Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0274(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0031/2017

Pateikti tekstai :

A8-0031/2017

Debatai :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Balsavimas :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 18/04/2018 - 12.10

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Priimti tekstai
PDF 525kWORD 57k
Antradienis, 2017 m. kovo 14 d. - Strasbūras
Atliekų sąvartynai ***I
P8_TA(2017)0071A8-0031/2017

2017 m. kovo 14 d. priimti Europos Parlamento pakeitimai dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Komisijos siūlomas tekstas   Pakeitimas
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 konstatuojamoji dalis (nauja)
(-1)   atsižvelgiant į Sąjungos priklausomybę nuo žaliavų importo ir spartų didelio gamtos išteklių kiekio išeikvojimą trumpuoju laikotarpiu, svarbiausias iššūkis – susigrąžinti kuo daugiau išteklių Sąjungoje ir skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos;
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl direktyvos
-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(-1a)   atliekų tvarkymas turi būti pakeistas tvariu medžiagų tvarkymu. Sąvartynų direktyvos peržiūra tuo tikslu suteikia galimybę;
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 konstatuojamoji dalis
(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti, išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą ir skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą;
(1)  atliekų tvarkymas Sąjungoje turėtų būti tobulininamas siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką ir gerinti jos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą, skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą, didinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti Sąjungos priklausomybę nuo išteklių;
Pakeitimas 51
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(1a)   kadangi siekiant žiedinės ekonomikos reikėtų įgyvendinti aiškias 7-osios aplinkosaugos veiksmų programos nuostatas, kuriomis raginama vystyti netoksiškų medžiagų ciklus, kad perdirbtos atliekos Sąjungoje galėtų būti naudojamos kaip svarbus ir patikimas žaliavų šaltinis;
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis
(2)  Tarybos direktyvoje 1999/31/EB14 nustatytos atliekų šalinimo sąvartynuose ribojimo užduotys turėtų būti iš dalies pakeistos, kad geriau atitiktų Sąjungos siekį kurti žiedinę ekonomiką ir sparčiau įgyvendinti Žaliavų iniciatyvą15 mažiau šalinant sąvartynuose atliekų, kurios skirtos šalinti nepavojingų atliekų sąvartynuose;
(2)  Tarybos direktyvoje 1999/31/EB14 nustatyti atliekų šalinimo sąvartynuose apribojimai turėtų būti sugriežtinti, kad geriau atitiktų Sąjungos siekį kurti žiedinę ekonomiką ir sparčiau įgyvendinti Žaliavų iniciatyvą15, palaipsniui mažinant atliekų, kurios skirtos šalinti nepavojingų atliekų sąvartynuose, kiekį. Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šis klausimas būtų įtrauktas į integruotą politiką, kuria būtų užtikrintas deramas atliekų hierarchijos taikymas, pagerintas perėjimas prie prevencijos, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo ir būtų užkirstas kelias perėjimui nuo atliekų šalinimo sąvartynuose prie deginimo;
________________
__________________
14 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL L 182, 1999 7 16, p. 1).
14 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL L 182, 1999 7 16, p. 1).
15 COM(2008)0699 ir COM(2014)0297.
15 COM(2008)0699 ir COM(2014)0297.
Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis
(4)  siekiant užtikrinti didesnį atliekų teisės aktų nuoseklumą, Direktyvoje 1999/31/EB vartojamus terminus reikėtų suderinti su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB16 terminais;
(4)  siekiant užtikrinti didesnį atliekų teisės aktų nuoseklumą, Direktyvoje 1999/31/EB vartojamus terminus, kai tinkama, reikėtų suderinti su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB16 terminais;
__________________
__________________
16 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).
16 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).
Pakeitimas 7
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 konstatuojamoji dalis
(5)  akivaizdu, kad dar didesnis atliekų šalinimo sąvartynuose, pradedant nuo atliekų, kurios turėtų būti renkamos atskirai (pvz., plastikų, metalų, stiklo, popieriaus, biologinių atliekų) srautų, ribojimas būtų palankus aplinkai ir turėtų ekonominės bei socialinės naudos. Įgyvendinant šiuos atliekų šalinimo sąvartynuose apribojimus reikėtų atsižvelgti į tai, ar techniniu, aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu įmanoma perdirbti arba kitaip naudoti iš atskirai surinktų atliekų gautas galutines atliekas;
(5)  akivaizdu, kad dar didesnis atliekų šalinimo sąvartynuose, pradedant nuo atliekų, kurios turėtų būti renkamos atskirai (pvz., plastikų, metalų, stiklo, popieriaus, biologinių atliekų), srautų ribojimas, kai šalinamos tik galutinės atliekos, būtų palankus aplinkai ir turėtų ekonominės bei socialinės naudos. Ilgalaikėms investicijoms į infrastruktūrą, mokslinius tyrimus ir inovacijas teks itin svarbus vaidmuo mažinant galutinių atliekų, kurios lieka atskirai renkant atliekas ir kurių šiuo metu neįmanoma perdirbti arba kitaip pakartotinai panaudoti dėl techninių, aplinkosaugos ar ekonominių priežasčių, kiekį;
Pakeitimas 8
Pasiūlymas dėl direktyvos
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(5a)   politinės ir pilietinės paskatos labiau riboti tolesnį atliekų šalinimą sąvartynuose, kaip tvarus būdas tvarkyti gamtos išteklius žiedinėje ekonomikoje, turėtų būti taikomos laikantis atliekų tvarkymo hierarchijos, kuri įtvirtinta Direktyvos 2008/98/EB 4 straipsnyje, ir griežtai laikantis požiūrio, kad pirmenybė teikiama prevencijai bei atsargumo principo;
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis
(6)  biologiškai skaidžios komunalinės atliekos sudaro didelę komunalinių atliekų dalį. Neapdorotų biologiškai skaidžių atliekų šalinimas sąvartynuose daro didelį neigiamą poveikį aplinkai, nes didina šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį ir teršia paviršinį bei požeminį vandenį, dirvožemį ir orą. Nors Direktyvoje 1999/31/EB jau nustatytos biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotys, tikslinga apribojimus išplėsti uždraudžiant sąvartynuose šalinti biologiškai skaidžias atliekas, kurios atskirai surinktos pagal Direktyvos 2008/98/EB 22 straipsnį;
(6)  biologiškai skaidžios komunalinės atliekos sudaro didelę komunalinių atliekų dalį. Neapdorotų biologiškai skaidžių atliekų šalinimas sąvartynuose daro didelį neigiamą poveikį aplinkai, nes didina šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį ir teršia paviršinį bei požeminį vandenį, dirvožemį ir orą. Nors Direktyvoje 1999/31/EB jau nustatytos biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotys, tikslinga apribojimus išplėsti uždraudžiant sąvartynuose šalinti biologiškai skaidžias atliekas, kurios turi būti atskirai surenkamos pagal Direktyvos 2008/98/EB 22 straipsnį;
Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl direktyvos
7 konstatuojamoji dalis
(7)  daug valstybių narių dar nėra visiškai išplėtojusios reikiamos atliekų tvarkymo infrastruktūros. Nustačius šalinimo sąvartynuose mažinimo tikslus dar palengvės atliekų atskiras rinkimas, rūšiavimas ir perdirbimas ir bus mažiau rizikos, kad potencialiai tinkamos perdirbti medžiagos liks atliekų hierarchijos apačioje;
(7)  daug valstybių narių dar nėra visiškai išplėtojusios reikiamos atliekų tvarkymo infrastruktūros. Nustačius aiškius ir plataus užmojo šalinimo sąvartynuose mažinimo tikslus bus dar labiau skatinamos investicijos, palengvinsiančios atliekų atskirą rinkimą, rūšiavimą ir perdirbimą, ir bus mažiau rizikos, kad potencialiai tinkamos perdirbti medžiagos liks atliekų hierarchijos žemiausiame lygmenyje;
Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis
(8)  progresyviai mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį yra būtina siekiant užkardyti žalingą poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai ir užtikrinti, kad ekonomiškai vertingos atliekose esančios medžiagos būtų laipsniškai ir veiksmingai naudojamos tinkamai tvarkant atliekas ir atsižvelgiant į atliekų hierarchiją. Mažinant atliekų šalinimą sąvartynuose reikėtų vengti pernelyg išplėsti galutinių atliekų apdorojimo – energijos gavybos iš atliekų arba neapdorotų komunalinių atliekų paprastesnio mechaninio biologinio apdorojimo – įrenginių pajėgumą, nes tai gali pakenkti ilgalaikiam Sąjungos pasirengimui įgyvendinti Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytus komunalinių atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo tikslus. Dėl tos pačios priežasties ir taip pat siekiant užkardyti žalingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai – nors valstybės narės turėtų imtis visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos atliekos, šiam įpareigojimui laikytis neturėtų būti telkiama pernelyg daug komunalinių galutinių atliekų apdorojimo pajėgumų. Be to, siekiant suderinti Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytus tikslus ir šios direktyvos 5 straipsnyje apibrėžtą atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotį ir užtikrinti koordinuotą šiems tikslams pasiekti ir šiai užduočiai įvykdyti būtinos infrastruktūros ir investicijų planavimą, valstybėms narėms, kurioms gali būti skirtas papildomas laikas komunalinių atliekų perdirbimo tikslams pasiekti, turėtų būti skirtas papildomas laikas ir šioje direktyvoje nustatytai 2030 m. atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduočiai pasiekti;
(8)  progresyviai mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį yra būtina siekiant užkardyti žalingą poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai ir užtikrinti, kad ekonomiškai vertingos atliekose esančios medžiagos būtų laipsniškai ir veiksmingai naudojamos tinkamai tvarkant atliekas ir atsižvelgiant į atliekų hierarchiją, kaip nustatyta Direktyvoje 2008/98/EB. Kad būtų galima įgyvendinti šį progresyvų atliekų šalinimo sąvartynuose minimizavimą reikės iš esmės pakeisti atliekų tvarkymą daugelyje valstybių narių. Turint geresnę atliekų rinkimo ir tvarkymo statistiką bei geresnį atliekų srautų atsekamumą turėtų būti įmanoma išvengti pernelyg didelio galutinių atliekų apdorojimo pajėgumo plėtojimo, kaip antai energijos gavybos iš atliekų, nes tai gali pakenkti ilgalaikiam Sąjungos pasirengimui įgyvendinti Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytus komunalinių atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo tikslus. Dėl tos pačios priežasties ir taip pat siekiant užkardyti žalingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai – nors valstybės narės turėtų imtis visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos atliekos, šiam įpareigojimui laikytis neturėtų būti telkiama pernelyg daug komunalinių galutinių atliekų apdorojimo pajėgumų. Atsižvelgiant į kai kuriose valstybėse narėse neseniai atliktas investicijas, kurios lėmė pernelyg didelius energijos gavybos iš atliekų arba mechaninio biologinio apdorojimo pajėgumus, būtina duoti aiškų signalą atliekų tvarkymo veiklos vykdytojams ir valstybėms narėms vengti investicijų, kurios būtų nesuderinamos su Sąvartynų direktyvoje ir Atliekų pagrindų direktyvoje išdėstytais ilgalaikiais tikslais. Dėl tų priežasčių galima apsvarstyti galimybę nustatyti sudeginamų komunalinių atliekų kiekio ribą, atitinkančią pasirengimo įgyvendinti Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje ir Direktyvos 1999/31/EB 5 straipsnyje nustatytus komunalinių atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo tikslus. Be to, siekiant suderinti Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytus tikslus ir šios direktyvos 5 straipsnyje apibrėžtą atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotį ir užtikrinti koordinuotą šiems tikslams pasiekti ir šiai užduočiai įvykdyti būtinos infrastruktūros ir investicijų planavimą, valstybėms narėms, kurioms gali būti skirtas papildomas laikas komunalinių atliekų perdirbimo tikslams pasiekti, turėtų būti skirtas papildomas laikas ir šioje direktyvoje nustatytai 2030 m. atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduočiai pasiekti;
Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(8a)   norėdama padėti įgyvendinti šios direktyvos tikslus ir pagerinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, Komisija turėtų skatinti koordinavimą ir keitimąsi informacija bei geriausia praktika tarp valstybių narių ir skirtingų ekonomikos sektorių. Tas keitimasis galėtų būti palengvintas steigiant komunikacijos platformas, kurios padėtų didinti informuotumą apie naujus pramoninius sprendimus ir suteiktų galimybę geriau apžvelgti turimus pajėgumus bei padėtų susieti atliekų pramonę ir kitus sektorius bei remti pramonės simbiozę;
Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(8b)   Komisija turėtų skatinti valstybių narių, regionų ir ypač vietos valdžios institucijų, taip pat visų susijusių pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant socialinius partnerius ir aplinkosaugos ir vartotojų organizacijas, veiklos koordinavimą ir keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi;
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 c konstatuojamoji dalis (nauja)
(8c)   siekiant tinkamai įgyvendinti šios direktyvos tikslus ir užtikrinti, kad jų būtų siekiama, būtina užtikrinti, kad vietovių, kuriose yra sąvartynų, vietos valdžios institucijos būtų pripažintos susijusiais subjektais, nes jos tiesiogiai susiduria su atliekų šalinimo sąvartynuose padariniais. Atitinkamai reikėtų užtikrinti, kad teritorijose ir viršmunicipalinio lygmens vietovėse, kuriose planuojama įrengti sąvartynus, prieš tai būtų rengiamos viešos ir demokratiškos konsultacijos, o vietos gyventojams būtų nustatytos tinkamos kompensacijos;
Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl direktyvos
8 d konstatuojamoji dalis (nauja)
(8d)   Komisija turėtų užtikrinti, kad kiekvienam sąvartynui Sąjungoje būtų taikomas auditas siekiant užtikrinti deramą Sąjungos ir nacionalinės teisės įgyvendinimą;
Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl direktyvos
9 konstatuojamoji dalis
(9)  siekiant užtikrinti geresnį, punktualesnį ir vienodesnį šios direktyvos įgyvendinimą ir prognozuoti įgyvendinimo sunkumus, reikėtų sukurti ankstyvojo perspėjimo sistemą, kuria būtų galima nustatyti trūkumus, kad būtų galima imtis veiksmų dar nesuėjus užduočių įvykdymo terminams;
(9)  siekiant užtikrinti geresnį, punktualesnį ir vienodesnį šios direktyvos įgyvendinimą ir prognozuoti įgyvendinimo sunkumus, reikėtų sukurti ankstyvojo perspėjimo sistemą, kuria būtų galima nustatyti trūkumus, kad būtų galima imtis veiksmų dar nesuėjus užduočių įvykdymo terminams, o įvairūs suinteresuotieji subjektai turėtų būti skatinami keistis geriausia praktika;
Pakeitimas 17
Pasiūlymas dėl direktyvos
11 konstatuojamoji dalis
(11)  valstybių narių teikiami statistiniai duomenys yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas; siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl valstybių narių turėtų būti reikalaujama rengiant Direktyvoje 1999/31/EB nustatytų užduočių vykdymo ataskaitas naudoti Komisijos ir valstybių narių nacionalinių statistikos biurų parengtą naujausią metodiką;
(11)  valstybių narių teikiami duomenys ir informacija yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Teikiamų duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų nustatyti bendrą duomenų rinkimo iš patikimų šaltinių ir tvarkymo metodiką, taip pat visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas. Siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl, teikdamos Direktyvoje 1999/31/EB nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas, valstybės narės turėtų naudoti Komisijos bendradarbiaujant su valstybių narių nacionaliniais statistikos biurais ir už atliekų tvarkymą atsakingomis nacionalinės valdžios institucijomis parengtą bendrą metodiką;
Pakeitimas 18
Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis
(12)  kad būtų galima papildyti arba iš dalies pakeisti Direktyvą 1999/31/EB, ypač siekiant jos priedus suderinti su mokslo ir technikos pažanga, Komisijai pagal Sutarties 290 straipsnį turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti aktus dėl 16 straipsnio. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdamatekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai. Visi priedų pakeitimai turėtų būti daromi griežtai laikantis šioje direktyvoje nustatytų principų. Todėl Komisija turėtų atsižvelgti į II priede nustatytus bendruosius principus ir bendrąją tyrimo ir priėmimo tvarką. Be to, konkretūs kriterijai, tyrimo metodai ir susijusios ribinės vertės turėtų būti nustatomi kiekvienai sąvartynų klasei, įskaitant, prireikus, specifines kiekvienos klasės sąvartynų rūšis, taip pat ir požemines saugyklas. Su priedais susijusius pasiūlymus dėl kontrolės, mėginių ėmimo ir tyrimo metodų standartizavimo Komisija prireikus turėtų numatyti priimti per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo;
(12)  kad būtų galima iš dalies pakeisti Direktyvą 1999/31/EB siekiant jos priedus suderinti su mokslo ir technikos pažanga, Komisijai pagal Sutarties 290 straipsnį turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti aktus dėl 16 straipsnio. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, oekspertams sistemingai turėtų būti suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. Visi priedų pakeitimai turėtų būti daromi griežtai laikantis šioje direktyvoje nustatytų principų. Todėl Komisija turėtų atsižvelgti į II priede nustatytus bendruosius principus ir bendrąją tyrimo ir priėmimo tvarką. Be to, konkretūs kriterijai, tyrimo metodai ir susijusios ribinės vertės turėtų būti nustatomi kiekvienai sąvartynų klasei, įskaitant, prireikus, specifines kiekvienos klasės sąvartynų rūšis, taip pat ir požemines saugyklas. Kai tinkama, su priedais susijusius pasiūlymus dėl kontrolės, mėginių ėmimo ir tyrimo metodų standartizavimo Komisija prireikus turėtų numatyti priimti per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo;
Pakeitimas 19
Pasiūlymas dėl direktyvos
13 konstatuojamoji dalis
(13)  siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 1999/31/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai dėl 3 straipsnio 3 dalies, I priedo 3.5 punkto ir II priedo 5 punkto. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201117;
(13)  siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 1999/31/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, kiek tai susiję nepavojingų atliekų šalinimo apibrėžtįmi, sąvartyno pralaidumo koeficiento nustatymo metodo tam tikromis sąlygomis ir, kadangi atliekų mėginių ėmimas gali kelti rimtų sunkumų atsižvelgiant į tipiškumą ir technologijas, nes įvairių rūšių atliekos gali būti labai skirtingos sudėties Europos atliekų mėginių ėmimo standarto parengimu. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201117;
__________________
__________________
17 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
17 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
Pakeitimas 20
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)
(16a)   Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų rengiami tvaraus atliekų naudojimo ir tvaraus alternatyvaus sąvartynų ir sąvartynų pažeistų teritorijų naudojimo planai;
Pakeitimas 21
Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)
(16b)   ši direktyva priimta atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros įtvirtintus įsipareigojimus ir ji turėtų būti įgyvendinama bei taikoma pagal tame susitarime esančias gaires;
Pakeitimas 52/rev
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Direktyva 1999/31/EB
1 straipsnio -1 dalis (nauja)
-1)   1 straipsnyje įterpiama ši dalis:
„-1. Laipsniškas atsisakymas perdirbti ir naudoti netinkamų atliekų šalinimo sąvartynuose yra būtina sąlyga siekiant remti Sąjungos perėjimą prie žiedinės ekonomikos.“
Pakeitimas 23
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis
Direktyva 1999/31/EB
2 straipsnio a punktas
a)  taikomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB(*) 3 straipsnyje nustatytos terminų „atliekos“, „komunalinės atliekos“, „pavojingos atliekos“, „atliekų gamintojas“, „atliekų turėtojas“, „atliekų tvarkymas“, „atskiras surinkimas“, „naudojimas“, „perdirbimas“ ir „šalinimas“ apibrėžtys;
a)  taikomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB(*) 3 straipsnyje nustatytos terminų „atliekos“, „komunalinės atliekos“, „pavojingos atliekos“, „nepavojingos atliekos“, „atliekų gamintojas“, „atliekų turėtojas“, „atliekų tvarkymas“, „atskiras surinkimas“, „naudojimas“, „perdirbimas“ ir „šalinimas“ apibrėžtys;
__________________
__________________
(*) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).“;
(*) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).“;
Pakeitimas 24
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a a papunktis (naujas)
Direktyva 1999/31/EB
2 straipsnio a a punktas (naujas)
aa)   įterpiamas šis papunktis:
aa) „galutinės atliekos“ – atliekos, susidariusios tvarkymo ar naudojimo, įskaitant perdirbimą, operacijų metu, kurių negalima toliau naudoti ir kurios dėl šios priežasties turi būti pašalintos;“
Pakeitimas 25
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)
Direktyva 1999/31/EB
2 straipsnio m punktas
ba)   m punktas iš dalies keičiamas taip:
m)  biologiškai skaidomos atliekos - bet kokios atliekos, kurios gali būti suskaidytos anaerobiniu ir aerobiniu būdu, pavyzdžiui, maisto ir sodo (daržo) atliekos, popierius ir kartonas;
m) biologiškai skaidomos atliekos – maisto ir sodo (daržo) atliekos, popierius, kartonas, medis ir bet kokios kitos atliekos, kurios gali būti suskaidytos anaerobiniu ir aerobiniu būdu;
Pakeitimas 26
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)
Direktyva 1999/31/EB
3 straipsnio 3 dalis
1a)   3 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:
3.  Nepažeisdamos Direktyvos 75/442/EEB, valstybės narės gali savo nuožiūra paskelbti, kad šios direktyvos I priedo 2, 3.1, 3.2 ir 3.3 punktų nuostatos netaikomos, kai šalinamos neteršiant aplinkos ir nekenkiant žmonių sveikatai žvalgymo ir kasybos, mineralinių išteklių apdorojimo ir saugojimo bei karjerų nepavojingos atliekos, kurias turi apibrėžti pagal 17 straipsnį įkurtas komitetas, išskyrus inertines atliekas.
3. Nepažeisdamos Direktyvos 75/442/EEB, valstybės narės gali savo nuožiūra paskelbti, kad šios direktyvos I priedo 2, 3.1, 3.2 ir 3.3 punktų nuostatos gali būti netaikomos, kai neteršiant aplinkos ir nekenkiant žmonių sveikatai šalinamos žvalgymo ir kasybos, mineralinių išteklių apdorojimo ir saugojimo bei vykdant karjerų veiklą susidariusios nepavojingos atliekos, išskyrus inertines atliekas. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma, kas yra nepavojingų atliekų šalinimas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.
Pakeitimas 27
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto -a papunktis (naujas)
Direktyva 1999/31/EB
5 straipsnio 1 dalis
-a)   1 dalis pakeičiama taip:
1.  Nė vėliau kaip per dvejus metus nuo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos valstybės narės sukuria nacionalinę strategiją, kaip sumažinti sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidomų atliekų kiekį, ir apie ją praneša Komisijai. Strategijoje nurodomos priemonės, kaip panaudojant antriniu būdu, kompostuojant, gaminant biologines dujas ar regeneruojant medžiagas bei energiją vykdyti šio straipsnio 2 dalyje numatytas užduotis. Per 30 mėnesių nuo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia nacionalines strategijas apibendrinančią ataskaitą.
1.  Nė vėliau kaip per dvejus metus nuo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos valstybės narės, bendradarbiaudamos su regiono ir vietos valdžios institucijomis, atsakingomis už atliekų tvarkymą, sukuria nacionalinę strategiją, kaip laipsniškai nutraukti biologiškai skaidomų atliekų šalinimą sąvartynuose, ir apie ją praneša Komisijai. Šioje strategijoje turėtų būti nurodomos priemonės, kaip panaudojant antriniu būdu, kompostuojant, gaminant biologines dujas, regeneruojant medžiagas arba, kai tai neįmanoma, energiją vykdyti šio straipsnio 2 dalyje numatytas užduotis. Per 30 mėnesių nuo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia nacionalines strategijas apibendrinančią ataskaitą.
Pakeitimas 28
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Direktyva 1999/31/EB
5 straipsnio 3 dalies f punktas
f)  atliekos, surinktos atskirai pagal Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnį.
f)  atliekos, surinktos atskirai pagal Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnį, ir pakuotės ar pakuočių atliekos, kaip apibrėžta Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnyje.
Pakeitimas 29
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
Direktyva 1999/31/EB
5 straipsnio 5 dalis
5.  Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad iki 2030 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis būtų sumažintas iki 10 % visų susidarančių komunalinių atliekų.
5.  Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad iki 2030 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis būtų sumažintas iki 5 % visų susidarančių komunalinių atliekų.
Pakeitimas 30
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
Direktyva 1999/31/EB
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)
5a.   Ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. valstybės narės užtikrina, kad į nepavojingų atliekų sąvartynus būtų priimamos tik galutinės komunalinės atliekos.
Pakeitimas 31
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
Direktyva 1999/31/EB
5 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa
Estijai, Graikijai, Kroatijai, Latvijai, Maltai, Rumunijai ir Slovakijai 5 dalyje nurodytos užduoties įvykdymo laikotarpis gali būti pratęstas dar penkeriais metais. Apie savo ketinimą pasinaudoti šia nuostata valstybė narė informuoja Komisiją ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki 5 dalyje nustatyto termino. Papildomus penkerius metus gavusios valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad iki 2030 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis būtų sumažintas iki 20 % visų susidarančių komunalinių atliekų kiekio.
Valstybė narė, kurios sąvartynuose šalinamų atliekų kiekis 2013 m. sudaro daugiau kaip 65 % komunalinių atliekų, gali paprašyti 5 dalyje nurodytos užduoties įvykdymo laikotarpį pratęsti dar penkeriais metais.
Kad gautų tokį pratęsimą, valstybė narė ne vėliau kaip 2028 m. gruodžio 31 d. pateikia prašymą Komisijai.
Pakeitimas 32
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
Direktyva 1999/31/EB
5 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa
Prie minėto pranešimo pridedamas įgyvendinimo planas, kuriame išdėstomos priemonės, reikalingos užtikrinti, kad užduotys būtų įvykdytos iki naujo termino. Plane taip pat pateikiamas išsamus siūlomų priemonių įgyvendinimo grafikas ir numatomo jų poveikio vertinimas.
Kartu su prašymu pratęsti pateikiamas įgyvendinimo planas, kuriame išdėstomos priemonės, būtinos tikslui įgyvendinti iki naujojo termino. Planas parengiamas remiantis dabartinių atliekų tvarkymo planų vertinimu ir jame taip pat pateikiamas išsamus siūlomų priemonių įgyvendinimo grafikas ir numatomo jų poveikio vertinimas.
Be to, trečioje pastraipoje nurodytas planas turi atitikti bent šiuos reikalavimus:
a)   jame naudojamos tinkamos ekonominės priemonės, kuriomis skatinama taikyti atliekų hierarchiją, kaip nurodyta Direktyvos 2008/98/EB 4 straipsnio 1 dalyje;
b)   juo įrodomas veiksmingas ir efektyvus Struktūrinių ir sanglaudos fondų naudojimas pasitelkiant akivaizdžias ilgalaikes investicijas, kuriomis siekiama finansuoti atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimą, kad būtų pasiekti atitinkami tikslai;
c)   jame pateikiami aukštos kokybės statistiniai duomenys ir parengiamos aiškios atliekų tvarkymo pajėgumų ir atotrūkio nuo šio straipsnio 5 dalyje, Direktyvos 94/62/EB 5 ir 6 straipsniuose ir Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų prognozės;
d)   jame pateikiamos atliekų prevencijos programos, kaip nurodyta Direktyvos 2008/98/EB 29 straipsnyje.
Komisija įvertina, ar įgyvendinami ketvirtos pastraipos a–d punktuose nustatyti reikalavimai.
Jei Komisija per penkis mėnesius nuo pateikto plano gavimo dienos dėl jo nepareiškia prieštaravimų, pratęsimo prašymas laikomas patenkintu.
Jei Komisija dėl pateikto plano pareiškia prieštaravimų, ji iš atitinkamos valstybės narės reikalauja per du mėnesius nuo tų prieštaravimų gavimo dienos pateikti patikslintą planą.
Komisija įvertina patikslintą planą per du mėnesius nuo jo gavimo dienos ir raštu praneša apie prašymo dėl pratęsimo patenkinimą arba atmetimą. Jei per šį laikotarpį Komisija sprendimo nepateikia, pratęsimo prašymas laikomas patenkintu.
Komisija per du mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja Tarybą ir Europos Parlamentą apie savo sprendimus per du mėnesius nuo jų priėmimo.
Pakeitimas 33
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis
Direktyva 1999/31/EB
5 straipsnio 7 dalis
7.  Vėliausiai iki 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija apsvarsto 5 dalyje nustatytą užduotį ketindama ją sumažinti ir įvesti kitų nepavojingų atliekų (ne komunalinių) šalinimo sąvartynuose apribojimus. Tuo tikslu Europos Parlamentui ir Tarybai nusiunčiama Komisijos ataskaita, jei reikia, su pasiūlymu.
7.  Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija apsvarsto galimybę nustatyti tikslą ir kitų nepavojingų atliekų (ne komunalinių) šalinimo sąvartynuose apribojimus. Tuo tikslu Europos Parlamentui ir Tarybai nusiunčiama Komisijos ataskaita, jei reikia, kartu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.
Pakeitimas 34
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c a papunktis (naujas)
Direktyva 1999/31/EB
5 straipsnio 7 a dalis (nauja)
ca)   5 straipsnyje papildoma šia dalimi:
„7a. Komisija toliau nagrinėja galimybę pasiūlyti reglamentavimo sistemą dėl geresnės sąvartynų kasybos, kad būtų galima išgauti antrines žaliavas, esančias dabartiniuose sąvartynuose. Ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. valstybės narės turi sudaryti esamų sąvartynų žemėlapius ir nurodyti jų geresnės kasybos galimybes bei dalytis informacija.“
Pakeitimas 35
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 1999/31/EB
5 a straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys
2.  1 dalyje nurodytose ataskaitose pateikiama ši informacija:
2.  1 dalyje nurodytos ataskaitos skelbiamos viešai ir jose pateikiama ši informacija:
Pakeitimas 36
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 punktas
Direktyva 1999/31/EB
5 a straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
„ba) geriausios praktikos, kuri taikoma visoje Sąjungoje ir kuria remiantis būtų galima sėkmingai siekti 5 straipsnyje nustatytų tikslų, pavyzdžiai.“
Pakeitimas 37
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)
Direktyva 1999/31/EB
5 b straipsnis (naujas)
3a)   papildoma šiuo straipsniu:
„5b straipsnis
Keitimasis geriausia praktika ir informacija
Komisija įsteigia reguliaraus ir struktūrizuoto Komisijos ir valstybių narių keitimosi geriausia praktika ir informacija, susijusiomis su praktiniu šios direktyvos reikalavimų įgyvendinimu, platformą. Tas keitimasis prisidės prie tinkamo valdymo, įgyvendinimo, tarpvalstybinio bendradarbiavimo, keitimosi geriausia praktika kaip antai inovacijų susitarimais ir tarpusavio vertinimais, užtikrinimo. Be to, platforma turi skatinti pirmaujančias valstybes nares ir sudaryti sąlygas daryti sparčią pažangą. Komisija platformos rezultatus skelbia viešai.“
Pakeitimas 38
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)
Direktyva 1999/31/EB
6 straipsnio a punktas
3b)   6 straipsnio a punktas iš dalies keičiamas taip:
„a) sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos atliekos. Šios nuostatos galima netaikyti inertinėms atliekoms, kurių apdoroti techniškai neįmanoma, ir visoms kitoms atliekoms, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių sveikatai ar aplinkai ir nepadeda siekti šios direktyvos 1 straipsnyje numatytų tikslų;“
„a) sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos atliekos. Šios nuostatos galima netaikyti inertinėms atliekoms, kurių apdoroti techniškai neįmanoma, ir visoms kitoms atliekoms, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių sveikatai ar aplinkai ir nepadeda siekti šios direktyvos 1 straipsnyje numatytų tikslų, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė yra pasiekusi šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje nustatytus mažinimo tikslus ir Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytus perdirbimo tikslus;“
Pakeitimas 39
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 4 punktas
Direktyva 1999/31/EB
6 straipsnio a punktas 2 pastraipa
4)  6 straipsnio a punktas papildomas šiuo sakiniu:
4)  6 straipsnio a punktas papildomas šia pastraipa:
„Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį punktą priimtos priemonės netrukdytų siekti Direktyvos 2008/98/EB tikslų, visų pirma didinti produktų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo mastą, kaip nustatyta tos direktyvos 11 straipsnyje.“
„Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį punktą priimtos priemonės netrukdytų siekti Direktyvos 2008/98/EB tikslų, visų pirma taikyti atliekų hierarchiją ir didinti produktų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo mastą, kaip nustatyta tos direktyvos 11 straipsnyje.“
Pakeitimas 40
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 punktas
Direktyva 1999/31/EB
15 straipsnio 1 dalis
1.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų kalendorinių metų duomenis apie 5 straipsnio 2 ir 5 dalių įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal 5 dalį nustatyta forma. Pirmojoje ataskaitoje pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.
1.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų kalendorinių metų duomenis apie 5 straipsnio 2 ir 5 dalių įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal 5 dalį nustatyta forma. Pirmojoje ataskaitoje, susijusioje su 5 straipsnio 5 dalyje nurodytu tikslu, pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.
Pakeitimas 41
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)
Direktyva 1999/31/EB
15 a straipsnis (naujas)
6a)   įterpiamas šis straipsnis:
„15a straipsnis
Perėjimo prie labiau žiedinės ekonomikos skatinimo priemonės
Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje išdėstytų tikslų, valstybės narės naudojasi tinkamomis ekonominėmis priemonėmis ir imasi kitų priemonių, kad būtų skatinama taikyti atliekų hierarchiją. Tokios priemonės gali apimti Direktyvos 2008/98/EB IVa priede nurodytąsias priemones.“
Pakeitimas 42
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 b punktas (naujas)
Direktyva 1999/31/EB
15 b straipsnis (naujas)
6b)   įterpiamas šis straipsnis:
„15b straipsnis
Sąvartyno pralaidumo koeficiento nustatymas
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais parengia ir patvirtina metodą, kuris taikomas nustatant sąvartyno pralaidumo koeficientą, taikomą lauke ir visame sąvartyno plote. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“
Pakeitimas 43
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 6 c punktas (naujas)
Direktyva 1999/31/EB
15 c straipsnis (naujas)
6c.   įterpiamas šis straipsnis:
„15c straipsnis
Europos atliekų mėginių ėmimo standartas
Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais parengia Europos atliekų mėginių ėmimo standartą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Kol nepriimti tie įgyvendinimo aktai, valstybės narės gali taikyti nacionalinius standartus ir procedūras.“
Pakeitimas 44
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 punktas
Direktyva 1999/31/EB
17a straipsnio 3 a dalis (nauja)
3a.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.
Pakeitimas 45
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)
Direktyva 1999/31/EB
I priedo 3.5 punktas
9a)   I priedo 3.5 punktas išbraukiamas.
Pakeitimas 46
Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 9 b punktas (naujas)
Direktyva 1999/31/EB
II priedo 5 punktas
9b)   II priedo 5 punktas išbraukiamas.

(1) Klausimas buvo grąžintas nagrinėti atsakingam komitetui, kad būtų vedamos tarpinstitucinės derybos pagal Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnio 4 dalies ketvirtą pastraipą (A8-0031/2017).

Teisinė informacija - Privatumo politika