Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/0274(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0031/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0031/2017

Rasprave :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Objašnjenja glasovanja
PV 18/04/2018 - 12.10

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Usvojeni tekstovi
PDF 534kWORD 67k
Utorak, 14. ožujka 2017. - Strasbourg
Odlagališta otpada ***I
P8_TA(2017)0071A8-0031/2017

Amandmani koje je usvojio Europski parlament 14. ožujka 2017. o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Tekst koji je predložila Komisija   Izmjena
Amandman 1
Prijedlog direktive
Uvodna izjava -1. (nova)
(-1)  S obzirom na ovisnost Unije o uvozu sirovina i na brzo iscrpljivanje značajne količine prirodnih resursa u kratkoročnom razdoblju, glavni je izazov vratiti što više resursa na područje Unije te poticati prelazak na kružno gospodarstvo.
Amandman 2
Prijedlog direktive
Uvodna izjava -1.a (nova)
(-1.a) Gospodarenje otpadom treba pretvoriti u održivo upravljanje materijalima. Revizija Direktive o odlagalištima otpada nudi priliku da se taj cilj ostvari.
Amandman 3
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.
(1)   Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa te promicanja više kružnoga gospodarstva.
(1)   Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa, promicanja više kružnoga gospodarstva, povećanja energetske učinkovitosti te smanjenja ovisnosti Unije o resursima.
Amandman 51
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 1.a (nova)
(1 a)   U okviru kružnog gospodarstva trebalo bi provesti izričite odredbe Sedmog programa djelovanja za okoliš, u kojima se poziva na razvoj ciklusa netoksičnih materija kako bi se reciklirani otpad mogao koristiti kao glavni i pouzdan izvor sirovina za Uniju.
Amandman 5
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 2.
(2)   Ciljeve utvrđene Direktivom Vijeća 1999/31/EZ14 kojima se određuju ograničenja za odlaganje otpada na odlagališta trebalo bi izmijeniti kako bi se njima bolje odražavala nastojanja Unije da prijeđe na kružno gospodarstvo i ostvari napredak u provedbi Inicijative za sirovine15 smanjenjem odlaganja otpada na odlagališta za neopasan otpad.
(2)   Ciljeve utvrđene Direktivom Vijeća 1999/31/EZ14 kojima se određuju ograničenja za odlaganje otpada na odlagališta trebalo bi ojačati kako bi se njima bolje odražavala nastojanja Unije da prijeđe na kružno gospodarstvo i ostvari napredak u provedbi Inicijative za sirovine15 postupnim što većim smanjenjem odlaganja otpada na odlagališta za neopasan otpad. Komisija i države članice trebale bi se pobrinuti za to da se to uklapa u integriranu politiku kojom se jamči pravilna primjena hijerarhije otpada, doprinosi pomaku prema sprečavanju, ponovnoj upotrebi i recikliranju te sprečava prelazak s odlaganja otpada na njegovo spaljivanje.
________________
__________________
14 Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.)
14 Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.)
15 COM(2008)0699 i COM(2014)0297.
15 COM(2008)0699 i COM(2014)0297.
Amandman 6
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 4.
(4)   Osim toga, radi osiguranja bolje usklađenosti zakonodavstva u području otpada, trebalo bi uskladiti definicije iz Direktive 1999/31/EZ s onima iz Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16.
(4)   Osim toga, radi osiguranja bolje usklađenosti zakonodavstva u području otpada, trebalo bi po potrebi uskladiti definicije iz Direktive 1999/31/EZ s onima iz Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća16.
__________________
__________________
16 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).
16 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).
Amandman 7
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.
(5)   Iz daljnjeg ograničavanja odlaganja otpada na odlagališta, počevši od tokova otpada koji podliježu odvojenom prikupljanju (primjerice, plastika, metali, staklo, papir, biološki otpad) proizišle bi očite koristi za okoliš, gospodarstvo i društvo. Pri provedbi tih ograničenja za odlaganje otpada na odlagališta trebalo bi uzeti u obzir tehničku, ekološku ili gospodarsku izvedivost recikliranja ili drugih postupaka oporabe otpada preostalog pri odvojenom prikupljanju otpada.
(5)   Iz daljnjeg ograničavanja odlaganja otpada na odlagališta, počevši od tokova otpada koji podliježu odvojenom prikupljanju (primjerice, plastika, metali, staklo, papir, biološki otpad), s ciljem da se prihvaća samo preostali otpad, proizišle bi očite koristi za okoliš, gospodarstvo i društvo. Dugoročna ulaganja u infrastrukturu i u istraživanje i inovacije imat će ključnu ulogu u smanjenju količine otpada preostalog pri odvojenom prikupljanju otpada, čije recikliranje ili drugi oblik oporabe trenutno nisu izvedivi zbog tehničkih ili ekonomskih razloga ili razloga povezanih s okolišem.
Amandman 8
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 5.a (nova)
(5.a)  Politički i društveni poticaj za daljnje ograničavanje odlaganja otpada kao održivog načina postupanja s prirodnim resursima unutar kružnog gospodarstva trebao bi poštovati hijerarhiju gospodarenja otpadom iz članka 4. Direktive 2008/98/EZ te bi se trebao striktno primjenjivati pristup u kojem sprečavanje ima prednost i kojim se poštuje načelo predostrožnosti.
Amandman 9
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 6.
(6)   Biorazgradivi komunalni otpad čini velik dio komunalnog otpada. Odlaganje neobrađenog biorazgradivog otpada na odlagališta ima znatne negativne učinke na okoliš u smislu emisija stakleničkih plinova i onečišćenja površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka. Iako su Direktivom 1999/31/EZ već utvrđeni ciljevi u pogledu preusmjeravanja biorazgradivog otpada s odlagališta, trebalo bi odrediti daljnja ograničenja za odlaganje biorazgradivog otpada na odlagališta zabranom odlaganja biorazgradivog otpada koji je odvojeno prikupljen u skladu s člankom 22. Direktive 2008/98/EZ.
(6)   Biorazgradivi komunalni otpad čini velik dio komunalnog otpada. Odlaganje neobrađenog biorazgradivog otpada na odlagališta ima znatne negativne učinke na okoliš u smislu emisija stakleničkih plinova i onečišćenja površinskih voda, podzemnih voda, tla i zraka. Iako su Direktivom 1999/31/EZ već utvrđeni ciljevi u pogledu preusmjeravanja biorazgradivog otpada s odlagališta, trebalo bi odrediti daljnja ograničenja za odlaganje biorazgradivog otpada na odlagališta zabranom odlaganja biorazgradivog otpada koji bi se trebao odvojeno prikupljati u skladu s člankom 22. Direktive 2008/98/EZ.
Amandman 10
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 7.
(7)   Brojne države članice još nisu u potpunosti razvile potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom. Utvrđivanjem ciljeva u pogledu smanjenja odlaganja otpada na odlagališta dodatno će se olakšati odvojeno prikupljanje, sortiranje i recikliranje otpada te izbjeći moguće zadržavanje materijala koji se mogu reciklirati na dnu hijerarhije otpada.
(7)   Brojne države članice još nisu u potpunosti razvile potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom. Utvrđivanjem jasnih i ambicioznih ciljeva u pogledu smanjenja odlaganja otpada na odlagališta dodatno će se potaknuti ulaganja u cilju promicanja odvojenog prikupljanja, sortiranja i recikliranja otpada te izbjeći moguće zadržavanje materijala koji se mogu reciklirati na najnižoj razini hijerarhije otpada.
Amandman 11
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.
(8)   Postupno smanjenje odlaganja otpada na odlagališta nužno je kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje ljudi i okoliš te osiguralo da se gospodarski vrijedni otpadni materijali postupno i učinkovito oporabljuju pravilnim gospodarenjem otpadom te u skladu s hijerarhijom otpada. Tim bi se smanjenjem trebalo izbjeći stvaranje viška kapaciteta postrojenja za obradu preostalog otpada, na primjer energetskom oporabom ili niskokvalitetnom mehaničkom biološkom obradom neobrađenog komunalnog otpada, jer bi se tim stvaranjem viška kapaciteta moglo poremetiti ostvarivanje dugoročnih ciljeva Unije u pogledu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada utvrđenih člankom 11. Direktive 2008/98/EZ. Slično tome i u cilju sprečavanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi i okoliš, iako bi države članice trebale poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da se na odlagališta odlaže samo obrađeni otpad, ispunjavanje te obveze ne bi trebalo rezultirati nastankom viška kapaciteta za obradu preostalog komunalnog otpada. Osim toga, kako bi osigurale usklađenost ciljeva utvrđenih člankom 11. Direktive 2008/98/EZ i cilja smanjenja odlaganja otpada na odlagališta definiranog člankom 5. ove Direktive te koordinirano planiranje potrebnih infrastruktura i ulaganja za ostvarenje tih ciljeva, države članice koje mogu dobiti dodatno vrijeme za ostvarenje ciljeva u pogledu recikliranja komunalnog otpada trebale bi dobiti i dodatno vrijeme za ostvarenje cilja smanjenja odlaganja otpada na odlagališta za 2030. utvrđenog ovom Direktivom.
(8)   Postupno maksimalno smanjenje odlaganja otpada na odlagališta nužno je kako bi se spriječili štetni učinci na zdravlje ljudi i okoliš te osiguralo da se gospodarski vrijedni otpadni materijali postupno i učinkovito oporabljuju pravilnim gospodarenjem otpadom te u skladu s hijerarhijom otpada utvrđenom Direktivom 2008/98/EZ. To postupno maksimalno smanjenje odlaganja otpada na odlagališta zahtijevat će velike promjene u gospodarenju otpadom u mnogim državama članicama. Boljim statističkim podacima o prikupljanju i obradi te boljom sljedivošću tokova otpada trebalo bi biti moguće izbjeći stvaranje viška kapaciteta postrojenja za obradu preostalog otpada, na primjer energetskom oporabom, jer bi se tim stvaranjem viška kapaciteta moglo poremetiti ostvarivanje dugoročnih ciljeva Unije u pogledu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada utvrđenih člankom 11. Direktive 2008/98/EZ. Slično tome i u cilju sprečavanja štetnih učinaka na zdravlje ljudi i okoliš, iako bi države članice trebale poduzeti sve potrebne mjere kako bi osigurale da se na odlagališta odlaže samo obrađeni otpad, ispunjavanje te obveze ne bi trebalo rezultirati nastankom viška kapaciteta za obradu preostalog komunalnog otpada. U svjetlu nedavnih ulaganja u nekim državama članicama koja su dovela do prevelikog kapaciteta za energetsku oporabu ili do uvođenja mehaničke biološke obrade, nužno je dati jasan signal poduzećima koja se bave otpadom i državama članicama kako bi se izbjegla ulaganja koja su nespojiva s dugoročnim ciljevima utvrđenima u Direktivi o odlagalištima otpada i Okvirnoj direktivi o otpadu. Iz tih razloga trebalo bi razmotriti uvođenje granice za spaljivanje komunalnog otpada u skladu s ciljevima pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje iz članka 11. Direktive 2008/98/EZ i članka 5. Direktive 1999/31/EZ. Osim toga, kako bi osigurale usklađenost ciljeva utvrđenih člankom 11. Direktive 2008/98/EZ i cilja smanjenja odlaganja otpada na odlagališta definiranog člankom 5. ove Direktive te koordinirano planiranje potrebnih infrastruktura i ulaganja za ostvarenje tih ciljeva, države članice koje mogu dobiti dodatno vrijeme za ostvarenje ciljeva u pogledu recikliranja komunalnog otpada trebale bi dobiti i dodatno vrijeme za ostvarenje cilja smanjenja odlaganja otpada na odlagališta za 2030. utvrđenog ovom Direktivom.
Amandman 12
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.a (nova)
(8.a)  U cilju postizanja ciljeva ove Direktive i pospješivanja prelaska na kružno gospodarstvo, Komisija bi trebala poticati koordinaciju i razmjenu informacija i najboljih praksi među državama članicama i među različitim sektorima gospodarstva. Ta bi se razmjena mogla olakšati komunikacijskim platformama kojima bi se podigla razina osviještenosti o novim industrijskim rješenjima i omogućio bolji pregled raspoloživih kapaciteta te kojima bi se doprinijelo povezivanju sektora zbrinjavanja otpada s drugim sektorima i podržavanju industrijske simbioze.
Amandman 13
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.b (nova)
(8.b)  Komisija treba promicati koordinaciju i razmjenu informacija i primjera najbolje prakse među državama članicama te među regionalnim i posebno lokalnim tijelima, uz sudjelovanje svih relevantnih organizacija civilnog društva, uključujući socijalne partnere te organizacije koje se bave okolišem i organizacije potrošača.
Amandman 14
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.c (nova)
(8.c)  Kako bi se ciljevi ove Direktive provodili i primjenjivali na odgovarajući način, potrebno je osigurati da lokalna tijela na područjima na kojima su smještena odlagališta budu priznata kao relevantni sudionici jer oni izravno trpe posljedice odlaganja otpada na odlagališta. Stoga treba unaprijed zajamčiti javno i demokratsko savjetovanje u mjestima i nadopćinskim jedinicama gdje će se napraviti odlagalište te treba uvesti odgovarajuće obeštećenje za lokalno stanovništvo.
Amandman 15
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 8.d (nova)
(8.d)  Komisija treba zajamčiti reviziju svakog odlagališta u Uniji da bi se osigurala pravilna provedba prava Unije i nacionalnog prava.
Amandman 16
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 9.
(9)   Kako bi se osigurala bolja, pravovremenija i ujednačenija provedba ove Direktive i kako bi se predvidjeli nedostaci u provedbi, trebalo bi uspostaviti sustav ranog upozoravanja kojim bi se otkrili nedostaci i omogućilo poduzimanje mjera prije isteka rokova za ispunjenje ciljeva.
(9)   Kako bi se osigurala bolja, pravovremenija i ujednačenija provedba ove Direktive i kako bi se predvidjeli nedostaci u provedbi, trebalo bi uspostaviti sustav ranog upozoravanja kojim bi se otkrili nedostaci i omogućilo poduzimanje mjera prije isteka rokova za ispunjenje ciljeva te bi trebalo potaknuti razmjenu najboljih praksi između raznih dionika.
Amandman 17
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 11.
(11)   Statistički podatci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost statističkih podataka. Pouzdano izvješćivanje o statističkim podatcima o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka među državama članicama. Stoga bi od država članica pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima Direktivom 1999/31/EZ trebalo zatražiti da upotrebljavaju najnoviju metodologiju koju su razvili Komisija i nacionalni statistički uredi država članica.
(11)   Podatci i informacije koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Određivanjem zajedničke metodologije za prikupljanje i obradu podataka na temelju pouzdanih izvora te uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost dostavljenih podataka. Pouzdano izvješćivanje o statističkim podatcima o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka među državama članicama. Stoga bi države članice pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima Direktivom 1999/31/EZ trebale upotrebljavati zajedničku metodologiju koju je Komisija razvila u suradnji s nacionalnim statističkim uredima država članica i nacionalnim tijelima zaduženima za gospodarenje otpadom.
Amandman 18
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 12.
(12)   Kako bi se dopunila ili izmijenila Direktiva 1999/31/EZ, posebno u cilju prilagodbe njezinih priloga znanstvenom i tehničkom napretku, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu članka 16. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, među ostalim i na razini stručnjaka. Pri pripremi i izradi delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravodobno i primjereno dostavljanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću. Sve izmjene priloga trebalo bi izvršiti isključivo u skladu s načelima utvrđenima ovom Direktivom. U tu svrhu, kad je riječ o Prilogu II., Komisija bi trebala uzeti u obzir opća načela i opće postupke za ispitivanje i kriterije za prihvat utvrđene u Prilogu II. Osim toga, za svaku kategoriju odlagališta, uključujući, prema potrebi, posebne vrste odlagališta unutar svake kategorije, među ostalim i podzemno odlagalište, trebalo bi utvrditi posebne kriterije i metode ispitivanja te pripadajuće granične vrijednosti. Komisija bi, prema potrebi, u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive trebala razmotriti donošenje prijedloga za standardizaciju metoda nadzora, uzorkovanja i analize povezanih s prilozima.
(12)   Kako bi se izmijenila Direktiva 1999/31/EZ, Komisiji bi trebalo delegirati ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u vezi s prilagodbom priloga znanstvenom i tehničkom napretku. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući ona na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva. Osobito s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se odnose na pripremu delegiranih akata. Sve izmjene priloga trebalo bi izvršiti isključivo u skladu s načelima utvrđenima ovom Direktivom. U tu svrhu, kad je riječ o Prilogu II., Komisija bi trebala uzeti u obzir opća načela i opće postupke za ispitivanje i kriterije za prihvat utvrđene u Prilogu II. Osim toga, za svaku kategoriju odlagališta, uključujući, prema potrebi, posebne vrste odlagališta unutar svake kategorije, među ostalim i podzemno odlagalište, trebalo bi utvrditi posebne kriterije i metode ispitivanja te pripadajuće granične vrijednosti. Komisija bi, prema potrebi, u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive trebala razmotriti donošenje prijedloga za standardizaciju metoda nadzora, uzorkovanja i analize povezanih s prilozima.
Amandman 19
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 13.
(13)   Radi osiguravanja ujednačenih uvjeta za provedbu Direktive 1999/31/EZ, Komisiji bi trebalo prenijeti ovlasti za provedbu u pogledu članka 3. stavka 3., Priloga I. točke 3.5. i Priloga II. točke 5. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća17.
(13)   Radi osiguravanja ujednačenih uvjeta za provedbu Direktive 1999/31/EZ, Komisiji bi trebalo prenijeti provedbene ovlasti u vezi s definicijom odlaganja neopasnog otpada, metodom koju treba koristiti za određivanje koeficijenta propusnosti odlagališta pod određenim uvjetima i, iz razloga što uzorkovanje otpada može predstavljati ozbiljne probleme u pogledu reprezentativnosti i tehnika s obzirom na raznoliku prirodu različitih vrsta otpada, razvojem europskog standarda za uzorkovanje otpada. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća17.
__________________
__________________
17 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)
17 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)
Amandman 20
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.a (nova)
(16.a)  Komisija i države članice trebaju osigurati izradu planova za održivu oporabu i održivo alternativno korištenje odlagalištima otpada i područjima narušenima odlagalištima.
Amandman 21
Prijedlog direktive
Uvodna izjava 16.b (nova)
16.b  Ova je Direktiva usvojena vodeći računa o obvezama utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva, a trebalo bi je provesti i primijeniti u skladu sa smjernicama iz tog sporazuma.
Amandman 52/rev
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak -1. – točka 1 (nova)
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 1 ­ stavak 1 ­(novi)
-1.   Postupno ukidanje odlaganja otpada koji se ne može reciklirati niti oporabiti na odlagališta osnovni je preduvjet za podupiranje prelaska Unije na kružno gospodarstvo.
Amandman 23
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. − podtočka a
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 2. – točka a
(a)   primjenjuju se definicije ‚otpad’, ‚komunalni otpad’, ‚opasan otpad’, ‚proizvođač otpada’, ‚posjednik otpada’, ‚gospodarenje otpadom’, ‚odvojeno skupljanje’, ‚oporaba’, ‚recikliranje’ i ‚zbrinjavanje’ utvrđene u članku 3. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(*).
(a)   primjenjuju se definicije ‚otpad’, ‚komunalni otpad’, ‚opasan otpad’, ‚neopasan otpad’‚ proizvođač otpada’, ‚posjednik otpada’, ‚gospodarenje otpadom’, ‚odvojeno skupljanje’, ‚oporaba’, ‚recikliranje’ i ‚zbrinjavanje’ utvrđene u članku 3. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(*).
__________________
__________________
(*) Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).”;
(*) Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).”;
Amandman 24
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka aa (nova)
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 2. – točka aa (nova)
(aa)  umeće se sljedeća točka (aa):
„(aa) ‚preostali otpad’ znači otpad koji je nastao postupkom obrade ili oporabe, uključujući recikliranje, koji se ne može dodatno oporabiti te se stoga mora zbrinuti;”
Amandman 25
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ba (nova)
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 2. – točka m
(ba)  točka m mijenja se kako slijedi:
(m)   „biorazgradivi otpad” znači svaki otpad koji podliježe anaerobnom ili aerobnom raspadanju, kao što je to slučaj s otpadom iz vrtova i otpadom od hrane te papirom i kartonom;
(m) „biorazgradivi otpad” znači otpad od hrane i otpad iz vrtova, papir, karton, drvo te svaki otpad koji podliježe anaerobnom ili aerobnom raspadanju;
Amandman 26
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 1.a (nova)
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 3. – stavak 3.
(1.a)  U članku 3. stavak 3. mijenja se kako slijedi:
3.   Ne dovodeći u pitanje Direktivu 75/442/EEZ države članice mogu po vlastitom izboru izjaviti da odlaganje neopasnog otpada, koji treba utvrditi odbor osnovan člankom 17. ove Direktive, te koji ne predstavlja inertni otpad nastao istraživanjem rudnih ležišta te vađenjem, preradom i skladištenjem mineralnih resursa kao i radom kamenoloma, a koji se odlaže tako da sprečava onečišćenje okoliša ili štetu po zdravlje ljudi, može biti izuzet iz odredbi u Prilogu I., točke 2., 3.1., 3.2. i 3.3. ove Direktive.
3. Ne dovodeći u pitanje Direktivu 75/442/EEZ države članice mogu po vlastitom izboru izjaviti da odlaganje neopasnog otpada, koji nije inertni otpad, nastalog istraživanjem rudnih ležišta te vađenjem, preradom i skladištenjem mineralnih resursa kao i radom kamenoloma, a koji se odlaže tako da sprečava onečišćenje okoliša ili štetu po zdravlje ljudi, može biti izuzet iz odredbi u Prilogu I., stavcima 2., 3.1., 3.2. i 3.3. ove Direktive. Komisija donosi provedbene akte kojima utvrđuje što predstavlja odlaganje neopasnog otpada. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2.”
Amandman 27
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka -a (nova)
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 5. – stavak 1.
(-a)  stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:
1.   Države članice izrađuju nacionalnu strategiju za provođenje smanjivanja količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagališta, i to u roku od dvije godine od datuma utvrđenog člankom 18. stavkom 1. te o toj strategiji izvješćuju Komisiju. Strategija treba uključiti mjere za postizanje ciljeva utvrđenih u stavku 2., posebno putem recikliranja, kompostiranja, proizvodnjom prirodnog plina ili oporabom materijala i energije. U roku od 30 mjeseci od datuma utvrđenog člankom 18 stavkom 1. Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće u kojem sažima nacionalne strategije.
1.   Države članice u suradnji s regionalnim i lokalnim tijelima zaduženima za gospodarenje otpadom izrađuju nacionalnu strategiju za provođenje postupnog ukidanja odlaganja biorazgradivog otpada na odlagališta, i to u roku od dvije godine od datuma utvrđenog člankom 18. stavkom 1. te o toj strategiji izvješćuju Komisiju. Strategija treba uključiti mjere za postizanje ciljeva utvrđenih u stavku 2., posebno recikliranjem, kompostiranjem, proizvodnjom bioplina, oporabom materijala ili, ako spomenuti postupci nisu mogući, oporabom energije. U roku od 30 mjeseci od datuma utvrđenog člankom 18 stavkom 1. Komisija dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću izvješće u kojem sažima nacionalne strategije.
Amandman 28
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 5. – stavak 3. – točka f
(f)   otpad koji je odvojeno prikupljen u skladu s člankom 11. stavkom 1. i člankom 22. Direktive 2008/98/EZ.
(f)   otpad koji je odvojeno prikupljen u skladu s člankom 11. stavkom 1. i člankom 22. Direktive 2008/98/EZ te ambalaža i ambalažni otpad kako su definirani u članku 3. Direktive 94/62/EZ;
Amandman 29
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 5. – stavak 5.
5.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se do 2030. količina komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta smanji na 10 % ukupne količine nastalog komunalnog otpada.
5.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se do 2030. godišnja količina komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta smanji na 5 % ukupne količine nastalog komunalnog otpada.
Amandman 30
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 5. – stavak 5.a (novi)
5.a  Države članice do 31. prosinca 2030. prihvaćaju samo preostali komunalni otpad na odlagališta za neopasan otpad.
Amandman 31
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 5. – stavak 6. – podstavak 1.
Estonija, Grčka, Hrvatska, Latvija, Malta, Rumunjska i Slovačka mogu dobiti dodatnih pet godina za ispunjavanje cilja iz stavka 5. Država članica izvješćuje Komisiju da namjerava iskoristiti tu odredbu najkasnije 24 mjeseca prije odgovarajućeg roka utvrđenog stavkom 5. U slučaju produljenja država članica poduzima potrebne mjere za smanjenje količine komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta na 20 % ukupne količine nastalog komunalnog otpada do 2030.
Država članica može zatražiti produženje od pet godina kako bi ostvarila cilj iz stavka 5. ako je 2013. više od 65 % svojeg komunalnog otpada odložila na odlagališta.
Država članica do 31. prosinca 2028. upućuje Komisiji zahtjev za to produženje.
Amandman 32
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 5. – stavak 6. – podstavak 2.
Uz obavijest se dostavlja i plan provedbe u kojem su navedene mjere potrebne za osiguranje usklađenosti s ciljevima prije novog roka. Plan uključuje i precizan raspored provedbe predloženih mjera i procjenu njihovih očekivanih učinaka.
Uz zahtjev za produženje dostavlja se i plan provedbe u kojem su navedene mjere potrebne za osiguranje usklađenosti s ciljem prije novog roka. Plan se sastavlja na temelju evaluacije postojećih planova za gospodarenje otpadom te uključuje i precizan raspored provedbe predloženih mjera i procjenu njihovih očekivanih učinaka.
Osim toga, plan iz trećeg podstavka zadovoljava u najmanju ruku sljedeće kriterije:
(a)  koriste se primjereni ekonomski instrumenti u cilju pružanja poticaja za primjenu hijerarhije otpada iz članka 4. stavka 1. Direktive 2008/98/EZ;
(b)  karakterizira ga učinkovito i djelotvorno korištenje strukturnim i investicijskim fondovima preko dokazivih dugoročnih ulaganja kojima je cilj financiranje razvoja infrastrukture za gospodarenje otpadom potrebne za postizanje relevantnih ciljeva;
(c)  pruža visokokvalitetne statističke podatke i daje jasna predviđanja kapaciteta za gospodarenje otpadom i preostalog puta do postizanja ciljeva navedenih u stavku 5. ovog članka, člancima 5. i 6. Direktive 94/62/EZ te članku 11. stavku 2. Direktive 2008/98/EZ;
(d)  sadrži programe za sprečavanje nastanka otpada navedene u članku 29. Direktive 2008/98/EZ.
Komisija ocjenjuje jesu li kriteriji iz točaka od (a) do (d) četvrtog stavka ispunjeni.
Ako Komisija ne uloži prigovor na dostavljeni plan u roku od pet mjeseci od datuma njegova primitka, zahtjev za produljenjem roka smatra se prihvaćenim.
Ako uloži prigovore na predloženi plan, Komisija od dotične države članice traži da u roku od dva mjeseca nakon zaprimanja tih prigovora podnese revidirani plan.
Komisija procjenjuje revidirani plan u roku od dva mjeseca nakon što ga zaprimi te pisanim putem prihvaća ili odbija zahtjev za produljenje roka. Ako Komisija u tom roku ne odgovori, zahtjev za produljenje roka smatra se prihvaćenim.
Komisija u roku od dva mjeseca od datuma donošenja odluka izvješćuje Vijeće i Europski parlament o svojim odlukama.
Amandman 33
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 5. – stavak 7.
7.   Najkasnije do 31. prosinca 2024. Komisija ispituje cilj utvrđen stavkom 5. u cilju njegova smanjenja i uvođenja ograničenja za odlaganje na odlagališta neopasnog otpada koji nije komunalni otpad. U tu svrhu se izvješće Komisije i prema potrebi priloženi prijedlog dostavljaju Europskom parlamentu i Vijeću.
7.   Najkasnije do 31. prosinca 2018. Komisija ispituje mogućnost postavljanja cilja i uvođenja ograničenja za odlaganje na odlagališta neopasnog otpada koji nije komunalni otpad. U tu svrhu se izvješće Komisije i prema potrebi priloženi zakonodavni prijedlog dostavljaju Europskom parlamentu i Vijeću.
Amandman 34
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ca (nova)
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 5. – stavak 7.a (novi)
(ca)  U članku 5. dodaje se sljedeći stavak:
7.a  Komisija će dodatno istražiti izvedivost predloženog regulatornog okvira za „povećano rudarenje otpada na odlagalištima” kako bi se omogućio povrat sekundarnih sirovina koje se nalaze u postojećim odlagalištima. Do 31. prosinca 2025. države članice na karti će označiti postojeća odlagališta otpada i navesti kakve su mogućnosti povećanog rudarenja na njima te razmijeniti informacije.
Amandman 35
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 5.a – stavak 2. – uvodna rečenica
2.   Izvješća iz stavka 1. uključuju sljedeće:
2.   Izvješća iz stavka 1. dostupna su javnosti i uključuju sljedeće:
Amandman 36
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 5.a – stavak 2. – točka ba (nova)
„(ba) primjere dobre prakse koji se primjenjuju diljem Unije i koji mogu poslužiti kao smjernica za napredovanje u ostvarenju ciljeva utvrđenih člankom 5.”
Amandman 37
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 5.b (novi)
(3a)  Dodaje se sljedeći članak 5.b:
Članak 5.b
Razmjena najboljih praksi i informacija
Komisija uspostavlja platformu za redovitu i strukturiranu razmjenu primjera najbolje prakse i informacija između Komisije i država članica o praktičnoj provedbi zahtjeva iz ove Direktive. Ta će razmjena doprinijeti jamčenju odgovarajućeg upravljanja, provedbe, prekogranične suradnje i razmjene najboljih praksi, kao što su ugovori o inovacijama i stručno ocjenjivanje. Nadalje, platforma će poticati predvodnike i omogućivati preskakanje etapa. Komisija rezultate platforme stavlja na raspolaganje javnosti.
Amandman 38
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 6. – točka a
(3b)  U članku 6. točka (a) mijenja se kako slijedi:
„(a) da se na odlagališta odlaže samo otpad podvrgnut obradi. Ova se odredba ne primjenjuje ni na inertni otpad za koji obrada tehnički nije izvediva, ni na bilo koji drugi otpad za koji takva obrada ne doprinosi ostvarivanju ciljeva ove Direktive, kako je utvrđeno u članku 1., smanjenjem količine otpada ili opasnosti za zdravlje ljudi odnosno okoliš;”
„(a) da se na odlagališta odlaže samo otpad podvrgnut obradi. Ova se odredba ne primjenjuje ni na inertni otpad za koji obrada tehnički nije izvediva, ni na bilo koji drugi otpad za koji takva obrada ne doprinosi ostvarivanju ciljeva ove Direktive, kako je utvrđeno u članku 1., smanjenjem količine otpada ili opasnosti za zdravlje ljudi odnosno okoliš, pod uvjetom da je dotična država članica ostvarila ciljeve u pogledu smanjenja iz članka 5. stavka 2. ove Direktive i ciljeve u pogledu recikliranja iz članka 11. Direktive 2008/98/EZ;”
Amandman 39
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 4.
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 6. – točka a – drugi podstavak
(4)   u članku 6. točki (a) dodaje se sljedeća rečenica:
(4)   u članku 6. točki (a) dodaje se sljedeći podstavak:
„Države članice osiguravaju da se mjerama poduzetima u skladu s ovom točkom ne ometa ostvarivanje ciljeva Direktive 2008/98/EZ, posebno u smislu povećanja pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja utvrđenih člankom 11. te Direktive.”
„Države članice osiguravaju da se mjerama poduzetima u skladu s ovom točkom ne ometa ostvarivanje ciljeva Direktive 2008/98/EZ, posebno u smislu hijerarhije otpada i povećanja pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja utvrđenih člankom 11. te Direktive.”
Amandman 40
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6.
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 15. – stavak 1.
1.   Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 5. stavaka 2. i 5. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 5. Prvim se izvješćem obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina].
1.   Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 5. stavaka 2. i 5. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 12 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 5. Prvim se izvješćem u pogledu ciljeva iz članka 5. stavka 5. obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu prenošenja ove Direktive + jedna godina].
Amandman 41
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6.a (nova)
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 15.a (novi)
(6.a)  umeće se sljedeći članak:
„Članak 15.a
Instrumenti za promicanje prelaska na gospodarstvo s izraženijom kružnom dimenzijom
Kako bi doprinijele ostvarenju ciljeva utvrđenih ovom Direktivom, države članice koriste odgovarajuće ekonomske instrumente i poduzimaju druge mjere kako bi dale poticaj za primjenu hijerarhije otpada. Ti instrumenti i mjere mogu obuhvaćati instrumente i mjere navedene u Prilogu IV.a Direktivi 2008/98/EZ.”
Amandman 42
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6.b (nova)
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 15.b (novi)
(6.b)  umeće se sljedeći članak:
„Članak 15.b
Određivanje koeficijenta propusnosti odlagališta
Komisija provedbenim aktima razvija i odobrava metodu koju treba koristiti za određivanje koeficijenta propusnosti odlagališta, na terenu i za čitavo područje odlagališta. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2.”
Amandman 43
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 6.c (nova)
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 15.c (novi)
6.c  Umeće se sljedeći članak 15.c:
„Članak 15.c
Europski standard za uzorkovanje otpada
Europska komisija provedbenim aktima utvrđuje europski standard za uzorkovanje otpada. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 17. stavka 2. Dok se ti provedbeni akti ne donesu, države članice mogu primjenjivati nacionalne standarde i postupke.”
Amandman 44
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.
Direktiva 1999/31/EZ
Članak 17.a – stavak 3.a (novi)
3.a  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva.
Amandman 45
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)
Direktiva 1999/31/EZ
Prilog I. – točka 3.5.
(9.a)  U Prilogu I. točka 3.5. briše se.
Amandman 46
Prijedlog direktive
Članak 1. – stavak 1. – točka 9.b (nova)
Direktiva 1999/31/EZ
Prilog II. – točka 5.
(9.b)  U Prilogu II. točka 5. briše se.

(1) Predmet se vraća nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4., četvrtim podstavkom Uredbe (A8-0031/2017).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti