Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0274(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0031/2017

Texte depuse :

A8-0031/2017

Dezbateri :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Explicaţii privind voturile
PV 18/04/2018 - 12.10

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Texte adoptate
PDF 461kWORD 66k
Marţi, 14 martie 2017 - Strasbourg Ediţie definitivă
Depozitele de deșeuri ***I
P8_TA(2017)0071A8-0031/2017

Amendamentele adoptate de Parlamentul European la 14 martie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/31/CE a Consiliului privind depozitele de deșeuri (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de directivă
Considerentul -1 (nou)
(-1)   Având în vedere dependența Uniunii de importul de materii prime și epuizarea rapidă a unei cantități semnificative de resurse naturale pe termen scurt, recuperarea a cât mai multor resurse posibile în interiorul Uniunii și consolidarea tranziției către o economie circulară constituie o provocare-cheie.
Amendamentul 2
Propunere de directivă
Considerentul -1 a (nou)
(-1a)   Gestionarea deșeurilor trebuie să se transforme în gestionarea durabilă a materialelor. Revizuirea Directivei privind depozitele de deșeuri oferă o oportunitate în acest sens.
Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 1
(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, a proteja sănătatea umană și a asigura utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale, precum și pentru a promova o economie mai circulară.
(1)  Gestionarea deșeurilor în Uniune ar trebui să fie îmbunătățită pentru a proteja, a conserva și a îmbunătăți calitatea mediului, a proteja sănătatea umană și a asigura utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale, precum și pentru a promova o economie mai circulară, îmbunătățind eficiența energetică și reducând dependența Uniunii de resurse.
Amendamentul 51
Propunere de directivă
Considerentul 1 a (nou)
(1a)   Economia circulară ar trebui să pună în aplicare prevederile explicite din cel de-Al șaptelea program de acțiune pentru mediu, care solicită elaborarea unor cicluri de materiale netoxice, astfel încât deșeurile reciclate să poată fi utilizate ca o sursă majoră și fiabilă de materii prime pentru Uniune.
Amendamentul 5
Propunere de directivă
Considerentul 2
(2)  Obiectivele prevăzute de Directiva 1999/31/CE14 a Consiliului care stabilesc restricțiile privind depozitarea deșeurilor ar trebui modificate astfel încât să reflecte mai bine dorința Uniunii de a trece la o economie circulară și de a înregistra progrese în ceea ce privește aplicarea Inițiativei privind materiile prime15, prin limitarea practicii de depozitare a deșeurilor în ceea ce privește deșeurile nepericuloase.
(2)  Obiectivele prevăzute de Directiva 1999/31/CE14 a Consiliului care stabilesc restricțiile privind depozitarea deșeurilor ar trebui consolidate astfel încât să reflecte mai bine dorința Uniunii de a trece la o economie circulară și de a înregistra progrese în ceea ce privește aplicarea Inițiativei privind materiile prime15, prin reducerea treptată la minimum a practicii de depozitare a deșeurilor în ceea ce privește deșeurile nepericuloase. Comisia și statele membre ar trebui să se asigure că acest obiectiv se încadrează într-o politică integrată care asigură o aplicare temeinică a ierarhiei deșeurilor, consolidează trecerea spre prevenire, reutilizare și reciclare și previne trecerea de la depozitare spre incinerare.
________________
__________________
14 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).
14 Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri (JO L 182, 16.7.1999, p. 1).
15 COM(2008)0699 și COM(2014)0297.
15 COM(2008)0699 și COM(2014)0297.
Amendamentul 6
Propunere de directivă
Considerentul 4
(4)  Pentru a asigura o mai mare coerență a legislației în domeniul deșeurilor, definițiile din Directiva 1999/31/CE ar trebui să fie aliniate la cele prevăzute în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului16.
(4)  Pentru a asigura o mai mare coerență a legislației în domeniul deșeurilor, definițiile din Directiva 1999/31/CE ar trebui să fie aliniate, dacă e cazul, la cele prevăzute în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului16.
__________________
__________________
16 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
16 Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).
Amendamentul 7
Propunere de directivă
Considerentul 5
(5)  Prin limitarea suplimentară a depozitării deșeurilor s-ar obține beneficii de mediu, economice și sociale evidente, începând cu fluxurile de deșeuri care fac obiectul colectării separate (de exemplu, materialele plastice, metalele, sticla, hârtia, deșeurile biologice). În punerea în aplicare a acestor restricții privind depozitarea de deșeuri ar trebui să se țină seama de fezabilitatea din punct de vedere tehnic, ecologic sau economic a reciclării sau a altei forme de valorificare a deșeurilor reziduale care rezultă din deșeurile colectate separat.
(5)  Prin limitarea suplimentară a depozitării deșeurilor s-ar obține beneficii de mediu, economice și sociale evidente, începând cu fluxurile de deșeuri care fac obiectul colectării separate (de exemplu, materialele plastice, metalele, sticla, hârtia, deșeurile biologice), cu scopul de a accepta numai deșeurile reziduale. Investițiile pe termen lung în infrastructură și în cercetare și inovare vor avea un rol vital în reducerea volumului de deșeuri reziduale care fac obiectul colectării separate, a căror reciclare sau altă formă de valorificare nu este fezabilă în prezent din punct de vedere tehnic, economic sau în ceea ce privește mediul.
Amendamentul 8
Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)
(5a)   Stimulentele politice și societale pentru limitarea suplimentară a depozitării deșeurilor ca metodă sustenabilă de tratare a resurselor naturale în cadrul economiei circulare ar trebui să respecte ierarhia în procesul de gestionare a deșeurilor și prevăzută la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE și să aplice cu strictețe o abordare în care prevenirea are prioritate și în care se respectă principiul precauției.
Amendamentul 9
Propunere de directivă
Considerentul 6
(6)  Deșeurile municipale biodegradabile reprezintă o mare parte a deșeurilor municipale. Depozitarea deșeurilor biodegradabile netratate are efecte negative semnificative asupra mediului în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea apelor de suprafață, a apelor subterane, a solului și a aerului. Directiva 1999/31/CE prevede deja obiective de reducere a stocării deșeurilor biodegradabile în depozitele de deșeuri, însă este necesar să se stabilească restricții suplimentare privind depozitarea deșeurilor biodegradabile prin interzicerea depozitării deșeurilor biodegradabile care au fost colectate separat, în conformitate cu articolul 22 din Directiva 2008/98/CE.
(6)  Deșeurile municipale biodegradabile reprezintă o mare parte a deșeurilor municipale. Depozitarea deșeurilor biodegradabile netratate are efecte negative semnificative asupra mediului în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră și poluarea apelor de suprafață, a apelor subterane, a solului și a aerului. Directiva 1999/31/CE prevede deja obiective de reducere a stocării deșeurilor biodegradabile în depozitele de deșeuri, însă este necesar să se stabilească restricții suplimentare privind depozitarea deșeurilor biodegradabile prin interzicerea depozitării deșeurilor biodegradabile, care urmează să fie colectate separat, în conformitate cu articolul 22 din Directiva 2008/98/CE.
Amendamentul 10
Propunere de directivă
Considerentul 7
(7)  Multe state membre încă nu au dezvoltat complet infrastructura necesară în materie de gestionare a deșeurilor. Stabilirea unor obiective privind reducerea depozitelor de deșeuri va facilita mai mult colectarea separată, trierea și reciclarea deșeurilor și va evita blocarea în partea inferioară a ierarhiei deșeurilor a materialelor care ar putea fi reciclate.
(7)  Multe state membre încă nu au dezvoltat complet infrastructura necesară în materie de gestionare a deșeurilor. Stabilirea unor obiective clare și ambițioase privind reducerea depozitelor de deșeuri va încuraja mai mult investițiile pentru a se facilita colectarea separată, trierea și reciclarea deșeurilor și va evita blocarea la cel mai jos nivel al ierarhiei deșeurilor a materialelor care ar putea fi reciclate.
Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 8
(8)  Pentru a preveni efectele nocive asupra sănătății oamenilor și asupra mediului, precum și pentru a garanta că materialele din deșeuri valoroase din punct de vedere economic sunt recuperate în mod progresiv și eficace prin gestionarea adecvată a deșeurilor și în conformitate cu ierarhia deșeurilor, este necesar ca depozitarea deșeurilor să se reducă treptat. Acest obiectiv de reducere ar trebui să prevină crearea unei capacități excesive în cazul instalațiilor de tratare a deșeurilor reziduale, de exemplu prin valorificare energetică sau tratarea mecano-biologică de calitate redusă a deșeurilor municipale netratate, întrucât aceasta ar putea duce la subminarea atingerii de către Uniune a obiectivelor pe termen lung privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE. Și, pentru a preveni efectele negative asupra sănătății oamenilor și asupra mediului, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că numai deșeurile care au fost tratate sunt stocate în depozite de deșeuri, însă respectarea acestei obligații nu ar trebui să ducă la crearea de capacități excedentare în tratarea deșeurilor municipale reziduale. Totodată, pentru a asigura coerența dintre obiectivele prevăzute la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE și obiectivul de reducere a depozitelor de deșeuri definit la articolul 5 din prezenta directivă și pentru a asigura planificarea coordonată a infrastructurilor și investițiilor necesare pentru îndeplinirea acestor obiective, statele membre care pot obține prelungirea termenului pentru atingerea obiectivelor privind reciclarea deșeurilor municipale ar trebui, de asemenea, să beneficieze de o perioadă suplimentară pentru atingerea obiectivului de reducere până în 2030 a depozitării deșeurilor prevăzut în prezenta directivă.
(8)  Pentru a preveni efectele nocive asupra sănătății oamenilor și asupra mediului, precum și pentru a garanta că materialele din deșeuri valoroase din punct de vedere economic sunt recuperate în mod progresiv și eficace prin gestionarea adecvată a deșeurilor și în conformitate cu ierarhia deșeurilor, este necesar ca depozitarea deșeurilor să se reducă treptat la minimum, astfel cum prevede Directiva 2008/98/CE. Reducerea treptată la minimum a depozitării deșeurilor va necesita schimbări majore în domeniul gestionării deșeurilor în multe state membre. Dacă se dispune de statistici îmbunătățite privind colectarea și tratarea deșeurilor și de fluxuri îmbunătățite de trasabilitate a deșeurilor, ar trebui să fie posibil să se prevină crearea unei capacități excesive de tratare a deșeurilor reziduale, de exemplu prin valorificare energetică, întrucât aceasta ar putea duce la subminarea atingerii de către Uniune a obiectivelor pe termen lung privind pregătirea pentru reutilizare și reciclarea deșeurilor municipale, astfel cum sunt prevăzute la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE. Și, pentru a preveni efectele negative asupra sănătății oamenilor și asupra mediului, statele membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că numai deșeurile care au fost tratate sunt stocate în depozite de deșeuri, însă respectarea unei astfel de obligații nu ar trebui să ducă la crearea de capacități excedentare în tratarea deșeurilor municipale reziduale. Din perspectiva recentelor investiții făcute în unele state membre, care au dus la o capacitate excedentară pentru valorificarea energetică sau instituirea tratării mecano-biologice, este esențial să se transmită în prezent un semnal clar gestionarilor de deșeuri și statelor membre pentru a evita investiții incompatibile cu obiectivele pe termen lung prevăzute în Directivele-cadru privind depozitele de deșeuri și privind deșeurile. Din aceste motive, ar putea fi luată în considerare o limită pentru incinerarea deșeurilor municipale, în conformitate cu obiectivele privind pregătirea pentru reutilizare și reciclare prevăzute la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE și la articolul 5 din Directiva 1999/31/CE. Totodată, pentru a asigura coerența dintre obiectivele prevăzute la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE și obiectivul de reducere a depozitelor de deșeuri definit la articolul 5 din prezenta directivă și pentru a asigura planificarea coordonată a infrastructurilor și investițiilor necesare pentru îndeplinirea acestor obiective, statele membre care pot obține prelungirea termenului pentru atingerea obiectivelor privind reciclarea deșeurilor municipale ar trebui, de asemenea, să beneficieze de o perioadă suplimentară pentru atingerea obiectivului de reducere până în 2030 a depozitării deșeurilor prevăzut în prezenta directivă.
Amendamentul 12
Propunere de directivă
Considerentul 8 a (nou)
(8a)   Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă și la impulsionarea tranziției către o economie circulară, Comisia ar trebui să promoveze coordonarea și schimbul de informații și bune practici între statele membre și diferitele sectoare ale economiei. Aceste schimburi ar putea fi facilitate prin intermediul platformelor de comunicare ce ar putea contribui la ridicarea gradului de cunoaștere a noilor soluții industriale, ar face posibilă o vedere de ansamblu mai bună a capacităților disponibile și ar contribui la conectarea industriei deșeurilor și a altor sectoare și la sprijinirea simbiozei industriale.
Amendamentul 13
Propunere de directivă
Considerentul 8 b (nou)
(8b)   Comisia ar trebui să promoveze coordonarea și schimbul de informații și bune practici atât între statele membre, cât și între autoritățile regionale și, în special, autoritățile locale, implicând toate organizațiile relevante ale societății civile, inclusiv partenerii sociali și organizațiile de mediu și asociațiile de consumatori.
Amendamentul 14
Propunere de directivă
Considerentul 8 c (nou)
(8c)   Pentru a pune în aplicare și pentru a asigura respectarea obiectivelor prezentei directive în mod adecvat, este necesar să se asigure că autoritățile locale ale teritoriilor pe care sunt amplasate depozite de deșeuri sunt recunoscute ca actori relevanți, întrucât suportă în mod direct consecințele depozitării deșeurilor. În consecință, ar trebui să se asigure în prealabil consultări publice și democratice în localitățile și în zonele supramunicipale unde urmează să fie înființat un depozit de deșeuri și ar trebui să se stabilească o compensație adecvată pentru populația locală.
Amendamentul 15
Propunere de directivă
Considerentul 8 d (nou)
(8d)   Comisia ar trebui să garanteze că fiecare depozit de deșeuri din UE este supus unui audit, în vederea asigurării aplicării corecte a dreptului UE și a dreptului național.
Amendamentul 16
Propunere de directivă
Considerentul 9
(9)  Pentru a asigura o punere în aplicare mai bună, mai rapidă și mai uniformă a prezentei directive și pentru a anticipa deficiențele în materie de punere în aplicare, ar trebui instituit un sistem de alertă timpurie pentru a detecta deficiențele și a permite luarea de măsuri înainte de expirarea termenelor pentru atingerea obiectivelor.
(9)  Pentru a asigura o punere în aplicare mai bună, mai rapidă și mai uniformă a prezentei directive și pentru a anticipa deficiențele în materie de punere în aplicare, ar trebui instituit un sistem de alertă timpurie pentru a detecta deficiențele și a permite luarea de măsuri înainte de expirarea termenelor pentru atingerea obiectivelor și ar trebui promovat schimbul de bune practici între diversele părți interesate.
Amendamentul 17
Propunere de directivă
Considerentul 11
(11)  Datele statistice raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în vederea evaluării respectării legislației privind deșeurile la nivelul statelor membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea statisticilor ar trebui îmbunătățite prin introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport de verificare a calității datelor. Raportarea fiabilă a datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru punerea în aplicare eficientă și asigurarea comparabilității datelor între statele membre. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele referitoare la respectarea obiectivelor stabilite în Directiva 1999/31/CE, statele membre ar trebui să aibă obligația de a utiliza cea mai recentă metodologie elaborată de Comisie și de institutele naționale de statistică din statele membre.
(11)  Datele și informațiile raportate de statele membre sunt esențiale pentru Comisie în vederea evaluării respectării legislației privind deșeurile la nivelul statelor membre. Calitatea, fiabilitatea și comparabilitatea datelor raportate ar trebui îmbunătățite prin stabilirea unei metodologii comune pentru colectarea și procesarea datelor pe baza unor surse fiabile și introducerea unui punct de intrare unic pentru toate datele referitoare la deșeuri, prin eliminarea obligațiilor de raportare caduce, prin evaluarea comparativă a metodologiilor naționale de raportare și prin introducerea unui raport de verificare a calității datelor. Raportarea fiabilă a datelor statistice privind gestionarea deșeurilor este esențială pentru punerea în aplicare eficientă și asigurarea comparabilității datelor între statele membre. Prin urmare, atunci când întocmesc rapoartele referitoare la respectarea obiectivelor stabilite în Directiva 1999/31/CE, statele membre ar trebui să utilizeze metodologia comună elaborată de Comisie în colaborare cu institutele naționale de statistică ale statelor membre și cu autoritățile naționale responsabile de gestionarea deșeurilor.
Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 12
(12)  Pentru a completa sau a modifica Directiva 1999/31/CE, în special în vederea adaptării anexelor sale la progresele științifice și tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește articolul 16. Este deosebit de important ca, în cursul activității sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și către Consiliu. Orice modificare adusă anexelor ar trebui efectuată numai în conformitate cu principiile stabilite de prezenta directivă. În acest sens, în ceea ce privește anexa II, Comisia ar trebui să țină seama de principiile generale și de procedurile generale pentru testare și de criteriile de acceptare prevăzute în anexa II. De asemenea, ar trebui să stabilească criterii și metode de testare specifice și valori limită asociate pentru fiecare categorie de depozite de deșeuri, inclusiv, dacă este necesar, pentru tipurile specifice de depozite de deșeuri din cadrul fiecărei categorii, inclusiv pentru depozitarea subterană. După caz, Comisia ar trebui să ia în considerare adoptarea propunerilor pentru standardizarea metodelor de control, eșantionare și analiză referitoare la anexe, în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
(12)  Pentru a modifica Directiva 1999/31/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adaptarea anexelor la progresul științific și tehnic. Este deosebit de important ca Comisia să desfășoare consultări adecvate pe parcursul lucrărilor sale pregătitoare, inclusiv la nivel de experți și ca respectivele consultări să aibă loc în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special pentru a asigura participarea în condiții egale la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. Orice modificare adusă anexelor ar trebui efectuată numai în conformitate cu principiile stabilite de prezenta directivă. În acest sens, în ceea ce privește anexa II, Comisia ar trebui să țină seama de principiile generale și de procedurile generale pentru testare și de criteriile de acceptare prevăzute în anexa II. De asemenea, ar trebui să stabilească criterii și metode de testare specifice și valori limită asociate pentru fiecare categorie de depozite de deșeuri, inclusiv, dacă este necesar, pentru tipurile specifice de depozite de deșeuri din cadrul fiecărei categorii, inclusiv pentru depozitarea subterană. După caz, Comisia ar trebui să ia în considerare adoptarea propunerilor pentru standardizarea metodelor de control, eșantionare și analiză referitoare la anexe, în termen de doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive.
Amendamentul 19
Propunere de directivă
Considerentul 13
(13)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Directivei 1999/31/CE, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare în ceea ce privește articolul 3 alineatul (3), anexa I punctul 3.5 și anexa II punctul 5. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului17.
(13)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Directivei 1999/31/CE, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare în ceea ce privește definirea depozitelor de deșeuri nepericuloase, stabilirea metodei ce trebuie folosită pentru stabilirea coeficientului de permeabilitate pentru depozitele de deșeuri în anumite condiții și, deoarece prelevarea deșeurilor poate pune probleme mari legate de reprezentare și tehnici din cauza caracterului eterogen al diferitelor tipuri de deșeuri, dezvoltarea unui standard european de prelevare a deșeurilor. Aceste competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului17.
__________________
__________________
17 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
17 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
Amendamentul 20
Propunere de directivă
Considerentul 16 a (nou)
(16a)   Comisia și statele membre ar trebui să asigure dezvoltarea planurilor pentru redresarea durabilă și utilizarea alternativă durabilă a depozitelor de deșeuri și a zonelor deteriorate de depozitele de deșeuri.
Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 16 b (nou)
(16b)   Prezenta directivă a fost adoptată ținând seama de angajamentele stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare și ar trebui să fie pusă în aplicare și executată în conformitate cu orientările cuprinse în același acord.
Amendamentul 52/rev
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 (nou)
Directiva 1999/31/CE
Articolul 1 – alineatul -1 (nou)
-1.  La articolul 1 se inserează următorul alineat:
„(-1) Eliminarea treptată a depozitelor de deșeuri reciclabile și recuperabile este o condiție fundamentală pentru sprijinirea tranziției UE către o economie circulară.”
Amendamentul 23
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
Directiva 1999/31/CE
Articolul 2 – litera a
(a)  se aplică definițiile termenilor «deșeuri», «deșeuri municipale», «deșeuri periculoase», «producător de deșeuri», «deținător de deșeuri», «gestionarea deșeurilor», «colectare separată», «valorificare», «reciclare» «eliminare», prevăzute la articolul 3 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*);
(a)  se aplică definițiile termenilor «deșeuri», «deșeuri municipale», «deșeuri periculoase», «deșeuri nepericuloase», «producător de deșeuri», «deținător de deșeuri», «gestionarea deșeurilor», «colectare separată», «valorificare», «reciclare» «eliminare», prevăzute la articolul 3 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*);
__________________
__________________
(*) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).”;
(*) Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).”;
Amendamentul 24
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)
Directiva 1999/31/CE
Articolul 2 – litera aa (nouă)
(aa)   se adaugă următoarea literă (aa):
„(aa) «deșeuri reziduale» înseamnă deșeuri care rezultă dintr-o operațiune de tratare sau de valorificare, inclusiv reciclare, ce nu mai pot fi valorificate și, în consecință, trebuie eliminate;”
Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 – litera ba (nouă)
Directiva 1999/31/CE
Articolul 2 – litera m
(ba)   litera (m) se modifică după cum urmează:
(m)  «deșeuri biodegradabile» înseamnă orice deșeuri care pot suferi o descompunere aerobă sau anaerobă, cum ar fi produsele alimentare, deșeurile de grădină, hârtia sau cartonul;
„(m) «deșeuri biodegradabile» înseamnă deșeuri alimentare și deșeuri de grădină, hârtie, carton, deșeuri de lemn și orice alte deșeuri care pot face obiectul descompunerii aerobe sau anaerobe;
Amendamentul 26
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou)
Directiva 1999/31/CE
Articolul 3 – alineatul 3
1a.   La articolul 3, alineatul (3) se modifică după cum urmează:
3.  Fără a aduce atingere Directivei 75/442/CEE, statele membre pot stabili că descărcarea de deșeuri nepericuloase care urmează a fi definite de comitetul instituit în temeiul articolului 17 din prezenta directivă, altele decât deșeurile inerte, care rezultă din activitățile de prospectare, extragere, tratare și depozitare a resurselor minerale, precum și din operațiile de exploatare a carierelor și care sunt depozitate în așa fel încât să se prevină poluarea mediului și afectarea sănătății umane, pot fi exceptate de la dispozițiile stabilite în anexa I punctele 2, 3.1, 3.2 și 3.3 din prezenta directivă.
„(3) Fără a aduce atingere Directivei 75/442/CEE, statele membre pot stabili că descărcarea de deșeuri nepericuloase, altele decât deșeurile inerte, care rezultă din activitățile de prospectare, extragere, tratare și depozitare a resurselor minerale, precum și din operațiile de exploatare a carierelor și care sunt depozitate în așa fel încât să se prevină poluarea mediului și afectarea sănătății umane, pot fi exceptate de la dispozițiile stabilite în anexa I punctele 2, 3.1, 3.2 și 3.3 din prezenta directivă. Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc ce reprezintă un depozit de deșeuri nepericuloase. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).”
Amendamentul 27
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)
Directiva 1999/31/CE
Articolul 5 – alineatul 1
(-a)   alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:
1.  Statele membre stabilesc o strategie națională pentru a pune în aplicare reducerea deșeurilor biodegradabile destinate depozitelor de deșeuri în termen de cel mult doi ani de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1) și informează Comisia cu privire la această strategie. Această strategie trebuie să includă măsurile pentru realizarea obiectivelor stabilite la alineatul (2), în special prin reciclare, compostare, producerea de biogaz sau prin recuperarea de materiale/ energie. În termen de maximum 30 de luni de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1), Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport în care sunt înglobate aceste strategii naționale.
„(1) Statele membre stabilesc, în colaborare cu autoritățile regionale și locale responsabile cu gestionarea deșeurilor, o strategie națională pentru a pune în aplicare eliminarea treptată a deșeurilor biodegradabile destinate depozitelor de deșeuri în termen de cel mult doi ani de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1) și informează Comisia cu privire la această strategie. Această strategie trebuie să includă măsurile pentru realizarea obiectivelor stabilite la alineatul (2), în special prin reciclare, compostare, producerea de biogaz, recuperarea de materiale sau, când acestea nu sunt posibile, prin recuperarea de energie. În termen de maximum 30 de luni de la data stabilită la articolul 18 alineatul (1), Comisia înaintează Parlamentului European și Consiliului un raport în care sunt înglobate aceste strategii naționale.”
Amendamentul 28
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 1999/31/CE
Articolul 5 – alineatul 3 – litera f
(f)  deșeurile care au fost colectate separat în temeiul articolului 11 alineatul (1) și articolul 22 din Directiva 2008/98/CE.
(f)  deșeurile care au fost colectate separat în temeiul articolului 11 alineatul (1) și articolului 22 din Directiva 2008/98/CE și ambalajele sau deșeurile de ambalaje, astfel cum sunt definite la articolul 3 din Directiva 94/62/CE;
Amendamentul 29
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c
Directiva 1999/31/CE
Articolul 5 – alineatul 5
5.  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, până în 2030, volumul deșeurilor municipale stocate în depozite este redus la 10% din volumul total al deșeurilor municipale generate.
(5)  Statele membre iau măsurile necesare pentru a se asigura că, până în 2030, volumul deșeurilor municipale stocate în depozite este redus la 5% din volumul total al deșeurilor municipale generate.
Amendamentul 30
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c
Directiva 1999/31/CE
Articolul 5 – alineatul 5 a (nou)
(5a)   Până la 31 decembrie 2030, statele membre acceptă în depozitele de deșeuri nepericuloase numai deșeuri municipale reziduale.
Amendamentul 31
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c
Directiva 1999/31/CE
Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 1
Pentru atingerea obiectivului menționat la alineatul (5), Estonia, Grecia, Croația, Letonia, Malta, România și Slovacia pot beneficia de o perioadă suplimentară de cinci ani. Statul membru transmite Comisiei o notificare privind intenția sa de a recurge la această dispoziție cel târziu cu 24 de luni înainte de expirarea termenului prevăzut la alineatul (5). În cazul acordării unei prelungiri, statul membru ia măsurile necesare pentru ca, până în 2030, volumul deșeurilor municipale stocate în depozite să fie redus la 20 % din volumul total al deșeurilor municipale generate.
Un stat membru care a depozitat peste 65 % din deșeurile sale municipale în 2013 poate solicita o perioadă suplimentară de cinci ani pentru a realiza obiectivul menționat la alineatul (5).
Statul membru prezintă Comisiei o cerere pentru a obține o astfel de prelungire până la 31 decembrie 2028.
Amendamentul 32
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c
Directiva 1999/31/CE
Articolul 5 – alineatul 6 – paragraful 2
Notificarea este însoțită de un plan de punere în aplicare în care sunt prezentate măsurile necesare pentru asigurarea respectării obiectivelor înainte de expirarea noului termen. Planul include, de asemenea, un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse și o evaluare a impactului preconizat al acestora.
Cererea de prelungire este însoțită de un plan de punere în aplicare în care sunt prezentate măsurile necesare pentru asigurarea respectării obiectivului înainte de expirarea noului termen. Planul se elaborează pe baza unei evaluări a planurilor actuale de gestionare a deșeurilor și include, de asemenea, un calendar detaliat pentru punerea în aplicare a măsurilor propuse și o evaluare a impactului preconizat al acestora.
În plus, planul menționat la al treilea paragraf respectă cel puțin următoarele cerințe:
(a)   utilizează instrumentele economice adecvate de stimulare a aplicării ierarhiei deșeurilor, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2008/98/CE;
(b)   demonstrează utilizarea eficientă și efectivă a fondurilor structurale și de coeziune prin investiții pe termen lung care pot fi dovedite în mod corespunzător, care au drept scop să finanțeze dezvoltarea infrastructurilor de gestionare a deșeurilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor relevante;
(c)   oferă statistici de calitate și generează previziuni clare privind capacitățile de gestionare a deșeurilor și distanța până la îndeplinirea obiectivelor menționate la alineatul (5) din prezentul articol, la articolele 5 și 6 din Directiva 94/62/CE și la articolul 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE;
(d)   a stabilit programe de prevenire a generării de deșeuri, astfel cum se prevede la articolul 29 din Directiva 2008/98/CE.
Comisia evaluează dacă cerințele stabilite la literele (a) - (d) de la al patrulea paragraf sunt îndeplinite.
Cu excepția cazului în care Comisia formulează obiecții cu privire la planul prezentat în termen de cinci luni de la primirea sa, cererea de prelungire se consideră a fi acceptată.
În cazul în care Comisia formulează obiecții față de planul prezentat, ea solicită statului membru în cauză să prezinte o versiune revizuită a planului în termen de două luni de la primirea obiecțiilor respective.
Comisia evaluează versiunea revizuită a planului în termen de două luni de la primirea acesteia și acceptă sau respinge în scris cererea de prelungire. În absența unei decizii din partea Comisiei în termenul respectiv, cererea de prelungire se consideră a fi acceptată.
Comisia informează Consiliul și Parlamentul European cu privire la deciziile sale în termen de două luni de la data adoptării acestora.
Amendamentul 33
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera c
Directiva 1999/31/CE
Articolul 5 – alineatul 7
7.  Până cel târziu la 31 decembrie 2024, Comisia examinează obiectivul prevăzut la alineatul (5) în vederea reducerii acestuia și a introducerii de restricții privind depozitarea deșeurilor nepericuloase, altele decât deșeurile municipale. În acest scop, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, după caz, de o propunere.
(7)  Până cel târziu la 31 decembrie 2018, Comisia analizează posibilitatea de a introduce un obiectiv și restricții privind depozitarea deșeurilor nepericuloase, altele decât deșeurile municipale. În acest scop, Comisia transmite un raport Parlamentului European și Consiliului, însoțit, după caz, de o propunere legislativă.
Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 – litera ca (nouă)
Directiva 1999/31/CE
Articolul 5 – alineatul 7 a (nou)
(ca)   la articolul 5, se adaugă următorul alineat:
„(7a) Comisia analizează în continuare fezabilitatea propunerii privind un cadru de reglementare pentru mineritul consolidat în depozitele de deșeuri pentru a permite recuperarea de materii prime secundare care se găsesc în depozitele de deșeuri existente. Până la 31 decembrie 2025, statele membre cartografiază depozitele de deșeuri existente și indică potențialul acestora pentru minerit consolidat și fac schimb de informații.”
Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 1999/31/CE
Articolul 5 a – alineatul 2 – teza introductivă
2.  Rapoartele menționate la alineatul (1) includ următoarele:
(2)  Rapoartele menționate la alineatul (1) sunt puse la dispoziția publicului și includ următoarele:
Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3
Directiva 1999/31/CE
Articolul 5 a – alineatul 2 – litera ba (nouă)
„(ba) exemple de bune practici utilizate în Uniune și care ar putea oferi orientări pentru a se avansa spre atingerea obiectivelor prevăzute la articolul 5.”
Amendamentul 37
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 a (nou)
Directiva 1999/31/CE
Articolul 5 b (nou)
3a.   Se adaugă următorul articol 5b:
„Articolul 5b
Schimbul de bune practici și de informații
Comisia înființează o platformă pentru schimbul periodic și structurat de bune practici și informații între Comisie și statele membre cu privire la punerea în practică a cerințelor prezentei directive. Acest schimb va contribui la asigurarea unei guvernanțe, aplicări și cooperări transfrontaliere adecvate, precum și la schimbul de bune practici, cum ar fi acordurile de inovare și evaluările inter pares. Mai mult, platforma stimulează pionieratul și permite salturile calitative. Comisia pune la dispoziția publicului rezultatele platformei.”
Amendamentul 38
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 3 b (nou)
Directiva 1999/31/CE
Articolul 6 – litera a
3b.   La articolul 6, litera (a) se modifică după cum urmează:
„(a) numai deșeurile care au fost tratate să fie evacuate în depozitele de deșeuri. Această prevedere nu se poate aplica în cazul deșeurilor inerte pentru care tratarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic și nici oricăror altor deșeuri pentru care tratarea nu contribuie la îndeplinirea obiectivelor prezentei directive, după cum este stabilit la articolul 1, prin reducerea cantității de deșeuri sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu;”
„(a) numai deșeurile care au fost tratate să fie evacuate în depozitele de deșeuri. Această prevedere nu se poate aplica în cazul deșeurilor inerte pentru care tratarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic și nici oricăror altor deșeuri pentru care tratarea nu contribuie la îndeplinirea obiectivelor prezentei directive, după cum este stabilit la articolul 1, prin reducerea cantității de deșeuri sau a pericolelor pe care le prezintă pentru sănătatea umană sau pentru mediu, cu condiția ca obiectivele de reducere de la articolul 5 alineatul (2) din prezenta directivă și obiectivele de reciclare de la articolul 11 din Directiva 2008/98/CE sunt îndeplinite de statul membru respectiv;”
Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 4
Directiva 1999/31/CE
Articolul 6 – litera a – paragraful 2
(4)  La articolul 6 litera (a) se adaugă următoarea teză:
4.  La articolul 6 litera (a) se adaugă următorul paragraf:
„Statele membre se asigură că măsurile luate în conformitate cu prezenta literă nu compromit realizarea obiectivelor prevăzute de Directiva 2008/98/CE, în special în ceea ce privește intensificarea pregătirii pentru reutilizare și a reciclării, astfel cum se prevede la articolul 11 din directiva respectivă.”
„Statele membre se asigură că măsurile luate în conformitate cu prezenta literă nu compromit realizarea obiectivelor prevăzute de Directiva 2008/98/CE, în special în ceea ce privește ierarhia deșeurilor și intensificarea pregătirii pentru reutilizare și a reciclării, astfel cum se prevede la articolul 11 din directiva respectivă.”
Amendamentul 40
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6
Directiva 1999/31/CE
Articolul 15 – alineatul 1
1.  Statele membre raportează Comisiei datele cu privire la punerea în aplicare a articolului 5 alineatele (2) și (5), pentru fiecare an calendaristic. Aceste date sunt raportate pe cale electronică în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Datele se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (5). Primul exercițiu de raportare acoperă datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an] și 31 decembrie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an].
(1)  Statele membre raportează Comisiei datele cu privire la punerea în aplicare a articolului 5 alineatele (2) și (5), pentru fiecare an calendaristic. Aceste date sunt raportate pe cale electronică în termen de 12 luni de la sfârșitul anului de raportare pentru care sunt colectate datele. Datele se raportează în formatul stabilit de Comisie în conformitate cu alineatul (5). Primul raport referitor la obiectivul prevăzut la articolul 5 alineatul (5) are ca obiect datele aferente perioadei cuprinse între 1 ianuarie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an] și 31 decembrie [a se introduce anul de transpunere a prezentei directive + 1 an].
Amendamentul 41
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6 a (nou)
Directiva 1999/31/CE
Articolul 15 a (nou)
6a.   Se introduce următorul articol:
„Articolul 15a
Instrumentele de promovare a tranziției către o economie mai circulară
Pentru a contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în prezenta directivă, statele membre utilizează instrumente economice adecvate și iau alte măsuri pentru a oferi stimulente pentru aplicarea ierarhiei deșeurilor. Aceste instrumente și măsuri pot include cele indicate în anexa IVa la Directiva 2008/98/CE.”
Amendamentul 42
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6 b (nou)
Directiva 1999/31/CE
Articolul 15 b (nou)
6b.   Se introduce următorul articol:
„Articolul 15b
Stabilirea coeficientului de permeabilitate pentru depozitele de deșeuri
Comisia dezvoltă și aprobă, prin acte de punere în aplicare, metoda ce urmează a fi folosită pentru stabilirea coeficientului de permeabilitate pentru depozitele de deșeuri, la fața locului și pentru întreaga suprafață a acestora. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).”
Amendamentul 43
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6 c (nou)
Directiva 1999/31/CE
Articolul 15 c (nou)
6c.   Se introduce articolul 15c cu următorul text:
„Articolul 15c
Standardul european de prelevare a deșeurilor
Comisia dezvoltă, prin acte de punere în aplicare, un standard european de prelevare a deșeurilor. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2). Până la adoptarea respectivelor acte de punere în aplicare, statele membre pot aplica standardele și procedurile naționale.”
Amendamentul 44
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9
Directiva 1999/31/CE
Articolul 17 a – alineatul 3 a (nou)
(3a)   Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.
Amendamentul 45
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)
Directiva 1999/31/CE
Anexa I – punctul 3.5
9a.   Punctul 3.5 din anexa I se elimină.
Amendamentul 46
Propunere de directivă
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9 b (nou)
Directiva 1999/31/CE
Anexa II – punctul 5
9b.   Punctul 5 din anexa II se elimină.

(1) Chestiunea a fost retrimisă pentru negocieri interinstituționale comisiei competente în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) al patrulea paragraf din Regulamentul de procedură (A8-0031/2017).

Notă juridică - Politica de confidențialitate