Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/0274(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0031/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0031/2017

Keskustelut :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Äänestykset :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Äänestysselitykset
PV 18/04/2018 - 12.10

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Hyväksytyt tekstit
PDF 438kWORD 55k
Tiistai 14. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
Kaatopaikat ***I
P8_TA(2017)0071A8-0031/2017

Euroopan parlamentin tarkistukset 14. maaliskuuta 2017 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi kaatopaikoista annetun direktiivin 1999/31/EY muuttamisesta (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Komission teksti   Tarkistus
Tarkistus 1
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 kappale (uusi)
(-1)   Koska unioni on riippuvainen raaka-aineiden tuonnista ja koska huomattava määrä luonnonvaroja on nopeasti ehtymässä lyhyellä aikavälillä, keskeisenä haasteena on ottaa talteen mahdollisimman paljon resursseja unionissa ja tehostaa siirtymistä kohti kiertotaloutta.
Tarkistus 2
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)
(-1 a) Jätehuolto on muutettava kestäväksi materiaalihallinnaksi. Kaatopaikkadirektiivin tarkistaminen tarjoaa siihen mahdollisuuden.
Tarkistus 3
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 kappale
(1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön varmistamiseksi ja tehokkaamman kiertotalouden edistämiseksi.
(1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön varmistamiseksi, tehokkaamman kiertotalouden edistämiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi ja unionin resurssiriippuvuuden vähentämiseksi.
Tarkistus 51
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)
(1 a)   Kiertotaloudessa olisi toteutettava seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman nimenomaiset vaatimukset, joiden mukaan on kehitettävä myrkyttömien materiaalien kiertoa niin, että kierrätettyä jätettä voidaan käyttää tärkeänä ja luotettavana raaka-ainelähteenä unionissa.
Tarkistus 5
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 2 kappale
(2)  Neuvoston direktiivissä 1999/31/EY14 vahvistettuja tavoitteita, jotka asettavat jätteen sijoittamista kaatopaikoille koskevia rajoituksia, olisi muutettava, niin että ne vastaavat paremmin EU:n tavoitteita siirtyä kiertotalouteen ja edetä raaka-ainealoitteen15 täytäntöönpanossa, vähentämällä jätteen sijoittamista tavanomaiselle jätteelle tarkoitetulle kaatopaikalle.
(2)  Neuvoston direktiivissä 1999/31/EY14 vahvistettuja tavoitteita, jotka asettavat jätteen sijoittamista kaatopaikoille koskevia rajoituksia, olisi lujitettava, niin että ne vastaavat paremmin EU:n tavoitteita siirtyä kiertotalouteen ja edetä raaka-ainealoitteen15 täytäntöönpanossa, minimoimalla asteittain jätteen sijoittaminen tavanomaiselle jätteelle tarkoitetulle kaatopaikalle. Komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että tämä sopii yhdennettyyn politiikkaan, jonka avulla taataan jätehierarkian moitteeton soveltaminen, tehostetaan siirtymistä kohti jätteen syntymisen ehkäisemistä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä ja estetään siirtyminen kaatopaikalle sijoittamisesta kohti jätteenpolttoa.
________________
__________________
14 Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista (EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1).
14 Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista (EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1).
15 KOM(2008) 699 ja KOM(2014) 297.
15 COM(2008)0699 ja COM(2014)0297.
Tarkistus 6
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 4 kappale
(4)  Jätelainsäädännön yhdenmukaistamiseksi direktiivin 1999/31/EY määritelmät olisi yhdenmukaistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY16 määritelmien kanssa.
(4)  Jätelainsäädännön yhdenmukaistamiseksi direktiivin 1999/31/EY määritelmät olisi tarvittaessa yhdenmukaistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY16 määritelmien kanssa.
__________________
__________________
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
16 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
Tarkistus 7
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 kappale
(5)  Rajoittamalla kaatopaikalle sijoittamista edelleen aloittaen jätevirroista, joihin sovelletaan erilliskeräystä (esimerkiksi muovit, metallit, lasi, paperi, biojäte), saataisiin selviä ympäristöetuja sekä taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Pantaessa näitä kaatopaikkarajoituksia täytäntöön olisi otettava huomioon, miten erikseen kerätyn jätteen kierrätys tai siitä jäävän jäännösjätteen muu hyödyntäminen on teknisesti, ympäristön kannalta ja taloudellisesti toteutettavissa.
(5)  Rajoittamalla kaatopaikalle sijoittamista edelleen aloittaen jätevirroista, joihin sovelletaan erilliskeräystä (esimerkiksi muovit, metallit, lasi, paperi, biojäte), saataisiin selviä ympäristöetuja sekä taloudellisia ja sosiaalisia etuja, ja tavoitteena olisi oltava, että kaatopaikalle hyväksytään vain jäännösjätettä. Pitkäaikaisilla investoinneilla infrastruktuuriin sekä tutkimukseen ja innovointiin on keskeinen asema vähennettäessä erikseen kerätystä jätteestä jäävän sellaisen jäännösjätteen määrää, jonka kierrätys tai muu hyödyntäminen ei ole teknisesti, ympäristön kannalta tai taloudellisesti toteutettavissa tällä hetkellä.
Tarkistus 8
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)
(5 a)   Poliittisten ja yhteiskunnallisten kannustimien, joilla rajoitetaan edelleen kaatopaikalle sijoittamista kestävänä keinona luonnonvarojen käsittelemiseksi kiertotaloudessa, olisi noudatettava direktiivin 2008/98/EY 4 artiklassa säädettyä jätehuollon hierarkiaa, ja niissä olisi sovellettava ehdottomasti lähestymistapaa, jossa jätteen syntymisen ehkäiseminen on etusijalla ja jossa kunnioitetaan ennalta varautumisen periaatetta.
Tarkistus 9
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 6 kappale
(6)  Biohajoava yhdyskuntajäte muodostaa suuren osan yhdyskuntajätteestä. Käsittelemättömän biohajoavan jätteen sijoittamisella kaatopaikalle on huomattavia kielteisiä ympäristövaikutuksia, sillä se aiheuttaa kasvihuonekaasujen päästöjä ja pinta- ja pohjaveden, maaperän ja ilman pilaantumista. Vaikka direktiivissä 1999/31/EY vahvistetaan biohajoavan jätteen kaatopaikalle sijoittamisen vähentämistä koskevat tavoitteet, on aiheellista ottaa käyttöön biohajoavan jätteen sijoittamista kaatopaikalle koskevia uusia rajoituksia kieltämällä sellaisen biohajoavan jätteen sijoittaminen kaatopaikalle, joka on kerätty erikseen direktiivin 2008/98/EY 22 artiklan mukaisesti.
(6)  Biohajoava yhdyskuntajäte muodostaa suuren osan yhdyskuntajätteestä. Käsittelemättömän biohajoavan jätteen sijoittamisella kaatopaikalle on huomattavia kielteisiä ympäristövaikutuksia, sillä se aiheuttaa kasvihuonekaasujen päästöjä ja pinta- ja pohjaveden, maaperän ja ilman pilaantumista. Vaikka direktiivissä 1999/31/EY vahvistetaan biohajoavan jätteen kaatopaikalle sijoittamisen vähentämistä koskevat tavoitteet, on aiheellista ottaa käyttöön biohajoavan jätteen sijoittamista kaatopaikalle koskevia uusia rajoituksia kieltämällä sellaisen biohajoavan jätteen sijoittaminen kaatopaikalle, joka kerätään erikseen direktiivin 2008/98/EY 22 artiklan mukaisesti.
Tarkistus 10
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 7 kappale
(7)  Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä kehittäneet tarvittavaa jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. Kaatopaikkarajoituksia koskevien tavoitteiden asettaminen helpottaa edelleen jätteen erilliskeräystä, lajittelua ja kierrätystä, ja siten voidaan välttää mahdollisesti kierrätettävien materiaalien jääminen alimmaksi jätehierarkiassa.
(7)  Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä kehittäneet tarvittavaa jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. Kaatopaikkarajoituksia koskevien selkeiden ja kunnianhimoisten tavoitteiden asettaminen kannustaa investointeihin, jotta voidaan helpottaa edelleen erilliskeräystä, lajittelua ja kierrätystä ja siten välttää mahdollisesti kierrätettävien materiaalien jääminen alimmalle tasolle jätehierarkiassa.
Tarkistus 11
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 kappale
(8)  Kaatopaikalle sijoittamisen asteittainen vähentäminen on tarpeen, jotta estetään haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön ja varmistetaan taloudellisesti arvokkaiden jätemateriaalien asteittainen ja tehokas hyödyntäminen asianmukaisen jätehuollon avulla jätehierarkian mukaisesti. Vähentämisellä olisi estettävä liiallisen kapasiteetin kehittyminen jäännösjätettä käsitteleviin laitoksiin esimerkiksi käsittelemättömän yhdyskuntajätteen energian hyödyntämistä tai perustason mekaanis-biologista käsittelyä varten, sillä se voisi haitata yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäytettäväksi ja kierrätystä koskevien, direktiivin 2008/98/EY 11 artiklassa säädettyjen unionin pitkän aikavälin tavoitteiden toteuttamista. Vastaavasti, vaikka jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaatopaikoille sijoitetaan ainoastaan esikäsiteltyä jätettä, kyseisen velvoitteen täyttäminen ei saisi johtaa ylikapasiteetin luomiseen jäännösyhdyskuntajätteen käsittelyä varten. Tämän tarkoituksena on myös estää ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Jotta voitaisiin varmistaa direktiivin 2008/98/EY 11 artiklassa säädettyjen tavoitteiden ja tämän direktiivin 5 artiklassa määritellyn kaatopaikkoja koskevan vähentämistavoitteen välinen johdonmukaisuus sekä kyseisten tavoitteiden täyttämiseen tarvittavan infrastruktuurin ja investointien koordinoitu suunnittelu, niille jäsenvaltioille, jotka voivat saada lisäaikaa yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteiden saavuttamiseen, olisi lisäksi annettava lisäaikaa myös tässä direktiivissä säädetyn kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrän vähentämistavoitteen täyttämiseen vuoteen 2030 mennessä.
(8)  Kaatopaikalle sijoittamisen asteittainen minimointi on tarpeen, jotta estetään haitalliset vaikutukset ihmisten terveyteen ja ympäristöön ja varmistetaan taloudellisesti arvokkaiden jätemateriaalien asteittainen ja tehokas hyödyntäminen asianmukaisen jätehuollon avulla direktiivissä 2008/98/EY säädetyn jätehierarkian mukaisesti. Tällainen kaatopaikalle sijoittamisen asteittainen minimointi edellyttää merkittäviä muutoksia jätehuoltoon monissa jäsenvaltioissa. Parantamalla jätteen keräystä ja käsittelyä koskevia tilastoja ja jätevirtojen jäljitettävyyttä olisi voitava estää liiallisen kapasiteetin kehittyminen jäännösjätteen käsittelyyn esimerkiksi energian hyödyntämistä varten, sillä se voisi haitata yhdyskuntajätteen valmistelua uudelleenkäytettäväksi ja kierrätystä koskevien, direktiivin 2008/98/EY 11 artiklassa säädettyjen unionin pitkän aikavälin tavoitteiden toteuttamista. Vastaavasti, vaikka jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kaatopaikoille sijoitetaan ainoastaan esikäsiteltyä jätettä, kyseisen velvoitteen täyttäminen ei saisi johtaa ylikapasiteetin luomiseen jäännösyhdyskuntajätteen käsittelyä varten. Tämän tarkoituksena on myös estää ihmisten terveyteen ja ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia. Joissakin jäsenvaltioissa ylikapasiteettiin energian hyödyntämistä tai perustason mekaanis-biologista käsittelyä varten johtaneiden äskettäin tehtyjen investointien perusteella on erittäin tärkeää antaa selvä signaali jätealan toimijoille ja jäsenvaltioille, jotta vältytään investoinneilta, jotka eivät ole sopusoinnussa kaatopaikka- ja jätepuitedirektiiveissä säädettyjen pitkän aikavälin tavoitteiden kanssa. Näistä syistä voitaisiin harkita yhdyskuntajätteen polttorajoitusta valmistelua uudelleenkäytettäväksi ja kierrätystä koskevien, direktiivin 2008/98/EY 11 artiklassa ja direktiivin 1999/31/EY 5 artiklassa säädettyjen tavoitteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin varmistaa direktiivin 2008/98/EY 11 artiklassa säädettyjen tavoitteiden ja tämän direktiivin 5 artiklassa määritellyn kaatopaikkoja koskevan vähentämistavoitteen välinen johdonmukaisuus sekä kyseisten tavoitteiden täyttämiseen tarvittavan infrastruktuurin ja investointien koordinoitu suunnittelu, niille jäsenvaltioille, jotka voivat saada lisäaikaa yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteiden saavuttamiseen, olisi lisäksi annettava lisäaikaa myös tässä direktiivissä säädetyn kaatopaikoille sijoitettavan jätteen määrän vähentämistavoitteen täyttämiseen vuoteen 2030 mennessä.
Tarkistus 12
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)
(8 a)   Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi ja kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseksi komission olisi edistettävä koordinointia sekä tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden ja talouden eri alojen välillä. Vaihtoa voitaisiin helpottaa viestintäfoorumeilla, joiden avulla voitaisiin tiedottaa uusista teollisista ratkaisuista ja antaa parempi yleiskuva käytettävissä olevasta kapasiteetista, edistää yhteyksien luomista jätealan ja muiden alojen välille ja tukea teollista symbioosia.
Tarkistus 13
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)
(8 b)   Komission olisi edistettävä koordinointia sekä tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden, alueviranomaisten ja erityisesti paikallisviranomaisten välillä ottaen mukaan kaikki asiaankuuluvat kansalaisyhteiskunnan järjestöt, kuten työmarkkinaosapuolet ja ympäristö- ja kuluttajajärjestöt.
Tarkistus 14
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)
(8 c)   Jotta tämän direktiivin tavoitteet voidaan panna täytäntöön ja niitä voidaan valvoa asianmukaisesti, on tarpeen varmistaa, että kaatopaikkojen sijaintialueiden paikallisviranomaiset tunnustetaan asiaankuuluviksi toimijoiksi, koska nämä kärsivät välittömästi kaatopaikalle sijoittamisen seurauksista. Sen vuoksi olisi varmistettava ennalta tapahtuva julkinen ja demokraattinen kuuleminen kunnissa ja kuntarajat ylittävillä alueilla, joille kaatopaikka on tarkoitus sijoittaa, ja paikallisväestölle olisi taattava asianmukainen korvaus.
Tarkistus 15
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 8 d kappale (uusi)
(8 d)   Komission olisi taattava, että kaikki unionin kaatopaikat tarkastetaan, jotta varmistetaan unionin oikeuden ja kansallisen lainsäädännön asianmukainen täytäntöönpano.
Tarkistus 16
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 9 kappale
(9)  Tämän direktiivin paremman, nopeamman ja yhdenmukaisemman täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä täytäntöönpanon heikkouksien ennakoimiseksi olisi otettava käyttöön varhaisvaroitusjärjestelmä, joka helpottaisi puutteiden löytämistä ja toimien toteuttamista ennen määräaikoja tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi.
(9)  Tämän direktiivin paremman, nopeamman ja yhdenmukaisemman täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä täytäntöönpanon heikkouksien ennakoimiseksi olisi otettava käyttöön varhaisvaroitusjärjestelmä, joka helpottaisi puutteiden löytämistä ja toimien toteuttamista ennen määräaikoja tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseksi, ja edistettävä parhaiden käytäntöjen vaihtoa eri toimijoiden välillä.
Tarkistus 17
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 11 kappale
(11)  Jäsenvaltioiden raportoimat tilastotiedot ovat komissiolle oleellisia, jotta se voi arvioida jätelainsäädännön noudattamista eri jäsenvaltioissa. Tilastojen laatua, luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste kaikelle jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertailemalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tietojen laaduntarkastusta koskeva kertomus. Jätehuollon tilastotietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon kannalta ja jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Tästä syystä jäsenvaltioilta olisi edellytettävä, että ne käyttävät direktiivissä 1999/31/EY vahvistettujen tavoitteiden noudattamista koskevia kertomuksia laatiessaan uusinta komission ja kansallisten tilastotoimistojen kehittämää menetelmää.
(11)  Jäsenvaltioiden raportoimat tilastotiedot ovat komissiolle oleellisia, jotta se voi arvioida jätelainsäädännön noudattamista eri jäsenvaltioissa. Raportoitujen tietojen laatua, luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta olisi parannettava laatimalla yhteinen menetelmä luotettaviin lähteisiin perustuvan tiedon keräämistä ja käsittelyä varten sekä ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste kaikelle jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertailemalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tietojen laaduntarkastusta koskeva kertomus. Jätehuollon tilastotietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon kannalta ja jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuden varmistamiseksi. Tästä syystä jäsenvaltioiden olisi käytettävä direktiivissä 1999/31/EY vahvistettujen tavoitteiden noudattamista koskevia kertomuksia laatiessaan komission yhteistyössä kansallisten tilastotoimistojen ja jätehuollosta vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa kehittämää yhteistä menetelmää.
Tarkistus 18
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 12 kappale
(12)  Direktiivin 1999/31/EY täydentämiseksi tai muuttamiseksi ja erityisesti sen liitteiden mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen komissiolle olisi siirrettävä perustamissopimuksen 290 mukaisesti valta antaa 16 artiklaa koskevia säädöksiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti. Liitteitä olisi voitava muuttaa ainoastaan tämän direktiivin periaatteiden mukaisesti. Tätä varten liitteen II osalta komission olisi otettava huomioon liitteessä II esitetyt testausta ja kelpoisuusperusteita koskevat yleiset periaatteet ja menettelyt. Lisäksi jokaiselle kaatopaikkaluokalle olisi vahvistettava erityisperusteet ja testausmenetelmät ja niihin liittyvät raja-arvot, mukaan lukien tarvittaessa erityiset kaatopaikkatyypit kussakin luokassa, myös maanalaiset varastot. Komissio hyväksyy liitteisiin liittyvät valvonnan, näytteiden oton ja analyysimenetelmien standardointiehdotukset tarvittaessa kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.
(12)  Direktiivin 1999/31/EY muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteiden mukauttamista tieteen ja tekniikan kehitykseen. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä. Liitteitä olisi voitava muuttaa ainoastaan tämän direktiivin periaatteiden mukaisesti. Tätä varten liitteen II osalta komission olisi otettava huomioon liitteessä II esitetyt testausta ja kelpoisuusperusteita koskevat yleiset periaatteet ja menettelyt. Lisäksi jokaiselle kaatopaikkaluokalle olisi vahvistettava erityisperusteet ja testausmenetelmät ja niihin liittyvät raja-arvot, mukaan lukien tarvittaessa erityiset kaatopaikkatyypit kussakin luokassa, myös maanalaiset varastot. Komission olisi tarvittaessa hyväksyttävä liitteisiin liittyvät valvonnan, näytteiden oton ja analyysimenetelmien standardointiehdotukset kahden vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta.
Tarkistus 19
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 13 kappale
(13)  Jotta voidaan varmistaa direktiivin 1999/31/EC yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa 3 artiklan 3 kohdan, liitteessä I olevan 3.5 kohdan ja liitteessä II olevan 5 kohdan osalta. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201117 mukaisesti.
(13)  Jotta voidaan varmistaa direktiivin 1999/31/EY yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, joka koskee tavanomaisen jätteen sijoittamisen määritelmää, kaatopaikkojen vedenläpäisykertoimen määrittelemiseen tietyissä olosuhteissa käytettävää menetelmää ja, koska jätteen näytteenotto saattaa olla näytteiden edustavuuden kannalta ja teknisesti hyvin ongelmallista eri jätetyyppien heterogeenisen luonteen vuoksi, jätteen näytteenoton eurooppalaisen standardin kehittämistä. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201117 mukaisesti.
__________________
__________________
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
Tarkistus 20
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)
(16 a)   Komission ja jäsenvaltioiden olisi varmistettava suunnitelmien laatiminen kaatopaikkojen ja niiden pilaamien alueiden kestävää ennallistamista ja kestävää vaihtoehtoista käyttöä varten.
Tarkistus 21
Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)
(16 b)   Tämä direktiivi on hyväksytty ottaen huomioon paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa annetut sitoumukset, ja se olisi pantava täytäntöön ja sitä olisi sovellettava kyseisen sopimuksen sisältämien ohjeiden mukaisesti.
Tarkistus 52/rev
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)
Direktiivi 1999/31/EY
1 artikla – -1 kohta (uusi)
-1)  Lisätään 1 artiklaan kohta seuraavasti:
”-1. Kierrätettävän ja hyödynnettävissä olevan jätteen kaatopaikalle sijoittamisen asteittainen lopettaminen on perusedellytys sille, että voidaan tukea unionin siirtymistä kohti kiertotaloutta.”
Tarkistus 23
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta
Direktiivi 1999/31/EY
2 artikla – a alakohta
a)  sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY* 3 artiklassa säädettyjä ’jätteen’, ’yhdyskuntajätteen’, ’vaarallisen jätteen’, ’jätteen tuottajan’, ’jätteen haltijan’, ’jätehuollon’, ’erilliskeräyksen’, ’hyödyntämisen’, ’kierrätyksen’ ja ’loppukäsittelyn’ määritelmiä;
a)  sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY* 3 artiklassa säädettyjä ’jätteen’, ’yhdyskuntajätteen’, ’vaarallisen jätteen’, ’tavanomaisen jätteen’, ’jätteen tuottajan’, ’jätteen haltijan’, ’jätehuollon’, ’erilliskeräyksen’, ’hyödyntämisen’, ’kierrätyksen’ ja ’loppukäsittelyn’ määritelmiä;
__________________
__________________
* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
* Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).
Tarkistus 24
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta (uusi)
Direktiivi 1999/31/EY
2 artikla – a alakohta (uusi)
a a)   lisätään a alakohta seuraavasti:
”a a) ’jäännösjätteellä’ käsittelystä tai hyödyntämistoimesta, kierrätys mukaan luettuna, aiheutunutta jätettä, jota ei voida enää hyödyntää ja joka on näin ollen loppukäsiteltävä;”
Tarkistus 25
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)
Direktiivi 1999/31/EY
2 artikla – m alakohta
b a)   muutetaan m alakohta seuraavasti:
m)  "biohajoavalla jätteellä" jätettä, joka voi hajota anaerobisesti tai aerobisesti, kuten elintarvike- ja puutarhajätteet sekä paperi ja kartonki;
”m) biohajoavalla jätteellä’ elintarvike- ja puutarhajätettä, paperia, kartonkia, puuta sekä mitä tahansa muuta jätettä, joka voi hajota anaerobisesti tai aerobisesti;
Tarkistus 26
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)
Direktiivi 1999/31/EY
3 artikla – 3 kohta
1 a)   Muutetaan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:
3.  Jäsenvaltiot saavat harkintansa mukaan ilmoittaa, että tämän direktiivin 17 artiklalla perustetun komitean määrittelemien sellaisten tavanomaisten jätteiden sijoittaminen, jotka ovat muuta kuin pysyvää jätettä ja jotka syntyvät mineraalivarojen etsimisessä, louhinnassa, rikastamisessa ja varastoinnissa sekä louhostoiminnassa ja jotka sijoitetaan siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista tai vaaraa ihmisten terveydelle, voidaan vapauttaa liitteessä I olevan 2 kohdan ja 3 kohdan 1–3 alakohdan säännösten soveltamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 75/442/ETY soveltamista.
3. Jäsenvaltiot saavat harkintansa mukaan ilmoittaa, että sellaisten tavanomaisten jätteiden sijoittaminen, jotka ovat muuta kuin pysyvää jätettä ja jotka syntyvät mineraalivarojen etsimisessä, louhinnassa, rikastamisessa ja varastoinnissa sekä louhostoiminnassa ja jotka sijoitetaan siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista tai vaaraa ihmisten terveydelle, voidaan vapauttaa liitteessä I olevan 2 kohdan ja 3 kohdan 1–3 alakohdan säännösten soveltamisesta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 75/442/ETY soveltamista. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa täsmennetään, mitä tarkoitetaan tavanomaisen jätteen sijoittamisella. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”
Tarkistus 27
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – -a alakohta (uusi)
Direktiivi 1999/31/EY
5 artikla – 1 kohta
-a)   korvataan 1 kohta seuraavasti:
1.  Jäsenvaltioiden on laadittava kansallinen strategia kaatopaikoille sijoitettavan biohajoavan jätteen määrän vähentämiseksi viimeistään kahden vuoden kuluttua 18 artiklan 1 kohdassa säädetystä päivästä ja ilmoitettava komissiolle tästä strategiasta. Strategian tulee sisältää erityisesti kierrätykseen, kompostointiin, biokaasun tuottamiseen tai materiaalien tai energian hyödyntämiseen liittyvät toimenpiteet 2 kohdassa mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 30 kuukauden kuluessa 18 artiklan 1 kohdassa säädetystä päivästä kertomuksen, jossa se esittää yhteenvedon kansallisista strategioista.
1. Jäsenvaltioiden on laadittava kansallinen strategia yhteistyössä jätehuollosta vastaavien alue- ja paikallisviranomaisten kanssa biohajoavan jätteen kaatopaikalle sijoittamisen asteittaiseksi lopettamiseksi viimeistään kahden vuoden kuluttua 18 artiklan 1 kohdassa säädetystä päivästä ja ilmoitettava komissiolle tästä strategiasta. Strategian tulee sisältää erityisesti kierrätykseen, kompostointiin, biokaasun tuottamiseen, materiaalien hyödyntämiseen tai edellä mainittujen ollessa mahdottomia energian talteenottoon liittyvät toimenpiteet 2 kohdassa mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi. Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 30 kuukauden kuluessa 18 artiklan 1 kohdassa säädetystä päivästä kertomuksen, jossa se esittää yhteenvedon kansallisista strategioista.
Tarkistus 28
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta
Direktiivi 1999/31/EY
5 artikla – 3 kohta – f alakohta
f)  jäte, joka on kerätty erikseen direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 1 kohdan ja 22 artiklan nojalla.
f)  jäte, joka on kerätty erikseen direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 1 kohdan ja 22 artiklan nojalla, ja pakkaukset ja pakkausjäte, sellaisina kuin ne määritellään direktiivin 94/62/EY 3 artiklassa.
Tarkistus 29
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta
Direktiivi 1999/31/EY
5 artikla – 5 kohta
5.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vuoteen 2030 mennessä kaatopaikalle sijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä vähenee 10 prosenttiin syntyvän yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä.
5.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vuoteen 2030 mennessä kaatopaikalle sijoitettavan yhdyskuntajätteen määrä vähenee 5 prosenttiin syntyvän yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä.
Tarkistus 30
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta
Direktiivi 1999/31/EY
5 artikla – 5 a kohta (uusi)
5 a.   Jäsenvaltiot hyväksyvät 31 päivään joulukuuta 2030 mennessä tavanomaiselle jätteelle tarkoitetuille kaatopaikoille vain jäännösyhdyskuntajätettä.
Tarkistus 31
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta
Direktiivi 1999/31/EY
5 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
Kreikalle, Kroatialle, Latvialle, Maltalle, Romanialle, Slovakialle ja Virolle voidaan myöntää viisi vuotta lisäaikaa 5 kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseen. Jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle aikomuksestaan soveltaa tätä säännöstä vähintään 24 kuukautta ennen 5 kohdassa säädettyä määräaikaa. Jos määräaikaa pidennetään, jäsenvaltion on toteutettava toimenpiteet, jotka tarvitaan kaatopaikalle sijoitettavan yhdyskuntajätteen määrän vähentämiseksi vuoteen 2030 mennessä 20 prosenttiin syntyvän yhdyskuntajätteen kokonaismäärästä.
Jäsenvaltio voi pyytää viiden vuoden lisäaikaa 5 kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseen, jos se on sijoittanut kaatopaikalle yli 65 prosenttia yhdyskuntajätteestään vuonna 2013.
Jäsenvaltion on toimitettava komissiolle pyyntö tällaisen lisäajan saamiseksi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2028.
Tarkistus 32
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta
Direktiivi 1999/31/EY
5 artikla – 6 kohta – 2 alakohta
Ilmoitukseen on liitettävä täytäntöönpanosuunnitelma, jossa esitetään tavoitteiden noudattamisen varmistamiseksi ennen uuden määräajan päättymistä tarvittavat toimenpiteet. Suunnitelmaan on sisällyttävä myös yksityiskohtainen aikataulu ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamiseksi ja arvio odotetuista vaikutuksista.
Lisäaikaa koskevaan pyyntöön on liitettävä täytäntöönpanosuunnitelma, jossa esitetään tavoitteen noudattamisen varmistamiseksi ennen uuden määräajan päättymistä tarvittavat toimenpiteet. Suunnitelma on laadittava voimassa olevien jätehuoltosuunnitelmien arvioinnin perusteella, ja siihen on sisällyttävä myös yksityiskohtainen aikataulu ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamiseksi ja arvio odotetuista vaikutuksista.
Lisäksi kolmannessa alakohdassa tarkoitetun suunnitelman on täytettävä vähintään seuraavat vaatimukset:
a)   suunnitelmassa käytetään asianmukaisia taloudellisia välineitä, joilla kannustetaan direktiivin 2008/98/EY 4 artiklan 1 kohdan mukaisen jätehierarkian soveltamiseen;
b)   suunnitelmassa osoitetaan rakenne- ja koheesiorahastojen tehokas ja vaikuttava käyttö sellaisten osoitettavissa olevien pitkän aikavälin investointien avulla, joilla pyritään rahoittamaan asiaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavan jätehuollon infrastruktuurin kehittämistä;
c)   suunnitelmalla tuotetaan laadukkaita tilastoja ja laaditaan selkeitä ennusteita jätehuoltokapasiteetista sekä tämän artiklan 5 kohdassa, direktiivin 94/62/EY 5 ja 6 artiklassa ja direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamisesta;
d)   suunnitelmassa on vahvistettu direktiivin 2008/98/EY 29 artiklassa tarkoitettu jätteen syntymisen ehkäisemistä koskeva ohjelma.
Komissio arvioi, täyttyvätkö neljännen alakohdan a–d alakohdassa asetetut vaatimukset.
Ellei komissio vastusta esitettyä suunnitelmaa viiden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta, lisäaikaa koskeva pyyntö katsotaan hyväksytyksi.
Jos komissio vastustaa esitettyä suunnitelmaa, se pyytää kyseessä olevaa jäsenvaltiota toimittamaan tarkistetun suunnitelman kahden kuukauden kuluessa vastalauseiden vastaanottamisesta.
Komissio arvioi tarkistetun suunnitelman kahden kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta ja ilmoittaa lisäaikaa koskevan pyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä kirjallisesti. Jos komissio ei ole tehnyt päätöstä määräajan kuluessa, lisäaikaa koskeva pyyntö katsotaan hyväksytyksi.
Komissio ilmoittaa neuvostolle ja Euroopan parlamentille päätöksistään kahden kuukauden kuluessa kyseisten päätösten tekemisestä.
Tarkistus 33
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta
Direktiivi 1999/31/EY
5 artikla – 7 kohta
7.  Komissio tarkastelee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2024 mahdollisuutta tiukentaa 5 kohdassa vahvistettua tavoitetta ja ottaa käyttöön muuta kuin yhdyskuntajätettä olevan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoittamista koskevia rajoituksia. Tätä varten komission kertomus, jonka liitteenä on tarvittaessa ehdotus, lähetetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
7.  Komissio tarkastelee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 mahdollisuutta ottaa käyttöön muuta kuin yhdyskuntajätettä olevan tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoittamista koskeva tavoite ja rajoituksia. Tätä varten komission kertomus, jonka liitteenä on tarvittaessa säädösehdotus, lähetetään Euroopan parlamentille ja neuvostolle.
Tarkistus 34
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)
Direktiivi 1999/31/EY
5 artikla – 7 a kohta (uusi)
c a)   lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:
7 a.   Komissio tarkastelee edelleen mahdollisuutta ehdottaa sääntelykehystä tehostetulle kaatopaikkalouhinnalle, jotta voidaan ottaa talteen nykyisillä kaatopaikoilla esiintyviä uusioraaka-aineita. Jäsenvaltioiden on 31 päivään joulukuuta 2025 mennessä kartoitettava nykyiset kaatopaikat ja ilmoitettava niiden soveltuvuus tehostettuun kaatopaikkalouhintaan sekä jaettava tietoja.
Tarkistus 35
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 1999/31/EY
5 aartikla – 2 kohta – johdantokappale
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin kertomuksiin sisältyy
2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetut kertomukset asetetaan julkisesti saataville, ja niihin sisältyy
Tarkistus 36
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta
Direktiivi 1999/31/EY
5 aartikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)
b a)   esimerkkejä parhaista käytännöistä, joita käytetään eri puolilla unionia ja jotka voivat auttaa etenemään kohti 5 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista.
Tarkistus 37
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 a alakohta (uusi)
Direktiivi 1999/31/EY
5 bartikla (uusi)
3 a)   Lisätään 5 b artikla seuraavasti:
”5 b artikla
Parhaiden käytäntöjen ja tietojen vaihtaminen
Komissio perustaa foorumin, jonka avulla komissio ja jäsenvaltiot voivat vaihtaa keskenään säännöllisesti ja jäsennellysti parhaita käytäntöjä ja tietoja tämän direktiivin vaatimusten käytännön täytäntöönpanosta. Tämän vaihdon avulla taataan riittävä hallinto, täytäntöönpanon valvonta, rajatylittävä yhteistyö, parhaiden käytäntöjen, kuten innovaatiosopimusten, vaihtaminen ja vertaisarviointi. Lisäksi foorumin avulla kannustetaan edelläkävijöitä ja mahdollistetaan nopea eteneminen. Komissio asettaa foorumin tulokset yleisön saataville.”
Tarkistus 38
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 3 b alakohta (uusi)
Direktiivi 1999/31/EY
6 artikla – a alakohta
3 b)   Muutetaan 6 artiklan a alakohta seuraavasti:
a)  kaatopaikalle sijoitetaan ainoastaan esikäsiteltyä jätettä; kyseinen säännös ei koske pysyvää jätettä, jonka esikäsittely ei edistä 1 artiklan tavoitteiden saavuttamista vähentämällä jätteen määrää tai ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvaa vaaraa;
a) kaatopaikalle sijoitetaan ainoastaan esikäsiteltyä jätettä; kyseinen säännös ei koske pysyvää jätettä, jonka esikäsittely ei ole teknisesti toteutettavissa, eikä muuta jätettä, jonka esikäsittely ei edistä tämän direktiivin 1 artiklan tavoitteiden saavuttamista vähentämällä jätteen määrää tai ihmisten terveydelle tai ympäristölle aiheutuvaa vaaraa, edellyttäen, että kyseinen jäsenvaltio täyttää tämän direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaiset vähennystavoitteet ja direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan mukaiset kierrätystavoitteet;
Tarkistus 39
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta
Direktiivi 1999/31/EY
6 artikla – a alakohta – 2 alakohta
4)  lisätään 6 artiklan a alakohtaan virke seuraavasti:
4)  Lisätään 6 artiklan a alakohtaan alakohta seuraavasti:
”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän alakohdan mukaisesti toteutettavat toimenpiteet eivät vaaranna direktiivin 2008/98/EY tavoitteiden ja erityisesti sen 11 artiklassa säädettyjen uudelleenkäytettäväksi valmistelun ja kierrätyksen lisäämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.”;
”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän alakohdan mukaisesti toteutettavat toimenpiteet eivät vaaranna direktiivin 2008/98/EY tavoitteiden ja erityisesti sen 11 artiklassa säädettyjen jätehierarkian sekä uudelleenkäytettäväksi valmistelun ja kierrätyksen lisäämistä koskevien tavoitteiden saavuttamista.”;
Tarkistus 40
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta
Direktiivi 1999/31/EY
15 artikla – 1 kohta
1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 5 artiklan 2 ja 5 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot komissiolle kunkin kalenterivuoden osalta. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 5 kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen kertomuksen on katettava 1 päivän tammikuuta [enter year of transposition of this Directive + 1 year] ja 31 päivän joulukuuta [enter year of transposition of this Directive + 1 year] välinen ajanjakso.
1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 5 artiklan 2 ja 5 kohdan täytäntöönpanoa koskevat tiedot komissiolle kunkin kalenterivuoden osalta. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti 12 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty. Tiedot on toimitettava komission 5 kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen, 5 artiklan 5 kohdan tavoitetta koskevan kertomuksen on katettava 1 päivän tammikuuta [enter year of transposition of this Directive + 1 year] ja 31 päivän joulukuuta [enter year of transposition of this Directive + 1 year] välinen ajanjakso.
Tarkistus 41
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)
Direktiivi 1999/31/EY
15 aartikla (uusi)
6 a)   Lisätään artikla seuraavasti:
”15 a artikla
Välineet toimivampaan kiertotalouteen siirtymisen edistämiseksi
Jäsenvaltioiden on tässä direktiivissä asetettujen tavoitteiden saavuttamista edistääkseen hyödynnettävä asianmukaisia taloudellisia välineitä ja toteutettava muita toimenpiteitä, joilla kannustetaan soveltamaan jätehierarkiaa. Tällaisia välineitä ja toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi direktiivin 2008/98/EY liitteessä IV a luetellut välineet ja toimenpiteet.”
Tarkistus 42
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 b alakohta (uusi)
Direktiivi 1999/31/EY
15 bartikla (uusi)
6 b)   Lisätään 15 b artikla seuraavasti:
”15 b artikla
Kaatopaikkojen vedenläpäisykertoimen määritteleminen
Komissio kehittää ja hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä menetelmän, jota käytetään kaatopaikkojen vedenläpäisykertoimen määrittelemiseen kenttäoloissa ja koko kaatopaikan alueella. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”
Tarkistus 43
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 6 c alakohta (uusi)
Direktiivi 1999/31/EY
15 cartikla (uusi)
6 c)   Lisätään 15 c artikla seuraavasti:
”15 c artikla
Jätteen näytteenoton eurooppalainen standardi
Komissio kehittää täytäntöönpanosäädöksillä jätteen näytteenoton eurooppalaisen standardin. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Jäsenvaltiot voivat ennen näiden täytäntöönpanosäädösten hyväksymistä soveltaa kansallisia standardeja ja menettelyjä.”
Tarkistus 44
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 alakohta
Direktiivi 1999/31/EY
17 aartikla – 3 a kohta (uusi)
3 a.   Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.
Tarkistus 45
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 a alakohta (uusi)
Direktiivi 1999/31/EY
Liite I – 3.5 kohta
9 a)   Poistetaan liitteessä I oleva 3.5 kohta.
Tarkistus 46
Ehdotus direktiiviksi
1 artikla – 1 kohta – 9 b alakohta (uusi)
Direktiivi 1999/31/EY
Liite II – 5 kohta
9 b)   Poistetaan liitteessä II oleva 5 kohta.

(1)Asia päätettiin palauttaa asiasta vastaavaan valiokuntaan toimielinten välisiä neuvotteluja varten työjärjestyksen 59 artiklan 4 kohdan neljännen alakohdan mukaisesti (A8-0031/2017).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö