Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0274(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0031/2017

Předložené texty :

A8-0031/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Hlasování :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Vysvětlení hlasování
PV 18/04/2018 - 12.10

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Přijaté texty
PDF 615kWORD 62k
Úterý, 14. března 2017 - Štrasburk
Skládky odpadů ***I
P8_TA(2017)0071A8-0031/2017

Pozměňovací návrhy přijaté Evropským parlamentem dne 14. března 2017 k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 (nový)
(-1)   Vzhledem k závislosti Unie na dovozu surovin a k tomu, že v dohledné době dojde k rychlému vyčerpání značného množství přírodních zdrojů, mají navrácení co největšího množství těchto zdrojů v rámci Unie a urychlení přechodu k oběhovému hospodářství klíčový význam.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění -1 a (nový)
(-1a)   Nakládání s odpady je třeba změnit na udržitelné hospodaření s materiály. Revize směrnice o skládkách odpadů k tomu poskytuje příležitost.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojůposílit oběhové hospodářství.
(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů, posílit oběhové hospodářství, zvýšit energetickou účinnost a snížit závislost Unie na zdrojích.
Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)   Oběhové hospodářství by mělo uplatňovat explicitní ustanovení sedmého akčního programu pro životní prostředí, která požadují vytvoření cyklů netoxických materiálů tak, aby recyklovaný odpad mohl být v Unii využíván jako hlavní a spolehlivý zdroj surovin.
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Cíle uvedené ve směrnici Rady 1999/31/ES14, která stanoví omezení skládkování odpadů, by měly být pozměněny, aby lépe zohledňovaly ambice Unie spojené s přechodem na oběhové hospodářství a aby bylo dosaženo pokroku v provádění iniciativy EU v oblasti surovin15 snížením skládkování odpadu určeného pro uložení na skládky u odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné.
(2)  Cíle uvedené ve směrnici Rady 1999/31/ES14, která stanoví omezení skládkování odpadů, by měly být posíleny, aby lépe zohledňovaly ambice Unie spojené s přechodem na oběhové hospodářství a aby bylo dosaženo pokroku v provádění iniciativy EU v oblasti surovin15 postupným omezením skládkování odpadu určeného pro uložení na skládky u odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné. Komise a členské státy by měly zajistit, aby byly tyto cíle v souladu s integrovanou politikou, jež zajistí řádné uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady, zlepší přechod k prevenci, opětovnému využití a recyklaci a zabrání tomu, aby se skládkování nahradilo spalováním.
________________
__________________
14 Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).
14 Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).
15 KOM(2008)0699COM(2014)0297.
15 COM(2008)0699 a COM(2014)0297.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
(4)  V zájmu zajištění větší soudržnosti v právních předpisech o odpadech by měly být definice obsažené ve směrnici 1999/31/ES sladěny s definicemi uvedenými ve směrnici 2008/98/ES16.
(4)  V zájmu zajištění větší soudržnosti v právních předpisech o odpadech by měly být definice obsažené ve směrnici 1999/31/ES případně sladěny s definicemi uvedenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES16.
__________________
__________________
16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
(5)  Z dalšího omezení skládkování odpadů, počínaje druhy odpadů, které se sbírají odděleně (např. plasty, kovy, sklo, papír, biologické odpady), by vyplývaly jednoznačné přínosy pro životní prostředí i přínosy hospodářské a sociální. Při provádění těchto omezení skládkování odpadů by se měla brátúvahu technická, environmentální nebo ekonomická proveditelnost recyklace nebo jiného využití zbytkových odpadů pocházejících z odděleně sbíraného odpadu.
(5)  Z dalšího omezení skládkování odpadů, počínaje druhy odpadů, které se sbírají odděleně (např. plasty, kovy, sklo, papír, biologické odpady) s cílem přijímat pouze zbytkový odpad, by vyplývaly jednoznačné přínosy pro životní prostředí i přínosy hospodářské a sociální. Při snižování množství zbytkových odpadů z odděleně sbíraného odpadu, jehož recyklace či jiné využití nejsousoučasnosti technicky, environmentálně nebo ekonomicky proveditelné, budou hrát klíčovou roli dlouhodobé investice do infrastruktury a do výzkumu a inovací.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)   Politická a společenská pobídka zaměřená na další omezení skládkování odpadu jako udržitelného způsobu nakládání s přírodními zdroji v rámci oběhového hospodářství by měla dodržovat hierarchii při nakládání s odpadem, která je stanovena v článku 4 směrnice 2008/98/ES, a důsledně uplatňovat postup, kdy má prioritu předcházení vzniku odpadů a je dodržována zásada předběžné opatrnosti.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
(6)  Velkou část komunálního odpadu představuje biologicky rozložitelný komunální odpad. Skládkování nezpracovaného biologicky rozložitelného odpadu má závažné negativní účinky, pokud jde o emise skleníkových plynů a znečištění povrchových vod, podzemních vod, půdy a ovzduší. Směrnice 1999/31/ES již stanoví cíle týkající se snížení množství biologicky rozložitelného odpadu na skládkách, avšak je nutné zavést další omezení na ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky tím, že se zakáže skládkování biologicky rozložitelných odpadů, které se sbírají odděleně v souladu s článkem 22 směrnice 2008/98/ES.
(6)  Velkou část komunálního odpadu představuje biologicky rozložitelný komunální odpad. Skládkování nezpracovaného biologicky rozložitelného odpadu má závažné negativní účinky na životní prostředí, pokud jde o emise skleníkových plynů a znečištění povrchových vod, podzemních vod, půdy a ovzduší. Směrnice 1999/31/ES již stanovuje cíle týkající se snížení množství biologicky rozložitelného odpadu na skládkách, avšak je nutné zavést další omezení na ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky tím, že se zakáže skládkování biologicky rozložitelných odpadů, které je třeba sbírat odděleně v souladu s článkem 22 směrnice 2008/98/ES .
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
(7)  Mnoho členských států dosud zcela nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro nakládání s odpady. Stanovení cílů týkajících se snížení množství odpadů ukládaných na skládky dále usnadní oddělený sběr, třídění a recyklaci odpadů a zamezí zablokování potenciálně recyklovatelných materiálů ve spodní části hierarchie způsobů nakládání s odpady.
(7)  Mnoho členských států dosud zcela nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro nakládání s odpady. Stanovení jasných a ambiciózních cílů týkajících se snížení množství odpadů ukládaných na skládky dále podpoří investice do usnadnění odděleného sběru, třídění a recyklace odpadů a zamezí zablokování potenciálně recyklovatelných materiálů na nejnižší úrovni hierarchie způsobů nakládání s odpady.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
(8)  Postupné snižování skládkování odpadů je nezbytné k tomu, aby se zamezilo škodlivým dopadům na lidské zdraví a na životní prostředí a aby se zajistilo, že ekonomicky hodnotné odpadní materiály budou postupně a účinně využívány díky náležitému nakládání s odpady v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. Toto snížení by mělo zamezit rozvoji nadbytečných kapacit zařízení pro zpracování zbytkových odpadů například cestou energetického využití nebo málo účinného mechanicko-biologického zpracování nezpracovaného komunálního odpadu, jež by mohly ohrožovat dosažení dlouhodobých cílů Unie týkajících se úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu stanovených v článku 11 směrnice 2008/98/ES. Stejně tak, s cílem zabránit škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, by členské státy měly přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl na skládky ukládán pouze odpad, který byl předmětem zpracování; splnění této povinnosti by však nemělo vést k vytváření nadměrných kapacit pro zpracování zbytkového komunálního odpadu. Aby se dále zajistila konzistentnost mezi cíli stanovenými v článku 11 směrnice 2008/98/ES a cílem týkajícím se snížení skládkování stanoveným v článku 5 této směrnice a aby se zajistilo koordinované plánování infrastruktur a investic potřebných pro splnění těchto cílů, by členské státy, kterým může být na dosažení cílů v oblasti recyklace komunálního odpadu poskytnuto více času, měly rovněž dostat více času na dosažení cíle týkajícího se snížení množství odpadů ukládaných na skládky do roku 2030, který stanoví tato směrnice.
(8)  Postupné omezování skládkování odpadů na minimum je nezbytné k tomu, aby se zamezilo škodlivým dopadům na lidské zdraví a na životní prostředí a aby se zajistilo, že ekonomicky hodnotné odpadní materiály budou postupně a účinně využívány díky náležitému nakládání s odpady v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady stanovenou ve směrnici 2008/98/ES. Toto postupné omezování skládkování odpadů na minimum bude vyžadovat zásadní změny v nakládání s odpady v mnoha členských státech. Díky zdokonaleným statistikám týkajícím se sběru odpadů a nakládání s nimi a díky lepší sledovatelnosti jednotlivých druhů odpadů by mělo být možné zamezit rozvoji nadbytečných kapacit pro zpracování zbytkových odpadů například cestou energetického využití, jež by mohly ohrožovat dosažení dlouhodobých cílů Unie týkajících se úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu stanovených v článku 11 směrnice 2008/98/ES. Stejně tak, s cílem zabránit škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, by členské státy měly přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl na skládky ukládán pouze odpad, který byl předmětem zpracování; splnění této povinnosti by však nemělo vést k vytváření nadměrných kapacit pro zpracování zbytkového komunálního odpadu. S ohledem na nedávné investice některých členských států, které vedly k vytvoření nadměrných kapacit pro zpětné získávání energie nebo zavedení mechanického biologického zpracování, je velmi důležité, aby byl dán podnikům na zpracování odpadu a členským státům jasný signál, že je nutné vyhnout se investicím, které jsou v rozporu s dlouhodobými cíli stanovenými ve směrnici o skládkách odpadů a v rámcové směrnici o odpadu. Z těchto důvodů by bylo možné uvažovat o zavedení hraniční hodnoty pro spalování komunálního odpadu v souladu s cíli týkajícími se přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu stanovenými v článku 11 směrnice 2008/98/ES a článku 5 směrnice 1999/31/ES. Aby se dále zajistila konzistentnost mezi cíli stanovenými v článku 11 směrnice 2008/98/ES a cílem týkajícím se snížení skládkování stanoveným v článku 5 této směrnice a aby se zajistilo koordinované plánování infrastruktur a investic potřebných pro splnění těchto cílů, by členské státy, kterým může být na dosažení cílů v oblasti recyklace komunálního odpadu poskytnuto více času, měly rovněž dostat více času na dosažení cíle týkajícího se snížení množství odpadů ukládaných na skládky do roku 2030, který stanoví tato směrnice.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)
(8a)   Aby bylo možné dosáhnout cílů této směrnice a urychlit přechod k oběhovému hospodářství, měla by Komise podpořit koordinaci a výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy a nejrůznějšími hospodářskými odvětvími. Tuto výměnu by usnadnilo zavedení komunikačních platforem, které by mohly pomoci zvýšit povědomí o nových průmyslových řešeních, poskytnout lepší přehled o dostupných kapacitách, podpořit vazby mezi odvětvím nakládání s odpady a dalšími sektory a posílit průmyslovou součinnost.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 b (nový)
(8b)   Komise by měla podporovat koordinaci a výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy, regionálními a zejména místními orgány a zapojit všechny příslušné organizace občanské společnosti, včetně sociálních partnerů a environmentálních a spotřebitelských organizací.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 c (nový)
(8c)   Aby byly náležitě provedeny a prosazovány cíle této směrnice, je nezbytné zajistit, aby místní orgány území, na kterých se nacházejí skládky, byly uznávány jako příslušné subjekty, neboť tato území jsou přímo postižena důsledky skládkování. V místech a v oblastech přesahujících jednu obec, ve kterých bude zřízena skládka, by proto měly být předem zajištěny veřejné a demokratické konzultace a mělo by být stanoveno příslušné odškodnění pro místní obyvatelstvo.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 d (nový)
(8d)   V zájmu zajištění řádného provádění unijního a vnitrostátního práva by Komise měla zaručit, aby byly všechny skládky v Unii kontrolovány.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
(9)  V zájmu zajištění lepšího, včasnějšího a jednotnějšího provedení této směrnice a předjímání problémů při provádění by měl být zaveden systém včasného varování k odhalení nedostatků a přijetí opatření před uplynutím lhůt pro splnění cílů.
(9)  V zájmu zajištění lepšího, včasnějšího a jednotnějšího provedení této směrnice a předjímání problémů při provádění by měl být zaveden systém včasného varování k odhalení nedostatků a přijetí opatření před uplynutím lhůt pro splnění cílů a měla by se podporovat výměna osvědčených postupů mezi různými zúčastněnými stranami.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
(11)  Statistické údaje oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů. Předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady je nanejvýš důležité pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů, jež členské státy poskytují. Od členských států by se proto mělo vyžadovat, aby při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených ve směrnici 1999/31/ES používaly nejnovější metodiku, kterou vypracovala Komise a národní statistické úřady členských států.
(11)  Údaje a informace oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost oznámených údajů by mělo zlepšit zavedení společné metodiky pro sběr a zpracování údajů získaných ze spolehlivých zdrojů a zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů. Předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady je nanejvýš důležité pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů, jež členské státy poskytují. Při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených ve směrnici 1999/31/ES by proto členské státy měly používat společnou metodiku, kterou vypracovala Komise ve spolupráci s národními statistickými úřady členských států a s vnitrostátními orgány odpovědnými za nakládání s odpady.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
(12)  Za účelem doplnění nebo změny směrnice 1999/31/ES, zejména za účelem přizpůsobení jejích příloh vědeckému a technického pokroku, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o článek 16. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě. Veškeré změny příloh by měly být prováděny v souladu se zásadami uvedenými v této směrnici. Pokud jde o přílohu II, Komise zohlední za tímto účelem obecné zásady a obecné postupy pro ověřování a kritéria pro přijímání na skládku stanovené v příloze II. Pro každou kategorii skládek, případně včetně dalších typů skládek v rámci každé kategorie, a to i pokud jde o podzemní úložiště, by kromě toho měla být stanovena zvláštní kritéria a zkušební postupy a rovněž příslušné mezní hodnoty. Komise by měla do dvou let od vstupu této směrnice v platnost případně zvážit přijetí návrhů na normalizaci kontrolních postupů a metod odběru a rozboru vzorků ve vztahu k přílohám.
(12)  Za účelem změny směrnice 1999/31/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o přizpůsobení příloh vědeckému a technickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace byly vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. Veškeré změny příloh by měly být prováděny v souladu se zásadami uvedenými v této směrnici. Pokud jde o přílohu II, Komise zohlední za tímto účelem obecné zásady a obecné postupy pro ověřování a kritéria pro přijímání na skládku stanovené v příloze II. Pro každou kategorii skládek, případně včetně dalších typů skládek v rámci každé kategorie, a to i pokud jde o podzemní úložiště, by kromě toho měla být stanovena zvláštní kritéria a zkušební postupy a rovněž příslušné mezní hodnoty. V případě potřeby by Komise měla do dvou let od vstupu této směrnice v platnost případně zvážit přijetí návrhů na normalizaci kontrolních postupů a metod odběru a rozboru vzorků ve vztahu k přílohám.
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění směrnice 1999/31/ES by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o čl. 3 odst. 3, bod 3.5 přílohy I bod 5 přílohy II. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201117.
(13)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění směrnice 1999/31/ES by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o definici uložení nikoliv nebezpečného odpadu, metodu, která bude použita pro stanovení koeficientu propustnosti pro skládky za určitých podmínek, a protože odběr vzorků odpadů může představovat vážné problémy z hlediska jejich reprezentativnostitechnologie vzhledem k heterogenní povaze různých druhů odpadu, vypracování evropské normy pro odběr vzorků odpadů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201117.
__________________
__________________
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)
(16a)   Komise a členské státy by měly zajistit vypracování plánů pro udržitelnou obnovu a udržitelné alternativní využití skládek a oblastí poškozených skládkami.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 b (nový)
(16b)   Tato směrnice zohledňuje závazky stanovené v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů a měla by být prováděna a uplatňována v souladu s pokyny obsaženými v této dohodě.
Pozměňovací návrh 52/rev
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 1999/31/ES
Čl. 1 – odst. -1 (nový)
-1)   V článku 1 se vkládá nový odstavec, který zní:
„-1. Postupné ukončení skládkování recyklovatelných a obnovitelných odpadů je základní podmínkou pro podporu přechodu Unie na oběhové hospodářství.“
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 1999/31/ES
Článek 2 – písm. a
a)  použijí se definice „odpadu“, „komunálního odpadu“, „nebezpečného odpadu“, „původce odpadu“, „držitele odpadu“, „nakládání s odpady“, „tříděného sběru“, „využití“, „recyklace“ a „odstranění“ odpadu uvedené v článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES(*);
a)  použijí se definice „odpadu“, „komunálního odpadu“, „nebezpečného odpadu“, „nikoliv nebezpečného odpadu“, „původce odpadu“, „držitele odpadu“, „nakládání s odpady“, „tříděného sběru“, „využití“, „recyklace“ a „odstranění“ odpadu uvedené v článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES(*);
__________________
__________________
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)
Směrnice 1999/31/ES
Čl. 2 – písm. a a (nové)
aa)   vkládá se nové písmeno, které zní:
„aa) „zbytkovým odpadem“ rozumí odpad pocházející ze zpracování nebo opětovného využití, včetně recyklace, který nelze dále využít a v důsledku toho musí být odstraněn;“
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 1999/31/ES
Článek 2 – písm. m
ba)   písmeno m) se mění takto:
m)  "biologicky rozložitelným odpadem "rozumí veškerý odpad podléhající anaerobnímu či aerobnímu rozkladu, jako jsou potravinářské a zahradní odpady a rovněž papír a lepenka;
„(m) „biologicky rozložitelným odpadem“ rozumí potravinářské a zahradní odpady, papír, lepenka, dřevo a jakýkoli jiný odpad, který může podléhat anaerobnímu či aerobnímu rozkladu;“.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 1999/31/ES
Čl. 3 – odst. 3
1a)   V článku 3 se odstavec 3 mění takto:
3.  Aniž je dotčena směrnice 75/442/EHS, mohou členské státy na základě své volby prohlásit, že ukládání odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné, které budou definovány výborem zřízeným podle článku 17 této směrnice, jiných než inertních odpadů pocházejících z průzkumu a těžby, úpravy a skladování minerálních zdrojů a rovněž z povrchové těžby, které jsou uloženy tak, že nedochází ke znečištění životního prostředí nebo ke škodlivým vlivům na lidské zdraví, lze vyjmout z ustanovení přílohy I bodů 2, 3.1, 3.2 a 3.3 této směrnice.
„3. Aniž je dotčena směrnice 75/442/EHS, mohou členské státy na základě své volby prohlásit, že ukládání odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné, jiných než inertních odpadů pocházejících z průzkumu a těžby, úpravy a skladování minerálních zdrojů a rovněž z povrchové těžby, které jsou uloženy tak, že nedochází ke znečištění životního prostředí nebo ke škodlivým vlivům na lidské zdraví, lze vyjmout z ustanovení přílohy I bodů 2, 3.1, 3.2 a 3.3 této směrnice. Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví, co představuje ukládání nikoliv nebezpečného odpadu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. -a (nové)
Směrnice 1999/31/ES
Čl. 5 – odst. 1
-a)   odstavec 1 se nahrazuje tímto:
1.  Členské státy stanoví vnitrostátní strategii za účelem provádění omezení biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku nejpozději dva roky po dni stanoveném v čl. 18 odst. 1 a oznámí tuto strategii Komisi. Tato strategie by měla obsahovat opatření zaměřená na dosažení cílů stanovených v odstavci 2, zejména pomocí recyklace, kompostování, výroby bioplynu nebo materiálového a energetického využití. Ve lhůtě třiceti měsíců počínaje dnem stanoveným v čl. 18 odst. 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující syntézu vnitrostátních strategií.
1.  Členské státy ve spolupráci s regionálními a místními orgány odpovědnými za nakládání s odpady stanoví vnitrostátní strategii za účelem ukončení ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládku nejpozději dva roky po dni stanoveném v čl. 18 odst. 1 a oznámí tuto strategii Komisi. Tato strategie by měla obsahovat opatření zaměřená na dosažení cílů stanovených v odstavci 2, zejména pomocí recyklace, kompostování, výroby bioplynu, materiálového využití nebo – není-li nic z uvedeného možné – energetického využití. Ve lhůtě třiceti měsíců počínaje dnem stanoveným v čl. 18 odst. 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující syntézu vnitrostátních strategií.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 1999/31/ES
Čl. 5 – odst. 3 – písm. f
f)  odpad, který byl sbírán odděleně podle čl. 11 odst. 1 a článku 22 směrnice 2008/98/ES.
f)  odpad, který byl sbírán odděleně podle čl. 11 odst. 1 a článku 22 směrnice 2008/98/ES, a obaly nebo obalové odpady ve smyslu článku 3 směrnice 94/62/ES.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 1999/31/ES
Čl. 5 – odst. 5
5.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se množství skládkovaného komunálního odpadu snížilo do roku 2030 na 10 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu.
5.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se množství skládkovaného komunálního odpadu snížilo do roku 2030 na 5 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 1999/31/ES
Čl. 5 – odst. 5 a (nový)
5a.   Do 31. prosince 2030 smí členské státy přijímat na skládkách odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné pouze zbytkový komunální odpad.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 1999/31/ES
Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 1
U Estonska, Řecka, Chorvatska, Lotyšska, Malty, Rumunska a Slovenska mohou být lhůty pro dosažení cílů uvedených v odstavci 5 prodlouženy o pět let. Členský stát oznámí Komisi svůj záměr využít tohoto ustanovení nejpozději 24 měsíců před uplynutím lhůty stanovené v odstavci 5. V případě prodloužení přijme členský stát nezbytná opatření pro snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládku nejméně na 20 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu do roku 2030.
Členský stát může požádat o prodloužení lhůty pro dosažení cíle uvedeného v odstavci 5 o pět let, pokud skládkovalroce 2013 více než 65 % svého komunálního odpadu.
Členský stát předloží Komisi žádost o takové prodloužení do 31. prosince 2028.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 1999/31/ES
Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 2
K oznámení se přiloží prováděcí plán s uvedením opatření, která je nutné přijmout pro dodržení cílů před uplynutím nové lhůty. Plán rovněž zahrnuje podrobný časový harmonogram pro provádění navrhovaných opatření a posouzení jejich očekávaných dopadů.
K žádosti o prodloužení se přiloží prováděcí plán s uvedením opatření, která je nutné přijmout pro dodržení cíle před uplynutím nové lhůty. Plán je vypracován na základě vyhodnocení stávajících plánů nakládání s odpady a rovněž zahrnuje podrobný časový harmonogram pro provádění navrhovaných opatření a posouzení jejich očekávaných dopadů.
Plán uvedený ve třetím pododstavci musí dále splňovat alespoň následující požadavky:
a)   využívá odpovídající ekonomické nástroje za účelem poskytnutí pobídek pro uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady uvedené v čl. 4 odst. 1 směrnice 2008/98/ES;
b)   prokazuje účinné a efektivní využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti prostřednictvím prokazatelných dlouhodobých investic, které se zaměřují na financování rozvoje infrastruktury pro nakládání s odpady, jež je nezbytná pro splnění příslušných cílů;
c)   zajišťuje vysokou kvalitu statistik a vytváří jasné prognózy ohledně kapacit nakládání s odpady a cílů, které ještě zbývá splnit, uvedených v odstavci 5 tohoto článku, ve článcích 5 a 6 směrnice 94/62/ES a čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES;
d)   zřizuje programy předcházení vzniku odpadů, jak je uvedeno v článku 29 směrnice 2008/98/ES.
Komise posoudí, zda jsou požadavky stanovené ve čtvrtém pododstavci  písm. a) až d) splněny.
Nevznese-li Komise vůči předloženému plánu námitky do pěti měsíců od jeho obdržení, považuje se žádost o prodloužení lhůty za schválenou.
Pokud Komise vznese námitky k předloženému plánu, požádá Komise dotčený členský stát, aby do dvou měsíců od obdržení námitek předložil revidovaný plán.
Komise posoudí revidovaný plán do dvou měsíců od jeho obdržení a žádost o prodloužení lhůty písemně schválí nebo zamítne. Pokud Komise v této lhůtě nereaguje, pokládá se žádost o prodloužení lhůty za schválenou.
Do dvou měsíců ode dne přijetí rozhodnutí informuje Komise Radu a Evropský parlament o přijetí těchto rozhodnutí.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c
Směrnice 1999/31/ES
Čl. 5 – odst. 7
7.  Nejpozději ke dni 31. prosince 2024 Komise přezkoumá cíl stanovený v odstavci 5, a to za účelem jeho sníženízavedení omezení na skládkování i jiných nikoliv nebezpečných odpadů než komunálního odpadu. Zpráva Komise spolu s případnými návrhy bude za tímto účelem zaslána Evropskému parlamentu a Radě.
7.  Nejpozději ke dni 31. prosince 2018 Komise přezkoumá možnost zavedení cíle a omezení na skládkování i jiných nikoliv nebezpečných odpadů než komunálního odpadu. Zpráva Komise spolu s případnými legislativními návrhy bude za tímto účelem zaslána Evropskému parlamentu a Radě.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c a (nové)
Směrnice 1999/31/ES
Čl. 5 – odst. 7 a (nový)
ca)   v článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:
7a.   Komise dále přezkoumá možnost navržení regulačního rámce pro dokonalejší vytěžování skládek, aby bylo možné získávat druhotné suroviny, které se na stávajících skládkách nacházejí. Členské státy do 31. prosince 2025 zmapují stávající skládky a určí jejich potenciál pro dokonalejší vytěžování skládek a sdílejí si informace.
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 1999/31/ES
Čl. 5 a – odst. 2 – návětí
2.  Zprávy uvedené v odstavci 1 obsahují tyto údaje:
2.  Zprávy uvedené v odstavci 1 se zveřejní a obsahují tyto údaje:
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3
Směrnice 1999/31/ES
Čl. 5 a – odst. 2 – písm. b a (nové)
„ba) příklady osvědčených postupů, které se používají v celé Unii a které při dosahování cílů stanovených v článku 5 mohou sloužit jako referenční rámec pro pokrok.“
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 1999/31/ES
Článek 5 b (nový)
3a)   Vkládá se nový článek, který zní:
Článek 5b
Výměna osvědčených postupů a informací
Komise vytvoří platformu pro pravidelnou a strukturovanou výměnu osvědčených postupů a informací mezi Komisí a členskými státy v otázkách praktického provádění požadavků této směrnice. Tato výměna přispěje k tomu, aby se zajistilo odpovídající řízení, prosazování, přeshraniční spolupráce a výměna osvědčených postupů, jako jsou dohody v oblasti inovací a vzájemná hodnocení. Kromě toho platforma podněcuje průkopníky a umožňuje přeskočení některých etap. Komise výsledky této platformy zpřístupní veřejnosti.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)
Směrnice 1999/31/ES
Článek 6 – písm. a
3b)   V článku 6 se písmeno a) mění takto:
„a) odpady byly ukládány na skládku pouze po předchozí úpravě. Toto ustanovení nelze vztahovat na inertní odpady, u kterých není úprava technicky proveditelná nebo na jakékoli jiné odpady, u nichž taková úprava nepřispívá k naplnění cílů této směrnice stanovených v článku 1 tím, že by došlo ke snížení množství odpadů nebo rizika pro zdraví lidí nebo životní prostředí“;
„a) odpady byly ukládány na skládku pouze po předchozí úpravě. Toto ustanovení nelze vztahovat na inertní odpady, u kterých není úprava technicky proveditelná nebo na jakékoli jiné odpady, u nichž taková úprava nepřispívá k naplnění cílů této směrnice stanovených v článku 1 tím, že by došlo ke snížení množství odpadů nebo rizika pro zdraví lidí nebo životní prostředí, za předpokladu, že jsou příslušným členským státem naplňovány cíle pro snižování podle čl. 5 odst. 2 této směrnice a cíle týkající se recyklace podle článku 11 směrnice 2008/98/EC;
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4
Směrnice 1999/31/ES
Čl. 6 – písm. a – pododstavec 2
4)  V odst. 6 písm. a) se doplňuje tato věta:
4)  V odst. 6 písm. a) se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Členské státy zajistí, aby opatření přijatá v souladu s tímto písmenem neohrozily dosažení cílů směrnice 2008/98/ES, a sice cílů týkajících se zvýšení celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace stanovených v článku 11 uvedené směrnice.“
„Členské státy zajistí, aby opatření přijatá v souladu s tímto písmenem neohrozila dosažení cílů směrnice 2008/98/ES, a sice cílů týkajících hierarchie způsobů nakládání s odpady a zvýšení celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace stanovených v článku 11 uvedené směrnice.“
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Směrnice 1999/31/ES
Čl. 15 – odst. 1
1.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 5 odst. 2 a 5 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 5. První zpráva bude zahrnovat údaje za období od 1. ledna [uvést rok provedení této směrnice + 1 rok] do 31. prosince [uvést rok provedení této směrnice + 1 rok].
1.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 5 odst. 2 a 5 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 12 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 5. První zpráva bude s ohledem na cíle stanovené v čl. 5 odst. 5 zahrnovat údaje za období od 1. ledna [uvést rok provedení této směrnice + 1 rok] do 31. prosince [uvést rok provedení této směrnice + 1 rok].
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)
Směrnice 1999/31/ES
Článek 15a (nový)
6a)   Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 15a
Nástroje na podporu přechodu k hospodářství, které bude více oběhové
Ve snaze přispět k plnění cílů stanovených v této směrnici, uplatní členské státy vhodné ekonomické nástroje či jiná opatření a přijmou další opatření s cílem poskytovat pobídky pro uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady. Tyto nástroje a opatření mohou zahrnovat ty, které jsou uvedeny v příloze IVa směrnice 2008/98/ES.“
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 b (nový)
Směrnice 1999/31/ES
Článek 15 b (nový)
6b)   Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 15b
Stanovení koeficientu propustnosti skládek
Komise prostřednictvím prováděcích aktů vypracuje a schválí metodu, která bude použita ke stanovení koeficientu propustnosti skládek, a to jak přímo na území skládky, tak i pro veškeré její rozšíření. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2.“
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 c (nový)
Směrnice 1999/31/ES
Článek 15 c (nový)
6c)   Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 15c
Evropská norma pro odběr vzorků odpadů
Komise prostřednictvím prováděcích aktů vypracuje evropskou normu pro odběr vzorků odpadů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2. Dokud nebudou přijaty tyto prováděcí akty, mohou členské státy používat vnitrostátní normy a postupy.“
Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9
Směrnice 1999/31/ES
Čl. 17 a – odst. 3 a (nový)
3a.   Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.
Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 1999/31/ES
Příloha I – bod 3.5
9a)   v příloze I se zrušuje bod 3.5
Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 b (nový)
Směrnice 1999/31/ES
Příloha II – bod 5
9b)   v příloze II se zrušuje bod 5

(1) Věc byla vrácena příslušnému výboru pro účely interinstitucionálních jednání podle čl. 59 odst. 4 čtvrtého pododstavce (A8-0031/2017).

Právní upozornění - Ochrana soukromí