Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/0274(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0031/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0031/2017

Συζήτηση :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 18/04/2018 - 12.10

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 606kWORD 73k
Τρίτη 14 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο
Υγειονομική ταφή των αποβλήτων ***I
P8_TA(2017)0071A8-0031/2017

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2017 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 (νέα)
(-1)   Δεδομένης της εξάρτησης της Ένωσης από την εισαγωγή πρώτων υλών και της ταχείας εξάντλησης σημαντικής ποσότητας φυσικών πόρων βραχυπρόθεσμα, αποτελεί μείζονα πρόκληση να ανακτηθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πόροι μέσα στην Ένωση και να ενισχυθεί η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)
(-1α) Η διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να μετατραπεί σε βιώσιμη διαχείριση υλικών. Ευκαιρία υλοποίησης αυτού του στόχου προσφέρεται με την αναθεώρηση της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Η διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί με στόχο την προστασία, τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου και τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, καθώς και την προώθηση μιας πιο κυκλικής οικονομίας.
(1)  Η διαχείριση των αποβλήτων στην Ένωση θα πρέπει να βελτιωθεί με στόχο την προστασία, τη διατήρηση και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την προστασία της υγείας του ανθρώπου, τη συνετή και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων, την προώθηση μιας περισσότερο κυκλικής οικονομίας, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από τους φυσικούς πόρους·
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)   Στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να εφαρμόζονται οι ρητές διατάξεις του 7ου προγράμματος δράσης για το περιβάλλον, το οποίο ζητεί την ανάπτυξη μη τοξικών κύκλων υλικών, έτσι ώστε τα ανακυκλωμένα απόβλητα να μπορούν να χρησιμοποιούνται ως σημαντική και αξιόπιστη πηγή πρώτων υλών για την Ένωση.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Οι στόχοι που παρατίθενται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ14 του Συμβουλίου για τον καθορισμό περιορισμών της υγειονομικής ταφής θα πρέπει να τροποποιηθούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη φιλοδοξία της Ένωσης για μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και να επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες15 με τη μείωση της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων.
(2)  Οι στόχοι που παρατίθενται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ14 του Συμβουλίου για τον καθορισμό περιορισμών της υγειονομικής ταφής θα πρέπει να ενισχυθούν, ώστε να αντικατοπτρίζουν καλύτερα τη φιλοδοξία της Ένωσης για μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και να επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για τις πρώτες ύλες15 με τη σταδιακή μείωση της υγειονομικής ταφής των αποβλήτων που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων αποβλήτων. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι αυτό θα ενταχθεί σε μια ολοκληρωμένη πολιτική η οποία θα διασφαλίζει την ορθή εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, θα ενισχύει τη στροφή προς την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση και θα αποτρέπει τη στροφή από την υγειονομική ταφή στην αποτέφρωση.
________________
__________________
14 Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1).
14 Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων (ΕΕ L 182 της 16.7.1999, σ. 1).
15 COM(2008)0699 και COM(2014)0297.
15 COM(2008)0699 και COM(2014)0297.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή στη νομοθεσία για τα απόβλητα, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν με τους ορισμούς της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
(4)  Για να διασφαλιστεί μεγαλύτερη συνοχή στη νομοθεσία για τα απόβλητα, οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ θα πρέπει να ευθυγραμμιστούν, εφόσον χρειάζεται, με τους ορισμούς της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου16.
__________________
__________________
16 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
16 Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη αναμένεται να προκύψουν από περαιτέρω περιορισμούς της υγειονομικής ταφής, αρχής γενομένης με τις ροές αποβλήτων που υπόκεινται σε χωριστή συλλογή (π.χ. πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, χαρτί, βιολογικά απόβλητα). Η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα της ανακύκλωσης ή άλλου είδους ανάκτησης των υπολειμματικών αποβλήτων που προέρχονται από χωριστά συλλεγόμενα απόβλητα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των εν λόγω περιορισμών για την υγειονομική ταφή.
(5)  Σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη αναμένεται να προκύψουν από περαιτέρω περιορισμούς της υγειονομικής ταφής, αρχής γενομένης με τις ροές αποβλήτων που υπόκεινται σε χωριστή συλλογή (π.χ. πλαστικά, μέταλλα, γυαλί, χαρτί, βιολογικά απόβλητα), με σκοπό να γίνονται δεκτά μόνο υπολειμματικά απόβλητα. H πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων στις υποδομές και στην έρευνα και καινοτομία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη μείωση του ποσού των υπολειμματικών αποβλήτων που προέρχονται από τα χωριστά συλλεγόμενα απόβλητα, η ανακύκλωση ή άλλου είδους ανάκτηση των οποίων δεν είναι επί του παρόντος τεχνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά εφικτή.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Στα πολιτικά και κοινωνικά κίνητρα για τον περαιτέρω περιορισμό της υγειονομικής ταφής ως βιώσιμου τρόπου διαχείρισης των φυσικών πόρων εντός της κυκλικής οικονομίας πρέπει να τηρείται η ιεράρχηση της διαχείρισης των αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, και να εφαρμόζεται αυστηρά η προσέγγιση σύμφωνα με την οποία η πρόληψη έχει προτεραιότητα έναντι της ανακύκλωσης.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό των αστικών αποβλήτων. Η υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων συνεπάγεται σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων, των υπόγειων υδάτων, του εδάφους και του αέρα. Μολονότι η οδηγία 1999/31/ΕΚ ορίζει ήδη στόχους εκτροπής από τους χώρους υγειονομικής ταφής των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, είναι σκόπιμο να τεθούν σε εφαρμογή περαιτέρω περιορισμοί για την υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων μέσω της απαγόρευσης της υγειονομικής ταφής των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που έχουν συλλεχθεί χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
(6)  Τα βιοαποδομήσιμα αστικά απόβλητα αντιπροσωπεύουν μεγάλο ποσοστό των αστικών αποβλήτων. Η υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων συνεπάγεται σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις για το περιβάλλον όσον αφορά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τη ρύπανση των επιφανειακών υδάτων, των υπόγειων υδάτων, του εδάφους και του αέρα. Μολονότι η οδηγία 1999/31/ΕΚ ορίζει ήδη στόχους εκτροπής από τους χώρους υγειονομικής ταφής των βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, είναι σκόπιμο να τεθούν σε εφαρμογή περαιτέρω περιορισμοί για την υγειονομική ταφή των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων μέσω της απαγόρευσης της υγειονομικής ταφής των βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που πρέπει να συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 22 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη αναπτύξει πλήρως την αναγκαία υποδομή διαχείρισης αποβλήτων. Ο καθορισμός στόχων για τη μείωση της υγειονομικής ταφής θα διευκολύνει περαιτέρω τη χωριστή συλλογή, τη διαλογή και την ανακύκλωση των αποβλήτων και την αποφυγή του εγκλωβισμού των δυνητικά ανακυκλώσιμων υλών στο κάτω μέρος της ιεράρχησης των αποβλήτων.
(7)  Πολλά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη αναπτύξει πλήρως την αναγκαία υποδομή διαχείρισης αποβλήτων. Ο καθορισμός σαφών και φιλόδοξων στόχων για τη μείωση της υγειονομικής ταφής θα ενθαρρύνει περαιτέρω τις επενδύσεις με στόχο τη διευκόλυνση χωριστής συλλογής, διαλογής και ανακύκλωσης και την αποφυγή του εγκλωβισμού των δυνητικά ανακυκλώσιμων υλών στο χαμηλότερο επίπεδο της ιεράρχησης των αποβλήτων.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Μια σταδιακή μείωση της υγειονομικής ταφής είναι αναγκαία για την πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και για να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικώς πολύτιμα απόβλητα υλικά ανακτώνται προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της ορθής διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων. Η μείωση αυτή θα πρέπει να αποφύγει τη δημιουργία πλεονάζουσας ικανότητας για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υπολειμματικών αποβλήτων, όπως μέσω της ανάκτησης ενέργειας ή μέσω χαμηλής ποιότητας μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας ακατέργαστων αστικών αποβλήτων, δεδομένου ότι τούτο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της επίτευξης των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης όσον αφορά την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αστικών αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Ομοίως, και προκειμένου να προληφθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται ότι μόνον τα απόβλητα που έχουν υποστεί επεξεργασία θα καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, η συμμόρφωση προς την εν λόγω υποχρέωση δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία πλεονάζουσας ικανότητας για την επεξεργασία των υπολειμματικών αστικών αποβλήτων. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του στόχου μείωσης της υγειονομικής ταφής που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας καθώς και για να διασφαλιστεί ο συντονισμένος σχεδιασμός των υποδομών και των επενδύσεων που χρειάζονται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, τα κράτη μέλη που μπορούν να λάβουν παράταση της προθεσμίας για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων θα πρέπει επίσης να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν τον στόχο μείωσης της υγειονομικής ταφής για το 2030, όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.
(8)  Μια σταδιακή ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής είναι αναγκαία για την πρόληψη δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον και για να διασφαλιστεί ότι τα οικονομικώς πολύτιμα απόβλητα υλικά ανακτώνται προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της ορθής διαχείρισης αποβλήτων και σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων όπως ορίζεται στην οδηγία 2008/98/ΕΚ. Η εν λόγω σταδιακή ελαχιστοποίηση της υγειονομικής ταφής θα απαιτήσει σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των αποβλήτων σε πολλά κράτη μέλη. Μέσω της βελτίωσης των στατιστικών για τη συλλογή και επεξεργασία των αποβλήτων, καθώς και μέσω της βελτίωσης της ιχνηλασιμότητας των ροών αποβλήτων, θα πρέπει να είναι δυνατή η αποφυγή της δημιουργίας πλεονάζουσας ικανότητας για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας των υπολειμματικών αποβλήτων, όπως μέσω της ανάκτησης ενέργειας ή μέσω χαμηλής ποιότητας μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας ακατέργαστων αστικών αποβλήτων, δεδομένου ότι τούτο θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την υπονόμευση της επίτευξης των μακροπρόθεσμων στόχων της Ένωσης όσον αφορά την προετοιμασία για την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση αστικών αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ. Ομοίως, και προκειμένου να προληφθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζεται ότι μόνον τα απόβλητα που έχουν υποστεί επεξεργασία θα καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, η συμμόρφωση προς την εν λόγω υποχρέωση δεν θα πρέπει να οδηγήσει στη δημιουργία πλεονάζουσας ικανότητας για την επεξεργασία των υπολειμματικών αστικών αποβλήτων. Δεδομένων των πρόσφατων επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε ορισμένα κράτη μέλη και οι οποίες οδήγησαν σε πλεονάζουσα δυναμικότητα όσον αφορά την ανάκτηση ενέργειας ή στην καθιέρωση μηχανικής βιολογικής επεξεργασίας, είναι ουσιώδες να δοθεί σαφές μήνυμα στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων και στα κράτη μέλη ότι πρέπει να αποφεύγουν τις επενδύσεις που δεν συνάδουν με τους μακροπρόθεσμους στόχους που ορίζονται στην οδηγία περί υγειονομικής ταφής και στην οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα. Για τους λόγους αυτούς, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα επιβολής περιορισμού όσον αφορά την αποτέφρωση αστικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους στόχους της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση του άρθρου 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του άρθρου 5 της οδηγίας 1999/31/ΕΚ. Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ και του στόχου μείωσης της υγειονομικής ταφής που ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας οδηγίας καθώς και για να διασφαλιστεί ο συντονισμένος σχεδιασμός των υποδομών και των επενδύσεων που χρειάζονται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, τα κράτη μέλη που μπορούν να λάβουν παράταση της προθεσμίας για την επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων θα πρέπει επίσης να διαθέτουν περισσότερο χρόνο για να επιτύχουν τον στόχο μείωσης της υγειονομικής ταφής για το 2030, όπως προβλέπεται στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8α)   Προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της παρούσας οδηγίας και να ενισχύσει τη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία, η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των διαφόρων τομέων της οικονομίας. Η ανταλλαγή αυτή θα μπορούσε να διευκολυνθεί μέσω πλατφορμών επικοινωνίας που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με νέες βιομηχανικές λύσεις και να δώσουν τη δυνατότητα για μια καλύτερη επισκόπηση των διαθέσιμων ικανοτήτων, και οι οποίες θα συνέβαλαν στη σύνδεση του κλάδου της διαχείρισης αποβλήτων με άλλους τομείς, καθώς και στη στήριξη της βιομηχανικής συμβίωσης.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)
(8β)   Η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει τον συντονισμό και την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειακών και ιδίως των τοπικών αρχών, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων, των περιβαλλοντικών οργανώσεων και των οργανώσεων καταναλωτών.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)
(8γ)   Προκειμένου να υλοποιηθούν και να εφαρμοστούν κατάλληλα οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι τοπικές αρχές των περιοχών όπου βρίσκονται οι χώροι υγειονομικής ταφής αναγνωρίζονται ως ενδιαφερόμενα μέρη, δεδομένου ότι πλήττονται άμεσα από τις συνέπειες της υγειονομικής ταφής αποβλήτων. Επομένως, θα πρέπει να διασφαλιστεί η εκ των προτέρων διεξαγωγή δημόσιων και δημοκρατικών διαβουλεύσεων στις κοινότητες και τις υπερδημοτικές περιφέρειες όπου πρόκειται να δημιουργηθεί ένας χώρος υγειονομικής ταφής και θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλες αποζημιώσεις για τον τοπικό πληθυσμό.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 δ (νέα)
(8δ)   Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι χώροι υγειονομικής ταφής στην Ένωση υποβάλλονται σε ελέγχους προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Για να διασφαλιστεί η καλύτερη, πιο έγκαιρη και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και για να προβλεφθούν οι αδυναμίες εφαρμογής, θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό των ανεπαρκειών και να καταστεί δυνατή η ανάληψη δράσης πριν από τις προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων.
(9)  Για να διασφαλιστεί η καλύτερη, πιο έγκαιρη και πιο ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και για να προβλεφθούν οι αδυναμίες εφαρμογής, θα πρέπει να καθιερωθεί σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό των ανεπαρκειών και να καταστεί δυνατή η ανάληψη δράσης πριν από τις προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων καθώς και να ενθαρρυνθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων φορέων.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Τα στατιστικά στοιχεία που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι σημαντικά για την αξιολόγηση από την Επιτροπή της συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών προς τη νομοθεσία σχετικά με τα απόβλητα. Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των στατιστικών θα πρέπει να βελτιωθούν με την καθιέρωση ενός ενιαίου σημείου εισόδου για όλα τα στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα, με τη διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, με τη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών υποβολής στοιχείων και με τη θέσπιση έκθεσης ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων. Η αξιόπιστη υποβολή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών. Συνεπώς, κατά την εκπόνηση των εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με τους στόχους που ορίζονται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ, απαιτείται από τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν την πλέον πρόσφατη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή και τις εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των κρατών μελών.
(11)  Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη είναι σημαντικά για την αξιολόγηση από την Επιτροπή της συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών προς τη νομοθεσία σχετικά με τα απόβλητα. Η ποιότητα, η αξιοπιστία και η συγκρισιμότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων θα πρέπει να βελτιωθούν με την καθιέρωση κοινής μεθοδολογίας για τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων από αξιόπιστες πηγές, καθώς επίσης και με την καθιέρωση ενός ενιαίου σημείου εισόδου για όλα τα στοιχεία σχετικά με τα απόβλητα, με τη διαγραφή των παρωχημένων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων, με τη συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών μεθοδολογιών υποβολής στοιχείων και με τη θέσπιση έκθεσης ποιοτικού ελέγχου των στοιχείων. Η αξιόπιστη υποβολή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων είναι υψίστης σημασίας για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη διασφάλιση της συγκρισιμότητας των στοιχείων μεταξύ των κρατών μελών. Συνεπώς, κατά την εκπόνηση των εκθέσεων σχετικά με τη συμμόρφωση με τους στόχους που ορίζονται στην οδηγία 1999/31/ΕΚ, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν την κοινή μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί από την Επιτροπή σε συνεργασία με τις εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες των κρατών μελών και τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των αποβλήτων.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Για να συμπληρωθεί ή να τροποποιηθεί η οδηγία 1999/31/ΕΚ, ιδίως με στόχο την προσαρμογή των παραρτημάτων της στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, η εξουσία έκδοσης πράξεων όσον αφορά το άρθρο 16. Είναι ιδιαιτέρως σημαντική η διενέργεια από την Επιτροπή κατάλληλων διαβουλεύσεων κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν προετοιμάζει και καταρτίζει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τυχόν τροποποιήσεις των παραρτημάτων θα πρέπει να γίνονται μόνο σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Για τον σκοπό αυτό, όσον αφορά το παράρτημα II, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γενικές αρχές και τις γενικές διαδικασίες για τα κριτήρια δοκιμών και αποδοχής, όπως καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Εξάλλου, συγκεκριμένα κριτήρια και μέθοδοι δοκιμών και συναφείς οριακές τιμές θα πρέπει να καθοριστούν για κάθε κατηγορία χώρων υγειονομικής ταφής, συμπεριλαμβανομένων, εάν απαιτείται, συγκεκριμένων τύπων χώρων υγειονομικής ταφής στα πλαίσια καθεμίας κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένης της υπόγειας εναποθήκευσης. Οι προτάσεις για την τυποποίηση των μεθόδων ελέγχου, δειγματοληψίας και ανάλυσης σε σχέση με τα παραρτήματα θα πρέπει να εξετάζονται για έγκριση από την Επιτροπή, κατά περίπτωση, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
(12)  Προκειμένου να τροποποιηθεί η οδηγία 1999/31/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης όσον αφορά την προσαρμογή των παραρτημάτων στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους θα πρέπει να έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Τυχόν τροποποιήσεις των παραρτημάτων θα πρέπει να γίνονται μόνο σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στην παρούσα οδηγία. Για τον σκοπό αυτό, όσον αφορά το παράρτημα II, η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις γενικές αρχές και τις γενικές διαδικασίες για τα κριτήρια δοκιμών και αποδοχής, όπως καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ. Εξάλλου, συγκεκριμένα κριτήρια και μέθοδοι δοκιμών και συναφείς οριακές τιμές θα πρέπει να καθοριστούν για κάθε κατηγορία χώρων υγειονομικής ταφής, συμπεριλαμβανομένων, εάν απαιτείται, συγκεκριμένων τύπων χώρων υγειονομικής ταφής στα πλαίσια καθεμίας κατηγορίας, συμπεριλαμβανομένης της υπόγειας εναποθήκευσης. Εφόσον είναι αναγκαίο, οι προτάσεις για την τυποποίηση των μεθόδων ελέγχου, δειγματοληψίας και ανάλυσης σε σχέση με τα παραρτήματα θα πρέπει να εξετάζονται για έγκριση από την Επιτροπή, κατά περίπτωση, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13
(13)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι για την εφαρμογή της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, όσον αφορά το άρθρο 3 παράγραφος 3, το παράρτημα Ι παράγραφος 3.5 και το παράρτημα ΙΙ παράγραφος 5. Αυτές οι αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
(13)  Για να εξασφαλισθούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εκτέλεση της οδηγίας 1999/31/ΕΚ, θα πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές αρμοδιότητες όσον αφορά τον ορισμό της απόθεσης μη επικινδύνων αποβλήτων, τη μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του συντελεστή περατότητας στους χώρους υγειονομικής ταφής, υπό συγκεκριμένους όρους, και, επειδή η δειγματοληψία αποβλήτων μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα και τις τεχνικές, λόγω της ανομοιογένειας των διαφόρων ειδών αποβλήτων, την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προτύπου για τη δειγματοληψία αποβλήτων. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17.
__________________
__________________
17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
17 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16α)   Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν την ανάπτυξη σχεδίων για τη βιώσιμη ανάκτηση και την εναλλακτική χρήση των χώρων υγειονομικής ταφής και των περιοχών που έχουν υποβαθμιστεί από αυτούς.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)
(16β)   Η παρούσα οδηγία εκδίδεται λαμβανομένων υπόψη των δεσμεύσεων που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου και θα πρέπει να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που περιέχονται στην αυτή συμφωνία.
Τροπολογία 52/αναθ.
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 1 – παράγραφος -1 (νέα)
-1)  Στο άρθρο 1, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«-1. Η σταδιακή κατάργηση της υγειονομικής ταφής ανακυκλώσιμων και ανακτήσιμων αποβλήτων αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη στήριξη της μετάβασης της Ένωσης σε μια κυκλική οικονομία.»
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο α
α)  ισχύουν οι ορισμοί «απόβλητα», «αστικά απόβλητα», «επικίνδυνα απόβλητα», «παραγωγός αποβλήτων», «κάτοχος αποβλήτων», «διαχείριση αποβλήτων», «χωριστή συλλογή» «ανάκτηση», «ανακύκλωση» και «διάθεση», που παρατίθενται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*)·
α)  ισχύουν οι ορισμοί «απόβλητα», «αστικά απόβλητα», «επικίνδυνα απόβλητα», «μη επικίνδυνα απόβλητα», «παραγωγός αποβλήτων», «κάτοχος αποβλήτων», «διαχείριση αποβλήτων», «χωριστή συλλογή» «ανάκτηση», «ανακύκλωση» και «διάθεση», που παρατίθενται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(*)·
__________________
__________________
(*) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).»·
(*) Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3).»·
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α α (νέο)
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο α α (νέο)
αα)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο στοιχείο αα):
«αα) «υπολειμματικά απόβλητα»: τα απόβλητα που προκύπτουν από επεξεργασία ή δραστηριότητα ανάκτησης, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, τα οποία δεν μπορούν να ανακτηθούν περαιτέρω και, ως εκ τούτου, πρέπει να απορριφθούν·»·
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β α (νέο)
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 2 – στοιχείο ιγ
βα)   Το στοιχείο ιγ) τροποποιείται ως εξής:
ιγ)  "βιοαποδομήσιμα απόβλητα": κάθε απόβλητο που είναι σε θέσει να υποστεί αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση, όπως είναι τα απόβλητα τροφών και κηπουρικής, το χαρτί και το χαρτόνι·
«ιγ) «βιοαποδομήσιμα απόβλητα» είναι τα απόβλητα τροφίμων και κηπουρικής, το χαρτί, το χαρτόνι, η ξυλεία και τα άλλα απόβλητα που μπορεί να υποστούν αναερόβια ή αερόβια αποσύνθεση·»·
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
1α)   Στο άρθρο 3, η παράγραφος 3 τροποποιείται ως εξής:
3.  Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να δηλώσουν, κατ' επιλογή τους, ότι η απόθεση μη επικινδύνων αποβλήτων, που θα καθορισθούν από την επιτροπή του άρθρου 17, πλην των αδρανών αποβλήτων, τα οποία προέρχονται από την αναζήτηση και εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων καθώς και από την εκμετάλλευση λατομείων, η οποία πραγματοποιείται ούτως ώστε να προλαμβάνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος ή βλάβη της ανθρώπινης υγείας, είναι δυνατόν να εξαιρείται από τις διατάξεις του παραρτήματος I σημεία 2, 3.1, 3.2 και 3.3.
«3. Υπό την επιφύλαξη της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να δηλώσουν, κατ' επιλογή τους, ότι η απόθεση μη επικινδύνων αποβλήτων πλην των αδρανών αποβλήτων, τα οποία προέρχονται από την αναζήτηση και εξόρυξη, επεξεργασία και αποθήκευση ορυκτών πόρων καθώς και από την εκμετάλλευση λατομείων, η οποία πραγματοποιείται ούτως ώστε να προλαμβάνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος ή βλάβη της ανθρώπινης υγείας, είναι δυνατόν να εξαιρείται από τις διατάξεις του παραρτήματος I σημεία 2, 3.1, 3.2 και 3.3. Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις στις οποίες ορίζεται τι συνιστά εναπόθεση μη επικινδύνων αποβλήτων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.»
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
-α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν εθνική στρατηγική για την εφαρμογή της μείωσης των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής όχι αργότερο από δύο έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, και κοινοποιούν στην Επιτροπή την εν λόγω στρατηγική. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 2, μέσω ιδίως ανακύκλωσης, λιπασματοποίησης ή παραγωγής βιομεθανίου ή ανάκτησης υλικών/ενεργείας. Εντός τριάντα μηνών από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνθετική έκθεση σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές.
«1. Τα κράτη μέλη καθορίζουν εθνική στρατηγική, σε συνεργασία με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση αποβλήτων, για την εφαρμογή της σταδιακής κατάργησης των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων που προορίζονται για χώρους υγειονομικής ταφής όχι αργότερο από δύο έτη μετά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, και κοινοποιούν στην Επιτροπή την εν λόγω στρατηγική. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 2, μέσω ιδίως ανακύκλωσης, λιπασματοποίησης ή παραγωγής βιομεθανίου, ανάκτησης υλικών ή, σε περίπτωση που τα προαναφερθέντα δεν είναι εφικτά, ανάκτησης ενεργείας. Εντός τριάντα μηνών από την ημερομηνία που προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1, η Επιτροπή θα υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνθετική έκθεση σχετικά με τις εθνικές στρατηγικές.»
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο στ
στ)  τα χωριστά συλλεγόμενα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 22 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·
στ)  τα χωριστά συλλεγόμενα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 και το άρθρο 22 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, καθώς και οι συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 94/62/ΕΚ·
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 5
5.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη μείωση, έως το 2030, της ποσότητας των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 10% της συνολικής ποσότητας των αστικών αποβλήτων που παράγονται.
5.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τη μείωση, έως το 2030, της ποσότητας των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 5% της συνολικής ποσότητας των αστικών αποβλήτων που παράγονται.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.   Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030 τα κράτη μέλη θα δέχονται μόνο υπολειμματικά απόβλητα στους χώρους υγειονομικής ταφής για τα μη επικίνδυνα απόβλητα.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
Για την Εσθονία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Λετονία, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία μπορεί να παραταθεί κατά πέντε επιπλέον έτη η προθεσμία για την επίτευξη του στόχου που αναφέρεται στην παράγραφο 5. Το κράτος μέλος κοινοποιεί στην Επιτροπή την πρόθεσή του να κάνει χρήση της εν λόγω διάταξης το αργότερο 24 μήνες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 5. Σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας, το κράτος μέλος λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μειώσει έως το 2030 την ποσότητα των αστικών αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής στο 20 % της συνολικής ποσότητας των αστικών αποβλήτων που παράγονται.
Ένα κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει πενταετή παράταση για να επιτύχει τον στόχο που αναφέρεται στην παράγραφο 5, εάν το 2013 απέρριψε περισσότερο από το 65% των αστικών αποβλήτων του σε χώρους υγειονομικής ταφής.
Το κράτος μέλος υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή για να ζητήσει την εν λόγω παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2
Η κοινοποίηση συνοδεύεται από σχέδιο εφαρμογής σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τους στόχους πριν από τη λήξη της νέας προθεσμίας. Το σχέδιο περιλαμβάνει επίσης λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων και την εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεών τους.
Η αίτηση για παράταση συνοδεύεται από σχέδιο εφαρμογής σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τον στόχο πριν από τη λήξη της νέας προθεσμίας. Το σχέδιο καταρτίζεται με βάση αξιολόγηση των υφισταμένων σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και περιλαμβάνει επίσης λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων και την εκτίμηση των αναμενόμενων επιπτώσεών τους.
Επιπλέον, το σχέδιο που αναφέρεται στο τρίτο εδάφιο συμμορφώνεται τουλάχιστον με τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α)   χρησιμοποιεί επαρκή οικονομικά μέσα προκειμένου να προσφέρει κίνητρα για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων, όπως ορίζεται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/98/ΕK·
β)   καταδεικνύει την ουσιαστική και αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής, με συγκεκριμένες μακροπρόθεσμες επενδύσεις με στόχο τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των υποδομών διαχείρισης αποβλήτων που απαιτούνται για την επίτευξη των σχετικών στόχων·
γ)   παρέχει στατιστικές υψηλής ποιότητας και δημιουργεί σαφείς προβλέψεις όσον αφορά την ικανότητα διαχείρισης των αποβλήτων και την απόσταση από τους στόχους που καθορίζονται στο στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, στα άρθρα 5 και 6 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, και στο άρθρο 11 παράγραφος 2 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·
δ)   έχει καθορίσει προγράμματα πρόληψης της δημιουργίας αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 29 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.
Η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον πληρούνται οι απαιτήσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) έως δ) του τέταρτου εδαφίου.
Αν η Επιτροπή δεν προβάλει αντιρρήσεις ως προς το υποβληθέν σχέδιο εντός πέντε μηνών από την παραλαβή του, η αίτηση παράτασης θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή.
Αν η Επιτροπή προβάλει αντιρρήσεις ως προς το υποβληθέν σχέδιο, ζητεί από το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος να υποβάλει αναθεωρημένο σχέδιο συμμόρφωσης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής των εν λόγω αντιρρήσεων.
Η Επιτροπή αξιολογεί το αναθεωρημένο σχέδιο συμμόρφωσης εντός δύο μηνών από την ημερομηνία παραλαβής του και δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση παράτασης εγγράφως. Ελλείψει απόφασης εκ μέρους της Επιτροπής εντός της εν λόγω προθεσμίας, η αίτηση παράτασης θεωρείται ότι έχει γίνει δεκτή.
H Επιτροπή ενημερώνει εντός δύο μηνών από την ημερομηνία της απόφασης, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις αποφάσεις της εντός δύο μηνών από τη λήψη των εν λόγω αποφάσεων.
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 7
7.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 το αργότερο, η Επιτροπή εξετάζει τον στόχο που ορίζεται στην παράγραφο 5 με σκοπό τη μείωσή του και τη θέσπιση περιορισμών για την υγειονομική ταφή των μη επικίνδυνων αποβλήτων, πλην των αστικών αποβλήτων. Προς τον σκοπό αυτόν αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη από πρόταση.
7.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 το αργότερο, η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα θέσπισης στόχου και περιορισμών για την υγειονομική ταφή των μη επικίνδυνων αποβλήτων, πλην των αστικών αποβλήτων. Προς τον σκοπό αυτόν αποστέλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, έκθεση της Επιτροπής συνοδευόμενη από νομοθετική πρόταση.
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ α (νέο)
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 5 – παράγραφος 7 α (νέα)
γα)   Στο άρθρο 5, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:
«7α. Η Επιτροπή εξετάζει περαιτέρω τη βιωσιμότητα της πρότασης κανονιστικού πλαισίου για «ενισχυμένη εξόρυξη αποβλήτων» ώστε να επιτρέπεται η ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών από τους υπάρχοντες χώρους υγειονομικής ταφής. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τα κράτη μέλη θα χαρτογραφήσουν τους υπάρχοντες χώρους υγειονομικής ταφής, επισημαίνοντας τις δυνατότητες που παρέχουν για ενισχυμένη εξόρυξη, και θα ανταλλάξουν πληροφορίες.»
Τροπολογία 35
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 (νέο)
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 5 α – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
2.  Τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δημοσιοποιούνται και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Τροπολογία 36
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 5 α – παράγραφος 2 – σημείο β α (νέο)
βα)   παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών οι οποίες χρησιμοποιούνται σε όλη την Ένωση και μπορούν να κατευθύνουν την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 5.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 5 β (νέο)
3α)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 5β:
«Άρθρο 5β
Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών
Η Επιτροπή καθιερώνει πλατφόρμα τακτικής και διαρθρωμένης ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω ανταλλαγή θα συμβάλει στη διασφάλιση επαρκούς διακυβέρνησης, επιβολής της νομοθεσίας, διασυνοριακής συνεργασίας, ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, όπως συμφωνίες καινοτομίας και αξιολόγηση από ομοτίμους. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα παρέχει κίνητρα στους πρωτοπόρους και θα καθιστά δυνατή την πραγματοποίηση τεχνολογικών αλμάτων. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της πλατφόρμας.»
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 β (νέο)
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 6 – στοιχείο α
3β)   Στο άρθρο 6, το στοιχείο α) τροποποιείται ως εξής:
«α) σε χώρους υγειονομικής ταφής πραγματοποιείται διάθεση μόνον αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία· η παρούσα διάταξη μπορεί να μην εφαρμόζεται στα αδρανή απόβλητα η επεξεργασία των οποίων είναι τεχνικώς αδύνατη, ή σε οποιαδήποτε άλλα απόβλητα η επεξεργασία των οποίων δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας που ορίζονται στο άρθρο 1, μειώνοντας την ποσότητα των αποβλήτων ή τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον·»
«α) σε χώρους υγειονομικής ταφής πραγματοποιείται διάθεση μόνον αποβλήτων που έχουν υποστεί επεξεργασία· η παρούσα διάταξη μπορεί να μην εφαρμόζεται στα αδρανή απόβλητα η επεξεργασία των οποίων είναι τεχνικώς αδύνατη, ή σε οποιαδήποτε άλλα απόβλητα η επεξεργασία των οποίων δεν συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας που ορίζονται στο άρθρο 1, μειώνοντας την ποσότητα των αποβλήτων ή τους κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή για το περιβάλλον, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα κράτη μέλη θα επιτύχουν τους στόχους μείωσης του άρθρου 5 παράγραφος 2 της παρούσας οδηγίας και τους στόχους ανακύκλωσης του άρθρου 11 της οδηγίας 2008/98/ΕΚ·»
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 6 – στοιχείο α – δεύτερο εδάφιο
4)  στο άρθρο 6 στοιχείο α) προστίθεται η ακόλουθη φράση:
4)  Στο άρθρο 6 στοιχείο α), προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά την αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της εν λόγω οδηγίας.»·
«Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο δεν θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, ιδίως όσον αφορά την ιεράρχηση των αποβλήτων και την αύξηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 της εν λόγω οδηγίας.»·
Τροπολογία 40
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 5 για κάθε ημερολογιακό έτος. Διαβιβάζουν τα στοιχεία αυτά ηλεκτρονικά, εντός 18 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία. Τα στοιχεία διαβιβάζονται με τον μορφότυπο που θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5. Η πρώτη υποβολή καλύπτει τα στοιχεία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου [enter year of transposition of this Directive + 1 year] έως την 31η Δεκεμβρίου [enter year of transposition of this Directive + 1 year].
1.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή τα στοιχεία που αφορούν την εφαρμογή του άρθρου 5 παράγραφοι 2 και 5 για κάθε ημερολογιακό έτος. Διαβιβάζουν τα στοιχεία αυτά ηλεκτρονικά, εντός 12 μηνών από το τέλος του έτους αναφοράς για το οποίο συλλέχθηκαν τα στοιχεία. Τα στοιχεία διαβιβάζονται με τον μορφότυπο που θεσπίζεται από την Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 5. Η πρώτη υποβολή, σύμφωνα με τον στόχο του άρθρου 5 παράγραφος 5, καλύπτει τα στοιχεία για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου [έτος μεταφοράς της παρούσας οδηγίας + 1 έτος] έως την 31η Δεκεμβρίου [έτος μεταφοράς της παρούσας οδηγίας + 1 έτος].
Τροπολογία 41
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 15 α (νέο)
6α)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 15α
Μέσα προαγωγής της μετάβασης σε μια περισσότερο κυκλική οικονομία
Προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στην παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν κατάλληλα οικονομικά μέσα και λαμβάνουν άλλα μέτρα παροχής κινήτρων για την εφαρμογή της ιεράρχησης των αποβλήτων. Στα εν λόγω μέσα και μέτρα μπορεί να περιλαμβάνονται εκείνα που αναφέρονται στο παράρτημα IVα της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.»
Τροπολογία 42
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 β (νέο)
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 15 β (νέο)
6β)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 15β
Kαθορισμός του συντελεστή περατότητας στους χώρους ταφής
Η Επιτροπή αναπτύσσει και εγκρίνει την μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό του συντελεστή περατότητας στους χώρους ταφής, με επιτόπιες δοκιμές και σε όλη την έκταση του χώρου, μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2.»
Τροπολογία 43
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 γ (νέο)
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 15 γ (νέο)
6γ)   Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 15γ:
«Άρθρο 15γ
Ευρωπαϊκό πρότυπο για τη δειγματοληψία αποβλήτων
Η Επιτροπή αναπτύσσει ευρωπαϊκό πρότυπο για τη δειγματοληψία αποβλήτων μέσω εκτελεστικών πράξεων. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2. Mέχρι να εγκριθούν οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν εθνικά πρότυπα και διαδικασίες.»
Τροπολογία 44
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Άρθρο 17 α – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.
Τροπολογία 45
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 α (νέο)
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Παράρτημα I – σημείο 3.5
9α)   Στο παράρτημα I, το σημείο 3.5 διαγράφεται.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο)
Οδηγία 1999/31/ΕΚ
Παράρτημα II – σημείο 5
9β)   Στο παράρτημα II, το σημείο 5 διαγράφεται.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0031/2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου