Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/0274(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0031/2017

Внесени текстове :

A8-0031/2017

Разисквания :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Гласувания :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Обяснение на вота
PV 18/04/2018 - 12.10

Приети текстове :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Приети текстове
PDF 680kWORD 67k
Вторник, 14 март 2017 г. - Страсбург
Депониране на отпадъци ***I
P8_TA(2017)0071A8-0031/2017

Изменения, приети от Европейския парламент на 14 март 2017 г. към предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 1999/31/ЕО на Съвета относно депонирането на отпадъци (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за директива
Съображение -1 (ново)
(-1)   С оглед на зависимостта на ЕС от вноса на суровини и бързото изчерпване на значително количество природни ресурси в краткосрочен план, повторното използване на възможно най-много ресурси в рамките на Съюза и засилването на прехода към кръгова икономика представлява ключово предизвикателство.
Изменение 2
Предложение за директива
Съображение -1 a (ново)
(-1a)   Необходимо е управлението на отпадъците да се превърне в устойчиво управление на материалите. Преразглеждането на Директивата относно депонирането на отпадъци дава възможност за постигането на тази цел.
Изменение 3
Предложение за директива
Съображение 1
(1)  Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира внимателното и рационалното използване на природните ресурси и да се насърчава икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика.
(1)  Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира внимателното и рационалното използване на природните ресурси, да се насърчава икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика, както и да се увеличава енергийната ефективност и да се намалява зависимостта на Съюза от ресурси.
Изменение 51
Предложение за директива
Съображение 1 a (ново)
(1a)   При кръговата икономика следва да се прилагат изричните разпоредби на Седмата програма за действие за околната среда, които призовават за развитието на нетоксични цикли на материалите, така че рециклираните отпадъци да могат да се използват като основен и надежден източник на суровини за Съюза.
Изменение 5
Предложение за директива
Съображение 2
(2)  Целите, определени в Директива 1999/31/EО на Съвета14, с които се налагат ограничения за депониране, следва да бъдат изменени, за да отразяват по-добре стремежа на Съюза към преминаване към кръгова икономика и постигане на напредък по изпълнението на инициативата за суровините, като се намали депонирането на отпадъците, предназначени за депа за неопасни отпадъци.
(2)  Целите, определени в Директива 1999/31/EО на Съвета14, с които се налагат ограничения за депониране, следва да бъдат укрепени, за да отразяват по-добре стремежа на Съюза към преминаване към кръгова икономика и постигане на напредък по изпълнението на инициативата за суровините, като постепенно се сведе до минимум депонирането на отпадъците, предназначени за депа за неопасни отпадъци. Комисията и държавите членки следва да гарантират, че това се вписва в интегрирана политика, която осигурява добро прилагане на йерархията на отпадъците, засилва прехода към предотвратяването, повторната употреба и рециклирането, и предотвратява преминаването от депониране към изгаряне.
________________
__________________
14 Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).
14 Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).
15 COM(2008)0699 и COM(2014)0297.
15 COM(2008)0699 и COM(2014)0297.
Изменение 6
Предложение за директива
Съображение 4
(4)  За да се осигури по-голяма съгласуваност в областта на законодателството относно отпадъците, определенията в Директива 1999/31/ЕО следва да се уеднаквят с тези от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16.
(4)  За да се осигури по-голяма съгласуваност в областта на законодателството относно отпадъците, определенията в Директива 1999/31/ЕО следва да се уеднаквят, когато е уместно, с тези от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета16.
__________________
__________________
16 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
16 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
Изменение 7
Предложение за директива
Съображение 5
(5)  Категорични екологични, икономически и социални ползи биха произтекли от допълнително ограничаване на депонирането, като се започне с тези потоци от отпадъци, при които се прилага разделно събиране (напр. пластмаса, метали, стъкло, хартия, биоотпадъци). При прилагането на тези ограничения за депониране следва да се вземе предвид осъществимостта от техническа, екологична или икономическа гледна точка на рециклирането или на другите видове оползотворяване на остатъчните отпадъци, получавани от разделно събирани отпадъци.
(5)  Категорични екологични, икономически и социални ползи биха произтекли от допълнително ограничаване на депонирането, като се започне с тези потоци от отпадъци, при които се прилага разделно събиране (напр. пластмаса, метали, стъкло, хартия, биоотпадъци), с цел да се допускат единствено остатъчни отпадъци. Дългосрочните инвестиции в инфраструктура и научни изследвания и иновации ще играят ключова роля за намаляване на количеството на остатъчните отпадъци, получавани от разделно събирани отпадъци, чието рециклиране или друго оползотворяване към момента не е осъществимо от техническа, екологична или икономическа гледна точка.
Изменение 8
Предложение за директива
Съображение 5 a (ново)
(5a)   Политическите и обществените стимули за допълнително ограничаване на депонирането като устойчив начин за управление на природните ресурси в кръговата икономика следва да са съобразени с йерархията на управление на отпадъците, определена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО, и стриктно да следват подход, при който приоритет има предотвратяването и се спазва принципът на предпазливост.
Изменение 9
Предложение за директива
Съображение 6
(6)  Биоразградимите битови отпадъци представляват значителна част от битовите отпадъци. Депонирането на нетретирани биоразградими отпадъци има сериозни отрицателни екологични последици от гледна точка на емисиите на парникови газове и на замърсяването на повърхностните и подпочвените води, на почвата и въздуха. Макар в Директива 1999/31/ЕО вече да са определени цели за предотвратяване на депонирането на биоразградими отпадъци, целесъобразно е да се въведат допълнителни ограничения за депонирането на биоразградими отпадъци, които се събират разделно в съответствие с член 22 от Директива 2008/98/ЕО.
(6)  Биоразградимите битови отпадъци представляват значителна част от битовите отпадъци. Депонирането на нетретирани биоразградими отпадъци има сериозни отрицателни екологични последици от гледна точка на емисиите на парникови газове и на замърсяването на повърхностните и подпочвените води, на почвата и въздуха. Макар в Директива 1999/31/ЕО вече да са определени цели за предотвратяване на депонирането на биоразградими отпадъци, целесъобразно е да се въведат допълнителни ограничения за депонирането на биоразградими отпадъци, които трябва да се събират разделно в съответствие с член 22 от Директива 2008/98/ЕО.
Изменение 10
Предложение за директива
Съображение 7
(7)  Много държави членки все още не са изградили изцяло необходимата инфраструктура за управление на отпадъците. С определянето на цели за ограничаване на депонирането ще се улесни допълнително разделното събиране, сортирането и рециклирането на отпадъците и ще се избегне блокирането на потенциално рециклируеми материали в долната част на йерархията на отпадъците.
(7)  Много държави членки все още не са изградили изцяло необходимата инфраструктура за управление на отпадъците. С определянето на ясни и амбициозни цели за ограничаване на депонирането допълнително ще се насърчат инвестициите за улесняване на разделното събиране, сортирането и рециклирането на отпадъците и ще се избегне блокирането на потенциално рециклируеми материали на най-ниското равнище на йерархията на отпадъците.
Изменение 11
Предложение за директива
Съображение 8
(8)  Необходимо е постепенно намаляване на депонирането, за да се предотвратят отрицателни въздействия върху човешкото здраве и върху околната среда, както и за да се гарантира, че икономически ценните отпадъчни материали се оползотворяват във все по-голяма степен и ефективно чрез подходящо управление на отпадъците и в съответствие с йерархията на отпадъците. Чрез това намаляване следва да се избегне изграждането на прекомерен капацитет за третиране в съоръженията за остатъчни отпадъци, например чрез оползотворяване на енергия или чрез нискокачествено механично-биологично третиране на нетретираните битови отпадъци, тъй като това би могло да застраши постигането на дългосрочните цели на Съюза за подготовка за повторна употреба и за рециклиране, както са посочени в член 11 от Директива 2008/98/ЕО. По сходни причини, както и за да се предотвратят отрицателни въздействия върху човешкото здраве и върху околната среда, следва да се има предвид, че макар от държавите членки да се очаква да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че се депонират единствено отпадъци, които са били третирани, спазването на това задължение не следва да води до създаването на свръхкапацитет във връзка с третирането на остатъчни битови отпадъци. Освен това, с цел да се осигури съответствието между целите, посочени в член 11 от Директива 2008/98/ЕО, и целта за ограничаване на депонирането, определена в член 5 от настоящата директива, както и за да се осигури координирано планиране на необходимите за постигането на тези цели инфраструктура и инвестиции, следва на държавите членки, на които може да бъде предоставено допълнително време за постигането на целите за рециклиране на битови отпадъци, да се предостави и допълнително време за постигането на целта за ограничаване на депонирането до 2030 г. в съответствие с посоченото в настоящата директива.
(8)  Необходимо е постепенно свеждане до минимум на депонирането, за да се предотвратят отрицателни въздействия върху човешкото здраве и върху околната среда, както и за да се гарантира, че икономически ценните отпадъчни материали се оползотворяват във все по-голяма степен и ефективно чрез подходящо управление на отпадъците и в съответствие с йерархията на отпадъците, както е посочено в Директива 2008/98/ЕО. Това постепенно свеждане до минимум на депонирането ще изисква основни промени в управлението на отпадъците в много държави членки. При наличието на по-добри статистически данни относно събирането и третирането на отпадъците и по-добра проследимост на потоците от отпадъци следва да бъде възможно да се избегне изграждането на прекомерен капацитет за третиране на остатъчни отпадъци, например чрез оползотворяване на енергия, тъй като това би могло да застраши постигането на дългосрочните цели на Съюза за подготовка за повторна употреба и за рециклиране, както са посочени в член 11 от Директива 2008/98/ЕО. По сходни причини, както и за да се предотвратят отрицателни въздействия върху човешкото здраве и върху околната среда, следва да се има предвид, че макар от държавите членки да се очаква да предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че се депонират единствено отпадъци, които са били третирани, спазването на това задължение не следва да води до създаването на свръхкапацитет във връзка с третирането на остатъчни битови отпадъци. В светлината на направените неотдавна инвестиции в някои държави членки, които доведоха до свръхкапацитет за оползотворяване на енергия или за установяване на механично-биологично третиране, е от съществено значение да се даде ясен сигнал на операторите на отпадъци и на държавите членки да избягват инвестиции, които са несъвместими с дългосрочните цели, определени в Рамковите директиви относно депонирането на отпадъци и относно отпадъците. Поради тези причини би могла да се разгледа възможността за определяне на ограничение за изгарянето на битови отпадъци в съответствие с целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране, посочени в член 11 от Директива 2008/98/ЕО и член 5 от Директива 1999/31/ЕО. Освен това, с цел да се осигури съответствието между целите, посочени в член 11 от Директива 2008/98/ЕО, и целта за ограничаване на депонирането, определена в член 5 от настоящата директива, както и за да се осигури координирано планиране на необходимите за постигането на тези цели инфраструктура и инвестиции, следва на държавите членки, на които може да бъде предоставено допълнително време за постигането на целите за рециклиране на битови отпадъци, да се предостави и допълнително време за постигането на целта за ограничаване на депонирането до 2030 г. в съответствие с посоченото в настоящата директива.
Изменение 12
Предложение за директива
Съображение 8 a (ново)
(8a)   За да помогне за постигането на целите на настоящата директива и за насърчаването на прехода към кръгова икономика Комисията следва да поощрява координацията и обмена на информация и най-добри практики между държавите членки и между различните отрасли на икономиката. Този обмен би могъл да бъде улеснен посредством комуникационни платформи, които биха могли да спомогнат за повишаване на осведомеността относно новите промишлени решения и да предоставят възможност за по-добър преглед на наличния капацитет, както и би допринесъл за изграждането на връзки между сектора за преработка на отпадъци и другите сектори, както и за подпомагане на промишлената симбиоза.
Изменение 13
Предложение за директива
Съображение 8 б (ново)
(8б)   Комисията следва да насърчава координацията и обмена на информация и най-добри практики сред държавите членки, регионалните и – по-специално – местните органи, с участието на всички заинтересовани организации на гражданското общество, включително организациите на социалните партньори, организациите по околна среда и организациите на потребителите.
Изменение 14
Предложение за директива
Съображение 8 в (ново)
(8в)   За изпълнението и прилагането по подходящ начин на целите на настоящата директива е необходимо да се гарантира, че местните органи на териториите, където са разположени депата за отпадъци, се признават като заинтересовани участници, тъй като те са пряко засегнати от последиците от депонирането. Следователно следва да се гарантира провеждането на публична и демократична консултация в общините и надобщинските райони, в които ще бъде установено даденото депо за отпадъци, и следва да бъде установена подходяща компенсация за местното население.
Изменение 15
Предложение за директива
Съображение 8 г (ново)
(8г)   Комисията следва да гарантира, че на всяко депо за отпадъци в Съюза се извършва одит, за да се осигури правилното прилагане на правото на Съюза и на националното право.
Изменение 16
Предложение за директива
Съображение 9
(9)  За да се осигури по-добро, по-своевременно и по-уеднаквено прилагане на настоящата директива и с оглед на проактивното установяване на слабостите при прилагането, следва да се създаде система за ранно предупреждение, с помощта на която да се откриват пропуските и да се предприемат действия преди настъпването на сроковете за изпълнение на целите.
(9)  За да се осигури по-добро, по-своевременно и по-уеднаквено прилагане на настоящата директива и с оглед на проактивното установяване на слабостите при прилагането, следва да се създаде система за ранно предупреждение, с помощта на която да се откриват пропуските и да се предприемат действия преди настъпването на сроковете за изпълнение на целите, както и да се насърчава обменът на най-добри практики между различните заинтересовани страни.
Изменение 17
Предложение за директива
Съображение 11
(11)  Статистическите данни, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държавите членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на статистическите данни следва да се подобрят чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните. Надеждността на съобщаваните статистически данни относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между държавите членки. Поради това, при изготвяне на докладите за спазването на целите, определени в Директива 1999/31/ЕО, от държавите членки следва да се изисква да използват най-актуалната методика, разработена от Комисията и от националните статистически служби на държавите членки.
(11)  Данните и информацията, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държави членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на съобщаваните данни следва да се подобрят чрез създаването на обща методика за събиране и обработка на данни от надеждни източници и чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните. Надеждността на съобщаваните статистически данни относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между държавите членки. Поради това, при изготвяне на докладите за спазването на целите, определени в Директива 1999/31/ЕО, държавите членки следва да използват общата методика, разработена от Комисията в сътрудничество с националните статистически служби на държавите членки и с националните органи, отговарящи за управлението на отпадъците.
Изменение 18
Предложение за директива
Съображение 12
(12)  За да се допълва или изменя Директива 1999/31/EО, по-специално с цел да се адаптират нейните приложения към научно-техническия прогрес, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на член 16. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета. Всяко изменение на приложенията следва да се извършва единствено в съответствие с принципите, установени в настоящата директива. За тази цел, по отношение на приложение II, Комисията следва да взима предвид общите принципи и общите процедури за изпитване и критериите за приемане съгласно приложение II. Освен това следва да бъдат установени специфичните критерии и методи за изпитване и свързаните пределно допустими стойности за всяка категория депа, включително, ако е необходимо, за специфични видове депа в рамките на една категория, включително подземните хранилища. Предложенията за стандартизиране на методите за контрол, вземане на проби и анализ във връзка с приложенията следва да се разглеждат за приемане от Комисията, ако е целесъобразно, в рамките на две години след влизането в сила на настоящата директива.
(12)  За изменение на Директива 1999/31/EО, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора във връзка с адаптирането на нейните приложения към научно-техническия прогрес. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По‑специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове. Всяко изменение на приложенията следва да се извършва единствено в съответствие с принципите, установени в настоящата директива. За тази цел, по отношение на приложение II, Комисията следва да взима предвид общите принципи и общите процедури за изпитване и критериите за приемане съгласно приложение II. Освен това следва да бъдат установени специфичните критерии и методи за изпитване и свързаните пределно допустими стойности за всяка категория депа, включително, ако е необходимо, за специфични видове депа в рамките на една категория, включително подземните хранилища. Когато е уместно, предложенията за стандартизиране на методите за контрол, вземане на проби и анализ във връзка с приложенията следва да се разглеждат за приемане от Комисията, ако е целесъобразно, в рамките на две години след влизането в сила на настоящата директива.
Изменение 19
Предложение за директива
Съображение 13
(13)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на Директива 1999/31/EО, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на член 3, параграф 3, приложение І, точка 3.5 и приложение ІІ, точка 5. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета17.
(13)  За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Директива 1999/31/EО, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия във връзка с определението за депониране на неопасни отпадъци, метода, които се използва за определяне на коефициента на пропускливост на депата при определени условия и – тъй като вземането на проби от отпадъци може да предизвика сериозни проблеми по отношение на представителност и техники, предвид на хетерогенното естество на различните видове отпадъци – разработването на европейски стандарт за вземане на проби от отпадъци. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета17.
__________________
__________________
17 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
17 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 20
Предложение за директива
Съображение 16 a (ново)
(16a)   Комисията и държавите членки следва да гарантират разработването на планове за устойчиво възстановяване и устойчиво алтернативно използване на депата за отпадъци и районите с нанесени от депата щети.
Изменение 21
Предложение за директива
Съображение 16 б (ново)
(16б)   Настоящата директива е приета, като се отчитат ангажиментите, посочени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество и следва да бъде изпълнявана и прилагана и в съответствие с насоките, съдържащи се в посоченото споразумение.
Изменение 52/rev
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Директива 1999/31/EО
Член 1 – параграф -1 (нов)
(-1)  В член 1 се вмъква следният параграф:
„-1. Постепенното преустановяване на депонирането на рециклируеми и обезвредими отпадъци е основно условие за подкрепа на прехода на Съюза към кръгова икономика.“
Изменение 23
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а
Директива 1999/31/ЕО
Член 2 – буква а
a)  прилагат се определенията за „отпадък“, „битови отпадъци“, „опасни отпадъци“, „причинител на отпадъци“, „притежател на отпадъци“, „управление на отпадъци“, „разделно събиране“, „оползотворяване“, „рециклиране“ и „обезвреждане“ от член 3 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(*);
a)  прилагат се определенията за „отпадък“, „битови отпадъци“, „опасни отпадъци“, „неопасни отпадъци“, „причинител на отпадъци“, „притежател на отпадъци“, „управление на отпадъци“, „разделно събиране“, „оползотворяване“, „рециклиране“ и „обезвреждане“ от член 3 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(*);
__________________
__________________
(*) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).“;
(*) Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).“;
Изменение 24
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а а (нова)
Директива 1999/31/ЕО
Член 2 – буква a а (нова)
aa)   създава се следната буква аа):
„aa) „остатъчни отпадъци“ са отпадъци в резултат на обработка или дейност по оползотворяване, включително рециклиране, дейност, след която не може да се извърши последващо оползотворяване и вследствие на което тези отпадъци трябва да се обезвредят“;
Изменение 25
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова)
Директива 1999/31/ЕО
Член 2 – буква м
ба)   буква м) се изменя, както следва:
м)  „биоразразградими отпадъци“ са всички отпадъци, годни да бъдат подложени на анаеробно или аеробно разлагане, като хранителни и градински отпадъци, хартия и картон;
„м) „биоразградими отпадъци“ са хранителни и растителни отпадъци, хартия, картон, дървесина, както и всички други отпадъци, които могат да бъдат подложени на анаеробно или аеробно разлагане“;
Изменение 26
Предложение за директива
Член 1 — параграф 1 — точка 1 a (нова)
Директива 1999/31/ЕО
Член 3 – параграф 3
(1a)   В член 3 параграф 3 се изменя, както следва:
3.  Без да се засягат разпоредбите на Директива 75/442/ЕИО, държавите членки по свой избор могат да заявят, че депонирането на безопасни отпадъци, които се определят от комитета, създаден по силата на член 17 от настоящата директива, различни от инертните отпадъци, резултат от изследвания и добиване, преработване и складиране на минерални ресурси, както и от експлоатирането на кариери и които са депонирани така, че не позволяват замърсяването на околната среда или застрашаването на здравето на човека, могат да бъдат освободени от условията, предвидени в приложение I, точки 2, 3.1, 3.2 и 3.3 от настоящата директива.
3. Без да се засягат разпоредбите на Директива 75/442/ЕИО, държавите членки по свой избор могат да заявят, че депонирането на безопасни отпадъци, различни от инертните отпадъци, резултат от изследвания и добиване, преработване и складиране на минерални ресурси, както и от експлоатирането на кариери и които са депонирани така, че не позволяват замърсяването на околната среда или застрашаването на здравето на човека, могат да бъдат освободени от условията, предвидени в приложение I, точки 2, 3.1, 3.2 и 3.3 от настоящата директива. Комисията приема актове за изпълнение, с които се определя какво представлява депониране на безопасни отпадъци. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2.“
Изменение 27
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква -а (нова)
Директива 1999/31/ЕО
Член 5 – параграф 1
-a)   параграф 1 се заменя със следното:
1.  Държавите-членки определят национална стратегия за въвеждане на ограничението на биоразградимите отпадъци, които постъпват в депата, не по късно от две години след определената в член 18, параграф 1 дата и нотифицират Комисията за тази стратегия. Тази стратегия ще трябва да включва мерки за осъществяване на целите определени в параграф 2, по-специално посредством рециклирането, компостирането, образуването на газове и възстановяването на материали/енергия. В срок от тридесет месеца от предвидената в член 18, параграф 1 дата Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно всички национални стратегии.
1.  В сътрудничество с регионалните и местните органи, отговарящи за управлението на отпадъците, държавите членки определят национална стратегия за въвеждане на постепенното преустановяване на постъпването на биоразградимите отпадъци в депата, не по късно от две години след определената в член 18, параграф 1 дата и нотифицират Комисията за тази стратегия. Тази стратегия ще трябва да включва мерки за осъществяване на целите определени в параграф 2, по-специално посредством рециклирането, компостирането, образуването на биогаз, възстановяването на материали или — когато тези мерки не са възможни — посредством възстановяването на енергия. В срок от тридесет месеца от предвидената в член 18, параграф 1 дата Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно всички национални стратегии.
Изменение 28
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Директива 1999/31/ЕО
Член 5 – параграф 3 – буква е
е)  отпадъците, които се събират разделно съгласно член 11, параграф 1 и член 22 от Директива 2008/98/ЕО.
е)  отпадъците, които подлежат на разделно събиране съгласно член 11, параграф 1 и член 22 от Директива 2008/98/ЕО, и опаковките или отпадъците от опаковки съгласно определението в член 3 от Директива 94/62/ЕО;
Изменение 29
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в
Директива 1999/31/ЕО
Член 5 – параграф 5
5.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят до 2030 г. количеството на депонираните битови отпадъци да бъде намалено до 10% от общото количество образувани битови отпадъци.
5.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да осигурят до 2030 г. количеството на депонираните битови отпадъци да бъде намалено до 5% от общото количество образувани битови отпадъци.
Изменение 30
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в
Директива 1999/31/ЕО
Член 5 – параграф 5 a (нов)
5a.   В срок до 31 декември 2030 г. държавите членки приемат в депата за неопасни отпадъци единствено остатъчни битови отпадъци.
Изменение 31
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в
Директива 1999/31/ЕО
Член 5 – параграф 6 – алинея 1
На Естония, Гърция, Хърватия, Латвия, Малта, Румъния и Словакия може да бъдат предоставени пет допълнителни години за постигането на целта по параграф 5. Държавите членки уведомяват Комисията за намерението си да използват тази разпоредба най-малко 24 месеца преди срока, определен в параграф 5. В случай на удължаване на срока държавите членки предприемат необходимите мерки, за да могат до 2030 г. да намалят количеството на депонираните битови отпадъци до 20% от общото количество образувани битови отпадъци.
Държава членка може да поиска удължаване на срока от пет години, за да постигне целта по параграф 5, в случай че тя е депонирала повече от 65% от своите битови отпадъци през 2013 г.
Държавата членка внася искане до Комисията за получаване на подобно удължение в срок до 31 декември 2028 г.
Изменение 32
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в
Директива 1999/31/ЕО
Член 5 – параграф 6 – алинея 2
Уведомлението се придружава от план за изпълнение, в който се представят мерките, необходими, за да се осигури целите да бъдат спазени преди новия срок. В плана също така се съдържа подробен график за изпълнението на предложените мерки, както и оценка на очакваното въздействие от тях.
Искането на удължение се придружава от план за изпълнение, в който се представят мерките, необходими, за да се осигури спазването на целта преди новия срок. Планът се изготвя въз основа на оценка на съществуващите планове за управление на отпадъците и в него също така се съдържа подробен график за изпълнението на предложените мерки, както и оценка на очакваното въздействие от тях.
В допълнение посоченият в трета алинея план отговаря най-малко на следните изисквания:
a)   използва подходящи икономически инструменти, за да предостави стимули за прилагане на йерархията на отпадъците с съответствие с член 4, параграф 1 на Директива 2008/98/ЕО;
б)   демонстрира ефикасно и ефективно използване на структурните фондове и Кохезионния фонд посредством доказуеми дългосрочни инвестиции, насочени към финансиране на развитието на инфраструктури за управлението на отпадъци, необходими за изпълнение на съответните цели;
в)   предоставя висококачествени статистически данни и изготвя ясни прогнози за капацитета за управление на отпадъците и за това, което остава да бъде изпълнено, за постигане на целите, посочени в параграф 5 от настоящия член, членове 5 и 6 на Директива 94/62/ЕО и член 11, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО;
г)   въвежда програми за предотвратяване на отпадъците, в съответствие с посоченото в член 29 на Директива 2008/98/ЕО.
Комисията преценява дали са изпълнени изискванията, определени в букви от а) до г) на четвърта алинея.
Освен ако Комисията формулира възражения по представения план в рамките на пет месеца след датата на получаването му, искането за удължаване на срока се счита за прието.
Ако Комисията формулира възражения по представения план, тя изисква от съответната държава членка да представи преразгледан план в срок до два месеца след получаване на посочените възражения.
Комисията оценява преразгледания план в рамките на два месеца след получаването му и приема или отхвърля писмено искането за удължаване на срока. При липса на решение от страна на Комисията в посочения срок, искането за удължаване се счита за прието.
В срок от два месеца от датата на решението, Комисията информира Съвета и Европейския парламент за същото.
Изменение 33
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в
Директива 1999/31/ЕО
Член 5 – параграф 7
7.  Не по-късно от 31 декември 2024 г. Комисията проучва целта, посочена в параграф 5, с цел да определи по-ниска стойност и да въведе ограничения относно депонирането на неопасни отпадъци, различни от битови отпадъци. За тази цел на Европейския парламент и на Съвета се представя доклад на Комисията, придружен от предложение, ако е целесъобразно.;
7.  Не по-късно от 31 декември 2018 г. Комисията проучва възможността за въвеждане на цел и ограничения относно депонирането на неопасни отпадъци, различни от битови отпадъци. За тази цел на Европейския парламент и на Съвета се представя доклад на Комисията, придружен от законодателно предложение, ако е целесъобразно.
Изменение 34
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в a (нова)
Директива 1999/31/ЕО
Член 5 – параграф 7 a (нов)
вa)   в член 5 се добавя следният параграф:
7a.   Комисията проучва допълнително възможността да предложи регулаторна рамка за засилен добив на суровини от депа, така че да се осигури възможност за извличане на вторичните суровини, които се намират в съществуващите депа. До 31 декември 2025 г. държавите членки картографират съществуващите депа и посочват потенциала им за засилен добив на суровини и споделят съответната информация.
Изменение 35
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 1999/31/ЕО
Член 5 а – параграф 2 – встъпително изречение
2.  Докладите по параграф 1 включват:
2.  Докладите по параграф 1 се оповестяват публично и включват:
Изменение 36
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Директива 1999/31/ЕО
Член 5 а – параграф 2 – буква б a (нова)
„бa) примери за добри практики, които се използват в целия Съюз и които могат да предоставят насоки за постигане на напредък за постигане на целите, посочени в член 5.“
Изменение 37
Предложение за директива
Член 1 — параграф 1 — точка 3 a (нова)
Директива 1999/31/ЕО
Член 5 б (нов)
(3a)   добавя се следният член 5б:
Член 5б
Обмен на добри практики и информация
Комисията създава платформа за редовен и структуриран обмен на най-добри практики и информация между Комисията и държавите членки относно практическото прилагане на изискванията на настоящата директива. Този обмен ще допринесе за постигането на подходящо управление, прилагане, трансгранично сътрудничество, обмен на най-добри практики, като договорености за иновации и партньорски проверки. В допълнение, платформата ще стимулира водещите участници и даде възможност за ускоряване на напредъка. Комисията оповестява публично резултатите от платформата.
Изменение 38
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Директива 1999/31/ЕО
Член 6 – буква а
(3б)   В член 6 буква а) се изменя, както следва:
„ a) да се депонират само отпадъци, които са вече преработени. Тази разпоредба може да не се прилага за инертните отпадъци, чиято преработка е технически неосъществима, или за всеки друг вид отпадъци, за които тази преработка не допринася за целите, определени в член 1 от настоящата директива, посредством намаляване на количествата отпадъци или на рисковете за здравето на човека или за околната среда;“
„ a) да се депонират само отпадъци, които са вече преработени. Тази разпоредба може да не се прилага за инертните отпадъци, чиято преработка е технически неосъществима, или за всеки друг вид отпадъци, за които тази преработка не допринася за целите, определени в член 1 от настоящата директива, посредством намаляване на количествата отпадъци или на рисковете за здравето на човека или за околната среда, при условие че съответната държава членка е изпълнила целите за намаляване съгласно член 5, параграф 2 на настоящата директива и целите за рециклиране съгласно член 11 от Директива 2008/98/ЕО;“
Изменение 39
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Директива 1999/31/ЕО
Член 6 – буква a – втора алинея
(4)  в член 6, буква а) се добавя следното изречение:
(4)  в член 6, буква а) се добавя следната алинея:
„Държавите членки гарантират, че мерките, предприети в съответствие с настоящата буква, не излагат на риск постигането на целите на Директива 2008/98/ЕО, по-специално увеличаването на подготовката за повторна употреба и на рециклирането съгласно посоченото в член 11 от същата директива.“
„Държавите членки гарантират, че мерките, предприети в съответствие с настоящата буква, не излагат на риск постигането на целите на Директива 2008/98/ЕО, по-специално относно йерархията на отпадъците и увеличаването на подготовката за повторна употреба и на рециклирането съгласно посоченото в член 11 от същата директива.“
Изменение 40
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Директива 1999/31/ЕО
Член 15 – параграф 1
1.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно прилагането на член 5, параграфи 2 и 5 за всяка календарна година. Те съобщават тези данни по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 5. Първото съобщаване на данни обхваща данните за периода от 1 януари [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година] до 31 декември [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година].
1.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно прилагането на член 5, параграфи 2 и 5 за всяка календарна година. Те съобщават тези данни по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните. Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 5. Първото съобщаване във връзка с целта, определена в член 5, параграф 5, обхваща данните за периода от 1 януари [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година] до 31 декември [впишете годината на транспониране на настоящата директива + 1 година].
Изменение 41
Предложение за директива
Член 1 — параграф 1 — точка 6 a (нова)
Директива 1999/31/ЕО
Член 15а (нов)
(6a)   добавя се следният член:
„Член 15a
Средства за насърчаване на прехода към по-висока степен на кръгова икономика
С цел да се допринесе за целите, определени в настоящата директива, държавите членки използват подходящи икономически инструменти и предприемат други мерки, за да предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците. Тези инструменти и мерки могат да включват посочените в приложение IVa към Директива 2008/98/ЕО.“
Изменение 42
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 б (нова)
Директива 1999/31/ЕО
Член 15 б (нов)
(6б)   добавя се следният член:
„Член 15a
Определяне на коефициента на пропускливост на депата
Комисията разработва и одобрява метода, които се използва за определяне на коефициента на пропускливост на депата в областта и в целия обсег на депото, посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2.“
Изменение 43
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 6 в (нова)
Директива 1999/31/ЕО
Член 15 в (нов)
6в.   добавя се следният член 15в:
„Член 15в
Европейски стандарт за вземане на проби от отпадъци
Комисията разработва европейски стандарт за вземане на проби от отпадъци посредством актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 17, параграф 2. До приемането на посочените актове за изпълнение, държавите членки могат да прилагат национални стандарти и процедури.
Изменение 44
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Директива 1999/31/ЕО
Член 17 а – параграф 3 а (нов)
3a.   Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.
Изменение 45
Предложение за директива
Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
Директива 1999/31/ЕО
Приложение I – точка 3.5
(9a)   в приложение II точка 3.5 се заличава.
Изменение 46
Предложение за директива
Член 4 – параграф 1 – точка 9 б (нова)
Директива 1999/31/ЕО
Приложение II – точка 5
(9б)   в приложение II точка 5 се заличава.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея (А8-0031/2017).

Правна информация - Политика за поверителност