Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/0274(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0031/2017

Predkladané texty :

A8-0031/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 18/04/2018 - 12.10

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Prijaté texty
PDF 544kWORD 64k
Utorok, 14. marca 2017 - Štrasburg Finálna verzia
Skládky odpadov ***I
P8_TA(2017)0071A8-0031/2017

Pozmeňujúce návrhy prijaté Euróspkym parlamentom 14. marca 2017 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh smernice
Odôvodnenie -1 (nové)
(-1)   Vzhľadom na závislosť Únie od dovozu surovín a rýchle ubúdanie značného množstva prírodných zdrojov v krátkodobom horizonte je hlavnou úlohou získať späť čo najviac zdrojov v rámci Únie a zlepšiť prechod na obehové hospodárstvo.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh smernice
Odôvodnenie -1 a (nové)
(-1a)   Nakladanie s odpadom je nutné premeniť na udržateľné hospodárenie s materiálom. Revízia smernice o skládkach odpadov ponúka príležitosť, ako tento cieľ dosiahnuť.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh smernice
Odôvodnenie 1
(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory intenzívnejšieho obehového hospodárstva by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť.
(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory širšieho obehového hospodárstva, zvýšenia energetickej efektívnosti a zníženia závislosti Únie od zdrojov by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť.
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh smernice
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)   Prostredníctvom obehového hospodárstva by sa mali vykonávať výslovné ustanovenia 7. environmentálneho akčného programu, v ktorom sa požaduje rozvoj cyklov netoxických materiálov, aby sa recyklovaný odpad mohol využívať ako významný a spoľahlivý zdroj surovín pre Úniu.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh smernice
Odôvodnenie 2
(2)  Ciele, ktoré sú v smernici Rady 1999/31/ES14 stanovené pre obmedzenie skládkovania by sa mali zmeniť tak, aby lepšie zohľadňovali ambíciu Únie prejsť na obehové hospodárstvo a pokročiť s vykonávaním iniciatívy v oblasti surovín15 prostredníctvom zníženia objemu skládkovania odpadu určeného na skládky určené pre odpad, ktorý nie je nebezpečný.
(2)  Ciele, ktoré sú v smernici Rady 1999/31/ES14 stanovené pre obmedzenie skládkovania, by sa mali posilniť tak, aby lepšie zohľadňovali ambíciu Únie prejsť na obehové hospodárstvo a pokročiť s vykonávaním iniciatívy v oblasti surovín15 prostredníctvom postupného zníženia na minimum objemu skládkovania odpadu určeného na skládky určené pre odpad, ktorý nie je nebezpečný. Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby to zapadlo do integrovanej politiky, čím sa zabezpečí riadne uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, podporí sa posun smerom k prevencii, opätovnému použitiu a recyklácii a predíde sa posunu od skládkovania k spaľovaniu.
________________
__________________
14 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).
14 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).
15 COM(2008)0699 a COM(2014)0297.
15 COM(2008)0699 a COM(2014)0297.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh smernice
Odôvodnenie 4
(4)  V záujme zabezpečenia vyššej miery vzájomnej prepojenosti predpisov o odpadoch by sa definície v smernici 1999/31/ES mali zosúladiť s vymedzeniami pojmov v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES16.
(4)  V záujme zabezpečenia vyššej miery vzájomnej prepojenosti predpisov o odpadoch by sa definície v smernici 1999/31/ES mali zosúladiť tam, kde je to vhodné, s vymedzeniami pojmov v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES16.
__________________
__________________
16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 5
(5)  Ďalšie obmedzenie skládkovania by prinieslo jasné environmentálne, ekonomické a sociálne výhody, pričom by sa malo začať tokmi odpadu, v prípade ktorých sa vykonáva triedený zber (napríklad plasty, kovy, sklo, papier, biologický odpad). Pri realizácii týchto obmedzení skládkovania by sa mala zohľadniť technická, environmentálna a hospodárska realizovateľnosť recyklácie alebo iných typov zhodnocovania zvyškového odpadu zo separovane vyzbieraného odpadu.
(5)  Ďalšie obmedzenie skládkovania by prinieslo jasné environmentálne, ekonomické a sociálne výhody, pričom by sa malo začať tokmi odpadu, v prípade ktorých sa vykonáva separovaný zber (napríklad plasty, kovy, sklo, papier, biologický odpad) s cieľom akceptovať iba zvyškový odpad. Dlhodobé investície do infraštruktúry a do výskumu a inovácií budú zohrávať kľúčovú úlohu pri znižovaní množstva zvyškového odpadu zo separovane vyzbieraného odpadu, recyklácii alebo inom zhodnocovaní, ktoré nie je v súčasnosti technicky, environmentálne alebo hospodársky realizovateľné.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh smernice
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   Politický a spoločenský stimul na ďalšie obmedzenie skládkovania ako udržateľný spôsob nakladania s prírodnými zdrojmi v rámci obehového hospodárstva by mal rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva stanovenú v článku 4 smernice 2008/98/ES a mal by sa pri ňom prísne uplatňovať prístup, v rámci ktorého má prednosť prevencia a dodržiava sa zásada predbežnej opatrnosti.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh smernice
Odôvodnenie 6
(6)  Veľkú časť komunálneho odpadu predstavuje biologicky odbúrateľný komunálny odpad. Skládkovanie nespracovaného biologicky odbúrateľného odpadu má výrazne negatívny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. Smernicou 1999/31/ES sa síce stanovujú ciele znižovania množstva biologicky odbúrateľného odpadu zo skládok, je však vhodné ešte viac obmedziť skládkovanie biologicky odbúrateľného odpadu, a to prostredníctvom zákazu skládkovania biologicky odbúrateľného odpadu, ktorý bol separovane vyzbieraný podľa článku 22 smernice 2008/98/ES.
(6)  Veľkú časť komunálneho odpadu predstavuje biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Skládkovanie nespracovaného biologicky rozložiteľného odpadu má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. Smernicou 1999/31/ES sa síce stanovujú ciele znižovania množstva biologicky rozložiteľného odpadu zo skládok, je však vhodné ešte viac obmedziť skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu, a to prostredníctvom zákazu skládkovania biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa má separovane zbierať podľa článku 22 smernice 2008/98/ES.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh smernice
Odôvodnenie 7
(7)  Mnohé členské štáty ešte nedobudovali potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Stanovením cieľov zníženia objemu skládkovania sa ešte viac zjednoduší triedený zber, triedenie a recyklácia odpadu a zabráni sa zablokovaniu recyklovateľných materiálov v spodnej časti hierarchie odpadového hospodárstva.
(7)  Mnohé členské štáty ešte nedobudovali potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Stanovením jasných a ambicióznych cieľov zníženia objemu skládkovania sa ešte viac podporia investície do uľahčenia separovaného zberu, triedenia a recyklácie odpadu a zabráni sa zablokovaniu recyklovateľných materiálov na najnižšej úrovni hierarchie odpadového hospodárstva.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh smernice
Odôvodnenie 8
(8)  Skládkovanie je potrebné postupne obmedziť, aby sa zamedzilo škodlivým vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie a aby sa hospodársky významné odpadové materiály postupne a účinne zhodnocovali prostredníctvom správneho nakladania s odpadom a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Vďaka tomuto obmedzeniu by sa malo predísť vzniku nadmerných kapacít zariadení na spracovanie zvyškového odpadu, napríklad prostredníctvom energetického zhodnocovania alebo kvalitatívne nízkeho mechanicko-biologického spracovania nespracovaného komunálneho odpadu, pretože by mohol ohroziť výsledky dosiahnuté v rámci dlhodobých cieľov Únie v oblasti prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu stanovených v článku 11 smernice 2008/98/ES. V záujme zamedzenia škodlivým vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie obdobne platí, že členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že sa bude skládkovať len spracovaný odpad, pričom plnenie takejto povinnosti by nemalo spôsobiť vznik nadmernej kapacity zariadení na spracovanie zvyškového komunálneho odpadu. V záujme zabezpečenia súladu medzi cieľmi stanovenými v článku 11 smernice 2008/98/ES a cieľom zníženia objemu skládkovania vymedzenom v článku 5 tejto smernice, ako aj v záujme zabezpečenia koordinovaného plánovania infraštruktúr a investícií potrebných na splnenie týchto cieľov by členské štáty, ktorým sa môže poskytnúť dodatočný čas na dosiahnutie cieľov v oblasti recyklácie komunálneho odpadu, by sa mal poskytnúť aj dodatočný čas na dosiahnutie cieľa zníženia objemu skládkovania do roku 2030 stanoveného v tejto smernici.
(8)  Skládkovanie je nutné postupne obmedziť na minimum, aby sa zamedzilo škodlivým vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie a aby sa hospodársky významné odpadové materiály postupne a účinne zhodnocovali prostredníctvom správneho nakladania s odpadom a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, ako je stanovené v smernici 2008/98/ES. Toto postupné obmedzenie skládkovania na minimum si bude vyžadovať zásadné zmeny v oblasti odpadového hospodárstva v mnohých členských štátoch. Vďaka lepším štatistikám o zbere a spracúvaní odpadu a lepšej vysledovateľnosti tokov odpadu by malo byť možné predchádzať vzniku nadmerných kapacít na spracovanie zvyškového odpadu, napríklad prostredníctvom energetického zhodnocovania, pretože by to mohlo ohroziť výsledky dosiahnuté v rámci dlhodobých cieľov Únie v oblasti prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu stanovených v článku 11 smernice 2008/98/ES. V záujme zamedzenia škodlivým vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie obdobne platí, že členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že sa bude skládkovať len spracovaný odpad, pričom plnenie takejto povinnosti by nemalo spôsobiť vznik nadmernej kapacity zariadení na spracovanie zvyškového komunálneho odpadu. Vzhľadom na nedávne investície v niektorých členských štátoch vedúce k nadmerným kapacitám na energetické zhodnocovanie alebo zriadeniu mechanického biologického spracovania je nevyhnutné poskytnúť jasný signál prevádzkovateľom pôsobiacim v oblasti odpadu a členským štátom, aby sa zabránilo investíciám, ktoré nie sú v súlade s dlhodobými cieľmi stanovenými v smernici o skládkach odpadov a v rámcovej smernice o odpade. Z týchto dôvodov by sa mohol zvážiť limit pre spaľovanie komunálneho odpadu v súlade s cieľmi týkajúcimi sa prípravy na opätovného použitie a recykláciu uvedenými v článku 11 smernice 2008/98/ES a článku 5 smernice 1999/31/ES. V záujme zabezpečenia súladu medzi cieľmi stanovenými v článku 11 smernice 2008/98/ES a cieľom zníženia objemu skládkovania vymedzenom v článku 5 tejto smernice, ako aj v záujme zabezpečenia koordinovaného plánovania infraštruktúr a investícií potrebných na splnenie týchto cieľov by členské štáty, ktorým sa môže poskytnúť dodatočný čas na dosiahnutie cieľov v oblasti recyklácie komunálneho odpadu, by sa mal poskytnúť aj dodatočný čas na dosiahnutie cieľa zníženia objemu skládkovania do roku 2030 stanoveného v tejto smernici.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)   V snahe pomôcť dosiahnuť ciele tejto smernice a posilniť prechod na obehové hospodárstvo by Komisia mala podporovať koordináciu a výmenu informácií a osvedčených postupov medzi členskými štátmi a medzi rôznymi odvetviami hospodárstva. Uvedená výmena by sa mohla uľahčiť prostredníctvom komunikačných platforiem, ktoré by mohli pomôcť zvýšiť povedomie o nových priemyselných riešeniach a umožniť lepší prehľad o dostupných kapacitách a prispeli by k spájaniu odvetvia odpadového hospodárstva s ďalšími odvetviami a k podpore priemyselnej symbiózy.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)   Komisia by mala podporovať koordináciu a výmenu informácií a osvedčených postupov medzi členskými štátmi, regionálnymi a najmä miestnymi orgánmi vrátane všetkých významných organizácií občianskej spoločnosti, ako aj sociálnych partnerov a environmentálnych a spotrebiteľských organizácií.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 c (nové)
(8c)   V záujme primeraného vykonávania a presadzovania cieľov tejto smernice je nevyhnutné zabezpečiť, aby miestne orgány na územiach, na ktorých sa skládky nachádzajú, boli považované za zainteresované subjekty, keďže sú priamo vystavené dôsledkom skládkovania. Preto by sa mali dopredu zabezpečiť verejné a demokratické konzultácie na miestach a v oblastiach medzi obcami, kde sa má zriadiť skládka, a miestnemu obyvateľstvu by sa mala poskytnúť primeraná kompenzácia.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Odôvodnenie 8 d (nové)
(8d)   Komisia by mala zabezpečiť, aby každá skládka v Únii bola podrobená auditu s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie práva Únie a vnútroštátneho práva.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Odôvodnenie 9
(9)  V záujme zabezpečenia lepšieho, včasnejšieho a jednotnejšieho vykonávania tejto smernice a aby sa vopred odhadli prípadné problémy, ktoré by pri vykonávaní mohli nastať, je potrebné zaviesť systém včasného varovania, pomocou ktorého bude ešte pred uplynutím lehôt na splnenie cieľov možné odhaliť nedostatky a podniknúť potrebné opatrenia.
(9)  V záujme zabezpečenia lepšieho, včasnejšieho a jednotnejšieho vykonávania tejto smernice a aby sa vopred odhadli prípadné problémy, ktoré by pri vykonávaní mohli nastať, je potrebné zaviesť systém včasného varovania, pomocou ktorého bude ešte pred uplynutím lehôt na splnenie cieľov možné odhaliť nedostatky a podniknúť potrebné opatrenia, a podporovať výmenu osvedčených postupov medzi rôznymi zainteresovanými stranami.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Odôvodnenie 11
(11)  Štatistické údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či sa v členských štátoch dodržiavajú právne predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť štatistík a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre všetky údaje o odpadoch, mali by sa vypustiť zastarané požiadavky na podávanie správ, malo by sa stanoviť referenčné porovnávanie vnútroštátnych metodík podávania správ a mala by sa zaviesť správa o kontrole kvality údajov. Spoľahlivé nahlasovanie štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov od členských štátov. Preto by členské štáty mali byť povinné používať pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v smernici 1999/31/ES najnovšiu metodiku, ktorú vypracovala Komisia a národné štatistické úrady členských štátov.
(11)  Údaje a informácie, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či sa v členských štátoch dodržiavajú právne predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť nahlasovaných údajov, a to zavedením spoločnej metodiky získavania a spracúvania údajov zo spoľahlivých zdrojov, vytvorením jedného vstupného miesta pre všetky údaje o odpadoch, vypustením zastaraných požiadaviek na podávanie správ, stanovením referenčného porovnávania vnútroštátnych metodík podávania správ a zavedením správy o kontrole kvality údajov. Spoľahlivé nahlasovanie štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov od členských štátov. Preto by mali členské štáty používať pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v smernici 1999/31/ES spoločnú metodiku, ktorú vypracovala Komisia v spolupráci s národnými štatistickými úradmi členských štátov a vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za nakladanie s odpadom.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Odôvodnenie 12
(12)  S cieľom doplniť alebo zmeniť smernicu 1999/31/ES, najmä s cieľom prispôsobenia jej príloh vedeckému a technickému pokroku, by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty vo vzťahu k článku 16. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné a primerané postúpenie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Každá zmena príloh by sa mala uskutočniť len v súlade so zásadami stanovenými v tejto smernici. Na tento účel by Komisia mala v súvislosti s prílohou II zohľadniť všeobecné zásady a všeobecné postupy pre testovanie a prijímanie odpadu stanovené v prílohe II. Okrem toho by sa mali pre každú kategóriu skládok stanoviť zvláštne kritériá a skúšobné metódy a s nimi súvisiace limitné hodnoty pre každú triedu skládok, v prípade potreby aj vrátane zvláštnych druhov skládok v rámci každej kategórie skládok, vrátane podzemných skládok. V prípade potreby by sa do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice malo zvážiť, či Komisia prijme návrhy na štandardizáciu metód kontroly, odberu vzoriek a vykonávania analýz v súvislosti s predmetnými prílohami.
(12)  S cieľom zmeniť smernicu 1999/31/ES by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty, pokiaľ ide o prispôsobenie príloh vedeckému a technickému pokroku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým by sa Európskemu parlamentu a Rade mali poskytnúť všetky dokumenty v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a to s cieľom zabezpečiť rovnakú účasť na príprave delegovaných aktov, pričom by sa ich expertom mal systematicky zabezpečiť prístup na rokovania expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. Každá zmena príloh by sa mala uskutočniť len v súlade so zásadami stanovenými v tejto smernici. Na tento účel by Komisia mala v súvislosti s prílohou II zohľadniť všeobecné zásady a všeobecné postupy pre testovanie a prijímanie odpadu stanovené v prílohe II. Okrem toho by sa mali pre každú kategóriu skládok stanoviť zvláštne kritériá a skúšobné metódy a s nimi súvisiace limitné hodnoty pre každú triedu skládok, v prípade potreby aj vrátane zvláštnych druhov skládok v rámci každej kategórie skládok, vrátane podzemných skládok. V prípade potreby by sa do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice malo zvážiť, či Komisia prijme návrhy na štandardizáciu metód kontroly, odberu vzoriek a vykonávania analýz v súvislosti s predmetnými prílohami.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Odôvodnenie 13
(13)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 1999/31/ES by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci vo vzťahu k článku 3 ods. 3, prílohe I bodu 3.5 a bodu 5 prílohy II. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201117.
(13)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 1999/31/ES by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o vymedzenie ukladania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, metódu, ktorá sa má používať pre určovanie koeficientu priepustnosti pre skládky za určitých podmienok, a pretože odber vzoriek odpadu môže predstavovať vážne problémy, čo sa týka reprezentatívnosti a techník odberu z dôvodu heterogénnej povahy rôznych druhov odpadu, vývoj európskej normy pre odber vzoriek odpadu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201117.
__________________
__________________
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)   Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť vypracovanie plánov na udržateľnú obnovu a udržateľné alternatívne používanie skládok a oblastí poškodených skládkou.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh smernice
Odôvodnenie 16 b (nové)
(16b)   Táto smernica bola prijatá s ohľadom na záväzky stanovené v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva a mala by sa vykonávať a uplatňovať v súlade s usmerneniami obsiahnutými v danej dohode.
Pozmeňujúci návrh 52/rev
Návrh smernice
Článok 1 – odsek -1 - bod -1 (nový)
Smernica 1999/31/ES
Článok 1 – odsek -1 (nový)
(-1)   V článku 1 sa vkladá tento odsek:
„-1. Postupné ukončenie skládkovania recyklovateľného a využiteľného odpadu je základnou podmienkou podpory prechodu Únie na obehové hospodárstvo.“
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 1999/31/ES
Článok 2 – písmeno a
a)  Uplatňujú sa vymedzenia pojmov „odpad“, „komunálny odpad“, „nebezpečný odpad“, „pôvodca odpadu“, „držiteľ odpadu“, „nakladanie s odpadom“, „triedený zber“, „zhodnotenie“, „recyklácia“ a „zneškodnenie“ uvedené v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES(*).
a)  Uplatňujú sa vymedzenia pojmov „odpad“, „komunálny odpad“, „nebezpečný odpad“, „odpad, ktorý nie je nebezpečný“, „pôvodca odpadu“, „držiteľ odpadu“, „nakladanie s odpadom“, „triedený zber“, „zhodnotenie“, „recyklácia“ a „zneškodnenie“ uvedené v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES(*).
__________________
__________________
(*) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
(*) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a a (nové)
Smernica 1999/31/ES
Článok 2 – písmeno a a (nové)
aa)   vkladá sa toto písmeno aa):
„aa) „zvyškový odpad“ je odpad pochádzajúci zo spracovania alebo zhodnotenia vrátane recyklácie, ktorý sa už nemôže ďalej zhodnocovať a v dôsledku toho sa musí zneškodniť;“
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)
Smernica 1999/31/ES
Článok 2 – písmeno m
ba)   písmeno m) sa mení takto:
m)  „biologicky odbúrateľný odpad“ znamená odpad, ktorý môže byť anaeróbne alebo aeróbne rozložený, ako napríklad odpad z potravín, rastlinný odpad, papier a lepenka;
„m) „biologicky rozložiteľný odpad“ je odpad z potravín, rastlinný odpad, papier, lepenka, drevo a akýkoľvek iný odpad, ktorý môže byť anaeróbne alebo aeróbne rozložený;“
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)
Smernica 1999/31/ES
Článok 3 – odsek 3
(1a)   V článku 3 sa odsek 3 mení takto:
3.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica 75/442/EHS, môžu členské štáty na základe svojho vlastného uváženia vyhlásiť, že na ukladanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný a ktorý zadefinuje výbor zriadený podľa článku 17 tejto smernice, ktorý nie je inertným odpadom pochádzajúcim z vyhľadávania ložísk, ťažby spracovania a uskladnenia nerastných surovín, ako aj z prevádzky kameňolomov a ktorý je uložený takým spôsobom, že nemôže dôjsť k znečisteniu životného prostredia alebo ohrozeniu zdravia ľudí, sa nemusia uplatňovať ustanovenia uvedené v bodoch 2, 3.1., 3.2. a 3.3. prílohy I tejto smernice.
3. Bez toho, aby bola dotknutá smernica 75/442/EHS, môžu členské štáty na základe svojho vlastného uváženia vyhlásiť, že na ukladanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný a ktorý nie je inertným odpadom pochádzajúcim z vyhľadávania ložísk, ťažby spracovania a uskladnenia nerastných surovín, ako aj z prevádzky kameňolomov a ktorý je uložený takým spôsobom, že nemôže dôjsť k znečisteniu životného prostredia alebo ohrozeniu zdravia ľudí, sa nemusia uplatňovať ustanovenia uvedené v bodoch 2, 3.1., 3.2. a 3.3. prílohy I tejto smernice. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví, čo predstavuje ukladanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno -a (nové)
Smernica 1999/31/ES
Článok 5 – odsek 1
–a) odsek 1 sa nahrádza takto:
1.  Najneskôr do dvoch rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 členské štáty vypracujú národné stratégie pre realizáciu redukcie množstva biologicky odbúrateľného odpadu idúceho na skládky a túto stratégiu oznámia Komisii. Táto stratégia by mala obsahovať opatrenia na dosiahnutie cieľov ustanovených v odseku 2 najmä prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkcie bioplynu alebo zhodnocovania materiálu/energetického zhodnocovania. Do 30 mesiacov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 poskytne Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu všetky národné stratégie.
„1. Najneskôr do dvoch rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 členské štáty v spolupráci s regionálnymi a miestnymi orgánmi zodpovednými za nakladanie s odpadom vypracujú národné stratégie pre postupné ukončenie odvážania biologicky rozložiteľného odpadu na skládky a túto stratégiu oznámia Komisii. Táto stratégia by mala obsahovať opatrenia na dosiahnutie cieľov ustanovených v odseku 2 najmä prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkcie bioplynu, zhodnocovania materiálov alebo, ak uvedené metódy nie sú možné, prostredníctvom energetického zhodnocovania. Do 30 mesiacov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 poskytne Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu všetky národné stratégie.“
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b
Smernica 1999/31/ES
Článok 5 – odsek 3 – písmeno f
f)  odpad, ktorý bol vyzbieraný separovane podľa článku 11 ods. 1 a článku 22 smernice 2008/98/ES.
f)  odpad, ktorý sa vyzbieral separovane podľa článku 11 ods. 1 a článku 22 smernice 2008/98/ES, a obaly alebo odpady z obalov, ako sa vymedzujú v článku 3 smernice 94/62/ES.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c
Smernica 1999/31/ES
Článok 5 – odsek 5
5.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že do roku 2030 sa množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládkach zníži na 10 % celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.
5.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že do roku 2030 sa množstvo komunálneho odpadu vzniknutého za rok ukladaného na skládkach zníži na 5 % celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c
Smernica 1999/31/ES
Článok 5 – odsek 5 a (nový)
5a.   Do 31. decembra 2030 členské štáty prijímajú na skládkach pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, len zvyškový komunálny odpad.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c
Smernica 1999/31/ES
Článok 5 – odsek 6 – pododsek 1
Estónsku, Grécku, Chorvátsku, Lotyšsku, Malte, Rumunsku a Slovensku sa na dosiahnutie cieľa uvedeného v odseku 5 môže poskytnúť ďalších päť rokov. Členský štát oznámi Komisii svoj úmysel využiť toto ustanovenie najneskôr 24 mesiacov pred konečným termínom stanoveným v odseku 5. V prípade takéhoto predĺženia lehoty členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom znížiť do roku 2030 množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládkach na 20 % celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.
Členský štát môže požiadať o päťročné predĺženie tohto obdobia na dosiahnutie cieľa uvedeného v odseku 5, ak na skládkach uložil viac ako 65 % svojho komunálneho odpadu v roku 2013.
Členský štát predloží Komisii žiadosť o takéto predĺženie do 31. decembra 2028.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c
Smernica 1999/31/ES
Článok 5 – odsek 6 – pododsek 2
K oznámeniu členský štát pripojí plán vykonávania, v ktorom sa uvedú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s cieľmi do nového termínu. Plán musí obsahovať aj podrobný harmonogram na vykonanie navrhovaných opatrení a posúdenie ich očakávaných vplyvov.
K žiadosti o predĺženie členský štát pripojí plán vykonávania, v ktorom sa uvedú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s cieľom do nového termínu. Plán musí byť vypracovaný na základe vyhodnotenia existujúcich programov odpadového hospodárstva a musí obsahovať aj podrobný harmonogram na vykonanie navrhovaných opatrení a posúdenie ich očakávaných vplyvov.
Okrem toho plán uvedený v treťom pododseku musí spĺňať aspoň tieto požiadavky:
a)   používa primerané ekonomické nástroje na poskytovanie stimulov pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, ako je uvedené v článku 4 ods. 1 smernice 2008/98/ES;
b)   preukazuje efektívne a účinné využívanie štrukturálnych a kohéznych fondov prostredníctvom preukázateľných dlhodobých investícií, ktoré majú za cieľ financovanie rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva nevyhnutnej na splnenie príslušných cieľov;
c)   poskytuje veľmi kvalitné štatistické údaje a vytvára jasné prognózy kapacít odpadového hospodárstva a miery plnenia cieľov uvedených v odseku 5 tohto článku, v článkoch 5 a 6 smernice 94/62/ES a v článku 11 ods. 2 smernice 2008/98/ES;
d)   stanovujú sa v ňom programy predchádzania vzniku odpadu uvedené v článku 29 smernice 2008/98/ES.
Komisia posúdi, či požiadavky stanovené v písmenách a) až d) štvrtého pododseku sú splnené.
Ak Komisia nevznesie námietky proti predloženému plánu do piatich mesiacov odo dňa doručenia, považuje sa žiadosť o predĺženie za prijatú.
Ak Komisia vznesie námietky proti predloženému plánu, požaduje, aby príslušný členský štát predložil revidovaný plán do dvoch mesiacov od prijatia uvedených námietok.
Komisia posúdi revidovaný plán do dvoch mesiacov od jeho doručenia a prijme alebo zamietne žiadosť o predĺženie lehoty v písomnej forme. Ak Komisia v tejto lehote neprijme rozhodnutie, považuje sa žiadosť o predĺženie lehoty za prijatú.
Komisia informuje Radu a Európsky parlament o svojich rozhodnutiach v lehote dvoch mesiacov od prijatia týchto rozhodnutí.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c
Smernica 1999/31/ES
Článok 5 – odsek 7
7.  Najneskôr do 31. decembra 2024 Komisia preskúma cieľ stanovený v odseku 5 s cieľom sprísniť ho a zaviesť obmedzenia skládkovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný a nie je komunálnym odpadom. Na tento účel Komisia zašle Európskemu parlamentu a Rade svoju správu, ku ktorej sa v prípade potreby pripojí návrh.
7.  Najneskôr do 31. decembra 2018 Komisia preskúma možnosť zaviesť cieľ a obmedzenia skládkovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný a nie je komunálnym odpadom. Na tento účel Komisia zašle Európskemu parlamentu a Rade svoju správu, ku ktorej sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c a (nové)
Smernica 1999/31/ES
Článok 5 – odsek 7 a (nový)
ca)   V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:
„7a. Komisia ďalej preskúma uskutočniteľnosť navrhnutia regulačného rámca pre intenzívnejšie získavanie surovín zo skládok odpadu s cieľom umožniť spätné získavanie druhotných surovín, ktoré sa nachádzajú na existujúcich skládkach. Členské štáty do 31. decembra 2025 zmapujú existujúce skládky a určia ich potenciál pre intenzívnejšie získavanie surovín zo skládok odpadu a podelia sa o svoje informácie.“
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 1999/31/ES
Článok 5a – odsek 2 – úvodná veta
2.  Správa uvedená v odseku 1 musí obsahovať:
2.  Správa uvedená v odseku 1 musí byť verejne prístupná a musí obsahovať:
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3
Smernica 1999/31/ES
Článok 5a – odsek 2 – písmeno b a (nové)
„ba) príklady osvedčených postupov, ktoré sa používajú v celej Únii a ktoré môžu poskytnúť usmernenie k pokroku pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 5.“
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)
Smernica 1999/31/ES
Článok 5 b (nový)
(3a)   Dopĺňa sa tento článok 5b:
„Článok 5b
Výmena osvedčených postupov a informácií
Komisia vytvorí platformu na pravidelnú a štruktúrovanú výmenu osvedčených postupov a informácií medzi Komisiou a členskými štátmi o praktickom vykonávaní požiadaviek tejto smernice. Táto výmena prispeje k zabezpečeniu primeraného riadenia, presadzovania právnych predpisov, cezhraničnej spolupráce a výmeny osvedčených postupov, ako sú dohody o inováciách a partnerské preskúmania. Platforma navyše stimuluje lídrov a umožňuje ich napredovanie. Komisia sprístupní výsledky z platformy verejnosti.“
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)
Smernica 1999/31/ES
Článok 6 – písmeno a
(3b)   V článku 6 sa písmeno a) mení takto:
„a) na skládku bude ukladaný len taký odpad, ktorý bol upravený. Toto ustanovenie sa nemusí vzťahovať na inertný odpad, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možné, ani na akýkoľvek iný odpad, u ktorého by takáto úprava neprispela k dosahovaniu cieľov tejto smernice, ktoré sú uvedené v článku 1;“
„a) na skládku bude ukladaný len taký odpad, ktorý bol upravený. Toto ustanovenie sa nemusí vzťahovať na inertný odpad, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možné, ani na akýkoľvek iný odpad, u ktorého by takáto úprava neprispela k dosahovaniu cieľov tejto smernice, ktoré sú uvedené v článku 1, a to za predpokladu, že ciele znižovania emisií uvedené v článku 5 ods. 2 tejto smernice a recyklačné ciele uvedené v článku 11 smernice 2008/98/ES sú splnené príslušným členským štátom;“
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 4
Smernica 1999/31/ES
Článok 6 – písmeno a – druhý pododsek
(4)  V článku 6 písm. a) sa dopĺňa táto veta:
(4)  V článku 6 písm. a) sa dopĺňa tento pododsek:
„Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia prijaté v súlade s týmto písmenom neohrozili plnenie cieľov smernice 2008/98/ES, a najmä nie zvýšenie náročnosti cieľa v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu v zmysle článku 11 danej smernice.“
„Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia prijaté v súlade s týmto písmenom neohrozili plnenie cieľov smernice 2008/98/ES, a najmä pokiaľ ide o hierarchiu odpadového hospodárstva a zvýšenie náročnosti cieľa v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu v zmysle článku 11 danej smernice.“
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Smernica 1999/31/ES
Článok 15 – odsek 1
1.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 5 ods. 2 a 5 za každý kalendárny rok. Tieto údaje zasielajú elektronicky do 18 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 5. Prvá správa sa vzťahuje na obdobie od 1. januára [vložiť rok transpozície tejto smernice + 1 rok] do 31. decembra [vložiť rok transpozície tejto smernice + 1 rok].
1.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 5 ods. 2 a 5 za každý kalendárny rok. Tieto údaje zasielajú elektronicky do 12 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 5. Prvá správa v súlade s cieľom stanoveným v článku 5 ods. 5 sa vzťahuje na obdobie od 1. januára [vložiť rok transpozície tejto smernice + 1 rok] do 31. decembra [vložiť rok transpozície tejto smernice + 1 rok].
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)
Smernica 1999/31/ES
Článok 15 a (nový)
(6a)   Vkladá sa tento článok:
„Článok 15a
Nástroje na podporu prechodu k obehovejšiemu hospodárstvu
S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici členské štáty využijú primerané hospodárske nástroje a prijmú ďalšie opatrenia na poskytnutie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. Takéto nástroje a opatrenia môžu zahŕňať nástroje a opatrenia uvedené v prílohe IVa k smernici 2008/98/ES.“
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 b (nový)
Smernica 1999/31/ES
Článok 15 b (nový)
(6b)   Vkladá sa tento článok:
„Článok 15b
Určovanie koeficientu priepustnosti skládok
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vypracuje a schváli metódu, ktorá sa použije na určovanie koeficientu priepustnosti skládok, a to na mieste a pre celú lokalitu skládky. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2.“
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 6 c (nový)
Smernica 1999/31/ES
Článok 15 c (nový)
(6c)   Vkladá sa tento článok 15c:
„Článok 15c
Európska norma pre odber vzoriek odpadu
Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vypracuje európsku normu pre odber vzoriek odpadu. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2. Kým nebudú prijaté tieto vykonávacie akty, členské štáty môžu používať vnútroštátne normy a postupy.“
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9
Smernica 1999/31/ES
Článok 17a – odsek 3 a (nový)
3a.   Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)
Smernica 1999/31/ES
Príloha I – bod 3.5
(9a)   V prílohe I sa bod 3.5 vypúšťa.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1 – bod 9 b (nový)
Smernica 1999/31/ES
Príloha II – bod 5
(9b)   V prílohe II sa bod 5 vypúšťa.

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0031/2017).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia