Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/0274(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0031/2017

Teksty złożone :

A8-0031/2017

Debaty :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Głosowanie :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 18/04/2018 - 12.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Teksty przyjęte
PDF 617kWORD 69k
Wtorek, 14 marca 2017 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Składowanie odpadów ***I
P8_TA(2017)0071A8-0031/2017

Poprawki przyjęte przez Parlament Europejski w dniu 14 marca 2017 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw -1 (nowy)
(-1)   Z uwagi na zależność Unii od importu surowców oraz szybkie wyczerpanie się w krótkiej perspektywie czasowej znacznych ilości zasobów naturalnych kluczowym wyzwaniem jest odzyskiwanie jak największych ilości zasobów na terytorium Unii oraz przyspieszenie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw -1 a (nowy)
(-1a)   Gospodarowanie odpadami należy przekształcić w zrównoważoną gospodarkę materiałami. Zmiana dyrektywy w sprawie składowania odpadów stwarza ku temu okazję.
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1
(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym.
(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia zależności Unii od surowców.
Poprawka 51
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 1 a (nowy)
(1a)   Gospodarka o obiegu zamkniętym powinna wdrażać wyraźne postanowienia siódmego programu działań w zakresie środowiska wzywającego do opracowania cykli życia nietoksycznych materiałów, aby odpady poddane recyklingowi mogły być wykorzystywane jako główne i pewne źródło surowców dla Unii.
Poprawka 5
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 2
(2)  Cele określone w dyrektywie Rady 1999/31/WE14 dotyczące ograniczeń w zakresie składowania odpadów powinny zostać zmienione, aby lepiej odzwierciedlać unijną ambicję przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym i umożliwić postępy w realizacji inicjatywy na rzecz surowców15 poprzez ograniczenie ilości odpadów składowanych na składowiskach przeznaczonych dla odpadów innych niż niebezpieczne.
(2)  Cele określone w dyrektywie Rady 1999/31/WE14 dotyczące ograniczeń w zakresie składowania odpadów powinny zostać wzmocnione, aby lepiej odzwierciedlać unijną ambicję przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym i umożliwić postępy w realizacji inicjatywy na rzecz surowców15 poprzez stopniowe minimalizowanie ilości odpadów składowanych na składowiskach przeznaczonych dla odpadów innych niż niebezpieczne. Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić włączenie powyższego do zintegrowanej polityki zapewniającej stosowanie hierarchii postępowania z odpadami, sprzyjającej większemu zapobieganiu, ponownemu użyciu i recyklingowi oraz zapobiegającej zastępowaniu składowania odpadów ich spalaniem.
________________
__________________
14 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1).
14 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1).
15 COM(2008)0699 i COM(2014)0297.
15 COM(2008)0699 i COM(2014)0297.
Poprawka 6
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 4
(4)  Aby zapewnić większą spójność przepisów dotyczących odpadów, definicje zawarte w dyrektywie 1999/31/WE należy dostosować do definicji zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE16.
(4)  Aby zapewnić większą spójność przepisów dotyczących odpadów, definicje zawarte w dyrektywie 1999/31/WE należy w razie potrzeby dostosować do definicji zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE16.
__________________
__________________
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).
Poprawka 7
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5
(5)  Dalsze ograniczenia w zakresie składowania odpadów, począwszy od strumieni odpadów, które podlegają selektywnemu zbieraniu (np. tworzyw sztucznych, metali, szkła, papieru lub bioodpadów), przyniosłyby wyraźne korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Przy wdrażaniu ograniczeń w zakresie składowania odpadów należy uwzględnić wykonalność pod względem technicznym, ekologicznym i ekonomicznym recyklingu lub innego rodzaju odzysku odpadów resztkowych powstających w ramach selektywnego zbierania.
(5)  Dalsze ograniczenia w zakresie składowania odpadów, począwszy od strumieni odpadów, które podlegają selektywnemu zbieraniu (np. tworzyw sztucznych, metali, szkła, papieru lub bioodpadów), aby ostatecznie przyjmować wyłącznie odpady resztkowe, przyniosłyby wyraźne korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Długoterminowe inwestycje w infrastrukturę oraz badania i innowacje odegrają istotną rolę w zmniejszaniu ilości odpadów resztkowych w ramach selektywnego zbierania, których recykling lub inny odzysk nie jest obecnie wykonalny ze względów technicznych, środowiskowych bądź gospodarczych.
Poprawka 8
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 5 a (nowy)
(5a)   Polityczne i społeczne zachęty do dalszego ograniczania składowania jako zrównoważonej metody postępowania z surowcami naturalnymi w gospodarce o obiegu zamkniętym powinny respektować hierarchię postępowania z odpadami określoną w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE i rygorystycznie stosować podejście, w którym zapobieganie ma pierwszeństwo, a zasada ostrożności jest przestrzegana.
Poprawka 9
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 6
(6)  Dużą część odpadów komunalnych stanowią odpady komunalne ulegające biodegradacji. Składowanie nieprzetworzonych odpadów ulegających biodegradacji powoduje poważne negatywne skutki dla środowiska w postaci emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych, gleby oraz powietrza. Dyrektywa 1999/31/WE ustanawia już wprawdzie cele w zakresie odchodzenia od składowania odpadów w przypadku odpadów ulegających biodegradacji, jednak należy wprowadzić dalsze ograniczenia w zakresie składowania takich odpadów, zakazując składowania odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie zgodnie z art. 22 dyrektywy 2008/98/WE.
(6)  Dużą część odpadów komunalnych stanowią odpady komunalne ulegające biodegradacji. Składowanie nieprzetworzonych odpadów ulegających biodegradacji powoduje poważne negatywne skutki dla środowiska w postaci emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych, gleby oraz powietrza. Dyrektywa 1999/31/WE ustanawia już wprawdzie cele w zakresie odchodzenia od składowania odpadów w przypadku odpadów ulegających biodegradacji, jednak należy wprowadzić dalsze ograniczenia w zakresie składowania takich odpadów, zakazując składowania odpadów ulegających biodegradacji, które mają być zbierane selektywnie zgodnie z art. 22 dyrektywy 2008/98/WE.
Poprawka 10
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 7
(7)  Wiele państw członkowskich nie utworzyło jeszcze w pełni infrastruktury koniecznej do gospodarowania odpadami. Ustalenie celów w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów jeszcze bardziej ułatwi selektywne zbieranie, sortowanie i recykling odpadów i będzie zapobiegać zablokowaniu potencjalnych materiałów nadających się do recyklingu na najniższym poziomie hierarchii postępowania z odpadami.
(7)  Wiele państw członkowskich nie utworzyło jeszcze w pełni infrastruktury koniecznej do gospodarowania odpadami. Ustalenie jasnych i ambitnych celów w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów jeszcze bardziej zachęci do inwestycji ułatwiających selektywne zbieranie, sortowanie i recykling oraz zapobiegnie blokowaniu potencjalnych materiałów nadających się do recyklingu na najniższym poziomie hierarchii postępowania z odpadami.
Poprawka 11
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8
(8)  Stopniowe ograniczanie ilości składowanych odpadów jest konieczne w celu zapobieżenia szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz w celu zapewnienia stopniowego i skutecznego odzysku wartościowych dla gospodarki materiałów odpadowych, opierającego się na prawidłowym gospodarowaniu odpadami zgodnym z hierarchią postępowania z odpadami. Ograniczenie to powinno zapobiec powstaniu nadmiernej liczby zakładów przetwarzania odpadów resztkowych, takich jak zakłady odzysku energii lub zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania nieprzetworzonych odpadów komunalnych niskiej jakości, gdyż może to doprowadzić do zagrożenia realizacji długofalowych unijnych celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, określonych w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE. Z podobnych względów oraz w celu zapobieżenia szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi i dla środowiska państwa członkowskie powinny wprawdzie podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, że składowane są jedynie odpady przetworzone, jednak przestrzeganie takiego obowiązku nie powinno prowadzić do powstania nadmiernej liczby zakładów przetwarzania resztkowych odpadów komunalnych. Ponadto, mając na względzie zapewnienie spójności pomiędzy celami określonymi w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE i celem w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów określonym w art. 5 niniejszej dyrektywy oraz zapewnienie skoordynowanego planowania infrastruktury i inwestycji potrzebnych do osiągnięcia tych celów, państwa członkowskie, które mogą uzyskać dodatkowy czas na realizację celów w zakresie recyklingu odpadów komunalnych, powinny również uzyskać dodatkowy czas na realizację celu w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów na rok 2030 określonego w niniejszej dyrektywie.
(8)  Stopniowe minimalizowanie ilości składowanych odpadów jest konieczne w celu zapobieżenia szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz w celu zapewnienia stopniowego i skutecznego odzysku wartościowych dla gospodarki materiałów odpadowych, opierającego się na prawidłowym gospodarowaniu odpadami zgodnym z hierarchią postępowania z odpadami określoną w dyrektywie 2008/98/WE. To stopniowe minimalizowanie składowania odpadów będzie wymagać istotnych zmian w gospodarowaniu odpadami w wielu państwach członkowskich. Ulepszone statystyki dotyczące zbiórki i przetwarzania odpadów oraz większe możliwości śledzenia strumieni odpadów powinny pozwolić na uniknięcie powstania nadmiernego potencjału przetwarzania odpadów resztkowych, na przykład poprzez odzysk energii, gdyż może to doprowadzić do zagrożenia realizacji długofalowych unijnych celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, określonych w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE. Z podobnych względów oraz w celu zapobieżenia szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi i dla środowiska państwa członkowskie powinny wprawdzie podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, że składowane są jedynie odpady przetworzone, jednak przestrzeganie takiego obowiązku nie powinno prowadzić do powstania nadmiernej liczby zakładów przetwarzania resztkowych odpadów komunalnych. W świetle niedawnych inwestycji poczynionych w niektórych państwach członkowskich, które doprowadziły do powstania nadmiernego potencjału odzysku energii lub wprowadzenia przetwarzania mechaniczno-biologicznego, należy wyraźnie zalecić podmiotom gospodarującym odpadami oraz państwom członkowskim, by unikały inwestycji niedostosowanych do długoterminowych celów określonych w dyrektywie w sprawie składowania odpadów oraz dyrektywie ramowej w sprawie odpadów. Z tych powodów można rozważyć wprowadzenie ograniczeń w zakresie spalania odpadów komunalnych zgodnie z celami dotyczącymi przygotowań do ponownego wykorzystania oraz recyklingu, określonymi w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE i art. 5 dyrektywy 1999/31/WE. Ponadto, mając na względzie zapewnienie spójności pomiędzy celami określonymi w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE i celem w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów określonym w art. 5 niniejszej dyrektywy oraz zapewnienie skoordynowanego planowania infrastruktury i inwestycji potrzebnych do osiągnięcia tych celów, państwa członkowskie, które mogą uzyskać dodatkowy czas na realizację celów w zakresie recyklingu odpadów komunalnych, powinny również uzyskać dodatkowy czas na realizację celu w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów na rok 2030 określonego w niniejszej dyrektywie.
Poprawka 12
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 a (nowy)
(8a)   Aby przyczynić się do osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy i zachęcić do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, Komisja powinna wspierać koordynację oraz wymianę informacji i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz poszczególnymi sektorami gospodarki. Wymianę tę można ułatwić za pomocą platform komunikacyjnych, które mogą pomóc w rozpowszechnianiu wiedzy o nowych rozwiązaniach przemysłowych oraz umożliwić lepszy ogląd dostępnych zdolności, a także przyczynić się do powiązania przemysłu odpadowego z innymi sektorami oraz do wspierania symbiozy przemysłowej.
Poprawka 13
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 b (nowy)
(8b)   Komisja powinna sprzyjać koordynacji oraz wymianie informacji i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i w szczególności lokalnymi, w tym ze wszystkimi właściwymi organizacjami społeczeństwa informacyjnego, łącznie z partnerami społecznymi oraz organizacjami środowiskowymi i konsumenckimi.
Poprawka 14
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 c (nowy)
(8c)   Dla odpowiedniego wdrożenia i egzekwowania celów niniejszej dyrektywy konieczne jest dopilnowanie, by władze lokalne na obszarach, na których zlokalizowane są składowiska odpadów, były uznawane za istotne podmioty, gdyż są one bezpośrednio narażone na skutki składowania odpadów. Dlatego należy zapewnić przeprowadzenie wcześniejszych demokratycznych konsultacji społecznych w gminach i na obszarach szczebla ponadgminnego, gdzie mają powstać składowiska odpadów, oraz przewidzieć odpowiednią rekompensatę dla społeczności lokalnej.
Poprawka 15
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 8 d (nowy)
(8d)   Komisja powinna zadbać o to, by każde składowisko odpadów w Unii było poddawane kontroli w celu zapewnienia odpowiedniego wdrażania prawa unijnego i krajowego.
Poprawka 16
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 9
(9)  Aby zapewnić lepsze, bardziej terminowe i jednolite wdrożenie przepisów niniejszej dyrektywy oraz przewidzieć niedociągnięcia we wdrażaniu, należy utworzyć system wczesnego ostrzegania, umożliwiający wykrycie uchybień i podjęcie działań przed upływem terminów realizacji celów.
(9)  Aby zapewnić lepsze, bardziej terminowe i jednolite wdrożenie przepisów niniejszej dyrektywy oraz przewidzieć niedociągnięcia we wdrażaniu, należy utworzyć system wczesnego ostrzegania, umożliwiający wykrycie uchybień i podjęcie działań przed upływem terminów realizacji celów, jak również należy propagować wymianę najlepszych praktyk między poszczególnymi zainteresowanymi stronami.
Poprawka 17
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 11
(11)  Dane statystyczne zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność statystyk dzięki wprowadzeniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych. Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego wdrażania przepisów i zapewnienia porównywalności danych ze wszystkich państw członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w przepisach dyrektywy 1999/31/WE państwa członkowskie powinny być zobowiązane do stosowania najnowszej metody opracowanej przez Komisję i krajowe urzędy statystyczne państw członkowskich.
(11)  Dane i informacje przekazywane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność przekazywanych danych dzięki ustanowieniu wspólnej metodologii gromadzenia i przetwarzania danych z wiarygodnych źródeł oraz dzięki wprowadzeniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych. Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego wdrażania przepisów i zapewnienia porównywalności danych ze wszystkich państw członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w przepisach dyrektywy 1999/31/WE państwa członkowskie powinny stosować wspólną metodologię opracowaną przez Komisję we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkowskich oraz krajowymi organami odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami.
Poprawka 18
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 12
(12)  W celu uzupełnienia lub zmiany dyrektywy 1999/31/WE, w szczególności w celu dostosowania jej załączników do postępu naukowego i technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do art. 16. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Wszelkie zmiany do załączników powinny być wprowadzane wyłącznie zgodnie z zasadami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie. W tym celu, w odniesieniu do załącznika II, Komisja powinna brać pod uwagę ogólne zasady i ogólne procedury testowania oraz kryteria przyjmowania określone w załączniku II. Ponadto należy ustanowić szczegółowe kryteria i metody badań oraz powiązane z nimi wartości dopuszczalne dla każdego rodzaju składowiska odpadów, w tym – jeżeli zachodzi taka konieczność – dla poszczególnych typów składowisk w obrębie każdego rodzaju, łącznie ze składowiskami podziemnymi. W ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja powinna w stosownych przypadkach rozważyć przyjęcie wniosków dotyczących standaryzacji metod kontroli, pobierania próbek i analizy w związku z załącznikami.
(12)  W celu zmiany dyrektywy 1999/31/WE należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w ramach dostosowania załączników do postępu naukowo-technicznego. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć możliwość systematycznego udziału w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych. Wszelkie zmiany do załączników powinny być wprowadzane wyłącznie zgodnie z zasadami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie. W tym celu, w odniesieniu do załącznika II, Komisja powinna brać pod uwagę ogólne zasady i ogólne procedury testowania oraz kryteria przyjmowania określone w załączniku II. Ponadto należy ustanowić szczegółowe kryteria i metody badań oraz powiązane z nimi wartości dopuszczalne dla każdego rodzaju składowiska odpadów, w tym – jeżeli zachodzi taka konieczność – dla poszczególnych typów składowisk w obrębie każdego rodzaju, łącznie ze składowiskami podziemnymi. W ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja powinna w stosownych przypadkach rozważyć przyjęcie wniosków dotyczących standaryzacji metod kontroli, pobierania próbek i analizy w związku z załącznikami.
Poprawka 19
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 13
(13)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonania dyrektywy 1999/31/WE, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do art. 3 ust. 3, załącznika I pkt 3.5 i załącznika II pkt 5. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201117.
(13)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonania dyrektywy 1999/31/WE, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do definicji składowania odpadów innych niż niebezpieczne, metody ustalania wskaźnika przepuszczalności dla składowisk w określonych warunkach oraz opracowania normy europejskiej pobierania próbek z odpadów, ponieważ reprezentatywność próbek i technika ich pobierania mogą nastręczać poważnych problemów z uwagi na różnorodny charakter poszczególnych rodzajów odpadów. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201117.
__________________
__________________
17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
Poprawka 20
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 a (nowy)
(16a)   Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić opracowanie planów dotyczących zrównoważonej regeneracji oraz zrównoważonego alternatywnego wykorzystania składowisk i zniszczonych obszarów poskładowiskowych.
Poprawka 21
Wniosek dotyczący dyrektywy
Motyw 16 b (nowy)
(16b)   Niniejsza dyrektywa została przyjęta z uwzględnieniem zobowiązań zawartych w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa i powinna być wdrożona i stosowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tymże porozumieniu.
Poprawka 52/rev
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp – 1 – punkt – -1 (nowy)
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 1 – ustęp -1 (nowy)
(-1)  W artykule 1 dodaje się ustęp w brzmieniu:
„-1) Stopniowe odchodzenie od składowania odpadów nadających się do recyklingu i odzysku stanowi podstawowy warunek wsparcia przejścia Unii na gospodarkę o obiegu zamkniętym.”
Poprawka 23
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 2 – litera a
a)  zastosowanie mają definicje »odpadów«, »odpadów komunalnych«, »odpadów niebezpiecznych«, »wytwórcy odpadów«, »posiadacza odpadów«, »gospodarowania odpadami«, »selektywnej zbiórki«, »odzysku«, »recyklingu« i »unieszkodliwiania«, określone w art. 3 dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(*);
a)  zastosowanie mają definicje »odpadów«, »odpadów komunalnych«, »odpadów niebezpiecznych«, »odpadów innych niż niebezpieczne«, »wytwórcy odpadów«, »posiadacza odpadów«, »gospodarowania odpadami«, »selektywnej zbiórki«, »odzysku«, »recyklingu« i »unieszkodliwiania«, określone w art. 3 dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(*);
__________________
__________________
(*) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).”;
(*) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).”;
Poprawka 24
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 2 – litera a a (nowa)
aa)   dodaje się lit. aa) w brzmieniu:
„aa) »odpady resztkowe« oznaczają odpady będące wynikiem procesu przetwarzania lub odzysku, w tym recyklingu, w których przypadku niemożliwy jest dalszy odzysk, w związku z czym zachodzi konieczność ich unieszkodliwienia;”;
Poprawka 25
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 2 – litera m
ba)   lit. m) otrzymuje brzmienie:
m)  "odpady ulegające biodegradacji" oznaczają wszelkie odpady, które podlegają rozpadowi beztlenowemu lub tlenowemu, takie jak żywność lub odpady ogrodnicze, papier i tektura;
„m) »odpady ulegające biodegradacji« oznaczają odpady żywnościowe i ogrodnicze, papier, tekturę, drewno oraz wszelkie inne odpady, które ulegają rozkładowi beztlenowemu lub tlenowemu;”;
Poprawka 26
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 3 – ustęp 3
1a)   art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3.  Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 75/442/EWG, Państwa Członkowskie mogą oświadczyć na własny użytek, że składowanie odpadów innych niż odpady niebezpieczne, które mają być zdefiniowane przez Komitet ustanowiony na mocy art. 17 niniejszej dyrektywy, a które nie są odpadami obojętnymi, wynikające z robót poszukiwawczych, wydobycia, obróbki i składowania zasobów mineralnych oraz z działalności kamieniołomów i składowanych w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska lub zagrożeniu życia ludzkiego, może zostać zwolnione z przepisów wymienionych w pkt 2 ppkt 3.1, 3.2 i 3.3. załącznika I do niniejszej dyrektywy.
3. Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 75/442/EWG, państwa członkowskie mogą oświadczyć na własny użytek, że składowanie odpadów innych niż odpady niebezpieczne, które nie są odpadami obojętnymi, wynikające z robót poszukiwawczych, wydobycia, obróbki i składowania zasobów mineralnych oraz z działalności kamieniołomów i składowanych w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska lub zagrożeniu życia ludzkiego, może zostać zwolnione z przepisów wymienionych w pkt 2 ppkt 3.1, 3.2 i 3.3. załącznika I do niniejszej dyrektywy. Komisja określa w drodze aktów wykonawczych, co stanowi składowanie odpadów innych niż odpady niebezpieczne. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.”;
Poprawka 27
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera -a (nowa)
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 5 – ustęp 1
-a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1.  Państwa Członkowskie ustanawiają strategię krajową dotyczącą zmniejszenia ilości odpadów ulegających biodegradacji, które trafiają na składowiska nie później niż dwa lata po dacie ustanowionej w art. 18 ust. 1, i powiadamiają Komisję o tej strategii. Strategia taka powinna obejmować środki mające na celu osiągnięcie celów wymienionych w ust. 2, w szczególności poprzez recykling, kompostowanie, produkcję biogazu i odzyskiwanie materiałów/energii. W ciągu 30 miesięcy od daty ustanowionej w art. 18 ust. 1 Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przedstawiające zebrane strategie krajowe.
1.  Państwa Członkowskie, we współpracy z regionalnymi i lokalnymi organami odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami, ustanawiają strategię krajową dotyczącą stopniowego odchodzenia od składowania odpadów ulegających biodegradacji nie później niż dwa lata po dacie ustanowionej w art. 18 ust. 1, i powiadamiają Komisję o tej strategii. Strategia taka powinna obejmować środki mające na celu osiągnięcie celów wymienionych w ust. 2, w szczególności poprzez recykling, kompostowanie, produkcję biogazu, odzyskiwanie materiałów lub – jeżeli zastosowanie tych metod nie jest możliwe – odzyskiwanie energii. W ciągu 30 miesięcy od daty ustanowionej w art. 18 ust. 1 Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przedstawiające zebrane strategie krajowe.
Poprawka 28
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 5 – ustęp 3 – litera f
f)  odpady, które zostały selektywnie zebrane zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 22 dyrektywy 2008/98/WE.
f)  odpady, które zostały selektywnie zebrane zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 22 dyrektywy 2008/98/WE oraz opakowania lub odpady opakowaniowe zdefiniowane w art. 3 dyrektywy 94/62/WE.
Poprawka 29
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 5 – ustęp 5
5.  Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zagwarantowania, by do 2030 r. ilość składowanych odpadów komunalnych została zmniejszona do 10 % całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.
5.  Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zagwarantowania, by do 2030 r. ilość składowanych odpadów komunalnych została zmniejszona do 5% całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.
Poprawka 30
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)
5a.   Do dnia 31 grudnia 2030 r. państwa członkowskie wprowadzą zasadę akceptowania na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne wyłącznie resztkowych odpadów komunalnych.
Poprawka 31
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit 1
Estonia, Grecja, Chorwacja, Łotwa, Malta, Rumunia i Słowacja mogą uzyskać przedłużenie terminu realizacji celu, o którym mowa w ust. 5, o dodatkowe pięć lat. Państwo członkowskie powiadamia Komisję o zamiarze skorzystania z tego przepisu najpóźniej 24 miesiące przed upływem terminu określonego w ust. 5. W przypadku przedłużenia terminu państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zmniejszenia do 2030 r. ilości składowanych odpadów komunalnych do 20 % całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.
Państwo członkowskie może złożyć wniosek o przedłużenie terminu realizacji celu, o którym mowa w ust. 5, o dodatkowe pięć lat, jeżeli w 2013 r. na składowiska trafiło ponad 65 % jego odpadów komunalnych.
Państwo członkowskie kieruje do Komisji wniosek o takie przedłużenie do dnia 31 grudnia 2028 r.
Poprawka 32
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit 2
Do powiadomienia należy dołączyć plan wdrażania przedstawiający środki konieczne do zapewnienia zgodności z celami przed upływem nowego terminu. Plan powinien również zawierać szczegółowy harmonogram wdrażania proponowanych środków oraz ocenę ich oczekiwanych skutków.
Do wniosku o przedłużenie należy dołączyć plan wdrażania przedstawiający środki konieczne do zapewnienia zgodności z celem przed upływem nowego terminu. Plan powinien zostać opracowany na podstawie oceny dotychczasowych planów gospodarowania odpadami, jak również zawierać szczegółowy harmonogram wdrażania proponowanych środków oraz ocenę ich oczekiwanych skutków.
Ponadto plan, o którym mowa w akapicie trzecim musi spełniać co najmniej poniższe wymogi:
a)   wykorzystuje odpowiednie instrumenty ekonomiczne, aby stworzyć zachęty do stosowania hierarchii postępowania z odpadami zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE;
b)   wykazuje skuteczne i wydajne wykorzystanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za pośrednictwem wymiernych inwestycji długoterminowych, których celem jest finansowanie rozwoju infrastruktury gospodarowania odpadami potrzebnej do realizacji ustalonych celów;
c)   dostarcza wysokiej jakości danych statystycznych i generuje jednoznaczne prognozy dotyczące zdolności w zakresie gospodarowania odpadami i różnic w stosunku do celów określonych w ust. 5 niniejszego artykułu, art. 5 i 6 dyrektywy 94/62/WE oraz art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE;
d)   określił programy zapobiegania powstawaniu odpadów zgodnie z art. 29 dyrektywy 2008/98/WE.
Komisja ocenia, czy wymogi określone w akapicie czwartym lit. a)–d) zostały spełnione.
Wniosek o przedłużenie uważa się za przyjęty, jeżeli Komisja nie zgłosi zastrzeżeń do przedstawionego planu w ciągu pięciu miesięcy od jego otrzymania.
W przypadku zgłoszenia przez Komisję zastrzeżeń do przedstawionego planu zobowiązuje ona dane państwo członkowskie do przedłożenia poprawionego planu w terminie dwóch miesięcy od otrzymania jej zastrzeżeń.
Komisja ocenia poprawiony plan w terminie dwóch miesięcy od jego otrzymania i przyjmuje lub odrzuca w formie pisemnej wniosek o przedłużenie terminu. W przypadku braku decyzji ze strony Komisji w podanym terminie wniosek o przedłużenie terminu uważa się za przyjęty.
W terminie dwóch miesięcy od dnia wydania decyzji Komisja informuje o nich Radę i Parlament Europejski.
Poprawka 33
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 5 – ustęp 7
7.  Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja bada możliwość obniżenia wartości celu określonego w ust. 5 i wprowadzenia ograniczeń w zakresie składowania odpadów innych niż niebezpieczne innych niż odpady komunalne. W tym celu sprawozdanie Komisji, w stosownym przypadku z załączonym do niego wnioskiem, zostaje przesłane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
7.  Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja bada możliwość wprowadzenia celu i ograniczeń w zakresie składowania odpadów innych niż niebezpieczne innych niż odpady komunalne. W tym celu sprawozdanie Komisji, w stosownym przypadku z załączonym do niego wnioskiem ustawodawczym, zostaje przesłane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.
Poprawka 34
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c a (nowa)
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 5 – ustęp 7 a (nowy)
ca)   w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:
7a.   Komisja zbada ponadto wykonalność przedstawienia wniosku w sprawie ram regulacyjnych dotyczących usprawnionego wydobycia ze składowisk, by umożliwić odzyskiwanie surowców wtórnych występujących na składowiskach. Do 31 grudnia 2025 r. państwa członkowskie dokonają ewidencji istniejących składowisk, określą swój potencjał usprawnionego wydobycia ze składowisk i udzielą stosownych informacji.
Poprawka 35
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 5 a – ustęp 2 – wprowadzenie
2.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają następujące elementy:
2.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są udostępniane publicznie i zawierają następujące elementy:
Poprawka 36
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 5 a – ustęp 2 – litera b a (nowa)
„ba) przykłady najlepszych praktyk stosowanych w całej Unii, mogące być wskazówką na drodze do osiągnięcia celów określonych w art. 5.”;
Poprawka 37
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 5 b (nowy)
3a)   dodaje się art. 5b w brzmieniu:
Artykuł 5b
Wymiana najlepszych praktyk i informacji
Komisja tworzy platformę regularnej i zorganizowanej wymiany najlepszych praktyk i informacji między Komisją a państwami członkowskimi dotyczących praktycznego wdrażania wymogów niniejszej dyrektywy. Wymiana ta przyczyni się do zapewnienia odpowiedniego zarządzania, egzekwowania, współpracy transgranicznej, wymiany najlepszych praktyk, takich jak umowy dotyczące innowacji i wzajemna weryfikacja. Ponadto platforma ta jest zachętą dla pionierów i umożliwia przechodzenie na wyższy etap rozwoju z pominięciem etapów pośrednich. Komisja udostępnia publicznie wyniki wymiany informacji prowadzonej na ten platformie.
Poprawka 38
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 b (nowy)
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 6 – litera a
3b)   art. 6 lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) składowane są jedynie odpady, które zostały poddane obróbce. Przepisy te nie muszą znaleźć zastosowania do odpadów obojętnych w przypadku, których obróbka nie jest technicznie możliwa, ani też do innych rodzajów odpadów, których obróbka nie powoduje lepszego wypełniania przepisów niniejszej dyrektywy, określonych w art. 1, w zakresie redukcji ilości odpadów lub zagrożenia ludzkiego zdrowia lub środowiska;”
„a) składowane są jedynie odpady, które zostały poddane obróbce. Przepisy te nie muszą znaleźć zastosowania do odpadów obojętnych w przypadku, których obróbka nie jest technicznie możliwa, ani też do innych rodzajów odpadów, których obróbka nie powoduje lepszego wypełniania przepisów niniejszej dyrektywy, określonych w art. 1, w zakresie redukcji ilości odpadów lub zagrożenia ludzkiego zdrowia lub środowiska, pod warunkiem że dane państwo członkowskie osiągnęło cele dotyczące redukcji ustanowione w art. 5 ust. 2 niniejszej dyrektywy i cele dotyczące recyklingu ustanowione w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE;”
Poprawka 39
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 6 – litera a – akapit 2
4)  w art. 6 lit. a) dodaje się zdanie w brzmieniu:
4)  w art. 6 lit. a) dodaje się akapit w brzmieniu:
„Państwa członkowskie zapewniają, aby środki podjęte zgodnie z niniejszą literą nie zagrażały realizacji celów dyrektywy 2008/98/WE, w szczególności dotyczących intensyfikacji działań w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, określonych w art. 11 tej dyrektywy.”
„Państwa członkowskie zapewniają, aby środki podjęte zgodnie z niniejszą literą nie zagrażały realizacji celów dyrektywy 2008/98/WE, w szczególności dotyczących hierarchii postępowania z odpadami i intensyfikacji działań w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, określonych w art. 11 tej dyrektywy.”
Poprawka 40
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 15 – ustęp 1
1.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 5 ust. 2 i 5 za każdy rok kalendarzowy. Zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 5. Pierwsze sprawozdanie obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r.
1.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 5 ust. 2 i 5 za każdy rok kalendarzowy. Zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 5. Pierwsze sprawozdanie dotyczące celu określonego w art. 5 ust. 5 obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r.
Poprawka 41
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 15a (nowy)
6a)   dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 15a
Instrumenty wspierające przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym
Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne i podejmują inne środki stanowiące zachętę do stosowania hierarchii postępowania z odpadami. Takie instrumenty i środki mogą obejmować instrumenty i środki wskazane z załączniku IVa do dyrektywy 2008/98/WE.”;
Poprawka 42
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 b (nowy)
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 15 b (nowy)
6b)   dodaje się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 15b
Ustalanie wskaźnika przepuszczalności dla składowisk
Komisja opracowuje i zatwierdza w drodze aktów wykonawczych metodę stosowaną do ustalenia wskaźnika przepuszczalności dla składowisk, na polu i dla całości obszaru składowiska. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.”;
Poprawka 43
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 c (nowy)
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 15 c (nowy)
6c)   dodaje się art. 15c w brzmieniu:
„Artykuł 15c
Norma europejska pobierania próbek z odpadów
Komisja opracowuje w drodze aktów wykonawczych normę europejską pobierania próbek z odpadów. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2. Do czasu przyjęcia tych aktów wykonawczych państwa członkowskie mogą stosować normy i procedury krajowe.”;
Poprawka 44
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9
Dyrektywa 1999/31/WE
Artykuł 17a – ustęp 3 a (nowy)
3a.   Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.
Poprawka 45
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 1999/31/WE
Załącznik I – punkt 3.5
9a)   w załączniku I skreśla się pkt 3.5
Poprawka 46
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 b (nowy)
Dyrektywa 1999/31/WE
Załącznik II – punkt 5
9b)   w załączniku II skreśla się pkt 5

(1) Sprawa została odesłana do komisji właściwej w celu przeprowadzenia negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie art. 59 ust. 4 akapit czwarty Regulaminu (A8-0031/2017).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności