall till karaktär och sammansättning,
(c)  avfall från renhållning på marknader och gaturenhållning, inklusive gatsopning, innehåll i papperskorgar och avfall från skötsel av parker och trädgårdar;
c)  avfall från renhållning på marknader och gaturenhållning, inklusive gatsopning, innehåll i papperskorgar och avfall från skötsel av parker och trädgårdar;
kommunalt avfall omfattar inte avfall från avloppsnät och rening av avlopp, inklusive avloppsslam, och bygg- och rivningsavfall,”
kommunalt avfall omfattar inte avfall från avloppsnät och rening av avlopp, inklusive avloppsslam, och bygg- och rivningsavfall,
Definitionen av kommunalt avfall i detta direktiv ska gälla, oavsett om det är offentliga eller privata aktörer som hanterar avfallet
Ändring 82
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 - led 2 – led aa (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt 1b (nytt)
(aa)   Följande led ska införas:
”1b. affärs- och industriavfall: blandat avfall och separat insamlat avfall från kommersiella och industriella verksamheter och/eller lokaler,
affärs- och industriavfall omfattar inte kommunalt avfall, bygg- och rivningsavfall och avfall från avloppsnät och -bearbetning, inbegripet avloppsslam,”
Ändring 83
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1– led 2 – led b
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt 2a
”2a. icke-farligt avfall: avfall som inte har någon av de farliga egenskaper som förtecknas i bilaga III,”
”2a. icke-farligt avfall: avfall som inte omfattas av led 2 i denna artikel,”
Ändring 84
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 2 – led c
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt 4
”4. biologiskt avfall: biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, livsmedels- och köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler, jämförbart avfall från livsmedelsindustrin och annat avfall med liknande egenskaper i fråga om biologisk nedbrytbarhet som är jämförbart till karaktär, sammansättning och mängd,”
”4. biologiskt avfall: biologiskt nedbrytbart trädgårds- och parkavfall, livsmedels- och köksavfall från hushåll, restauranger, catering och detaljhandelslokaler, jämförbart avfall från livsmedelsindustrin och annat avfall med liknande egenskaper i fråga om biologisk nedbrytbarhet och komposterbarhet,”
Ändring 85
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 2 – led da (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt 9
(da)   Led 9 ska ersättas med följande:
”9. avfallshantering: insamling, transport, sortering, återvinning och bortskaffande av avfall, inklusive kontroll av sådan verksamhet och efterbehandling av platser för bortskaffande av avfall, inklusive åtgärder som handlaren eller mäklaren vidtar,”
”9. avfallshantering: insamling, transport, sortering, återvinning och bortskaffande av avfall, inklusive kontroll av sådan verksamhet och efterbehandling av platser för bortskaffande av avfall, inklusive åtgärder som handlaren eller mäklaren vidtar,”
Ändring 86
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 2 – led db (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt 11
(db)   Led 11 ska ersättas med följande:
”11. separat insamling: insamling då ett avfallsflöde hålls åtskilt efter avfallets typ och natur i syfte att underlätta en särskild behandling,”
”11. separat insamling: insamling då ett avfallsflöde hålls åtskilt efter avfallets typ och natur i syfte att underlätta en särskild behandling, särskilt förberedelse för återanvändning och materialåtervinning,”
Ändring 87
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 2 – led e
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt 16
”16. förberedelse för återanvändning: återvinningsförfaranden som går ut på kontroll, rengöring eller reparation, genom vilka avfall, produkter eller komponenter av produkter som har samlats in av en erkänd aktör inom förberedelse för återanvändning eller genom ett erkänt pantsystem bereds för att användas igen utan någon annan förbehandling,”
”16. förberedelse för återanvändning: återvinningsförfaranden som går ut på kontroll, rengöring eller reparation, genom vilka produkter eller komponenter av produkter som har blivit avfall och samlats in av en erkänd aktör inom förberedelse för återanvändning bereds för att användas igen utan någon annan förbehandling,”
Ändring 88
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 2 – led ea (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt 16a (nytt)
(ea)   Följande led ska införas:
”16a. aktör inom förberedelse för återanvändning: ett företag som hanterar avfall och arbetar jämsides med processkedjan för förberedelse för återanvändning i enlighet med gällande regler,”
Ändring 89
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 2 – led eb (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt 16b (nytt)
(eb)   Följande led ska införas:
”16b. återtillverkning: processen att försätta en produkt i ett till synes nytt skick genom återanvändning, upprustning och byte av delar till den,”
Ändring 90
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 1 – led ec (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt 17
(ec)   Led 17 ska ersättas med följande:
”17. materialåtervinning: varje form av återvinningsförfarande genom vilket avfallsmaterial upparbetas till produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål; det omfattar upparbetning av organiskt material men inte energiåtervinning och upparbetning till material som ska användas som bränsle eller fyllmaterial.”
”17. materialåtervinning : varje form av återvinningsförfarande genom vilket avfallsmaterial upparbetas till produkter, material eller ämnen, antingen för det ursprungliga ändamålet eller för andra ändamål; det omfattar organisk materialåtervinning, men inte energiåtervinning och upparbetning till material som ska användas som bränsle eller fyllmaterial,”
Ändring 91
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 2 – led ed (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt – 17a (nytt)
(ed)   Följande led ska införas:
”-17a. organisk materialåtervinning: materialåtervinning i form av en aerob eller anaerob behandling eller annan behandling av de biologiskt nedbrytbara delarna av avfall, varvid det uppkommer produkter, material eller ämnen; mekanisk biologisk behandling och deponering ska inte betraktas som en form av organisk materialåtervinning,”
Ändring 92
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 2 – led f
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt 17a
”17a. slutlig materialåtervinningsprocess: den materialåtervinningsprocess som börjar när ingen ytterligare mekanisk sortering behövs och avfallsmaterial förs in i en produktionsprocess och faktiskt upparbetas till produkter, material eller ämnen,
”17a. slutlig materialåtervinningsprocess: den materialåtervinningsprocess som börjar när ingen ytterligare sortering behövs och avfallsmaterial faktiskt upparbetas till produkter, material eller ämnen,
Ändring 93
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 2 – led f
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt 17b
17b.  återfyllning: alla former av återvinning där lämpligt avfall används för återställningsändamål i utgrävda områden eller för tekniska ändamål vid landskaps- eller anläggningsarbeten i stället för andra material som inte utgör avfall och som annars skulle ha använts för detta ändamål,”
17b.  återfyllning: alla former av återvinning utom materialåtervinning, där lämpligt icke-farligt inert avfall eller annat icke-farligt avfall används för återställningsändamål i utgrävda områden eller för tekniska ändamål vid landskaps- eller anläggningsarbeten i stället för andra material som inte utgör avfall och som annars skulle ha använts för detta ändamål, och där avfallet används i mängder som inte överstiger vad som är oumbärligt för återställningsändamålet eller det tekniska ändamålet,”
Ändring 94
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 2 – led fa (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt 17c (nytt)
(fa)   Följande led ska införas:
”17c. utspädning: blandning av avfall med ett eller flera andra material eller avfallsmaterial i syfte att, utan kemisk omvandling, minska koncentrationen av en eller flera beståndsdelar i avfallet, så att det utspädda avfallet kan genomgå en behandlings- eller materialåtervinningsprocess som inte är tillåten för det icke utspädda avfallet,”
Ändring 95
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 2 – led fb (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt20 a (nytt)
(fb)   Följande led ska läggas till:
”20a. dekontaminering: en process som består i att från avfallet avlägsna eller i avfallet behandla avfallets oönskade farliga beståndsdelar eller förorenande ämnen, för att de ska förstöras,”
Ändring 96
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 2 – led fc (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt 20b (nytt)
(fc)   Följande led ska läggas till:
”20b. sortering: all avfallshantering där insamlat avfall separeras i olika fraktioner och delfraktioner,”
Ändring 97
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 2 – led fd (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt 20c (nytt)
(fd)   Följande led ska läggas till:
”20c. skräp: avfall av ringa storlek, som befinner sig på platser dit allmänheten har tillträde och som av uppsåt eller oaktsamhet efterlämnats i omgivningen,”
Ändring 98
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 2 – led fe (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – led 20d (nytt)
(fe)   Följande led ska läggas till:
”20d. livsmedelsavfall: livsmedel som är avsett som människoföda, som befinner sig antingen i tjänligt eller otjänligt skick, och som tagits ur produktionen eller leveranskedjan för att kasseras, inklusive under primärproduktionen, bearbetningen, tillverkningen, transporten, lagringen, samt i detaljhandels- och konsumtionsledet, med undantag för förluster under primärproduktionen,”
Ändring 99
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 2 – led ff (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 3 – punkt 20e (nytt)
(ff)   Följande led ska läggas till:
”20e. restavfall: avfall från en behandling eller ett återvinningsförfarande, inbegripet materialåtervinning, som inte kan återvinnas ytterligare och därför måste bortskaffas,”
Ändring 101
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 2a (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 4 – punkt 2 – stycke 1
(2a)   I artikel 4.2 ska första stycket ersättas med följande:
”2. När avfallshierarkin enligt punkt 1 tillämpas, ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att främja de alternativ som ger bäst resultat för miljön som helhet. Detta kan kräva att vissa avfallsflöden avviker från hierarkin, när det är motiverat med hänsyn till livscykelstänkandet vad avser den allmänna påverkan av generering och hantering av sådant avfall.
”2. När avfallshierarkin enligt punkt 1 tillämpas, ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att främja de alternativ som ger bäst resultat för miljön som helhet. Detta kan kräva att vissa avfallsflöden avviker från hierarkin, när det är motiverat med hänsyn till livscykelstänkandet vad avser den allmänna påverkan av generering och hantering av sådant avfall. Detta kan kräva att visst avfall genomgår en dekontamineringsprocess innan det behandlas ytterligare.”
Ändring 102
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 3
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1
3.  Medlemsstaterna ska använda sig av lämpliga ekonomiska instrument för att ge incitament för tillämpning av avfallshierarkin.
3.  Medlemsstaterna ska använda sig av lämpliga ekonomiska instrument och vidta andra åtgärder för att ge incitament för tillämpning av avfallshierarkin. I dessa instrument och åtgärder kan ingå de instrument och åtgärder som anges i bilaga IVa för att uppmuntra genomförandet av de avfallsförebyggande program som avses i artikel 29 och för att stödja de verksamheter som bedrivs för att uppnå de mål om förberedande för återanvändning och materialåtervinning som fastställs i artikel 11.2, för att maximera användningen av sekundära råvaror och uppväga kostnadsskillnaderna jämfört med jungfruliga råvaror.
Ändring 103
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 3
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2
Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om de särskilda instrument som införts i enlighet med denna punkt senast den [arton månader efter detta direktivs ikraftträdande] och vart femte år efter den dagen.”
Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om de särskilda instrument som införts i enlighet med denna punkt senast den [inför datum arton månader efter detta direktivs ikraftträdande] och vart tredje år efter den dagen.”
Ändring 104
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 3a (ny)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 4 – punkt 3a (ny)
3a.   I artikel 4 ska följande punkt läggas till:
”3a Medlemsstaterna ska införa avgiftssystem för att säkerställa finansieringen av den infrastruktur för avfallshantering av kommunalt avfall som är nödvändig för genomförandet av detta direktiv.”
Ändring 105
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 3b (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 4 – punkt 3b (ny)
3b.   I artikel 4 ska följande punkt läggas till:
”3b. Medlemsstaterna ska tillämpa avfallshierarkin för att uppmuntra övergången till en cirkulär ekonomi. För detta ändamål ska medlemsstaterna, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/20131a, tillämpa avfallshierarkin vid all fördelning av ekonomiska medel från unionen och prioritera förebyggande, återanvändning, förberedelse för återanvändning och materialåtervinning när det investeras i infrastrukturen för avfallshantering.
_________________
1aEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden som omfattas av den gemensamma strategiska ramen, om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).”
Ändring 107
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 3c (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 4a (ny)
3c.   Följande artikel ska införas:
”Artikel 4a
Avfallshierarki
1.   Följande livsmedelsavfallshierarki ska gälla som prioriteringsordning för lagstiftning och politik som rör förebyggande och hantering av livsmedelsavfall:
a)   Förebyggande vid källan.
b)   Tillvaratagande av tjänliga livsmedel, så att användningen som människoföda prioriteras framför att livsmedlen används som foder eller upparbetas till icke-livsmedelsprodukter.
c)   Organisk materialåtervinning.
d)   Energiåtervinning.
e)   Bortskaffande.
2.   Medlemsstaterna ska skapa incitament för att förebygga livsmedelsavfall, såsom frivilliga överenskommelser, underlättande av livsmedelsdonationer eller, om så är lämpligt, finansiella eller skattemässiga åtgärder.”
Ändring 108
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 4 – led a
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 5 – punkt 1 – inledningen
1.  Medlemsstaterna ska se till att ett ämne eller föremål som uppkommer genom en produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera detta ämne eller föremål inte betraktas som avfall utan som en biprodukt om följande villkor är uppfyllda:”
1.  Ett ämne eller föremål som uppkommer genom en produktionsprocess vars huvudsyfte inte är att producera detta ämne eller föremål ska inte betraktas som avfall utan som en biprodukt om följande villkor är uppfyllda:
Ändring 109
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 4 – led b
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 5 – punkt 2
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att fastställa närmare kriterier för tillämpningen av de i punkt 1 angivna villkoren för specifika ämnen eller föremål.”
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa närmare kriterier för tillämpningen av de i punkt 1 angivna villkoren för specifika ämnen eller föremål. Kommissionen ska prioritera de befintliga och reproducerbara metoderna för industriell symbios vid utarbetandet av de närmare kriterierna.
Ändring 110
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 4 – led ba (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 5 – punkt 2a (ny)
ba)   Följande punkt ska läggas till:
”2a Om inga kriterier fastställts på unionsnivå i enlighet med förfarandet i punkt 2 får medlemsstaterna i varje enskilt fall upprätta närmare kriterier för tillämpningen av de villkor som anges i punkt 1 på vissa ämnen eller föremål, inbegripet, vid behov gränsvärden för förorenande ämnen.”
Ändring 111
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 4 – led c
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 5 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om tekniska föreskrifter som antagits enligt punkt 1 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2015/1535/EG av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (*), om så krävs enligt det direktivet.
3.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om tekniska föreskrifter för att uppfylla kraven i punkt 2a i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535*.
_______________
______________
(*) EUT L 241, 17.9.2015, s. 1.
* Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EUT L 241, 17.9.2015, s. 1).
Ändring 112
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 –led 5 – led a – led i
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 6 – punkt 1 – inledningen
1.  Medlemsstaterna ska se till att avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande ska anses ha upphört att vara avfall om det uppfyller följande villkor:
1.  1. Medlemsstaterna ska se till att avfall som har genomgått materialåtervinning eller ett annat återvinningsförfarande ska anses ha upphört att vara avfall om det uppfyller följande villkor:
Ändring 113
Förslag till direktiv
Artikel 1 – lpunkt 1 – led 5 – led b
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 6 – punkt 2
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att fastställa närmare kriterier för tillämpningen av de i punkt 1 angivna villkoren förvisst avfall. Dessa närmare kriterier ska vid behov inbegripa gränsvärden för förorenande ämnen och ta hänsyn till ämnets eller föremålets eventuella negativa miljöeffekter.
2.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a, utgående från övervakningen av situationerna i medlemsstaterna för att komplettera detta direktiv genom att fastställa närmare kriterier för tillämpningen av de i punkt 1 angivna villkoren för visst avfall. Dessa närmare kriterier ska vid behov inbegripa gränsvärden för förorenande ämnen och ta hänsyn till ämnets eller föremålets eventuella negativa effekter på människors hälsa och/eller miljön.
Ändring 114
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 5 – led b
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 6 – punkt 3
3.  Avfall som anses ha upphört att vara avfall i enlighet med punkt 1 får betraktas som förberett för återanvändning, materialåtervunnet eller återvunnet vid beräkningen av uppnåendet av de mål som fastställs i detta direktiv, direktiv 94/62/EG, direktiv 2000/53/EG, direktiv 2006/66/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU(*) om det har genomgått förberedelse för återanvändning, materialåtervinning eller återvinning i enlighet med dessa direktiv.
3.  Avfall som upphört att vara avfall i enlighet med artikel 6.1 får tas med i beräkningen av uppnåendet av de mål rörande förberedelse för återanvändning, materialåtervinning eller återvinning som fastställs i detta direktiv, direktiv 94/62/EG, direktiv 2000/53/EG, direktiv 2006/66/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU(*) om det har förberetts för återanvändning, materialåtervinning respektive återvinning i enlighet med dessa direktiv. Vikten på avfall som upphört att vara avfall får rapporteras som materialåtervunnen, om materialen eller ämnena som har upphört att vara avfall ska upparbetas, med undantag för energiåtervinning och upparbetning till material som ska användas som bränsle eller för återfyllningsändamål.
Ändring 115
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 5 – led b
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 6 – punkt 3a (ny)
3a.   Om inga kriterier har fastställts på unionsnivå i enlighet med det förfarande som anges i punkt 2 får medlemsstaterna upprätta närmare kriterier för tillämpningen av de villkor som anges i punkt 1 på visst avfall, inbegripet gränsvärden för förorenande ämnen.
Ändring 116
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 5 – led b
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 6 – punkt 3b (ny)
3b.   Om sådana kriterier inte heller har fastställts på nationell nivå ska medlemsstaterna säkerställa att avfall som har genomgått ett återvinningsförfarande anses ha upphört att vara avfall om det uppfyller villkoren i punkt 1, vilka ska verifieras från fall till fall av den behöriga nationella myndigheten.
Ändring 117
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 5 – led b
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 6 – punkt 3c (ny)
3c.   För att enhetlighet på den inre marknaden ska säkerställas ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv med allmänna krav som medlemsstaterna ska uppfylla när de antar tekniska bestämmelser i enlighet med artikel 6.
Ändring 118
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 5 – led b
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 6 – punkt 4
4.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om tekniska föreskrifter för att uppfylla kraven i punkt 1 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 om så krävs enligt det direktivet.
4.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om tekniska föreskrifter för att uppfylla kraven i punkterna 3a och 3b i enlighet med direktiv (EU) 2015/1535 .
Ändring 119
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 6 – led aa (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 7 – punkt 4
(aa)   Punkt 4 ska ersättas med följande:
4.  Farligt avfall får inte omklassificeras som icke-farligt avfall till följd av utspädning eller uppblandning av avfallet i syfte att minska de ursprungliga koncentrationerna av farliga ämnen till en nivå som understiger de tröskelnivåer som innebär att ett avfall betecknas som farligt.
”4. Farligt avfall får inte omklassificeras som icke-farligt avfall och dess farliga egenskaper får inte ändras till följd av utspädning eller uppblandning av avfallet i syfte att minska de ursprungliga koncentrationerna av farliga ämnen till en nivå som understiger de tröskelnivåer som innebär att ett avfall betecknas som farligt eller som används för att fastställa en farlig egenskap.”.
Ändring 120
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 7 – led -a (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1
(-a)   I punkt 1 ska första stycket ersättas med följande:
1.  För att stärka återanvändning samt förebyggande, materialåtervinning och annan återvinning av avfall får medlemsstaterna vidta lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att garantera att varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer eller importerar produkter (produktens producent) har utökat producentansvar.
1.  För att stärka återanvändning samt förebyggande, materialåtervinning och annan återvinning av avfall ska medlemsstaterna vidta lagstiftningsåtgärder och andra åtgärder för att garantera att varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt utvecklar, tillverkar, bearbetar, behandlar, säljer eller importerar produkter (produktens producent) har utökat producentansvar.”
Ändring 121
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 7 – led a
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3
”Sådana åtgärder får även omfatta införandet av system för utökat producentansvar som fastställer specifika operativa och ekonomiska skyldigheter för tillverkare av produkter.”
”Sådana åtgärder får även omfatta införandet av system för utökat producentansvar som fastställer specifika operativa och ekonomiska skyldigheter för tillverkare av produkter och gäller för enskilt eller kollektivt uppfyllande av utökat producentansvar. Sådana system ska bestå av en uppsättning regler som fastställer specifika operativa och ekonomiska skyldigheter för tillverkare av produkter, där producentens ansvar utökas till det led som följer efter konsumenterna i en produkts livscykel. Medlemsstaterna ska inrätta sådana system för åtminstone förpackningar enligt definition i artikel 3.1 i direktiv 94/62/EG, elektrisk och elektronisk utrustning enligt definitionen i artikel 3.1 a i direktiv 2012/19/EU, batterier och ackumulatorer enligt definitionen i artikel 3.1 i direktiv 2006/66/EG och uttjänta fordon enligt definitionen i artikel 2.2 i direktiv 2000/53/EG.
Ändring 122
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 7 – led aa (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1
(aa)   I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:
2.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att uppmuntra en produktutformning som minskar inverkan på miljön och genereringen av avfall under produktionen och den efterföljande användningen av produkterna och i syfte att säkerställa att återvinning och bortskaffande av produkter som har blivit avfall sker i enlighet med artiklarna 4 och 13.
”2. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder som uppmuntrar tillverkarna att förbättra utformningen av produkter och komponenter av produkter och därigenom öka resurseffektiviteten och minska inverkan på miljön och genereringen av avfall under produktionen och den efterföljande användningen av produkterna och i syfte att säkerställa att återvinning och bortskaffande av produkter som har blivit avfall sker i enlighet med artiklarna 4 och 13.”
Ändring 123
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 7 – led b
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2
Sådana åtgärder kan bland annat stimulera utveckling, produktion och marknadsföring av produkter som lämpar sig för flerfaldig användning, som är hållbara ur teknisk synvinkel och som, när de blivit avfall, lämpar sig för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning i syfte att tillämpa principen om avfallshierarkin på lämpligt sätt. Åtgärderna bör beakta produkters effekter under hela deras livscykel.
Sådana åtgärder ska bland annat stimulera utveckling, produktion och marknadsföring av produkter och material som lämpar sig för flerfaldig användning, som är hållbara ur teknisk synvinkel och lätta att reparera och som, när de blivit avfall och förberetts för återanvändning eller materialåtervunnits lämpar sig för att släppas ut på marknaden, i syfte att tillämpa principen om avfallshierarkin på lämpligt sätt. Åtgärderna ska beakta produkters effekter under hela deras livscykel, inklusive, när så är lämpligt, deras potential för flerfaldig materialåtervinning, samt avfallshierarkin.
Ändring 124
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 7 – led ba (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8 – punkt 2a (ny)
(ba)   Följande punkt ska införas:
”2a. Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla de åtgärder som antagits i enlighet med punkterna 1 och 2 senast den [inför datum: trettiosex månader efter detta direktivs ikraftträdande] och vart tredje år efter den dagen. Kommissionen ska offentliggöra de anmälningar den mottagit.”
Ändring 125
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 7 – led bb (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8 – punkt 4
(bb)   Punkt 4 ska ersättas med följande:
4.  Det utökade producentansvaret ska tillämpas utan att det påverkar ansvaret för avfallshantering enligt artikel 15.1 och utan att det påverkar tillämpningen av gällande lagstiftning om avfallsflöden och specifika produkter.
”4. Det utökade producentansvaret ska tillämpas utan att det påverkar ansvaret för avfallshantering enligt artikel 15.1. Bestämmelserna i artiklarna 8 och 8a påverkar inte bestämmelserna om utökat producentansvar i annan unionslagstiftning.”
Ändring 126
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 7 – led c
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8 – punkt 5
”5. Kommissionen ska organisera ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna och de aktörer som deltar i system för producentansvar om det praktiska genomförandet av kraven i artikel 8a och om bästa praxis för att säkerställa lämplig styrning och gränsöverskridande samarbete mellan system för utökat producentansvar. Detta omfattar bland annat informationsutbyte om organisatoriska förhållanden och övervakning av organisationer för producentansvar, urvalet av aktörer för avfallshantering och förebyggande av nedskräpning. Kommissionen ska offentliggöra resultaten av detta informationsutbyte.”
”5. Senast den ... [inför datum: sex månader efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen inrätta en plattform för ett informationsutbyte mellan medlemsstaterna, det civila samhällets organisationer, regionala och lokala myndigheter och de aktörer som deltar i system för producentansvar om det praktiska genomförandet av kraven i artikel 8a och om bästa praxis för att säkerställa lämplig styrning och gränsöverskridande samarbete mellan system för utökat producentansvar, samt en smidigt fungerande inre marknad. Detta omfattar bland annat informationsutbyte om organisatoriska förhållanden och övervakning av organisationer för producentansvar, utveckling av harmoniserade kriterier för de ekonomiska bidrag som avses i artikel 8a.4 b, urvalet av aktörer för avfallshantering och förebyggande av avfallsgenerering och nedskräpning. Kommissionen ska offentliggöra resultaten av detta informationsutbyte och får tillhandahålla riktlinjer om relevanta aspekter.
Senast den ... inför datum: 12 månader efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen, utgående från en undersökning och med beaktande av information från plattformen, anta riktlinjer för fastställandet av de ekonomiska bidrag som avses i artikel 8a.4 b. För att enhetlighet på den inre marknaden ska säkerställas får kommissionen anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa harmoniserade kriterier som medlemsstaterna ska uppfylla vid fastställandet av de ekonomiska bidrag som avses i artikel 8a.4 b.
Ändring 127
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8a – rubriken
Allmänna krav för system för utökat producentansvar
Allmänna minimikrav för system för utökat producentansvar
Ändring 128
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 1
–  fastställer tydliga roller och ansvarsområden för tillverkare av produkter som släpper ut varor på unionsmarknaden, organisationer som tillämpar utökat producentansvar för deras räkning, privata och offentliga aktörer på avfallsområdet, lokala myndigheter och, i tillämpliga fall, erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning,
–  fastställer tydliga roller och ansvarsområden för alla medverkande aktörer, inklusive tillverkare av produkter som släpper ut varor på unionsmarknaden, organisationer som tillämpar utökat producentansvar för deras räkning inom ramen för kollektiva system, privata och offentliga aktörer på avfallsområdet, distributörer, regionala och lokala myndigheter och, i tillämpliga fall, nätverk för återanvändning och reparation, företag inom den sociala ekonomin samt erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning,
Ändring 129
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 2
–  fastställer mätbara avfallshanteringsmål, i linje med avfallshierarkin, i syfte att uppnå åtminstone de kvantitativa mål som är relevanta för systemet enligt detta direktiv, direktiv 94/62/EG, direktiv 2000/53/EG, direktiv 2006/66/EG och direktiv 2012/19/EU,
–  fastställer mätbara avfallsminskningsmål och avfallshanteringsmål, i linje med avfallshierarkin, i syfte att uppnå åtminstone de kvantitativa mål som är relevanta för systemet enligt detta direktiv, direktiv 94/62/EG, direktiv 2000/53/EG, direktiv 2006/66/EG och direktiv 2012/19/EU,
Ändring 130
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 3
–  inrättar ett rapporteringssystem för att samla in uppgifter om produkter som släpps ut på unionsmarknaden av tillverkare som omfattas av utökat producentansvar; när dessa produkter blir avfall ska rapporteringssystemet säkerställa att uppgifter samlas in om insamling och behandling av detta avfall, i tillämpliga fall med angivande av materialflödena,
–  inrättar ett rapporteringssystem för att samla in tillförlitliga och korrekta uppgifter om produkter som släpps ut på unionsmarknaden av tillverkare som omfattas av utökat producentansvar; när dessa produkter blir avfall ska rapporteringssystemet säkerställa att tillförlitliga och korrekta uppgifter samlas in om insamling och behandling av detta avfall, i tillämpliga fall med angivande av materialflödena,
Ändring 131
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8a – punkt 1 – strecksats 4
–  garanterar likabehandling och icke-diskriminering mellan tillverkare av produkter och för små och medelstora företag.
–  garanterar likabehandling och icke-diskriminering mellan tillverkare av produkter, liksom mellan tjänsteleverantörer inom områdena insamling, transport och behandling, och för små och medelstora företag.
Ändring 132
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8a – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att avfallsinnehavare som omfattas av de system för utökat producentansvar som inrättats i enlighet med artikel 8.1 informeras om tillgängliga avfallsinsamlingssystem och förebyggande av nedskräpning. Medlemsstaterna ska också vidta åtgärder för att skapa incitament för avfallsinnehavare att delta i separata insamlingssystem, särskilt genom ekonomiska incitament eller föreskrifter, när så är lämpligt.
2.  Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att se till att avfallsinnehavare som omfattas av de system för utökat producentansvar som inrättats i enlighet med artikel 8.1 informeras om tillgängliga återtagandesystem, nätverk för återanvändning och reparation, erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning, avfallsinsamlingssystem och förebyggande av nedskräpning. Medlemsstaterna ska också vidta åtgärder för att skapa incitament för avfallsinnehavare att ta på sig ansvaret för att leverera sitt avfall till separata insamlingssystem, särskilt genom ekonomiska incitament eller föreskrifter, när så är lämpligt.
Ändring 133
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8a – punkt 3 – led a
a)  har en tydligt avgränsad täckning vad gäller geografiskt område, produkter och material,
a)  har en tydligt avgränsad täckning vad gäller geografiskt område, produkter och material på grundval av försäljningsområdet och utan att dessa områden begränsas till de territorier inom vilka avfallsinsamling och avfallshantering är lönsam,
Ändring 134
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8a – punkt 3 – led b
b)  har de operativa och ekonomiska medel som krävs för att fullgöra sina skyldigheter inom utökat producentansvar,
b)  har de operativa och/eller ekonomiska medel som krävs för att fullgöra sina skyldigheter inom utökat producentansvar,
Ändring 135
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8a – punkt 3 – led d – strecksats 2
–  de ekonomiska bidrag som betalas av tillverkarna,
–  det ekonomiska bidrag som, inom ramen för kollektiva system betalas av tillverkarna per såld enhet eller per ton av produkten som släpps ut på marknaden,
Ändring 136
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8a – punkt 3 – led d – strecksats 3
–  förfarandet för urval av aktörer inom avfallshantering.
–  förfarandet för urval av aktörer inom avfallshantering inom ramen för kollektiva system,
Ändring 137
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 30 – punkt 3 – led d – strecksats 3a (ny)
–  uppnåendet av de avfallsminskningsmål och avfallshanteringsmål som avses i punkt 1 andra strecksatsen,
Ändring 139
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8a – punkt 4 – led a – inledningen och första strecksatsen
a)  täcker hela kostnaden för avfallshantering för de produkter som tillverkaren släpper ut på unionsmarknaden, inklusive samtliga följande:
a)  täcker kostnaden för avfallshantering för de produkter som tillverkaren släpper ut på unionsmarknaden enligt följande:
–  kostnader för separat insamling, sortering och behandling som behövs för att uppfylla avfallshanteringsmålen i punkt 1 andra strecksatsen, med beaktande av intäkterna från återanvändning eller försäljning av returråvaror från deras produkter,
–  kostnader för separat insamling, sortering, transport och behandling som behövs för att säkerställa att avfall hanteras som sig bör, med beaktande av intäkterna från återanvändning eller försäljning av returråvaror från deras produkter,
Ändring 140
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8a – punkt 4 – led b
b)  anpassas på grundval av den verkliga kostnaden för uttjänta enskilda produkter eller grupper av liknande produkter, särskilt med hänsyn till deras återanvändning och materialåtervinning,
b)  inom ramen för kollektiva system anpassas på grundval av den verkliga kostnaden för uttjänta enskilda produkter eller grupper av liknande produkter, särskilt med hänsyn till deras hållbarhet och möjligheterna att reparera, återanvända och materialåtervinna dem, samt till förekomsten av farliga ämnen i dem, varvid en livscykelstrategi ska tillämpas och en anpassning ska göras utifrån kraven i relevant unionslagstiftning och dessutom, i förekommande fall, harmoniserade kriterier ska tas som utgångspunkt, för att säkerställa en smidigt fungerande inre marknad,
Ändring 141
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8a – punkt 4 – led c
c)  baseras på den optimerade kostnaden för de tjänster som tillhandahålls i fall där offentliga aktörer inom avfallshantering ansvarar för genomförandet av operativa uppgifter inom systemet för utökat producentansvar.
c)  baseras på den optimerade kostnaden för de tjänster som tillhandahålls i fall där offentliga aktörer inom avfallshantering ansvarar för genomförandet av operativa uppgifter inom systemet för utökat producentansvar. Den optimerade kostnaden för tjänsten ska medge insyn och låta framgå vilka kostnader offentliga aktörer inom avfallshantering har för genomförandet av operativa uppgifter på uppdrag av system för utökat producentansvar.
Ändring 142
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8a – punkt 5 – stycke 1
Medlemsstaterna ska införa en lämplig ram för övervakning och verkställighet i syfte att säkerställa att tillverkarna av produkter fullgör sina skyldigheter inom utökat producentansvar, att de ekonomiska medlen används på ett korrekt sätt, och att alla aktörer som deltar i tillämpningen av systemet rapporterar tillförlitliga uppgifter.
Medlemsstaterna ska införa en lämplig ram för övervakning och verkställighet i syfte att säkerställa att tillverkarna av produkter fullgör sina skyldigheter inom utökat producentansvar, också vid distansförsäljning, samt att de ekonomiska medlen används på ett korrekt sätt, och att alla aktörer som deltar i tillämpningen av systemet rapporterar tillförlitliga uppgifter.
Ändring 143
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8a – punkt 5 – stycke 2
Om det i en medlemsstat finns flera organisationer som fullgör skyldigheter inom utökat producentansvar för tillverkarnas räkning, ska medlemsstaten inrätta en oberoende myndighet för att övervaka fullgörandet av skyldigheterna inom utökat producentansvar.
Medlemsstaterna ska utse eller inrätta en oberoende myndighet med uppgift att övervaka fullgörandet av skyldigheter inom utökat producentansvar och i synnerhet att kontrollera efterlevnaden av de krav på organisationer för utökat producentansvar som anges i detta direktiv.
Ändring 144
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 8
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 8a – punkt 6
6.  Medlemsstaterna ska inrätta en plattform för att säkerställa en löpande dialog mellan de aktörer som deltar i tillämpningen av utökat producentansvar, inklusive privata och offentliga aktörer på avfallsområdet, lokala myndigheter och, i tillämpliga fall, erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning.”
6.  Medlemsstaterna ska utse eller inrätta en plattform för att säkerställa en löpande dialog mellan alla aktörer som deltar i tillämpningen av utökat producentansvar, inklusive tillverkare och distributörer, privata och offentliga aktörer på avfallsområdet, aktörer inom den sociala ekonomin, lokala myndigheter, det civila samhällets organisationer och, i tillämpliga fall, nätverk för reparation och återanvändning och erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning.
Ändring 145
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 9
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 9 – punkt -1 (ny)
”-1. För att bidra till avfallsförebyggandet ska medlemsstaterna sträva efter att uppnå åtminstone följande mål:
a)   En betydande minskning av avfallsgenereringen.
b)   En brytning av sambandet mellan avfallsgenerering och ekonomisk tillväxt.
c)   Ett successivt ersättande av ämnen som enligt definitionen i artikel 57 i förordning (EG) nr 1907/2006 inger mycket stora betänkligheter, såvida det finns lämpliga alternativa ämnen eller tekniker som är ekonomiskt och tekniskt användbara.
d)   Ett unionsomfattande mål om att livsmedelsavfallet ska minska med 30 % fram till 2025 och med 50 % fram till 2030, jämfört med referensscenariot för 2014.
e)   Ett unionsomfattande mål om att det marina skräpet ska minska med 30 % fram till 2025 och med 50 % fram till 2030, jämfört med referensscenariot för 2014.”
Ändring 146
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 9
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 9 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att förebygga avfallsgenerering. Åtgärderna ska
1.  För att uppnå målen i punkt –1 ska medlemsstaterna vidta minst följande åtgärder:
–  uppmuntra användning av produkter som är resurseffektiva, varaktiga, reparerbara och återvinningsbara,
–  främja och stödja hållbara mönster för produktion och konsumtion och användning av produkter som är resurseffektiva, varaktiga, lätta att dela med andra användare, återanvändbara, reparerbara och återvinningsbara,
–  avskräcka från att släppa ut produkter med planerat åldrande på marknaden,
–  identifiera och rikta in sig på produkter som är de viktigaste källorna till råvaror som har stor betydelse för unionens ekonomi och för vilka försörjningen är förenad med en hög risk, för att förhindra att dessa produkter blir avfall,
–  identifiera och rikta in sig på produkter som är de viktigaste källorna till råvaror som har stor betydelse för unionens ekonomi och för vilka försörjningen är förenad med en hög risk, för att förhindra att dessa produkter blir avfall,
–  uppmuntra inrättandet av system som främjar återanvändning, särskilt för elektrisk och elektronisk utrustning, textilier och möbler,
–  ge incitament till att produkters livslängd förlängs om detta blir till nytta för miljön, och stödja inrättandet av system som främjar reparation, återanvändning, återtillverkning och upprustning av produkter, såsom avses i artikel 9a,
–  minska avfallsproduktionen i processer inom industriproduktion, mineralutvinning och bygg- och rivningsverksamhet, med beaktande av bästa tillgängliga teknik,
–  minska avfallsproduktionen i processer inom industriproduktion, tillverkning, mineralutvinning och bygg- och rivningsverksamhet, även med sådana medel som granskningar före rivningen, samt inom processer med anknytning till handel och tjänster, med beaktande av bästa tillgängliga teknik och bästa praxis,
–  minska generering av livsmedelsavfall i primärproduktionen, inom bearbetning och tillverkning, i detaljhandel och annan livsmedelsdistribution, i restauranger och cateringtjänster samt i hushållen.
–  minska den sammanlagda genereringen av livsmedelsavfall,
–  minska förlusterna av livsmedel utmed hela leveranskedjan, också i primärproduktionen samt vid transport och lagring,
–   förebygga nedskräpning genom fastställande av vilka produkter som är huvudkällorna till skräp i naturen, också i havsmiljön, och vidta åtgärder för att nedskräpningen från dessa källor ska minska,
–  säkerställa att konsumenter och aktörer inom avfallsbehandling får information om ämnen som inger mycket stora betänkligheter,
–   utveckla och stödja informationskampanjer för att öka medvetenheten om frågor kring avfallsförebyggande och nedskräpning.
Ändring 147
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 9
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 9 – punkt 2
2.  Medlemsstaterna ska övervaka och utvärdera genomförandet av de avfallsförebyggande åtgärderna. De ska för detta ändamål använda lämpliga kvalitativa eller kvantitativa indikatorer och mål, särskilt när det gäller mängden kommunalt avfall per capita som bortskaffas eller blir föremål för energiåtervinning.
2.  Medlemsstaterna ska övervaka och utvärdera genomförandet av de avfallsförebyggande åtgärderna. De ska för detta ändamål använda lämpliga kvalitativa eller kvantitativa indikatorer och mål, särskilt när det gäller mängden kommunalt avfall som genereras per capita och mängden kommunalt avfall som bortskaffas eller blir föremål för energiåtervinning.
Ändring 148
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 9
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 9 – punkt 2a (ny)
2a.   Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa indikatorer för mätning av vilka framsteg det görs med att minska avfallsgenereringen och genomföra de avfallsförebyggande åtgärder som förtecknas i punkt 1 i denna artikel. Dessa delegerade akter ska antas inom 18 månader efter detta direktivs ikraftträdande.
Ändring 149
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 9
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 9 – punkt 3
3.  Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma genomförandet av sina åtgärder för att förebygga livsmedelsavfall genom att mäta livsmedelsavfall på grundval av metoder som fastställts i enlighet med punkt 4.
3.  Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma genomförandet av sina åtgärder för att förebygga livsmedelsavfall genom att mäta nivåerna på livsmedelsavfall på grundval av en gemensam metod. Senast den 31 december 2017 ska kommissionen anta en delegerad akt i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa den gemensamma metoden, inbegripet minimikvalitetskrav, för enhetlig mätning av nivåerna på livsmedelsavfall. I metoden ska det beaktas vilka avfallsförebyggande åtgärder som genomförts genom att livsmedel skänkts bort eller på annat sätt hindrats att bli avfall.
Ändring 236
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 9
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 9 – punkt 3a (ny)
3a.   Senast den 31 december 2020 ska kommissionen utreda möjligheten att fastställa bindande unionsomfattande mål för minskning av livsmedelsavfall som ska ha uppnåtts fram till 2025 och 2030 på grundval av nivåer som beräknas enligt den gemensamma metod som fastställs i punkt 3. För detta ändamål ska kommissionen utarbeta en rapport, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag, som ska översändas till Europaparlamentet och rådet.
Ändring 150
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 9
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 9 – punkt 3b (ny)
3b.   Medlemsstaterna ska övervaka och bedöma genomförandet av sina åtgärder för att förebygga marint skräp från nedskräpning på land genom att mäta nivåerna av marint skräp från landbaserade källor på grundval av en gemensam metod. Senast den 31 december 2017 ska kommissionen anta en delegerad akt i enlighet med artikel 38a i syfte att upprätta den metoden, inbegripet minimikvalitetskrav, för enhetlig mätning av nivåer av marint skräp från landbaserade källor.
Ändring 151
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 9
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 9 – punkt 3c (ny)
3c.   Senast den 31 december 2018 ska kommissionen utreda möjligheten att fastställa unionsomfattande mål för avfallsförebyggande som ska ha uppnåtts fram till 2025 och 2030 på grundval av en gemensam indikator som beräknas genom hänvisning till den samlade mängd kommunalt avfall som genereras per capita. För detta ändamål ska kommissionen utarbeta en rapport, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag, som ska översändas till Europaparlamentet och rådet.
Ändring 152
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 9
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 9 – punkt 4
4.   Kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa indikatorer för att mäta de övergripande framstegen med genomförandet av avfallsförebyggande åtgärder. För att säkerställa enhetliga mätningar av mängden livsmedelsavfall ska kommissionen anta en genomförandeakt för att fastställa en gemensam metod, inbegripet minimikvalitetskrav. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.2.
utgår
Ändring 153
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 9
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 9 – punkt 5
5.   Europeiska miljöbyrån ska varje år offentliggöra en rapport som visar utvecklingen när det gäller förebyggande av avfall i varje medlemsstat och i unionen som helhet, även i fråga om att bryta sambandet mellan avfallsgenerering och ekonomisk tillväxt och om övergången till en cirkulär ekonomi.”
utgår
Ändring 154
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 9a (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 9a (ny)
9a.   Följande artikel ska införas:
”Artikel 9a
Återanvändning
1.   Medlemsstaterna ska stödja inrättandet av system som gynnar återanvändning och förlängning av produkters livslängd, förutsatt att detta inte blir till förfång för produktkvaliteten och produktsäkerheten.
2.   Medlemsstaterna ska vidta åtgärder som gynnar återanvändning av produkter, framför allt av sådana som innehåller betydande mängder av råvaror av avgörande betydelse. Dessa åtgärder kan omfatta uppmuntran till inrättande av och stöd till erkända nätverk för återanvändning, pantsystem och system för återlämnande och återfyllning, samt incitament till återtillverkning och renovering av produkter och användning av dem för nya ändamål.
Medlemsstaterna ska använda ekonomiska instrument och åtgärder och får fastställa kvantitativa mål.
3.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att aktörer inom återanvändning har tillgång till bruksanvisningar, reservdelar, teknisk information eller alla andra instrument och all annan utrustning eller programvara som behövs för återanvändning av produkter, utan hinder av immateriella äganderättigheter.”
Ändring 155
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 9b (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 9b (ny)
9b.  Följande artikel ska införas:
”Artikel 9b
Delningsplattformar
1.  Kommissionen ska aktivt främja delningsplattformar som en företagsmodell. Kommissionen ska starkt anknyta dessa plattformar till de nya riktlinjerna för en delningsekonomi och undersöka alla potentiella åtgärder för att skapa incitament för dem, bland annat utökat producentansvar, offentlig upphandling och ekodesign.
2.  Medlemsstaterna ska stödja inrättandet av system som främjar delningsplattformar i alla sektorer.”
Ändring 156
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 9c (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 10 – punkt 2
(9c)   Artikel 10.2 ska ersättas med följande:
2.  När det är nödvändigt för tillämpningen av punkt 1 och för att underlätta eller förbättra återvinningen, ska avfall samlas in separat, om detta är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbart, och får inte blandas med annat avfall eller annat material med andra egenskaper.
”2. För tillämpningen av punkt 1 och för att underlätta eller förbättra återvinningen, ska avfall samlas in separat och får inte blandas med annat avfall eller annat material med andra egenskaper.”
Genom undantag från första stycket kan medlemsstaterna utesluta glest befolkade områden där det påvisats att separat insamling inte leder till det sammantaget bästa resultatet för miljön med beaktande av livscykeltänkande.
Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla sin avsikt att göra bruk av detta undantag. Kommissionen ska se över anmälan och bedöma huruvida undantaget är berättigat, med beaktande av målen i detta direktiv. Om kommissionen inte framför några invändningar inom nio månader efter anmälan ska undantaget anses ha beviljats. Om kommissionen invänder ska den anta ett beslut och informera medlemsstaten om detta.”
Ändring 157
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 9d (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 10 – punkt 2a (ny)
(9d)   I artikel 10 ska följande punkt läggas till:
”2a. Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa att avfall som insamlats separat i enlighet med artiklarna 11.1 och 22 inte tas emot vid en förbränningsanläggning, med undantag för rester efter sorteringen av detta avfall.”
Ändring 158
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 9e (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 10 – punkt 2b (ny)
(9e)   I artikel 10 ska följande punkt läggas till:
”2b. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att dekontaminera farligt avfall före återvinning, när detta är lämpligt.”
Ändring 159
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 10 – led -a (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11 – rubriken
-a)   Titeln ska ersättas med följande:
Återanvändning och materialåtervinning
Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning”
Ändring 160
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 10 – led a
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 1
1.  Medlemsstaterna ska, när så är lämpligt, vidta åtgärder för att främja förberedelse för återanvändning, framför allt genom att främja inrättande av och stöd till nätverk för återanvändning och reparation och genom att underlätta sådana nätverks tillgång till insamlingsplatser för avfall, och genom att främja användningen av ekonomiska styrmedel, upphandlingskriterier, kvantitativa mål eller andra åtgärder.
1.  Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja förberedelse för återanvändning, bland annat genom att underlätta inrättande av och erkännnande av aktörer och nätverk inom förberedelse för återanvändning, särskilt de som drivs som sociala företag, genom att underlätta sådana erkända aktörers och nätverks tillgång till insamlingsplatser för avfall, och genom att främja användningen av ekonomiska styrmedel, upphandlingskriterier, kvantitativa mål eller andra åtgärder.
Ändring 161
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 10 – led a
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2
Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja materialåtervinning av hög kvalitet och ska i detta syfte införa separat insamling av avfall om det är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbart och lämpligt för att uppfylla kvalitetskraven för de relevanta materialåtervinningssektorerna och för att uppnå de mål som anges i punkt 2.
Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja materialåtervinning av hög kvalitet och ska i detta syfte införa separat insamling av avfall, enligt vad som avses i artikel 10.2, för att uppfylla kvalitetskraven för de relevanta materialåtervinningssektorerna.
Ändring 162
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 10 – led-aa (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)
(aa)   I punkt 1 ska följande stycke införas:
”Medlemsstaterna ska med hjälp av lagstiftning och ekonomiska instrument ge incitament till spridning av sekundära råvaror.”
Ändring 164
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 10 – led ab (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 3
(ab)   I punkt 1 ska tredje stycket ersättas med följande:
”Om inte annat följer av artikel 10.2 ska senast 2015 separat insamling anordnas för åtminstone följande: papper, metall, plast och glas.”
”Om inte annat följer av artikel 10.2 ska senast 2015 separat insamling anordnas för åtminstone följande: papper, metall, plast och glas. Dessutom ska medlemsstaterna senast 2020 anordna separat insamling av textilier..
Ändring 165
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 10 – led b
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 4
”Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja sorteringssystem för bygg- och rivningsavfall och för åtminstone följande: trä, ballastmaterial, metall, glas och gips.”
”Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att säkerställa sortering av bygg- och rivningsavfall av åtminstone följande slag: trä, mineralfraktioner (betong, tegel, klinker och keramik), metall, gips, glas och puts. Medlemsstaterna får använda åtgärder av de slag som förtecknas i bilaga IVa.
Medlemsstaterna ska ge incitament till granskningar före rivning för att minimera innehållet av förorenande ämnen eller andra oönskade ämnen i bygg- och rivningsavfall och på det sättet bidra till materialåtervinning av hög kvalitet.
Ändring 166
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 10 – led ba (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11 – punkt 1 – stycke 4a (nytt)
(ba)   I punkt 1 ska följande stycke införas:
”Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att främja sorteringssystem för affärs- och industriavfall av åtminstone följande slag: metall, plast, papper och kartong, biologiskt avfall, glas och trä.”
Ändring 167
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 10 – led bb (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11 – punkt 2 – inledningen
(bb)   Inledningen i punkt 2 ska ersättas med följande:
”I syfte att uppnå målen i detta direktiv och närma sig ett europeiskt återvinningssamhälle med en hög nivå av resurseffektivitet ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder som är avsedda att uppnå följande mål:”
”I syfte att uppnå målen i detta direktiv och närma sig en europeisk cirkulär ekonomi med en hög nivå av resurseffektivitet ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder som är avsedda att uppnå följande mål”
Ändring 168
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 10 – led d
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11 – punkt 2 – led c
”c) Senast 2025: Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska öka till minst 60 viktprocent.
”c) Senast 2025: Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska öka till minst 60 viktprocent av det kommunala avfall som genereras, varav minst 3% ska förberedas för återanvändning.
Ändring 169
Förslag till direktiv
Artikel 1 – lpunkt 1 – led 10 – led d
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11 – punkt 2 – led d
d)  Senast 2030: Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska öka till minst 65 viktprocent.”
d)  Senast 2030: Förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall ska öka till minst 70 viktprocent av det kommunala avfall som genereras, varav minst 5 % ska förberedas för återanvändning.”
Ändring 170
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 10 – led e
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 1
3.  Estland, Grekland, Kroatien, Lettland, Malta, Rumänien och Slovakien kan erhålla ytterligare fem år för att förverkliga målen i punkt 2 c och d. Medlemsstaten ska underrätta kommissionen om sin avsikt att tillämpa denna bestämmelse senast 24 månader före utgången av de tidsfrister som anges i punkterna 2 c respektive d. Vid en förlängning ska medlemsstaten vidta de åtgärder som krävs för att öka förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av kommunalt avfall till minst 50 viktprocent senast 2025 och minst 60 viktprocent senast 2030.
3.  En medlemsstat får begära en förlängning på fem år för att förverkliga målen i punkt 2 c, såvida den uppfyller följande villkor:
a)   Mindre än 20 % av dess kommunala avfall har förberetts för återanvändning och materialåtervunnits under 2013.
b)   Den finns inte med på förteckningen över medlemsstater som löper risk att inte uppnå målet om att minst 50 % av deras kommunala avfall ska förberedas för återanvändning och materialåtervinning senast 2025, i enlighet med artikel 11b.2 b.
Medlemsstaten ska ingå till kommissionen med begäran om sådan förlängning senast 24 månader före utgången av den tidsfrist som anges i punkt 2 c , dock inte före offentliggörandet av den rapport som avses i artikel 11b om uppnåendet av det mål som fastställts i denna punkt .
Ändring 171
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 10 – led e
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11 – punkt 3 – stycke 2
Anmälan ska åtföljas av en genomförandeplan med de åtgärder som krävs för att säkerställa att målen nås inom den nya tidsfristen. Planen ska också innehålla en detaljerad tidsplan för genomförandet av de föreslagna åtgärderna och en bedömning av de effekter de väntas ha.
Begäran om förlängning ska åtföljas av en genomförandeplan med de åtgärder som krävs för att säkerställa att målen nås inom den nya tidsfristen. Planen ska utarbetas utifrån en utvärdering av de befintliga avfallshanteringsplanerna och ska också innehålla en detaljerad tidsplan för genomförandet av de föreslagna åtgärderna och en bedömning av de effekter de väntas ha.
Den plan som avses i tredje stycket ska uppfylla åtminstone följande krav:
a)   Den använder lämpliga ekonomiska instrument för att ge incitament till tillämpningen av avfallshierarkin, enligt vad som avses i artikel 4.1 i detta direktiv.
b)   Den visar att strukturfonderna och Sammanhållningsfonden och andra åtgärder använts effektivt och ändamålsenligt för påvisbara långsiktiga investeringar i finansiering och utveckling av de infrastrukturer för avfallshantering som behövs för att de relevanta målen ska uppnås.
c)   Den tillhandahåller statistik av god kvalitet och tydliga prognoser för avfallshanteringskapacitet och för avståndet till de mål som anges i artikel 11.2 i det här direktivet, artikel 6.1 i direktiv 94/62/EG och artikel 5.2a, 5.2b och 5.2c i direktiv 1999/31/EG.
d)   Den fastställer program för förebyggande av avfall i enlighet med artikel 29 i detta direktiv.
Kommissionen ska bedöma om kraven i fjärde stycket a–d uppfyllts. Om inte kommissionen gör invändningar mot den framlagda planen inom fem månader efter det datum då den mottogs ska begäran om förlängning anses vara godkänd.
Om kommissionen gör invändningar mot den framlagda planen ska kommissionen uppmana den berörda medlemsstaten att lämna in en reviderad plan inom två månader från mottagandet av dessa invändningar.
Kommissionen ska utvärdera den reviderade planen inom två månader efter mottagandet och skriftligen godta eller avslå begäran om förlängning. Om kommissionen inte har svarat inom denna tidsfrist, ska begäran om förlängning anses vara godkänd.
Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet och rådet om utfallet av sina beslut inom två månader från att ha fattat dem.
Om den förlängning som avses i första stycket beviljas men medlemsstaten varken förbereder för återanvändning eller materialåtervinner minst 50 % av sitt kommunala avfall senast 2025 ska förlängningen automatiskt anses ha förfallit.
Ändring 172
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 10 – led e
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11 – punkt 3a (ny)
3a.   En medlemsstat får begära en förlängning på fem år för att förverkliga målen i punkt 2 d, såvida den uppfyller följande villkor:
a)   Den uppfyller villkoren i punkt 3 första stycket a och b.
b)   Den finns inte med på förteckningen över medlemsstater som löper risk att inte uppnå målet om att minst 60 % av deras kommunala avfall ska förberedas för återanvändning och materialåtervinning senast 2030, i enlighet med artikel 11b.2 b.
För att utverka den förlängning som avses i första stycket av denna artikel ska en medlemsstat ingå med begäran till kommissionen i enlighet med punkt 3 i denna artikel senast 24 månader före utgången av den tidsfrist som fastställs i punkt 2 d i denna artikel, dock inte före offentliggörandet av den rapport som avses i artikel 11b om uppnåendet av det mål som fastställs i denna punkt.
Om sådan förlängning beviljas men medlemsstaten varken förbereder för återanvändning eller materialåtervinner minst 60 % av sitt kommunala avfall senast 2030 ska förlängningen automatiskt anses ha förfallit.
Ändring 173
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 10 – led e
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11 – punkt 4
4.  Senast den 31 december 2024 ska kommissionen undersöka målet i punkt 2 d i syfte att höja det, samt överväga målens nivå för andra avfallsflöden. För detta ändamål ska en rapport från kommissionen, vid behov åtföljd av ett förslag, sändas till Europaparlamentet och rådet.”
4.  Senast den 31 december 2024 ska kommissionen undersöka målet i punkt 2 d och framstegen mot att nå det i syfte att höja det, med hänsyn tagen till vilken bästa praxis och vilka åtgärder medlemsstaterna tillämpar för att nå detta mål. För detta ändamål ska en rapport från kommissionen, vid behov åtföljd av ett förslag, sändas till Europaparlamentet och rådet.
Ändring 174
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 10 – led e
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11 – punkt 4a (ny)
4a.   Kommissionen ska undersöka om det går att fastställa mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av affärsavfall, icke-farligt industriavfall och andra avfallsflöden, avsedda att uppnås senast 2025 och 2030. Kommissionen ska för detta ändamål senast den 31 december 2018 utarbeta en rapport, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag, som ska översändas till Europaparlamentet och rådet.
Ändring 175
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 10 – led e
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11 – punkt 4b (ny)
4b.   Kommissionen ska överväga om det går att fastställa mål för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall, avsedda att uppnås senast 2025 och 2030. Kommissionen ska för detta ändamål senast den 31 december 2018 utarbeta en rapport, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag, som ska översändas till Europaparlamentet och rådet.
Ändring 176
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 11
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11a – punkt 1
1.  Vid beräkningen av om målen i artikel 11.2 c och d och 11.3 har uppnåtts gäller följande:
1.  Vid beräkningen av om målen i artikel 11.2 c och d och 11.3 har uppnåtts gäller följande:
a)  Vikten av återvunnet kommunalt avfall ska förstås som vikten av det avfall som förts in i den slutliga materialåtervinningsprocessen.
a)  Vikten av återvunnet kommunalt avfall ska beräknas som vikten av det avfall som förts in i en slutlig materialåtervinningsprocess under ett visst år.
b)  Vikten av kommunalt avfall som förberetts för återanvändning ska förstås som vikten av kommunalt avfall som har återvunnits eller samlats in av en erkänd aktör för förberedelse för återanvändning och som har genomgått all nödvändig kontroll, rengöring och reparation för att möjliggöra återanvändning utan ytterligare sortering eller förbehandling.
b)  Vikten av kommunalt avfall som förberetts för återanvändning ska beräknas som vikten av kommunalt avfall som under ett visst år har återvunnits eller samlats in av en erkänd aktör för förberedelse för återanvändning och som har genomgått all nödvändig kontroll, rengöring och reparation för att möjliggöra återanvändning utan ytterligare sortering eller förbehandling.
c)   Medlemsstaterna får inbegripa produkter och komponenter som förberetts för återanvändning av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning eller genom erkända pantsystem. För beräkningen av den justerade andelen kommunalt avfall som förberetts för återanvändning eller materialåtervunnits, med beaktande av vikten av de produkter och komponenter som förberetts för återanvändning, ska medlemsstaterna använda kontrollerade uppgifter från aktörerna och tillämpa den formel som anges i bilaga VI.
Ändring 177
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 11
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11a – punkt 1a (ny)
1a.   Kommissionen ska senast den 31 december 2018 anmoda de europeiska standardiseringsorganisationerna att utveckla europeiska kvalitetsstandarder för både avfall som förs in i den slutliga materialåtervinningsprocessen och för sekundära råvaror, i synnerhet för plast, utgående från bästa tillgängliga praxis.
Ändring 178
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 11
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11a – punkt 2
2.  För att säkerställa harmoniserade villkor för tillämpningen av punkt 1 b och c och bilaga VI ska kommissionen i enlighet med artikel 38a anta delegerade akter som fastställer miniminivå för kvalitetskrav och operativa krav för fastställande av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning och av erkända pantsystem, inklusive särskilda regler för insamling, kontroll och rapportering av uppgifter.
2.  För att säkerställa harmoniserade villkor för tillämpningen av punkt 1 a och b ska kommissionen i enlighet med artikel 38a anta delegerade akter som fastställer miniminivå för kvalitetskrav och operativa krav för fastställande av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning, av erkända pantsystem, och av aktörer inom slutlig materialåtervinning, inklusive särskilda regler för insamling, kontroll och rapportering av uppgifter samt för uppgifternas spårbarhet.
Ändring 179
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 11
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11a – punkt 3
3.  Genom undantag från punkt 1 får vikten av utgående avfall efter sortering rapporteras som vikten av det materialåtervunna kommunala avfallet under förutsättning att
3.  Medlemsstaterna säkerställer att det förs register över vikten av produkter och material som kommer ut (utgående avfall) ur anläggningen för återvinning eller materialåtervinning/förberedelse för återanvändning.
a)   sådant utgående avfall skickas till en slutlig materialåtervinningsprocess,
b)   vikten av de material eller ämnen som inte genomgår en slutlig materialåtervinningsprocess och som bortskaffas eller utnyttjas för energiåtervinning förblir under 10 % av den totala vikt som redovisas som materialåtervunnen.
Ändring 180
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 11
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11a – punkt 4
4.  Medlemsstaterna ska inrätta ett effektivt system för kvalitetskontroll och spårbarhet av kommunalt avfall för att säkerställa att villkoren i punkt 3 a och b uppfylls. Detta system kan bestå av antingen elektroniska register inrättade i enlighet med artikel 35.4 eller tekniska specifikationer av kvalitetskraven för sorterat avfall eller någon motsvarande åtgärd för att säkerställa tillförlitligheten och exaktheten hos insamlade uppgifter om återvunnet avfall.
4.  I enlighet med punkt 2 ska medlemsstaterna inrätta ett effektivt system för kvalitetskontroll och spårbarhet av kommunalt avfall för att säkerställa att bestämmelserna i punkt 1 följs. Detta system kan bestå av antingen elektroniska register inrättade i enlighet med artikel 35.4 eller tekniska specifikationer av kvalitetskraven för sorterat avfall eller någon motsvarande åtgärd för att säkerställa tillförlitligheten och exaktheten hos insamlade uppgifter om återvunnet avfall. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilken metod som valts för kvalitetskontroll och spårbarhet.
Ändring 181
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 11
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11a – punkt 5
5.  Vid beräkningen av om de mål som anges i artikel 11.2 c och d och 11.3 har uppnåtts får medlemsstaterna räkna in den materialåtervinning av metaller som sker i samband med förbränning i proportion till den andel av det kommunala avfallet som förbränns, under förutsättning att de återvunna metallerna uppfyller vissa kvalitetskrav.
5.  Vid beräkningen av om de mål som anges i artikel 11.2 c och d och 11.3 har uppnåtts får medlemsstaterna, efter att kommissionen har antagit den delegerade akt som avses i punkt 6 i denna artikel, räkna in den materialåtervinning av metaller som sker i samband med förbränning eller samförbränning i proportion till den andel av det kommunala avfallet som förbränns eller samförbränns, under förutsättning att de återvunna metallerna uppfyller vissa kvalitetskrav och att avfallet sorterats före förbränningen, eller att skyldigheten att separat insamla papper, metall, plast, glas och biologiskt avfall fullgjorts.
Ändring 182
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 11
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11a – punkt 6
6.  För att säkerställa harmoniserade villkor för tillämpningen av punkt 5 ska kommissionen i enlighet med artikel 38a anta delegerade akter som fastställer en gemensam metod för beräkning av vikten av metaller som har materialåtervunnits i samband med förbränning, inklusive kvalitetskriterierna för de återvunna metallerna.
6.  För att säkerställa harmoniserade villkor för tillämpningen av punkt 5 ska kommissionen i enlighet med artikel 38a anta delegerade akter som fastställer en gemensam metod för beräkning av vikten av metaller som har materialåtervunnits i samband med förbränning eller samförbränning, inklusive kvalitetskriterierna för de återvunna metallerna.
Ändring 183
Förslag till direktiv
Artikel 1 – l punkt 1 – led 12
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 11b – punkt 1
1.  Kommissionen ska, i samarbete med Europeiska miljöbyrån, utarbeta rapporter om framstegen mot uppnåendet av de mål som anges i artikel 11.2 c och d och 11.3 senast tre år innan de tidsfrister som föreskrivs i dessa bestämmelser löper ut.
1.  Kommissionen ska, i samarbete med Europeiska miljöbyrån, utarbeta rapporter om framstegen mot uppnåendet av de mål som anges i artiklarna 11.2 c och d, 11.3, 11.3a och 21.1a senast tre år innan de tidsfrister som föreskrivs i dessa bestämmelser löper ut.
Ändring 184
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 12
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 1 – punkt 2 – led ba (nytt)
ba)   exempel på bästa praxis som används över hela unionen och som skulle kunna ge vägledning för arbetet med att uppnå målen,
Ändring 185
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 12
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 1a – punkt 2a (ny)
2a.   Vid behov ska de rapporter som avses i punkt 1 behandla uppfyllandet av andra krav i detta direktiv, såsom prognoser om hur det går med uppnåendet av målen i de avfallsförebyggande programmen som avses i artikel 29 och mängden kommunalt avfall, procentuellt sett och per capita, som bortskaffas och blir föremål för energiåtervinning.
Ändring 186
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 12a (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 12 – punkt 1a (ny)
(12a)   I artikel 12 ska följande punkt läggas till:
”1a. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som krävs för att senast 2030 säkerställa att den mängd kommunalt avfall som bortskaffas minskas till högst 10 % av den totala mängden genererat kommunalt avfall.”
Ändring 187
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 12b (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 12 – punkt 1b (ny)
(12b)   I artikel 12 ska följande punkt läggas till:
”1b. Kommissionen ska se över de bortskaffningsförfaranden som förtecknas i bilaga I. Mot bakgrund av denna översyn ska kommissionen anta delegerade akter för att komplettera detta direktiv genom att fastställa tekniska kriterier och driftsförfaranden för bortskaffningsförfarandena D2, D3, D4, D6, D7 och D12. Om så är lämpligt ska i dessa delegerade akter införas förbud mot de bortskaffningsförfaranden som inte uppfyller kraven i artikel 13.”
Ändring 188
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 12c (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 12 – punkt 1c (ny)
(12c)   I artikel 12 ska följande punkt läggas till:
”1c. Medlemsstaterna ska vidta särskilda åtgärder för att förebygga att avfall antingen direkt eller indirekt bortskaffas i den marina miljön. Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen om de åtgärder som införts för att genomföra denna punkt 18 månader efter att detta direktiv trätt i kraft och vartannat år efter den dagen. Utgående från den information som tillhandahållits ska kommissionen inom sex månader offentliggöra en rapport som därefter ska utkomma med två års mellanrum.
Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa metoder och indikatorer för genomförandet av denna punkt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.2.”
Ändring 189
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 12d (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 15 – punkt 4a (ny)
(12d)   I artikel 15 ska följande punkt läggas till:
”4a. Medlemsstaterna får i enlighet med direktiv 2014/24/EU vidta åtgärder för att säkerställa att förfarandena för urvalet av aktörer inom avfallshantering, som utförs av lokala myndigheter och av organisationer som tillämpar utökat producentansvar för en tillverkare av produkter, innefattar sociala klausuler för att stödja de sociala och solidariska företagen och plattformarnas roll.”
Ändring 190
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 12e (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 18 – punkt 3
(12e)   Artikel 18.3 ska ersättas med följande:
3.  Farligt avfall som har blandats i strid med punkt 1 ska, om detta är möjligt och nödvändigt, separeras för att uppfylla kraven i artikel 13, med förbehåll för tekniska och ekonomiska genomförbarhetskriterier.
”3. Medlemsstaterna ska, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 36, säkerställa att farligt avfall som har blandats i strid med punkt 1 separeras, om detta är tekniskt genomförbart.
Om separering inte är tekniskt genomförbar ska det blandade avfallet behandlas vid en anläggning som har tillstånd att behandla en sådan blandning samt de enskilda komponenterna i blandningen.”
Ändring 191
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 12f (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 20 – punkt 1a (nytt)
(12f)   I artikel 20 ska följande punkt införas:
”Medlemsstaterna ska senast den 1 januari 2020 upprätta system för separat insamling och mottagning för farligt avfall från hushåll för att säkerställa att farligt avfall behandlas på ett korrekt sätt och inte förorenar andra kommunala avfallsflöden.”
Ändring 192
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 12g (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 20 – punkt 1b (ny)
(12g)   I artikel 20 ska följande punkt läggas till:
”Senast den ... [18 månader efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen utarbeta riktlinjer för att hjälpa och underlätta för medlemsstaterna att ordna med insamling och säker hantering av farligt avfall från hushåll.”
Ändring 193
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 12h (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 21 – punkt 1 – led a
(12h)   Artikel 2.1 a ska ersättas med följande:
(a)  spilloljor samlas in separat, om det är tekniskt genomförbart,
”a) spilloljor samlas in separat,”,
Ändring 194
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 12i (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 21 – punkt 1 – led c
(12i)   Artikel 21.1 c ska ersättas med följande:
c)   spilloljor med olika egenskaper inte blandas och att spilloljor inte blandas med andra typer av avfall eller ämnen, om sådan blandning hindrar deras behandling, om det är tekniskt genomförbart och ekonomiskt bärkraftig.
”c) spilloljor med olika egenskaper inte blandas och att spilloljor inte blandas med andra typer av avfall eller ämnen, om sådan blandning hindrar regenereringen av dem.”
Ändring 195
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 12j (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 21 – punkt 1a (ny)
(12j)  I artikel 21 ska följande punkt införas:
”1a. Medlemsstater ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att minst 85 % av alla spilloljor regenereras senast 2025.
Spilloljor som skickas till en annan medlemsstat för att regenereras där får endast i den medlemsstat där de uppsamlats tillgodoräknas för uppnåendet av målet, och då måste de relevanta kraven för gränsöverskridande transporter av farligt avfall i förordning (EG) nr 1013/2006 uppfyllas.
Spilloljor som exporteras från unionen för regenerering, förberedelse för återanvändning eller materialåtervinning får endast i den medlemsstat där de uppsamlats tillgodoräknas för uppnåendet av målen, och då måste exportören, i enlighet med förordning (EG) nr 1013/2006, kunna bevisa att avfallstransporten uppfyller kraven i den förordningen och att regenereringen av spilloljor utanför unionen skett under förhållanden som motsvarar kraven i unionens tillämpliga miljölagstiftning.”
Ändring 196
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 12k (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 21 – punkt 2
(12k)  Artikel 21.2 ska ersättas med följande:
2.  För att spilloljor ska samlas in separat och behandlas på rätt sätt får medlemsstaterna enligt sina nationella villkor tillämpa sådana ytterligare åtgärder som tekniska krav, producentansvar, ekonomiska styrmedel eller frivilliga överenskommelser.
”2. För att fullgöra skyldigheterna i punkterna 1 och 1a får medlemsstaterna enligt sina nationella villkor tillämpa sådana ytterligare åtgärder som tekniska krav, producentansvar, ekonomiska styrmedel eller frivilliga överenskommelser.”
Ändring 197
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 12l (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 21 – punkt 3
(12l)  Artikel 21.3 ska ersättas med följande:
3.  Om spilloljor enligt nationell lagstiftning omfattas av krav på regenerering, fårmedlemsstaterna föreskriva att sådana spilloljor ska regenereras, om det är tekniskt genomförbart, och, om artikel 11 eller 12 i förordning (EG) nr 1013/2006 ska tillämpas, begränsa transport över gränserna av spilloljor från sitt territorium till förbrännings- eller samförbränningsanläggningar för att prioritera regenereringen av spilloljor.
3. Medlemsstaterna får, om artikel 11 eller 12 i förordning (EG) nr 1013/2006 ska tillämpas, begränsa transport över gränserna av spilloljor från sitt territorium till förbrännings- eller samförbränningsanläggningar för att prioritera regenereringen av spilloljor.”
Ändring 198
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 13
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 22 – punkt 1
”Medlemsstaterna ska säkerställa separat insamling av avfall när så är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbart och lämpligt för att säkerställa de relevanta kvalitetsnormerna för kompost och för att uppnå de mål som anges i artikel 11.2 a, c och d och 11.3.
1.   Medlemsstaterna ska säkerställa separat insamling vid källan av biologiskt avfall, i enlighet med artikel 10.2.
Ändring 199
Förslag till direktiv
Artikel 1 – l punkt 1 – led 13
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 22 – punkt 1a (ny)
1a.   Medlemsstaterna ska uppmuntra till hushållskompostering.
Ändring 237
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 13
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 22 – punkt 2
De ska vid behov och i enlighet med artiklarna 4 och 13 vidta åtgärder för att främja
2.  Medlemsstaterna ska i enlighet med artiklarna 4 och 13 vidta åtgärder, också i form av system för spårbarhet och tillförsel- och produktionsrelaterad kvalitetssäkring, för att säkerställa organisk materialåtervinning av biologiskt avfall på ett sätt som motsvarar en hög miljöskyddsnivå och med produktionsresultat som uppfyller de relevanta normerna för hög kvalitet.
(a)   materialåtervinning, inklusive kompostering, och rötning av biologiskt avfall,
(b)   behandling av biologiskt avfall på ett sätt som motsvarar en hög miljöskyddsnivå,
(c)   användning av miljömässigt säkra material som framställts av biologiskt avfall.
Ändring 242
Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1 – led 13
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 22 – punkt 2a (ny)
2a.  Vikten av materialåtervunnet biologiskt avfall ska förstås som vikten av det avfall som tillförts en organisk materialåtervinningsprocess ett visst år.
Vikten av de material eller ämnen som inte genomgår en slutlig materialåtervinningsprocess och som bortskaffas eller utnyttjas för energiåtervinning ska inte redovisas som materialåtervunnen.
Ändring 201
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 13
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 22 – punkt 2b (ny)
2b.   Kommissionen ska senast den 31 december 2018 föreslå en ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/20021a för att införa avfallskoder för kommunalt bioavfall som har samlats in separat vid källan.
_______________
1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2150/2002 av den 25 november 2002 om avfallsstatistik (EGT L 332, 9.12.2002, s. 1).
Ändring 238
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 13
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 22 – punkt 2c (ny)
2c.  Kommissionen ska senast den 31 december 2018 anmoda de europeiska standardiseringsorganisationerna att utveckla europeiska kvalitetsstandarder för biologiskt avfall som förs in i organiska materialåtervinningsprocesser, för kompost och för rötrester, utgående från bästa tillgängliga praxis.
Ändring 202
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 13a (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 24 – led 1 – led b
(13a)   Punkt 24.1 b ska ersättas med följande:
b)  återvinning av avfall.
”b) återvinning av icke-farligt avfall.”
Ändring 203
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 14
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 26 – stycke 3
”Medlemsstaterna får befria de behöriga myndigheterna från skyldigheten att föra ett register över inrättningar eller företag som samlar in eller transporterar icke-farligt avfall i kvantiteter på högst 20 ton per år.
Medlemsstaterna får befria de behöriga myndigheterna från skyldigheten att föra ett register över inrättningar eller företag som samlar in eller transporterar icke-farligt avfall i kvantiteter på högst 20 ton och farligt avfall i kvantiteter på högst 2 ton per år.
Ändring 204
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 14
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 26 – stycke 4
Kommissionen får anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att anpassa tröskelvärdet för kvantiteter av icke-farligt avfall.”
utgår
Ändring 205
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 15 – led a
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 27 – punkt 1
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att fastställa tekniska minimikrav för sådan behandling av avfall som kräver tillstånd enligt artikel 23 om det är klarlagt att sådana minimikrav skulle innebära en fördel med avseende på skyddet av människors hälsa och miljön.
1.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att fastställa tekniska minimikrav för all sådan behandling, i synnerhet för separat insamling, sortering och återvinning, av avfall som kräver tillstånd enligt artikel 23 om det är klarlagt att sådana minimikrav skulle innebära en fördel med avseende på skyddet av människors hälsa och miljön.
Ändring 206
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 16 – led a – led ii
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 28 – punkt 3 – led f
f) Åtgärder för att motverka all slags nedskräpning och för att städa upp alla typer av skräp.”
f)  Åtgärder för att motverka och förebygga all slags nedskräpning och för att städa upp alla typer av skräp.
Ändring 207
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 16 – led a – led iia (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 28 – punkt 3 – led fa (nytt)
(iia)  Följande led ska läggas till:
”fa) Tillräckliga finansieringsmöjligheter så att lokala myndigheter kan främja förebyggande av avfall och utveckla optimala system och infrastruktur för separat insamling för att kunna rätta sig efter de mål som fastställts i detta direktiv.”
Ändring 208
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 16 – led b
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 28 – punkt 5
”5. Avfallsplanerna ska uppfylla kraven för hanteringsplaner i artikel 14 i direktiv 94/62/EG, målen i artikel 11.2 och 11.3 i det här direktivet och kraven i artikel 5 i direktiv 1999/31/EG.”
”5. Avfallsplanerna ska uppfylla kraven för hanteringsplaner i artikel 14 i direktiv 94/62/EG, målen i artikel 11.2 i det här direktivet och kraven i artikel 5 i direktiv 1999/31/EG.”
Ändring 209
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 17 – led a
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 1
”1. Medlemsstaterna ska upprätta avfallsförebyggande program där avfallsförebyggande åtgärder fastställs i enlighet med artiklarna 1, 4 och 9.”
”1. För att bidra till uppnåendet av åtminstone de mål som förtecknas i artiklarna 1, 4 och 9.–1 ska medlemsstaterna upprätta avfallsförebyggande program där det åtminstone fastställs avfallsförebyggande åtgärder i enlighet med artikel 9.1 .
Ändring 210
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 17 – led aa (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 29 – punkt 1 – stycke 2
(aa)   I punkt 1 ska andra stycket ersättas med följande:
Programmen ska ingå antingen i avfallsplanerna enligt artikel 28 eller i andra miljöpolitiska program, om det är lämpligt, eller fungera som separata program. Om programmet integreras i avfallsplanen eller i andra program, ska de avfallsförebyggande åtgärderna tydligt anges.
Programmen ska ingå antingen i avfallsplanerna enligt artikel 28 eller i andra miljöpolitiska program, om det är lämpligt, eller fungera som separata program. Om programmet integreras i avfallsplanen eller i andra program, ska målen för avfallsförebyggande och de avfallsförebyggande åtgärderna tydligt anges.
Ändring 211
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 17 – led ab (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 29 – punkt 2
(ab)   I punkt 2 ska första stycket ersättas med följande:
2.  I de program som avses i punkt 1 ska mål för avfallsförebyggande fastställas. Medlemsstaterna ska beskriva de befintliga förebyggande åtgärderna och utvärdera om exemplen på åtgärder i bilaga IV eller andra lämpliga åtgärder är användbara.
”2. I de program som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna beskriva åtminstone genomförandet av de förebyggande åtgärderna som avses i artikel 9.1 och deras bidrag till uppnåendet av målen i artikel 9.–1. Medlemsstaterna ska i förekommande fall beskriva bidragen från de instrument och åtgärder som förtecknas i bilaga IVa och utvärdera om exemplen på åtgärder i bilaga IV eller andra lämpliga åtgärder är användbara.
Ändring 212
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 17 – led -ac (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 29 – punkt 2a (ny)
(ac)   Följande punkt ska införas:
”2a. Medlemsstaterna ska, inom sina avfallsförebyggande program som avses i denna artikel, anta särskilda program för förebyggande av livsmedelsavfall.”
Ändring 213
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 17a (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 30 – punkt 2
(17a)   Artikel 30.2 ska ersättas med följande:
2.  Europeiska miljöbyrån uppmanas att i sin årsrapport ta med en översyn av framsteg med slutförandet och genomförandet av de avfallsförebyggande programmen.
”2. Europeiska miljöbyrån ska vartannat år offentliggöra en rapport med en översyn av de framsteg som gjorts med slutförandet och genomförandet av de avfallsförebyggande programmen och med uppnåendet målen för dessa program i varje medlemsstat och hela unionen, inklusive brytandet av sambandet mellan avfallsgenerering och ekonomisk tillväxt och övergången till en cirkulär ekonomi.”
Ändring 214
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 19 – led b
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 35 – punkt 4
”4. Medlemsstaterna ska inrätta ett elektroniskt register eller samordnade register för att registrera de uppgifter om farligt avfall som avses i punkt 1 och som omfattar hela det geografiska territoriet i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna får inrätta sådana register för andra avfallsflöden, särskilt de avfallsflöden för vilka mål fastställs i unionslagstiftning. Medlemsstaterna ska använda de uppgifter om avfall som rapporterats av aktörer inom industrin i det europeiska register över utsläpp och överföringar av föroreningar som upprättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006(*).
”4. Medlemsstaterna ska inrätta ett elektroniskt register eller samordnade register, eller använda redan befintliga elektroniska register eller samordnade register, för att registrera de uppgifter om farligt avfall som avses i punkt 1 och som omfattar hela det geografiska territoriet i den berörda medlemsstaten. Medlemsstaterna ska inrätta sådana register för åtminstone avfallsflöden för vilka mål fastställs i unionslagstiftning. Medlemsstaterna ska använda de uppgifter om avfall som rapporterats av aktörer inom industrin i det europeiska register över utsläpp och överföringar av föroreningar som upprättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006(*).
Ändring 215
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 21
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 37 – punkt 1
1.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om tillämpningen av artiklarna 11.2 a–d och 11.3 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader från utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlats in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 6. Den första rapporteringen ska omfatta uppgifter för perioden 1 januari 2020–31 december 2020.
1.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om framstegen med förverkligandet av målen som fastställts i artiklarna 9.–1, 11.2 a–d, 11.3 och 11.3a och 21 till kommissionen. De ska samla in och behandla dessa uppgifter i enlighet med den gemensamma metod som avses i punkt 6 i denna artikel, och rapportera dem elektroniskt inom 12 månader efter utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlas in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 6. Den första rapporteringen avseende målen i artiklarna 11.2 c–d och 11.3 ska omfatta uppgifter för perioden 1 januari 2020–31 december 2020.
Ändring 216
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 21
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 37 – punkt 2
2.   Medlemsstaterna ska vartannat år rapportera uppgifter om tillämpningen av artikel 9.4 till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader från utgången av den rapporteringsperiod för vilken uppgifterna samlats in. Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 6. Den första rapporteringen ska omfatta perioden från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2021.
utgår
Ändring 217
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 21
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 37 – punkt 3a (ny)
3a.   För att kontrollera att kraven i artikel 11.2 c och d efterlevs ska den kvantitet kommunalt avfall som förbereds för återanvändning rapporteras separat från den kvantitet som materialåtervinns.
Ändring 218
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 21
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 37 – punkt 5
5.  Kommissionen ska granska de uppgifter som rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultatet av granskningen. Rapporten ska omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.
5.  Kommissionen ska granska de uppgifter som rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultatet av granskningen. Fram till dess att den delegerade akt som avses i punkt 6 har antagits ska rapporten omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad och av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna. Kommissionen ska i vart fall bedöma uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas nio månader efter den första rapporteringen av uppgifter från medlemsstaterna och därefter vart tredje år.
Ändring 219
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 21
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 37 – punkt 5a (ny)
5a.   I rapporten som avses i punkt 5 ska kommissionen inkludera information om genomförandet av detta direktiv i dess helhet och utvärdera dess konsekvenser för miljön och människors hälsa. I förekommande fall ska rapporten åtföljas av ett förslag om översyn av detta direktiv.
Ändring 220
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 21
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 37 – punkt 6
6.  Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkterna 1 och 2 och för rapportering av återfyllning. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 39.2.
6.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv genom att fastställa den gemensamma metoden för insamling och behandling av uppgifter, samt hur insamlingen av uppgifter ska vara organiserad och vilka bestämmelser som ska gälla för formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 1 och för rapportering om förberedelse för återanvändning och om återfyllning.
Ändring 221
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 21a (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 37a (ny)
(21a)   Följande artikel ska införas:
”Artikel 37a
Ram för den cirkulära ekonomin
Senast den 31 december 2018 i syfte att stödja målen med detta direktiv, som de anges i artikel 1, ska kommissionen
a)   sammanställa en rapport med bedömning av behovet av mål på unionsnivå, i synnerhet mål för resurseffektivitet, och av övergripande regleringsåtgärder inom hållbar konsumtion och produktion. Rapporten ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag.
b)   sammanställa en rapport i vilken överensstämmelsen mellan unionens regelverk för produkter, avfall och kemikalier undersöks i syfte att identifiera hinder som försvårar övergången till en cirkulär ekonomi.
c)   sammanställa en rapport en genomslagsrapport för att identifiera lagstiftning som i växelverkan med annan lagstiftning kan hindra utveckling av synergieffekter mellan olika branscher och efterföljande användning av biprodukter, samt förbereda för återanvändning och materialåtervinning av avfall för specifika tillämpningar. Denna rapport ska åtföljas av ett lagstiftningsförslag eller av riktlinjer för hur identifierade hinder ska kunna avlägsnas och för hur marknadspotentialen hos biprodukter och returråvaror ska kunna frigöras.
d)   lägga fram en omfattande översyn av unionslagstiftningen om ekodesign för att bredda dess tillämpningsområde så att den omfattar alla viktiga produktsorter, inklusive produktgrupper som inte berör energi, och att gradvis inkludera relevanta egenskaper för resurseffektivitet i de obligatoriska kraven för produktdesign och ta fram bestämmelser för miljömärkning.”
Ändring 222
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 21a (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 38 – rubriken
(21a)   Rubriken för artikel 38 ska ersättas med följande:
”Tolkning och anpassning till den tekniska utvecklingen”
Informationsutbyte och delande av bästa praxis,, tolkning och anpassning till den tekniska utvecklingen”
Ändring 223
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 22
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 38 – punkt -1 (ny)
—  1. Kommissionen ska inrätta en plattform för regelbundet och strukturerat informationsutbyte och delande av bästa praxis mellan kommissionen och medlemsstaterna, inklusive med regionala och kommunala myndigheter, om hur kraven i detta direktiv uppfylls i praktiken, för att säkerställa att styrning, verkställande, gränsöverskridande samarbete och spridning av bästa praxis och innovationer inom området avfallshantering fungerar som sig bör.
Denna plattform ska framför allt användas för
–  informationsutbyte och delande av bästa praxis om de instrument och incitament som används i enlighet med punkt 4.3 för att bidra till uppnåendet av målen i artikel 4,
–  informationsutbyte och delande av bästa praxis om åtgärder som fastställs i artikel 8.1 och 8.2,
–  informationsutbyte och delande av bästa praxis om förebyggande och om inrättandet av system som gynnar återanvändning och livslängdsförlängning,
–  informationsutbyte och delande av bästa praxis om genomförandet av skyldigheten till separat insamling,
–  informationsutbyte och delande av bästa praxis om de instrument och incitament som används för uppnåendet av målen i artiklarna 11.2 c och d och 21,
–  delning av bästa praxis för utvecklingen av åtgärder och system för att spåra flöden av kommunalt avfall från sortering till den slutliga materialåtervinningsprocessen, vilket är av stor betydelse för kontroll av avfallets kvalitet och mätning av förlusterna i avfallsflöden och materialåtervinningsprocesser.
Kommissionen ska offentliggöra resultaten av detta informationsutbyte och denna delning av bästa praxis.
Ändring 224
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 22
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 38 – punkt 1 – stycke 1
”1. Kommissionen får utarbeta riktlinjer för tolkningen av definitionerna av återvinning och bortskaffande.
Kommissionen ska utarbeta riktlinjer för tolkningen av definitionerna av avfall, kommunalt avfall, förebyggande arbete, återanvändning, förberedelse för återanvändning, återvinning och bortskaffande.
Ändring 225
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 22
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 38 – punkt 3
3.   Kommissionen ska ha befogenhet att anta de delegerade akter i enlighet med artikel 38a som krävs för att ändra bilaga VI.”
utgår
Ändring 226
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 23
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 38a – punkt 2
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2, 6.2, 7.1, 11a.2, 11a.6, 26, 27.1, 27.4, 38.1, 38.2 och 38.3 ska ges till kommissionen på obestämd tid från och med den [datum för detta direktivs ikraftträdande].
2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2, 6.2, 6.4, 7.1, 8.5, 9.2a, 9.3, 9.3a, 11a.2, 11a.6, 12.1b, 27.1, 27.4, 37.6, 38.1 och 38.2 ska ges till kommissionen på obestämd tid från och med den [inför datum för detta direktivs ikraftträdande].
Ändring 227
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 23
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 38a – punkt 3
3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5.2, 6.2, 7.1, 11a.2, 11a.6, 26, 27.1, 27.4, 38.1, 38.2 och 38.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
3.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5.2, 6.2, 6.4, 7.1, 8.5, 9.2a, 9.3, 9.3a, 11a.2, 11a.6, 12.1b, 27.1, 27.4, 37.6, 38.1 och 38.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.
Ändring 228
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 23
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 38a – punkt 3a (ny)
3a.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.
Ändring 229
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 23
Direktiv 2008/98/EG
Artikel 38a – punkt 5
5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.2, 6.2, 7.1, 11a.2, 11a.6, 26, 27.1, 27.4, 38.1, 38.2, och 38.3 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”
5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5.2, 6.2, 6.4, 7.1, 8.5, 9.2a, 9.3, 9.3a, 11a.2, 11a.6, 12.1b, 27.1, 27.4, 37.6, 38.1 och 38.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”
Ändring 230
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 24a (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Bilaga II – led R13 a (nytt)
(24a)   I bilaga II ska följande punkt införas:
”R13 a: förberedelse för återanvändning.”
Ändring 231
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 24b (nytt)
Direktiv 2008/98/EG
Bilga IVa (ny)
(24b)   Bilaga IVa ska införas i enlighet med bilagan till detta direktiv.
Ändring 232
Förslag till direktiv
Artikel 1 – punkt 1 – led 25
Direktiv 2008/98/EG
Bilaga VI (ny)
(25)   Bilaga VI ska läggas till i enlighet med bilagan till detta direktiv.
utgår
Ändring 233
Förslag till direktiv
Bilaga I
Direktiv 2008/98/EG
Bilaga VI
Beräkningsmetod för förberedelse för återanvändning av produkter och komponenter, för tillämpning av artikel 11.2 c och d och 11.3
utgår
För att beräkna den justerade andelen avfall som materialåtervunnits eller förberetts för återanvändning i enlighet med artikel 11.2 c och d och 11.3 ska medlemsstaterna använda följande formel:
E = justerad andel avfall som materialåtervunnits eller återanvänts under ett visst år
A = vikten av kommunalt avfall som materialåtervunnits eller förberetts för återanvändning under ett visst år
R = vikten av produkter och komponenter som förberetts för återanvändning under ett visst år
P = vikten av kommunalt avfall som genererats under ett visst år
Ändring 234
Förslag till direktiv
Bilaga -I (ny)
Direktiv 2008/98/EG
Bilaga IVa (ny)
Bilaga -I
Följande ska införas som bilaga IVa:
”Bilaga IVa
Instrument för att främja en övergång till en mer cirkulär ekonomi
1.   Ekonomiska instrument
1.1   gradvis ökning av deponiskatterna och/eller avgifterna för alla avfallskategorier (kommunalt, inert, övrigt),
1.2   införande eller höjning av skatter och/eller avgifter på avfallsförbränning,
1.3   införande av volym- eller viktbaserade avfallstaxor,
1.4   åtgärder för att förbättra kostnadseffektiviteten i befintliga och framtida system för producentansvar,
1.5   utvidgning av tillämpningsområdet för systemen för ekonomiskt och/eller driftsmässigt producentansvar till nya avfallsflöden,
1.6   ekonomiska incitament till lokala myndigheter för att främja förebyggande åtgärder, utveckling och att utöka system för separat insamling,
1.7   åtgärder för att främja utvecklingen av återanvändningssektorn,
1.8   åtgärder för att dra in skadliga subventioner som inte är förenliga med avfallshierarkin.
2.   Andra åtgärder
2.1   hållbar offentlig upphandling för främjande av hållbar produktion och konsumtion,
2.2   tekniska och skattemässiga åtgärder för att stödja utvecklingen av marknader för återanvända produkter och återvinningsmaterial, inkluderat komposterade, samt för att förbättra kvaliteten på materialåtervunna material,
2.3   genomförande av bästa tillgängliga teknik för avfallshantering för att få bort ämnen som inger mycket stora betänkligheter, när detta är tekniskt möjligt och ekonomiskt lönsamt,
2.4   åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om god avfallshantering och minskning av mängden skräp, bl.a. särskilda kampanjer för att minska mängden avfall vid källan och säkerställa ett stort deltagande i systemen för separat insamling,
2.5   åtgärder för att säkra en lämplig samordning, bland annat digitalt, mellan alla behöriga myndigheter som är involverade i avfallshantering, samt deltagande av andra viktiga intressenter,
2.6   användning av de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att finansiera utvecklingen av den infrastruktur för avfallshantering som behövs för att nå relevanta mål.

(1) Ärendet återförvisades för interinstitutionella förhandlingar till det ansvariga utskottet, i enlighet med artikel 59.4 fjärde stycket i arbetsordningen (A8-0034/2017).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy