Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/0274(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0031/2017

Predložena besedila :

A8-0031/2017

Razprave :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Obrazložitev glasovanja
PV 18/04/2018 - 12.10

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Sprejeta besedila
PDF 454kWORD 66k
Torek, 14. marec 2017 - Strasbourg
Odlaganje odpadkov na odlagališčih ***I
P8_TA(2017)0071A8-0031/2017

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 14. marca 2017 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava -1 (novo)
(-1)   Ker je Unija odvisna od uvoza surovin in ker se bo kratkoročno veliko število naravnih virov hitro izčrpalo, je eden od ključnih izzivov, da se v čim večji meri ponovno uporabijo viri znotraj Unije in okrepi prehod na krožno gospodarstvo.
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava -1 a (novo)
(-1a)   Ravnanje z odpadki je treba preoblikovati v trajnostno ravnanje z materiali. Revizija direktive o odlagališčih ponuja priložnost za to.
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 1
(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in preudarne rabe naravnih virov ter spodbujanja bolj krožnega gospodarstva.
(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in preudarne rabe naravnih virov, spodbujanja bolj krožnega gospodarstva, povečanja energetske učinkovitosti in zmanjšanja odvisnosti Unije od virov.
Sprememba 51
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)
(1a)   Pri krožnem gospodarstvu bi bilo treba izvajati izrecne določbe sedmega okoljskega akcijskega programa, v katerem se poziva k razvoju ciklov nestrupenih materialov, da se bodo lahko reciklirani odpadki uporabljali kot pomemben in zanesljiv vir surovin za Unijo.
Sprememba 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 2
(2)  Cilje iz Direktive Sveta 1999/31/ES14 glede določitve omejitev za odlaganje odpadkov na odlagališča bi bilo treba spremeniti, da bi bolje odražali prizadevanje Unije za prehod na bolj krožno gospodarstvo in za napredek pri izvajanju pobude za surovine15 , tako da se zmanjša odlaganje odpadkov na odlagališča za nenevarne odpadke.
(2)  Cilje iz Direktive Sveta 1999/31/ES14 glede določitve omejitev za odlaganje odpadkov na odlagališča bi bilo treba okrepiti, da bi bolje odražali prizadevanje Unije za prehod na bolj krožno gospodarstvo in za napredek pri izvajanju pobude za surovine15 , tako da se postopoma čim bolj zmanjša odlaganje odpadkov na odlagališča za nenevarne odpadke. Komisija in države članice bi morale zagotoviti, da bo to v skladu z integrirano politiko, ki bo zagotovila pravilno uporabo hierarhije ravnanja z odpadki, krepila prehod k preprečevanju nastajanja odpadkov ter njihovi ponovni uporabi in recikliranju ter preprečila preusmeritev od odlaganja odpadkov k njihovemu sežiganju.
________________
__________________
14 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).
14 Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).
15 COM(2008)0699 in COM(2014)0297.
15 COM(2008)0699 in COM(2014)0297.
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 4
(4)  Da bi se zagotovila večja skladnost zakonodaje o odpadkih, bi bilo treba opredelitve iz Direktive 1999/31/ES uskladiti z opredelitvami iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta16 .
(4)  Da bi se zagotovila večja skladnost zakonodaje o odpadkih, bi bilo treba opredelitve iz Direktive 1999/31/ES po potrebi uskladiti z opredelitvami iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta16 .
__________________
__________________
16 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
16 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 5
(5)  Z dodatnim omejevanjem odlaganja odpadkov na odlagališča bi bile dosežene jasne okoljske, gospodarske in družbene koristi, pri čemer je treba začeti s tokovi odpadkov, ki se zbirajo ločeno (npr. plastika, kovine, steklo, papir, biološki odpadki). Pri izvajanju teh omejitev odlaganja na odlagališča bi bilo treba upoštevati tehnično, okoljsko in ekonomsko izvedljivost recikliranja ali druge predelave ostankov ločeno zbranih odpadkov.
(5)  Z dodatnim omejevanjem odlaganja odpadkov na odlagališča bi bile dosežene jasne okoljske, gospodarske in družbene koristi, pri čemer je treba začeti s tokovi odpadkov, ki se zbirajo ločeno (npr. plastika, kovine, steklo, papir, biološki odpadki), s ciljem, da se prevzemajo samo ostanki odpadkov. Dolgoročne naložbe v infrastrukturo ter v raziskave in inovacije bodo imele ključno vlogo pri zmanjševanju količine ostankov ločeno zbranih odpadkov, katerih recikliranje ali predelava trenutno tehnično, okoljsko in ekonomsko nista izvedljiva.
Sprememba 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)   Pri politični in družbeni spodbudi za dodatno omejevanje odlaganja odpadkov na odlagališča, če naj bo v skladu s trajnostnim ravnanjem z naravnimi viri v krožnem gospodarstvu, bi morali upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki iz člena 4 Direktive 2008/98/ES in dosledno uporabljati pristop, pri katerem ima prednost preprečevanje nastajanja odpadkov in pri katerem se spoštuje previdnostno načelo.
Sprememba 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 6
(6)  Velik delež komunalnih odpadkov je biorazgradljiv. Odlaganje neobdelanih biorazgradljivih odpadkov ima znatne negativne vplive na okolje v smislu emisij toplogrednih plinov ter onesnaževanja površinskih vod, podtalnice, tal in zraka. Čeprav Direktiva 1999/31/ES že določa cilje za preusmeritev biorazgradljivih odpadkov, je primerno sprejeti nadaljnje omejitve odlaganja biorazgradljivih odpadkov na odlagališča, tako da se prepove takšno odlaganje tistih biorazgradljivih odpadkov, ki so bili zbrani ločeno v skladu s členom 22 Direktive 2008/98/ES.
(6)  Velik delež komunalnih odpadkov je biorazgradljiv. Odlaganje neobdelanih biorazgradljivih odpadkov ima znatne negativne vplive na okolje v smislu emisij toplogrednih plinov ter onesnaževanja površinskih vod, podtalnice, tal in zraka. Čeprav Direktiva 1999/31/ES že določa cilje za preusmeritev biorazgradljivih odpadkov, je primerno zanje sprejeti nadaljnje omejitve glede odlaganja na odlagališča, tako da se prepove odlaganje tistih biorazgradljivih odpadkov, ki jih je treba v skladu s členom 22 Direktive 2008/98/ES zbirati ločeno.
Sprememba 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 7
(7)  Številne države članice še niso povsem razvile potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Določitev ciljev zmanjšanja odlaganja odpadkov na odlagališča bo nadalje olajšala ločeno zbiranje, sortiranje in recikliranje odpadkov ter pripomogla k preprečevanju, da bi materiali, ki bi jih bilo morda mogoče reciklirati, ostali izgubljeni na dnu hierarhije ravnanja z odpadki.
(7)  Številne države članice še niso povsem razvile potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Določitev jasnih in ambicioznih ciljev zmanjšanja odlaganja odpadkov na odlagališča bo nadalje spodbudila naložbe v ločeno zbiranje, sortiranje in recikliranje odpadkov ter pripomogla k preprečevanju, da bi materiali, ki bi jih bilo morda mogoče reciklirati, ostali izgubljeni na najnižji ravni hierarhije ravnanja z odpadki.
Sprememba 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 8
(8)  Postopno zmanjševanje odlaganja odpadkov na odlagališča je potrebno, da se preprečijo škodljivi vplivi na zdravje ljudi in okolje ter da se zagotovi, da se odpadni materiali z ekonomsko vrednostjo s pravilnim ravnanjem in v skladu s hierarhijo ravnanja v vse večjem obsegu in učinkovito predelajo. S tem zmanjšanjem bi se lahko preprečilo tudi razvijanje presežnih zmogljivosti objektov in naprav za obdelavo ostankov odpadkov, na primer z energijsko predelavo ali nizkointenzivno mehansko-biološko obdelavo neobdelanih komunalnih odpadkov, ki bi sicer lahko otežile doseganje dolgoročnih ciljev Unije na področju priprave za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov, kot so določeni v členu 11 Direktive 2008/98/ES. Iz enakega razloga in z namenom preprečevanja škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje bi morale države članice sprejeti vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da se na odlagališča odlagajo samo obdelani odpadki, hkrati pa izpolnjevanje te zahteve ne bi smelo ustvarjati presežkov zmogljivosti za obdelavo ostankov komunalnih odpadkov. Da bi se zagotovila usklajenost ciljev iz člena 11 Direktive 2008/98/ES in cilja zmanjšanja odlaganja odpadkov na odlagališča iz člena 5 te direktive ter da bi se zagotovilo usklajeno načrtovanje infrastrukture in naložb, potrebnih za dosego navedenih ciljev, bi morali tistim državam članicam, ki bi imele na voljo več časa za dosego ciljev recikliranja komunalnih odpadkov, omogočiti več časa tudi za dosego cilja zmanjšanja odlaganja odpadkov na odlagališča do leta 2030, določenega v tej direktivi.
(8)  Postopno zmanjšanje odlaganja odpadkov na odlagališča na najnižjo možno raven je potrebno, da se preprečijo škodljivi vplivi na zdravje ljudi in okolje ter da se zagotovi, da se bodo odpadni materiali z ekonomsko vrednostjo s pravilnim ravnanjem in v skladu s hierarhijo ravnanja v vse večjem obsegu dejansko predelali, kot je določeno v Direktivi 2008/98/ES. Postopno zmanjšanje odlaganja na najnižjo možno raven bo v mnogih državah članicah zahtevalo zelo spremenjeno ravnanje z odpadki. Z izboljšanimi statističnimi podatki o zbiranju in obdelavi odpadkov ter izboljšano sledljivostjo tokov odpadkov bo mogoče preprečiti tudi razvijanje presežnih zmogljivosti objektov in naprav za obdelavo ostankov odpadkov, na primer z energijsko predelavo ali nizkointenzivno mehansko-biološko obdelavo neobdelanih komunalnih odpadkov, ki bi sicer lahko otežilo doseganje dolgoročnih ciljev Unije na področju priprave za ponovno uporabo in recikliranje komunalnih odpadkov, kot so določeni v členu 11 Direktive 2008/98/ES. Iz enakega razloga in z namenom preprečevanja škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje bi morale države članice sprejeti vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da se na odlagališča odlagajo samo obdelani odpadki, hkrati pa izpolnjevanje te zahteve ne bi smelo ustvarjati presežkov zmogljivosti za obdelavo ostankov komunalnih odpadkov. Glede na to, da so v nekaterih državah članicah nedavne naložbe pripeljale do presežnih zmogljivosti za energijsko predelavo ali mehansko-biološko obdelavo, je zelo pomembno, da se izvajalcem dejavnosti ravnanja z odpadki in državam članica pošlje jasno sporočilo, naj se izognejo naložbam, ki niso združljive z dolgoročnimi cilji, določenimi v okvirnih direktivah o odlagališčih in odpadkih. Zato bi lahko razmislili o omejitvi sežiganja komunalnih odpadkov v skladu s cilji glede njihove priprave za ponovno uporabo in recikliranje iz člena 11 Direktive 2008/98/ES in člena 5 Direktive 1999/31/ES. Da bi se zagotovila usklajenost ciljev iz člena 11 Direktive 2008/98/ES in cilja zmanjšanja odlaganja odpadkov na odlagališča iz člena 5 te direktive ter da bi se zagotovilo usklajeno načrtovanje infrastrukture in naložb, potrebnih za dosego navedenih ciljev, bi morali tistim državam članicam, ki bi imele na voljo več časa za dosego ciljev recikliranja komunalnih odpadkov, omogočiti več časa tudi za dosego cilja zmanjšanja odlaganja odpadkov na odlagališča do leta 2030, določenega v tej direktivi.
Sprememba 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 a (novo)
(8a)   Da bi dosegli cilje te direktive in podprli prehod na krožno gospodarstvo, bi morala Komisija spodbujati usklajevanje in izmenjavo informacij ter zgledov dobre prakse med državami članicami in med različnimi gospodarskimi sektorji. To izmenjavo bi lahko pospešili s komunikacijskimi platformami, ki bi pripomogle k ozaveščanju o novih industrijskih rešitvah, omogočile boljši pregled nad razpoložljivimi zmogljivostmi in prispevale k povezovanju industrije odpadkov in drugih sektorjev ter tako podprle industrijsko simbiozo.
Sprememba 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 b (novo)
(8b)   Komisija bi morala spodbujati usklajevanje ter izmenjavo informacij in zgledov dobre prakse med državami članicami, regionalnimi in še posebej lokalnimi organi ter v to vključiti vse ustrezne organizacije civilne družbe, vključno s socialnimi partnerji ter okoljskimi in potrošniškimi organizacijami.
Sprememba 14
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 c (novo)
(8c)   Za ustrezno izvajanje te direktive je treba zagotoviti, da bodo lokalni organi na območjih odlagališč priznani kot pomembni akterji, saj jih posledice odlaganja odpadkov na odlagališča neposredno zadevajo. Zato bi bilo treba v občinah in nadobčinskih enotah, v katerih bodo zgrajena odlagališča, poskrbeti za predhodno javno in demokratično posvetovanje, za lokalno prebivalstvo pa bi bilo treba zagotoviti ustrezno nadomestilo.
Sprememba 15
Predlog direktive
Uvodna izjava 8 d (novo)
(8d)   Da bi zagotovili ustrezno izvajanje prava Unije in nacionalnega prava, bi morala Komisija poskrbeti, da se za vsako odlagališče v Uniji opravi revizija.
Sprememba 16
Predlog direktive
Uvodna izjava 9
(9)  Da se zagotovi boljše, pravočasno in enotnejše izvajanje te direktive ter ugotovijo težave pri izvajanju, bi bilo treba vzpostaviti sistem zgodnjega opozarjanja za odkrivanje pomanjkljivosti in ukrepanje pred iztekom rokov za izpolnjevanje ciljev.
(9)  Da se zagotovi boljše, pravočasno in enotnejše izvajanje te direktive ter ugotovijo težave pri izvajanju, bi bilo treba vzpostaviti sistem zgodnjega opozarjanja za odkrivanje pomanjkljivosti in ukrepanje pred iztekom rokov za izpolnjevanje ciljev ter spodbujati izmenjavo zgledov dobre prakse med različnimi deležniki.
Sprememba 17
Predlog direktive
Uvodna izjava 11
(11)  Statistični podatki, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistven element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost statističnih podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov. Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da pri pripravi poročil o izpolnjevanju ciljev iz Direktive 1999/31/ES uporabljajo najnovejšo metodologijo, ki jo razvijejo Komisija in nacionalni statistični uradi držav članic.
(11)  Podatki in informacije, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost predloženih podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo skupne metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov iz zanesljivih virov ter z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov. Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi morale države članice pri pripravi poročil o izpolnjevanju ciljev iz Direktive 1999/31/ES uporabljati skupno metodologijo, ki naj jo razvije Komisija v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic in nacionalnimi organi, odgovornimi za ravnanje z odpadki.
Sprememba 18
Predlog direktive
Uvodna izjava 12
(12)  Za dopolnjevanje ali spreminjanje Direktive 1999/31/ES, zlasti z namenom prilagoditve njenih prilog tehničnemu in znanstvenemu napredku, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte v zvezi s členom 16. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti Evropskemu parlamentu in Svetu predloženi sočasno, pravočasno in na ustrezen način. Spremembe prilog bi morale biti mogoče le v skladu z načeli, določenimi v prilogah k tej direktivi. Zato bi Komisija v zvezi s Prilogo II morala upoštevati splošna načela in postopke za analiziranje ter merila za prevzem odpadkov, kot so določeni v Prilogi II. Poleg tega bi bilo treba določiti posebna merila in testne metode ter z njimi povezane mejne vrednosti za vsak posamezni razred odlagališč, po potrebi pa tudi za posebne vrste odlagališč v vsakem posameznem razredu, vključno s podzemnimi skladišči. Predloge za standardizacijo metod nadzorovanja, vzorčenja in analiziranja v zvezi s prilogami bi Komisija, kjer je ustrezno, morala preučiti za sprejem v dveh letih po začetku veljavnosti te direktive.
(12)  Da bi se spremenila Direktiva 1999/31/ES, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte v zvezi s prilagoditvijo njenih prilog znanstvenemu in tehničnemu napredku. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov. Spremembe prilog bi morale biti mogoče le v skladu z načeli, določenimi v prilogah k tej direktivi. Zato bi Komisija v zvezi s Prilogo II morala upoštevati splošna načela in postopke za analiziranje ter merila za prevzem odpadkov, kot so določeni v Prilogi II. Poleg tega bi bilo treba določiti posebna merila in testne metode ter z njimi povezane mejne vrednosti za vsak posamezni razred odlagališč, po potrebi pa tudi za posebne vrste odlagališč v vsakem posameznem razredu, vključno s podzemnimi skladišči. Komisija bi morala po potrebi razmisliti o sprejetju predlogov za standardizacijo metod nadzorovanja, vzorčenja in analiziranja v zvezi s prilogami v dveh letih po začetku veljavnosti te direktive.
Sprememba 19
Predlog direktive
Uvodna izjava 13
(13)  Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje Direktive 1999/31/ES, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s členom 3(3), točko 3.5 Priloge I in točko 5 Priloge II. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta17 .
(13)  Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje Direktive 1999/31/ES, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi z opredelitvijo odlaganja nenevarnih odpadkov, določitvijo metode za določanje koeficienta prepustnosti odlagališč pod določenimi pogoji in oblikovanjem evropskega standarda za vzorčenje odpadkov, saj je vzorčenje lahko glede reprezentativnosti in postopkov zelo težavno, ker so različni odpadki heterogeni. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta.
__________________
__________________
17 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
17 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
Sprememba 20
Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)
(16a)   Komisija in države članice bi morale poskrbeti za pripravo načrtov za trajnostno predelavo ter trajnostno alternativno uporabo odlagališč in območij, prizadetih zaradi odlagališč.
Sprememba 21
Predlog direktive
Uvodna izjava 16 b (novo)
(16b)   Ta direktiva je bila sprejeta ob upoštevanju zavez iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje in bi jo bilo treba izvajati in uporabljati v skladu s smernicami sporazuma.
Sprememba 52/rev
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 1999/31/ES
Člen 1 – odstavek -1 (novo)
(-1)  V členu 1 se doda naslednji odstavek:
„-1. Osnovni pogoj za prehod Unije na krožno gospodarstvo je ta, da se postopno preneha na odlagališča odlagati odpadke, ki jih je mogoče reciklirati ali ponovno uporabiti.“
Sprememba 23
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Direktiva 1999/31/ES
Člen 2 – točka a
(a)  uporabljajo se opredelitve pojmov „odpadek“, „komunalni odpadki“, „nevaren odpadek“, „povzročitelj odpadkov“, „imetnik odpadkov“, „ravnanje z odpadki“, „ločeno zbiranje“, „predelava“, „recikliranje“ in „odstranjevanje“ iz člena 3 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*);
(a)  uporabljajo se opredelitve pojmov „odpadek“, „komunalni odpadki“, „nevaren odpadek“, „nenevaren odpadek“, „povzročitelj odpadkov“, „imetnik odpadkov“, „ravnanje z odpadki“, „ločeno zbiranje“, „predelava“, „recikliranje“ in „odstranjevanje“ iz člena 3 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (*);
__________________
__________________
(*) Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
(*) Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
Sprememba 24
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a a (novo)
Direktiva 1999/31/ES
Člen 2 – točka a a (novo)
(aa)   vstavi se naslednja točka aa:
„(aa) „ostanki odpadkov“ so odpadki, nastali pri postopku obdelave ali predelave, vključno z recikliranjem, ki jih ni mogoče nadalje predelati in jih je treba zato odstraniti;“
Sprememba 25
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo)
Direktiva 1999/31/ES
Člen 2 – točka m
(ba)   točka m se spremeni:
(m)  "biorazgradljivi odpadki" so kakršnikoli odpadki, ki se lahko aerobno ali anaerobno razgradijo, kakršni so prehranski in vrtnarski odpadki ter papir in karton;
“(m) „biorazgradljivi odpadki“ so prehranski in vrtnarski odpadki, papir, karton, les in kateri koli drugi odpadki, ki se lahko aerobno ali anaerobno razgradijo;
Sprememba 26
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 1999/31/ES
Člen 3 – odstavek 3
(1a)   v členu 3 se odstavek 3 spremeni:
3.  Brez vpliva na Direktivo 75/442/EGS lahko države članice po lastni izbiri izjavijo, da se odlaganje nenevarnih odpadkov, kot ga opredeli odbor, ustanovljen po členu 17 te direktive, ki niso inertni odpadki ter nastajajo pri raziskovanju, izkoriščanju, obdelavi in skladiščenju mineralnih surovin in v kamnolomih in ki se odlagajo tako, da se preprečuje onesnaževanje okolja ali nevarnost za zdravje ljudi, lahko izvzame iz predpisov Priloge I v točkah 2, 3.1, 3.2 in 3.3 k tej direktivi.
„3. Brez vpliva na Direktivo 75/442/EGS lahko države članice po lastni izbiri izjavijo, da se odlaganje nenevarnih odpadkov, ki niso inertni odpadki ter nastajajo pri raziskovanju, izkoriščanju, obdelavi in skladiščenju mineralnih surovin in v kamnolomih in ki se odlagajo tako, da se preprečuje onesnaževanje okolja ali nevarnost za zdravje ljudi, lahko izvzame iz predpisov Priloge I v točkah 2, 3.1, 3.2 in 3.3 k tej direktivi. Komisija sprejme izvedbene akte, v katerih opredeli, kaj šteje za odlaganje nenevarnih odpadkov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 17(2).“
Sprememba 27
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka -a (novo)
Direktiva 1999/31/ES
Člen 5 – odstavek 1
(-a)   odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
1.  Države članice pripravijo nacionalno strategijo za zmanjševanje količine biorazgradljivih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih, najpozneje v dveh letih od datuma, določenega v členu 18(1), in o tej strategiji uradno obvestijo Komisijo. Strategija naj bi vključevala ukrepe za uresničitev ciljev, določenih v odstavku 2, predvsem z recikliranjem, kompostiranjem, proizvodnjo bioplina ali regeneracijo snovi/energije. V 30 mesecih od datuma, določenega v členu 18(1), Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu pošlje poročilo, ki združuje nacionalne strategije.
1.  Države članice v sodelovanju z regionalnimi in lokalnimi organi, odgovornimi za ravnanje z odpadki, pripravijo nacionalno strategijo za postopno opustitev biorazgradljivih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališča, najpozneje v dveh letih od datuma, določenega v členu 18(1), in o tej strategiji uradno obvestijo Komisijo. Strategija naj bi vključevala ukrepe za uresničitev ciljev, določenih v odstavku 2, predvsem z recikliranjem, kompostiranjem, proizvodnjo bioplina in snovno predelavo, če pa omenjeni postopki niso možni, z energijsko predelavo. V 30 mesecih od datuma, določenega v členu 18(1), Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu pošlje poročilo, ki združuje nacionalne strategije.
Sprememba 28
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka b
Direktiva 1999/31/ES
Člen 5 – odstavek 3 – točka f
(f)  odpadki, ki so bili zbrani ločeno v skladu s členoma 11(1) in 22 Direktive 2008/98/ES.“;
(f)  odpadki, ki so bili zbrani ločeno v skladu s členom 11(1) in členom 22 Direktive 2008/98/ES, ter embalaža in embalažni odpadki, kot so opredeljeni v členu 3 Direktive 94/62/ES;
Sprememba 29
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c
Direktiva 1999/31/ES
Člen 5 – odstavek 5
5.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se do leta 2030 količina odloženih komunalnih odpadkov zmanjša na 10 % skupne količine proizvedenih komunalnih odpadkov
5.  Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za zagotovitev, da se do leta 2030 letna količina odloženih komunalnih odpadkov zmanjša na % skupne količine proizvedenih komunalnih odpadkov.
Sprememba 30
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c
Direktiva 1999/31/ES
Člen 5 – odstavek 5 a (novo)
5a.   Države članice od 31. decembra 2030 dalje na odlagališčih za nenevarne odpadke prevzemajo samo ostanke komunalnih odpadkov.
Sprememba 31
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c
Direktiva 1999/31/ES
Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 1
Estoniji, Grčiji, Hrvaški, Latviji, Malti, Romuniji in Slovaški se lahko da na voljo dodatnih pet let za uresničitev cilja iz odstavka 5. Država članica obvesti Komisijo o svoji nameri o uporabi te določbe najpozneje 24 mesecev pred iztekom roka iz odstavka 5. V primeru podaljšanja roka država članica sprejme potrebne ukrepe za zmanjšanje količine odloženih komunalnih odpadkov na 20 % skupne količine proizvedenih komunalnih odpadkov do leta 2030.
Država članica lahko zaprosi za petletno podaljšanje roka, da bi lahko dosegla cilj iz odstavka 5, če je leta 2013 na odlagališča odložila več kot 65 % svojih komunalnih odpadkov;
Država članica predloži prošnjo za podaljšanje roka Komisiji do 31. decembra 2028.
Sprememba 32
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c
Direktiva 1999/31/ES
Člen 5 – odstavek 6 – pododstavek 2
Obvestilu mora biti priložen načrt izvajanja, v katerem so predstavljeni ukrepi, potrebni za zagotovitev skladnosti s cilji do novega roka. Ta načrt mora vsebovati tudi podroben časovni načrt izvajanja predlaganih ukrepov in oceno njihovega pričakovanega učinka.
Prošnji za podaljšanje se priloži načrt izvajanja, v katerem so predstavljeni ukrepi, potrebni za zagotovitev skladnosti s ciljem do novega roka. Ta načrt se pripravi na podlagi ocene obstoječih načrtov ravnanja z odpadki in vsebuje tudi podroben časovni načrt izvajanja predlaganih ukrepov in oceno njihovega pričakovanega učinka.
Poleg tega načrt iz tretjega pododstavka izpolnjuje vsaj naslednje zahteve:
(a)   uporablja ustrezne ekonomske instrumente za spodbujanje uporabe hierarhije ravnanja z odpadki iz člena 4(1) Direktive 2008/98/ES;
(b)   iz njega je razvidna učinkovita in uspešna uporaba strukturnih in kohezijskih skladov v obliki dokazljivih dolgoročnih naložb, namenjenih financiranju razvoja infrastrukture za ravnanje z odpadki, ki je potrebna za uresničitev ustreznih ciljev;
(c)   zagotavlja visokokakovostne statistične podatke in vsebuje jasne napovedi glede zmogljivosti za ravnanje z odpadki in oddaljenosti od ciljev iz odstavka 5 tega člena, členov 5 in 6 Direktive 94/62/ES ter člena 11(2) Direktive 2008/98/ES;
(d)   določa programe preprečevanja nastajanja odpadkov iz člena 29 Direktive 2008/98/ES.
Komisija oceni, ali so zahteve iz točk (a) do (d) četrtega pododstavka izpolnjene.
Če Komisija ne poda pripomb na predloženi načrt v petih mesecih od datuma njegovega prejema, se šteje, da je bilo prošnji za podaljšanje roka ugodeno.
Če Komisija poda pripombe na predloženi načrt, od zadevne države članice zahteva, da v dveh mesecih od prejema pripomb predloži revidiran načrt.
Komisija revidirani načrt oceni v dveh mesecih od njegovega prejema ter pisno odobri ali zavrne prošnjo za podaljšanje roka. Če Komisija ne sprejme sklepa v navedenem roku, se šteje, da je bilo prošnji za podaljšanje roka ugodeno.
Komisija v dveh mesecih od datuma sklepa o tem obvesti Svet in Evropski parlament.
Sprememba 33
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c
Direktiva 1999/31/ES
Člen 5 – odstavek 7
7.  Komisija najpozneje do 31. decembra 2024 pregleda cilj iz odstavka 5, da po potrebi zastavi strožje cilje in uvede omejitve za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki niso komunalni odpadki, na odlagališča. V ta namen se poročilo Komisije, po potrebi skupaj s predlogom, pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.
7.  Komisija najpozneje do 31. decembra 2018 preuči možnost zastavitve cilja in omejitve za odlaganje nenevarnih odpadkov, ki niso komunalni odpadki, na odlagališča. V ta namen se poročilo Komisije, po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom, pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.
Sprememba 34
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – točka c a (novo)
Direktiva 1999/31/ES
Člen 5 – odstavek 7 a (novo)
(ca)   v členu 5 se doda naslednji odstavek:
7a.   Komisija podrobneje preuči izvedljivost predloga zakonodajnega okvira za razširjeno rudarjenje na odlagališčih, da bi omogočila pridobivanje sekundarnih surovin, ki se nahajajo na obstoječih odlagališčih. Države članice do 31. decembra 2025 popišejo obstoječa odlagališča in navedejo njihov potencial za razširjeno rudarjenje na odlagališčih ter si izmenjajo informacije.
Sprememba 35
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 1999/31/ES
Člen 5 a – odstavek 2 – uvodni stavek
2.  Poročila iz odstavka 1 vključujejo:
2.  Poročila iz odstavka 1 so dana na voljo javnosti in vključujejo:
Sprememba 36
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3
Direktiva 1999/31/ES
Člen 5 a – odstavek 2 – točka b a (novo)
„(ba) primere najboljše prakse, ki se uporabljajo po vsej Uniji in lahko služijo kot smernice za napredovanje pri uresničevanju cilja iz člena 5.“
Sprememba 37
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 1999/31/ES
Člen 5 b (novo)
(3a)   vstavi se naslednji člen 5b:
Člen 5b
Izmenjava primerov najboljše prakse in informacij
Komisija vzpostavi platformo, prek katere si lahko Komisija in države članice redno in strukturirano izmenjujejo primere najboljše prakse in informacije o izvajanju zahtev iz te direktive v praksi. Ta izmenjava bo pomagala zagotoviti ustrezno upravljanje, izvrševanje, čezmejno sodelovanje in izmenjavo primerov najboljše prakse, kot so dogovori za inovativnost in medsebojni strokovni pregled. Poleg tega platforma spodbuja pionirje in omogoča razvojne preskoke. Komisija da rezultate platforme na voljo javnosti.
Sprememba 38
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 b (novo)
Direktiva 1999/31/ES
Člen 6 – točka a
(3b)   v členu 6 se točka a spremeni:
„(a) da se na odlagališčih odlagajo samo odpadki, ki so bili obdelani. Ta določba se ne uporablja za inertne odpadke, ki jih tehnično ni mogoče obdelati, niti za kakršne koli druge, pri katerih takšna obdelava ne prispeva k ciljem te direktive iz člena 1 z zmanjšanjem količine odpadkov ali nevarnosti za zdravje ljudi ali za okolje;“
„(a) da se na odlagališčih odlagajo samo odpadki, ki so bili obdelani. Ta določba se ne uporablja za inertne odpadke, ki jih tehnično ni mogoče obdelati, niti za nobene druge odpadke, pri katerih takšna obdelava ne prispeva k ciljem te direktive iz člena 1 z zmanjšanjem količine odpadkov ali nevarnosti za zdravje ljudi ali za okolje, vendar le, če zadevna država članica dosega cilje glede zmanjšanja nastajanja odpadkov iz člena 5(2) te direktive in cilje glede recikliranja iz člena 11 Direktive 2008/98/ES;“
Sprememba 39
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 1999/31/ES
Člen 6 – točka a –drugi pododstavek
(4)  V členu 6(a) se doda naslednji stavek:
(4)  V točki a člena 6 se doda naslednji pododstavek:
„Države članice zagotovijo, da ukrepi, sprejeti v skladu s to točko, ne ogrožajo doseganja ciljev Direktive 2008/98/ES, zlasti cilja povečanja priprave za ponovno uporabo in recikliranje, kot je določen v členu 11 navedene direktive.“
„Države članice zagotovijo, da ukrepi, sprejeti v skladu s to točko, ne ogrožajo doseganja ciljev Direktive 2008/98/ES, zlasti ciljev hierarhije ravnanja z odpadki in povečanja priprave za ponovno uporabo in recikliranje, kot določeno v členu 11 navedene direktive.“
Sprememba 40
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Direktiva 1999/31/ES
Člen 15 – odstavek 1
1.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 5(2) in (5) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Te podatke sporočijo v elektronski obliki v 18 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 5. Prvo poročilo zajema podatke za obdobje od 1. januarja [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto] do 31. decembra [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto].
1.  Države članice podatke v zvezi z izvajanjem člena 5(2) in (5) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Te podatke sporočijo v elektronski obliki v 12 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki. Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 5. Prvo poročilo o cilju iz člena 5(5) zajema podatke za obdobje od 1. januarja [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto] do 31. decembra [vstaviti leto prenosa te direktive + 1 leto].
Sprememba 41
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)
Direktiva 1999/31/ES
Člen 15a (novo)
(6a)   vstavi se naslednji člen:
„Člen 15a
Instrumenti za spodbujanje prehoda na bolj krožno gospodarstvo
Da bi prispevale k ciljem, določenim v tej direktivi, države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente in sprejmejo druge ukrepe za spodbujanje uporabe hierarhije ravnanja z odpadki. Ti instrumenti in ukrepi lahko zajemajo tiste iz Priloge IVa k Direktivi 2008/98/ES.“
Sprememba 42
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 b (novo)
Direktiva 1999/31/ES
Člen 15 b (novo)
(6b)   vstavi se naslednji člen:
„Člen 15b
Določanje koeficienta prepustnosti odlagališča
Komisija z izvedbenimi akti razvije in odobri metodo za določanje koeficienta prepustnosti odlagališča na terenu in za celotno območje odlagališča. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 17(2).“
Sprememba 43
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 c (novo)
Direktiva 1999/31/ES
Člen 15 c (novo)
6c.   vstavi se naslednji člen 15c:
„Člen 15 c
Evropski standard za vzorčenje odpadkov
Komisija z izvedbenimi akti razvije evropski standard za vzorčenje odpadkov. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 17(2). Dokler se ti izvedbeni akti ne sprejmejo, lahko države članice uporabljajo nacionalne standarde in postopke.“
Sprememba 44
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9
Direktiva 1999/31/ES
Člen 17a – odstavek 3 a (novo)
3a.   Komisija se v skladu z načeli iz Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje pred sprejetjem delegiranega akta posvetuje s strokovnjaki, ki jih imenuje posamezna država članica.
Sprememba 45
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 1999/31/ES
Priloga I – točka 3.5
(9a)   v Prilogi I se točka 3.5 črta
Sprememba 46
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 b (novo)
Direktiva 1999/31/ES
Priloga II – točka 5
(9b)   v Prilogi II se točka 5 črta

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0031/2017).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov